+ iMeds.pl

Irinocol 20 mg/mlUlotka Irinocol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Irinocol, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinocol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinocol

3.    Jak stosować lek Irinocol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinocol

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IRINOCOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Irinocol należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych).

Lek Irinocol jest wskazany w leczeniu zaawansowanej postaci raka jelita grubego u pacjentów dorosłych, jako jedyny lek albo w skojarzeniu z innymi lekami.

Lekarz może zalecić stosowanie Irinocol

-    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka jelita grubego,

-    w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazuj ącego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu,

-    w skojarzeniu z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez tego leku w leczeniu raka jelita grubego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IRINOCOL Kiedy nie stosować leku Irinocol:

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekanu chlorowodorek trójwodny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irinocol (patrz wykaz składników w punkcie 6 „Inne informacje”),

• jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek inne choroby jelit albo pacjent podaje w wywiadzie niedrożność jelit,

• jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub podejrzewa, że może być w ciąży,

•    je śli u pacj enta występuj ą schorzenia wątroby,

•    jeśli pacjent ma uszkodzony szpik kostny,

•    jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji na niektóre cukry, ponieważ lek zawiera sorbitol (E420),

•    jeśli pacjent przyjmuje preparaty dziurawca zwyczajnego (ziołowy preparat stosowany w łagodzeniu depresji i zaburzeń snu),

•    jeśli stan ogólny pacjenta jest zły.

Należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem leczenia lekiem Irinocol o chorobach nerek.

Jeśli lekarz poinformuje pacjenta, że z lekiem Irinocol będzie również otrzymywał cetuksymab, bewacyzumab lub kapecytabinę, należy zapoznać się z ulotką informacyjną cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irinocol

Ten lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u osób dorosłych. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli lek został przepisany do stosowania u dziecka.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

Jako że Irinocol jest lekiem przeciwnowotworowym, może być stosowany u pacjentów w oddziałach specjalistycznych oraz pod kontrolą lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel jednostki specjalistycznej wyjaśni pacjentowi, czego może się spodziewać i na co powinien zwrócić szczególną uwagę w trakcie i po zakończeniu leczenia. Niniejsza ulotka może pomóc pacjentowi w zapamiętaniu tych kwestii.

1.    Pierwsze 24 godziny po podaniu leku Irinocol

Podczas podawania leku Irinocol (30-90 minut) i w ciągu 24 godzin po podaniu u pacjenta mogą wystąpić następujące objawy: biegunka, bóle brzucha, zaczerwienienie, ból, swędzenie lub łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (wydzielina nosa), niskie ciśnienie tętnicze, poszerzenie naczyń krwionośnych, potliwość, dreszcze, uczucie dyskomfortu i bycia chorym, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, nadmierne łzawienie i ślinotok.

Zespół tych objawów określany jest jako „ostry zespół cholinergiczny” i może on być leczony (atropiną). Jeśli u pacjenta występuj ą takie objawy, powinien on natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zleci odpowiednie leczenie.

2.    Okres od dnia po zastosowaniu leczenia lekiem Irinocol do kolejnego cyklu leczenia

W tym okresie u pacjenta może dochodzić do różnorodnych objawów, które mogą być poważne i mogą wymagać niezwłocznego wdrożenia odpowiedniej terapii oraz ścisłego nadzoru medycznego.

Biegunka

Jeżeli u pacjenta biegunka rozpoczyna się po upływie więcej niż 24 godzin, licząc od podania leku Irinocol („biegunka opóźniona”) może mieć ona poważne konsekwencje. Często występuje około piątego dnia po podaniu leku. Biegunka wymaga natychmiastowego leczenia i odpowiedniego ścisłego monitorowania. Niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych luźnych i płynnych stolców należy zastosować poniższe postępowanie:

1.    Pacj ent powinien niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego, który nadzoruj e terapię i powiedzieć mu o biegunce. Jeżeli pacjent nie może skontaktować się ze swoim lekarzem, powinien zgłosić się w oddziale szpitalnym, który nadzoruje terapię lekiem Irinocol. Poinformowanie tego oddziału o zaistniałej biegunce ma duże znaczenie.

2.    Pacjent powinien zażyć jakikolwiek przepisany przez lekarza lek przeciwbiegunkowy i stosować go ściśle według zaleceń lekarskich. Terapii nie można zmieniać bez porozumienia się z lekarzem prowadzącym. Zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid (4 mg jednorazowo i następnie 2 mg, co 2 godziny, również w nocy). Leczenie powinno być kontynuowane przez przynajmniej 12 godzin po oddaniu ostatniego luźnego stolca. Zalecana dawka loperamidu nie może być przyjmowana przez okres dłuższy niż 48 godzin.

3.    Pacjent powinien niezwłocznie zacząć przyjmowanie dużej ilości wody i innych płynów (tj. wody, wody sodowej, wody gazowanej, zup albo zastosować inną postać terapii nawadniającej).

Pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego lub oddział szpitalny nadzorujący terapię, jeżeli:

- wystąpiły nudności, wymioty, gorączka, jak również biegunka;

- biegunka utrzymuje się nadal, po upływie 48 godzin od rozpoczęcia jej leczenia.

Uwaga: Pacjent nie powinien stosować innej formy leczenia biegunki, niż zalecona pacjentowi przez lekarza prowadzącego i płynów innych, niż wymienione powyżej. Pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza. Leczenie przeciwbiegunkowe nie powinno być stosowane w celu profilaktyki kolejnych epizodów biegunki, nawet wówczas, jeżeli w ostatnich cyklach leczenia występowała u pacjenta biegunka.

Gorączka

Jeżeli temperatura ciała wzrasta powyżej 38° C może to być objawem zakażenia, zwłaszcza, jeżeli u pacjenta również wystąpiła biegunka. Jeżeli u pacjenta wystąpi gorączka (wzrost temperatury powyżej 38° C), należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem prowadzącym lub oddziałem szpitalnym, aby możliwe było rozpoczęcie odpowiedniej terapii.

Nudności i wymioty

Jeżeli u pacjenta wystąpiły nudności i (lub) wymioty, należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem prowadzącym lub oddziałem szpitalnym.

Neutropenia

Lek Irinocol może wywołać zmniejszenie liczby określonego rodzaju białych krwinek, które odgrywają ważną rolę w walce z zakażeniami. Stan ten określany jest jako neutropenia. Neutropenia pojawia się dość często podczas leczenia irynotekanem i jest stanem odwracalnym. Lekarz prowadzący powinien zlecić regularną kontrolę morfologii (składu) krwi u pacjenta, aby ściśle monitorować liczbę białych krwinek. Neutropenia należy do poważnych stanów i powinna być natychmiast leczona i ściśle monitorowana.

Jeśli u pacjenta występuje gorączka, może ona wskazywać na zakażenie związane z neutropenią i wymagać natychmiastowego leczenia.

Zaburzenia oddychania

Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia oddychania, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Irinocol oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać badanie parametrów czynności wątroby (badania krwi).

Jeżeli u pacjenta wystąpi jeden lub większa liczba objawów wymienionych powyżej, po powrocie ze szpitala do domu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub oddziałem prowadzącym leczenie lekiem Irinocol.

Zaburzenia czynności nerek

Ponieważ lek ten nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek dolegliwości ze strony nerek.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również leków pochodzenia roślinnego, silnych witamin i minerałów.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Irinocol, na przykład ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy) i niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (karbamazepina, fenobarbital i fenytoina).

Nie wolno stosować leków pochodzenia roślinnego, zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) w tym samym czasie, co lek Irinocol lub pomiędzy jego kolejnymi infuzjami, ponieważ działanie irynotekanu może być zmniejszone.

Jeśli konieczna jest operacja, należy powiedzieć lekarzowi podającemu znieczulenie o stosowaniu tego leku, gdyż może on wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w czasie operacji.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w szpitalu.

Leku Irinocol nie wolno stosować w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę. Należy stosować środki antykoncepcyjne, zarówno u pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej, w trakcie oraz przez przynajmniej trzy miesiące po zakończeniu terapii. Jeżeli pacjentka zajdzie w tym czasie w ciążę, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego.

Nie należy karmić piersią podczas terapii lekiem Irinocol.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W niektórych przypadkach lek Irinocol może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń lub maszyn.

W przypadku wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Irinocol może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia w ciągu 24 godzin po podaniu. Jeżeli do tego dojdzie, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Irinocol

Irinocol zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję na niektóre cukry, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Irinocol.

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu na dawkę, dlatego można uznać, że nie zawiera sodu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK IRINOCOL

Irinocol podaje się w infuzji dożylnej przez 30 do 90 minut.

Ilość Irinocol zalecona pacjentowi będzie zależała od wieku, wzrostu, masy ciała i stanu ogólnego pacjenta. Dawka będzie też zależeć od innych leków stosowanych w leczeniu przeciwnowotworowym. Lekarz prowadzący zadecyduje, jaka dawka jest właściwa.

• jeśli pacjent był leczony wcześniej 5-fluorouracylem, Irinocol będzie stosowany jako jedyny lek, podawany w dawce 350 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) w odstępach co 3 tygodnie.

• jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, Irinocol będzie stosowany w dawce 180 mg/m2 pc., w odstępach co 2 tygodnie. Następnie pacjent otrzyma kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

•    jeśli pacjent otrzymuje Irinocol w skojarzeniu z cetuksymabem, nie wolno podawać irynotekanu wcześniej, niż przed upływem 1 godziny po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Lekarz może dostosować dawkowanie w zależności od stanu pacjenta i działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinocol

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku Irinocol. Ostre przedawkowanie może nasilić działania niepożądane, takie jak biegunka lub neutropenia (zmniejszenie liczby białych krwinek). W przypadku ich wystąpienia pacjent powinien otrzymać leczenie zapobiegaj ące odwodnieniu. Lekarz będzie monitorować liczbę krwinek oraz odpowiednio leczyć powikłania związane z zakażeniami.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Irinocol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Lekarz omówi z pacjentem działania niepożądane i wyjaśni, jakie korzyści i ryzyko wiążą się z tym

leczeniem.

Bardzo częste objawy niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek (neutropenia), zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), co prowadzi do zwiększonego ryzyka krwawień i powstawania siniaków, niedokrwistość

-    Opóźniona biegunka

-    Nudności i wymioty

-    Wypadanie włosów (włosy odrastają po zakończeniu leczenia)

-    W terapii skojarzonej przejściowe zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfataza alkaliczna) lub stężenia bilirubiny

Częste objawy niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    Ostry zespół cholinergiczny: do jego głównych objawów należą: wczesna biegunka i różne inne objawy, takie jak: ból brzucha, zaczerwienienie, bolesność, swędzenie i łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (nieżyt błony śluzowej nosa), niskie ciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, poty, dreszcze, uczucie ogólnego rozbicia i poczucie choroby, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, skurcz źrenic, łzawienie oczu i nasilone wydzielanie śliny, występujące w czasie infuzji lub w ciągu 24 godzin od zakończenia wlewu leku Irinocol.

-    Gorączka i zakażenia

-    Gorączka związana z poważnym zmniej szeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek

-    Utrata płynów (odwodnienie), często związana z biegunką i (lub) wymiotami

-    Zaparcia

-    Zmęczenie

-    Zwiększone aktywności niektórych enzymów wątrobowych i stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt częste objawy niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Reakcje alergiczne

-    Łagodne reakcje skórne, łagodne reakcje w miejscu infuzji

-    Wczesne objawy, takie jak trudności z oddychaniem

-    Choroba płuc (śródmiąższowa choroba płuc)

-    Niedrożność jelit

-    Bóle brzucha i zapalenie powoduj ące biegunkę (stan nazywany rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego)

-    Niezbyt częste przypadki niewydolności nerek, niskie ciśnienie tętnicze lub niewydolność krążenia obserwowano u chorych, u których występowały epizody odwodnienia związane z biegunką i (lub) wymiotami lub posocznicą (czyli sepsą, zakażeniem krwi).

Rzadkie objawy niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

- Ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne). W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast zgłosić je lekarzowi.

-    Wczesne objawy, takie jak skurcze mięśni i uczucie drętwienia (parestezje)

-    Krwawienia z przewodu pokarmowego i stan zapalny jelita grubego, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego.

-    Perforacja jelit, utrata apetytu, bóle brzucha, zapalenie błon śluzowych

-    Zapalenie trzustki

-    Podwyższone ciśnienie krwi w czasie i po zakończeniu podawania leku

-    Zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi, związane w większości przypadków z biegunką i wymiotami

Bardzo rzadkie objawy niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

-    Przemijaj ące zaburzenia mowy

-    Wzrost aktywności niektórych enzymów trawiennych rozkładających cukry i tłuszcze.

Jeżeli pacjent otrzymuje Irinocol w skojarzeniu z cetuksymabem lub bewacyzumabem, niektóre działania niepożądane występujące u pacjenta mogą być związane z zastosowaniem tego połączenia leków. Te działania niepożądane mogą obejmować wysypkę podobną do trądzika. Z tego względu należy zapoznać się również z ulotką informacyjną dla pacjenta dotyczącą cetuksymabu lub bewacyzumabu.

Jeżeli pacjent otrzymuje Irinocol w skojarzeniu z kapecytabiną, niektóre działania niepożądane występujące u pacjenta mogą być związane z zastosowaniem tego połączenia leków. Te działania niepożądane mogą obejmować: bardzo często zakrzepy krwi, często reakcje alergiczne, zawał mięśnia sercowego i gorączkę u pacjentów ze zmniejszoną liczbą krwinek białych. Dlatego należy zapoznać się z ulotką informacyjną dla pacjenta dotyczącą kapecytabiny.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IRINOCOL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Irinocol po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i etykiecie po: Termin ważności (EXP).

Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Po odtworzeniu i rozcieńczeniu w ściśle aseptycznych warunkach lek Irinocol należy wykorzystać natychmiast (co oznacza zakończenie wlewu) lub w ciągu 24 godzin w razie przechowywania w lodówce (w temperaturze 2°- 8° C).

Jeżeli w roztworze do infuzji lub fiolkach z koncentratem stwierdza się jakiekolwiek zanieczyszczenia (cząstki), lek należy usunąć.

Lekarz prowadzący musi wykorzystać lek Irinocol natychmiast po jego sporządzeniu.

Zużyte fiolki muszą zostać usunięte przez pracowników służby zdrowia zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi postępowania z lekami cytotoksycznymi.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Irinocol:

Substancją czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny, 20 mg/ml.

Ponadto lek zawiera: sorbitol E420, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek (do regulacji pH), kwas solny, stężony (do regulacji pH) i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Irinocol i co zawiera opakowanie:

Irinocol, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest to przejrzysty roztwór w kolorze żółtym. Jego pH wynosi 3,0-4,0 a osmolalność 265-320 mOsm/kg. Należy go rozcieńczyć przed infuzj ą.

Dostępne są dwie wielkości opakowań:

1 fiolka zawierająca 2 ml koncentratu w tekturowym pudełku 1 fiolka zawierająca 5 ml koncentratu w tekturowym pudełku

Fiolka z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off z polipropylenową nakładką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38,

1106 Budapeszt Węgry

Wytwórca

Thymoorgan GmbH Pharmazie & Co. KG Schiffgraben 23,

38690 Vienenburg Niemcy

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38,

1106 Budapeszt Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria

Czechy

Polska

Rumunia

Słowacja

Węgry

Wielka Brytania


IRINOCOL 20mg/ml KoH^mpar 3a HH^e^HOHeH pa3TBop

IRINOCOL 20mg/ml

IRINOCOL

LUDIRADOL 20mg/ml concentrât pentru solutie perfuzabilä IRINOCOL 20mg/ml

FAMAGIL 20mg/ml koncentrátům oldatos infúzióhoz Irinotecan EGIS 20mg/ml concentrate for solution for infusion

W celu otrzymania ulotki informacyjnej w innym formacie należy się do przedstawicielstwa Podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Nazwa: EGIS Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Powązkowska 44C Kod pocztowy: 01-797 Warszawa Telefon: +48 22 326 04 00

Data zatwierdzenia ulotki

INFORMACJA DLA LEKARZY I PERSONELU MEDYCZNEGO

Irinocol, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy i innego personelu medycznego: Instrukcja stosowania - cytotoksyczny produkt leczniczy

Przygotowanie i stosowanie Irinocol

Podobnie jak w przypadku wszystkich przeciwnowotworowych produktów leczniczych, podczas przygotowywania i stosowania irynotekanu należy zachować ostrożność. Rozcieńczanie powinno

być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel z zachowaniem zasad aseptyki, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Należy podjąć właściwe środki ostrożności, aby uniknąć kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Instrukcje dotyczące zasad ochrony podczas przygotowywania roztworu Irinocol do infuzji

1. Należy korzystać z komory ochronnej a także nałożyć rękawice ochronne i odzież ochronną.

Jeśli nie ma możliwości skorzystania z komory ochronnej, należy nałożyć maskę na usta i okulary ochronne.

2.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinocol ze skórą, miejsce to należy obficie spłukać pod bieżącą wodą a następnie umyć mydłem i wodą. W razie kontaktu z błonami śluzowymi, miejsce kontaktu należy dokładnie umyć wodą. Jeśli wystąpią jakieś dolegliwości, należy zwrócić się do lekarza.

3.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinocol z oczami, należy je dokładnie przepłukać dużą ilością wody. Natychmiast należy zgłosić się do okulisty.

4.    Otwarte pojemniki, podobnie jak fiolki po koncentracie do iniekcji i butelki po płynie infuzyjnym oraz wykorzystane kaniule, strzykawki, cewniki, rurki i pozostałości cytotoksycznych produktów leczniczych należy traktować jako odpady niebezpieczne i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

5.    W razie rozlania należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- należy mieć na sobie ubranie ochronne

- potłuczone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na ODPADY NIEBEZPIECZNE

-    skażone powierzchnie należy odpowiednio spłukać dużą ilością zimnej wody

- następnie spłukane powierzchnie należy dokładnie wytrzeć a materiały wykorzystywane do wycierania należy zutylizować jako ODPADY NIEBEZPIECZNE.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Koncentrat Irinocol do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony wyłącznie do infuzji dożylnej po uprzednim rozcieńczeniu w zalecanych rozpuszczalnikach: 0,9% roztworze chlorku sodu do infuzji lub 5% roztworze glukozy do infuzji. Z zachowaniem zasad aseptyki należy pobrać z fiolki wymaganą ilość koncentratu Irinocol do sporządzania roztworu przy pomocy kalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć ją do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać, obracając go ręką.

W przypadku zauważenia jakiegokolwiek osadu w fiolkach lub po sporządzeniu roztworu, produkt należy zutylizować zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązuj ącymi dla cytotoksycznych produktów leczniczych.

Produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyj ątkiem wymienionych powyżej.

Irinocol do infuzji należy podawać do żyły centralnej lub obwodowej.

Produktu leczniczego Irinocol nie należy podawać w krótkim wstrzyknięciu dożylnym ani we wlewie dożylnym krótszym niż 30 minut lub dłuższym niż 90 minut.

Po otwarciu fiolki produkt leczniczy należy natychmiast zużyć, ponieważ nie zawiera żadnych antybakteryjnych środków konserwuj ących. Jeśli rozcieńczenie zostało przeprowadzone w ściśle aseptycznych warunkach (np. laminarny przepływ powietrza), roztwór należy zastosować (zakończenie infuzji) niezwłocznie lub w ciągu 24 godzin po otwarciu w przypadku przechowywania w lodówce w temperaturze 2° C - 8° C.

Usuwanie

Wszystkie materiały używane do przygotowania i podawania produktu leczniczego Irinocol lub w inny sposób stykające się z produktem leczniczym Irinocol powinny zostać utylizowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania ze związkami cytotoksycznymi.

Pozwolenie nr

8

Irinocol

Charakterystyka Irinocol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinocol, 20mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Koncentrat zawiera 20 mg/ml irynotekanu chlorowodorku trójwodnego, co jest równoważne z 17,33 mg/ml irynotekanu.

Każda fiolka 2 ml zawiera 40 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka 6 ml zawiera 100 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Substancje pomocnicze:

Każda 2 ml fiolka zawiera 90 mg sorbitolu E420.

Każda 6 ml fiolka zawiera 225 mg sorbitolu E420.

Sód

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, żółty roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Irinocol jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii w związku z zaawansowanym rakiem,

•    w monoterapii u pacjentów leczonych bez powodzenia schematem zawierającym 5-fluorouracyl.

Irinocol w połączeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami, z ekspresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor - EGFR) i ekspresją genu KRAS bez mutacji (typ dziki) u chorych, którzy nie otrzymywali wcześniejszego leczenia z powodu nowotworu z przerzutami i u chorych po nieskutecznej terapii cytotoksycznej zawierającej irynotekan (patrz punkt 5.1).

Irinocol w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest przeznaczony do leczenia pierwszej linii pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

Irinocol w połączeniu z kapecytabiną, z lub bez bewacyzumabu, jest wskazany jako leczenie pierwszej linii chorych z rakiem jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek przeznaczony wyłącznie do leczenia dorosłych. Irinocol roztwór do infuzji należy podawać do żyły obwodowej lub ośrodkowej.

Dawkowanie

W monoterapii (u pacjentów uprzednio leczonych):

Zalecana dawka produktu leczniczego Irinocol wynosi 350 mg/m2, podawane raz na trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz punkty 4.4 i 6.6).

W terapii skojarzonej (u pacjentów uprzednio nie leczonych):

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (ang. folinic acid - FA) zostały ocenione w poniższych schematach (patrz punkt 5.1):

•    Irinocol plus 5FU/FA w schemacie jeden raz co 2 tygodnie

Zalecana dawka produktu leczniczego Irinocol wynosi 180 mg/m2, podawane raz na 2 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po zakończeniu którego należy podać we wlewie dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawkowanie i sposób podawania cetuksymabu stosowanego w terapii skojarzonej - zobacz informacje dotyczące tego produktu leczniczego.

Zazwyczaj stosowana jest taka sama dawka irynotekanu, jaka była podawana w ostatnich cyklach poprzedniej terapii z użyciem irynotekanu. Produktu leczniczego Irinocol nie wolno podawać wcześniej niż po 1 godzinie od zakończenia wlewu cetuksymabu.

Dawkowanie i sposób podawania bewacyzumabu - patrz odpowiednia charakterystyka produktu leczniczego.

Dawkowanie i sposób podawania kapecytabiny w skojarzeniu - patrz punkt 5.1 oraz odpowiednie części charakterystyki produktu leczniczego.

Modyfikacje dawkowania:

Irinocol należy podawać po odpowiednim zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 w skali toksyczności leczenia NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) oraz po całkowitym ustąpieniu biegunki związanej z leczeniem.

Dawkę produktu leczniczego Irinocol oraz 5FU (jeśli jest stosowany) należy zmniejszyć na początku kolejnego wlewu, w zależności od najwyższego stopnia działań niepożądanych, które zaobserwowano podczas wcześniejszego wlewu. Podanie leku może zostać odroczone na 1do 2 tygodni do ustąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem.

Dawkę produktu leczniczego Irinocol i (lub) 5FU (jeśli jest stosowany) należy zmniejszyć o 15% do 20%, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

•    toksyczność hematologiczna (neutropenia 4. stopnia, neutropenia z gorączką [neutropenia 3.-4. stopnia i gorączka 3.-4. stopnia), trombocytopenia i leukopenia [4. stopnia]),

•    toksyczność niehematologiczna (3.-4. stopnia).

Zalecenia co do modyfikacji dawkowania cetuksymabu,(jeśli jest on stosowany w skojarzeniu z irynotekanem, muszą być zgodne z informacjami dla tego produktu medycznego.

Zalecenia co do modyfikacji dawkowania bewacyzumabu, jeśli jest stosowany w skojarzeniu ze schematem Irinocol/5FU/FA) znajdują się w charakterystyce produktu leczniczego bewacyzumabu.

W przypadku stosowania w połączeniu z kapecytabiną u chorych w wieku 65 lat lub powyżej, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego kapecytabiny zaleca się zmniejszenie początkowej dawki kapecytabiny do 800 mg/m2 2 razy na dobę. Patrz również zalecenia dotyczące modyfikacji dawki w schematach leczenia skojarzonego w charakterystyce produktu leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania leczenia:

Leczenie irynotekanem powinno być kontynuowane, dopóki nie wystąpi obiektywnie stwierdzona progresja choroby albo do wystąpienia niedopuszczalnego działania toksycznego.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W monoterapii: u pacjentów w stanie sprawności mniejszym lub równym 2 wg klasyfikacji WHO, w przypadku stężenia bilirubiny nie przekraczającego trzykrotnej wartości górnej granicy normy, należy ustalić początkową dawkę irynotekanu. U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irynotekanu jest obniżony (patrz punkt 5.2). Dlatego też ryzyko toksyczności hematologicznej jest u nich większe. Tak więc, w tej grupie pacjentów należy oznaczać co tydzień pełną morfologię krwi.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny wynosi do 1,5-krotnej wartości górnej granicy normy, zalecana dawka leku Irinocol wynosi 350 mg/m2.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny wynosi od 1,5 do 3-krotnej wartości górnej granicy normy, zalecana dawka leku Irinocol wynosi 200 mg/m2.

•    Pacjenci, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna górna granica normy, nie powinni być leczeni produktem leczniczym Irinocol (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Nie ma dostępnych danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych irynotekanem w skojarzeniu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Produkt leczniczy Irinocol nie jest zalecany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono swoistych badań farmakokinetycznych w grupie pacjentów w podeszłym wieku. Niemniej jednak, należy ostrożnie dobierać dawkę leku w tej populacji, z powodu częściej występującego pogorszenia funkcji biologicznych. Grupa ta wymaga bardziej intensywnego monitorowania leczenia (patrz punkt 4.4).

Sposób podania:

Irinocol jest cytotoksycznym produktem leczniczym. W celu uzyskania informacji o szczególnych środkach ostrożności dotyczących usuwania i przygotowania leku do stosowania patrz punkt 6.6.

Irinocol nie jest przeznaczony do pojedynczych wstrzyknięć dożylnych. Wlew dożylny nie może trwać krócej niż 30 minut ani dłużej niż 90 minut.

4.3 Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Irinocol

•    Przewlekła zapalna choroba j elit i (lub) niedrożność j elit (patrz punkt 4.4).

• Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

• Stężenie bilirubiny ponad 3 razy większe niż wartość górnej granicy normy (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego.

•    Stan sprawności według klasyfikacji WHO > 2.

•    Stosowanie preparatów dziurawca zwyczajnego (patrz punkt 4.5).

Przeciwwskazania do stosowania cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny wymienione są w informacjach dotyczących tych produktów leczniczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Irinocol należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia chemioterapii przeciwnowotworowej oraz na oddziałach specjalizujących się w stosowaniu cytotoksycznej chemioterapii.

Ze względu na rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych, Irinocol należy stosować w poniższych przypadkach tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko terapeutyczne.

•    U pacjentów z czynnikiem ryzyka, szczególnie u tych, którzy znajdują się w stanie sprawności 2 według klasyfikacji WHO.

•    W rzadkich przypadkach, gdy pacjenci nie są w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących leczenia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i przedłużonego zastosowania leczenia przeciwbiegunkowego skojarzonego z przyjmowaniem dużych ilości płynów po wystąpieniu opóźnionej biegunki). W takich przypadkach zaleca się ścisłą obserwację w szpitalu.

Irynotekan w monoterapii jest zwykle przepisywany w schemacie dawkowania 1 raz na 3 tygodnie. Niemniej jednak u pacjentów, którzy mogą wymagać bardziej ścisłej obserwacji albo u pacjentów, u których istnieje szczególne niebezpieczeństwo ciężkiej neutropenii, można rozważyć schemat dawkowania 1 raz na tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia opóźnionej biegunki, która może pojawić się po upływie ponad 24 godzin od podania produktu leczniczego Irinocol i w dowolnym momencie przed kolejnym podaniem. W monoterapii mediana czasu do wystąpienia pierwszego luźnego stolca wynosiła pięć dni po podaniu irynotekanu. Pacjenci powinni szybko poinformować lekarza prowadzącego o pojawieniu się biegunki i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Pacjentami szczególnie podatnymi na wystąpienie biegunki są osoby, które przeszły uprzednio radioterapię okolicy brzucha/miednicy, z wyjściową zbyt dużą liczbą leukocytów, pacjenci w stanie sprawności > 2 według klasyfikacji WHO oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może zagrażać życiu pacjenta, szczególnie w przypadku współistniejącej neutropenii.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego luźnego stolca, pacjent powinien rozpocząć picie dużych obj ętości napojów zawieraj ących elektrolity oraz natychmiast zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Recepta na przeciwbiegunkowe produkty lecznicze będzie wypisana przez oddział, na którym podawano irynotekan. Po wypisaniu ze szpitala, pacjenci powinni nabyć przepisane leki, aby w razie pojawienia się biegunki możliwe było natychmiastowe leczenie. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia biegunki, pacjenci muszą poinformować o tym lekarza prowadzącego lub oddział, na którym podano im irynotekan.

Aktualnie zalecana terapia przeciwbiegunkowa obejmuje duże dawki loperamidu (dawka początkowa 4 mg a następnie dawka 2 mg co 2 godziny). Terapia ta powinna być kontynuowana przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego luźnego stolca i nie należy jej modyfikować. W żadnym przypadku nie powinno się stosować loperamidu w takich dawkach dłużej niż 48 godzin, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia porażennej niedrożności jelit, jak i przez okres krótszy niż 12 godzin.

Gdy biegunce towarzyszy ciężka neutropenia (liczba granulocytów obojętnochłonnych <500/ mm3), dodatkowo wraz z leczeniem przeciwbiegunkowym należy zastosować profilaktycznie antybiotyk o szerokim spektrum działania.

Oprócz leczenia antybiotykiem, zalecana jest leczenie szpitalne biegunki u pacjenta w następuj ących przypadkach:

-    biegunka z towarzyszącą gorączką,

-    ciężka biegunka (wymagająca nawodnienia dożylnego),

-    biegunka trwająca ponad 48 godzin po rozpoczęciu terapii dużymi dawkami loperamidu.

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet u pacjentów, u których opóźniona biegunka wystąpiła w poprzednich cyklach chemioterapii.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zaleca się zmniejszenie dawki leku w następnych cyklach (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia produktem leczniczym Irinocol zaleca się cotygodniowe badanie morfologii krwi. Pacjenci powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia neutropenii i o znaczeniu gorączki. W przypadku wystąpienia gorączki połączonej z neutropenią (temperatura >38°C i liczba granulocytów obojętnochłonnych <1000/mm3) należy natychmiast hospitalizować pacjenta i podjąć leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania stosowanymi dożylnie.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki leku w następnych cyklach (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką występuje zwiększone ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej. U pacjentów z ciężką biegunką należy wykonać pełne badanie morfologii krwi.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii oraz przed każdym kolejnym cyklem należy wykonać badanie parametrów czynności wątroby.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny 1,5-3 razy większym od wartości górnej granicy normy należy co tydzień wykonywać pełne badanie morfologii krwi, z powodu zmniejszonego klirensu irynotekanu (patrz punkt 5.2) oraz zwiększonego ryzyka toksyczności hematologicznej w tej grupie pacjentów. U pacjentów ze stężeniem bilirubiny >3 razy większym od wartości górnej granicy normy nie należy stosować irynotekanu (patrz punkt 4.3).

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem produktu leczniczego Irinocol zaleca się profilaktyczne zastosowanie leku przeciwwymiotnego. Nudności i wymioty były często zgłaszane przez pacjentów. Pacjenci, u których wystąpią wymioty w powiązaniu z opóźnioną biegunką powinni być natychmiast hospitalizowani celem przeprowadzenia leczenia.

Ostry zespół cholinergiczny

W przypadku wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (definiowanego jako wczesna biegunka oraz różne inne objawy, takie jak ból brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, rozszerzenie naczyń, nadmierne pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenicy, łzawienie i nadmierne wydzielanie śliny), jeśli nie ma przeciwwskazań, należy podać siarczan atropiny (w dawce 250 mikrogramów podskórnie - patrz punkt 4.8). Należy zachować ostrożność podczas leczenia chorych na astmę. U pacjentów, u których wystąpił ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zaleca się profilaktyczne podanie siarczanu atropiny wraz z następną dawką produktu leczniczego Irinocol.

Zaburzenia oddechowe

Śródmiąższowe choroby płuc pod postacią nacieków płuc występują niezbyt często w przebiegu terapii irynotekanem. Śródmiąższowa choroba płuc może być śmiertelna. Do ewentualnych czynników ryzyka, które są związane z wystąpieniem choroby śródmiąższowej należą: stosowanie leków toksycznych dla płuc, radioterapia, stosowanie czynników stymulujących wzrost kolonii.

Pacjenci z czynnikami ryzyka wymagają ścisłego monitorowania w kierunku ewentualnych objawów ze strony układu oddechowego przed terapią irynotekanem i w czasie jej trwania.

Pacjenci w podeszłym wieku

W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności biologicznych, w szczególności czynności wątroby u pacjentów w podeszłym wieku, należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze dawki produktu leczniczego Irinocol w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelit

Przed ustąpieniem niedrożności jelit nie wolno rozpoczynać leczenia pacjentów produktem leczniczym Irinocol (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Inne

Irinocol zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadką, wrodzoną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

W rzadkich przypadkach występowała niewydolność nerek, niedociśnienie lub zapaść krążeniowa u pacjentów z objawami odwodnienia związanego z biegunką i (lub) wymiotami, albo posocznicy.

W czasie terapii i co najmniej przez trzy miesiące po jej zaprzestaniu musi być stosowana skuteczna antykoncepcja (patrz punkt 4.6).

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Irinocol z silnymi inhibitorami (np. ketokonazol) lub aktywatorami (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, dziurawiec zwyczajny) CYP3A4 może wpływać na zmianę metabolizmu irynotekanu i należy go unikać (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć występowania interakcji irynotekanu z lekami hamuj ącymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Irynotekan wykazuje działanie hamujące aktywność cholinesterazy, a produkty lecznicze hamujące aktywność cholinesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo-mięśniową po niedepolaryzujących produktach leczniczych zwiotczających mięśnie.

Kilka badań pokazało, że skojarzone podawanie przeciwdrgawkowych leków indukujących CYP3A (takich jak karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina) prowadzi do zmniejszenia ekspozycji na irynotekan, SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz zmniejszenia efektów farmakodynamicznych.

Efekty stosowania takich leków przeciwdrgawkowych odzwierciedlało zmniejszenie AUC SN-38 i SN-38G o 50% lub powyżej. Dodatkowo oprócz indukcji enzymów cytochromu P450 3A, zwiększona glukuronidacja i zwiększone wydalanie z żółcią mogą odgrywać rolę w redukcji działania irynotekanu i jego metabolitów.

Badanie wykazało, że jednoczesne podawanie ketokonazolu skutkowało spadkiem AUC APC o 87% i wzrostem AUC SN-38 o 109% w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów równocześnie przyjmuj ących leki, o których wiadomo, że hamują (np. ketokonazol) lub indukują (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina) metabolizm leków przez cytochrom P450 3A4. Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Irinocol z inhibitorami/induktorami tego szlaku metabolicznego może zmienić metabolizm irynotekanu i należy go unikać (patrz punkt 4.4).

W małym badaniu właściwości farmakokinetycznych (n=5), w którym irynotekan w dawce 350 mg/m2 był podawany razem z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum) w dawce 900 mg, zaobserwowano zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu irynotekanu, SN-38, w surowicy o 42%.

Dziurawiec zmniejsza stężenie SN-38 w surowicy. W związku z tym, dziurawiec nie powinien być podawany razem z produktem leczniczym Irinocol (patrz punkt 4.3).

Równoczesne podawanie 5-fluorouracylu/kwasu folinowego w terapii skojarzonej nie zmienia właściwości farmakokinetycznych irynotekanu.

Nie ma dowodu na wpływ cetuksymabu na bezpieczeństwo stosowania irynotekanu i odwrotnie.

W jednym badaniu stężenia irynotekanu były podobne u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/kwas folinowy oraz te produkty lecznicze w skojarzeniu z bewacyzumabem. Stężenia SN-38, aktywnego metabolitu irynotekanu, zostały przeanalizowane w podgrupie pacjentów (około 30 na ramię terapii). Stężenia SN-38 były przeciętnie o 33% większe u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/kwas folinowy w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z pacjentami otrzymuj ącymi schemat irynotekan/5FU/kwas folinowy. W związku z dużym zróżnicowaniem pacjentów i ograniczoną liczebnością próby, pozostaje niepewne, czy obserwowany wzrost stężenia SN-38 był wywołany przez bewacyzumab. Istniał niewielki wzrost częstości występowania działań niepożądanych w postaci biegunki i leukopenii. Zgłoszono więcej przypadków zmniejszenia dawek irynotekanu u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/kwas folinowy w skojarzeniu z bewacyzumabem.

U pacjentów stosujących połączenie irynotekanu których bewacyzumabem, u których pojawia się ciężka biegunka, leukopenia czy neutropenia, należy zmodyfikować dawkę irynotekanu zgodnie z opisem w punkcie 4.2.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak informacji o stosowaniu irynotekanu u kobiet ciężarnych.

W badaniach na królikach i szczurach wykazano, że irynotekan ma działanie embriotoksyczne i teratogenne oraz że ma działanie toksyczne na płód. Dlatego nie wolno stosować produktu leczniczego Irinocol w czasie ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące produkt leczniczy Irinocol należy poinformować o konieczności unikania zaj ścia w ciążę oraz konieczności bezzwłocznego poinformowania lekarza prowadzącego o zajściu w ciążę (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

W mleku samic szczurów wykryto irynotekan znakowany 14C. Nie wiadomo, czy irynotekan przenika do mleka kobiecego. Należy przerwać karmienie piersią podczas terapii irynotekanem, w związku z możliwością wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin po podaniu irynotekanu. Jeśli te objawy wystąpią, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione w tym punkcie odnoszą się do irynotekanu. Nie ma dowodu na to, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu i vice versa. Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po podaniu irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem , odpowiadały takim rodzajom, których można się było spodziewać po podaniu cetuksymabu (np. wysypka trądzikopodobna - 88%). Dlatego też należy zapoznać się z informacją na temat cetuksymabu.

Informacje o działaniach niepożądanych w przypadku leczenia skojarzonego z bewacyzumabem można znaleźć w odpowiedniej charakterystyce produktu leczniczego.

Działania niepożądane opisywane u pacjentów leczonych kapecytabiną w połączeniu z irynotekanem

dodatkowo do działań niepożądanych obserwowanych podczas monoterapii kapecytabiną oraz

działania niepożądane występujące częściej w porównaniu z monoterapią kapecytabiną są to:

bardzo częste działania niepożądane każdego stopnia: zakrzepica/zatorowość;

częste działania niepożądane każdego stopnia: reakcje nadwrażliwości, niedokrwienie/ zawał mięśnia

serca;

częste działania niepożądane stopnia 3. i 4.: neutropenia z gorączką.

Pełna informacja na temat działań niepożądanych kapecytabiny znajduje się w charakterystyce produktu leczniczego kapecytabiny.

Działania niepożądane 3. i 4. stopnia opisywane u pacjentów leczonych kapecytabiną w połączeniu z irynotekanem i bewacyzumabem dodatkowo do działań niepożądanych obserwowanych podczas monoterapii kapecytabiną oraz działania niepożądane występujące częściej w porównaniu z monoterapią kapecytabiną są to:

częste działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia, zakrzepica/zatorowość, nadciśnienie i niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego.

Pełne informacje na temat działań niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu znajduj ą się odpowiednio w charakterystyce produktu leczniczego kapecytabiny i w charakterystyce produktu leczniczego bewacyzumabu.

U 765 pacjentów otrzymujących irynotekan w monoterapii, w zalecanej dawce 350 mg/m2 i u 145 pacjentów otrzymujących irynotekan w terapii skojarzonej z 5FU/FA, w schemacie co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2, odnotowano następujące działania niepożądane, dla których uznano możliwą lub prawdopodobną zależność z podawaniem irynotekanu.

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: w przypadku pacjentów z posocznicą, obserwowano niewydolność nerek, niedociśnienie i niewydolność układu krążenia.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę. Neutropenia była odwracalna i nie miała skłonności do kumulowania się; mediana czasu do największego jej nasilenia wynosiła 8 dni, niezależnie, czy stosowana była monoterapia, czy terapia skojarzona.

W monoterapii:

Bardzo często: neutropenia była obserwowana u 78,7% pacjentów, a u 22,6% pacjentów była ciężka (liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła <500/mm3). Spośród ocenianych cykli leczenia, w 18% cykli liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 1000/mm3, w tym w 7,6% cykli liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 500/mm3.

Całkowite ustąpienia osiągane było zazwyczaj po 22 dniach.

Niedokrwistość odnotowano u 58,7% pacjentów (8% ze stężeniem hemoglobiny <8 g/dl i 0,9% ze stężeniem hemoglobiny <6,5 g/dl).

Przypadki infekcji wystąpiły u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli leczenia).

Często: gorączkę z ciężką neutropenią odnotowano u 6,2% pacjentów i w 1,7% cykli leczenia. Przypadki infekcji z ciężką neutropenią wystąpiły u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli leczenia); zgon wystąpił w 2 przypadkach.

Małopłytkowość (<100 000/mm3) obserwowana była u 7,4% pacjentów i w 1,8% cykli leczenia, w tym liczbę płytek krwi < 50.000/mm3 stwierdzono u 0,9% pacjentów, w 0,2% cykli leczenia.

W ciągu 22 dni wyzdrowienie nastąpiło u prawie wszystkich pacjentów.

W terapii skojarzonej:

Bardzo często: neutropenia była obserwowana u 82,5% pacjentów, a u 9,8% pacjentów była ciężka (liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła <500/mm3).

Spośród ocenianych cykli leczenia, u 67,3% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 1000/mm3, w tym u 2,7% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 500/mm3.

Całkowite wyleczenie osiągane było zazwyczaj w ciągu 7-8 dni. Niedokrwistość odnotowano u około 97,2% pacjentów (2,1% ze stężeniem hemoglobiny <8 g/dl).

Małopłytkowość (< 100.000/mm3) obserwowana była u 32,6% pacjentów i w 21,8% cykli leczenia. Nie zaobserwowano ciężkiej małopłytkowości (liczba płytek krwi < 50.000/mm3).

Często: gorączkę z ciężką neutropenią odnotowano u 3,4% pacjentów i w 0,9% cykli leczenia.

Przypadki infekcji wystąpiły u około 2% pacjentów (0,5% cykli leczenia), towarzyszyła im ciężka neutropenia u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli leczenia); zgon wystąpił w 1 przypadku.

Bardzo rzadko: odnotowano jeden przypadek obwodowej małopłytkowości z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: łagodne reakcje alergiczne Rzadko: reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: przemijające zaburzenia mowy, które były wiązane z wlewem irynotekanu. Zaburzenia serca

Rzadko: nadciśnienie tętnicze w czasie podawania leku albo po jego podaniu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: śródmiąższowa choroba płuc w postaci nacieku płucnego. Odnotowano wczesne działania niepożądane leku, takie jak duszność (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit

Opóźniona biegunka

Biegunka (pojawiaj ąca się ponad 24 godziny po podaniu) jest działaniem niepożądanym ograniczaj ącym dawkę irynotekanu.

W monoterapii:

Bardzo często: ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania w czasie biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia, ciężką biegunkę obserwowano w 14% cykli. Średni czas wystąpienia pierwszego luźnego stolca po wlewie irynotekanu wynosił 5 dni.

W terapii skojarzonej:

Bardzo często: ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania w czasie biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia, ciężką biegunkę obserwowano w 3,9% cykli.

Niezbyt często: odnotowano rzadkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, z których jeden został potwierdzony bakteriologicznie (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty W monoterapii:

Bardzo często: nudności i wymioty miały ciężki przebieg u około 10% pacjentów leczonych lekami przeciwwymiotnymi.

W terapii skojarzonej:

Często: obserwowano mniejszą częstość występowania ciężkich przypadków nudności i wymiotów (odpowiednio u 2,1% i 2,8% pacjentów).

Odwodnienie

Często: odnotowano przypadki odwodnienia, zwykle związane z biegunką i (lub) wymiotami.

Niezbyt często: przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia i niewydolności sercowo-naczyniowej obserwowano u pacjentów odwodnionych w wyniku biegunki i (lub) wymiotów.

Inne zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcia związane z zastosowaniem irynotekanu i (lub) loperamidu obserwowano:

   w monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów

•    w terapii skojarzonej : u 3,4% pacjentów.

Niezbyt często: odnotowano przypadki niedrożności jelit oraz krwawień z żołądka i jelit.

Rzadko: przypadki zapalenia okrężnicy, obejmujące zapalenie wyrostka robaczkowego, niedokrwienne i wrzodziej ące zapalenie okrężnicy.

Przypadki objawowego i bezobjawowego zapalenia trzustki związane były z terapią irynotekanem. Inne łagodne działania niepożądane to brak łaknienia, ból brzucha, zapalenie śluzówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: odwracalne łysienie.

Niezbyt często: łagodne reakcje skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: odnotowano wczesne działania niepożądane leku, takie jak skurcze i kurcze mięśni oraz parestezje.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka bez infekcji i bez ciężkiej współistniejącej neutropenii wystąpiła u 12% pacjentów leczonych w monoterapii.

Często: ostry zespół cholinergiczny: ciężki, przej ściowy ostry zespół cholinergiczny był obserwowany u 9% pacjentów, u których stosowano monoterapię i u 1,4% pacjentów w terapii skojarzonej. Główne objawy zespołu to: wczesna biegunka i różne inne objawy, takie jak ból brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, poty, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny, występujące w ciągu pierwszych 24 godzin po wlewie irynotekanu. Objawy te ustępują po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Ciężkie osłabienie występowało u mniej niż 10% pacjentów leczonych w monoterapii i u 6,2% pacjentów, u których stosowano terapię skojarzoną. Nie ustalono wyraźnego związku przyczynowo-skutkowego z podawaniem irynotekanu.

Gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii obserwowana była u 12% pacjentów leczonych w monoterapii i 6,2% pacjentów, u których stosowano terapię skojarzoną.

Niezbyt często: łagodne reakcje skórne w miejscu podania.

Badania diagnostyczne

Bardzo często: podczas terapii skojarzonej przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w osoczu (1. i 2. stopnia), AlAT lub AspAT, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny obserwowane było u odpowiednio 15%, 11%, 11% i 10% pacjentów bez postępujących przerzutów do wątroby.

Często: podczas monoterapii obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny w osoczu, odpowiednio u 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów bez postępujących przerzutów do wątroby. Przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu krwi obserwowano u 7,3% pacjentów.

U 1 % pacjentów obserwowano przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny 3. stopnia. Nie obserwowano zwiększenia 4 stopnia.

Rzadko: przypadki hipokaliemii i hiponatremii, najczęściej związane z wystąpieniem biegunki i wymiotów.

Bardzo rzadko: wzrost aktywności amylazy i (lub) lipazy.

4.9 Przedawkowanie

Istniej ą doniesienia o przedawkowaniu przy dawkach do około dwukrotnie większych od zalecanej dawki terapeutycznej, które może zakończyć się zgonem. Najbardziej znamiennymi działaniami niepożądanymi, jakie opisywano, były ciężka neutropenia oraz ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum na irynotekan. Należy wprowadzić maksymalne leczenie podtrzymujące, aby zapobiegać odwodnieniu, wywołanemu przez biegunkę i leczyć wszystkie powikłania infekcyjne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: cytostatyki, pozostałe leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01XX19

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. W większości tkanek jest metabolizowany przez karboksyloesterazę do SN-38, związku, który jest bardziej aktywny niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz wykazuje silniejsze działanie cytotoksyczne niż irynotekan wobec kilku linii komórek nowotworowych mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I DNA przez irynotekan albo SN-38 powoduje powstanie uszkodzeń w jednoniciowym DNA, co blokuje widełki replikacyjne DNA i jest odpowiedzialne za cytotoksyczne działanie leku. Działanie cytotoksyczne jest zależne od czasu i specyficzne dla fazy S replikacji.

In vitro irynotekan i SN-38 nie są znacząco rozpoznawane przez glikoproteinę P MDR oraz wykazuje działanie cytotoksyczne na linie komórkowe, które są oporne na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irynotekan wykazuje szeroką aktywność przeciwnowotworową in vivo przeciwko modelom mysich nowotworów (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki okrężnicy C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepionym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny w przypadku nowotworów wykazujących ekspresję glikoproteiny P MDR (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Oprócz działania przeciwnowotworowego, najbardziej istotnym efektem farmakologicznym irynotekanu jest jego działanie hamujące na acetylocholinesterazę.

Dane kliniczne

W terapii skojarzonej jako leczenie pierwszego rzutu raka jelita grubego z przerzutami.

W terapii skojarzonej z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

Badanie III fazy przeprowadzono z udziałem 385 pacjentów z nie leczonym wcześniej rakiem jelita grubego z przerzutami, którzy otrzymali irynotekan w schemacie dawkowania 2-tygodniowym (patrz punkt 4.2) lub w schemacie tygodniowym. W grupie leczonej według schematu co 2 tygodnie, w pierwszym dniu po podaniu irynotekanu w dawce 180 mg/m2 raz na dwa tygodnie, pacjenci otrzymali kwas folinowy (200 mg/m2 we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny) i 5-fluorouracyl (400 mg/m2 w bolusie dożylnym, a następnie 600 mg/m2 w 22-godzinnym wlewie dożylnym). W drugim dniu kwas folinowy i 5-fluorouracyl podano w takich samych dawkach i według takiego samego schematu podawania. W schemacie podawania co tydzień, po podaniu irynotekanu w dawce 80 mg/m2 następuje wlew kwasu folinowego (500 mg/m2 w 2-godzinnym wlewie dożylnym) a następnie wlew 5-fluorouracylu (2300 mg/m2 w 24-godzinnym wlewie dożylnym) przez 6 tygodni.

Skuteczność irynotekanu w terapii skojarzonej według 2 opisanych powyżej schematów dawkowania oceniono u 198 pacjentów:

Schemat leczenia skojarzonego (n = 198)

Schemat co tydzień (n = 50)

Schemat co dwa tygodnie (n = 148)

Irynotekan

+5FU/FA

5FU/FA

Irynotekan

+5FU/FA

5FU/FA

Irynotekan

+5FU/FA

5FU/FA

Odsetek

odpowiedzi

(%)

wartość p

40,8 *

23,1 *

51,2 *

28,6 *

37,5 *

21,6 *

p < 0,001

p = 0,045

p = 0,005

Mediana czasu

do wystąpienia

objawów

progresji

choroby

(miesiące)

wartość p

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

p < 0,001

N

II

p = 0,001

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie (miesiące) wartość p

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

N

II

p = 0,043

NS

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (miesiące) wartość p

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

p < 0,001

N

S

p = 0,003

Mediana czasu do

niepowodzenia leczenia (miesiące) wartość p

5,3

3,8

5.4

5.0

5,1

3,0

p = 0,0014

N

[I

p < 0,001

Mediana czasu przeżycia (miesiące) wartość p

16,8

14,0

19,2

14.1

15,6

13,0

p = 0,028

N

iI

p = 0,041

5FU: 5-fluorouracyl FA: kwas folinowy NI: Nieistotny

*: Według analizy populacji zgodnie z protokołem

W schemacie co tydzień częstość występowania ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA i 25,6% u pacjentów leczonych tylko 5FU/FA. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba granulocytów obojętnochłonnych <500/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA i 2,4% u pacjentów leczonych tylko 5FU/FA.

Dodatkowo, mediana czasu do definitywnego pogorszenia stanu sprawności pacjenta była istotnie dłuższa w grupie leczonej irynotekanem w terapii skojarzonej z 5FU/FA niż w grupie leczonej tylko 5FU/FA (p=0,046).

Jakość życia oceniano w badaniu III fazy przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ-C30.

Definitywne pogorszenie zawsze występowało później w grupie pacjentów leczonych irynotekanem. Ogólny stan zdrowia/jakość życia były nieznacznie lepsze w grupie leczonej irynotekanem w terapii skojarzonej, ale różnica ta nie była znamienna. Wykazano tym samym, że skuteczność irynotekanu stosowanego w terapii skojarzonej pozostaje bez wpływu na jakość życia.

W skojarzeniu z bewacyzumabem:

W badaniu klinicznym II fazy z randomizacją, z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną, z podwójną ślepą próbą oceniano leczenie bewacyzumabem w terapii skojarzonej z irynotekanem /5FU/FA, jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku raka jelita grubego z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do terapii skojarzonej irynotekan/5FU/FA prowadziło do istotnego statystycznie wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. Kliniczne korzyści mierzone jako całkowity czas przeżycia, obserwowane były we wszystkich wcześniej określonych podgrupach pacjentów, wliczaj ąc określone przez wiek, płeć, stan sprawności, lokalizacj ę guza pierwotnego, liczbę zajętych narządów oraz czas trwania choroby w fazie przerzutów. Zobacz także charakterystykę produktu leczniczego bewacyzumabu. Wyniki badania AVF2107g dotyczącego skuteczności leczenia streszczone są w poniższej tabeli.

AVF2107g

Ramię 1

Ramię 2

Irynotekan/5FU/FA

Irynotekan/5FU/FA

, Placebo

, Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności (CI)

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Hazard względnyb

0,660

wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu (miesiące)

6,2

10,6

Hazard względny

0,54

wartość p

□ 0,0001

Wskaźnik całkowitej odpowiedzi

wskaźnik (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności (CI)

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi na leczenie

Mediana czasu (miesiące)

7,1

10,4

25-75 percentyl (miesiące)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a5 mg/kg co 2 tygodnie b względem grupy kontrolnej

W terapii skojarzonej z cetuksymabem:

EMR 62 202-013: W tym badaniu z randomizacj ą obejmuj ącym chorych z rakiem j elita grubego z przerzutami, którzy nie byli wcześniej leczeni z tego powodu, porównano schemat leczenia: cetuksymab plus irynotekan i 5-fluorouracyl/kwas folinowy (5-FU/FA) w infuzji (599 pacjentów) ze schematem: irynotekan i 5-fluorouracyl/kwas folinowy w infuzji (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z guzami z genem KRAS typu dzikiego w populacji pacjentów, u których można było analizować status genu KRAS, wynosił 64%. Wyniki dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu zestawiono w poniższej tabeli:

Populacja całkowita

Populacja z ekspresją genu KRAS bez mutacji (typu dzikiego)

Zmienna/ statystyka

Cetuksymab plus

FOLFIRI

(N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI (N=176)

ORR

-

-

-

-

% (95% CI)

46,9 (42,9, 51,0)

38,7 (34,8, 42,8)

59,3 (51,6, 66,7)

43,2 (35,8, 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

PFS

Hazard względny (95% CI)

0,85 (0,726, 0,998)

0,68 (0,501, 0,934

)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI = przedział ufności (confidence interval), FOLFIRI = irynotekan plus 5-FU/FA w infuzji, ORR = wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (objective response rate) (pacjenci wykazujący pełną lub częściową odpowiedź na leczenie), PFS = czas przeżycia bez progresji choroby (progression-free survival time)

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

Wyniki uzyskane w badaniu III fazy z randomizacj ą, z grupą kontrolną (CAIRO) przemawiają za stosowaniem kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 przez 2 tygodnie, powtarzanej co 3 tygodnie, w połączeniu z irynotekanem, w leczeniu pierwszego rzutu u chorych u rakiem jelita grubego z przerzutami. Ośmiuset dwudziestu pacjentów rozdzielano losowo albo do grupy leczenia sekwencyjnego (n = 410), albo do grupy leczenia skojarzonego (n=410). Leczenie sekwencyjne polegało na stosowaniu w pierwszym rzucie kapecytabiny (1250 mg/m2 2 razy na dobę, przez 14 dni), w drugim rzucie irynotekanu (350 mg/m2 w dniu 1.) i w trzecim rzucie kapecytabiny (1000 mg/m2 2 razy na dobę, przez 14 dni) w połączeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 w dniu 1.). Leczenie skojarzone polegało na stosowaniu w pierwszym rzucie kapecytabiny (1000 mg/m2 2 razy na dobę, przez 14 dni) w połączeniu z irynotekanem (250 mg/m2 w dniu 1.) (XELIRI) i w drugim rzucie kapecytabiny (1000 mg/m2 2 razy na dobę, przez 14 dni) z oksaliplatyną (130 mg/m2 w dniu 1.). Wszystkie cykle leczenia podawano w odstępach czasu co 3 tygodnie. W leczeniu pierwszego rzutu mediana przeżycia bez postępu choroby w populacji wyodrębnionej zgodnie z zamiarem leczenia wyniosła 5,8 miesiąca (95% przedział ufności: 5,1—6,2 miesiąca) przy monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesięcy (95% przedział ufności: 7,0-8,3 miesiąca) przy schemacie XELIRI (p=0,0002).

Wyniki cząstkowej analizy wieloośrodkowego badania II fazy z randomizacją, z grupą kontrolną (AIO KRK 0604) przemawiają za stosowaniem kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/m2 przez 2 tygodnie, powtarzanej co 3 tygodnie, w połączeniu z irynotekanem i bewacyzumabem jako terapii pierwszego rzutu u chorych z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów randomizowano do leczenia kapecytabiną w połączeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 2 razy na dobę, przez 2 tygodnie a następnie 7 dni przerwy), irynotekan (200 mg/m2 w 30-minutowym wlewie w dniu 1., co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg w trwającym 30 do 90 minut wlewie, w dniu 1., co 3 tygodnie); 118 pacjentów randomizowano do leczenia kapecytabiną w połączeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 2 razy na dobę, przez 2 tygodnie a następnie 7 dni przerwy), oksaliplatyna (130 mg/m2 w 2-godzinnym wlewie w dniu 1., co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg w trwającym 30 do 90 minut wlewie w dniu 1., co 3 tygodnie). W 6. miesiącu przeżycie bez postępu choroby w populacji wyodrębnionej zgodnie z zamiarem leczenia wyniosło 80% (XELIRI plus bewacyzumab) w porównaniu z 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity wskaźnik odpowiedzi na leczenie (pełna odpowiedź plus częściowa odpowiedź) osiągnął wartość 45% (XELOX plus bewacyzumab) w porównaniu z 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

W monoterapii raka jelita grubego z przerzutami jako leczenie drugiego rzutu:

Badania kliniczne fazy II/III ze schematem dawkowania co 3 tygodnie objęły ponad 980 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, u których wcześniejsze leczenie 5-FU było nieskuteczne. Skuteczność oceniano u 765 pacjentów z udokumentowaną progresją pomimo stosowania 5-FU w momencie włączenia do badania.

Fazy III

Irynotekan w porównaniu z leczeniem wspomagającym

Irynotekan w porównaniu z 5FU

Irynotekan

N=183

Leczenie

wspomagające

N=90

Wartości p

Irynotekan

N=127

5FU

N=129

Wartości P

Przeżycie

bez

progresji choroby w 6. miesiącu (%)

NA

NA

33,5 *

26,7

P=0,03

Przeżycie w 12.

miesiącu

(%)

36,2 *

13,8

P=0,0001

44,8 *

32,4

P=0,0351

Mediana

9,2*

6,5

P=0,0001

10,8*

8,5

P=0,0351

przeżycia

(miesiące)

NA: nie dotyczy (not applicable)

*: różnica istotna statystycznie

W badaniach fazy II obejmujących 455 pacjentów, otrzymujących lek w schemacie co 3 tygodnie, przeżycie bez progresji choroby wyniosło w 6. miesiącu 30% a mediana przeżycia sięgała 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono nieporównawcze badania II fazy z udziałem 304 pacjentów leczonych w schemacie cotygodniowym dawką 125 mg/m2 podawaną w postaci 90-minutowego wlewu dożylnego przez 4 kolejne tygodnie z następczą 2-tygodniową przerwą. W tych badaniach mediana czasu do progresji choroby wynosiła 17 tygodni a mediana czasu przeżycia wynosiła 10 miesięcy. Stwierdzono podobny profil bezpieczeństwa w przypadku schematu cotygodniowego podawania leku u 193 pacjentów otrzymujących dawkę początkową 125 mg/m2 w porównaniu ze schematem podawania leku co 3 tygodnie. Mediana czasu do pierwszego luźnego stolca wynosiła 11 dni.

W połączeniu z cetuksymabem po niepowodzeniu terapii cytotoksycznej zawierającej irynotekan

Skuteczność połączenia cetuksymabu i irynotekanu oceniano w 2 badaniach klinicznych. Leczenie skojarzone zastosowano w sumie u 356 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, z ekspresją EGFR, u których niedawno podawana terapia cytotoksyczna zawierająca irynotekan okazała się nieskuteczna i u których stan sprawności w skali Karnofsky’ego oceniano na co najmniej 60, choć większość chorych osiągała na skali sprawności Karnofsky’ego wynik > 80.

EMR 62 202-007: w tym badaniu z randomizacją porównywano terapię skojarzoną cetuksymabem i irynotekanem (218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: W tym otwartym badaniu z 1 ramieniem oceniano terapię skojarzoną u 138 pacjentów.

Wyniki dotyczące skuteczności uzyskane w tych badaniach zestawiono w poniższej tabeli:

Badanie

N

O

RR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesiące)

n (%)

95%

CI

n (%)

95%

CI

Mediana

95%

CI

Mediana

95%

CI

Cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202007

218

50

(22,9)

17,5

29,1

121

(55,5)

48,6

62,2

4,1

2,8

4,3

8,6

7,6

9,6

IMCL

CP02-

9923

138

21

(15,2)

9,7

22,3

84

(60,9)

52,2

69,1

2,9

2,6

4,1

8,4

7,2

10,3

Cetuksymab

EMR 62 202007

111

12

(10,8)

5,7

18,1

36

(32,4)

23,9

42,0

1,5

1,4

2,0

6,9

5,6

9,1

CI = przed

ział ul

ności (confidence interval)

DCR = wskaźnik kontroli choroby (disease control rate) (pacjenci z pełną odpowiedzią na leczenie, z częściową odpowiedzią na leczenie lub z chorobą stabilną przez co najmniej 6 tygodni)

ORR = wskaźnik obiektywnej odpowiedzi na leczenie (objective response rate) (pacjenci z pełną lub częściową odpowiedzią na leczenie)

OS = całkowity czas przeżycia (overall survival time)

PFS = czas przeżycia bez progresji choroby (progression-free survival)

Skuteczność skojarzonego leczenia cetuksymabem i irynotekanem była większa od skuteczności cetuksymabu w monoterapii pod względem wskaźnika obiektywnej odpowiedzi na leczenie (ORR), wskaźnika kontroli choroby (DCR) i czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniu z randomizacją nie wykazano wpływu na całkowity czas przeżycia (hazard względny 0,91, p = 0,48).

Dane farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych występujących podczas leczenia irynotekanem (np. leukopenia, neutropenia, biegunka) jest związane z ekspozycją (obszar pod krzywą [ang. area under the curve - AUC]) na irynotekan oraz jego metabolit, SN-38. W monoterapii zauważono znaczące korelacje pomiędzy nasileniem toksyczności hematologicznej (zmniejszenie liczby białych krwinek i granulocytów oboj ętnochłonnych) lub nasileniem biegunki a wartościami AUC zarówno irynotekanu, jak i jego metabolitu, SN-38.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu I fazy, w grupie 60 pacjentów, u których zastosowano schemat dawkowania 100-750 mg/m2 w trwającym 30 minut wlewie dożylnym co 3 tygodnie, irynotekan wykazywał dwu- lub trójfazowy profil eliminacji. Średni klirens irynotekanu wynosił 15 l/godz./m2, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) 157 l/m2. Średni okres półtrwania w osoczu w fazie pierwszej modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w końcowej fazie eliminacji - 14,2 godziny. Profil eliminacja SN-38 w osoczu był dwufazowy, a średnia wartość okresu półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynosiła 13,8 godzin. Średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, osiągnięte pod koniec wlewu w zalecanej dawce 350 mg/m2, wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, z odpowiadającymi wartościami obszaru pod krzywą (AUC) 34 pg x godz./ml i 451 ng x godz./ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę parametrów farmakokinetycznych populacji przeprowadzono w grupie 148 pacjentów z rakiem jelita grubego i z przerzutami, leczonych z zastosowaniem różnych schematów i różnych dawek w badaniach II fazy. Parametry farmakokinetyczne oceniane za pomocą 3-kompartmentowego modelu były podobne do obserwowanych w badaniach I fazy. Wszystkie badania wykazały, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) oraz na SN-38 wzrasta proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11, a ich parametry farmakokinetyczne są niezależne od liczby wcześniejszych cykli i od schematu podawania.

In vitro irynotekan i SN-38 wiążą się z białkami osocza odpowiednio w 65% i 95%.

Bilans masy i badania metabolizmu z użyciem leku znakowanego 14C wykazały, że ponad 50% dawki irynotekanu podanej dożylnie wydala się w postaci niezmienionej, 33% z kałem, głównie przez żółć i 22% z moczem.

Każdy z dwóch szlaków metabolicznych dotyczy przynajmniej 12% dawki:

•    Hydroliza przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu, SN-38. SN-38 jest eliminowany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym i następnie wydalany z żółcią lub moczem (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Jest prawdopodobne, że glukuronowa pochodna SN-38 jest następnie hydrolizowana w jelitach.

•    Oksydacja z udziałem cytochromu P450 3A powodująca otwarcie zewnętrznego pierścienia piperydyny oraz powstanie pochodnej kwasu aminopentatonowego (APC) i pochodnej pierwszorzędowej aminy (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, pochodnej glukuronowej SN-38 i w postaci metabolitu SN-38. Tylko SN-38 wykazuje znaczącą aktywność cytotoksyczną.

Klirens irynotekanu jest obniżony o około 40% u pacjentów z bilirubinemią 1,5-3 razy większą niż wartość górnej granicy normy. U tych pacjentów podanie dawki 200 mg/m2 irynotekanu prowadzi do ekspozycji na lek porównywalnej do ekspozycji obserwowanej po podaniu dawki 350 mg/m2 pacjentom chorym na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano mutagenne działanie irynotekanu i SN-38 in vitro w teście aberracji chromosomowych na komórkach jajnika chomika chińskiego (komórki CHO) oraz in vivo w teście mikrojądrowym na myszach.

Jednakże nie wykazano żadnego potencjału mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu przez 13 tygodni maksymalną dawkę 150 mg/m2 (która jest mniejsza niż połowa dawki zalecanej u ludzi), nie odnotowano guzów będących następstwem leczenia w ciągu 91 tygodni po zakończeniu leczenia.

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i podaniu wielokrotnym prowadzono na myszach, szczurach oraz psach. Główne działania toksyczne obserwowano w układzie krwiotwórczym i limfatycznym. U psów odnotowano opóźnioną biegunkę z towarzyszącą atrofią i martwicą ogniskową błony śluzowej jelit. U psów obserwowano również wyłysienie.

Nasilenie tych działań niepożądanych było zależne od dawki i odwracalne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol E420 Kwas mlekowy

Sodu wodorotlenek (do regulacji pH)

Kwas solny, stężony (do regulacji pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Nieotwarte fiolki: 2 lata

Po otwarciu: należy natychmiast zastosować zawartość fiolki.

Roztwór irynotekanu należy wykorzystać natychmiast po rozcieńczeniu, gdyż nie zawiera on żadnych przeciwbakteryjnych środków konserwujących. Jeśli rozcieńczenie jest przeprowadzane w ściśle aseptycznych warunkach (np. w komorze z laminarnym nawiewem powietrza), roztwór irynotekanu należy wykorzystać (co oznacza zakończenie wlewu) w ciągu 12 godzin w razie przechowywania w temperaturze pokojowej lub w ciągu 24 godzin w razie przechowywania w temperaturze 2°-8°C od momentu pierwszego otwarcia.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

1 fiolka zawierająca 2 ml koncentratu w tekturowym pudełku 1 fiolka zawierająca 5 ml koncentratu w tekturowym pudełku

Fiolka z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej teflonem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off z polipropylenową nakładką.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie i stosowanie produktu leczniczego Irinocol

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnowotworowych, podczas przygotowywania i stosowania produktu leczniczego Irinocol należy zachować ostrożność. Rozcieńczanie powinno być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel z zachowaniem zasad aseptyki, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Należy podjąć właściwe środki ostrożności, aby uniknąć kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Instrukcje dotyczące rozcieńczania

Irinocol jest przeznaczony wyłącznie do infuzji dożylnej po uprzednim rozcieńczeniu w zalecanych rozpuszczalnikach: 0,9% roztworze chlorku sodu do infuzji lub 5% roztworze glukozy do infuzji. Z zachowaniem zasad aseptyki należy pobrać z fiolki wymaganą ilość koncentratu irynotekanu do sporządzania roztworu przy pomocy kalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć ją do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać obracaj ąc go ręką.

W przypadku zauważenia jakiegokolwiek osadu w fiolkach lub po sporządzeniu roztworu, produkt leczniczy należy zutylizować zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi dla cytotoksycznych produktów leczniczych.

Instrukcje dotyczące zasad ochrony podczas przygotowywania roztworu Irinocol do infuzji.

1.    Należy korzystać z komory ochronnej a także nałożyć rękawice ochronne i odzież ochronną. Jeśli nie ma możliwości skorzystania z komory ochronnej, należy nałożyć maskę na usta i okulary ochronne.

2.    Otwarte pojemniki, podobnie jak fiolki po koncentracie do iniekcji i butelki po płynie infuzyjnym oraz wykorzystane kaniule, strzykawki, cewniki, rurki i pozostałości leków cytotoksycznych należy traktować jako odpady niebezpieczne i poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

3.    W razie rozlania należy przestrzegać poniższych instrukcji:

-    należy mieć na sobie ubranie ochronne

-    potłuczone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na ODPADY NIEBEZPIECZNE

-    skażone powierzchnie należy odpowiednio spłukać dużą ilością zimnej wody

-    następnie spłukane powierzchnie należy dokładnie wytrzeć a materiały wykorzystywane do wycierania należy zutylizować jako ODPADY NIEBEZPIECZNE

4.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinocol ze skórą, miejsce to należy obficie spłukać pod bieżącą wodą a następnie umyć mydłem i wodą. W razie kontaktu z błonami śluzowymi, miejsce kontaktu należy dokładnie umyć wodą. Jeśli wystąpią jakieś dolegliwości, należy zwrócić się do lekarza.

5.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinocol z oczami, należy je dokładnie umyć dużą ilością wody. Natychmiast należy zgłosić się do okulisty.

Utylizacja

Wszystkie materiały używane do przygotowania i podawania produktu leczniczego Irinocol lub w inny sposób stykające się z produktem leczniczym Irinocol należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania ze związkami cytotoksycznymi.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC Kereszturi ut 30-38,

1106 Budapeszt Węgry

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20

Irinocol