Imeds.pl

Irinotecan Csc 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Irinotecan CSC, 20 mg/ml, roztwór do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan CSC i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniemlekuIrinotecan CSC

3.    Jak stosowaćlek Irinotecan CSC

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan CSC

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Irinotecan CSC i w jakim celu się go stosuje

Irinotecan CSC należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Irynotekan stosuje się w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Irinotecan CSC w skojarzeniu z:

-    5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy

-    cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego, wykazującego obecność receptorów naskórkowego czynnika wzrostu

-    kapecytabiną razem z bewacyzumabem (lub bez bewacyzumabu) w leczeniu raka jelita grubego

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan CSC Kiedy nie stosowaćleku Irinotecan CSC:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekanu chlorowodorek trój wodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek inne choroby jelit albo miał niedrożność jelit

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    jeśli pacjent ma podwyższone stężenie bilirubiny we krwi (ponad 3 razy przekraczające górną granicę normy)

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności szpiku kostnego

-    jeśli ogólny stan zdrowia pacjenta jest zły (ocena w oparciu o standardy międzynarodowe)

-    jeśli pacjent przyjmuje preparaty dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przeciwwskazań należy zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań leków zawierających cetuksymab, bewacyzumab lub kapecytabinę.

Ten lek przeznaczony jest do stosowania wyłącznie u osób dorosłych. Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli lek został przepisany dziecku.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku.

Choroby serca

Należy zwrócić się do lekarza, jeżeli pacjent ma niewydolność serca, zwiększone ryzyko rozwoju niewydolności serca lub jeżeli pacjent poddany był wcześniej chemioterapii, ponieważ lek Irinotecan CSC może powodować niewydolność serca. Czynność serca będzie oceniana przed i w trakcie leczenia lekiem Irinotecan CSC. Zostaną podjęte działania mające na celu ograniczenie wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, nadciśnienie i hiperlipidemia).

Szczepienia

Jeśli pacjent był ostatnio szczepiony lub będzie poddany planowanemu szczepieniu, powinien o tym poinformować lekarza prowadzącego.

Ciąża i karmienie piersią

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni stosować środki antykoncepcyjne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Irinotecan CSC należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pierwsze 24 godziny po podaniu irynotekanu

Podczas podawania irynotekanu oraz bezpośrednio po podaniu mogą wystąpić następujące objawy: potliwość, ból brzucha, łzawienie, zaburzenia widzenia, ślinotok i biegunka. Termin medyczny określający te objawy to „ostry zespół cholinergiczny”. Wymienione objawy można kontrolować stosując odpowiednie leczenie (np.atropinę).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast poinformować lekarza, który zleci odpowiednie leczenie.

Okres od dnia _po zastosowaniu leczenia lekiem Irinotecan CSC do kolejnego cyklu leczenia.

W tym okresie u pacjenta może dochodzić do różnorodnych objawów, które mogą być poważne i mogą wymagać niezwłocznego wdrożenia odpowiedniego leczenia oraz ścisłego nadzoru medycznego.

- Biegunka

Biegunka, która występuje po czasie dłuższym niż 24 godziny po podaniu leku Irinotecan CSC (biegunka opóźniona) może być ciężka. Pojawia się ona zwykle po około 5 dniach po podaniu leku. Należy natychmiast rozpocząć leczenie biegunki, które powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem. Od razu po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca należy wykonać następujące czynności:

1.    Przyjąć leki przeciwbiegunkowe przepisane przez lekarza, starannie przestrzegając jego zaleceń. Nie wolno przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Należy natychmiast zacząć pić duże ilości wody i płynów nawadniających (np. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne środki nawadniające).

2.    Pacjent powinien niezwłocznie poinformować lekarza, który nadzoruje terapię

i powiedzieć mu o biegunce. Jeżeli kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy

skontaktować się z oddziałem szpitalnym, na którym pacjent otrzymuje Irinotecan CSC. To bardzo ważne, aby personel oddziału wiedział o wystąpieniu biegunki.

Przyjęcie do szpitala w celu leczenia biegunki zalecane jest w następujących przypadkach:

-    biegunce towarzyszy gorączka (powyżej 38°C)

-    u pacjenta występuje ciężka biegunka (z wymiotami) oraz znaczne odwodnienie wymagające nawadniania dożylnego

-    biegunka nie ustępuje w czasie 48 godzin od rozpoczęcia leczenia przeciwbiegunkowego

Uwaga! Nie należy stosować innego leczenia przeciwbiegunkowego niż leki zalecane przez lekarza oraz opisane powyżej płyny. Należy postępować według wskazówek lekarza. Leki przeciwbiegunkowe nie powinny być stosowane w celach zapobiegawczych nawet, jeżeli opóźniona biegunka wystąpiła u pacjenta we wcześniejszych cyklach leczenia.

-    Gorączka

Jeżeli u pacjenta wystąpi gorączka powyżej 38°C, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym w celu podjęcia właściwego leczenia.

-    Trudności w oddychaniu

Jeżeli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia Irinotecanem CSC oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy skontrolować czynność wątroby (poprzez badania krwi).

-    Zmiany w składzie krwi

W związku z ryzykiem wystąpienia zmian w składzie krwi, pacjent będzie poddany badaniom krwi w tygodniowych odstępach.

Inne leki ilrinotecan CSC

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ponieważ Irinotecan CSC jest lekiem przeciwnowotworowym, będzie podawany pacjentowi przez lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel szpitala udzieli pacjentowi informacji, kiedy zachować szczególną ostrożność w trakcie i po leczeniu. Niniejsza ulotka może pomóc w zapamiętaniu tego typu informacji.

Jeśli pacjent przyjmuje Irinotecan CSC w skojarzeniu z cetuksymabem, powinien również zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania leku zawierającego cetuksymab.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Irinotecan CSC. W tych przypadkach konieczna może być zmiana dawki lub zaprzestanie stosowania niektórych leków.

Szczególnie ważne aby pacjent poinformował lekarza, jeżeli przyjmuje:

-    Suksametonium i inne środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (stosowanie podczas zabiegów chirurgicznych). Stosowanie jednocześnie z irynotekanem może zwiększyć lub osłabić skuteczność działania takich leków.

-    Ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), lek ten może wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

-    Karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki i drgawek), leki te mogą wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

-    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu niektórych zakażeń), ponieważ może wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

-    Ziele dziurawca (Hypericum perforatum), ponieważ może wpływać na skuteczność działania irynotekanu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Irinotecan CSC podczas ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę.

W trakcie leczenia i w ciągu co najmniej 3 miesięcy po jego zakończeniu zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji. Jeśli pacjentka zajdzie w tym czasie w ciążę, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza. Podczas leczenia irynotekanem należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Irinotecan CSC może powodować zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać niebezpiecznych maszyn.

Irinotecan CSC zawiera sód i sorbitol

Sód:

Fiolka o objętości 2 ml:

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na ml, tzn. jest w zasadzie "wolny od sodu".

Fiolka o objętości 5 ml:

Ten lek zawiera 1,19 mmol (27,37 mg) sodu w pojedynczej dawce, co należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Fiolka o objętości 15 ml:

Ten lek zawiera 3,56 mmol (81,88 mg) sodu w pojedynczej dawce, co należy uwzględnić u pacjentów stosuj ących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Fiolka o objętości 25 ml:

Ten lek zawiera 5,94 mmol (136,62 mg) sodu w pojedynczej dawce, co należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Sorbitol:

Jeśli pacjent został wcześniej poinformowany przez lekarza o tym, że występuje u niego nietolerancja na niektóre z cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosowaćlek Irinotecan CSC

Lek zostanie podany przez lekarza lub pielęgniarkę.

Irinotecan CSC będzie podany pacjentowi w postaci wlewu dożylnego trwającego od 30 do 90 minut. Dawka leku zależy od wieku pacjenta, jego powierzchni ciała oraz stanu ogólnego. Zależy także od wszystkich leków, które pacjent przyjmuje w związku z chorobą nowotworową. Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych.

- Jeżeli pacjent leczony był wcześniej 5-fluorouracylem, poddany będzie standardowemu

leczeniu z zastosowaniem wyłącznie leku Irinotecan CSC w dawce 350 mg/m2 podawanego co trzy tygodnie.

- Jeżeli pacjent nie był wcześniej poddany chemioterapii, otrzyma dawkę 180 mg/m2 leku Irinotecan CSC co dwa tygodnie. Następnie podane zostaną kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Jeżeli pacjent otrzymuje Irinotecan CSC w połączeniu z cetuksymabem, lek nie może być podawany wcześniej, niż godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Podane dawkowanie może być zmodyfikowane przez lekarza w zależności od stanu pacjenta i obserwowanych działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinotecan CSC

Lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, dlatego zastosowanie niewłaściwej dawki leku jest mało prawdopodobne. Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku.

Pominięcie zastosowanialeku Irinotecan CSC

Jest mało prawdopodobne, aby dawka leku została pominięta, ponieważ będzie on podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Jeśli pacjent sądzi, że została pominięta dawka leku, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Przerwanie stosowanialeku Irinotecan CSC

Lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia lekiem Irinotecan CSC.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane leku sklasyfikowano według szacunkowej częstości występowania.

Działania niepożądane uporządkowano w każdej grupie częstości na podstawie malejącego nasilenia.

Bardzo często (dotyczące więcej niż 1 osoby na 10):

-    Opóźniona biegunka

-    Zaburzenia krwi, w tym nieprawidłowo mała liczba granulocytów obojętnochłonnych, należących do białych krwinek (neutropenia), zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi (anemia) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)

-    Gorączka przy braku zakażenia

-    Łysienie (odwracalne)

-    Zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferazy i fosfatazy zasadowej lub bilirubiny.

Często (dotyczące mniej niż 1 osoby na 10, ale więcej niż 1 osoby na 100):

-    Gorączka związana ze znacznym zmniejszeniem liczby niektórych białych krwinek (gorączka neutropeniczna)

-    Nudności i wymioty

-    Ostry zespół cholinergiczny: do głównych objawów należą wczesna biegunka oraz inne objawy, takie jak kurczowe bóle brzucha, łzawienie, zaburzenia widzenia, niskie ciśnienie krwi, potliwość, dreszcze, zawroty głowy, złe samopoczucie, nadmierne wydzielanie śliny, zaczerwienienie, ból, swędzenie i łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (nieżyt nosa), zaczerwienienie skóry spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych, pojawiające się w ciągu 24 godzin po wykonaniu wlewu dożylnego leku Irinotecan CSC

-    Odwodnienie, związane z biegunką i (lub) wymiotami

-    Zaparcie spowodowane podaniem irynotekanu i (lub) loperamidu

-    Zakażenia

-    Osłabienie

-    Przemijające i niewielkie lub umiarkowane zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt często (dotyczące mniej niż 1 osoby na 100, ale więcej niż 1 osoby na 1000):

-    Stan zapalny w miej scu wstrzyknięcia

-    Reakcje alergiczne - wysypka skórna, w tym czerwona, swędząca skóra, pokrzywka, zapalenie spojówek, nieżyt nosa

-    Łagodne reakcje skórne

-    Śródmiąższowe zmiany w płucach objawiające się dusznością, suchym kaszlem oraz świstami przy wdechu

-    Zapalenie jelit powodujące ból brzucha i/lub biegunkę (schorzenie określane jako rzekomobłoniaste zapalenie jelit)

-    Niewydolność nerek, niskie ciśnienie krwi lub niewydolność układu krążenia pojawiające się wskutek odwodnienia spowodowanego biegunką i (lub) wymiotami lub będące konsekwencją posocznicy

-    Całkowita lub częściowa niedrożność jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego

Rzadko (dotyczące mniej niż 1 osoby na 1000, ale więcej niż 1 osoby na 10 000):

-    Ciężka reakcja alergiczna (w tym obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej lub gardła, mogący być przyczyną trudności w połykaniu lub zagrażających życiu trudności w oddychaniu (reakcj a anafilaktyczna/ anafilaktoidalna))

-    Wysokie ciśnienie krwi w trakcie lub po zakończeniu wlewu

-    Zapalenie jelita grubego powodujące ból brzucha (zapalenie jelita grubego obejmujące zapalenie kątnicy, niedokrwienne lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy)

-    Utrata apetytu, ból brzucha, zapalenie błon śluzowych

-    Obj awowe lub bezobjawowe zapalenia trzustki

-    Zmniejszone stężenie potasu i sodu w surowicy

-    Kurcze mięśniowe, drętwienia (parestezje)

-    Perforacja jelita

Bardzo rzadko (dotyczące mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    Przejściowe zaburzenia mowy

-    Zwiększone stężenie niektórych enzymów trawiennych rozkładających cukry (amylaza) i tłuszcze (lipaza)

-    Jeden przypadek trombocytopenii obwodowej z obecnymi przeciwciałami przeciwpłytkowymi

Lekarz udzieli pacjentowi informacji dotyczących wymienionych działań niepożądanych oraz ryzyka i korzyści związanych ze stosowanym leczeniem.

Niektóre z wymienionych działań niepożądanych muszą być leczone natychmiast. Należą do nich:

-    Biegunka

-    Zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych - białych krwinek odgrywających istotną rolę w zwalczaniu zakażeń

-    Gorączka

-    Nudności i wymioty

-    Utrudnione oddychanie

Należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 2: "Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan CSC” i postępować zgodnie z nimi w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Jeśli irynotekan jest podawany jednocześnie z cetuksymabem, , niektóre z obserwowanych działań niepożądanych mogą być spowodowane połączeniem obu leków. Do tego rodzaju objawów może należeć wysypka trądzikowa. Dlatego należy przeczytać również ulotkę dla pacjenta dołączoną do opakowania leku zawierającego cetuksymab.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Irinotecan CSC

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniuw celu ochrony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie niezwłocznie wykorzystany, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi użytkownik; zwykle lek nie powinien być przechowywany przez czas dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

Stabilność fizyczna i chemiczna produktu po rozcieńczeniu w zalecanych roztworach do infuzji została potwierdzona w ciągu 12 godzin w temperaturze 25°C ± 2°C i 24 godzin w temperaturze 5°C± 3°C.

Roztworu nie należy stosować, jeśli nie jest przejrzysty lub zawiera widoczne cząstki.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Irinotecan CSC

Irinotecan CSC to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

- Substancj ą czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trój wodny

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 2 ml zawiera 40 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 5 ml zawiera 100 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 15 ml zawiera 300 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka leku Irinotecan CSC o pojemności 25 ml zawiera 500 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Pozostałe składnikileku to: sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), kwas solny (do dostosowania pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Irinotecan CSC i co zawiera opakowanie

Irinotecan CSC jest bezbarwnym roztworem bez widocznych cząstek, pakowany w szklane fiolki z brązowego szkła typu I.

Produkt jest dostępny jako pojedyńcza fiolka zawierająca 40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml lub 500 mg/25 ml.

Fiolki przeznaczone są wyłącznie do jednorazowego użytku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH Gewerbestrasse 18-20 2102 Bisamberg Austria

Wytwórca:

GP Pharm, S.A.

Poligono Industrial ELS Vinyets-Els Fogars, sector 2

Carretera comarcal C-244, Km 22

08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas przygotowywania i stosowania leku Irinotecan CSC należy zachować ostrożność. Należy korzystać z okularów ochronnych, maski i rękawiczek.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą roztworu wstępnego lub roztworu do infuzji leku Irinotecan CSC, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu wstępnego lub roztworu do infuzji leku Irinotecan CSC z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie wlewu dożylnego

Podobnie jak w przypadku innych produktów do wstrzykiwania, lek Irinotecan CSC roztwór do infuzji musi być przygotowany aseptycznie.

W razie zaobserwowania osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów środków cytotoksycznych.

Zachowując warunki aseptyki, za pomocą kalibrowanej strzykawki należy pobrać wymaganą ilość roztworu leku Irinotecan CSC z fiolki i wstrzyknąć do 250 ml worka infuzyjnego lub butelki zawierającej 9 mg/ml roztworu chlorku sodu lub 50 mg/ml roztwór glukozy. Roztwór należy dokładnie wymieszać ręcznie wykonując ruchy obrotowe.

Usuwanie pozostałości

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

8