+ iMeds.pl

Ipramol steri-neb (0,5 mg + 2,5 mg)/2,5 mlUlotka Ipramol steri-neb

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ipramol Steri-Neb, (0,5 mg + 2,5 mg)/2,5 ml, roztwór do nebulizacji

Ipratropii bromidum + Salbutamolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ipramol Steri-Neb i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ipramol Steri-Neb

3.    Jak stosować lek Ipramol Steri-Neb

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ipramol Steri-Neb

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IPRAMOL STERI-NEB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nazwa leku to Ipramol Steri-Neb. Substancjami czynnymi leku są bromek ipratropiowy i siarczan salbutamolu. Bromek ipratropiowy i salbutamol należą do grupy leków rozszerzaj ących oskrzela, ułatwiaj ących oddychanie w wyniku rozszerzenia dróg oddechowych. Dzieje się tak wskutek zapobiegania skurczowi mięśni gładkich dróg oddechowych, w wyniku czego drogi te pozostają otwarte. Działanie bromku ipratropiowego polega na blokowaniu sygnałów nerwowych docieraj ących do mięśni otaczaj ących drogi oddechowe, natomiast salbutamol działa w wyniku pobudzenia receptorów beta2 w tych mięśniach.

Ipramol Steri-Neb stosuje się w leczeniu problemów w oddychaniu u osób z długotrwałymi zaburzeniami dróg oddechowych (takimi jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma i astma). Ipramol Steri-Neb zmniejsza świszczący oddech, duszność oraz ucisk w klatce piersiowej.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IPRAMOL STERI-NEB

Kiedy nie stosować leku Ipramol Steri-Neb:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na salbutamol, bromek ipratropiowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ipramol Steri-Neb (patrz punkt 6. Inne informacje);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę, w tym leki podobne do atropiny;

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowy rytm serca, w tym bardzo szybkie bicie serca (zwane tachyarytmią);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono powiększone serce lub chorobę zwaną kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu lub HOCM (Hypertrophic cardiomyopathy), schorzenie polegające na pogrubieniu części mięśnia sercowego, co powoduje zwężenie drogi odpływu krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku

Ipramol Steri-Neb.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ipramol Steri-Neb:

-    jeśli u pacjenta występuje lub podejrzewa się występowanie choroby oczu nazywanej jaskrą (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej) bądź jakichkolwiek innych chorób oczu. Lekarz może zalecić ochronę oczu w trakcie stosowania leku Ipramol Steri-Neb;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono rozrost gruczołu krokowego lub występują problemy w oddawaniu moczu;

- jeśli pacjent niedawno przebył zawał serca; jeśli u pacjenta stwierdzono schorzenia tętnic lub występuje ból nóg podczas chodzenia;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba serca; nieregularny rytm serca lub dławica piersiowa (należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania tego leku);

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę;

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność gruczołu tarczowego;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono mukowiscydozę;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono guz nadnerczy zwany guzem chromochłonnym nadnerczy.

Przed zastosowaniem leku Ipramol Steri-Neb należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wymienionych powyżej schorzeń.

Stosowanie innych leków

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem Ipramol Steri-Neb i mogą nasilać działania niepożądane lub zmniejszać działanie leku Ipramol Steri-Neb. Należy zawsze poinformować lekarza w przypadku przyjmowania któregokolwiek z następujących leków:

-    inne leki stosowane w astmie, w tym leki wziewne i tabletki stosowane w astmie, włączając leki rozszerzające oskrzela, jak salbutamol, bądź leki o działaniu przeciwzapalnym, jak dipropionian beklometazonu. Mogą one nasilać działanie leku Ipramol Steri-Neb i nasilać działania niepożądane;

-    beta-adrenolityki, tzn. leki zwykle stosowane w leczeniu schorzeń serca, takich jak powysiłkowy ból w klatce piersiowej (nazywany dławicą piersiową), nieregularne bicie serca lub zaburzenia rytmu serca i wysokie ciśnienie krwi (nazywane nadciśnieniem tętniczym). Do tej grupy zaliczamy leki, takie jak propranolol. Te leki przeciwdziałają rozszerzeniu dróg oddechowych wywoływanemu przez Ipramol Steri-Neb.

-    niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (leki przeciwdepresyjne to leki przepisywane pacjentom z depresją i lękiem). Do tej grupy zalicza się leki, takie jak inhibitory monoaminooksydazy (np. fenelzyna) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina);

-    digoksyna (stosowana w chorobach serca) podawana jednocześnie z lekiem Ipramol Steri-Neb może powodować zaburzenia rytmu serca;

-    diuretyki (leki moczopędne) oraz steroidy w tabletkach (leki stosowane w celu zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie, np. prednizolon). Leki te mogą zwiększać ryzyko zmniejszenia stężenia potasu;

-    środki znieczulające mogą zwiększać wrażliwość serca na działanie salbutamolu - pacjent powinien być pod ścisłą obserwacją. Lekarz może zalecić odstawienie leku Ipramol Steri-Neb, jeśli pacjent będzie miał operację.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed planowanym znieczuleniem ogólnym w szpitalu lub u dentysty, należy poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowanych lekach.

Jeśli pacjent będzie oddawał próbkę moczu do badań antydopingowych, powinien poinformować osobę przeprowadzającą badanie o przyjmowaniu leku Ipramol Steri Neb, ponieważ lek ten zawiera salbutamol, co może doprowadzić do pozytywnego wyniku testu.

Stosowanie leku Ipramol Steri-Neb z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na działanie leku Ipramol Steri-Neb.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią.

Leku Ipramol Steri-Neb nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyści dla matki przeważaj ą nad zagrożeniem dla dziecka.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Ipramol Steri-Neb pacjent może odczuwać zawroty głowy, trudności ze skupieniem uwagi lub niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK IPRAMOL STERI-NEB

Lek Ipramol Steri-Neb jest przeznaczony do stosowania wziewnego. Roztwór jest przeznaczony do inhalacji przez usta po nebulizacji (rozpyleniu).

Ipramol Steri-Neb należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem (lub pielęgniarką).

Zazwyczaj stosowana dawka leku u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat to zawartość jednej ampułki trzy lub cztery razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni przyjmować dawkę leku zalecaną u dorosłych.

Nie zaleca się stosowania leku Ipramol Steri-Neb u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nigdy nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana przez lekarza. Jeśli trudności w oddychaniu nasilą się lub lek nie zapewnia dostatecznego złagodzenia trudności w oddychaniu, bądź też konieczne jest stosowanie krótko działającego leku wziewnego rozszerzającego oskrzela częściej niż zwykle, należy powiadomić lekarza.

Instrukcja dotycząca stosowania

   Przygotować nebulizator do użycia zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami lekarza.

• Ostrożnie oddzielić ampułkę leku Ipramol Steri-Neb od oznakowanego blistra miękkiego przez przekręcenie i pociągnięcie. Nigdy nie należy używać ampułki, jeśli była uprzednio otwarta lub w przypadku zmiany barwy roztworu (rysunek A).

• Trzymać ampułkę pionowo i przekręcić górną jej część (rysunek B).

•    Wycisnąć zawartość do komory nebulizatora (rysunek C).

•    Postępować zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami lekarza dotyczącymi montażu i użycia nebulizatora.

• Po użyciu nebulizatora usunąć cały roztwór pozostały w komorze. Roztwór pozostały w ampułce należy również wylać.

• Dokładnie wyczyścić nebulizator zgodnie z zaleceniami producenta. Ważne jest, aby nebulizator był czysty.Nie należy rozcieńczać roztworu ani mieszać z innymi lekami, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Ampułki zawierające jedną dawkę leku Ipramol Steri-Neb nie zawierają środków konserwujących, dlatego istotne jest zastosowanie leku niezwłocznie po otwarciu ampułki. Każdorazowo podczas stosowania leku Ipramol Steri-Neb w nebulizatorze należy użyć nowej ampułki.

Częściowo zużyte, otwarte lub uszkodzone ampułki należy wyrzucić. Nigdy nie należy używać uprzednio otwartej ampułki.

Istotne jest postępowanie zgodne z powyższymi zaleceniami w celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu do nebulizacji w ampułce.

Nie należy połykać roztworu ani stosować go w postaci zastrzyków.

Należy uważać, aby roztwór lub aerozol nie dostał się do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ipramol Steri-Neb

W przypadku zastosowania dawki nieznacznie większej niż zalecana może wystąpić przyspieszenie czynności serca (kołatanie serca) lub drżenie mięśni. Mogą wystąpić inne objawy, w tym: ból w klatce piersiowej, zmiany ciśnienia krwi, zaczerwienienie, niepokój lub zawroty głowy. Zazwyczaj objawy te ustępują w ciągu kilku godzin. Może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu we krwi, dlatego lekarz może zalecić kontrolowanie stężenia potasu we krwi, co jakiś czas i pobranie w tym celu krwi do badania. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest zaniepokojony którymkolwiek z tych objawów lub jeśli objawy się utrzymują.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast poinformować lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. W przypadku konieczności wizyty u lekarza lub przyj ęcia do szpitala należy zabrać ze sobą wszystkie stosowane leki, również te, które są wydawane bez recepty; jeśli to możliwe, powinny one być w oryginalnych opakowaniach. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę w celu pokazania jej lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Ipramol Steri-Neb

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku o wyznaczonej porze, należy zastosować go tak szybko, jak to możliwe. Nie należy stosować dwóch dawek leku jednocześnie.

Przerwanie stosowania leku Ipramol Steri-Neb

Nie należy przerywać stosowania leku Ipramol Steri-Neb bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ipramol Steri-Neb może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i wymagać interwencji lekarza.

Ciężkie działania niepożądane

Jeśli bezpośrednio po inhalacji leku Ipramol Steri-Neb, objawy astmy lub świszczący oddech nasilą się bądź oddychanie jest utrudnione i pacjent odczuwa duszność, należy przerwać przyjmowanie leku Ipramol Steri-Neb i natychmiast zastosować krótko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy przerwać stosowanie leku Ipramol Steri-Neb i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić inną metodę leczenia danego schorzenia.

Jeśli u pacjenta występuje ból oka lub dyskomfort w obrębie oka, niewyraźne widzenie lub zaczerwienienie oczu, widzenie kolorowej obwódki wokół źródeł światła lub barwnych plam, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne leczenie tych objawów.

Jeżeli pacjent uważa, że ma uczulenie na Ipramol Steri-Neb lub jeśli pacjent przypuszcza, że może u niego wystąpić reakcja uczuleniowa na roztwór, powinien natychmiast przerwać stosowanie leku Ipramol Steri-Neb i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Może wystąpić zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia) w wyniku działania salbutamolu -składnika leku Ipramol Steri-Neb, co może powodować osłabienie mięśni, drżenie lub zaburzenia rytmu serca. Wystąpienie takiej sytuacji jest bardziej prawdopodobne, jeśli pacjent przyjmuje lek Ipramol Steri-Neb jednocześnie z niektórymi, innymi lekami stosowanymi w leczeniu astmy, takimi jak steroidy wziewne lub steroidy doustne, albo jeśli przyjmuje leki moczopędne. Lekarz może zalecić co jakiś czas wykonywanie badań krwi w celu oznaczenia stężenia potasu.

Częstość występowania działań niepożądanych

Do często występujących działań niepożądanych (występujących u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) należą: bóle głowy, kołatanie lub szybkie bicie serca, suchość w jamie ustnej, nudności, kaszel, zaburzenia mowy oraz niewyraźne widzenie.

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (występujących u mniej niż 1 na 100 pacjentów) należą: zawroty głowy, podwyższone ciśnienie krwi, nieprawidłowe lub bardzo szybkie bicie serca, uczucie zdenerwowania, wymioty, drżenia i trudności w oddawaniu moczu.

Do rzadko występuj ących działań niepożądanych (występuj ących u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów) należą: reakcje anafilaktyczne (uczuleniowe), w tym obrzęki (mogące obejmować język, wargi i twarz), trudności w oddychaniu i duszność, pocenie się, zaczerwienienie twarzy, obniżenie ciśnienia krwi, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, dolegliwości żołądkowo-jelitowe (w tym niedrożność jelit), świąd, wysypka, bóle mięśni, osłabienie i kurcze mięśni, niepokój, zaburzenia pamięci, lęk, depresja, nadmierna ruchliwość u dzieci, a także ból lub inne dolegliwości dotyczące oczu, w tym nieostre widzenie, rozszerzenie źrenic i jaskra (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej).

U niektórych pacjentów może wystąpić ból w klatce piersiowej (z powodu schorzeń, takich jak dławica piersiowa), chociaż nie wiadomo z jaką dokładnie częstością występuje ten objaw. Jeśli takie objawy wystąpią podczas stosowania leku Ipramol Steri-Neb, należy jak najszybciej poinformować lekarza, ale nie należy przerywać stosowania leku, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IPRAMOL STERI-NEB

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Ipramol Steri-Neb po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności (EXP):”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ampułki Ipramol Steri-Neb przechowywać w opakowaniu dostarczonym wraz z produktem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku Ipramol Steri-Neb, jeśli widoczne są przebarwienie lub zmętnienie roztworu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ipramol Steri-Neb

Każda ampułka 2,5 ml leku Ipramol Steri-Neb zawiera:

- substancje czynne: 0,5 mg bromku ipratropiowego oraz 2,5 mg salbutamolu (w postaci siarczanu);

- inne składniki: sodu chlorek, wodę do wstrzykiwań i kwas solny, rozcieńczony.

Jak wygląda lek Ipramol Steri-Neb i co zawiera opakowanie

Każda plastikowa ampułka leku Ipramol Steri-Neb zawiera przezroczysty roztwór. Blistry miękkie zawierające po 5 ampułek zapakowane są w torebki, które umieszczone są w pudełkach tekturowych. Opakowanie zawiera 20, 25, 30, 40 lub 50 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska Wytwórca

IVAX Pharmaceuticals UK, Preston Brook, Runcorn, Cheshire, WA7 3FA, Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Finlandia

Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Sumutinliuos

Irlandia

Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser Solution

Holandia

Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5 ml Verneveloplossing

Szwecja

Ipramol 0.5mg / 2.5mg lösning för nebulisator

Wielka Brytania

Ipramol Steri-Neb 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Nebuliser Solution

Austria

Nebu - Iprasal 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Lösung für einen Vernebler

Belgia

Nebu-Iprasal 0,5 mg/2,5 mg verneveloplossing

Niemcy

Ipramol TEVA 0,5 mg + 2,5 mg /2,5 ml Steri-Neb Lösung für einen Vernebler

Dania

Ipramol Steri-Neb

Grecja

Ipramol Steri-Neb 0,5/2,5mg ava 2,5ml Aiakuga yra Eronvop gs EKvspœxp

Węgry

Ipramol Steri-Neb 0,5 mg/2,5 mg oldat porlasztasra

Holandia

Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5 ml Verneveloplossing

Dania

Ipramol Steri-Neb

Włochy

Ipramol 0.5mg / 2.5mg per 2.5ml Soluzione da nebulizzare

Luksemburg

Nebu-Iprasal 0,5 mg/2,5 mg solution pour inhalation par nébuliseur

Polska

Ipramol Steri-Neb

Portugalia

Ipramol 0.5mg/dose + 2.5mg/dose per 2.5ml Soluçâo para inalaçâo por nabulizaçâo

Rumunia

Ipratropiu/salbutamol TEVA 0.5/2.5mg per 2.5ml solutie de inhalat prin nebulizator

Data zatwierdzenia ulotki: kwiecień 2012

6

Ipramol Steri-Neb

Charakterystyka Ipramol steri-neb

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ipramol Steri-Neb, (0,5 mg + 2,5 mg)/2,5 ml, roztwór do nebulizacji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda ampułka 2,5 ml zawiera 0,5 mg bromku ipratropiowego (w postaci jednowodnej) i 2,5 mg salbutamolu (w postaci siarczanu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nebulizacji.

Bezbarwny roztwór do nebulizacji w ampułce z polietylenu o niskiej gęstości.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ipramol Steri-Neb jest wskazany do stosowania w leczeniu skurczu oskrzeli u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), wymagających systematycznego leczenia za pomocą bromku ipratropiowego i salbutamolu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podawania wziewnego.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat): Zawartość jednej ampułki trzy lub cztery razy na dobę.

Dzieci: Ipramol Steri-Neb nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.

Podawanie:

Ipramol Steri-Neb może być podawany przy użyciu odpowiedniego nebulizatora lub respiratora z przerywanym ciśnieniem dodatnim, po otwarciu ampułki zawierającej jedną dawkę leku i umieszczeniu jej zawartości w komorze nebulizatora. Należy przestrzegać zaleceń producenta aparatu dotyczących podawania. Roztwór w ampułce zawierającej jedną dawkę leku przeznaczony jest wyłącznie do inhalacji i nie należy podawać go doustnie ani pozajelitowo.

I.    Przygotować nebulizator do użycia zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami lekarza.

II.    Ostrożnie oddzielić nową ampułkę od blistra miękkiego. Nigdy nie używać ampułki, jeśli była uprzednio otwarta.

III.    Otworzyć ampułkę przez przekręcenie górnej części, trzymając ją ostrożnie w pozycji pionowej.

IV.    Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wycisnąć całą zawartość plastikowej ampułki do komory nebulizatora.

V.    Zmontować nebulizator i używać zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas przeznaczony na inhalację całej dawki wynosi zwykle od 5 do 15 minut.

VI.    Po nebulizacji umyć nebulizator zgodnie z zaleceniami producenta. Istotne jest, by utrzymywać nebulizator w czystości.

Opakowania zawierające pojedyncze dawki leku nie zawierają środków konserwujących, dlatego ważne jest, aby zużyć zawartość ampułki natychmiast po otwarciu oraz użyć nowej ampułki przy każdym podaniu leku w celu uniknięcia zanieczyszczeń drobnoustrojami. Częściowo zużyte, otwarte lub uszkodzone opakowania zawierające pojedyncze dawki leku należy wyrzucić.

Roztwór pozostały w komorze nebulizatora należy wylać.

W żadnym wypadku nie należy mieszać produktu Ipramol Steri-Neb z innymi lekami w tym samym nebulizatorze.

4.3    Przeciwwskazania

U pacjentów z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu lub tachyarytmią.

U pacjentów z nadwrażliwością na salbutamol, bromek ipratropiowy, atropinę lub jej pochodne.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu Ipramol Steri-Neb nie należy stosować u dzieci (patrz punkt 4.2).

Pacjentów należy poinformować, aby niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem w przypadku wystąpienia ostrej, szybko nasilającej się duszności lub w przypadku wyraźnego zmniejszenia odpowiedzi na leczenie.

Po zastosowaniu produktu rzadko mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości z objawami pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, wysypki, skurczu oskrzeli, obrzęku błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz anafilaksji.

Istniej ą również rzadkie doniesienia o licznych zaburzeniach dotyczących oczu występuj ących podczas przypadkowego rozpylenia do oczu bromku ipratropiowego w postaci aerozolu, zarówno samego, jak i w skojarzeniu z agonistą receptorów beta2-adrenergicznych. Z tego powodu należy poinstruować pacjenta odnośnie prawidłowego stosowania produktu Ipramol Steri-Neb z nebulizatora oraz poinformować o konieczności ochrony oczu przed kontaktem z roztworem lub rozpylonym aerozolem. Aby uniknąć przypadkowego rozpylenia leku do oczu, zaleca się stosowanie zawiesiny do nebulizacji raczej za pomocą ustnika, a nie maski na twarz.

Mogą wystąpić zaburzenia dotyczące oczu, takie jak: ostry napad jaskry, rozszerzenie źrenic, nieostre widzenie, wzrost ciśnienia śródgałkowego, ból oka i jaskra z wąskim kątem przesączania. Pacjenci, którzy mogą być podatni na wystąpienie jaskry, powinni być dokładnie poinformowani o konieczności ochrony oczu. Leki stosowane w jaskrze są skuteczne w zapobieganiu ostrego napadu jaskry z wąskim kątem przesączania u podatnych na nią pacjentów.

Objawami ostrej jaskry z wąskim kątem przesączania mogą być: ból oka lub dyskomfort, nieostre widzenie, widzenie kolorowej obwódki wokół źródeł światła lub barwnych plam w połączeniu z zaczerwienieniem oczu spowodowanym przekrwieniem spojówek lub obrzękiem rogówki. Jeżeli u pacjenta rozwija się zespół takich objawów, należy rozpocząć leczenie z zastosowaniem zwężających źrenicę kropli do oczu, a pacjent powinien natychmiast zwrócić się po poradę do specjalisty.

Produkt Ipramol Steri-Neb może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w następuj ących sytuacjach: nieodpowiednio kontrolowana cukrzyca, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego i (lub) ciężkie organiczne choroby serca lub naczyń krwionośnych, nadczynność tarczycy, guz chromochłonny nadnerczy, niedrożność jelit, rozrost gruczołu krokowego, utrudniony odpływ z pęcherza moczowego oraz ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Ipramol Steri-Neb u pacjentów z chorobą serca (ciężka niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca). Pacjentów należy poinstruować, aby w razie wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub duszności skontaktowali się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Po zastosowaniu leków sympatykomimetycznych, w tym salbutamolu, mogą wystąpić objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego. Istniej ą doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz dane literaturowe dotyczące występowania rzadkich przypadków niedokrwienia mięśnia sercowego, związanego z przyjmowaniem beta-mimetyków. Pacjenci z ciężką chorobą serca (np. chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca, ciężką niewydolnością serca), którzy przyjmuj ą salbutamol, powinni zostać ostrzeżeni o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugeruj ących zaostrzenie choroby serca. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy, takie jak duszność oraz bóle w klatce piersiowej, gdyż mogą być one objawami choroby układu oddechowego lub choroby serca.

Podczas leczenia beta2-agonistami może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką obturacj ą dróg oddechowych, ponieważ stosowane równocześnie pochodne ksantynowe, leki moczopędne oraz steroidy mogą nasilać hipokaliemię. Hipokaliemia może prowadzić do zwiększonej podatności na zaburzenia rytmu serca u pacjentów leczonych digoksyną. Dodatkowo wpływ hipokaliemii na zaburzenia rytmu serca może nasilać się w wyniku niedotlenienia. W takich sytuacjach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy.

U pacjentów z mukowiscydozą może występować zwiększona skłonność do zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, dlatego podczas stosowania bromku ipratropiowego, podobnie jak innych leków przeciwcholinergicznych, u tych pacjentów należy zachować ostrożność.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków wziewnych, istnieje ryzyko zwężenia oskrzeli lub paradoksalnego skurczu oskrzeli wywołanego inhalacj ą. W takiej sytuacji po zastosowaniu leku u pacjenta nagle pojawiaj ą się nasilaj ące się objawy świszczącego oddechu oraz duszności, wymagaj ące natychmiastowego podania leku inną drogą lub zastosowania innego, szybko działaj ącego wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. Należy wówczas niezwłocznie przerwać podawanie produktu Ipramol Steri-Neb, ocenić stan pacjenta i, jeśli to konieczne, wprowadzić inne leczenie.

Jeśli w celu kontroli objawów zwężenia (lub skurczu) oskrzeli konieczne jest zastosowanie większych niż zalecane dawek leku, należy ponownie ocenić sposób leczenia pacjenta.

Stosowanie produktu Ipramol Steri Neb może prowadzić do pozytywnych wyników w odniesieniu do salbutamolu w testach nieklinicznych nadużywania substancji, np. w celu zwiększenia wydajności sportowców (doping).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie beta2-agonistów, kortykosteroidów, leków przeciwcholinergicznych oraz pochodnych ksantyny może nasilać wpływ produktu Ipramol Steri-Neb na czynność dróg oddechowych oraz nasilać działania niepożądane. Z powodu przeciwstawnego działania leków, jednoczesne stosowanie leków z grupy beta-adrenolityków, takich jak propranolol, z salbutamolem może prowadzić do potencjalnie znaczącego zmniejszenia działania leku.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania salbutamolu u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, ponieważ mogą one nasilać działanie agonistów receptorów beta2-adrenergicznych.

Stosowanie wziewnych środków znieczulających, zawierających halogenowane węglowodory, np. halotan, trójchloroetylen i enfluran, może zwiększać podatność na działania niepożądane ze strony układu krążenia beta2-agonistów, dlatego w takich sytuacjach zaleca się uważną obserwacj ę. Należy także rozważyć przerwać podawanie produktu Ipramol Steri-Neb przed zabiegiem chirurgicznym.

Podczas leczenia beta2-agonistami może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia. Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką obturacj ą dróg oddechowych, ponieważ stosowane równocześnie pochodne ksantynowe, leki moczopędne oraz steroidy mogą nasilać hipokaliemię. Podczas jednoczesnego stosowania digoksyny i produktu Ipramol Steri-Neb mogą wystąpić potencjalnie ciężkie zaburzenia rytmu serca. Ryzyko wystąpienia interakcji zwiększa się w przypadku wystąpienia hipokaliemii, dlatego należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi. Hipokaliemia może prowadzić do zwiększonej podatności na zaburzenia rytmu serca u pacjentów leczonych digoksyną.

Może nasilić się działanie innych leków przeciwcholinergicznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wieloletnie, powszechne stosowanie zarówno bromku ipratropiowego, jak i salbutamolu nie wykazało niekorzystnego wpływu w czasie ciąży.

Ciąża

Brak wystarczaj ących danych dotyczących stosowania bromku ipratropiowego razem z salbutamolem u kobiet w ciąży (we wczesnym okresie ciąży). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu Ipramol Steri-Neb nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne oraz należy zachować ostrożność przepisuj ąc produkt kobietom w ciąży (szczególnie podczas pierwszego trymestru).

Laktacja

Nie wiadomo, czy bromek ipratropiowy przenika do mleka kobiecego. Salbutamol przenika do mleka matki. Istnieją niewystarczające/ograniczone dane dotyczące przenikania produktu Ipramol Steri-Neb do mleka u ludzi oraz u zwierząt. Nie można wykluczyć zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać leczenie produktem Ipramol Steri-Neb biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania produktu Ipramol Steri-Neb dla matki.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na płód w przypadku zastosowania bardzo dużych dawek.

Płodność

Nie jest znany wpływ na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednak, należy poinformować pacjentów, że mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia w trakcie leczenia lekiem

Ipramol Steri Neb. Jeśli u pacjenta wystąpią wyżej wymienione objawy, powinien unikać potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Wymienione poniżej w tabeli działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów MedDRA oraz częstością występowania.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (£1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Objawy

Zaburzenia układu

Rzadko

Reakcja anafilaktyczna,

immunologicznego

obrzęk naczynioruchowy twarzy, warg i gardła

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Niepokój, zaburzenia pamięci, lęk, nadmierna ruchliwość u dzieci

Zaburzenia układu

Często

Ból głowy

nerwowego

Niezbyt często

Zawroty głowy, nerwowość

Rzadko

Nadmierna potliwość, depresja

Zaburzenia oka

Często

Zaburzenia akomodacji

Rzadko

Ból oka, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, jaskra z zamkniętym kątem przesączania

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca, tachykardia

Niezbyt często

Podwyższone ciśnienie skurczowe krwi, zaburzenia rytmu serca

Rzadko

Obniżone ciśnienie rozkurczowe krwi, rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca (w tym migotanie przedsionków, tachykardia nadkomorowa i skurcze dodatkowe) oraz choroba niedokrwienna serca.

Częstość nieznana

Niedokrwienie mięśnia sercowego (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu

Często

Kaszel, dysfonia

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Skurcz oskrzeli, skurcz krtani, duszność, paradoksalny skurcz oskrzeli (tzn. skurcz oskrzeli

wywołany inhalacją)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Suchość w jamie ustnej, nudności

Niezbyt często

Wymioty

Rzadko

Podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Wysypka, świąd, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-

Niezbyt często

Drżenie

szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Rzadko

Ból mięśni, kurcze mięśni i osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zatrzymanie moczu

4.9 Przedawkowanie

Wystąpienie ostrych objawów przedawkowania bromku ipratropiowego jest mało prawdopodobne ze względu na słabe ogólnoustrojowe wchłanianie leku zarówno po inhalacji, jak i po podaniu doustnym. Jakiekolwiek objawy przedawkowania prawdopodobnie związane są z działaniem salbutamolu.

Objawami przedawkowania salbutamolu mogą być: ból dławicowy, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, hipokaliemia, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej, drżenie, zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, niepokój i zawroty głowy. Dlatego pacjenci powinni pozostać pod ścisłą kontrolą, czy nie występują u nich działania niepożądane wynikające z przedawkowania salbutamolu. Po przedawkowaniu salbutamolu może wystąpić hipokaliemia, dlatego należy kontrolować stężenie potasu w surowicy. Zalecaną odtrutką stosowaną w przypadku przedawkowania salbutamolu jest kardioselektywny lek blokuj ący receptory beta-adrenergiczne, jednak należy zachować ostrożność podczas podawania takich leków u pacjentów ze skurczem oskrzeli w wywiadzie.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Salbutamol i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, Kod ATC: R03A K04

Bromek ipratropiowy jest lekiem przeciwcholinergicznym, hamuj ącym odruchy pochodzące z nerwu błędnego, poprzez działanie antagonistyczne w stosunku do działania muskarynowego acetylocholiny. Rozszerzenie oskrzeli w następstwie inhalacji bromku ipratropiowego jest wynikiem przede wszystkim działania miejscowego, specyficznego w obrębie płuc, a nie działania ogólnoustrojowego.

Salbutamol jest agonistą beta2-adrenergicznym, który działa na mięśnie gładkie dróg oddechowych powodując ich rozkurcz. Salbutamol powoduje rozkurcz wszystkich mięśni gładkich od tchawicy do końcowych oskrzelików, zapobiegając zwężeniu oskrzeli.

Produkt Ipramol Steri-Neb umożliwia jednoczesne podanie bromku ipratropiowego oraz siarczanu salbutamolu, co powoduje działanie na receptory muskarynowe oraz beta2-adrenergiczne w płucach. To zapewnia silniejsze działanie rozszerzające oskrzela niż po zastosowaniu każdej substancji oddzielnie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po inhalacji bromek ipratropiowy jest szybko wchłaniany, jednak szacowana biodostępność układowa wynosi mniej niż 10% podanej dawki. Po podaniu dożylnym 46% dawki wydala się z moczem, a końcowy okres półtrwania wynosi około 1,6 godziny. Po podaniu leku znakowanego radioaktywnie okres półtrwania wynosi 3,6 godzin dla leku macierzystego i jego metabolitów. Bromek ipratropiowy nie przenika przez barierę krew-mózg.

Salbutamol jest szybko i całkowicie wchłaniany po inhalacji. Maksymalne stężenie salbutamolu w osoczu występuje w ciągu 3 godzin po podaniu, lek jest wydalany w postaci niezmienionej z moczem po upływie 24 godzin. Okres półtrwania wynosi 3-7 godzin. Salbutamol przenika przez barierę krew-mózg, gdzie osiąga stężenie stanowiące około 5% wartości stężenia w osoczu.

Jednoczesna nebulizacja bromku ipratropiowego oraz siarczanu salbutamolu nie wpływa na zwiększenie wchłaniania układowego któregokolwiek ze składników. Nasilone działanie farmakodynamiczne produktu Ipramol Steri-Neb wynika ze skojarzonego miejscowego działania obu leków na płuca.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Kwas solny rozcieńczony: do uzyskania odpowiedniego pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki z LDPE zawieraj ące po 2,5 ml roztworu, pakowane w blister miękki zawieraj ący 5 ampułek, umieszczony w torebce. Całość pakowana jest w pudełko tekturowe.

Opakowanie zawiera 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 lub 60 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Opakowania zawieraj ące pojedyncze dawki leku nie zawieraj ą środków konserwuj ących, dlatego ważne jest, aby zużyć zawartość ampułki natychmiast po jej otwarciu oraz użyć nowej ampułki przy

każdym podaniu leku w celu uniknięcia zanieczyszczeń drobnoustrojami. Częściowo zużyte, otwarte lub uszkodzone opakowania zawierające pojedyncze dawki leku należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Po nebulizacji umyć nebulizator zgodnie z zaleceniami producenta w następujący sposób: ustnik należy umyć gorącą wodą. Jeśli używa się mydła, ustnik należy dokładnie wypłukać wodą. Po wyschnięciu, należy z powrotem nałożyć nasadkę na ustnik.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

tel.: (22) 345 93 00

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14507

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2008.03.18/2011.03.11

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

kwiecień 2012

8

Ipramol Steri-Neb