+ iMeds.pl

Irinotecan csc 20 mg/mlUlotka Irinotecan csc

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Irinotecan CSC, 20 mg/ml, roztwór do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan CSC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniemlekuIrinotecan CSC

3.    Jak stosowaćlek Irinotecan CSC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan CSC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Irinotecan CSC i w jakim celu się go stosuje

Irinotecan CSC należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Irynotekan stosuje się w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Irinotecan CSC w skojarzeniu z:

-    5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy

-    cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazującego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu

-    kapecytabiną razem z bewacyzumabem (lub bez bewacyzumabu) w leczeniu raka jelita grubego

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan CSC Kiedy nie stosowaćleku Irinotecan CSC:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekanu chlorowodorek trój wodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek inne choroby jelit albo miał niedrożność jelit

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    jeśli pacjent ma podwyższone stężenie bilirubiny we krwi (ponad 3 razy przekraczające górną granicę normy)

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności szpiku kostnego

-    jeśli ogólny stan zdrowia pacjenta jest zły (ocena w oparciu o standardy międzynarodowe)

-    jeśli pacjent przyjmuje preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przeciwwskazań należy zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań leków zawierających cetuksymab, bewacyzumab lub kapecytabinę.

Ten lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u osób dorosłych. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli lek został przepisany dziecku.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

Choroby serca

Należy zwrócić się do lekarza, jeżeli pacjent ma niewydolność serca, zwiększone ryzyko rozwoju niewydolności serca lub jeżeli pacjent poddany był wcześniej chemioterapii, ponieważ lek Irinotecan CSC może powodować niewydolność serca. Czynność serca będzie oceniana przed i w trakcie leczenia lekiem Irinotecan CSC. Zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, nadciśnienie i hiperlipidemia).

Szczepienia

Jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub będzie poddany planowanemu szczepieniu, powinien o tym poinformować lekarza prowadzącego.

Ciąża i karmienie piersią

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni stosować środki antykoncepcyjne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Irinotecan CSC należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pierwsze 24 godziny po podaniu irynotekanu

Podczas podawania irynotekanu oraz bezpośrednio po podaniu mogą wystąpić następujące objawy: potliwość, ból brzucha, łzawienie, zaburzenia widzenia, ślinotok i biegunka. Termin medyczny określający te objawy to „ostry zespół cholinergiczny”. Wymienione objawy można kontrolować stosując odpowiednie leczenie (np.atropinę).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast poinformować lekarza, który zleci odpowiednie leczenie.

Okres od dnia _po zastosowaniu leczenia lekiem Irinotecan CSC do kolejnego cyklu leczenia.

W tym okresie u pacjenta może dochodzić do różnorodnych objawów, które mogą być poważne i mogą wymagać niezwłocznego wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz ścisłego nadzoru medycznego.

- Biegunka

Biegunka, która występuje po czasie dłuższym niż 24 godziny po podaniu leku Irinotecan CSC (biegunka opóźniona) może być ciężka. Pojawia się ona zwykle po około 5 dniach po podaniu leku. Należy natychmiast rozpocząć leczenie biegunki, które powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem. Od razu po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca należy wykonać następujące czynności:

1.    Przyjąć leki przeciwbiegunkowe przepisane przez lekarza, starannie przestrzegając jego zaleceń. Nie wolno przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Należy natychmiast zacząć pić duże ilości wody i płynów nawadniających (np. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne środki nawadniające).

2.    Pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza, który nadzoruje terapię

i powiedzieć mu o biegunce. Jeżeli kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy

skontaktować się z oddziałem szpitalnym, na którym pacjent otrzymuje Irinotecan CSC. To bardzo ważne, aby personel oddziału wiedział o wystąpieniu biegunki.

Przyjęcie do szpitala w celu leczenia biegunki zalecane jest w następujących przypadkach:

-    biegunce towarzyszy gorączka (powyżej 38°C)

-    u pacjenta występuje ciężka biegunka (z wymiotami) oraz znaczne odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego

-    biegunka nie ustępuje w czasie 48 godzin od rozpoczęcia leczenia przeciwbiegunkowego

Uwaga! Nie należy stosować innego leczenia przeciwbiegunkowego niż leki zalecane przez lekarza oraz opisane powyżej płyny. Należy postępować według wskazówek lekarza. Leki przeciwbiegunkowe nie powinny być stosowane w celach zapobiegawczych nawet, jeżeli opóźniona biegunka wystąpiła u pacjenta we wcześniejszych cyklach leczenia.

-    Gorączka

Jeżeli u pacjenta wystąpi gorączka powyżej 38°C, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym w celu podjęcia właściwego leczenia.

-    Trudności w oddychaniu

Jeżeli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia Irinotecanem CSC oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy skontrolować czynność wątroby (poprzez badania krwi).

-    Zmiany w składzie krwi

W związku z ryzykiem wystąpienia zmian w składzie krwi, pacjent będzie poddany badaniom krwi w tygodniowych odstępach.

Inne leki ilrinotecan CSC

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ponieważ Irinotecan CSC jest lekiem przeciwnowotworowym, będzie podawany pacjentowi przez lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel szpitala udzieli pacjentowi informacji, kiedy zachować szczególną ostrożność w trakcie i po leczeniu. Niniejsza ulotka może pomóc w zapamiętaniu tego typu informacji.

Jeśli pacjent przyjmuje Irinotecan CSC w skojarzeniu z cetuksymabem, powinien również zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania leku zawierającego cetuksymab.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Irinotecan CSC. W tych przypadkach konieczna może być zmiana dawki lub zaprzestanie stosowania niektórych leków.

Szczególnie ważne aby pacjent poinformował lekarza, jeżeli przyjmuje:

-    Suksametonium i inne środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (stosowanie podczas zabiegów chirurgicznych). Stosowanie jednocześnie z irynotekanem może zwiększyć lub osłabić skuteczność działania takich leków.

-    Ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), lek ten może wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

-    Karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki i drgawek), leki te mogą wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu niektórych zakażeń), ponieważ może wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

-    Ziele dziurawca (Hypericum perforatum), ponieważ może wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Irinotecan CSC podczas ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę.

W trakcie leczenia i w ciągu co najmniej 3 miesięcy po jego zakończeniu zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji. Jeśli pacjentka zajdzie w tym czasie w ciążę, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza. Podczas leczenia irynotekanem należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Irinotecan CSC może powodować zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych maszyn.

Irinotecan CSC zawiera sód i sorbitol

Sód:

Fiolka o objętości 2 ml:

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na ml, tzn. jest w zasadzie "wolny od sodu".

Fiolka o objętości 5 ml:

Ten lek zawiera 1,19 mmol (27,37 mg) sodu w pojedynczej dawce, co należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Fiolka o objętości 15 ml:

Ten lek zawiera 3,56 mmol (81,88 mg) sodu w pojedynczej dawce, co należy uwzględnić u pacjentów stosuj ących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Fiolka o objętości 25 ml:

Ten lek zawiera 5,94 mmol (136,62 mg) sodu w pojedynczej dawce, co należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Sorbitol:

Jeśli pacjent został wcześniej poinformowany przez lekarza o tym, że występuje u niego nietolerancja na niektóre z cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosowaćlek Irinotecan CSC

Lek zostanie podany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Irinotecan CSC będzie podany pacjentowi w postaci wlewu dożylnego trwającego od 30 do 90 minut. Dawka leku zależy od wieku pacjenta, jego powierzchni ciała oraz stanu ogólnego. Zależy także od wszystkich leków, które pacjent przyjmuje w związku z chorobą nowotworową. Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych.

- Jeżeli pacjent leczony był wcześniej 5-fluorouracylem, poddany będzie standardowemu

leczeniu z zastosowaniem wyłącznie leku Irinotecan CSC w dawce 350 mg/m2 podawanego co trzy tygodnie.

- Jeżeli pacjent nie był wcześniej poddany chemioterapii, otrzyma dawkę 180 mg/m2 leku Irinotecan CSC co dwa tygodnie. Następnie podane zostaną kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Jeżeli pacjent otrzymuje Irinotecan CSC w połączeniu z cetuksymabem, lek nie może być podawany wcześniej, niż godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Podane dawkowanie może być zmodyfikowane przez lekarza w zależności od stanu pacjenta i obserwowanych działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinotecan CSC

Lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, dlatego zastosowanie niewłaściwej dawki leku jest mało prawdopodobne. Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku.

Pominięcie zastosowanialeku Irinotecan CSC

Jest mało prawdopodobne, aby dawka leku została pominięta, ponieważ będzie on podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli pacjent sądzi, że została pominięta dawka leku, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowanialeku Irinotecan CSC

Lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia lekiem Irinotecan CSC.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane leku sklasyfikowano według szacunkowej częstości występowania.

Działania niepożądane uporządkowano w każdej grupie częstości na podstawie malejącego nasilenia.

Bardzo często (dotyczące więcej niż 1 osoby na 10):

-    Opóźniona biegunka

-    Zaburzenia krwi, w tym nieprawidłowo mała liczba granulocytów obojętnochłonnych, należących do białych krwinek (neutropenia), zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi (anemia) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)

-    Gorączka przy braku zakażenia

-    Łysienie (odwracalne)

-    Zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferazy i fosfatazy zasadowej lub bilirubiny.

Często (dotyczące mniej niż 1 osoby na 10, ale więcej niż 1 osoby na 100):

-    Gorączka związana ze znacznym zmniejszeniem liczby niektórych białych krwinek (gorączka neutropeniczna)

-    Nudności i wymioty

-    Ostry zespół cholinergiczny: do głównych objawów należą wczesna biegunka oraz inne objawy, takie jak kurczowe bóle brzucha, łzawienie, zaburzenia widzenia, niskie ciśnienie krwi, potliwość, dreszcze, zawroty głowy, złe samopoczucie, nadmierne wydzielanie śliny, zaczerwienienie, ból, swędzenie i łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (nieżyt nosa), zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych, pojawiające się w ciągu 24 godzin po wykonaniu wlewu dożylnego leku Irinotecan CSC

-    Odwodnienie, związane z biegunką i (lub) wymiotami

-    Zaparcie spowodowane podaniem irynotekanu i (lub) loperamidu

-    Zakażenia

-    Osłabienie

-    Przemijające i niewielkie lub umiarkowane zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt często (dotyczące mniej niż 1 osoby na 100, ale więcej niż 1 osoby na 1000):

-    Stan zapalny w miej scu wstrzyknięcia

-    Reakcje alergiczne - wysypka skórna, w tym czerwona, swędząca skóra, pokrzywka, zapalenie spojówek, nieżyt nosa

-    Łagodne reakcje skórne

-    Śródmiąższowe zmiany w płucach objawiające się dusznością, suchym kaszlem oraz świstami przy wdechu

-    Zapalenie jelit powodujące ból brzucha i/lub biegunkę (schorzenie określane jako rzekomobłoniaste zapalenie jelit)

-    Niewydolność nerek, niskie ciśnienie krwi lub niewydolność układu krążenia pojawiające się wskutek odwodnienia spowodowanego biegunką i (lub) wymiotami lub będące konsekwencją posocznicy

-    Całkowita lub częściowa niedrożność jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego

Rzadko (dotyczące mniej niż 1 osoby na 1000, ale więcej niż 1 osoby na 10 000):

-    Ciężka reakcja alergiczna (w tym obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej lub gardła, mogący być przyczyną trudności w połykaniu lub zagrażających życiu trudności w oddychaniu (reakcja anafilaktyczna/anafilaktoidalna))

-    Wysokie ciśnienie krwi w trakcie lub po zakończeniu wlewu

-    Zapalenie jelita grubego powodujące ból brzucha (zapalenie jelita grubego obejmujące zapalenie kątnicy, niedokrwienne lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy)

-    Utrata apetytu, ból brzucha, zapalenie błon śluzowych

-    Obj awowe lub bezobjawowe zapalenia trzustki

-    Zmniejszone stężenie potasu i sodu w surowicy

-    Kurcze mięśniowe, drętwienia (parestezje)

-    Perforacja jelita

Bardzo rzadko (dotyczące mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    Przejściowe zaburzenia mowy

-    Zwiększone stężenie niektórych enzymów trawiennych rozkładających cukry (amylaza) i tłuszcze (lipaza)

-    Jeden przypadek trombocytopenii obwodowej z obecnymi przeciwciałami przeciwpłytkowymi

Lekarz udzieli pacjentowi informacji dotyczących wymienionych działań niepożądanych oraz ryzyka i korzyści związanych ze stosowanym leczeniem.

Niektóre z wymienionych działań niepożądanych muszą być leczone natychmiast. Należą do nich:

-    Biegunka

-    Zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych - białych krwinek odgrywających istotną rolę w zwalczaniu zakażeń

-    Gorączka

-    Nudności i wymioty

-    Utrudnione oddychanie

Należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 2: "Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan CSC” i postępować zgodnie z nimi w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Jeśli irynotekan jest podawany jednocześnie z cetuksymabem, , niektóre z obserwowanych działań niepożądanych mogą być spowodowane połączeniem obu leków. Do tego rodzaju objawów może należeć wysypka trądzikowa. Dlatego należy przeczytać również ulotkę dla pacjenta dołączoną do opakowania leku zawierającego cetuksymab.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Irinotecan CSC

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniuw celu ochrony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie niezwłocznie wykorzystany, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik; zwykle lek nie powinien być przechowywany przez czas dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Stabilność fizyczna i chemiczna produktu po rozcieńczeniu w zalecanych roztworach do infuzji została potwierdzona w ciągu 12 godzin w temperaturze 25°C ± 2°C i 24 godzin w temperaturze 5°C± 3°C.

Roztworu nie należy stosować, jeśli nie jest przejrzysty lub zawiera widoczne cząstki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Irinotecan CSC

Irinotecan CSC to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

- Substancj ą czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trój wodny

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 2 ml zawiera 40 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 5 ml zawiera 100 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 15 ml zawiera 300 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 25 ml zawiera 500 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Pozostałe składnikileku to: sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), kwas solny (do dostosowania pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Irinotecan CSC i co zawiera opakowanie

Irinotecan CSC jest bezbarwnym roztworem bez widocznych cząstek, pakowany w szklane fiolki z brązowego szkła typu I.

Produkt jest dostępny jako pojedyncza fiolka zawierająca 40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml lub 500 mg/25 ml.

Fiolki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 2102 Bisamberg Austria

Wytwórca:

GP Pharm, S.A.

Poligono Industrial ELS Vinyets-Els Fogars, sector 2

Carretera comarcal C-244, Km 22

08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas przygotowywania i stosowania leku Irinotecan CSC należy zachować ostrożność. Należy korzystać z okularów ochronnych, maski i rękawiczek.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą roztworu wstępnego lub roztworu do infuzji leku Irinotecan CSC, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu wstępnego lub roztworu do infuzji leku Irinotecan CSC z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie wlewu dożylnego

Podobnie jak w przypadku innych produktów do wstrzykiwania, lek Irinotecan CSC roztwór do infuzji musi być przygotowany aseptycznie.

W razie zaobserwowania osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów środków cytotoksycznych.

Zachowując warunki aseptyki, za pomocą kalibrowanej strzykawki należy pobrać wymaganą ilość roztworu leku Irinotecan CSC z fiolki i wstrzyknąć do 250 ml worka infuzyjnego lub butelki zawierającej 9 mg/ml roztworu chlorku sodu lub 50 mg/ml roztwór glukozy. Roztwór należy dokładnie wymieszać ręcznie wykonując ruchy obrotowe.

Usuwanie pozostałości

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

8

Irinotecan CSC

Charakterystyka Irinotecan csc

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan CSC, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu zawiera 20 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Fiolka 2 ml (40 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego).

Fiolka 5 ml (100 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego).

Fiolka 15 ml (300 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego).

Fiolka 25 ml (500 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego).

Substancje pomocnicze:

Każda fiolka o objętości 2 ml zawiera 90 mg sorbitolu i 0,47 mmol sodu.

Każda fiolka o objętości 5 ml zawiera 225 mg sorbitolu i 1,19 mmol sodu.

Każda fiolka o objętości 15 ml zawiera 675 mg sorbitolu i 3,56 mmol sodu.

Każda fiolka o objętości 25 ml zawiera 1125 mg sorbitolu i 5,94 mmol sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Bezbarwny, przejrzysty roztwór bez widocznych cząstek. pH: 3,0 - 4,0

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Irynotekan jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i odbytnicy:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym u pacjentów, którzy uprzednio nie byli poddawani chemioterapii z powodu zaawansowanej postaci choroby,

•    w monoterapii, u pacjentów, u których nie powiodło się leczenie 5-fluorouracylem.

Irynotekan stosowany w skojarzeniu z cetuksymabem wskazany jest w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, u których wcześniej nie leczono przerzutów raka jelita grubego i odbytnicy lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego irynotekanem (patrz punkt 5.1).

Irynotekan stosowany w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z przerzutową postacią raka okrężnicy lub odbytnicy.

Irynotekan stosowany w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego i odbytnicy

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania wyłącznie u dorosłych. Irynotekan w postaci roztworu do infuzji należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie:

Monoterapia (u pacjentów wcześniej leczonych):

Zalecana dawka irynotekanu to 350 mg/m2 podawana raz na trzy tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz punkt 4.4 i 6.6).

Terapia skojarzona (u pacjentów wcześniej nieleczonych):

Bezpieczeństwo i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1):

• irynotekan z 5-FU/FA w schemacie 2-tygodniowym:

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 180 mg/m2 podawana raz na dwa tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, a następnie we wlewie kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania w skojarzeniu z cetuksymabem zamieszczono w drukach informacyjnych dołączonych do tego produktu leczniczego. Zwykle stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnich cyklach poprzedniego schematu leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekan nie może być podawany wcześniej niż po upływie 1 godziny od zakończenia wlewu cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania leku w skojarzeniu z kapecytabiną zamieszczono w punkcie 5.1 oraz w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego dla kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania:

Irynotekan powinno się podawać po zmniejszeniu się nasilenia wszystkich działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i całkowitym ustąpieniu biegunki wywołanej leczeniem.

W kolejnym kursie leczenia dawka irynotekanu oraz 5FU (o ile jest stosowany) powinna być zmniejszona w zależności od najwyższego stopnia działań niepożądanych, które wystąpiły podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie należy opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby mogły ustąpić działania niepożądane związane z leczeniem.

Dawkę irynotekanu i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w razie wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    toksyczności hematologicznej (neutropenia stopnia 4, neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3-4 i gorączka stopnia 2-4), trombocytopenia i leukopenia (stopnia 4)),

•    toksyczności niehematologicznej (stopnia 3-4).

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irynotekanem należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu zawartych w drukach informacyjnych tego produktu.

W przypadku równoczesnego stosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z irynotekanem/5-fluorouracylem/kwasem folinowym należy stosować się do zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania zamieszczonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego opracowaną dla kapecytabiny, podanie irynotekanu w skojarzeniu z kapecytabiną pacjentom w wieku 65 lat i starszym wymaga zmniejszenia początkowej dawki kapecytabiny do 800 mg/m2 dwa razy na dobę. Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki leku podawanego w skojarzeniu zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla kapecytabiny.

Czas trwania leczenia:

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do momentu wystąpienia obiektywnie stwierdzonej progresji choroby lub znacznego nasilenia działań niepożądanych.

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W monoterapii: dawka początkowa irynotekanu u pacjentów ze stanem ogólnym < 2 wg klasyfikacji WHO zależy do stężenia bilirubiny. U pacjentów, z hiperbilirubinemią (do 3-krotnej wartości górnej granicy normy) i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), dlatego też ryzyko toksyczności hematologicznej jest większe. W związku z tym, w tej grupie pacjentów należy wykonywać cotygodniowe pełne badanie krwi obwodowej z rozmazem.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5 razy większe niż górna granica normy, zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2,

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż górna granica normy, zalecana dawka irynotekanu wynosi 200 mg/m2,

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna wartość górnej granicy normy (patrz punkty 4.3 i 4.4), nie należy stosować irynotekanu.

Brak danych dotyczących stosowania irynotekanu w leczeniu skojarzonym u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: nie zaleca się stosowania irynotekanu u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku: nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych irynotekanu u pacjentów w podeszłym wieku. Niemniej jednak należy ostrożnie dobierać dawkę w tej grupie pacjentów, ze względu na wysoką częstość występowania zmniejszenia funkcji biologicznych. Pacjenci w podeszłym wieku wymagają bardziej intensywnego nadzoru niż pacjenci młodsi (patrz punkt 4.4).

Dzieci:

Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania irynotekanu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Przewlekłe choroby zapalne jelit i (lub) niedrożność jelita grubego (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka nadwrażliwość na trójwodny chlorowodorek irynotekanu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w wywiadzie.

•    Karmienie piersią (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Stężenie bilirubiny ponad 3 razy większe niż górna granica normy (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego.

•    Stan sprawności wg klasyfikacji WHO >2.

•    Jednoczesne stosowanie produktów z ziela dziurawca (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe przeciwwskazania dotyczące cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny zawarte są w drukach informacyjnych tych produktów leczniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Irynotekan należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty, mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej, na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu cytostatyków.

Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych, irynotekan może być stosowany jedynie, gdy przewidywane korzyści leczenia przeważają nad możliwym ryzykiem w niżej wymienionych przypadkach:

•    u pacjentów z czynnikami ryzyka, szczególnie u tych z drugim stanem czynnościowym według klasyfikacji WHO.

•    w nielicznych przypadkach, gdy uważa się, że jest mało prawdopodobne, iż pacjenci będą przestrzegać zaleceń dotyczących właściwego postępowania w przypadku działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i przedłużonego leczenia przeciwbiegunkowego w połączeniu z przyjmowaniem dużej ilości płynów w napadzie opóźnionej biegunki). Zaleca się ścisły nadzór szpitalny tych pacjentów.

W monoterapii irynotekan stosuje się zwykle w schemacie dawkowania co trzy tygodnie. Jednakże u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub u szczególnie narażonych na ryzyko ciężkiej neutropenii, można rozważyć schemat dawkowania raz na tydzień (patrz punkt 5).

Opóźniona biegunka

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia biegunki po ponad 24 godzinach od podania irynotekanu lub w każdym czasie przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii. W monoterapii pierwszy płynny stolec występował przeciętnie w 5 dniu po infuzji irynotekanu. Pacjenci powinni niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu biegunki i szybko rozpocząć odpowiednie leczenie.

Do pacjentów o zwiększonym ryzyku wystąpienia biegunki należą osoby po uprzedniej radioterapii okolic brzucha lub miednicy, pacjenci z wyjściową hiperleukocytozą, pacjenci ze stanem czynnościowym > 2 według klasyfikacji WHO oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza, jeśli u pacjenta jednocześnie występuje neutropenia.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien pić dużeilości napojów zawierających elektrolity i natychmiast zastosować odpowiednie leczenie biegunki. Leki przeciwbiegunkowe przepisuje oddział, na którym podano irynotekan. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zaopatrzyć się w przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto pacjent powinien zawsze informować lekarza lub oddział szpitalny, podający irynotekan, o wystąpieniu biegunki.

Zalecane aktualnie leczenie przeciwbiegunkowe obejmuje stosowanie wysokich dawek loperamidu (dawka początkowa wynosi 4 mg, a następnie dawka 2 mg podawana co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca i nie należy go modyfikować. W żadnym przypadku nie należy podawać loperamidu w tych dawkach dłużej niż przez kolejnych 48 godzin z powodu ryzyka porażennej niedrożności jelit, ani też krócej niż przez 12 godzin.

Gdy biegunce towarzyszy ciężka neutropenia (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 0,5 x 109/l), oprócz leczenia przeciwbiegunkowego, należy zastosować profilaktycznie antybiotyk o szerokim spektrum działania.

Oprócz antybiotykoterapii zaleca się leczenie szpitalne biegunki w następujących przypadkach:

-    biegunce towarzyszy gorączka,

-    biegunka jest ciężka (pacjent wymaga parentaralnego nawodnienia),

-    biegunka utrzymująca się ponad 48 godzin po rozpoczęciu leczenia loperamidem w dużych dawkach.

Loperamidu nie należy stosować profilaktycznie, nawet u pacjentów, u których wystąpiła opóźniona biegunka w czasie poprzednich cyklów leczenia.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnych cyklach leczenia (patrz punkt 4.2).

Kontrola hematologiczna

Podczas leczenia irynotekanem zaleca się wykonywanie cotygodniowego badania pełnej morfologii krwi. Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia neutropenii oraz o znaczeniu gorączki. Gorączka neutropeniczna (temperatura > 38°C i liczba neutrofilii < 1,0 x 109/l) powinna być natychmiast leczona w warunkach szpitalnych antybiotykami o szerokim spektrum działania, stosowanymi dożylnie.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki w następnych cyklach leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką istnieje zwiększone ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej.

U tych pacjentów zaleca się przeprowadzenie pełnego badania morfologii krwi.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii oraz przed każdym cyklem chemioterapii należy wykonać badanie parametrów czynności wątroby.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym niż górna granica normy zaleca się wykonywanie cotygodniowych badań pełnej morfologii krwi ze względu na obniżony klirens irynotekanu (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne), a w wyniku tego zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej.

Irynotekanu nie należy podawać pacjentom, u których stężenie bilirubiny jest ponad 3 razy większe niż górna granica normy (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem irynotekanu zaleca się zastosowanie profilaktycznego leczenia środkami przeciwwymiotnymi. Często zgłaszano przypadki nudności i wymiotów. Pacjenci, u których wystąpią wymioty jednocześnie z opóźnioną biegunką, powinni być jak najszybciej hospitalizowani.

Ostry zespół cholinergiczny

W przypadku wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (który objawia się wczesną biegunką oraz wieloma innymi objawami, takimi jak pocenie się, kolka jelitowa, łzawienie, zwężenie źrenic i ślinotok) należy podać siarczan atropiny (podskórnie w dawce 0,25 mg), chyba że jest to klinicznie przeciwwskazane (patrz punkt 4.8). Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z astmą. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne zastosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek irynotekanu.

Zaburzenia układu oddechowego

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często występuje śródmiąższowa choroba płuc przejawiająca się naciekami w płucach. Śródmiąższowa choroba płuc może prowadzić do zgonu. Do czynników ryzyka rozwoju śródmiąższowej choroby płuc należą prawdopodobnie: stosowanie leków pneumotoksycznych, radioterapia oraz podawanie czynników stymulujących rozwój kolonii granulocytarnych. Pacjentów z czynnikami ryzyka należy uważnie monitorować, przed i w trakcie trwania leczenia irynotekanem, pod kątem objawów ze strony układu oddechowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie dobierać dawkę irynotekanu ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności narządów (zwłaszcza czynności wątroby) (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelit

Nie należy stosować irynotekanu u tych pacjentów, do czasu ustąpienia niedrożności jelit (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zaburzenia czynności serca

Obserwowano incydenty niedokrwienia mięśnia sercowego po leczeniu irynotekanem, głównie u pacjentów ze współistniejącymi chorobami serca, innymi znanymi czynnikami ryzyka choroby serca lub po przebytej chemioterapii. (patrz punkt 4.8).

Dlatego też, pacjenci ze znanymi czynnikami ryzyka powinni być ściśle monitorowani; należy też podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia).

Działanie immunosupresyjne, zwiększona podatność na infekcje Podawanie żywej lub żywej atenuowanej szczepionki u pacjentów z obniżoną przez chemioterapeutyki, w tym irynotekan, odpornością, może doprowadzić do ciężkich lub zakończonych zgonem zakażeń. Należy unikać szczepienia żywą szczepionką pacjentów otrzymujących irynotekan. Zabite lub inaktywowane szczepionki mogą być podawane, jednak odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Inne

Ze względu na obecność sorbitolu w produkcie leczniczym, nie powinien on być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. W sporadycznych przypadkach u pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia na skutek biegunki i/lub wymiotów albo posocznicy, obserwowano upośledzenie czynności nerek, niedociśnienie lub niewydolność krążenia.

Ten produkt leczniczy zawiera sód (ilość sodu w jednej fiolce jest określona w punkcie 2). Należy brać to pod uwagę u pacjentów pozostających na diecie o kontrolowanej zawartości sodu.

W czasie leczenia i co najmniej przez trzy miesiące po jego zaprzestaniu, musi być stosowana skuteczna antykoncepcja

Należy unikać jednoczesnego podawania irynotekanu i silnego inhibitora cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazol) lub jego induktora (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, dziurawiec zwyczajny), gdyż może to mieć wpływ na metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji irynotekanu z lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe z uwagi na to, że irynotekan hamuje działanie cholinoesterazy. Produkty lecznicze posiadające aktywność antycholinoesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo-mięśniową po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne podawanie leków przeciwdrgawkowych, indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina), może spowodować zmniejszenie działania irynotekanu, metabolitu SN-38, glukoronidu SN-38 oraz osłabiać efekty farmakodynamiczne. Wpływ leków przeciwdrgawkowych przejawiał się zmniejszeniem AUC metabolitu SN-38, a także glukoronidu SN-38G o 50% lub więcej. Ponadto, oprócz indukcji enzymów cytochromu P450 3A, zwiększona glukuronidacja i zwiększone wydalanie z żółcią mogą wpływać na zmniejszenie ekspozycji na irynotekan i jego metabolity.

W jednym z badań wykazano, że jednoczesne podawanie ketokonazolu prowadziło do obniżenia wartości AUC dla pochodnej kwasu aminopentanowego (APC) o 87% i zwiększenia AUC dla metabolitu SN-38 o 109%, w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki wykazujące działanie hamujące (np. ketokonazol) lub indukujące (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina) metabolizm leku przez cytochrom P450 3A4. Należy unikać jednoczesnego podawania irynotekanu z inhibitorem i (lub) induktorem tego szlaku metabolicznego, gdyż może to wpływać na zmianę metabolizmu irynotekanu (patrz punkt 4.4).

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. był podawany wraz z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum) w dawce 900 mg obserwowano 42% spadek stężenia aktywnego metabolitu (SN-38) irynotekanu w osoczu.

Dziurawiec zwyczajny obniża stężenie SN-38 w osoczu, dlatego nie należy go podawać z irynotekanem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i (lub) kwasu folinowego w schemacie leczenia skojarzonego nie zmienia farmakokinetyki irynotekanu.

Nie ma dowodu, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu i odwrotnie.

W jednym badaniu stężenia irynotekanu były podobne u pacjentów otrzymujących jedynie irynotekan/5FU/kwas folinowy oraz w skojarzeniu z bewacyzumabem. Analizowano stężenia SN-38, czynnego metabolitu irynotekanu, w podgrupach pacjentów (około 30 w każdym ramieniu leczenia). Stężenia SN-38 były średnio o 33% większe u pacjentów otrzymujących irynotekan /5FU/kwas folinowy w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi tylko irynotekan/5FU/kwas folinowy. Ze względu na dużą zmienność osobniczą oraz ograniczoną liczebność próby, nie jest pewne, czy zwiększenie stężenia SN-38 spowodowane było podawaniem bewacyzumabu. Obserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych w postaci biegunki i leukopenii. Konieczność redukcji dawki irynotekanu była częstsza u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/kwas folinowy w skojarzeniu z bewacyzumabem.

U pacjentów, u których podczas jednoczesnego stosowania irynotekanu i bewacyzumabu występuje ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia, należy zmniejszyć dawkę irynotekanu według zaleceń podanych w punkcie 4.2.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych:

Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest powszechne ze względu na zwiększone ryzyko epizodów zakrzepowych w chorobach rozrostowych. Jeżeli stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K, konieczne jest częstsze monitorowanie wskaźnika INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany), ze względu na ich wąski indeks terapeutyczny, wysoką zmienność osobniczą w zakresie trombogenności krwi i możliwość interakcji pomiędzy doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi a chemioterapeutykami przeciwnowotworowymi.

Jednoczesne stosowanie _przeciwwskazane

-    Szczepionka przeciwko żółtej gorączce: ryzyko wystąpienia prowadzącego do zgonu

uogólnionego odczynu poszczepiennego.

Jednoczesne stosowanie niezalecane

-    Szczepionki zawierające żywe, atenuowane drobnoustroje (z wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej gorączce): istnieje ryzyko uogólnionego odczynu zagrażającego zgonem. Ryzyko wystąpienia odczynu jest większe u pacjentów z upośledzeniem układu odpornościowego spowodowanym chorobą podstawową.

Należy stosować szczepionki inaktywowane, jeżeli takie istnieją (poliomyelitis).

-    Fenytoina: Ryzyko zaostrzenia drgawek związanych ze zmniejszeniem wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny lub ryzyko pogłębienia toksyczności z powodu zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie

-    Cyklosporyna, takrolimus: silne działanie immunosupresyjne oraz ryzyko limfoproliferacji.

4.6    Wpływ na ciążę, płodność i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania irynotekanu u kobiet w ciąży.

U królików i szczurów wykazano embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu. Z tego względu irynotekanu nie wolno stosować w okresie ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w okresie rozrodczym otrzymujące irynotekan, należy poinformować o konieczności zapobiegania ciąży i zobowiązać do natychmiastowego poinformowania lekarza prowadzącego leczenie o zajściu w ciążę (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

W mleku karmiących szczurów wykryto irynotekan znakowany izotopem węgla 14C. Nie wiadomo, czy irynotekan jest wydzielany do mleka kobiecego. W związku z możliwością wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia irynotekanem (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, które mogą pojawić się w ciągu 24 godzin po podaniu irynotekanu. Jeśli te objawy wystąpią, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w tym punkcie odnoszą się do irynotekanu. Brak danych, wskazujących na to, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu i odwrotnie.

W skojarzeniu irynotekanu z cetuksymabem, dodatkowo odnotowanymi działaniami niepożądanymi były takie, jakich spodziewano się podczas stosowania cetuksymabu (np. wysypka trądzikopodobna -88%).

Dane dotyczące działań niepożądanych związanych z leczeniem skojarzonym z cetuksymabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla cetuksymabu.

Dane dotyczące działań niepożądanych związanych z leczeniem skojarzonym z bewacyzumabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Informacje o działaniach niepożądanych, mających możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem

irynotekanu, pochodzą z wyników badań grupy 765 pacjentów, otrzymujących lek w zalecanej dawce 350 mg/m2 w monoterapii i grupy 145 pacjentów leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej z 5-FU/kwasem folinowym, w schemacie co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (>1/10), wymagającymi zmniejszenia dawki irynotekanu, są opóźnione biegunki (występujące więcej niż 24 godzin po podaniu) oraz zaburzenia krwi, w tym neutropenia, niedokrwistość i małopłytkowość.

Często obserwowano przemijający, ostry zespół cholinergiczny. Do głównych objawów należą: wczesna biegunka, bóle brzucha, zapalenie spojówek, zapalenia błony śluzowej nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, potliwość, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny występujące w trakcie lub do 24 godzin po wlewie irynotekanu w postaci roztworu do infuzji. Objawy te ustępują po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane zostały zebrane i sklasyfikowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania MedDRA w tabeli poniżej. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo często Często

Niezbyt często Rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana


>1/10

>1/100 do <1/10 >1/1 000 do <1/100 >1/10 000 do <1/1 000 <1/10 000

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Układ narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często

- Opóźniona biegunka

Często

-    Nudności i wymioty

-    Przypadki odwodnienia (związane z biegunką i/lub wymiotami)

-    Zaparcia związane z podawaniem chlorowodorku irynotekanu i/lub loperamidu

Niezbyt często

-    Rzekomobłoniaste zapalenie jelit (jeden przypadek został potwierdzony bakteriologicznie: Clostridium difficile)

-    Niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność sercowo-naczyniowa jako konsekwencja odwodnienia związanego z biegunką i/lub wymiotami

-    Niedrożność jelit, zapalenie okrężnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego

Rzadko

-    Zapalenia okrężnicy obejmujące zapalenie jelita ślepego, niedokrwienie i wrzodziejące zapalenie okrężnicy

-    Perforacja jelita

-    Inne objawy o łagodnym przebiegu obejmują anoreksję, ból brzucha i zapalenie śluzówki

-    Objawowe lub bezobjawowe zapalenie trzustki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często

-    Przemij aj ąca neutropenia

-    Anemia

-    Trombocytopenia w przypadku skojarzonego leczenia

Często

-    Neutropenia z gorączką

-    Epizody zakażenia (stwierdzono kilka przypadków z neutropenią o ciężkim przebiegu i dwa z nich zakończyły się zgonem)

-

Trombocytopenia w przypadku monoterapii

Bardzo rzadko -

Zgłoszono jeden przypadek trombocytopenii z przeciwciałami przeciwpłytkowymi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często -

Łysienie (przemijające)

Niezbyt często -

Łagodne reakcje skórne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często -

Gorączka bez zakażenia oraz bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii

Często -

Ciężki, przemijający zespół cholinergiczny (główne objawy to

wczesna biegunka oraz wiele innych objawów, takich jak bóle brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, potliwość, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny)

Astenia

Niezbyt często -

Odczyn miejscowy na infuzję

Badania diagnostyczne:

Bardzo często -

W leczeniu skojarzonym przemijający wzrost aktywności

aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej lub wzrost stężenia bilirubiny w surowicy (stopnia 1 i 2) obserwowano u pacjentów

bez progresywnych przerzutów do wątroby

Często _

W monoterapii obserwowano przejściowy, łagodny lub

-

umiarkowany wzrost aktywności transaminaz, fosfatazy alkalicznej lub zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy u pacjentów bez progresywnych przerzutów do wątroby Przejściowe i łagodne lub umiarkowane zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Rzadko -

Hipokaliemia i hiponatremia

Bardzo rzadko -

Zwiększenia aktywności amylazy i/lub lipazy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często -

Śródmiąższowa choroba płuc w postaci nacieków w płucach

-

Wczesne objawy, takie jak duszność

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często -Rzadko -

Łagodne reakcje alergiczne

Reakcj e anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często -

U pacjentów z posocznicą obserwowano niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność sercowo-naczyniową

Zaburzenia serca:

Rzadko -

Nadciśnienie podczas lub po podaniu wlewu

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

i tkanki łącznej:

Rzadko -

Wczesne objawy, takie jak kurcze mięśni i parestezje

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo rzadko -

Przemijające zaburzenia mowy

Opóźniona biegunka

W monoterapii:

W monoterapii obserwowano ciężką biegunkę u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania podczas biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia, ciężką biegunkę obserwowano w 14% cykli. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca po wlewie irynotekanu wynosiła 5 dni.

W leczeniu skojarzonym:

Ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania podczas biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia, ciężką biegunkę obserwowano w 3,9% cykli.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia

Neutropenia była przemijająca i nie nasilała się; mediana czasu największego jej nasilenia wynosiła 8 dni, niezależnie czy stosowana była monoterapia, czy leczenie skojarzone.

W monoterapii:

Neutropenię obserwowano u 78,7% pacjentów, z czego miała ona ciężki przebieg (liczba neutrofili < 0,5 x 109/l) u 22,6% pacjentów. W ocenianych cyklach leczenia u 18% pacjentów liczba neutrofili wynosiła mniej niż 1,0 x 109/l, w tym u 7,6% liczba neutrofili wynosiła < 0,5 x 109/l. Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle w okresie do 22 dni od podania produktu leczniczego.

U 6,2% pacjentów i w 1,7% cykli występowała gorączka z ciężką neutropenią. Zakażenia występowały u około 10,3% pacjentów (w 2,5% cykli) i były związane z występowaniem ciężkiej neutropenii u około 5,3% pacjentów (w 1,1% cykli), a w 2 przypadkach prowadziły do zgonu.

W leczeniu skojarzonym:

Neutropenię obserwowano u 82,5% pacjentów, z czego miała ona ciężki przebieg (liczba neutrofili < 0,5 x 109 komórek/l) u 9,8% pacjentów. W ocenianych cyklach leczenia u 67,3% pacjentów liczba neutrofili wynosiła mniej niż 1,0 x 109 komórek/l, w tym u 2,7% liczba neutrofili wynosiła < 0,5 x 109 komórek/l. Całkowite jej ustąpienie obserwowano zwykle w ciągu 7-8 dni po podaniu produktu leczniczego. U 3,4% pacjentów i w 0,9% cykli występowała gorączka z ciężką neutropenią. Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (w 0,5% cykli) i były związane z występowaniem ciężkiej neutropenii u około 2,1% pacjentów (w 0,5% cykli), a w 1 przypadku prowadziły do śmierci.

Niedokrwistość

W monoterapii

U 58,7% pacjentów zgłoszono wystąpienie niedokrwistości (u 8% stężenie hemoglobiny wynosiło < 80 g/l, zaś u 0,9% < 65 g/l).

W leczeniu skojarzonym

U 97,2% pacjentów zgłoszono wystąpienie niedokrwistości (u 2,1% stężenie hemoglobiny wynosiło < 80 g/l).

Trombocytopenia

W monoterapii

Małopłytkowość (< 100 x 109 komórek/l) obserwowano u 7,4% pacjentów, w 1,8% cykli, w tym u 0,9% pacjentów liczba płytek krwi wynosiła < 50 x 109 komórek/l w 0,2% cykli.

U prawie wszystkich pacjentów następowało całkowite jej ustąpienie w ciągu 22 dni od podania produktu leczniczego.

W leczeniu skojarzonym

Małopłytkowość (< 100 x 109 komórek/l) obserwowano u 32,6% pacjentów, w 21,8% cykli.

Nie obserwowano ciężkiej małopłytkowości (< 50 x 109 komórek/l). Po wprowadzeniu irynotekanu do obrotu opisano jeden przypadek małopłytkowości z przeciwciałami przeciwpłytkowymi.

4.9 Przedawkowanie

Opisywano przypadki przedawkowania przy dawkach około dwukrotnie większych od zalecanej dawki leczniczej, mogące zakończyć się zgonem. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi była ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum dla irynotekanu. Należy rozpocząć leczenie podtrzymujące, aby zapobiec odwodnieniu w wyniku biegunki, a także leczyć wszelkie powikłania infekcyjne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe. Kod ATC: L01X X19

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. W większości tkanek jest on metabolizowany przez karboksyloesterazę do SN-38, który wykazuje większą niż irynotekan aktywność w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i ma silniejsze działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich.

Hamowanie topoizomerazy I DNA przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstawanie uszkodzeń w jednoniciowych odcinkach DNA, co blokuje widełki replikacyjne DNA i jest odpowiedzialne za cytotoksyczne działanie leku. Działanie cytotoksyczne jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

W warunkach in vitro, irynotekan i SN-38 nie są w istotny sposób rozpoznawane przez glikoproteinę P (MDR) i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych opornych na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe w warunkach in vivo przeciwko modelowym nowotworom mysim (gruczolakorakom: przewodów trzustkowych P03, sutka MA16/C, a także jelita grubego C38 i C51) oraz przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorakom: okrężnicy Co-4, sutka Mx-1, żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny wobec nowotworów wykazujących ekspresję glikoproteiny P (MDR) (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Oprócz aktywności przeciwnowotworowe), najważniejszym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

W terapii skojarzonej jako leczenie pierwszego rzutu raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami Leczenie skojarzone z kwasem ^ folinowym i 5-FU

Przeprowadzono badanie fazy III z udziałem 385 pacjentów z nieleczonym wcześniej z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, którzy otrzymali irynotekan w schemacie dawkowania dwutygodniowym (patrz punkt 4.2) lub w schemacie tygodniowym. W schemacie dwutygodniowym, pierwszego dnia po podaniu irynotekanu w dawce 180 mg/m2 raz na dwa tygodnie, pacjenci otrzymali kwas folinowy (dawka 200 mg/m2 we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny) i 5-fluorouracyl

(dawka 400 mg/m2 w szybkim wlewie dożylnym (bolusie)), po czym dawkę 600 mg/m2, w 22-godzinnym wlewie dożylnym). Drugiego dnia kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz według tych samych schematów.

W schemacie tygodniowym, podawano w ciągu 6 tygodni irynotekan w dawce 80 mg/m2, po czym kwas folinowy (w dawce 500 mg/m2, w 2-godzinnym wlewie dożylnym), a następnie 5-FU (w dawce 2300 mg/m2, w 24-godzinnym wlewie dożylnym).

Skuteczność irynotekanu stosowanego w leczeniu skojarzonym według dwóch opisanych powyżej schematów leczenia oceniano w grupie 198 pacjentów:

Schematy leczenia

skojarzonego

(n=198)

Schemat tygodniowy (n=50)

Schemat dwutygodniowy (n=148)

irynotekan

+5FU/kwas

folinowy

5FU/kwas

folinowy

irynotekan

+5FU/kwas

folinowy

5FU/kwas

folinowy

irynotekan

+5FU/FA

5FU/kwas

folinowy

Odsetek odpowiedzi (%)

40,8 *

23,1 *

51,2 *

28,6 *

37,5 *

21,6 *

Wartość p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediana czasu do progresji (w miesiącach)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,001

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie (w miesiącach)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

p=0,043

NS

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (w miesiącach)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (w miesiącach)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0,0014

NS

p<0,001

Mediana przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NS

p=0,041

5FU: 5-fluorouracyl

NS: nieistotne statystycznie

*: analiza populacji zgodnie z protokołem

W schemacie tygodniowym chemioterapii, ciężka biegunka wystąpiła u 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU i kwasem folinowym oraz 25,6% u pacjentów leczonych jedynie 5FU i kwasem folinowym. Ciężka neutropenia (liczba neutrofili < 0,5 x 109/l) wystąpiła u 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU i kwasem folinowym oraz 2,4% u pacjentów leczonych jedynie 5FU i kwasem folinowym.

Mediana czasu do wystąpienia pogorszenia się stanu ogólnego była statystycznie istotnie dłuższa w przypadku podawania irynotekanu w leczeniu skojarzonym, w porównaniu z grupą leczoną tylko 5FU i kwasem folinowym (p=0,046).

W tym badaniu fazy III przeprowadzono również ocenę jakości życia pacjentów przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Pogorszenie się ogólnego stanu pacjenta występowało zwykle później w grupie leczonej irynotekanem. Ocena ogólnego stanu zdrowia w stosunku do jakości życia (Global Health Status/Quality of Life) była nieznacznie lepsza w grupie leczonej irynotekanem w leczeniu skojarzonym, chociaż w stopniu nieistotnym statystycznie, co wskazuje, że skuteczne leczenie skojarzone z zastosowaniem irynotekanu można osiągnąć bez wpływu na jakość życia.

Leczenie skojarzone z bewacyzumabem

W randomizowanym, podwójnie ślepym, aktywnie kontrolowanym badaniu klinicznym fazy III oceniano skuteczność leczenia irynotekanu w skojarzeniu z 5FU, kwasem folinowym i bewacyzumabem jako lek pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do leczenia irynotekanem w skojarzeniu z 5FU i kwasem folinowym prowadziło do statystycznie znaczącego wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. Korzyści kliniczne, oszacowane w oparciu o całkowity czas przeżycia, obserwowano we wszystkich uprzednio określonych podgrupach pacjentów, w tym: wiek, płeć, stan ogólny, pierwotne umiejscowienie nowotworu, liczbę narządów objętych chorobą i czas trwania choroby przerzutowej. Zalecane jest zapoznanie się z Charakterystyką Produktu Leczniczego opracowaną dla bewacyzumabu. Wyniki badania AVF2107g dotyczące skuteczności leczenia podsumowane są w tabeli poniżej.

AVF2107g

Grupa 1

Irynotekan/5FU/kwas folinowy + Placebo

Grupa 2

Irynotekan/ 5FU/kwas folinowy + Avastin a

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu (w miesiącach)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Współczynnik ryzyka b

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu (w miesiącach)

6,2

10,6

Współczynnik ryzyka

0,54

Wartość p

<0,0001

Wskaźnik odpowiedzi całkowitej

Wskaźnik (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności (CI)

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu (w miesiącach)

7,1

10,4

25-75 percentyl (w miesiącach)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a 5 mg/kg co dwa tygodnie. b W stosunku do grupy kontrolnej.

Leczenie skojarzone z cetuksymabem

EMR 62 202-013: randomizowane badanie kliniczne u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, uprzednio nieleczonych z tego powodu, w którym porównywano leczenie skojarzone cetuksymabu i irynotekanu z 5-fluorouracylem (5-FU) i/lub kwasem folinowym we wlewie (599 pacjentów) z takim samym schematem lecz bez cetuksymabu (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z rakiem z genem KRAS typu dzikiego w populacji pacjentów, u których oceniano status KRAS wynosił 64%.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu przedstawiono w poniższej tabeli:

Cała populacja

Populacja z genem KRAS typu dzikiego

Cetuksymab

FOLFIRI

Cetuksymab

FOLFIRI

Punkt końcowy

plus FOLFIRI

plus FOLFIRI

(N=599)

(N=599)

(N=172)

(N=176)

ORR

% (95%CI)

46,9 (42,9; 51,0)

38,7 (34,8; 42,8)

59,3 (51,6; 66,7)

43,2 (35,8; 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

PFS

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,726; 0,998)

0,68 (0,501; 0,934)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI = przedział ufności, FOLFIRI = irynotekan plus 5-FA/kwas folinowy we wlewie, ORR = odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią), PFS = okres przeżycia bez progresji choroby

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

Zgodnie z danymi z randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego III fazy (CAIRO) kapecytabinę w dawce początkowej 1000 mg/m2 przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem stosowano w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego i odbytnicy. Ośmiuset dwudziestu pacjentów randomizowano do grup otrzymujących leczenie sekwencyjne (n=410) lub leczenie skojarzone (n=410).Leczenie sekwencyjne składało się z leczenia pierwszego rzutu - kapecytabiną (1250 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni), leczenia drugiego rzutu- irynotekanem (350 mg/m2 dnia 1) oraz leczenia trzeciego rzutu - kapecytabiną (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 dnia 1). Leczenie skojarzone składało się z leczenia pierwszego rzutu - kapecytabiną (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 dnia 1.) (schemat XELIRI) oraz leczenia drugiego rzutu - kapecytabiną (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 dnia 1). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3-tygodniowych. W leczeniu pierwszego rzutu mediana okresu przeżycia bez progresji choroby w populacji zgodnej z zamiarem leczenia wynosiła 5,8 miesięcy (95% CI; 5,1-6,2 miesięcy) w

przypadku monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesiąca (95% CI; 7,0-8,3 miesięcy) w przypadku schematu XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy okresowej wieloośrodkowego, kontrolowanego badania klinicznego II fazy (AIO KRK 0604) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/m2 przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), irynotekan (200 mg/m2 w 30-minutowym wlewie dnia 1 co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg w 30-90-minutowym wlewie dnia 1 co 3 tygodnie); 118 pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), oksaliplatyna (130 mg/m2 w 2-godzinnym wlewie dnia 1 co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg w 30-90-minutowym wlewie dnia 1 co 3 tygodnie). Odsetek pacjentów z okresem przeżycia bez progresji choroby po 6 miesiącach w populacji zgodnej z zamiarem leczenia wynosił 80% (XELIRI plus bewacyzumab) w porównaniu z 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity odsetek odpowiedzi (całkowita odpowiedź i częściowa odpowiedź) wynosił 45% (XELOX plus bewacyzumab) w porównaniu z 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

W monoterapii w leczeniu drugiego rzutu rozsianej postaci raka jelita grubego Badania kliniczne fazy II/III z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z udziałem 5-FU okazała się nieskuteczna. Skuteczność produktu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Faza III

Irynotekan vs. leczenie podtrzymujące

Irynotekan vs. 5-FU

Irynotekan

n=183

Leczenie

podtrzymujące

n=90

Wartość p

Irynotekan

n=127

5-FU

n=129

Wartość p

Przeżycie bez progresji choroby (%) po 6 miesiącach

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33,5*

26,7

p= 0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2 *

13,8

p=0,0001

44,8 *

32,4

p=0,0351

Mediana przeżycia (w miesiącach)

9,2 *

6,5

p=0,0001

10,8 *

8,5

p=0,0351

* Różnica statystycznie istotna

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących irynotekan w schemacie dawkowania co 3-tygodnie, przeżycie bez progresji choroby po 6 miesiącach wynosiło 30%, a mediana czasu przeżycia - 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono nieporównawcze badania II fazy w grupie 304 pacjentów leczonych z zastosowaniem tygodniowego schematu dawkowania. Pacjenci otrzymywali irynotekan we wlewie dożylnym trwającym 90 minut w dawce 125 mg/m2 przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia - 10 miesięcy. Podobny profil bezpieczeństwa obserwowano podczas zastosowania cotygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2, w porównaniu z 3-tygodniowym schematem dawkowania.

Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni.

W leczeniu skojarzonym z cetuksymabem po niepowodzeniu leczenia irynotekanem Skuteczność stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Badaniami objęto 365 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którego komórki wykazywały ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), u których wcześniejsze leczenie cytotoksyczne irynotekanem zakończyło się niepowodzeniem i których ocena w skali sprawności Karnofsky’ego nie była niższa niż 60, lecz u większości była równa lub większa niż 80.

EMR 62 202-007: to randomizowane badanie miało na celu porównanie stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem (218 pacjentów) z podawaniem cetuksymabu w monoterapii (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: w tym jednoramiennym, otwartym badaniu oceniano leczenie skojarzone u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane na podstawie tych badań przedstawiono poniżej:

Badanie

N

ORR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesiące)

n (%)

95%CI

n (%)

95%CI

Mediana

95%CI

Mediana

95%CI

Cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202-007

218

50

(22,9)

17,5;

29,1

121,

(55,5)

48,6;

62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCL

CP02-9923

138

21

(15,2)

9 722,3

84

(60,9)

52,2;

69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2; 10,3

Cetuksymab

EMR 62 202-007

111

12

(10,8)

5,7;

18,1

36,

(32,4)

23,9;

42,0

1,5

1,4; 2,0

6,9

5,6; 9,1

CI = przedział ufności, DCR = odsetek kontroli choroby (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, odpowiedzią częściową lub stabilizacją choroby przez co najmniej 6 tygodni), ORR = wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową), OS = całkowity czas przeżycia, PFS = czas przeżycia bez progresji choroby.

Skuteczność stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem była większa niż skuteczność leczenia cetuksymabem w monoterapii pod względem wskaźnika obiektywnej odpowiedzi (ORR), odsetka kontroli choroby (DCR) i czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniach randomizowanych nie stwierdzono wpływu wyboru rodzaju terapii na całkowity czas przeżycia (współczynnik ryzyka 0,91, p = 0,48).

Dane ^ farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych, występujących podczas stosowania irynotekanu (np. leukopenia, neutropenia i biegunka) zależy od ekspozycji (AUC) na lek macierzysty i jego metabolit SN-38. W monoterapii zaobserwowano istotną korelację między toksycznością hematologiczną (zmniejszeniem liczby krwinek białych i maksymalnym zmniejszeniem liczby neutrofili) lub nasileniem biegunki, a wartościami AUC dla irynotekanu i metabolitu SN-38.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U 60 pacjentów w trakcie badań I fazy stosowano następujący schemat dawkowania: dawki od 100 do 750 mg/m2, co 3 tygodnie, w 30-minutowych wlewach dożylnych. Irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji. Średni klirens wynosił 15 l/h/m2, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania w osoczu irynotekanu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w końcowej fazie eliminacji 14,2 godziny. Metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynoszącym 13,8 godzin. Pod koniec wlewu, przy podaniu zalecanej dawki 350 mg/m2, średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu krwi wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, zaś średnie wartości pola pod krzywą (AUC) wynosiły odpowiednio 34 pg.h/ml i 451 ng.h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono wśród 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych w badaniach fazy II według różnych schematów dawkowania, w których stosowano różne dawki. Parametry farmakokinetyczne oszacowane w oparciu o model trójkompartmentowy były zbliżone do parametrów obserwowanych w badaniach fazy I.

We wszystkich badaniach wykazano, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) i SN-38 zwiększa się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11 oraz że ich farmakokinetyka nie zależy od liczby wcześniejszych cykli leczenia oraz schematu dawkowania.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65% i 95%.

Wyniki badań bilansu masy i metabolizmu, w których stosowano lek znakowany izotopem węgla 14C, wykazały, że ponad 50% dawki irynotekanu podawanego dożylnie wydalana jest w postaci niezmienionej, 33% z kałem, głównie w żółci, zaś 22% z moczem.

Każdy z dwóch szlaków metabolicznych dotyczy co najmniej 12% dawki:

•    Hydroliza przez karboksyloesterazę do aktywnego metabolitu SN-38. SN-38 jest eliminowany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany z żółcią i moczem (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Glukuronian SN-38 prawdopodobnie jest następnie hydrolizowany w jelitach.

•    Oksydacja z udziałem enzymów cytochromu P450 3A powoduje otwarcie zewnętrznego pierścienia piperydyny oraz utworzenie pochodnej kwasu aminopentanowego (APC) i głównej pochodnej aminowej (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, glukuronianu SN-38 i metabolitu SN-38. Jedynie metabolit SN-38 wykazuje istotne działanie cytotoksyczne.

U pacjentów z bilirubinemią 1,5 do 3 razy większą niż wartość górnej granicy normy, klirens irynotekanu jest obniżony o około 40%. U tych pacjentów stosowanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 prowadzi do uzyskania stężenia leku w osoczu, porównywalnego ze stężeniem obserwowanym po podawaniu irynotekanu w dawce 350 mg/m2 pacjentom chorym na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3 Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

W warunkach in vitro wykazano działanie mutagenne irynotekanu i SN-38, w teście aberracji chromosomalnych na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) oraz w warunkach in vivo, w teście mikrojąderkowym u myszy.

Niemniej jednak, nie wykazano działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu przez 13 tygodni maksymalną dawkę 150 mg/m2 (mniej niż połowę dawki zalecanej u ludzi), w ciągu 91 tygodni po zakończeniu leczenia, nie zgłoszono wystąpienia nowotworów będących następstwem leczenia.

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i podaniu wielokrotnym irynotekanu przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne dotyczyły układu krwiotwórczego i limfatycznego. U psów odnotowano opóźnioną biegunkę z towarzyszącą atrofią i ogniskową martwicą błony śluzowej jelit. U psów obserwowano również wyłysienie.

Nasilenie tych działań zależało od podanej dawki i było przemijające.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E 420)

Kwas mlekowy

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności nieotwartej fiolki: 30 miesięcy.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. Jeżeli produkt leczniczy nie jest zużyty od razu, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania leku, który nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2 do 8°C.

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu produktu leczniczego w zalecanych roztworach do infuzji (patrz punkt 6.6) przez 12 godziny w temperaturze 25°C ± 2°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 5°C ± 3°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Fiolki zawierające irynotekan w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C i chronić przed światłem.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z brązowego szkła typu I o pojemności 2 ml (40 mg), 5 ml (100 mg), 15 ml (300 mg) i 25 ml (500 mg) z zamknięciem z gumy halobutylowej.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas przygotowywania i stosowania irynotekanu. Wymagane jest zastosowanie okularów ochronnych, maski oraz rękawic.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą koncentratu irynotekanu, roztworu wstępnego lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu irynotekanu z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie wlewu dożylnego:

Podobnie jak w przypadku innych produktów do wstrzykiwania, irynotekan roztwór do infuzji, musi być przygotowany aseptycznie (patrz punkt 6.3).

W razie zaobserwowania osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów środków cytotoksycznych.

Zachowując warunki aseptyki, za pomocą kalibrowanej strzykawki należy pobrać wymaganą ilość irynotekanu z fiolki i wstrzyknąć do 250 ml worka infuzyjnego lub butelki zawierającej 9 mg/ml roztworu chlorku sodu lub 50 mg/ml roztwór glukozy. Roztwór należy dokładnie wymieszać ręcznie wykonując ruchy obrotowe.

Usuwanie pozostałości

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 2102 Bisamberg Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20

Irinotecan CSC