+ iMeds.pl

Irbesartan hct pfizer 150 mg + 12,5 mgUlotka Irbesartan hct pfizer

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Irbesartan HCT Pfizer, 150 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 25 mg, tabletki powlekane

Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Irbesartan HCT Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Irbesartan HCT Pfizer

3.    Jak przyjmować lek Irbesartan HCT Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irbesartan HCT Pfizer

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Irbesartan HCT Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Lek Irbesartan HCT Pfizer jest połączeniem dwóch substancji czynnych: irbesartanu i hydrochlorotiazydu.

Irbesartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II.

Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powoduj ąc ich zwężenie. Skutkuje to zwiększeniem ciśnienia tętniczego. Irbesartan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków (nazywanych tiazydowymi lekami moczopędnymi), które powoduj ą zwiększenie wydalania moczu, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Dwa składniki czynne leku Irbesartan HCT Pfizer współdziałają ze sobą, zmniejszaj ąc ciśnienie tętnicze w większym stopniu, niż każdy z nich podawany oddzielnie.

Lek Irbesartan HCT Pfizer jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, jeśli zastosowanie irbesartanu lub hydrochlorotiazydu oddzielnie nie zapewnia właściwego wyrównania ciśnienia tętniczego.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Irbesartan HCT Pfizer

Kiedy nie przyjmować leku Irbesartan HCT Pfizer

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na irbesartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na hydrochlorotiazyd lub jakiekolwiek inne pochodne sulfonamidów.

   Po 3 miesiącu ciąży (lepiej również unikać stosowania leku Irbesartan HCT Pfizer we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża).

•    Jeśli pacjent ma poważne zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

•    Jeśli pacjent ma trudności w wytwarzaniu moczu.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono występujące stale zwiększone stężenie wapnia lub zmniejszone stężenie potasu we krwi.

Leku Irbesartan HCT Pfizer nie należy podawać dzieciom i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Irbesartan HCT Pfizer należy zwrócić się do lekarza,

jeśli pacjent ma:

•    nasilone wymioty lub biegunkę;

•    schorzenia nerek lub przeszczepioną nerkę;

•    schorzenia serca;

•    schorzenia wątroby;

•    cukrzycę;

•    toczeń rumieniowaty (określany także jako toczeń lub toczeń rumieniowaty układowy);

•    pierwotny hiperaldosteronizm (stan związany z nadmiernym wytwarzaniem aldosteronu, co powoduje zatrzymanie sodu i w następstwie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi).

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Irbesartan HCT Pfizer we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ przyjmowany w tym okresie może być bardzo szkodliwy dla dziecka (patrz punkt Ciąża).

Należy również poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent stosuje dietę z małą ilością soli;

•    jeśli u pacjenta występują objawy takie jak: nieprawidłowe pragnienie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ogólne osłabienie, senność, ból lub kurcze mięśni, nudności, wymioty lub nieprawidłowo przyspieszona czynność serca, które mogą wskazywać na nadmierne działanie hydrochlorotiazydu (zawartego w leku Irbesartan HCT Pfizer);

•    jeśli pacjent zaobserwuje zwiększenie wrażliwości skóry na słońce z objawami poparzenia słonecznego (takimi jak: zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk, tworzenie się pęcherzy), występuj ącymi szybciej niż zwykle;

•    jeśli planowany jest zabieg operacyjny (chirurgiczny) lub podanie środków znieczulających. Inne leki i Irbesartan HCT Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki moczopędne, takie jak hydrochlorotiazyd zawarty w leku Irbesartan HCT Pfizer, mogą mieć wpływ na inne leki. Bez ścisłego nadzoru lekarza nie należy stosować preparatów zawierających lit jednocześnie z lekiem Irbesartan HCT Pfizer.

Może być niezbędne badanie krwi, jeśli pacjent przyjmuje:

•    suplementy potasu;

•    zamienniki soli kuchennej zawierające potas;

•    leki oszczędzające potas lub inne leki moczopędne (diuretyki);

•    niektóre środki przeczyszczające;

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej;

•    leki stosowane w niedoborze witaminy D;

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca;

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (leki doustne lub insuliny);

•    karbamazepinę (lek stosowany w leczeniu padaczki).

Jest również ważne, aby poinformować lekarza o zażywaniu innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze, steroidów, leków przeciwnowotworowych, leków przeciwbólowych, leków stosowanych w zapaleniu stawów lub żywic: cholestyraminy i kolestypolu, stosowanych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi.

Irbesartan HCT Pfizer z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Irbesartan HCT Pfizer może być stosowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu w leku Irbesartan HCT Pfizer, w przypadku spożywania alkoholu w czasie leczenia mogą wystąpić nasilone zawroty głowy podczas wstawania, szczególnie z pozycji siedzącej.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Irbesartan HCT Pfizer przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Irbesartan HCT Pfizer. Nie zaleca się stosowania leku Irbesartan HCT Pfizer we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Irbesartan HCT Pfizer podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Irbesartan HCT Pfizer wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, w rzadkich przypadkach, podczas leczenia nadciśnienia tętniczego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Jeśli wystąpią takie objawy, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Irbesartan HCT Pfizer Irbesartan HCT Pfizer zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Irbesartan HCT Pfizer

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka leku Irbesartan HCT Pfizer to jedna lub dwie tabletki na dobę.

Lekarz zazwyczaj zaleci stosowanie leku Irbesartan HCT Pfizer, jeśli wcześniejsze leczenie nie spowodowało wystarczaj ącego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Lekarz poinformuje pacjenta, jak przeprowadzić zmianę z dotychczasowego leczenia na stosowanie leku Irbesartan HCT Pfizer.

Sposób podania

Lek Irbesartan HCT Pfizer stosuje się doustnie.

Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Irbesartan HCT Pfizer można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Należy starać się przyjmować dawkę dobową codziennie o tej samej porze. Ważne jest, żeby kontynuować leczenie lekiem Irbesartan HCT Pfizer tak długo, jak zaleci lekarz.

Maksymalne działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze powinno zostać osiągnięte po 6-8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Irbesartan HCT Pfizer

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nie należy podawać leku Irbesartan HCT Pfizer dzieciom

Nie należy podawać leku Irbesartan HCT Pfizer dzieciom w wieku poniżej 18 lat. W przypadku połknięcia jakiejkolwiek liczby tabletek przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Irbesartan HCT Pfizer

W razie przypadkowego pominięcia dawki, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Irbesartan HCT Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z tych działań mogą być poważne i mogą wymagać pomocy medycznej.

U pacjentów przyjmujących irbesartan zgłaszano rzadkie przypadki skórnych reakcji alergicznych (wysypka, pokrzywka), a także miejscowy obrzęk twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów lub wystąpienia duszności należy przerwać przyjmowanie leku Irbesartan HCT Pfizer i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych u pacjentów leczonych irbesartanem w połączeniu z hydrochlorotiazydem były następujące:

Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10pacjentów na 100)

   nudności i (lub) wymioty;

•    zaburzenia w oddawaniu moczu;

•    zmęczenie;

•    zawroty głowy (w tym podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej);

•    badania krwi mogą wykazać zwiększenie aktywności enzymów, które określają czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa) oraz zwiększenie stężenia substancji, które określaj ą czynność nerek (azot mocznikowy we krwi, kreatynina).

Jeśli którekolwiek z powyższych działań niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10pacjentów na 1000)

•    biegunka;

•    małe ciśnienie tętnicze;

•    omdlenie;

•    przyspieszona czynność serca (przyspieszone tętno);

•    nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy;

•    obrzęk;

•    zaburzenia seksualne (problemy ze sprawnością seksualną);

   badania krwi mogą wykazać zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi.

Jeśli którekolwiek z powyższych działań niepożądanych jest uciążliwe dla pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Działania niepożądane, o których donoszono po wprowadzeniu leku Irbesartan HCT Pfizer do obrotu

Pewne działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku Irbesartan HCT Pfizer do obrotu. Częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana. Są to: ból głowy, szum uszny, kaszel, zaburzenia smaku, niestrawność, ból stawów i mięśni, zaburzenia czynności wątroby i zaburzenia czynności nerek, zwiększenie stężenia potasu we krwi i reakcje alergiczne, takie jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła.

Odnotowano również niezbyt częste przypadki żółtaczki [zażółcenie skóry i (lub) białkówek oczu].

Podobnie jak w przypadku jakichkolwiek leków złożonych, w których skład wchodzą dwie substancje czynne, nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych związanych z każdym składnikiem leku z osobna.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem samego irbesartanu

Dodatkowo, oprócz działań niepożądanych wymienionych powyżej, donoszono o występowaniu bólu w klatce piersiowej.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem samego hydrochlorotiazydu

Utrata apetytu; podrażnienie żołądka; kurcze żołądka; zaparcie; żółtaczka [zażółcenie skóry i (lub) białkówek oczu]; zapalenie trzustki charakteryzujące się bardzo silnym bólem w nadbrzuszu, często z nudnościami i wymiotami; zaburzenia snu; depresja; niewyraźne widzenie; niedobór krwinek białych, który może powodować częste występowanie zakażeń, gorączkę; zmniejszenie liczby płytek krwi (elementy odpowiedzialne za proces krzepnięcia krwi), zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), charakteryzuj ące się uczuciem zmęczenia, bólem głowy, dusznością w czasie wysiłku, zawrotami głowy i bladością; choroby nerek; zaburzenia płuc, w tym zapalenie płuc lub gromadzenie się płynu w płucach; zwiększenie wrażliwości skóry na słońce; zapalenie naczyń krwionośnych; choroba skóry, w wyniku której następuje złuszczenie skóry na całym ciele; skórna postać tocznia rumieniowatego, charakteryzuj ącego się wysypką mogącą pojawić się na twarzy, szyi i skórze owłosionej głowy; reakcje alergiczne; osłabienie i kurcze mięśni; zaburzenia czynności serca (tętna); zmniejszenie ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji ciała; obrzęk ślinianek; duże stężenie cukru we krwi; obecność cukru w moczu; zwiększenie stężenia pewnych rodzajów tłuszczów we krwi; duże stężenie kwasu moczowego we krwi, które może powodować dnę moczanową.

Potwierdzono, że działania niepożądane związane z hydrochlorotiazydem mogą nasilać się wraz ze zwiększeniem jego dawki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Irbesartan HCT Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Irbesartan HCT Pfizer

Irbesartan HCT Pfizer. 150 mg + 12,5 mg

- Substancjami czynnymi leku są irbesartan i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka leku Irbesartan HCT Pfizer zawiera 150 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna, bezwodna, talk, sodu stearylofumaran, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E 172) żelaza tlenek czerwony (E 172).

Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 12,5 mg

- Substancjami czynnymi leku są irbesartan i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka leku Irbesartan HCT Pfizer zawiera 300 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna, bezwodna, talk, sodu stearylofumaran, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, żelaza tlenek żółty (E 172) żelaza tlenek czerwony (E 172).

Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 25 mg

- Substancjami czynnymi leku są irbesartan i hydrochlorotiazyd. Każda tabletka leku Irbesartan HCT Pfizer zawiera 300 mg irbesartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K30), krzemionka koloidalna, bezwodna, talk, sodu stearylofumaran, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, żelaza tlenek czarny (E 172) żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Irbesartan HCT Pfizer i co zawiera opakowanie

Irbesartan HCT Pfizer, 150 mg + 12,5 mg

Brzoskwiniowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „H 35” na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 12,5 mg

Brzoskwiniowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „H 36” na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 25 mg

Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „H 37” na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki leku są dostępne w blistrach PA/Aluminium/PVC/Aluminium i w białych, nieprzeźroczystych butelkach z HDPE z białym, nieprzeźroczystym polipropylenowym zamknięciem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Blistry:

150 mg + 12,5 mg: 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek powlekanych.

300 mg + 12,5 mg oraz 300 mg + 25 mg: 10, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek powlekanych.

Butelki z HDPE:

30 i 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry:

150 mg + 12,5 mg: 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek powlekanych.

300 mg + 12,5 mg oraz 300 mg + 25 mg: 10, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek powlekanych.

6

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Francja

Hiszpania

Niemcy

Polska Portugalia Wielka Brytania


IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE PFIZER 150mg/12.5mg, 300 mg/12,5 mg & 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé

Irbesartán/Hidroclorotiazida Pharmacia 150 mg/12,5 mg, 300 mg / 12,5 mg & 300 mg / 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Irbesartan plus HCT Pfizer 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg & 300 mg/ 25 mg Filmtabletten Irbesartan HCT Pfizer Irbesartan + Hidroclorotiazida Parke-Davis

Irbesartan and Hydrochlorothiazide 150 mg / 12.5 mg, 300 mg / 12,5 mg & 300 mg / 25 mg Film-coated Tablets

Włochy    Irbesartan e Idroclorotiazide Pfizer

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Irbesartan HCT Pfizer

Charakterystyka Irbesartan hct pfizer

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irbesartan HCT Pfizer, 150 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 25 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Irbesartan HCT Pfizer. 150 mg + 12,5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg irbesartanu i 12.5 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 131.85 mg laktozy jednowodnej.

Irbesartan HCT Pfizer. 300 mg + 12.5 mg. tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg irbesartanu i 12.5 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 276.20 mg laktozy jednowodnej.

Irbesartan HCT Pfizer. 300 mg + 25 mg. tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg irbesartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana zawiera 256.50 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych. patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Irbesartan HCT Pfizer. 150 mg + 12.5 mg. tabletki powlekane

Brzoskwiniowe. owalne. obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „H 35” na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. o wymiarach 14 mm x 7.6 mm.

Irbesartan HCT Pfizer. 300 mg + 12.5 mg. tabletki powlekane

Brzoskwiniowe. owalne. obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „H 36” na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. o wymiarach 17.7 mm x 9.6 mm.

Irbesartan HCT Pfizer. 300 mg + 25 mg. tabletki powlekane

Różowe. owalne. obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym symbolem „H 37” na jednej stronie i gładkie po drugiej stronie. o wymiarach 17.7 mm x 9.6 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Ten złożony produkt leczniczy o ustalonej dawce wskazany jest do stosowania u dorosłych pacjentów. u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio wyrównane przez irbesartan lub hydrochlorotiazyd stosowane w monoterapii (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Irbesartan HCT Pfizer może być przyjmowany raz na dobę, w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Może być zalecane dostosowanie dawki poszczególnych składników (tj. irbesartanu i hydrochlorotiazydu).

Jeśli istnieje klinicznie uzasadnienie, można rozważyć przejście z monoterapii na stosowanie produktu złożonego o ustalonej dawce:

•    Irbesartan HCT Pfizer, 150 mg + 12,5 mg może być stosowany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio wyrównane przez stosowany w monoterapii hydrochlorotiazyd lub irbesartan w dawce 150 mg.

•    Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 12,5 mg może być stosowany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio wyrównane przez irbesartan w dawce 300 mg lub produkt Irbesartan HCT Pfizer, 150 mg + 12,5 mg.

•    Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 25 mg może być stosowany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest odpowiednio wyrównane przez Irbesartan HCT Pfizer, 300 mg + 12,5 mg.

Nie zaleca się stosowania większych dawek niż 300 mg irbesartanu i 25 mg hydrochlorotiazydu raz na dobę. W razie potrzeby, produkt leczniczy Irbesartan HCT Pfizer może być stosowany z innym produktem leczniczym przeciwnadciśnieniowym (patrz punkt 4.5).

Szczególne grupy pacjentów Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, Irbesartan HCT Pfizer nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). W tej populacji pacjentów, zalecane jest stosowanie diuretyków pętlowych zamiast tiazydowych leków moczopędnych. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny wynosi > 30 ml/min (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby

Irbesartan HCT Pfizer nie jest wskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Tiazydowe leki moczopędne należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z niewielkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawkowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer u dzieci i młodzieży, ponieważ nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania. Brak dostępnych danych.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na inne substancje, pochodne sulfonamidów (hydrochlorotiazyd należy do pochodnych sulfonamidów).

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

•    Oporna na leczenie hipokaliemia, hiperkalcemia.

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółciowa marskość wątroby i cholestaza.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niedociśnienie tętnicze - pacjenci ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową Stosowanie produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer rzadko było związane z objawowym niedociśnieniem tętniczym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, nieobciążonych innymi czynnikami ryzyka wystąpienia niedoci śnienia. Objawowe niedociśnienie tętnicze może wystąpić u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) niedoborem sodu, spowodowanymi intensywnym leczeniem moczopędnym, ograniczeniem podaży soli w diecie, biegunką lub wymiotami. Takie stany powinny zostać wyrównane przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Irbesartan HCT Pfizer.

Zwężenie tętnicy nerkowej - nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

Istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i wystąpienia niewydolności nerek u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II. Chociaż nie udokumentowano podobnego działania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer, to należy spodziewać się wystąpienia podobnych skutków jego działania.

Zaburzenia czynności nerek i stan po przeszczepieniu nerki

W przypadku stosowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, zaleca się okresowe kontrolowanie stężenia: potasu, kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy krwi. Brak jest doświadczeń w stosowaniu produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer u pacjentów po niedawno wykonanym przeszczepieniu nerki. Nie należy stosować produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.3). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić azotemia związana ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, u których klirens kreatyniny wynosi > 30 ml/min, nie jest wymagane dostosowanie dawkowania. Jednakże, u pacjentów z niewielkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min, ale < 60 ml/min) należy ostrożnie stosować ten złożony produkt leczniczy o ustalonej dawce.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępuj ącą chorobą wątroby, tiazydowe leki moczopędne należy stosować ostrożnie, ponieważ niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą spowodować wystąpienie śpiączki wątrobowej. Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zwężenie zastawki aorty i zastawki mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzaj ących naczynia, wskazana jest szczególna ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki mitralnej, lub kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reaguj ą na przeciwnadciśnieniowe produkty lecznicze, działające poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer.

Działanie na metabolizm i układ wewnątrzwydzielniczy

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może zaburzać tolerancję glukozy. U chorych na cukrzycę może być wymagane dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych. Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może również prowadzić do ujawnienia dotychczas utajonej cukrzycy.

Terapia tiazydowymi lekami moczopędnymi związana była ze zwiększeniem stężenia cholesterolu

i trójglicerydów; jednakże podczas stosowania dawki 12,5 mg, zawartej w preparacie Irbesartan HCT Pfizer, zgłaszano, że te działania były minimalne lub nie występowały. U niektórych pacjentów w czasie leczenia tiazydowymi lekami moczopędnymi może wystąpić hiperurykemia lub napad dny moczanowej.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

Jak u każdego pacjenta leczonego lekami moczopędnymi, należy we właściwych odstępach czasu oznaczać stężenia elektrolitów w surowicy krwi.

Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hipokaliemia, hiponatremia i zasadowica hipochloremiczna). Objawy ostrzegawcze zaburzeń wodno-elektrolitowych to: suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, bóle lub kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej, niedociśnienie tętnicze, oliguria, tachykardia i zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności lub wymioty.

Chociaż hipokaliemia może wystąpić podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych, to leczenie skojarzone z irbesartanem może zmniejszyć hipokaliemię wywołaną lekami moczopędnymi. Ryzyko wystąpienia hipokaliemii jest największe u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów ze wzmożoną diurezą, u pacjentów przyjmuj ących doustnie nieodpowiednią ilość elektrolitów i u pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami lub ACTH. Z drugiej strony, irbesartan, składnik produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer może powodować hiperkaliemię, zwłaszcza w przypadku, gdy występują zaburzenia czynności nerek i (lub) niewydolność serca i cukrzyca. Zaleca się odpowiednie monitorowanie stężenia potasu w surowicy krwi u pacjentów z grupy ryzyka. Należy ostrożnie stosować z produktem leczniczym Irbesartan HCT Pfizer leki moczopędne oszczędzające potas, produkty uzupełniające potas oraz substytuty soli kuchennej zawierające potas (patrz punkt 4.5).

Nie ma dowodów na to, że irbesartan mógłby zmniej szać lub zapobiegać występowaniu hiponatremii indukowanej lekami moczopędnymi. Niedobór chlorków jest na ogół niewielki i zazwyczaj nie wymaga leczenia.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować przemijające i nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia w surowicy krwi, podczas gdy nie występuj ą zaburzenia gospodarki wapniowej. Znaczna hiperkalcemia może być dowodem utajonej nadczynności przytarczyc. Przed przeprowadzeniem badań czynności przytarczyc należy przerwać stosowanie tiazydowych leków moczopędnych.

Wykazano, że tiazydowe leki moczopędne powodują zwiększenie wydalania magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Lit

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer (patrz punkt 4.5).

Uwagi ogólne

U pacjentów, u których napięcie naczyniowe i czynność nerek są zależne od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub z chorobami nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny lub antagonistami receptora angiotensyny II, które wpływają na ten układ, związane było z gwałtownym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi, azotemią, oligurią, a w rzadkich przypadkach ostrą niewydolnością nerek. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną lub chorobą niedokrwienną serca, może prowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Reakcje nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd mogą wystąpić u pacjentów z lub bez alergii lub astmy oskrzelowej w wywiadzie, ale wystąpienie tych reakcji jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z tymi schorzeniami w wywiadzie.

Donoszono o zaostrzeniu lub uaktywnieniu się tocznia rumieniowatego układowego podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Obserwowano przypadki nadwrażliwości na światło po podaniu tiazydowych leków moczopędnych (patrz punkt 4.8). Jeśli w czasie leczenia wystąpi nadwrażliwość na światło, zaleca się zaprzestanie leczenia. W przypadku konieczności ponownego podania leków moczopędnych, zaleca się ochronę powierzchni ciała narażonych na słońce lub sztuczne promieniowanie UVA.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentek w ciąży. Jeśli kontynuacja leczenia za pomocą antagonisty receptora angiotensyny II nie jest konieczna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które mają ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie antagonistami receptora angiotensyny II należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktoza

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki przeciwnadciśnieniowe

Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer może być nasilone przez jednoczesne stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych. Irbesartan i hydrochlorotiazyd (w dawkach do 300 mg irbesartanu+25 mg hydrochlorotiazydu) były bezpiecznie stosowane z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym z antagonistami kanału wapniowego i beta-adrenolitykami. Wcześniejsze leczenie dużymi dawkami leków moczopędnych w przypadku rozpoczęcia terapii irbesartanem z lub bez tiazydowych leków moczopędnych, może powodować zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowych i ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, jeżeli zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa nie zostanie przedtem wyrównana (patrz punkt 4.4).

Lit

Donoszono o występowaniu przemijającego zwiększenia stężenia litu w surowicy i jego toksyczności podczas jednoczesnego podawania litu z inhibitorami konwertazy angiotensyny. Bardzo rzadko donoszono o podobnym działaniu w przypadku stosowania irbesartanu. Ponadto, tiazydowe leki moczopędne powodują zmniejszenie klirensu nerkowego litu i dlatego podczas leczenia produktem leczniczym Irbesartan HCT Pfizer może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działania toksycznego litu. Dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer (patrz punkt 4.4). Jeśli takie leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się staranne kontrolowanie stężenia litu w surowicy.

Produkty lecznicze wpływające na stężenie potasu

Działanie hydrochlorotiazydu powodujące utratę potasu jest zmniejszane przez oszczędzające potas działanie irbesartanu. Jednakże, to działanie hydrochlorotiazydu na stężenie potasu w surowicy mogłoby być nasilone przez inne produkty lecznicze powodujące utratę potasu i hipokaliemię (np. inne leki moczopędne nasilające wydalanie potasu z moczem, środki przeczyszczające, amfoterycynę, karbenoksolon, sól sodową penicyliny G). Z drugiej strony, z doświadczeń ze stosowaniem innych produktów leczniczych działających na układ renina-angiotensyna wynika, że jednoczesne stosowanie produktów leczniczych moczopędnych oszczędzających potas, produktów uzupełniających potas, substytutów soli kuchennej zawierających potas lub innych produktów leczniczych, które mogą zwiększyć stężenie potasu w surowicy (np. sól sodowa heparyny), może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Zaleca się odpowiednie monitorowanie stężenia potasu w surowicy u pacjentów zagrożonych hiperkaliemią (patrz punkt 4.4).

Produkty lecznicze, na których działanie mają wpływ zaburzenia stężenia potasu w surowicy krwi Zaleca się okresową kontrolę stężenia potasu w surowicy krwi w przypadku, gdy Irbesartan HCT Pfizer jest podawany z produktami leczniczymi, na których działanie mają wpływ zaburzenia stężenia potasu w surowicy (np. glikozydy naparstnicy, leki przeciwarytmiczne).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

W przypadku jednoczesnego podawania antagonistów angiotensyny II z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) [tj. selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (> 3 g na dobę) i nieselektywne NLPZ] może wystąpić osłabienie efektu przeciwnadciśnieniowego.

Podobnie jak w przypadku inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II i NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek oraz może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy, szczególnie u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek. To połączenie powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawadniani, a także należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu równoczesnej terapii oraz okresowo w późniejszym czasie.

Informacje dodatkowe na temat interakcji irbesartanu

W badaniach klinicznych hydrochlorotiazyd nie wpływał na właściwości farmakokinetyczne irbesartanu. Irbesartan jest metabolizowany głównie przez CYP2C9, a w mniejszym stopniu ulega glukuronidacji. Nie stwierdzono znamiennych farmakokinetycznych lub farmakodynamicznych interakcji po jednoczesnym stosowaniu irbesartanu i warfaryny, produktu leczniczego metabolizowanego przez CYP2C9. Nie badano wpływu induktorów CYP2C9, takich jak ryfampicyna, na właściwości farmakokinetyczne irbesartanu. Właściwości farmakokinetyczne digoksyny nie zmieniły się po podaniu irbesartanu.

Informacje dodatkowe dotyczące interakcji hydrochlorotiazydu

Podczas jednoczesnego podawania następuj ące produkty lecznicze mogą powodować interakcje z tiazydowymi lekami moczopędnymi:

Alkohol: może wystąpić nasilenie hipotonii ortostatycznej.

Produkty lecznicze przeciwcukrzycowe (produkty lecznicze doustne i insulina): może być wymagane dostosowanie dawki produktów leczniczych przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4.4).

Żywice - cholestyramina i kolestypol: wchłanianie hydrochlorotiazydu jest zaburzone w obecności anionowych żywic jonowymiennych; Irbesartan HCT Pfizer należy stosować co najmniej jedną godzinę przed lub cztery godziny po przyj ęciu tych leków.

Kortykosteroidy, ACTH: może wystąpić nasilenie utraty elektrolitów, zwłaszcza hipokaliemia.

Glikozydy naparstnicy: hipokaliemia lub hipomagnezemia spowodowana moczopędnymi tiazydowymi lekami sprzyja wystąpieniu zaburzeń rytmu serca indukowanych przez naparstnicę (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki przeciwzapalne: u niektórych pacjentów podawanie niesteroidowego leku przeciwzapalnego może zmniejszać moczopędne, natriuretyczne i przeciwnadciśnieniowe działanie tiazydowych leków moczopędnych.

Aminypresyjne (np. noradrenalina): skuteczność amin presyjnych może być zmniejszona, ale nie w stopniu wykluczającym ich stosowanie.

Niedepolaryzujące środki zwiotczające mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryna): hydrochlorotiazyd może nasilać działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających mięśnie szkieletowe.

Produkty lecznicze stosowane w leczeniu dny moczanowej: ponieważ hydrochlorotiazyd może zwiększać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi, może zaistnieć konieczność dostosowania dawek produktów leczniczych stosowanych w leczeniu dny moczanowej. Może być konieczne zwiększenie dawki probenecydu lub sulfinpirazonu. Jednoczesne podawanie tiazydowych leków moczopędnych może zwiększać częstość występowania reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Sole wapnia: tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać stężenie wapnia w surowicy krwi z powodu zmniejszenia jego wydalania. W przypadku konieczności przepisania pacjentowi produktów uzupełniających wapń lub produktów leczniczych oszczędzających wapń (np. leczenie witaminą D), należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi i odpowiednio dostosować jego dawkowanie.

Karbamazepina: jednoczesne stosowanie karbamazepiny oraz hydrochlorotiazydu niesie za sobą ryzyko wystąpienia objawowej hiponatremii. Podczas takiej terapii należy kontrolować stężenie elektrolitów. W miarę możliwości należy zastosować inną grupę leków moczopędnych.

Inne interakcje: tiazydowe leki moczopędne mogą nasilać hiperglikemizujące działanie beta-adrenolityków i diazoksydu. Przeciwcholinergiczne produkty lecznicze (np. atropina, beperyden) mogą zwiększyć biodostępność tiazydowych leków moczopędnych poprzez zmniejszenie perystaltyki przewodu pokarmowego i opóźnienie opróżniania żołądka. Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych spowodowanych podawaniem amantadyny. Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać nerkowe wydalanie produktów leczniczych cytotoksycznych (np. cyklofosfamid, metotreksat) i nasilać ich hamujące działanie na szpik kostny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Irbesartan

Nie zaleca się stosowania antagonistów angiotensyny II w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4).

Stosowanie antagonistów angiotensyny II jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).


Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku ekspozycji na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są ostateczne. Nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Mimo że nie ma danych z badań epidemiologicznych z grupą kontrolną dotyczących ryzyka związanego z antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRAs, ang. angiotensin II receptor antagonists), z tą grupą leków mogą wiązać się podobne zagrożenia. O ile kontynuacja leczenia za pomocą AIIRAs nie jest niezbędna, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować leki przeciwnadciśnieniowe, które maj ą ustalony profil bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Po stwierdzeniu ciąży leczenie AIIRAs należy natychmiast przerwać i w razie potrzeby rozpocząć inne leczenie. Wiadomo, że ekspozycja na działanie antagonisty receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje działanie toksyczne dla płodu (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3).

Jeżeli do narażenia na działanie antagonistów receptora angiotensyny II doszło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały antagonistów receptora angiotensyny II, należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd

Dane dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu podczas ciąży, zwłaszcza podczas pierwszego trymestru, są ograniczone. Dane z badań na zwierzętach są niewystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Biorąc pod uwagę farmakologiczny mechanizm działania hydrochlorotiazydu, jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może osłabić perfuzję płodowo-łożyskową i wywoływać żółtaczkę, zaburzenia równowagi elektrolitowej oraz małopłytkowość u płodu lub noworodka.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w przypadku obrzęku ciążowego, nadciśnienia ciążowego lub stanu przedrzucawkowego, ze względu na ryzyko zmniejszenia objętości osocza i hipoperfuzji łożyska bez korzystnego wpływu na przebieg choroby.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży, z wyjątkiem rzadkich przypadków, gdy niemożliwe jest zastosowanie żadnej terapii alternatywnej.

Karmienie piersią Irbesartan

Z powodu braku informacji dotyczących stosowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer w trakcie karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania w tym okresie. W trakcie karmienia piersią, w szczególności noworodków i dzieci urodzonych przedwcześnie, zaleca się stosowanie innych produktów leczniczych posiadających lepszy profil bezpieczeństwa.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. Duże dawki leków moczopędnych z grupy tiazydów, wywołując intensywną diurezę mogą zahamować wytwarzanie mleka. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer podczas karmienia piersią, jeżeli jednak jest on w tym okresie stosowany, należy przyjmować możliwie najmniejszą dawkę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Opierając się na właściwościach farmakodynamicznych produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer jest mało prawdopodobne, żeby wywierał on wpływ na te zdolności. W przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że czasami podczas leczenia nadciśnienia tętniczego mogą wystąpić zawroty głowy i uczucie znużenia.

4.8    Działania niepożądane

Skojarzenie irbesartan + hydrochlorotiazyd

Spośród 898 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących różne dawki połączenia irbesartanu i hydrochlorotiazydu (zakres: od 37,5 mg/6,25 mg do 300 mg/25 mg) w badaniach z grupą kontrolną placebo, u 29,5% pacjentów wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy (5,6%), zmęczenie (4,9%), nudności/wymioty (1,8%) i zaburzenia w oddawaniu moczu (1,4%). Ponadto w badaniach klinicznych często obserwowano zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi (BUN, ang. blood urea nitrogen) (2,3%), aktywności kinazy kreatynowej (1,7%) i stężenia kreatyniny (1,1%).

W tabeli 1. zebrano zdarzenia niepożądane zgłoszone spontanicznie oraz obserwowane w badaniach z grupą kontrolną placebo.

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Działania niepożądane w badaniach z grupą kontrolną placebo klinicznych oraz zebrane z raportów spontanicznych___

Badania diagnostyczne:

Często

zwiększenie stężenia: azotu mocznikowego we krwi (BUN), kreatyniny i aktywności kinazy kreatynowej

Niezbyt często

zmniejszenie stężenia potasu i sodu w surowicy

Zaburzenia serca:

Niezbyt często

omdlenia, niedociśnienie tętnicze, tachykardia, obrzęki

Zaburzenia układu nerwowego:

Często

zawroty głowy

Niezbyt często

ortostatyczne zawroty głowy

Nieznana

bóle głowy

Zaburzenia ucha i błędnika:

Nieznana

szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Nieznana

kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często

nudności/wymioty

Niezbyt często

biegunka

Nieznana

dyspepsja, zaburzenia smaku

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często

zaburzenia w oddawaniu moczu

Nieznana

zaburzenia czynności nerek, w tym pojedyncze przypadki niewydolności nerek u pacjentów z czynnikami ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często

obrzęki kończyn

Nieznana

bóle stawów, bóle mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Nieznana

hiperkaliemia

Zaburzenia naczyniowe:

Niezbyt często

nagłe zaczerwienienie twarzy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

zmęczenie

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nieznana

reakcje nadwrażliwości, takie jak: obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Niezbyt często

żółtaczka

Nieznana

zapalenie wątroby, nieprawidłowa czynność wątroby

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Niezbyt często

zaburzenia czynności seksualnych, zmiany libido

Informacje dodatkowe dotyczące poszczególnych składników produktu leczniczego Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych, które dotyczą produktu złożonego, inne działania niepożądane, poprzednio zgłaszane dla każdego ze składników osobno, mogą być potencjalnymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer. W tabelach 2. i 3. poniżej zebrano działania niepożądane występujące po podaniu poszczególnych składników produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer.

Tabela 2: Działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania samego irbesartanu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często

ból w klatce piersiowej

Tabela 3: Działania niepożądane (niezależnie od związku z produktem leczniczym) obserwowane w czasie stosowania samego hydrochlorotiazydu

Badania diagnostyczne:

Nieznana

zaburzenia równowagi elektrolitowej (w tym hipokaliemia i hiponatremia, patrz punkt 4.4), hiperurykemia, glikozuria, hiperglikemia, zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów we krwi

Zaburzenia serca:

Nieznana

zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia krwi i układu

Nieznana

niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie

chłonnego:

czynności szpiku, neutropenia/ agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu nerwowego:

Nieznana

zawroty głowy, parestezje, uczucie pustki w głowie, niepokój

Zaburzenia oka:

Nieznana

przemijające niewyraźne widzenie, widzenie w żółtych barwach

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Nieznana

zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit:

Nieznana

zapalenie trzustki, jadłowstręt, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka, zapalenie ślinianki, utrata apetytu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Nieznana

śródmiąższowe zapalenie nerek, zaburzenia czynności nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

reakcje anafilaktyczne, toksyczna nekroliza naskórka, zapalenie naczyń martwicze (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry), reakcje typu skórnego tocznia rumieniowatego, aktywacja skórnego tocznia rumieniowatego, reakcje nadwrażliwości na światło, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Nieznana

osłabienie mięśni, kurcze mięśni

Zaburzenia naczyniowe:

Nieznana

niedociśnienie tętnicze związane ze zmianą pozycji ciała

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

gorączka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Nieznana

żółtaczka (wewnątrzwątrobowa żółtaczka zastoinowa)

Zaburzenia psychiczne:

Nieznana

depresja, zaburzenia snu

Działania niepożądane hydrochlorotiazydu zależne od dawki (szczególnie zaburzenia elektrolitowe) mogą nasilać się ze wzrostem dawki hydrochlorotiazydu.

4.9 Przedawkowanie

Brak specyficznych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer. Pacjent powinien być dokładnie obserwowany oraz należy zastosować ogólne leczenie objawowe i podtrzymujące. Postępowanie zależy od czasu, który upłynął od zażycia produktu leczniczego oraz nasilenia objawów. Sugerowane postępowanie obejmuje wywołanie wymiotów i (lub) płukanie żołądka. W leczeniu przedawkowania może być korzystne podanie węgla aktywowanego. Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy.

W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy pacjenta ułożyć w pozycji leżącej i szybko podać elektrolity oraz płyny uzupełniające objętość wewnątrznaczyniową.

Należy spodziewać się, że najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania irbesartanu jest niedociśnienie tętnicze i tachykardia, może także wystąpić bradykardia.

Przedawkowanie hydrochlorotiazydu jest związane z utratą elektrolitów (hipokaliemia, hipochloremia, hiponatremia) i odwodnieniem spowodowanym nadmierną diurezą. Najczęstszymi objawami podmiotowymi i przedmiotowymi przedawkowania są nudności i senność. Hipokaliemia może powodować kurcze mięśni i (lub) nasilać zaburzenia rytmu serca, związane z jednoczesnym stosowaniem glikozydów naparstnicy lub niektórych produktów leczniczych przeciwarytmicznych.

Irbesartan nie jest usuwany z organizmu przez hemodializę. Nie ustalono, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd jest usuwany z organizmu przez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II i leki moczopędne, kod ATC: C09DA04.

Irbesartan HCT Pfizer jest produktem złożonym, zawierającym antagonistę receptora angiotensyny II - irbesartan i tiazydowy lek moczopędny - hydrochlorotiazyd. Skojarzenie tych składników wykazuje addytywne działanie przeciwnadciśnieniowe, zmniejszaj ąc ciśnienie tętnicze krwi w większym stopniu, niż każdy z tych składników oddzielnie.

Irbesartan jest silnie działającym, aktywnym po podaniu doustnym, selektywnym antagonistą receptorów angiotensyny II (podtyp ATi). Uważa się, że irbesartan poprzez receptor AT i blokuje wszystkie działania angiotensyny II, niezależnie od źródła lub drogi syntezy angiotensyny II. Selektywny antagonizm wobec receptorów angiotensyny II (AT1) powoduje zwiększenie aktywności w osoczu reniny i angiotensyny II oraz zmniejszenie stężenia aldosteronu w osoczu. U pacjentów bez czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń gospodarki elektrolitowej irbesartan w dawkach terapeutycznych nie wpływa znacząco na stężenie potasu w surowicy (patrz punkty 4.4 i 4.5). Irbesartan nie hamuje działania ACE (kininaza II), enzymu, który wytwarza angiotensynę II, a także rozkłada bradykininę do nieczynnych metabolitów. Irbesartan nie wymaga aktywacji metabolicznej do swojej aktywności.

Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym. Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego tiazydowych leków moczopędnych nie jest do końca poznany. Tiazydowe leki moczopędne wpływają na mechanizm reabsorbcji elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększaj ąc wydalanie sodu i chlorków w mniej więcej równych ilościach. Działanie moczopędne hydrochlorotiazydu powoduje zmniejszenie objętości osocza, zwiększenie aktywności reninowej osocza, zwiększenie wydzielania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia utraty potasu i dwuwęglanów z moczem, i zmniejszenia stężenia potasu w surowicy. Przypuszczalnie, poprzez blokowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron, podawany jednocześnie irbesartan, wykazuje tendencję do zmniejszania utraty potasu związanej z tymi lekami moczopędnymi. Po podaniu hydrochlorotiazydu, nasilona diureza występuje po 2 godzinach, a maksymalne działanie występuje po około 4 godzinach, podczas gdy działanie utrzymuje się przez około 6-12 godzin.

Skojarzenie hydrochlorotiazydu i irbesartanu powoduje addytywne, zależne od dawki w przedziale dawek terapeutycznych, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Dodanie 12,5 mg hydrochlorotiazydu do 300 mg irbesartanu, jeden raz na dobę u pacjentów niedostatecznie kontrolowanych przez irbesartan stosowany w monoterapii w dawce 300 mg, powodowało dalsze, skorygowane względem placebo, zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego krwi o 6,1 mm Hg (24 godziny po podaniu). Skojarzenie 300 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu powodowało całkowite, po odjęciu efektu placebo, zmniejszenie ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o 13,6/11,5 mm Hg.

Ograniczone dane kliniczne (7 z grupy 22 badanych pacjentów) wskazują, że pacjenci, u których nie udało się uzyskać wyrównania ciśnienia przy zastosowaniu dawki 300 mg + 12,5 mg, mogą odpowiadać na leczenie po zastosowaniu dawki 300 mg + 25 mg. W tej grupie pacjentów efekt zmniejszający ciśnienie był obserwowany zarówno dla ciśnienia skurczowego (SBP, ang. systolic bloodpressure), jak i rozkurczowego (DBP, ang. diastolic bloodpressure) (odpowiednio 13,3 i 8,3 mm Hg).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym łagodnym do umiarkowanego, jednorazowa dawka dobowa 150 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu powodowała zmniejszenie ciśnienia skurczowego/rozkurczowego krwi, po odjęciu efektu placebo, średnio o 12,9/6,9 mm Hg (24 godziny po podaniu). Maksymalne działanie występowało po 3-6 godzinach. Podczas ambulatoryjnego kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi, podawanie w skojarzeniu 150 mg irbesartanu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu, jeden raz na dobę, powodowało niezmienne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi utrzymujące się ponad 24 godziny, ze średnim 24-godzinnym, po odjęciu efektu placebo, zmniejszeniem ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o 15,8/10,0 mm Hg. Podczas ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi efekty działania produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer 150 mg + 12,5 mg na ciśnienie tętnicze, określone w końcu przedziału dawkowania i wyrażone w procentach maksymalnego zmniejszenia ciśnienia w tym przedziale wyniosły 100%. Efekty te oceniane w ten sam sposób, ale podczas przeprowadzania pomiarów ciśnienia w czasie wizyt w poradni, za pomocą aparatu z mankietem, wynosiły w przypadku połączenia irbesartan z hydrochlorotiazydem w dawkach 150 mg + 12,5 mg - 68%, a w przypadku połączenia irbesartanu z hydrochlorotiazydem w dawkach 300 mg + 12,5 mg - 76%. W przypadku tych efektów określanych po 24 godzinach, nie obserwowano nadmiernego zmniejszenia ciśnienia tętniczego na szczycie działania tych produktów, które podawane w odstępach 24-godzinnych zapewniały w tym przedziale dawkowania powtarzalne, bezpieczne i skuteczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów niedostatecznie kontrolowanych przez hydrochlorotiazyd stosowany w monoterapii w dawce 25 mg, dodanie irbesartanu powodowało zmniejszenie ciśnienia skurczowego/rozkurczowego, po uwzględnieniu efektu placebo średnio o 11,1/7,2 mm Hg.

Działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi irbesartanu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem jest widoczne po pierwszej dawce i jest wyraźne w ciągu 1-2 tygodni, z maksymalną skutecznością występującą po 6-8 tygodniach. W długoterminowych uzupełniających badaniach, skuteczność irbesartanu/hydrochlorotiazydu utrzymywała się przez ponad jeden rok. Chociaż nie wykonano specyficznych badań dotyczących połączenia irbesartanu i hydrochlorotiazydu, to nie obserwowano nadciśnienia z odbicia ani w przypadku irbesartanu, ani hydrochlorotiazydu.

Nie badano wpływu skojarzenia irbesartanu z hydrochlorotiazydem na zachorowalność i umieralność. Badania epidemiologiczne wykazały, że długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem zmniejsza ryzyko zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

Nie stwierdzono różnic w odpowiedzi na leczenie połączeniem irbesartanu i hydrochlorotiazydu w zależności od wieku i płci. Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na układ renina-angiotensyna, pacjenci rasy czarnej z nadciśnieniem zdecydowanie słabiej odpowiadają na monoterapię irbesartanem. Podczas jednoczesnego podawania irbesartanu z hydrochlorotiazydem w małej dawce (np. 12,5 mg na dobę), odpowiedź na leczenie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów rasy czarnej jest zbliżona do obserwowanej u pacjentów rasy innej niż czarna.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania połączenia irbesartanu z hydrochlorotiazydem w leczeniu początkowym ciężkiego nadciśnienia (definiowanego jako rozkurczowe ciśnienie tętnicze mierzone w pozycji siedzącej > 110 mm Hg (SeDBP, ang. seated diastolic bloodpressure) oceniono w wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, z aktywną grupą kontrolną, 8-tygodniowym, w grupach równoległych. 697 pacjentów randomizowano w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej irbesartan i hydrochlorotiazyd w dawce 150 mg + 12,5 mg lub do grupy otrzymującej irbesartan w dawce 150 mg. Po tygodniu podawania (zanim oceniono odpowiedź na mniejszą dawkę), pacjenci zaczynali otrzymywać odpowiednio irbesartan i hydrochlorotiazyd w dawce 300 mg + 25 mg albo irbesartan w dawce 300 mg.

58% pacjentów stanowili mężczyźni. Średni wiek pacjentów wynosił 52,5 roku, 13% pacjentów miało > 65 lat, a 2% miało > 75 lat. Dwanaście procent (12%) pacjentów miało cukrzycę, 34% hiperlipidemię, a najczęściej występuj ącą chorobą układu krążenia była stabilna dławica piersiowa (3,5% pacjentów).

Głównym celem badania było określenie odsetka pacjentów, u których SeDBP w 5. tygodniu leczenia było wyrównane (SeDBP < 90 mm Hg). SeDBP < 90 mm Hg osiągnęło czterdzieści siedem procent (47,2%) pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone w porównaniu do 33,2% pacjentów otrzymujących irbesartan (p = 0,0005). Średnie wyjściowe ciśnienie tętnicze krwi w obu badanych grupach wynosiło około 172/113 mm Hg, a SeSBP/SeDBP zmniejszyło się w piątym tygodniu odpowiednio o 30,8/24,0 mm Hg i 21,1/19,3 mm Hg w grupie otrzymującej irbesartan i hydrochlorotiazyd oraz irbesartan (p < 0,0001).

Rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone były podobne do profilu działań niepożądanych u pacjentów, u których stosuje się monoterapię. W czasie 8-tygodniowego okresu leczenia nie wystąpiły przypadki omdlenia w obu badanych grupach. Stwierdzono wystąpienie niedociśnienia u 0,6% i 0% pacjentów, a u odpowiednio 2,8% i 3,1% pacjentów jako działania niepożądane wystąpiły zawroty głowy w grupie otrzymującej leczenie skojarzone i monoterapię.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Jednoczesne stosowanie hydrochlorotiazydu i irbesartanu nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne każdej z substancji czynnych.

Irbesartan i hydrochlorotiazyd są aktywne po podaniu doustnym i do swojej aktywności nie wymagają biotransformacji. Po podaniu doustnym produktu leczniczego Irbesartan HCT Pfizer, bezwzględna biodostępność wynosi 60%-80% i 50%-80% odpowiednio irbesartanu i hydrochlorotiazydu. Pokarm nie wpływa na biodostępność produktu Irbesartan HCT Pfizer. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1,5-2 godzinach po podaniu doustnym irbesartanu i po 1-2,5 godziny w przypadku hydrochlorotiazydu.

Wiązanie irbesartanu z białkami osocza wynosi około 96%, z nieistotnym wiązaniem z elementami morfotycznymi krwi. Objętość dystrybucji irbesartanu wynosi 53-93 litry. Hydrochlorotiazyd jest wiązany z białkami osocza w 68%, a jego objętość dystrybucji wynosi 0,83-1,14 l/kg.

Farmakokinetyka irbesartanu jest liniowa i proporcjonalna do dawki w zakresie dawek od 10 mg do 600 mg. Po dawkach większych niż 600 mg obserwowano mniejsze niż proporcjonalne zwiększenie wchłaniania po doustnym podaniu; mechanizm tego zjawiska jest nieznany. Klirens całkowity i klirens nerkowy wynoszą odpowiednio 157-176 i 3,0-3,5 ml/min. Okres półtrwania w fazie eliminacji irbesartanu wynosi 11-15 godzin. Stężenia w stanie stacjonarnym w osoczu są osiągane w ciągu 3 dni od rozpoczęcia podawania produktu leczniczego raz na dobę. Podczas wielokrotnego podawania produktu leczniczego raz na dobę obserwuje się jego ograniczoną (< 20%) kumulację w osoczu. W badaniu obserwowano nieco większe stężenia irbesartanu w osoczu u pacjentów płci żeńskiej z nadciśnieniem tętniczym. Jednakże, nie było różnic w okresie półtrwania i kumulacji irbesartanu. U pacjentów płci żeńskiej nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Wartości AUC i Cmax irbesartanu były również nieco większe u osobników w podeszłym wieku (> 65 lat), niż u osobników młodych (18-40 lat). Jednakże końcowy okres półtrwania nie był znacząco zmieniony. Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Średni okres półtrwania hydrochlorotiazydu wynosi prawdopodobnie 5-15 godzin.

Po podaniu doustnym lub dożylnym irbesartanu znakowanego 14C wykazano, że 80%-85% radioaktywności osocza przypada na niezmieniony irbesartan. Irbesartan jest metabolizowany w wątrobie poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym i utlenianie. Głównym, krążącym we krwi metabolitem jest glukuronian irbesartanu (około 6%). Badania in vitro wskazują, że irbesartan jest najpierw utleniany przez enzym CYP29C cytochromu P450; udział izoenzymu CYP3A4 jest znikomy. Irbesartan i jego metabolity są eliminowane zarówno z żółcią, jak i przez nerki. Zarówno po podaniu doustnym, jak i dożylnym znakowanego 14C irbesartanu, około 20% radioaktywności występuje w moczu, a pozostała część w kale. Mniej niż 2% dawki jest wydalane z moczem jako nie zmieniony irbesartan. Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.

Co najmniej 61% dawki doustnej jest wydalane w postaci nie zmienionej w ciągu 24 godzin.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko, ale nie przenika przez barierę krew-mózg i przenika do mleka.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu nie są znacząco zmienione. Irbesartan nie jest usuwany przez hemodializę. Donoszono, że u pacjentów z klirensem kreatyniny < 20 ml/min, okres półtrwania hydrochlorotiazydu wydłuża się do 21 godzin.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z marskością wątroby łagodną do umiarkowanej parametry farmakokinetyczne irbesartanu nie są znacząco zmienione. Nie przeprowadzano badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Irbesartan + hydrochlorotiazyd

Po podaniu doustnym połączenia irbesartanu z hydrochlorotiazydem oceniano potencjalną toksyczność u szczurów i makaków w badaniach trwających do 6 miesięcy. Nie obserwowano objawów działania toksycznego, które miałyby odniesienie do leczniczego stosowania produktu u ludzi. Poniżej wymieniono zmiany obserwowane u szczurów i makaków, otrzymuj ących połączenie irbesartanu i hydrochlorotiazydu w dawkach: 10 + 10 i 90 + 90 mg/kg na dobę. Zmiany te obserwowano również podczas stosowania jednego z tych dwóch produktów leczniczych w monoterapii i były one wtórne do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi (nie obserwowano znaczących interakcji toksykologicznych):

•    zmiany w nerkach, charakteryzujące się nieznacznym zwiększeniem stężenia mocznika

i kreatyniny w surowicy krwi oraz rozrost/przerost komórek aparatu przykłębuszkowego nerek, które są bezpośrednią konsekwencj ą oddziaływania irbesartanu na układ renina-angiotensyna;

•    nieznaczne zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt);

•    w badaniu toksyczności trwającym 6 miesięcy, w którym stosowano irbesartan w dawce 90 mg/kg na dobę, hydrochlorotiazyd w dawce 90 mg/kg na dobę i połączenie irbesartanu i hydrochlorotiazydu w dawce 10 + 10 mg/kg na dobę, u kilku szczurów obserwowano odbarwienie, owrzodzenie i ogniskową martwicę błony śluzowej żołądka. Zmian tych nie obserwowano u makaków;

•    zmniej szenie stężenia potasu w surowicy krwi spowodowane przez hydrochlorotiazyd, któremu częściowo zapobiegało jednoczesne stosowanie irbesartanu.

Większość z wymienionych powyżej działań wydaje się być skutkiem farmakologicznej aktywności irbesartanu (blokowanie indukowanego przez angiotensynę II hamowania uwalniania reniny z pobudzaniem komórek wytwarzających reninę) i występuje także w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny. Te dane wydają się nie mieć odniesienia do terapeutycznych dawek irbesartanu i hydrochlorotiazydu stosowanych u ludzi.

U szczurów nie stwierdzono działania teratogennego połączenia irbesartanu i hydrochlorotiazydu podawanych jednocześnie w dawkach toksycznych dla ciężarnych samic. W badaniach na zwierzętach nie oceniano działania na płodność połączenia irbesartanu i hydrochlorotiazydu, stosowanych jednocześnie, gdyż nie ma danych o niekorzystnym wpływie na płodność u zwierząt lub u ludzi zarówno dotyczących irbesartanu, jak i hydrochlorotiazydu, stosowanych w monoterapii. Jakkolwiek, inny antagonista receptora angiotensyny II, stosowany w monoterapii wpływał na płodność badanych zwierząt. Zmiany te obserwowano również podczas stosowania mniejszych dawek tego antagonisty angiotensyny II, gdy podawano go jednocześnie z hydrochlorotiazydem.

Nie ma dowodów wskazujących na mutagenność lub klastogenność podczas stosowania połączenia irbesartanu i hydrochlorotiazydu. W badaniach na zwierzętach nie oceniano działania rakotwórczego skojarzenia irbesartanu i hydrochlorotiazydu.

Irbesartan

Brak danych wskazujących na toksyczność układową, jak i narządową irbesartanu, w dawkach istotnych klinicznie. W nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (> 250 mg/kg na dobę u szczurów i > 100 mg/kg na dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt). Bardzo duże dawki (> 500 mg/kg na dobę) irbesartanu powodowały u szczurów i makaków zmiany zwyrodnieniowe w nerkach (takie jak: śródmiąższowe zapalenie nerek, poszerzenie kanalików nerkowych, nacieki z bazofilów w kanalikach nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu) i uważa się, że są one wtórne w stosunku do przeciwnadciśnieniowego działania produktu leczniczego, które powoduje zmniejszenie przepływu przez nerki. Ponadto, irbesartan powodował rozrost/przerost komórek aparatu przykłębuszkowego (u szczurów w dawce > 90 mg/kg na dobę, u makaków w dawce > 10 mg/kg na dobę). Wszystkie te zmiany uznano za skutek farmakologicznego działania irbesartanu. W przypadku terapeutycznych dawek irbesartanu stosowanych u ludzi, rozrost/przerost komórek aparatu przykłębuszkowego nerek wydaje się nie mieć żadnego odniesienia. Nie było dowodów na mutagenność, klastogenność oraz rakotwórczość.

Badania na zwierzętach z irbesartanem wykazały przemijające działanie toksyczne (poszerzenie miedniczek nerkowych, wodniak moczowodu lub obrzęk podskórny) u szczurzych płodów, które ustępowało po urodzeniu. U królików odnotowano poronienia lub wczesne resorpcje płodów po dawkach powodujących znaczącą toksyczność u ciężarnych samic, w tym śmiertelność. Nie obserwowano działania teratogennego u szczura i królika.

Hydrochlorotiazyd

Chociaż istniej ą jednoznaczne dane o jego genotoksyczności i rakotwórczości uzyskane w niektórych modelach doświadczalnych, szerokie doświadczenie ze stosowaniem hydrochlorotiazydu u ludzi nie wykazało związku między jego stosowaniem i zwiększeniem częstości występowania nowotworów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon (K30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Talk

Sodu stearylofumaran Otoczka:

150 mg + 12,5 mg oraz 300 mg + 12,5 mg:

Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

300 mg + 25 mg:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki leku są dostępne w blistrach PA/Aluminium/PVC/Aluminium albo w białych, nieprzeźroczystych butelkach z HDPE z białym, nieprzeźroczystym polipropylenowym zamknięciem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Blistry:

150 mg + 12,5 mg: 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek powlekanych.

300 mg + 12,5 mg oraz 300 mg + 25 mg: 10, 28, 30, 56, 90, 98 tabletek powlekanych.

Butelki z HDPE:

30 i 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

150 mg + 12,5 mg:

300 mg + 12,5 mg:

300 mg + 25 mg:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Irbesartan HCT Pfizer