+ iMeds.pl

Irbesartan accord 75 mgUlotka Irbesartan accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Irbesartan Accord, 75 mg, tabletki powlekane Irbesartan Accord, 150 mg, tabletki powlekane Irbesartan Accord, 300 mg, tabletki powlekane

Irbesartanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych watpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek możezaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irbesartan Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem lek Irbesartan Accord

3.    Jak stosować lek Irbesartan Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irbesartan Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Irbesartan Accord i w jakim celu się go stosuje

Lek Irbesartan Accord należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją produkowaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych powodując ich zwężenie. Prowadzi to do podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Irbesartan Accord zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Irbesartan Accord spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2.

Lek Irbesartan Accord jest stosowany u pacjentów dorosłych:

•    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienie samoistne)

• w celu ochrony nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi oraz cukrzycą typu 2, u których występują laboratoryjne oznaki zaburzonej czynności nerek.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irbesartan Accord Kiedy nie stosować leku Irbesartan Accord

-    jeśli pacjent ma uczulenie na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    jeśli pacjentka jest w ciąży trwającej dłużej niż 3 miesiące. (Lepiej unikać stosowania tabletek Irbesartan Accord również we wczesnym okresie ciąży.)

Leku Irbesartan Accord nie należy podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Irbesartan Accord należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli występują obfite wymioty lub biegunka

-    jeśli pacjent ma chore nerki

-    jeśli pacjent ma chorobę serca

-    jeśli Irbesartan Accord stosowany jest z powodu choroby nerek wywołanej cukrzycą. W takim przypadku lekarz może zalecić regularne badania krwi, w szczególności pomiar stężenia potasu we krwi w przypadku złej czynności nerek

-    jeśli u pacjenta planowana jest operacja lub planowane jest podanie leków znieczulajacych (anastetyków)

-    należy poinformować lekarza prowadzącego o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania tabletek Irbesartan Accord we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz część Ulotki dotycząca ciąży).

Dzieci

Ten produkt leczniczy nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność jego stosowania nie zostały w pełni ustalone.

Inne leki i Irbesartan Accord

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Irbesartan Accord zazwyczaj nie wykazuje działania z innymi lekami.

Może być niezbędne badanie krwi, w przypadku przyjmowania:

•    preparatów uzupełniających potas

•    zamienników soli kuchennej zawierających potas

•    leków hamujących utratę potasu (tak jak pewne leki moczopędne) lub

•    leków zawierających lit.

Jeśli pacjent stosuje leki przeciwbólowe, zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, działanie irbesartanu może być zmniejszone.

Stosowanie leku Irbesartan Accord z jedzeniem i piciem

Irbesartan Accord może być stosowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków.

Tabletki należy połykać, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza prowadzącego o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży.

Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania tabletek Irbesartan Accord przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast tabletek Irbesartan Accord. Nie zaleca się stosowania tabletek Irbesartan Accord we wczesnej ciąży i nie wolno ich przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowane w tym okresie mogą poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią Nie zaleca się stosowania tabletek Irbesartan Accord podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Jest mało prawdopodobne, aby lek Irbesartan Accord wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, sporadycznie, podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie znużenia. Jeśli pojawią się te objawy, należy skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Lek Irbesartan Accord zawiera latozę

Lek Irbesartan Accord zawiera laktozę (w postaci laktozy jednowodnej). Jeśli pacjent otrzymał od lekarza informację o występowaniu u niego złej tolerancji niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed zażyciem tego leku. Pacjenci, cierpiący na rzadkie schorzenia dziedziczne, związane z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozo-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

3. Jak stosować lek Irbesartan Accord

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 150 mg podawana raz na dobę. Następnie dawkę można zwiększyć do 300 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego krwi. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi powinno nastąpić w ciągu 4-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2, zalecana dawka podtrzymująca w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi 300 mg raz na dobę.

Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku, szczególnie na początku leczenia u niektórych pacjentów, takich jak chorzy poddani hemodializie lub osoby w wieku powyżej 75 roku życia.

Lek Irbesartan Accord jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Lek Irbesartan Accord można przyjmować niezależnie od posiłków. Należy starać się przyjmować dawkę dobową codziennie, o tej samej porze. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Irbesartan Accord do czasu, aż lekarz zaleci inne postępowanie.

Stosowanie u dzieci

Leku Irbesartan Accord nie należy podawać dzieciom poniżej 18 roku życia. W razie przypadkowego połknięcia tabletek przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irbesartan Accord

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Objawami przedawkowania są najczęściej niedociśnienie i tachykardia.

Pominięcie zastosowania leku Irbesartan Accord

W razie pomyłkowego pominięcia dawki dobowej leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Irbesartan Accord

Nie wolno przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Irbesartan Accord przez okres, jaki zalecił lekarz. To zapewni odpowiednią kontrolę ciśnienia krwi i (lub) ochroni nerki przed ich postępującym uszkodzeniem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie

u każdego one wystąpią. Niektóre z tych działań mogą być poważne i mogą wymagać pomocy

medycznej.

Tak jak w przypadku stosowania podobnych leków u pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadkie przypadki skórnych reakcji nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka) a także obrzęk twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub wystąpienia trudności w oddychaniu należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej została zdefiniowana w następujący sposób:

Bardzo często (występują u co najmniej 1na 10 leczonych pacjentów lub więcej)

Często (występują u co najmniej 1 na 100 i nie mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Niezbyt często (występują u co najmniej 1 na 1000 i nie mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów) Rzadko (występują u co najmniej 1 na 10 000 i nie mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów) Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych u pacjentów leczonych irbesartanem:

Bardzo często

• Jeśli u pacjentów z chorobą nerek występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek, badanie krwi może wykazać zwiększone stężenie potasu

Często

•    Zawroty głowy

•    Nudności i (lub) wymioty oraz zmęczenie

• Badanie krwi może wykazać podwyższony poziom enzymu, który określa czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa)

• U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2 z współistniejącą chorobą nerek zgłaszano również przypadki występowania zawrotów głowy i niskiego ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, bóle stawów lub mięśni i obniżony poziom białka (hemoglobiny) w czerwonych komórkach krwi

Niezbyt często

•    Zwiększenie częstości pracy serca

•    Uderzenia gorąca

•    Kaszel

•    Biegunka

•    Niestrawność i (lub) zgaga

•    Zaburzenia seksualne

•    Ból w klatce piersiowej

Pewne działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku Irbesartan Accord do obrotu. Działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana to:

•    Uczucie wirowania

•    Bóle głowy

•    Zaburzenia smaku

•    Dzwonienie w uszach

•    Kurcze mięśni

•    Bóle stawów i mięśni

•    Zaburzenia czynności wątroby

•    Zwiększenie stężenia potasu we krwi

•    Zaburzenia czynności nerek

•    Zapalenie małych naczyń krwionośnych głównie skóry (znane jako leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Irbesartan Accord

•    Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Brak specjalnych instrukcji dotyczących przechowywania.

•    Tabletek nie należy wyjmować z oryginalnego opakowania blistrowego, do czasu, w którym należy je przyjąć.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Irbesartan Accord

Substancją czynną leku jest irbesartan. Każda tabletka powlekana Irbesartan Accord 75 mg, 150 mg i 300 mg zawiera odpowiednio 75 mg, 150 mg lub 300 mg irbesartanu.

Pozostałe składniki rdzenia tabletki to: laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 5 cP, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian .

Pozostałe składniki otoczki tabletki to: hypromeloza 5 cP , makrogol 400, laktoza jednowodna i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Irbesartan Accord i co zawiera opakowanie

Irbesartan Accord, 75 mg są to białe lub prawie białe, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane z oznaczeniem „I 75” wytłoczonym po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Irbesartan Accord, 150 mg są to białe lub prawie białe, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane, z oznaczeniem „I 150” wytłoczonym po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Irbesartan Accord, 300 mg są to białe lub prawie białe, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane, z oznaczeniem „I 300” wytłoczonym po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Irbesartan Accord, 75 mg, 150mg i 300 mg pakowane są w blistry po 8, 14, 28, 30 56, 64, 90 i 98 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań znajdują się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania

Wytwórca:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania

CEMELOG-BRS KFT.

2040 Budaors, Vasut u. 13 Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju

Nazwa własna

Holandia

Irbesartan Accord 75/150/ 300 mg, filmmomhulde tabletten

Czechy

Irbesartan Accord 75/150/ 300 mg potahované tablety

Słowenia

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmsko obložene tablete

Słowacja

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmom obalene tablety

Rumunia

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg comprimate filmate

Bułgaria

Irbesartan Akopa 75/150/300 mg ^unMupaHH raôneTKH

Polska

Irbesartan Accord

Węgry

Irbesartan Accord 75/150/300 mg filmtabletta

Grecja

Irbesartan Accord 75/150/300 mg enmakuppeva pe keraó upévm SroKÍa

Malta

Irbesartan 75/150/300 mg Film-coated Tablets

Estonia

Irbesartan Accord 75/150/300 mg ohukese polümeerikattega tabletid

Łotwa

Irbesartan Accord 75/150/300 mg apvalkotâs tabletes

Litwa

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg plevele dengtos tabletes

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.11.2012

6

Irbesartan Accord

Charakterystyka Irbesartan accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irbesartan Accord, 75 mg, tabletki powlekane Irbesartan Accord, 150 mg, tabletki powlekane Irbesartan Accord, 300 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda powlekana tabletka zawiera 75 mg irbesartanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 25,36 mg jednowodnej laktozy. Każda powlekana tabletka zawiera 150 mg irbesartanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 50,72 mg jednowodnej laktozy. Każda powlekana tabletka zawiera 300 mg irbesartanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 101,44 mg jednowodnej laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki są białe lub prawie białe, owalne, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznaczeniem „I 75” wytłoczonym po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Tabletka powlekana

Tabletki są białe lub prawie białe, owalne, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznaczeniem „I 150” wytłoczonym po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

Tabletka powlekana

Tabletki są białe lub prawie białe, owalne, dwustronnie wypukłe, powlekane, z oznaczeniem „I 300” wytłoczonym po jednej stronie, bez oznaczenia po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Irbesartan Accord wskazany jest do leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Wskazany jest również do leczenia współistniejącej choroby nerek u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 jako część przeciwnadciśnieniowego postępowania terapeutycznego (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zazwyczaj zalecana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 150 mg podawana raz na dobę,

w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Lek Irbesartan Accord stosowany w jednorazowej dawce dobowej 150 mg, zwykle zapewnia lepszą kontrolę dobową ciśnienia tętniczego niż w dawce 75 mg. Na początku leczenia można jednakże rozważyć podanie leku w dawce 75 mg, zwłaszcza pacjentom poddawanym hemodializie i osobom w wieku podeszłym powyżej 75 roku życia.

U pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia podczas leczenia dawką dobową 150 mg, dawkę leku Irbesartan Accord można zwiększyć do 300 mg lub zastosować dodatkowo inne leki przeciwnadciśnieniowe. Jednoczesne zastosowanie leku moczopędnego, takiego jak hydrochlorotiazyd, wykazało addycyjne działanie z tabletkami Irbesartan Accord (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, leczenie należy rozpoczynać od dawki 150 mg irbesartanu raz na dobę i stopniowo zwiększać dawkę do 300 mg raz na dobę, to jest zalecanej dawki podtrzymującej w leczeniu choroby nerek.

Wykazano korzystny wpływ irbesartanu na czynność nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 w badaniach, w których irbesartan stosowano w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jeśli było to konieczne w celu uzyskania prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1).

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenie czynności nerek: nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U pacjentów poddawanych hemodializie należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej (75 mg) (patrz punkt 4.4).

Zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej: należy wyrównać objętość wewnątrznaczyniową i (lub) niedobór sodu przed podaniem leku Irbesartan Accord.

Zaburzenie czynności wątroby: u pacjentów z niewielkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby nie jest konieczna zmiana dawkowania leku. Nie ma doświadczenia klinicznego u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku: pomimo, że u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczynanie leczenia od dawki 75 mg, to zazwyczaj zmiana dawkowania u takich pacjentów nie jest konieczna.

Dzieci i młodzież:

bezpieczeństwo i skuteczność stosowania irbesartanu u dzieci w wieku do 18 roku życia nie zostały ustalone. Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, nie jest możliwe określenie zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania Do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej: objawowe niedociśnienie tętnicze, szczególnie po podaniu pierwszej dawki leku, może wystąpić u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) niedoborem sodu spowodowanymi intensywnym leczeniem odwadniającym, ograniczeniem podaży soli w diecie, biegunką lub wymiotami. Takie stany należy wyrównać przed zastosowaniem leku Irbesartan Accord.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe: istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, którzy leczeni są produktami leczniczymi wpływającymi na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Chociaż nie udokumentowano takiego działania po zastosowaniu leku Irbesartan Accord, podobnego efektu można się spodziewać również podczas stosowania antagonistów receptora angiotensyny II.

Zaburzenie czynności nerek i przeszczepienie nerki: w przypadku stosowania tabletek Irbesartan Accordu pacjentów z zaburzoną czynnością nerek zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu i kreatyniny w surowicy krwi. Brak doświadczenia dotyczącego stosowania tabletek Irbesartan Accord u pacjentów po niedawno wykonanym przeszczepie nerki.

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2 i chorobą nerek: w badaniu z udziałem pacjentów z zaawansowaną chorobą nerek, działanie irbesartanu, zarówno w odniesieniu do zdarzeń nerkowych jak i sercowo-naczyniowych, nie było jednakowe we wszystkich badanych podgrupach. Wyniki okazały się mniej korzystne zwłaszcza u kobiet i osobników rasy innej niż biała (patrz punkt 5.1).

Hiperkaliemia: tak jak w przypadku innych produktów leczniczych, które wpływają na układ renina-angiotensyna-aldosteron podczas leczenia tabletkami Irbesartan Accord może wystąpić hiperkaliemia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, z jawną proteinurią wywołaną chorobą nerek na tle cukrzycy i (lub) niewydolnością serca. U pacjentów z grupy ryzyka zaleca się staranne kontrolowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Lit: nie zaleca się stosowania irbesartanu w skojarzeniu z litem (patrz punkt 4.5).

Zwężenie zastawki aorty i zastawki mitralnej, kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory: tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej lub kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Hiperaldosteronizm pierwotny: pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe, które działają poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna.

Dlatego nie zaleca się stosowania tabletek Irbesartan Accord w tej grupie pacjentów.

Uwagi ogólne: u pacjentów, u których napięcie naczyniowe i czynność nerek zależą w dużej mierze od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II, które mają wpływ na ten układ, związane było z gwałtownym obniżeniem ciśnienia tętniczego, azotemią, oligurią, a w rzadkich przypadkach ostrą niewydolnością nerek. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną lub inną postacią miażdżycy naczyń może być przyczyną zawału mięśnia sercowego lub udaru.

Podobnie jak w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, irbesartan oraz inne leki z grupy antagonistów angiotensyny obniża ciśnienie tętnicze krwi mniej skutecznie u pacjentów rasy czarnej, w porównaniu z osobnikami innych ras; prawdopodobnie, jest to spowodowane częstszym występowaniem nadciśnienia niskoreninowego w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym (patrz punkt 5.1).

Ciąża: leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs) nie należy rozpoczynać u pacjentek w ciąży. O ile kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie AIIRAs należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby kontynuować leczenie innym produktem leczniczym (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Dzieci i młodzież: badania dotyczące irbesartanu były prowadzone w populacji dzieci i młodzieży w wieku między 6 a 16 rokiem życia, jednak obecne dane nie są wystarczające, aby stosować go u dzieci w wieku poniżej 16 roku życia, aż do czasu uzyskania dodatkowych informacji (patrz punkty 4.8, 5.1 i 5.2).

Laktoza: produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci, cierpiący na rzadkie dziedziczne schorzenia, związane z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozo-galaktozy, nie powinni stosować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne i inne leki przeciwnadciśnieniowe: inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać hipotensyjne działanie irbesartanu; jednakże, irbesartan bezpiecznie podawano z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak beta-blokery, blokery kanału wapniowego o przedłużonym działaniu i tiazydowe leki moczopędne. Uprzednie leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych może prowadzić do zmniejszenia objętości krwi i zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego podczas rozpoczynania leczenia tabletkami Irbesartan Accord (patrz punkt 4.4).

Preparaty uzupełniające potas i leki moczopędne oszczędzające potas: z doświadczeń ze stosowaniem innych produktów leczniczych, które działają na układ renina-angiotensyna wynika, że jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas, preparatów uzupełniających potas, środków zastępujących sól kuchenną zawierających potas lub innych produktów leczniczych, które mogą zwiększyć stężenie potasu w surowicy (np. heparyna), może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy i dlatego nie jest zalecane ich jednoczesne stosowanie (patrz punkt 4.4).

Lit: zgłaszano przypadki występowania odwracalnego zwiększenia stężenia litu w surowicy i jego działania toksycznego podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami konwertazy angiotensyny. Bardzo rzadko donoszono o podobnym działaniu w przypadku stosowania irbesartanu. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków (patrz punkt 4.4). Jeśli takie skojarzenie leków jest konieczne, zaleca się dokładne monitorowanie stężenia litu w surowicy.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne: podczas jednoczesnego podawania antagonistów angiotensyny II z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (tj. selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (> 3 g/dobę) i nieselektywne NLPZ) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.

Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek oraz może powodować wzrost stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności nerek. Jednoczesne podawanie antagonistów angiotensyny II z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi wymaga ostrożności, szczególnie u pacjentów w wieku podeszłym. Pacjentów należy odpowiednio nawadniać, a także należy kontrolować czynność nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w późniejszym czasie.

Informacje dodatkowe dotyczące interakcji irbesartanu: w badaniach klinicznych hydrochlorotiazyd nie wywierał wpływu na farmakokinetykę irbesartanu. Irbesartan jest metabolizowany głównie przez CYP2C9, a w mniejszym stopniu ulega glukuronidacji. Nie obserwowano istotnych interakcji farmakokinetycznych lub farmakodynamicznych, gdy irbesartan stosowano równocześnie z warfaryną, produktem leczniczym metabolizowanym przez CYP2C9. Nie oceniono wpływu induktorów CYP2C9, takich jak ryfampicyna, na farmakokinetykę irbesartanu. Równoczesne podawanie irbesartanu z digoksyną nie wpływa na jej farmakokinetykę.

4.6    Wpływa na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania AIIRAs w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4).

Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego po narażeniu na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są jednoznaczne; nie można jednak wykluczyć niewielkiego wzrostu ryzyka. Pomimo, że nie przeprowadzono kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka związanego z antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs), również z tą grupą leków mogą wiązać się podobne zagrożenia. O ile kontynuacja leczenia AIIRAs nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, leczenie AIIRAs należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie.

Wiadomo, że narażenie na działanie AIIRAs w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Jeżeli do narażenia na działanie AIIRAs doszło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie badania ultrasonograficznego czaszki i czynności nerek.

Noworodki, których matki przyjmowały leki z grupy AIIRAs, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania tabletek Irbesartan Accord podczas karmienia piersią nie zaleca się ich stosowania w tym okresie. Wskazana jest zmiana leczenia na alternatywne,

0    lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią, szczególnie podczas karmienia noworodków lub wcześniaków.

Nie wiadomo czy irbesartan i jego metabolity są wydzielane do mleka ludzkiego.

Na podstawie dostępnych danych farmakodynamicznych/toksykologicznych dotyczących szczurów stwierdzono przenikanie irbesartanu do mleka (szczegóły patrz punkt 5.3).

Płodność:

Irbesartan nie miał wpływu na płodność leczonych szczurów oraz ich potomstwa do wielkości dawek wywołujących pierwsze objawy toksyczności u rodzica (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W oparciu o jego właściwości farmakodynamiczne, jest mało prawdopodobne, aby tabletki Irbesartan Accord wpływały na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych należy wziąć pod uwagę, że w czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie znużenia.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach kontrolowanych placebo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, całkowita częstość występowania działań niepożądanych nie różniła się między grupą otrzymującą irbesartan (56,2%)

1    grupą otrzymującą placebo (56,5%). Przypadki przerwania leczenia z powodu jakichkolwiek klinicznych lub laboratoryjnych działań niepożądanych były mniej częste u pacjentów leczonych irbesartanem (3,3%), niż u pacjentów otrzymujących placebo (4,5%). Częstość występowania działań niepożądanych nie zależała od dawki (w zalecanym przedziale dawek), płci, wieku, rasy ani czasu trwania leczenia.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, mikroalbuminurią i prawidłową czynnością nerek ortostatyczne zawroty głowy i niedociśnienie ortostatyczne obserwowano u 0,5 % pacjentów (tj. niezbyt często), ale częściej niż w grupie placebo.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które zgłaszano w badaniach kontrolowanych placebo z udziałem 1965 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych irbesartanem. Gwiazdką (*) oznaczono dodatkowe działania niepożądane, występujące u > 2% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą ze współistniejącą przewlekłą niewydolnością nerek i jawnym białkomoczem i występujące częściej niż w grupie placebo.

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest zdefiniowana w następujący sposób:

bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Poniżej wymieniono również działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Działania te pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości takie jak obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częstość nieznana: hiperkaliemia

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: zawroty głowy, ortostatyczne zawroty głowy*

Częstość nieznana: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częstość nieznana: szumy uszne

Zaburzenia serca:

Niezbyt często: tachykardia

Zaburzenia naczyniowe:

Często: niedociśnienie ortostatyczne*

Niezbyt często: uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności i (lub) wymioty

Niezbyt często: biegunka, dyspepsja i (lub) zgaga

Częstość nieznana: zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często: żółtaczka

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częstość nieznana: leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: ból mięśniowo-szkieletowy*

Częstość nieznana: bóle stawowe, bóle mięśniowe (w pewnych przypadkach związane ze zwiększeniem aktywności kinazy kreatyninowej), skurcze mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częstość nieznana: zaburzenie czynności nerek, w tym przypadki niewydolności nerek u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często: zaburzenia czynności seksualnych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: zmęczenie

Niezbyt często: ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne:

Bardzo często: hiperkaliemia występowała częściej u pacjentów z cukrzycą leczonych irbesartanem niż u pacjentów, którym podawano placebo. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą z mikroalbuminurią i prawidłową czynnością nerek, hiperkaliemia (> 5,5 mEq/l) wystąpiła u 29,4% pacjentów w grupie otrzymującej 300 mg irbesartanu i u 22% pacjentów z grupy placebo. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą z przewlekłą niewydolnością nerek oraz jawną proteinurią, hiperkaliemia (> 5,5 mEq/l) wystąpiła u 46,3% pacjentów w grupie otrzymującej irbesartan i u 26,3% pacjentów z grupy placebo.

Często: obserwowano znaczący wzrost stężenia w osoczu kinazy kreatynowej (1,7%) u pacjentów leczonych irbesartanem. Żaden z tych przypadków nie miał związku ze zidentyfikowanymi klinicznie zdarzeniami mięśniowo-szkieletowymi. U 1,7% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i zaawansowaną niewydolnością nerek leczonych irbesartanem zaobserwowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny*, które nie było znaczące klinicznie.

Dzieci i młodzież: w 3 tygodniowej fazie prowadzonego metodą podwójnej ślepej próby, randomizowanego badania klinicznego z udziałem 318 dzieci i młodzieży, w wieku od 6 do 16 roku życia, z nadciśnieniem tętniczym, występowały następujące działania niepożądane związane z badanym lekiem: ból głowy (7,9%), niedociśnienie tętnicze (2,2%), zawroty głowy (1,9%), kaszel (0,9%). W 26 tygodniowej otwartej fazie tego badania, najczęstszymi odchyleniami od normy w zakresie wyników badań laboratoryjnych było zwiększenie stężenia kreatyniny (6,5%) i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej u 2% dzieci.

4.9 Przedawkowanie

Ekspozycja dorosłych pacjentów na dawki do 900 mg/dobę przez 8 tygodni nie ujawniła działania toksycznego. Do najbardziej prawdopodobnych objawów, których można spodziewać się po przedawkowaniu, należą: niedociśnienie tętnicze i tachykardia; możliwe jest także wystąpienie bradykardii. Nie ma ściśle określonego sposobu leczenia przedawkowania lekiem Irbesartan Accord. Pacjentów należy poddać dokładnej kontroli, a także zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Zalecane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów i (lub) płukanie żołądka. W leczeniu przedawkowania może okazać się przydatne podanie węgla aktywowanego. Hemodializa nie usuwa irbesartanu z organizmu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II, produkty proste, kod ATC: C09C A04.

Irbesartan jest silnym, aktywnym po podaniu doustnym, selektywnym antagonistą receptora angiotensyny II (typ ATi).

Mechanizm działania: Irbesartan jest silnym, aktywnym po podaniu doustnym, selektywnym antagonistą receptorów angiotensyny II (podtyp ATI). Uważa się, że irbesartan poprzez receptor ATI blokuje wszystkie działania angiotensyny II przez receptor AT1, niezależnie od źródła lub szlaku syntezy angiotensyny II. Selektywny antagonizm wobec receptorów angiotensyny II (AT1) powoduje podwyższenie stężenia reniny i angiotensyny II oraz obniżeniem stężenia aldosteronu w osoczu. Stężenie potasu w osoczu nie ulega znaczącym zmianom pod wpływem stosowania irbesartanu w monoterapii, w dawkach terapeutycznych. Irbesartan nie hamuje działania ACE (kininaza-II), enzymu, który wytwarza angiotensynę-II oraz rozkłada bradykininę do nieczynnych metabolitów. Irbesartan nie wymaga aktywacji metabolicznej do swojego działania.

Skuteczność kliniczna:

Nadciśnienie

Irbesartan obniża ciśnienie tętnicze krwi, powodując równocześnie niewielkie zmiany częstości rytmu serca. Istnieje zależność między obniżeniem ciśnienia krwi a dawką, gdy lek stosuje się raz na dobę, osiągając fazę plateau podczas stosowania dawek większych niż 300 mg. Dawki 150-300 mg, podawane raz na dobę, obniżają ciśnienie tętnicze w pozycji stojącej lub siedzącej, mierzone w okresie najmniejszej aktywności leku (tj. 24 godziny od podania dawki) średnio o 8-13/5-8 mmHg (skurczowe/rozkurczowe) więcej niż w grupie otrzymującej placebo.

Największe obniżenie ciśnienia krwi występuje w ciągu 3-6 godzin od podania, a działanie obniżające ciśnienie utrzymuje się, przez co najmniej 24 godziny. Po upływie 24 godzin, obniżenie ciśnienia krwi wynosiło 60-70% maksymalnego obniżenia ciśnienia rozkurczowego i skurczowego, występującego podczas podawania zalecanych dawek. Stosowanie dawki 150 mg raz na dobę wywoływało podobne działanie w okresie najmniejszej aktywności leku i średnio w ciągu 24 godzin, jak podanie tej samej dawki całkowitej w dwóch dawkach podzielonych.

Działanie obniżające ciśnienie krwi tabletek irbesartanu ujawnia się w ciągu 1-2 tygodni, największa skuteczność występuje w ciągu 4-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Przeciwnadciśnieniowe działanie utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Po zaprzestaniu leczenia, ciśnienie krwi stopniowo powraca do wartości początkowych. Nie obserwowano nadciśnienia z odbicia.

Irbesartan i tiazydowe leki moczopędne obniżają ciśnienie krwi w sposób addytywny. U pacjentów, u których po zastosowaniu irbesartanu w monoterapii nie wystąpiło zadowalające obniżenie ciśnienia krwi dodanie małej dawki hydrochlorotiazydu (12,5 mg) do irbesartanu raz na dobę, prowadzi do dalszego, skorygowanego względem placebo, obniżenia ciśnienia krwi, mierzonego w okresie najmniejszej aktywności leku o 7-10/3-6 mmHg (skurczowe/rozkurczowe).

Skuteczność produktu Irbesartan Accord nie zależy od wieku ani płci. Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych, które wpływają na układ renina-angiotensyna, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym należący do rasy czarnej, słabiej odpowiadają na irbesartan stosowany w monoterapii. Podczas jednoczesnego stosowania irbesartanu z hydrochlorotiazydem w małej dawce (np. 12,5 mg na dobę), działanie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów rasy czarnej jest podobne do obserwowanego u pacjentów rasy białej.

Nie stwierdzono klinicznie istotnego wpływu na stężenie kwasu moczowego w surowicy lub jego wydalanie z moczem.

Dzieci i młodzież

Obniżanie ciśnienia tętniczego krwi, po zastosowaniu dawek docelowych irbesartanu w wysokości 0,5 mg/kg (mała), 1,5 mg/kg (średnia) i 4,5 mg/kg (duża), oceniane było przez okres trzech tygodni w 318 osobowej grupie dzieci i młodzieży, w wieku od 6 do 16 roku życia, z nadciśnieniem tętniczym lub występującymi czynnikami ryzyka (cukrzyca, wywiad rodzinny w kierunku nadciśnienia tętniczego). Na końcu okresu obserwacji średnie obniżenie, w stosunku do wartości wyjściowej, skurczowego ciśnienia tętniczego krwi (pierwszorzędowej zmiennej skuteczno ści),w pozycji siedzącej (ang. seated systolic blood pressure, SeSBP), mierzonego w okresie najmniejszej aktywności produktu, wynosiło 11,7 mmHg (dla dawki małej), 9,3 mmHg (dla dawki średniej), 13,2 mmHg (dla dawki dużej). Nie zaobserwowano istotnej różnicy między poszczególnymi dawkami. Uśredniona zmiana rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi w pozycji siedzącej (SeDBP), mierzonego w okresie najmniejszej aktywności leku, wynosiła: 3,8 mmHg (dla dawki małej), 3,2 mmHg (dla dawki średniej), 5,6 mmHg (dla dawki dużej). W ciągu następnych dwóch tygodni, pacjenci, na zasadzie randomizacji, zostali ponownie włączeni albo do grupy otrzymującej lek aktywny albo placebo.

U pacjentów przyjmujących placebo obserwowano zwiększenie SeSBP i SeDBP o 2,4 oraz 2,0 mmHg w porównaniu do zmian, odpowiednio, o +0,1 oraz -0,3 mmHg u pacjentów z grup otrzymujących wszystkie trzy dawki irbesartanu (patrz punkt 4.2).

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 ze współistniejącą chorobą nerek

Badanie irbesartanu w nefropatii cukrzycowej (ang. Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial, IDNT) wykazało, że irbesartan spowalnia postęp choroby nerek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i jawną proteinurią. IDNT było podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem, oceniaj ącym zachorowalność i śmiertelność, w którym porównywano irbesartan, amlodypinę i placebo.

U 1715 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą typu 2, proteinurią > 900 mg/dobę i stężeniem kreatyniny w surowicy w zakresie 1,0-3,0 mg/dl badano długotrwały wpływ (średnio 2,6 roku) irbesartanu na postęp choroby nerek i śmiertelność, niezależnie od jej przyczyny. Pacjentom stopniowo zwiększano dawkę irbesartanu od 75 mg do dawki podtrzymującej 300 mg, dawkę amlodypiny od 2,5 mg do 10 mg w zależności od tolerancji lub też podawano placebo. Pacjenci ze wszystkich leczonych grup otrzymywali zazwyczaj od 2 do 4 leków przeciwnadciśnieniowych (np. leki moczopędne, beta-blokery, alfa-blokery) w celu uzyskania docelowego ciśnienia tętniczego krwi < 135/85 mmHg lub obniżenia ciśnienia skurczowego o 10 mmHg, gdy początkowe ciśnienie skurczowe wynosiło > 160 mmHg. U 60% pacjentów z grupy otrzymującej placebo uzyskano docelowe wartości ciśnienia tętniczego, natomiast odsetek ten wyniósł 76% u pacjentów, którym podawano irbesartan i 78% w grupie amlodypiny. Irbesartan w znamienny sposób zmniejszał względne ryzyko wystąpienia pierwotnego złożonego punktu końcowego, na który składały się: podwojenie stężenia kreatyniny w surowicy, końcowe stadium choroby nerek lub śmiertelność, niezależnie od jej przyczyny. U około 33% pacjentów z grupy irbesartanu wystąpił pierwotny złożony punkt końcowy, w porównaniu z 39% w grupie otrzymującej placebo i 41% w grupie, której podawano amlodypinę [względne zmniejszenie ryzyka o 20% w porównaniu z placebo (p = 0,024) i o 23% w porównaniu z amlodypiną (p = 0,006)]. W analizie poszczególnych składowych pierwotnego złożonego punktu końcowego, nie stwierdzono wpływu na ogólną śmiertelność, zaobserwowano pozytywny trend w występowaniu końcowego stadium choroby nerek oraz znaczące zmniejszenie przypadków występowania podwojonego stężenia kreatyniny w surowicy.

Skuteczność leczenia oceniano w podgrupach pacjentów w zależności od płci, rasy, wieku, czasu trwania cukrzycy, początkowych wartości ciśnienia tętniczego, stężenia kreatyniny w surowicy i stopnia wydalania albumin z moczem. W podgrupach kobiet i pacjentów rasy czarnej, które stanowiły odpowiednio 32% i 26% ogólnej populacji biorącej udział w badaniu nie stwierdzono korzystnego wpływu na nerki, chociaż przedział ufności nie wyklucza tego. W przypadku drugorzędowego punktu końcowego, obejmującego śmiertelne i nie kończące się zgonem zdarzenia sercowo-naczyniowe, nie było różnic między trzema grupami w ogólnej populacji, chociaż obserwowano zwiększenie częstości występowania nie kończących się zgonem zawałów mięśnia sercowego u kobiet i zmniejszenie częstości nie kończących się zgonem zawałów mięśnia sercowego u mężczyzn w grupie irbesartanu w porównaniu do grupy, otrzymującej placebo. Zwiększenie częstości występowania nie kończących się śmiercią zawałów mięśnia sercowego i udarów obserwowano u kobiet otrzymujących jako podstawowe leczenie irbesartan w porównaniu do pacjentek, u których podstawowym leczeniem była amlodypina. Częstość hospitalizacji w całej populacji z powodu niewydolności serca zmniejszyła się. Jednakże nie ustalono odpowiedniego wyjaśnienia tych danych u kobiet.

Badanie kliniczne „Wpływ irbesartanu na mikroalbuminurię u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2” (ang. „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2 Diabetes Mellitus; IRMA 2”) pokazuje, że irbesartan w dawce 300 mg opóźnia wystąpienie jawnej proteinurii u pacjentów z mikroalbuminurią. IRMA 2 było badaniem kontrolowanym placebo, z użyciem podwójnie ślepej próby, oceniającym zachorowalność u 590 pacjentów z cukrzycą typu 2, mikroalbuminurią (30-300 mg/dobę) i prawidłową czynnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy krwi < 1,5 mg/dl u mężczyzn i < 1,1 mg/dl u kobiet). W badaniu oceniano długotrwały wpływ (2 lata) irbesartanu na progresję zaburzeń nerkowych prowadzących do wystąpienia klinicznej (jawnej) proteinurii (wydalanie albumin z moczem (UAER) > 300 mg/dobę i zwiększenia UAER, o co najmniej 30% w stosunku do wartości początkowych). Wartość docelową ciśnienia tętniczego krwi ustalono na < 135/85 mmHg. Jeżeli zachodziła taka konieczność, w celu uzyskania docelowego ciśnienia tętniczego krwi, pacjentom podawano dodatkowe leki przeciwnadciśnieniowe (z wyłączeniem inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II i blokerów kanału wapniowego pochodnych dihydropirydyny). Podczas gdy we wszystkich leczonych grupach uzyskano podobne wartości ciśnienia tętniczego krwi, mniej osób w grupie otrzymującej irbesartan w dawce 300 mg (5,2%), w porównaniu do grupy placebo (14,9%) lub grupy otrzymującej irbesartan w dawce 150 mg (9,7%) osiągnęło punkt końcowy w postaci jawnej proteinurii, wykazując względne zmniejszenie ryzyka o 70% w porównaniu z placebo (p = 0,0004) dla większej dawki. Podczas trzech pierwszych miesięcy leczenia nie obserwowano poprawy w szybkości filtracji kłębuszkowej (GFR). Zwolnienie progresji choroby prowadzącej do jawnej proteinurii było widoczne po trzech miesiącach i utrzymywało się przez okres ponad 2 lat. Regresja do normoalbuminurii (< 30 mg/dobę) występowała częściej w grupie otrzymującej tabletki Irbesartan w dawce 300 mg (34%) niż w grupie otrzymującej placebo (21 %).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie irbesartanu po podaniu doustnym jest szybkie: jego bezwzględną dostępność biologiczną określono w badaniach klinicznych na około 60-80%. Jednoczesne przyjmowanie posiłku nie ma znaczącego wpływu na biodostępność irbesartanu. Wiązanie z białkami osocza wynosi w przybliżeniu 96%, z nieistotnym wiązaniem z elementami morfotycznymi krwi. Objętość dystrybucji wynosi 53-93 litrów. Po doustnym lub dożylnym podaniu irbesartanu znakowanego 14C, 80-85% radioaktywności stwierdzanej w osoczu krwi krążącej przypadało na niezmieniony irbesartan. Irbesartan jest metabolizowany w wątrobie do glukuronidu (około 6%). Badania in vitro wskazują, że irbesartan jest głównie utleniany przez enzym CYP2C9 cytochromu P450; izoenzym CYP3A4 ma nieistotny wpływ.

Farmakokinetyka irbesartanu jest liniowa i proporcjonalna do dawki w zakresie dawek od 10 do 600 mg. W dawkach większych niż 600 mg (dwukrotność maksymalnej zalecanej dawki) obserwowano proporcjonalnie mniejsze wchłanianie po doustnym podaniu; mechanizm tego zjawiska jest nieznany. Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po upływie 1,5-2 godzin po podaniu doustnym. Klirens całkowity i klirens nerkowy wynoszą odpowiednio 157-176 i 3-3,5 ml/min. Końcowy okres połowicznej eliminacji irbesartanu wynosi 11-15 godzin. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym jest osiągane w ciągu 3 dni od rozpoczęcia podawania raz na dobę. Podczas wielokrotnego podawania irbesartanu raz na dobę obserwuje się jego ograniczoną (< 20%) kumulację w osoczu. W jednym z badań obserwowano nieco większe stężenia irbesartanu w osoczu u pacjentów płci żeńskiej z nadciśnieniem tętniczym, jednak nie było różnic w okresie półtrwania i kumulacji irbesartanu.

U pacjentów płci żeńskiej nie jest konieczna zmiana dawkowania. Wartości AUC i Cmax irbesartanu były również nieco większe u osobników w podeszłym wieku (>65 lat) niż u osobników młodych (18-40 lat). Jednakże końcowy okres półtrwania nie był istotnie zmieniony. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Irbesartan i jego metabolity są wydalane zarówno z żółcią jak i przez nerki.

Zarówno po doustnym jak i dożylnym (iv) podaniu irbesartanu znakowanego 14C, około 20% radioaktywności jest odzyskiwane w moczu, a reszta w kale. Mniej niż 2% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionego irbesartanu.

Dzieci i młodzież

Farmakokinetykę irbesartanu oceniano u 23 dzieci z nadciśnieniem tętniczym, po podaniu pojedynczej i wielokrotnych dawek dobowych irbesartanu (2 mg/kg), do maksymalnej dawki dobowej 150 mg, podawanej przez cztery tygodnie. Spośród tych 23 dzieci, u 21 dokonano porównania z farmakokinetyką osób dorosłych (dwanaścioro dzieci w wieku ponad 12 lat, dziewięcioro między 6 i 12 rokiem życia). Stwierdzono, że C max, AUC i wartości klirensu były porównywalne z tymi, jakie obserwowano u pacjentów dorosłych otrzymujących 150 mg irbesartanu na dobę. Po powtarzanym dawkowaniu, raz na dobę, obserwowano ograniczoną akumulację irbesartanu w osoczu (18%).

Zaburzenie czynności nerek: u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu są nieznacznie zmienione. Hemodializa nie usuwa irbesartanu z organizmu.

Zaburzenie czynności wątroby: u pacjentów z marskością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, parametry farmakokinetyczne irbesartanu są nieznacząco zmienione. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych wskazujących na toksyczność ogólnoustrojową, jak i narządową irbesartanu w dawkach stosowanych klinicznie. W przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (> 250 mg/kg/dobę u szczurów i > 100 mg/kg/dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów krwinek czerwonych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt). Bardzo duże dawki (> 500 mg/kg/dobę) irbesartanu powodowały u szczurów i makaków zmiany zwyrodnieniowe w nerkach (takie jak śródmiąższowe zapalenie nerek, poszerzenie kanalików nerkowych, nacieki z bazofilów w kanalikach nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu). Uważa się, że są one wtórne w stosunku do przeciwnadciśnieniowego działania produktu leczniczego, które powoduje zmniejszenie przepływu przez nerki. Ponadto, irbesartan powodował rozrost/przerost komórek aparatu przykłębuszkowego (u szczurów w dawce > 90 mg/kg/dobę, u makaków w dawce > 10 mg/kg/dobę). Wszystkie te zmiany uznano za skutek farmakologicznego działania irbesartanu. Dla terapeutycznych dawek irbesartanu stosowanych u ludzi, rozrost/przerost komórek aparatu przykłębuszkowego nerek wydaje się nie mieć żadnego znaczenia.

Brak było dowodów wskazujących na mutagenność, klastogenność oraz rakotwórczość.

W badaniach na szczurach płci męskiej i żeńskiej nie obserwowano wpływu na płodność oraz wydajność rozmnażania, nawet po podaniu dawek doustnych irbesartanu powodujących pewne objawy toksyczności u rodzica (od 50 do 650 mg/kg/dobę), w tym zgon po największych dawkach.

Nie odnotowano znaczącego wpływu na liczbę ciałek żółtych, implantacje zarodka lub żywych płodów. Irbesartan nie miał wpływu na przeżycie, rozwój lub rozmnażanie potomstwa. Badania na zwierzętach wskazują, że znakowany izotopowo irbesartan jest wykrywany w płodach szczura i królika. Irbesartan przenika do mleka karmiących szczurów.

Badania na zwierzętach z irbesartanem wykazały przemijające działanie toksyczne (poszerzenie miedniczek nerkowych, wodonercze lub obrzęk podskórny) u płodów szczurów, które ustępowało po porodzie. U królików, poronienia lub wczesne resorpcje płodów notowano po zastosowaniu dawek powodujących znaczącą toksyczność u matek, włącznie ze śmiertelnością. Nie obserwowano działania teratogennego u szczura i królika.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Laktoza jednowodna Kroskarmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna

Hypromeloza 5 cP Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza 5 cP Makrogol 400 Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres trwałości 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 8 szt., 14 szt., 28 szt., 30 szt., 56 szt., 64 szt., 90 szt., 98 szt.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road North Harrow Middlesex HAI 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16347, 16348, 16349

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.01.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.11.2012

13

Irbesartan Accord