+ iMeds.pl

Irinotecan-ebewe 20 mg/mlUlotka Irinotecan-ebewe

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Irinotecan-Ebewe, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Irinotecan-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan-Ebewe

3.    Jak stosować Irinotecan-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Irinotecan-Ebewe

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Irinotecan-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

Irinotecan-Ebewe należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irinotecan-Ebewe stosuje się w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami (takimi jak 5-fluorouracyl/kwas folinowy, bewacyzumab, cetuksymab, kapecytabina) u dorosłych z zaawansowanym rakiem okrężnicy i odbytnicy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan-Ebewe Kiedy nie stosować leku Irinotecan-Ebewe

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekanu chlorowodorek trójwodny lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Irinotecan-Ebewe.

•    Jeśli u pacjenta rozpoznano jakąkolwiek inną chorobę jelit lub stwierdzono w przeszłości niedrożność jelit.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

•    Jeśli stężenie bilirubiny we krwi pacjenta jest zwiększone (ponad 3 razy przekracza górną granicę normy).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność szpiku kostnego.

•    Jeśli pacjent jest w złym stanie zdrowia (ocenianym według międzynarodowych standardów).

•    Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

Podczas stosowania leku Irinotecan-Ebewe nie wolno szczepić się przeciw żółtej febrze.

Dodatkowe informacje o przeciwwskazaniach do stosowania cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny znajdują się w ulotkach tych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli lek został przepisany dziecku.

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku również wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Irinotecan-Ebewe jest lekiem przeciwnowotworowym, podawanym na oddziale szpitalnym pod nadzorem lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel oddziału wyjaśni pacjentowi, na co powinien zwrócić szczególną uwagę podczas leczenia i po jego zakończeniu. Niniejsza ulotka ułatwi pacjentowi zapamiętanie tych informacji.

1)    Pierwsze 24 godziny po podaniu leku Irinotecan-Ebewe

Podczas podawania leku Irinotecan-Ebewe (co trwa od 30 do 90 min) i krótko po jego podaniu mogą wystąpić u pacjenta niektóre z następujących objawów:

■    biegunka

■    pocenie się

■    ból brzucha

■    łzawienie oczu

■    zaburzenia widzenia

■    nadmierne wydzielanie śliny

Medyczną nazwą tych objawów jest ostry zespół cholinergiczny, który może być leczony (atropiną). Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza, który zastosuje konieczne leczenie.

2)    Od dnia zakończenia cyklu podawania leku Irinotecan-Ebewe do rozpoczęcia następnego cyklu

W tym czasie mogą wystąpić u pacjenta różne objawy. Ich przebieg może być ciężki i wymagać natychmiastowego leczenia i ścisłej obserwacji pacjenta.

   Biegunka

Jeśli biegunka rozpocznie się po ponad 24 godzinach od podania leku Irinotecan-Ebewe („biegunka opóźniona”), jej przebieg może być ciężki. Biegunka często występuje po upływie około 5 dni po podaniu leku. Należy ją bezzwłocznie leczyć, a pacjenta uważnie obserwować. Natychmiast po wystąpieniu pierwszych luźnych stolców należy:

1.    Zażyć lek przeciwbiegunkowy zalecony przez lekarza, ściśle według otrzymanych instrukcji. Leczenia nie wolno zmieniać bez porozumienia z lekarzem. Zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid (4 mg w pierwszej dawce, a następnie 2 mg co 2 godziny, także w nocy). Leczenie to należy kontynuować przez co najmniej 12 godzin po wystąpieniu ostatnich luźnych stolców. Zalecanych dawek loperamidu nie można przyjmować dłużej niż 48 godzin.

2.    Natychmiast rozpocząć picie dużych ilości wody i płynów nawadniających (tj. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne płyny nawadniające).

3.    Natychmiast poinformować lekarza nadzorującego leczenie o wystąpieniu biegunki. Jeśli nie ma możliwości kontaktu z lekarzem prowadzącym, należy skontaktować się z oddziałem szpitalnym nadzorującym podawanie leku Irinotecan-Ebewe. Bardzo istotne, aby poinformować personel oddziału o wystąpieniu biegunki.

Konieczne jest natychmiastowe poinformowanie lekarza lub oddziału prowadzącego leczenie, jeśli:

   u pacjenta wystąpią nudności i wymioty oraz biegunka,

   u pacjenta wystąpi gorączka z biegunką,

   biegunka utrzymuje się ponad 48 godzin od rozpoczęcia leczenia przeciwbiegunkowego.

Uwaga! Nie wolno zażywać żadnych innych leków przeciwbiegunkowych, niż zalecone przez lekarza ani przyjmować płynów innych niż wyżej wymienione. Należy stosować się do zaleceń lekarza. Leków przeciwbiegunkowych nie należy stosować w celu zapobiegania kolejnym biegunkom, nawet jeśli biegunka opóźniona występowała po wcześniejszych cyklach leczenia.

■    Gorączka

Zwiększenie temperatury ciała powyżej 38 °C może być oznaką zakażenia, zwłaszcza jeśli pacjent ma również biegunkę. W razie pojawienia się gorączki (ponad 38 °C) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym w celu zastosowania koniecznego leczenia.

■    Nudności i wymioty

W razie nudności i (lub) wymiotów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym.

■    Neutropenia

Irinotecan - Ebewe może powodować zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń. Stan taki nazywa się neutropenią. Neutropenia występuje często podczas stosowania leku Irinotecan-Ebewe i jest przemijająca. Lekarz zleci regularne badania krwi pacjenta w celu kontrolowania liczby białych krwinek. Neutropenia jest poważnym stanem, wymagającym natychmiastowego leczenia i uważnej obserwacji pacjenta.

■    Trudności w oddychaniu

W razie jakichkolwiek trudności w oddychaniu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

■    Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Irinotecan-Ebewe oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy skontrolować czynność wątroby (wykonując badania krwi).

Jeśli po powrocie ze szpitala wystąpi u pacjenta co najmniej jeden z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem nadzorującym podawanie leku Irinotecan-Ebewe.

■    Zaburzenia czynności nerek

Nie badano stosowania tego leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dlatego należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

■    Zaburzenia czynności serca

Po zastosowaniu leku Irinotecan-Ebewe obserwowano występowanie zawału serca. Lekarz będzie uważnie kontrolował stan pacjentów z chorobą serca, ze znanymi czynnikami ryzyka dla rozwoju choroby serca lub pacjentów otrzymujących wcześniej cytotoksyczną chemioterapię. Należy podjąć działania w celu zminimalizowania wszystkich dających się zmodyfikować czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i duże stężenie tłuszczów we krwi.

■    Zakażenia

Podczas stosowania leku Irinotecan-Ebewe możliwy jest rozwój ciężkich zakażeń lub osłabiona odpowiedź organizmu na szczepienia. Lekarz będzie się starał unikać szczepienia pacjenta w trakcie leczenia tym lekiem.

Irinotecan-Ebewe a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio. Dotyczy to również leków ziołowych, silnych preparatów witaminowych i mineralnych.

Niektóre leki mogą zmieniać skuteczność leku Irinotecan-Ebewe, np. ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy), siarczan atazanawiru (stosowany w leczeniu zakażenia HIV-1) i niektóre leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenobarbital i fenytoina).

Nie wolno stosować ziela dziurawca (Hypericum perforatum) jednocześnie z lekiem Irinotecan-Ebewe ani w okresie miedzy kolejnymi cyklami leczenia ze względu na możliwość osłabienia działania irynotekanu.

Jeśli konieczna jest operacja pacjenta, należy poinformować lekarza lub anestezjologa o leczeniu lekiem Irinotecan-Ebewe, gdyż może on zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas operacji.

Podczas stosowania leku Irinotecan-Ebewe nie wolno szczepić się przeciw żółtej febrze. Jeśli konieczne jest jakiekolwiek inne szczepienie, należy uprzedzić lekarza o stosowaniu tego leku ze względu na ryzyko działań niepożądanych.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z innym lekiem, zawierającym cetuksymab, bewacyzumab, cyklosporynę, takrolimus lub kapecytabinę, należy koniecznie zapoznać się z treścią ulotek do tych leków.

Ciąża

Leku Irinotecan-Ebewe nie należy stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w jej pierwszym trymestrze, chyba że istnieją bezwzględne wskazania.

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę w czasie leczenia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni stosować środki antykoncepcyjne podczas leczenia i przez co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu. Jeśli jednak pacjentka zaszła w ciążę, przypuszcza, że mogła być w ciąży lub mogła zajść w ciążę podczas leczenia, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy Irinotecan-Ebewe przenika do mleka kobiecego. Dlatego w czasie stosowania leku Irinotecan - Ebewe nie wolno karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Irinotecan-Ebewe może niekiedy powodować działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i używania narzędzi oraz maszyn. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W ciągu pierwszych 24 godzin od podania leku Irinotecan-Ebewe pacjent może odczuwać zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać jakichkolwiek narzędzi lub maszyn.

Irinotecan-Ebewe zawiera sorbitol i sód

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed podaniem leku należy poinformować o tym lekarza.

Irinotecan-Ebewe zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować Irinotecan-Ebewe

Lek Irinotecan-Ebewe podawany jest w infuzji dożylnej trwającej od 30 do 90 minut. Ilość leku podanego w infuzji zależy od wieku, masy ciała pacjenta oraz jego stanu ogólnego. Dawka leku zależy także od stosowania innych leków przeciwnowotworowych. Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2).

■    Jeśli pacjent otrzymywał wcześniej 5-fluorouracyl, zazwyczaj otrzymuje sam lek Irinotecan-Ebewe w początkowej dawce 350 mg/m2 pc. co 3 tygodnie.

■    Jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, zazwyczaj otrzymuje lek Irinotecan-Ebewe w dawce 180 mg/m2 pc. co dwa tygodnie, a następnie kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

■    Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z cetuksymabem, zazwyczaj otrzymuje taką samą dawkę irynotekanu, co podawana w ostatnich cyklach wcześniej stosowanych schematów leczenia.

Leku Irinotecan-Ebewe nie wolno podawać wcześniej niż po 1 godzinie od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z cetuksymabem, powinien zapoznać się z tekstem ulotki do tego leku.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z bewacyzumabem, powinien zapoznać się z tekstem ulotki do tego leku.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z kapecytabiną, powinien zapoznać się z tekstem ulotki do tego leku.

Podane dawki mogą być dostosowane przez lekarza w zależności od stanu pacjenta oraz występujących u niego działań niepożądanych.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz omówi to z pacjentem i wyjaśni ryzyko oraz korzyści związane z leczeniem. Niektóre z działań niepożądanych wymagają natychmiastowego leczenia, patrz także informacje w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

Biegunka

Irinotecan-Ebewe może spowodować wystąpienie biegunki. Istnieją dwa rodzaje biegunki, które różni moment wystąpienia. „Wczesna” biegunka rozpoczyna się przed upływem 24 godzin od otrzymania infuzji, a „opóźniona” po ponad 24 godzinach od podania tego leku.

Jeśli u pacjenta wystąpi BIEGUNKA, WAŻNE jest ścisłe przestrzeganie poniższych zaleceń. Wczesna biegunka

Jeśli biegunka rozpoczęła się przed upływem 24 godzin od otrzymania infuzji, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub personelem oddziału prowadzącego leczenie w celu otrzymania odpowiedniego leczenia.

Wczesna biegunka może przebiegać z innymi objawami, takimi jak:

■    ból brzucha

■    zaczerwienienie, bolesność, świąd lub łzawienie oczu

■    katar

■    niskie ciśnienie tętnicze krwi

■    pocenie się

■    dreszcze

■    zawroty głowy

■    zaburzeni widzenia

■    zwężenie źrenic

■    nadmierne wydzielanie śliny

■    odczucie ogólnego dyskomfortu i choroby

Nie stosować żadnego leczenia przeciwbiegunkowego zaleconego przez lekarza do stosowania w wypadku biegunki „opóźnionej”.

Biegunka opóźniona

Jeśli biegunka rozpocznie się po ponad 24 godzinach od infuzji (często po upływie około 5 dni po podaniu leku), należy natychmiast zażyć lek przeciwbiegunkowy zalecony przez lekarza, ściśle według otrzymanych instrukcji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub personelu medycznego.

Nie wolno zmieniać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Należy natychmiast rozpocząć picie dużych ilości wody i płynów nawadniających (tj. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne płyny nawadniające).

Należy natychmiast poinformować lekarza nadzorującego leczenie o wystąpieniu biegunki. Jeśli nie ma możliwości kontaktu z lekarzem prowadzącym, należy zwrócić się do oddziału szpitalnego nadzorującego podawanie leku Irinotecan-Ebewe. Bardzo istotne, aby poinformować personel oddziału o wystąpieniu biegunki.

Konieczne jest natychmiastowe poinformowanie lekarza lub oddziału prowadzącego leczenie, jeśli:

   u pacjenta wystąpią nudności i wymioty oraz biegunka,

   u pacjenta wystąpi gorączka z biegunką,

   biegunka utrzymuje się ponad 48 godzin od rozpoczęcia leczenia przeciwbiegunkowego.

Nie wolno zażywać żadnych innych leków przeciwbiegunkowych, niż zalecone przez lekarza ani przyjmować płynów innych niż wyżej wymienione.

Zmniejszenie liczby krwinek białych

Irinotecan-Ebewe może powodować zmniejszenie liczby niektórych krwinek białych, odgrywających ważną rolę w zwalczaniu zakażeń. Stan taki nazywa się neutropenią. Neutropenia występuje często podczas stosowania leku Irinotecan-Ebewe i jest przemijająca. Lekarz zleci regularne badania krwi pacjenta w celu kontrolowania liczby białych krwinek. Neutropenia jest poważnym stanem, wymagającym natychmiastowego leczenia i uważnej obserwacji stanu pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka (zwiększenie temperatury ciała powyżej 38°C), może to być oznaka zakażenia związanego z neutropenią, wymagającego natychmiastowego leczenia.

W razie pojawienia się gorączki (ponad 38°C), zwłaszcza jeśli pacjent ma również biegunkę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym w celu zastosowania koniecznego leczenia.

Nudności i wymioty

Jeśli u pacjenta wystąpią nudności i (lub) wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym.

Trudności w oddychaniu

W razie jakichkolwiek trudności w oddychaniu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Reakcje alergiczne

Wszystkie leki mogą wywołać reakcje alergiczne. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym:

-    obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła

-    trudności w połykaniu lub znaczne trudności w oddychaniu

-    odczucie omdlewania

Inne możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)

■    Zmniejszona liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość), która może spowodować bladość skóry, osłabienie i duszność.

   Zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), która powoduje powstawanie siniaków i skłonność do krwawień, jeśli lek Irinotecan-Ebewe stosowany jest razem z innymi lekami.

■    Wypadanie włosów (włosy odrastają po zakończeniu leczenia).

■    Zwiększenie aktywności niektórych enzymów w surowicy (AlAT, AspAT, fosfatazy zasadowej) lub stężenia bilirubiny, jeśli lek Irinotecan-Ebewe stosowany jest razem z innymi lekami.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe razem z kapecytabiną, może u niego wystąpić zakrzepica.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 osób)

   Zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość), która powoduje powstawanie siniaków i skłonność do krwawień, jeśli lek Irinotecan-Ebewe jest w monoterapii.

■    Utrata płynów (odwodnienie) często związane z biegunką i (lub) wymiotami.

■    Zaparcie.

■    Uczucie osłabienia (astenia).

■    Zwiększenie aktywności niektórych enzymów w surowicy (AlAT, AspAT, fosfatazy zasadowej) lub stężenia bilirubiny, jeśli lek Irinotecan-Ebewe jest w monoterapii.

■    Znaczne zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy podczas leczenia skojarzonego.

■    Lekkie do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Podczas leczenia skojarzonego z kapecytabiną mogą wystąpić u pacjentów z małą liczbą krwinek białych reakcje alergiczne, zawał serca i gorączka. Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan-Ebewe z kapecytabiną i bewacyzumabem, może u niego zmniejszyć się liczba krwinek białych, rozwinąć się zakrzepica, nadciśnienie tętnicze i zawał mięśnia sercowego.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 osób)

■    Lekkie reakcje alergiczne (zaczerwienienie i świąd skóry, wysypka).

■    Łagodne reakcje w miejscu podania leku (zaczerwienienie).

■    Trudności w oddychaniu i suchy kaszel.

■    Częściowa lub całkowita niedrożność jelit.

■    Krwawe wymioty (krwawienie z przewodu pokarmowego).

■    Zapalenie jelit, powodujące ból brzucha i (lub) biegunkę (stan znany jako rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy).

■    Zaburzenia czynności nerek, niskie ciśnienie tętnicze krwi związane z biegunką i (lub) wymiotami lub zakażeniem.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000pacjentów)

   Kurcze mięśni i drętwienie (parestezje).

■    Ból brzucha (zapalenie jelita grubego).

■    Perforacj a j elita (przedziurawienie jelita).

■    Brak apetytu (jadłowstręt).

■    Zapalenie trzustki (może spowodować ból brzucha).

■    Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi podczas podawania leku i po jego zakończeniu.

■    Zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi, związany głównie z biegunką i wymiotami.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    Zaburzenia mowy (przemijające po zakończeniu leczenia).

   Zwiększenie aktywności niektórych enzymów trawiennych rozkładających cukry i tłuszcze.

■    Jeden przypadek małej liczby płytek krwi z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Jeśli pacjent otrzymuje lek Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z lekiem zawierającym cetuksymab, bewacyzumab lub kapecytabinę, pewne działania niepożądane u niego występujące mogą być również spowodowane takim połączeniem. Należy do nich wysypka podobna do trądziku. Należy zapoznać się z treścią ulotek cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Irinotecan-Ebewe

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Przed otwarciem

Przechowywać fiolkę w opakowaniu tekturowym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu

Lek należy rozcieńczyć i zużyć natychmiast po otwarciu opakowania.

Po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeśli nie, odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania leku przed zastosowaniem ponosi użytkownik. Wynosi on zwykle do 24 godzin w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach jałowości.

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 28 dni w temperaturze 2-8°C oraz w temperaturze pokojowej (20-25°C) przy ochronie przed światłem i przez 48 godzin bez ochrony przed światłem.

Nie podawać leku Irinotecan-Ebewe, jeśli zawiera widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Irinotecan-Ebewe

-    Substancją czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny.

-    1 ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

-    Jedna fiolka z 2 ml zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Jedna fiolka z 5 ml zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Jedna fiolka z 7,5 ml zawiera 150 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Jedna fiolka z 15 ml zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Jedna fiolka z 25 ml zawiera 500 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Ponadto lek zawiera sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda Irinotecan-Ebewe i co zawiera opakowanie

Fiolka z przezroczystego szkła oranżowego (typu I) zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem. Fiolka pakowana lub niepakowna w zabezpieczającą plastikową folię Onco-Safe. Folia „Onco-Safe” nie styka się z lekiem, ale zapewnia dodatkową ochronę leku podczas transportu i zwiększa w ten sposób bezpieczeństwo personelu medycznego i pracowników aptek.

Przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór.

Wielkość opakowań:

40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml, 150 mg/7,5 ml: 1 fiolka, 5 fiolek, 10 fiolek.

300 mg/15 ml, 500 mg/25 ml: 1 fiolka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2013 Logo firmy

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja stosowania leku

Lek cytotoksyczny

Postępowanie z lekiem Irinotecan-Ebewe

Podobnie jak w przypadku wszystkich środków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przygotowując lek Irinotecan-Ebewe do podania. Rozcieńczenia powinny być wykonywane przez wyszkolony personel, w warunkach aseptycznych, w specjalnie wyznaczonym miejscu. Należy zachować ostrożność, by nie doszło do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi.

Zalecenia dotyczące przygotowania roztworu Irinotecan-Ebewe do infuzji

1.    Należy korzystać z specjalnego pomieszczenia wyposażonego w lożę z wyciągiem laminarnym oraz nakładać rękawiczki ochronne i fartuch. W przypadku braku specjalnego pomieszczenia należy założyć maseczkę na usta i okulary ochronne.

2.    Otwarte pojemniki takie jak fiolki i butelki z płynem do infuzji oraz zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki jak również resztki substancji cytotoksycznych należy traktować jako odpady niebezpieczne i usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi postępowania z NIEBEZPIECZNYMI ODPADAMI.

3.    W przypadku wylania płynu należy postępować według następujących zaleceń:

-    należy nosić odzież ochronną;

-    rozbite szkło należy zebrać i wrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY ;

-    zanieczyszczone powierzchnie należy spłukać dużą ilością zimnej wody;

-    po opłukaniu powierzchnie te należy dokładnie wytrzeć, a materiały użyte do wycierania należy wyrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY.

4.    Jeśli dojdzie do kontaktu leku Irinotecan-Ebewe ze skórą, miejsce to należy obficie przemyć pod bieżąca wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. Jeśli dojdzie do kontaktu leku z błonami śluzowymi, należy obficie przemyć to miejsce wodą. W przypadku uczucia dyskomfortu związanego z kontaktem leku ze skórą lub błonami śluzowymi, należy zgłosić się do lekarza.

5.    Jeśli dojdzie do kontaktu leku Irinotecan-Ebewe z oczami, należy przemyć je dużą ilością wody. Należy natychmiast zgłosić się do okulisty.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Irinotecan-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do podawania wyłącznie we wlewie dożylnym po wcześniejszym rozcieńczeniu zalecanymi rozcieńczalnikami: 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy do infuzji. Do sporządzenia roztworu do infuzji wymaganą ilość koncentratu Irinotecan-Ebewe należy pobrać z fiolki używając kalibrowanej strzykawki, zachowując zasady aseptyki. Następnie koncentrat należy wstrzyknąć do pojemnika lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Powstały roztwór należy dokładnie wymieszać, ręcznie obracając.

Jeśli w fiolce lub po odtworzeniu leku pojawi się osad, produkt należy wyrzucić zgodnie ze standardowymi procedurami dla środków cytotoksycznych.

Leku Irinotecan-Ebewe nie należy podawać w postaci pojedynczego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) lub infuzji dożylnej trwającej krócej niż 30 minut lub dłużej niż 90 minut.

Usuwanie

Wszystkie materiały stosowane do przygotowania i podawania leku lub mające jakikolwiek kontakt z irynotekanem należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi.

10 AT/H/0256/001/IB/008

Irinotecan-Ebewe

Charakterystyka Irinotecan-ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan-Ebewe, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml koncentratu zawiera 20 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego (Irinotecani hydrochloridum trihydricum), co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Jedna fiolka o pojemności 2 ml zawiera 40 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Jedna fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Jedna fiolka o pojemności 7,5 ml zawiera 150 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Jedna fiolka o pojemności 15 ml zawiera 300 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Jedna fiolka o pojemności 25 ml zawiera 500 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: zawiera również 45 mg/ml sorbitolu (E420) oraz sód (mniej niż 1 mmol [23 mg] na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Przejrzysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór o pH 3,0 - 3,8.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Irinotecan-Ebewe jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w leczeniu zaawansowanego stadium choroby,

•    w monoterapii u pacjentów, u których leczenie ustalonym schematem z 5-fluorouracylem zakończyło się niepowodzeniem.

Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany do leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, z ekspresją receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor - EGFR), bez mutacji genu KRAS, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia raka z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu (patrz punkt 5.1).

Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.

Irinotecan-Ebewe w skojarzeniu z kapecytabiną oraz bewacyzumabem lub bez niego jest wskazany w leczeniu pierwszej linii u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych. Po rozcieńczeniu roztwór do infuzji Irinotecan-Ebewe należy podawać do żyły obwodowej lub centralnej.

Zalecane dawkowanie

Wmonoterapii (u pacjentów wcześniej leczonych)

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc. i podawana jest w infuzji dożylnej trwającej 30 do 90 minut co trzy tygodnie (patrz niżej „Sposób podawania” oraz punkty 4.4 i 6.6).

Leczenie skojarzone (u pacjentów wcześniej nieleczonych)

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) oceniano w następującym schemacie leczenia (patrz punkt 5.1):

•    Irynotekan z 5FU/FA w schemacie co 2 tygodnie.

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 180 mg/m2 pc. raz na 2 tygodnie w infuzji dożylnej trwającej 30-90 minut, po której podaje się w infuzji kwas folinowy oraz 5-fluorouracyl.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanego cetuksymabu znajdują się w materiałach informacyjnych do tego produktu leczniczego.

Zazwyczaj stosuje się tę samą dawkę irynotekanu, co w ostatnich cyklach wcześniejszego schematu leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekanu nie wolno podawać wcześniej niż po upływie 1 godziny od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanego bewacyzumabu znajdują się w jego Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanej kapecytabiny znajdują się w punkcie 5.1 oraz w odpowiednich punktach jej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Dostosowanie dawkowania

Irynotekan należy podawać po odpowiednim zmniejszeniu nasilenia wszystkich działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 wg skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) oraz po całkowitym ustąpieniu biegunki związanej z leczeniem.

Na początku kolejnego kursu leczenia dawkę irynotekanu i, jeśli to wskazane, 5FU należy zmniejszyć, zależnie od najcięższych działań niepożądanych, które wystąpiły podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie należy opóźnić o 1 do 2 tygodni w celu ustąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem.

Następujące działania niepożądane wymagają zmniejszenia o 15 do 20% dawki irynotekanu i (lub) 5FU:

•    toksyczność hematologiczna (neutropenia stopień 4, gorączka neutropeniczna [neutropenia stopień 3-4 i gorączka stopień 2-4], trombocytopenia i leukopenia [stopień 4]),

•    toksyczność niehematologiczna (stopień 3-4).

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu podawanego w skojarzeniu z irynotekanem, zawartych w materiałach informacyjnych dla tego leku.

Informacje na temat modyfikacji dawki bewacyzumabu podawanego w skojarzeniu z irynotekanem/5FU/FA znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Jeśli leczenie skojarzone z kapecytabiną stosowane jest u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 pc., podawanej dwa razy na dobę, zgodnie z danymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego leku. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w leczeniu skojarzonym, zamieszczonymi w tej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Czas trwania leczenia

Leczenie irynotekanem należy kontynuować aż do wystąpienia obiektywnej progresji choroby lub nietolerowanego nasilenia działań toksycznych.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby

W monoterapii: U pacjentów w stanie czynnościowym (ang. performance status) <2 parametrem określającym dawkę początkową irynotekanu powinno być stężenie bilirubiny we krwi (do 3 razy większe od górnej granicy normy, GGN). U takich pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50% klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), a w związku z tym ryzyko toksyczności hematologicznej jest zwiększone. Z tego względu u tych pacjentów należy co tydzień kontrolować pełną morfologię krwi.

•    U pacjentów ze stężeniem bilirubiny do 1,5 raza większym niż GGN zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc.

•    U pacjentów ze stężeniem bilirubiny od 1,5 do 3 razy większym niż GGN zalecane dawkowanie irynotekanu wynosi 200 mg/m2 pc.

•    Pacjenci ze stężeniem bilirubiny przekraczającym 3 razy GGN nie powinni być leczeni irynotekanem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania irynotekanu w terapii skojarzonej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek

Nie zaleca się stosowania irynotekanu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze względu na brak badań w tej populacji pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono specjalnych badań właściwości farmakokinetycznych z udziałem osób w podeszłym wieku. Częstość zaburzeń czynności biologicznych u pacjentów w podeszłym wieku biologicznych jest większa, dlatego należy ostrożnie ustalać dla nich dawkę produktu leczniczego i poddawać szczególnie uważnej kontroli (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Irynotekanu nie należy stosować u dzieci.

Sposób podawania

Irynotekan jest lekiem cytotoksycznym. Informacje na temat rozcieńczania, szczególnych środków ostrożności podczas usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania znajdują się w punkcie 6.6.

Irynotekanu nie należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji dożylnej trwającej krócej niż 30 minut lub dłużej niż 90 minut.

Czas trwania leczenia

Leczenie irynotekanem powinno być kontynuowane do czasu obiektywnej progresji choroby lub do wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności.

4.3 Przeciwwskazania

Przewlekła choroba zapalna jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

Ciężka nadwrażliwość na irynotekanu chlorowodorek trójwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Irinotecan-Ebewe w wywiadzie.

•    Karmienie piersią (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Stężenie bilirubiny ponad 3-krotnie przekraczające górną granicę normy (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka niewydolność szpiku kostnego.

•    Stan czynnościowy pacj enta wg klasyfikacj i WHO >2.

•    Jednoczesne stosowanie preparatów zawierających dziurawiec zwyczajny (patrz punkt 4.5).

•    Jednoczesne stosowanie ze szczepionką przeciw żółtej febrze (ryzyko śmiertelnej uogólnionej reakcji poszczepiennej, patrz punkt 4.5).

•    Dodatkowe przeciwwskazania do stosowania cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny znajdują się w materiałach informacyjnych tych produktów leczniczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie irynotekanu należy ograniczyć do oddziałów wyspecjalizowanych w stosowaniu chemioterapii cytotoksycznej. Lek powinien być podawany wyłącznie pod nadzorem lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia chemioterapii przeciwnowotworowej.

Ze względu na rodzaj i częstość działań niepożądanych, irynotekan należy przepisywać wyłącznie w następujących przypadkach, po dokonaniu oceny spodziewanych korzyści wobec możliwego ryzyka:

•    dla pacjentów obarczonych ryzykiem, zwłaszcza znajdujących się w stanie czynnościowym w stopniu 2 wg klasyfikacji WHO,

•    w rzadkich przypadkach, gdy pacjenci nie są w stanie stosować się do zaleceń dotyczących leczenia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i długotrwałego leczenia przeciwbiegunkowego połączonego z piciem dużych ilości płynów po wystąpieniu opóźnionej biegunki). W takich przypadkach zaleca się umieszczenie pacjentów w szpitalu i objęcie ścisłą obserwacją.

Irynotekan w monoterapii jest zwykle stosowany w schemacie dawkowania raz na 3 tygodnie. Jednak u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub szczególnie zagrożonych ciężką neutropenią, można rozważyć schemat podawania raz na tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o ryzyku opóźnionej biegunki, występującej po upływie ponad 24 godzin od podania irynotekanu lub w dowolnym czasie przed kolejnym cyklem leczenia.

W przypadku monoterapii pierwszy płynny stolec występował średnio (mediana) piątego dnia po wlewie irynotekanu. Pacjenci powinni szybko poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu biegunki i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Zwiększone ryzyko biegunki występuje u pacjentów po wcześniejszej radioterapii okolic brzucha lub miednicy, pacjentów ze zwiększoną leukocytozą przed rozpoczęciem leczenia, pacjentów w stanie czynnościowym >2 wg klasyfikacji WHO oraz u kobiet. Nieleczona odpowiednio biegunka może zagrażać życiu pacjenta, zwłaszcza w przypadku występującej jednocześnie neutropenii.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawierających elektrolity oraz natychmiast zastosować odpowiednie leczenie przeciwbiegunkowe. Leki przeciwbiegunkowe przepisywane są przez oddział szpitalny, w którym podaje się pacjentowi irynotekan. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zaopatrzyć się w przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki móc natychmiast rozpocząć jej leczenie. W razie wystąpienia biegunki pacjent musi również poinformować o tym lekarza lub oddział szpitalny, w którym podano irynotekan.

Obecnie zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid w dużych dawkach (dawka początkowa 4 mg, następnie 2 mg co 2 godziny). Leczenie to należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno modyfikować dawki. Ze względu na ryzyko porażennej niedrożności jelit loperamidu nie wolno w żadnym wypadku podawać w takich dawkach dłużej niż przez 48 kolejnych godzin ani krócej niż przez 12 godzin.

Jeśli oprócz biegunki u pacjenta występuje również ciężka neutropenia (liczba neutrofilów <500/mm3), poza leczeniem przeciwbiegunkowym należy podawać zapobiegawczo antybiotyk o szerokim zakresie działania.

Oprócz stosowania antybiotyku leczenie biegunki powinno odbywać się w warunkach szpitalnych w następujących przypadkach:

•    biegunka przebiega z gorączką,

•    biegunka ma ciężki przebieg (konieczne jest dożylne nawodnienie pacjenta),

•    biegunka utrzymuje się dłużej niż 48 godzin po rozpoczęciu odpowiedniego leczenia loperamidem w dużych dawkach

Loperamidu nie należy stosować zapobiegawczo, nawet u pacjentów, u których opóźnione biegunki występowały w czasie poprzednich cykli leczenia.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, w kolejnych cyklach leczenia zaleca się zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia irynotekanem zaleca się cotygodniowe pełne badanie krwi. Pacjentów należy poinformować o ryzyku neutropenii i znaczeniu gorączki. Gorączkę neutropeniczną (temperatura >38°C i liczba neutrofilów <1000/mm3) należy natychmiast leczyć w warunkach szpitalnych, podając dożylnie antybiotyki o szerokim zakresie działania.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnych kursach leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką istnieje zwiększone ryzyko zakażenia i toksyczności hematologicznej.

U pacjentów z ciężką biegunką należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym cyklem terapii należy wykonać badanie czynności wątroby.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym niż GGN należy co tydzień kontrolować pełną morfologię krwi ze względu na zmniejszony klirens irynotekanu (patrz punkt 5.2) i zwiększone w związku z tym ryzyko toksyczności hematologicznej. Irynotekanu nie należy podawać pacjentom ze stężeniem bilirubiny >3 razy większym niż GGN (patrz punkt 4.3).

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem irynotekanu zaleca się zapobiegawcze podanie leku przeciwwymiotnego. Nudności i wymioty zgłaszano często. Pacjenci, u których wystąpią wymioty i opóźniona biegunka powinni być natychmiast hospitalizowani w celu leczenia.

Ostry zespół cholinergiczny

W przypadku wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka oraz różne inne objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak pocenie się, kurcze brzucha, zwężenie źrenic i nadmierne wydzielanie śliny) należy podać siarczan atropiny (250 mikrogramów podskórnie), jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową. Pacjentom, u których wystąpi ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zaleca się profilaktyczne podawanie siarczanu atropiny razem z kolejnymi dawkami irynotekanu.

Zaburzenia oddechowe

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często występuje śródmiąższowa choroba płuc w postaci nacieków płucnych. Choroba ta może zakończyć się zgonem pacjenta. Do ewentualnych czynników ryzyka należą: stosowanie leków toksycznych dla płuc, radioterapia i stosowanie czynników stymulujących wzrost kolonii. Pacjentów z czynnikami ryzyka należy uważnie obserwować przed i w trakcie leczenia irynotekanem, czy nie występują u nich objawy oddechowe.

Wynaczynienie

Nie widomo czy irynotekan jest związkiem o działaniu drażniącym, ale należy zachować ostrożność i w celu uniknięcia wynaczynienia kontrolować miejsce wkłucia, czy nie występują objawy zapalenia. W razie wynaczynienia zaleca się przemycie miejsca podania i przyłożenie lodu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na większą częstość zaburzeń czynności biologicznych u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza czynności wątroby, należy zachować ostrożność podczas ustalania dawki irynotekanu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Przewlekłe zapalne choroby jelit i (lub) niedrożność jelit

Pacjentom nie wolno podawać irynotekanu do czasu ustąpienia niedrożności jelit (patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zaburzenia czynności serca

Po zastosowaniu leczenia irynotekanem obserwowano epizody niedokrwienia mięśnia sercowego, głównie u pacjentów z istniejącą chorobą serca, z innymi znanymi czynnikami ryzyka dla choroby serca lub poddawanych wcześniej cytotoksycznej chemioterapii (patrz punkt 4.8).

Dlatego stan pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka należy ściśle monitorować, a także podjąć działania mające na celu zminimalizowanie wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka tj. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia.

Działanie immunosupresyjne i (lub) zwiększona podatność na zakażenia/wrażliwość na szczepienia Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z układem odpornościowym osłabionym przez chemioterapeutyki (w tym irynotekan) może spowodować ciężkie lub zakończone zgonem zakażenia. U pacjentów leczonych irynotekanem należy unikać szczepień z zastosowaniem żywych szczepionek. Można stosować szczepionki zabite lub inaktywowane pamiętając, że odpowiedź organizmu na nie może być słabsza.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością urydylodifosfoglukuronylotransferazy (UDP-glukuronylotransferazy - UGT)

Jednym z metabolicznych szlaków inaktywacji czynnego metabolitu irynotekanu, SN-38, jest glukuronidacja do nieczynnego SN-38-glukuronidu (SN-38G) przez enzym UGT1A1: UDP-glukuronylotransferazę 1A1. Aktywność UGT1A1 jest zmniejszona u osób z polimorfizmem genu UGT1A1*28 lub z wrodzonym niedoborem UGT1A1 (zespół Criglera-Najjara typu 1 i 2). Metaanaliza danych wskazuje, że u osób homozygotycznych w odniesieniu do alleli UGT1A1*28 ryzyko toksyczności hematologicznej (stopnia nI-IV) po podaniu irynotekanu w umiarkowanych lub dużych dawkach (>150 mg/m2 pc.) jest zwiększone. Nie można wykluczyć istnienia zależności pomiędzy genotypem UGT1A1 a występowaniem biegunki wywołanej przez irynotekan.

Jeśli irynotekan podawany jest w dawce 20 mg/ml pacjentom będącym homozygotami w odniesieniu do polimorfizmu UGT1A1*28, należy zastosować zwykłą dawkę początkową. Jednak ze względu na związek między genotypem a toksycznością hematologiczną pacjentów takich należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich zmiany hematologiczne. U pacjentów, u których podczas wcześniejszego leczenia toksyczność hematologiczna była nie do zaakceptowania, należy rozważyć zmniejszenie dawki. Nie wiadomo, o ile dokładnie należy zmniejszyć dawkę w tej grupie pacjentów, ale kolejne modyfikacje dawki należy ustalać na podstawie indywidualnej tolerancji leczenia.

Inne

Produkt leczniczy nie jest wskazany w przypadku wrodzonej nietolerancji fruktozy ze względu na zawartość sorbitolu.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

U pacjentów, u których występowały epizody odwodnienia na skutek biegunki i (lub) wymiotów lub posocznicy obserwowano rzadkie przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia tętniczego lub niewydolności krążeniowej.

Podczas leczenia i przez co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu należy stosować metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu i silnych inhibitorów (np. ketokonazolu) lub induktorów izoenzymu CYP3A4 (np. ryfampicyny, karbamazepiny, fenobarbitalu, ziela dziurawca) ze względu na możliwość zmiany metabolizmu irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć możliwości interakcji między irynotekanem a lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Irynotekan hamuje aktywność esterazy cholinowej, a leki tego typu mogą wydłużać blokadę nerwowo-mięśniową wywołaną przez suksametonium i znosić blokadę nerwowo-mięśniową wywołaną działaniem niedepolaryzujących leków zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych indukujących izoenzym CYP3A (np. karbamazepiny, fenobarbitalu lub fenytoiny) prowadzi do zmniejszenia ekspozycji na irynotekan, SN-38 i glukuronid SN-38 oraz do osłabienia działania farmakodynamicznego. Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych wyrażał się zmniejszeniem o co najmniej 50% wartości AUC dla SN-38 i SN-38G. Poza indukcją enzymów 3A cytochromu P450, nasilona glukuronidacja i zwiększone wydzielanie z żółcią może odgrywać rolę w osłabieniu działania irynotekanu oraz jego metabolitów.

W jednym badaniu wykazano, że jednoczesne podawanie ketokonazolu prowadziło do zmniejszenia AUC pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC) o 87% oraz zwiększenia AUC metabolitu SN-38 o 109% w porównaniu z monoterapią irynotekanem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki o znanym działaniu hamującym (np. ketokonazol) lub pobudzającym (tj. ryfampicyna, karbamazepina lub fenytoina) enzym 3A cytochromu P450. Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami hamującymi lub pobudzającymi ten enzym ze względu na możliwość wpływu na metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.4).

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. oraz preparat dziurawca (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg, obserwowano zmniejszenie o 42% stężenia czynnego metabolitu irynotekanu (SN-38) w osoczu. Dziurawiec zmniejsza stężenie SN-38 w osoczu, dlatego nie należy go stosować jednocześnie z irynotekanem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i kwasu folinowego w schemacie chemioterapii skojarzonej nie zmienia właściwości farmakokinetycznych irynotekanu.

Siarczan atazanawiru

Jednoczesne podawanie irynotekanu i siarczanu atazanawiru, inhibitora CYP3A4 i UGT1A1, może zwiększyć ogólnoustrojową ekspozycję na czynny metabolit irynotekanu, SN-38. Należy wziąć to pod uwagę podczas jednoczesnego podawania tych leków.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych

Leki przeciwzakrzepowe

Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest częste ze względu na zwiększone ryzyko zdarzeń zakrzepowych w przebiegu chorób nowotworowych.

Jeśli wskazane jest zastosowanie leków przeciwzakrzepowych z grupy antagonistów witaminy K, konieczne jest częstsze kontrolowanie wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR) ze względu na ich wąski zakres terapeutyczny, dużą zmienność wewnątrzosobniczą w odniesieniu do potencjału trombogennego krwi i możliwości interakcji między doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi a chemioterapią przeciwnowotworową.

Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

-    Szczepionka przeciw żółtej febrze; ryzyko śmiertelnej uogólnionej reakcji poszczepiennej. Jednoczesne stosowanie niezalecane

-    Żywe atenuowane szczepionki (z wyjątkiem szczepionki przeciw żółtej febrze): ryzyko ogólnoustrojowej, zagrażającej życiu choroby (np. zakażeń). Ryzyko jest większe u pacjentów

z osłabioną przez chorobę podstawową odpornością. Należy stosować inaktywowaną szczepionkę, jeśli tylko istnieje (poliomyelitis).

-    Fenytoina: ryzyko nasilenia drgawek na skutek zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny.

Jednoczesne stosowanie do rozważenia

-    Cyklosporyna, takrolimus: nadmierne zahamowanie układu odpornościowego z ryzykiem limfoproliferacj i.

Nie dowiedziono, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa.

W jednym badaniu (AVF2107g) wykazano zbliżone stężenia irynotekanu u pacjentów otrzymujących w bolusie irynotekan z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) (125 mg/m2 pc. irynotekanu, 500 mg/m2 pc. 5-FU i 20 mg/m2 pc. leukoworyny, podawanych w powtarzanych 6-tygodniowych cyklach, na które składały się 4 tygodnie leczenia, a następnie 2 tygodnie przerwy) oraz w skojarzeniu z bewacyzumabem. Stężenia w osoczu SN-38 (czynnego metabolitu irynotekanu) oceniano w podgrupie pacjentów (obejmującej około 30 osób na ramię badania) i stwierdzono, że były one około 33% większe u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/FA w skojarzeniu z bewacyzumabem niż sam irynotekan/5FU/FA w bolusie. Ze względu na dużą zmienność międzyosobniczą i ograniczoną próbę nie wyjaśniono, czy zwiększenie stężenia SN-38 było wynikiem działania bewacyzumabu. Stwierdzono niewielkie zwiększenie częstości występowania biegunki stopnia 3/4 i leukopenii, jako działań niepożądanych. U pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/FA w skojarzeniu z bewacyzumabem odnotowano więcej przypadków zmniejszenia dawki irynotekanu.

U pacjentów, u których wystąpi ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia podczas leczenia skojarzonego bewacyzumabem z irynotekanem należy zmodyfikować dawkę irynotekanu zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 4.2.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie ma badań dotyczących wpływu irynotekanu na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach udokumentowano niekorzystne działanie irynotekanu na płodność potomstwa (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania irynotekanu u kobiet w ciąży. Irynotekan wykazywał u zwierząt działanie embriotoksyczne i teratogenne (patrz punkt 5.3). Ze względu na wyniki badań na zwierzętach oraz mechanizm działania, irynotekanu nie należy stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym jej trymestrze, bez bezwzględnych wskazań. W każdym indywidualnym przypadku należy ocenić korzyści z leczenia wobec możliwego ryzyka dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Kobietom w wieku rozrodczym otrzymującym irynotekan należy odradzić zajście w ciążę i, gdyby to jednak nastąpiło, zalecić niezwłoczne poinformowanie lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym oraz mężczyźni muszą stosować metody zapobiegania ciąży w trakcie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po jego zakończeniu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy irynotekan przenika do mleka kobiecego. W mleku samic szczurów w okresie laktacji stwierdzano obecność irynotekanu znakowanego l4C. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt, karmienie piersią w czasie leczenia irynotekanem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentów należy ostrzec o możliwości zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od podania irynotekanu oraz doradzić, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w razie wystąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione w tym punkcie odnoszą się do irynotekanu. Nie dowiedziono, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa. W przypadku skojarzonego leczenia z cetuksymabem zgłaszano dodatkowe działania niepożądane, związane z tym lekiem (np. wysypka trądzikowata w 88%). Informacje na temat działań niepożądanych irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Informacja o działaniach niepożądanych związanych ze skojarzonym leczeniem z bewacyzumabem znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Do działań niepożądanych występujących u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem, oprócz obserwowanych podczas monoterapii kapecytabiną (lub zgłaszanych częściej niż podczas stosowania samej kapecytabiny) należą: Bardzo często (działania niepożądane wszystkich stopni): zakrzepica/zator; Często (działania niepożądane wszystkich stopni): reakcja nadwrażliwości, niedokrwienie mięśnia sercowego/zawał mięśnia sercowego; Często (działania niepożądane stopnia 3. i 4.): gorączka neutropeniczna. Pełna informacja na temat działań niepożądanych kapecytabiny znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Do działań niepożądanych 3. i 4. stopnia opisywanych u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem, oprócz obserwowanych podczas monoterapii bewacyzumabem lub zgłaszanych częściej niż podczas monoterapii kapecytabiną, należą: Często (działania niepożądane stopnia 3. i 4.): neutropenia, zakrzepica/zator, nadciśnienie tętnicze i niedokrwienie mięśnia sercowego/zawał mięśnia sercowego. Pełna informacja na temat działań niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu znajduje się w odpowiednich Charakterystykach Produktu Leczniczego.

Następujące działania niepożądane uznane za możliwie lub prawdopodobnie związane z podaniem irynotekanu opisywano u 765 pacjentów otrzymujących irynotekan w monoterapii w zalecanej dawce 350 mg/m2 pc. oraz u 145 pacjentów leczonych irynotekanem podawanym co drugi tydzień w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc. w skojarzeniu z 5FU/FA.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są wczesna i opóźniona biegunka, neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia, łysienie i gorączka bez zakażenia.

Wczesna i opóźniona biegunka, potencjalnie ciężka i oporna na leczenie, neutropenia, nudności i (lub) wymioty oraz trudności w oddychaniu, są objawami działania toksycznego ograniczającego dawkę leku oraz ciężkimi działaniami niepożądanymi, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarza.

Częstość działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze lub niewydolność sercowo-naczyniowa u pacjentów z posocznicą.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem niepożądanym, ograniczającym dawkę. Neutropenia była przemijająca i nie nasilała się wraz z dawką. Mediana czasu do jej największego nasilenia wynosiła 8 dni zarówno podczas monoterapii, jak i leczenia skojarzonego.

Podczas monoterapii:

Bardzo często: neutropenia (u 78,7% pacjentów), z czego ciężka neutropenia (liczba neutrofilów <500/mm3) u 22,6% pacjentów. Spośród ocenianych cykli leczenia w 18% liczba neutrofilów wynosiła mniej niż 1000/mm3, w tym w 7,6% była mniejsza niż 500/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle po 22 dniach.

Niedokrwistość zgłaszano u około 58,7% pacjentów (u 8% stężenie hemoglobiny wynosiło mniej niż 80 g/l, a u 0,9% mniej niż 65 g/l).

Zakażenia występowały u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli).

Często: gorączkę z ciężką neutropenią opisywano u 6,2% pacjentów (1,7% cykli chemioterapii). Zakażenia były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli). W dwóch przypadkach zakażenia zakończyły się zgonem pacjenta.

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) obserwowano u 7,4% pacjentów (1,8% cykli), przy czym w 0,9% przypadków liczba płytek wynosiła <50 000 komórek/mm3 (0,2% cykli). U prawie wszystkich pacjentów normalizacja liczby płytek nastąpiła w ciągu około 22 dni.

Podczas leczenia skojarzonego:

Bardzo często: neutropenię obserwowano u 82,5% pacjentów, z czego ciężką neutropenię (liczba neutrofilów <500/mm3) u 9,8% pacjentów. Spośród ocenianych cykli leczenia w 67,3% liczba neutrofilów wynosiła mniej niż 1000/mm3, w tym w 2,7% była mniejsza niż 500/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle w ciągu 7 do 8 dni.

Niedokrwistość zgłaszano u 97,2% pacjentów (w 2,1% przypadków stężenie hemoglobiny było mniejsze niż 80 g/l).

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) obserwowano u 32,6% pacjentów (21,8% cykli). Nie stwierdzono ciężkiej małopłytkowości (<50 000 komórek/mm3).

Często: gorączkę z ciężką neutropenią opisano u 3,4% pacjentów (0,9% cykli chemioterapii). Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (0,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli). W 1 przypadku zakażenie zakończyło się zgonem pacjenta.

Bardzo rzadko: zgłoszono jeden przypadek obwodowej trombocytopenii z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: łagodne reakcje alergiczne

Rzadko: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: przemijające zaburzenia mowy podczas infuzji irynotekanu, notowane po wprowadzeniu irynotekanu do obrotu

Zaburzenia serca

Rzadko: nadciśnienie tętnicze w trakcie lub po podaniu infuzji

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: śródmiąższowe zapalenie płuc i zapalenie płuc z naciekami płucnymi.

Opisywano wczesne objawy w postaci duszności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit

Opóźniona biegunka

Biegunka (występująca później niż po 24 godzinach od podania) jest działaniem niepożądanym ograniczającym dawkę irynotekanu.

Podczas monoterapii

Bardzo często: Ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów stosujących się do zaleceń leczenia przeciwbiegunkowego. W ocenianych kursach chemioterapii u 14% pacjentów wystąpiła ciężka biegunka. Pierwsze płynne stolce wystąpiły średnio (mediana) w 5. dniu po infuzji trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Podczas leczenia skojarzonego

Bardzo często: Ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów stosujących się do zaleceń leczenia przeciwbiegunkowego. W ocenianych kursach chemioterapii u 3,9% pacjentów wystąpiła ciężka biegunka.

Niezbyt często:

Zgłaszano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, z których jeden został potwierdzony w badaniu bakteriologicznym (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty

Podczas monoterapii

Bardzo często: Nudności i wymioty miały nasilenie ciężkie u około 10% pacjentów otrzymujących leki przeciwwymiotne.

Podczas leczenia skojarzonego

Często: Obserwowano mniejszą częstość występowania ciężkich nudności i wymiotów (odpowiednio u 2,1% i 2,8% pacjentów).

Odwodnienie

Często: Przypadki odwodnienia w wyniku biegunki i (lub) wymiotów.

Niezbyt często: U pacjentów z odwodnieniem związanym z biegunką i (lub) wymiotami zgłaszano przypadku niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolności sercowo-krążeniowej.

Inne zaburzenia żołądka i jelit

Często: Obserwowano zaparcia związane ze stosowaniem irynotekanu i (lub) loperamidu, które występowały:

   w monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów

♦    w leczeniu skojarzonym: u 3,4% pacjentów.

Niezbyt często: Niedrożność jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego.

Rzadko: Zapalenie okrężnicy, w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy i perforacja jelita. Z terapią irynotekanem były związane przypadki objawowego lub bezobjawowego zapalenia trzustki.

Do innych łagodnych objawów należą: brak łaknienia, ból brzucha i zapalenie błony śluzowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: przemijające łysienie Niezbyt często: łagodne reakcje skórne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka bez zakażenia i bez ciężkiej neutropenii u 12% pacjentów otrzymujących lek w monoterapii.

Często: Ostry zespół cholinergiczny: ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 9% pacjentów leczonych monoterapią i u 1,4% pacjentów leczonych w terapii skojarzonej. Głównymi objawami była wczesna biegunka i różne inne objawy, takie jak bóle brzucha, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, niedociśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i wzmożone wydzielanie śliny występujące podczas podawania leku lub w ciągu 24 godzin po infuzji irynotekanu. Objawy te ustępowały po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Astenia miała ciężki przebieg u mniej niż 10% pacjentów leczonych monoterapią oraz u 6,2% pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone. Nie ustalono jednoznacznego związku przyczynowego ze stosowaniem irynotekanu.

U 6,2% pacjentów leczonych w terapii skojarzonej występowała gorączka bez zakażenia oraz bez ciężkiej neutropenii.

Niezbyt często: łagodne odczyny w miejscu podania infuzji.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: wczesne objawy, takie jak skurcze lub bolesne kurcze mięśni oraz parestezje.

Badania diagnostyczne

Bardzo często: podczas leczenia skojarzonego obserwowano przemijające zwiększenie (stopień 1. i 2.) aktywności AspAT (15% pacjentów), AlAT (11%), fosfatazy zasadowej (11% pacjentów) lub stężenia bilirubiny w surowicy (10% pacjentów), bez progresji przerzutów do wątroby.

Często: w monoterapii obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie aktywności aminotransferaz (9,2% pacjentów), fosfatazy zasadowej (8,1% pacjentów) lub stężenia bilirubiny w surowicy (1,8% pacjentów), bez progresji przerzutów do wątroby. U 7,3% pacjentów obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy. W trakcie leczenia skojarzonego u 1% pacjentów obserwowano przemijające zwiększenie (stopień 3.) stężenia bilirubiny w surowicy. Nie obserwowano zmian stopnia 4.

Rzadko: hipokaliemia i hiponatremia, zwykle związane z wystąpieniem biegunki i wymiotów.

Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Istnieją doniesienia o przedawkowaniu po podaniu dawek do około dwóch razy większych niż zalecana dawka terapeutyczna, które może zakończyć się zgonem. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znana odtrutka na irynotekan. Należy rozpocząć leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczyć powikłania związane z zakażeniami. 1

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem onkolitycznym, wybiórczo hamującym aktywność topoizomerazy I DNA. W większości tkanek irynotekan jest metabolizowany przez karboksyesterazę do SN-38, który w porównaniu z irynotekanem wykazuje większą aktywność w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz większą cytotoksyczność w stosunku do linii komórek nowotworowych mysich i ludzkich. Hamowanie aktywności topoizomerazy I DNA przez irynotekan lub SN-38 powoduje uszkodzenia pojedynczej nici DNA, które blokują widełki replikacyjne DNA i odpowiadają za działanie cytotoksyczne. Działanie cytotoksyczne zależało od czasu i było wybiórcze wobec fazy S.

W warunkach in vitro irynotekan i SN-38 nie były rozpoznawane w istotnym stopniu przez glikoproteinę P MDR i wykazywały działanie cytotoksyczne na linie komórkowe oporne na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto irynotekan wykazuje in vivo szeroki zakres aktywności przeciwnowotworowej w modelach doświadczalnych guzów u myszy (gruczolakorak przewodu trzustkowego P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51) oraz ksenotransplantach ludzkich (gruczolakorak jelita grubego Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny w nowotworach wykazujących ekspresję glikoproteiny P MDR (białaczka P388 oporna na winkrystynę i doksorubicynę).

Oprócz aktywności przeciwnowotworowej, najbardziej istotnym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinesterazy.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością UGT1A1

Urydylodifosfoglukuronylotransferaza 1A1 (UGT1A1) uczestniczy w metabolicznej inaktywacji czynnego metabolitu irynotekanu, SN-38 do nieaktywnego glukuronidu SN-38 (SN-38G). Gen kodujący UGT1A1 jest wysoko polimorficzny, co powoduje zmienną międzyosobniczą wydolność metaboliczną. Jedna szczególna zmiana w genie UGT1A1 dotyczy polimorfizmu regionu promotorowego, znanego jako wariant allelu UGT1A1*28. Obecność tego wariantu oraz inne wrodzone niedobory UGT1A1 (tj. zespół Criglera-Najjara i zespół Gilberta) wiążą się ze zmniejszeniem aktywności tego enzymu. Metaanaliza danych wskazuje, że u osób z zespołem Criglera-Najjara typu 1 i 2 lub u osób homozygotycznych w odniesieniu do alleli UGT1A1*28 (zespół Gilberta) zwiększone jest ryzyko toksyczności hematologicznej (stopnia 3 i 4) po podaniu irynotekanu w umiarkowanych lub dużych dawkach (>150 mg/m2 pc.). Nie ustalono związku między genotypem UGT1A1 a występowaniem biegunki wywołanej przez irynotekan.

Pacjenci będący homozygotami w odniesieniu do alleli UGT1A1*28 powinni otrzymywać zwykłą dawkę początkową irynotekanu. Jednak należy uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksycznego działania na układ krwiotwórczy. U pacjentów, u których podczas wcześniejszego leczenia wystąpiły objawy toksyczności hematologicznej, należy rozważyć zmniejszenie dawki irynotekanu. Nie wiadomo, o ile dokładnie należy zmniejszyć dawkę początkową w tej grupie pacjentów, ale kolejne modyfikacje dawki należy ustalać na podstawie indywidualnej tolerancji leczenia (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Dostępne obecnie dane są niewystarczające do ustalenia przydatności klinicznej genotypowania enzymu UGT1A1.

Dane kliniczne

Terapia skojarzona w leczeniu pierwszej linii raka jelita grubego z przerzutami Leczenie skojarzone z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

Przeprowadzono badanie III fazy u 385 nieleczonych uprzednio pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, u których stosowano leczenie zgodnie ze schematem dawkowania co dwa tygodnie (patrz punkt 4.2) lub raz w tygodniu. W każdym schemacie dawkowania co dwa tygodnie, po podaniu

irynotekanu w dawce 180 mg/m2 pc. raz na dwa tygodnie, w 1. dniu podaje się wlew dożylny z kwasu folinowego (200 mg/m2 pc. dożylnie w ciągu 2 godzin) i 5-fluorouracyl (400 mg/m2 pc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, a następnie 600 mg/m2 pc. w trwającej 22 godziny infuzji dożylnej).

W 2. dniu podaje się ponownie kwas folinowy i 5-fluorouracyl według tego samego schematu dawkowania. W schemacie cotygodniowym, po podaniu irynotekanu w dawce 80 mg/m2 pc. podaje się kwas folinowy w infuzji (500 mg/m2 pc. dożylnie przez 2 godziny), a następnie 5-fluorouracyl (2300 mg/m2 pc. w 24-godzinnej infuzji dożylnej) przez 6 tygodni.

W badaniu leczenia skojarzonego z zastosowaniem wyżej opisanych dwóch schematów dawkowania, skuteczność irynotekanu oceniano u 198 leczonych pacjentów:

Leczenie s (oba sc dawko (n=

kojarzone

hematy

wania)

198)

Schemat dawkowania raz w tygodniu (n=50)

Schemat dawkowania raz na dwa tygodnie (n=148)

Irynotekan + 5FU/FA

5FU/FA

Irynotekan + 5FU/FA

5FU/FA

Irynotekan + 5FU/FA

5FU/FA

Odpowiedź (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediana czasu do progresji (miesiące)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

p<0,001

NZ

p=0,001

Mediana czasu trwania odpowiedzi (miesiące)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

N

Z

p=0,043

NZ

Mediana czasu trwania odpowiedzi i stabilizacji (miesiące)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NZ

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (miesiące)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0,0014

NZ

p<0,001

Mediana czasu

przeżycia

(miesiące)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NZ

p=0,041

5FU: 5-fluorouracyl FA: kwas folinowy NZ: nieznamienne

* analiza populacji zgodnie z protokołem badania

Przy schemacie dawkowania raz w tygodniu częstość ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA i 25,6% u pacjentów leczonych samym schematem 5FU/FA. Częstość ciężkiej neutropenii (liczba neutrofilów <500/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA i 2,4% u pacjentów leczonych samym schematem 5FU/FA.

Ponadto w grupie, u której stosowano leczenie skojarzone z irynotekanem, mediana czasu do trwałego pogorszenia stanu czynnościowego pacjenta była znacząco większa niż w grupie leczonej samym 5FU/FA (p=0,046).

W omawianym badaniu III fazy jakość życia pacjentów oceniano za pomocą kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Czas do trwałego pogorszenia stanu pacjenta był konsekwentnie dłuższy w grupach otrzymujących irynotekan. Przebieg zmian w skali oceniającej ogólny stan zdrowia i jakość życia (Global Health Status/Quality of Life) był nieco lepszy w grupie otrzymującej leczenie skojarzone z irynotekanem. Wprawdzie różnica ta nie była znamienna, pokazuje jednak, że w leczeniu skojarzonym z irynotekanem można uzyskać skuteczność kliniczną bez zmian jakości życia.

Leczenie skojarzone z bewacyzumabem

W randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z podwójnie ślepą próbą i aktywną kontrolą oceniano zastosowanie bewacyzumabu w skojarzeniu z irynotekanem/5FU/FA, jako leczenia pierwszej linii w raku okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Dołączenie bewacyzumabu do leczenia skojarzonego o składzie irynotekan/5FU/FA spowodowało statystycznie istotne wydłużenie całkowitego czasu przeżycia. Korzyść kliniczną, mierzoną jako całkowity czas przeżycia, zaobserwowano we wszystkich zdefiniowanych wstępnie podgrupach pacjentów (w tym również w zależności od wieku, płci, statusu czynnościowego, lokalizacji guza pierwotnego, liczby zajętych narządów i czasu trwania przerzutów). Patrz także Charakterystyka Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Podsumowanie wyników oceny skuteczności w badaniu AVF2107g zostało przedstawione w tabeli

AVF2107g

Ramię 1

Ramię 2

Irynotekan/5FU/FA +

Irynotekan/5FU/FA

Placebo

+ Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Ryzyko względne b

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji

Mediana czasu (miesiące)

62

10,6

Ryzyko względne

0,54

Wartość p

<0,0001

Całkowity wskaźnik odpowiedzi

Odsetek (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu (miesiące)

71

10,4

25-75 percentyl (miesiące)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a 5 mg/kg mc. co 2 tygodnie b w stosunku do ramienia kontrolnego.

Leczenie skojarzone z cetuksymabem

EMR 62 202-013: W tym randomizowanym badaniu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którzy nie otrzymywali wcześniejszego leczenia w tym wskazaniu, porównywano skojarzoną terapię cetuksymabem i irynotekanem plus 5-FU/FA w infuzji (n=599) do samej chemioterapii (n=599). Odsetek pacjentów z guzami bez mutacji genu KRAS w populacji pacjentów, u których możliwa była ocena genu KRAS, wynosił 64%.

Populacja ogólna

Populacja bez mutacji genu KRAS

Zmienna/statystyka

Cetuksymab plus FOLFIRI

(N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95% CI)

46,9 (42,9, 51,0)

38,7 (34,8, 42,8)

59,3 (51,6, 66,7)

43,2 (35,8, 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

PFS

Wskaźnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,726, 0,998)

0,68 (0,501, 0,934)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI = przedział ufności

FOLFIRI = irynotekan plus 5-FU/FA w infuzji

ORR = całkowity współczynnik odpowiedzi (pacjenci, u których uzyskano całkowitą lub częściową odpowiedź)

PFS = czas przeżycia bez progresji Leczenie skojarzone z kapecytabiną

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania III fazy (CAIRO) potwierdzają zasadność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie w cyklach trzytygodniowych w skojarzeniu z irynotekanem, w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Ośmiuset dwudziestu pacjentów zostało losowo przydzielonych do ramienia z zastosowaniem leczenia sekwencyjnego (n=410) lub do ramienia z zastosowaniem leczenia skojarzonego (n=410). Na leczenie sekwencyjne składały się: kapecytabina w pierwszej linii (1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni), irynotekan w drugiej linii (350 mg/m2 pc. pierwszego dnia) oraz w trzeciej linii skojarzenie kapecytabiny (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. pierwszego dnia). Na leczenie skojarzone składały się: kapecytabina w pierwszej linii (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pc. pierwszego dnia) (XELIRI) oraz kapecytabina w drugiej linii (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. pierwszego dnia). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3 tygodni. W pierwszej linii leczenia mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w populacji według zamierzonego leczenia (ang. intent-to-treat - ITT ) wyniosła 5,8 miesiąca (95% CI 5,1 - 6,2 miesiąca) w przypadku monoterapii kapecytabiną oraz 7,8 miesiąca (95% CI 7,0 - 8,3 miesiąca) w przypadku terapii schematem XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy przejściowej wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego badania II fazy (AIO KRK0604) potwierdzają zasadność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/mpc. przez 2 tygodnie w cyklach co 3 tygodnie, w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem, w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów przydzielono losowo do leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowa przerwa), irynotekan (200 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie); 118 pacjentów przydzielono losowo do leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowa przerwa), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. jako 2-godzinna infuzja pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji

pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie). Przeżycie wolne od progresji choroby po 6 miesiącach w populacji ITT wyniosło 80% (XELIRI plus bewacyzumab) vs. 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity współczynnik odpowiedzi (odpowiedź całkowita i częściowa) wyniósł 45% (XELOX plus bewacyzumab) vs. 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

Monoterapia w leczeniu drugiej linii raka jelita grubego z przerzutami

Badania kliniczne II/III fazy przeprowadzono według schematu dawkowania w odstępach trzytygodniowych u ponad 980 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, u których wcześniejsze leczenie 5-fluorouracylem zakończyło się niepowodzeniem. Skuteczność irynotekanu oceniano u 765 pacjentów z udokumentowaną progresją choroby w trakcie stosowania 5-fluorouracylu w chwili przyjęcia do badania.

Faza III

Irynotekan a leczenie podtrzymujące

Irynotekan a 5FU

Irynotekan

n=183

Leczenie

podtrzymujące

n=90

wartość p

Irynotekan

n=127

5FU

n=129

wartość p

Czas przeżycia bez progresji po 6 miesiącach (%)

n.d.

n.d.

33,5*

26,7

p=0,03

Czas przeżycia po 12 miesiącach (%)

36,2*

13,8

p=0,0001

44,8*

32,4

p=0,0351

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

9,2*

6,5

p=0,0001

10,8*

8,5

p=0,0351

n.d. nie dotyczy * różnica znamienna statystycznie

W badaniach II fazy przeprowadzonych u 455 pacjentów z zastosowaniem schematu dawkowania co trzy tygodnie wskaźnik przeżycia bez progresji po 6 miesiącach wynosił 30%, a mediana czasu przeżycia wynosiła 9 miesięcy. Mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła 18 miesięcy.

Ponadto przeprowadzono nieporównawcze badania II fazy z udziałem 304 pacjentów leczonych według schematu dawkowania raz w tygodniu dawką 125 mg/m2 pc., podawaną w 90-minutowej infuzji dożylnej przez 4 kolejne tygodnie, po których następowały 2 tygodnie przerwy. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia wynosiła 10 miesięcy. W grupie 193 pacjentów leczonych według cotygodniowego schematu dawkowania, z dawką początkową 125 mg/m2 pc., profil bezpieczeństwa był porównywalny do schematu dawkowania co trzy tygodnie. Mediana czasu do wystąpienia pierwszych wodnistych stolców wynosiła 11 dni.

Leczenie skojarzone z cetuksymabem po niepowodzeniu terapii cytotoksycznej z irynotekanem

Skuteczność leczenia skojarzonego cetuksymabem z irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Leczenie skojarzone zastosowano ogółem u 356 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami wykazującym ekspresję EGFR, u których stwierdzono ostatnio niepowodzenie cytotoksycznej chemioterapii z irynotekanem i których sprawność oceniono na minimum 60 punktów w skali Karnofsky’ego (przy czym u większości pacjentów tej grupy wynik był >80).

EMR 62 202-007: w tym randomizowanym badaniu porównywano leczenie skojarzone cetuksymabem z irynotekanem (218 pacjentów) do cetuksymabu stosowanego w monoterapii (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: w otwartym badaniu z pojedynczym ramieniem oceniano leczenie skojarzone u 138 pacjentów.

Badanie

N

ORR

DCR

PFS

(miesiące)

OS

(miesiące)

ni%)

95% CI

n_£%)

95% CI

Mediana

95% CI

Mediana

95% CI

Cetuksvmab+irvnotekan

EMR 62 202-007

218

50

17.5.

121

48.6.

41

2.8. 4.3

86

7.6. 9.6

(22.9)

29.1

(55.5)

62.2

IMCLCP02-9923

138

21

9.7. 22.3

84

52.2.

29

2.6. 4.1

84

7.2. 10.3

052)

(60.9)

69.1

Cetuksymab

EMR 62 202-007

111

12

5.7. 18.1

36

23.9.

15

1.4. 2.0

69

5.6. 9.1

£108)

(324)

42.0

CI = przedział ufności,

DCR = odsetek kontroli choroby: pacjenci wykazujący pełną lub częściową odpowiedź, lub stabilizację przebiegu choroby przez co najmniej 6 tygodni,

ORR = całkowity współczynnik odpowiedzi (pacjenci, u których uzyskano całkowitą lub częściową odpowiedź),

OS = całkowity czas przeżycia,

PFS = czas przeżycia bez progresji

Skuteczność leczenia skojarzonego z zastosowaniem cetuksymabu z irynotekanem była większa niż cetuksymabu stosowanego w monoterapii w odniesieniu do takich parametrów oceny, jak ORR (całkowity współczynnik odpowiedzi), DCR (odsetek kontroli choroby) i PFS (czas przeżycia bez progresji). W randomizowanym badaniu nie wykazano wpływu na przeżycie całkowite (wskaźnik ryzyka 0,91, p=0,48).

Dane farmakokinetyczne i farmakodynamiczne

Nasilenie najważniejszych działań toksycznych irynotekanu (np. neutropenii i biegunki) jest zależne od wielkości ekspozycji (AUC) zarówno na lek macierzysty, jak i na metabolit SN-38. Podczas leczenia w monoterapii stwierdzono istotne korelacje między działaniem toksycznym na układ krwiotwórczy (zmniejszenie do minimum liczby leukocytów i neutrofilów) lub biegunką a wartością AUC irynotekanu i metabolitu SN-38.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu I fazy, w którym 60 pacjentów otrzymywało co trzy tygodnie od 100 do 750 mg/m2 pc. irynotekanu w infuzji dożylnej trwającej 30 minut, wykazano dwu- lub trójfazową eliminację leku. Średni klirens osoczowy wynosił 15 l/godz./m2 pc., a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania w osoczu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w fazie drugiej 2,5 godziny, a w końcowej fazie eliminacji 14,2 godziny. Profil eliminacji SN-38 był dwufazowy, a średni okres półtrwania w fazie końcowej wynosił 13,8 godziny. Średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, uzyskane pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc, wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 pg/ml. Średnia wartość AUC (pola pod krzywą) wynosiła, odpowiednio, 34 pg x godz./ml i 451 pg x godz./ml. W przypadku SN-38 obserwowano zasadniczo dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych.

Analizę parametrów farmakokinetycznych irynotekanu przeprowadzono u 148 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, leczonych z zastosowaniem różnych schematów i różnych dawek w badaniach II fazy. Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu 3-kompartmentowego odpowiadały wartościom stwierdzonym w badaniach I fazy. Wszystkie badania wykazały, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) i SN-38 zwiększa się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11, a ich parametry farmakokinetyczne są zależne od liczby wcześniejszych cykli i schematu podawania.

In vitro irynotekan wiąże się z białkami osocza w 65%, a SN-38 w 95%.

Badania rozkładu masy i badania metabolizmu z użyciem irynotekanu znakowanego 2 3 4 5 6 7 8 9 10C wykazały, że ponad 50% podanej dożylnie dawki wydalane jest w postaci niezmienionej, z czego 33% z kałem głównie przez żółć, a 22% w moczu.

Wykazano istnienie dwóch szlaków metabolicznych, z których każdy dotyczy co najmniej 12% dawki:

■    hydroliza przez karboksyloesterazę do czynnego metabolitu SN-38. Związek ten jest wydalany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany drogą żółciową

i nerkową (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Glukuronid SN-38 jest prawdopodobnie hydrolizowany następnie w jelitach.

■    procesy utleniania przy udziale enzymów 3A cytochromu P450, prowadzące do otwarcia zewnętrznego pierścienia piperydyny i powstania pochodnej kwasu aminowalerianowego (ang. aminopentanoic acid derivative - APC) i pochodnej pierwszorzędowej aminy (NPC), patrz punkt 4.5.

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, glukuronidu SN-38 i SN-38. Jedynie metabolit SN-38 wykazuje znaczące działanie cytotoksyczne.

Klirens irynotekanu jest zmniejszony o około 40% u pacjentów, u których stężenia bilirubiny są 1,5 do 3 razy większe niż GGN. U tych pacjentów podanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 pc. powoduje stężenia w osoczu porównywalne do stężeń obserwowanych po podaniu 350 mg/m2 pc. pacjentom z nowotworem złośliwym i prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie mutagenne irynotekanu i SN-38 wykazano in vitro w teście aberracji chromosomów w komórkach jajnika chomika chińskiego oraz in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Nie wykazano działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu przez 13 tygodni lek w maksymalnej dawce 150 mg/m2 pc. (co stanowi mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi), w ciągu 91 tygodni od zakończenia podawania irynotekanu nie stwierdzono obecności guzów będących następstwem leczenia.

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i podaniu wielokrotnym prowadzono na myszach, szczurach i psach. Najistotniejsze działania toksyczne obserwowano w układzie krwiotwórczym i limfatycznym. U psów odnotowano opóźnioną biegunkę z atrofią i ogniskową martwicą błon śluzowych jelit, a także wyłysienie. Nasilenie tych działań było zależne od podanej dawki i przemijające.

6.3 Okres ważności

Fiolka przed otwarciem 3 lata.

Po otwarciu

Zawartość fiolki należy zużyć natychmiast po pierwszym otwarciu.

Po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu. Jeśli nie, odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu przed zastosowaniem ponosi użytkownik (zwykle do 24 godzin w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach jałowości).

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 28 dni w temperaturze 2-8°C oraz w temperaturze pokojowej (20-25°C) przy ochronie przed światłem i przez 48 godzin bez ochrony przed światłem.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Fiolki przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z oranżowego szkła (typu I) zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej pokrytej fluoropolimerem, z aluminiowym uszczelnieniem. Fiolka pakowana lub niepakowana w zabezpieczającą plastikową folię Onko-Safe, w tekturowym pudełku.

Opakowanie Onko-Safe nie styka się z produktem leczniczym, ale zapewnia dodatkową ochronę leku podczas transportu i zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego.

Wielkość opakowań:

40 mg/2 ml: 1, 5, 10 fiolek 100 mg/5 ml: 1, 5, 10 fiolek 150 mg/7,5 ml: 1, 5, 10 fiolek 300 mg/15 ml: 1 fiolka 500 mg/25 ml: 1 fiolka

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Postępowanie z irynotekanem

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przygotowując irynotekan do podania. Rozcieńczenia powinny być wykonywane przez wyszkolony personel w warunkach jałowych i specjalnie wyznaczonym miejscu. Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi.

Instrukcja rozcieńczania

Irynotekan w koncentracie do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do podawania wyłącznie w infuzji dożylnej po uprzednim rozcieńczeniu zalecanymi rozcieńczalnikami: 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy do infuzji. W sposób jałowy pobrać z fiolki wymaganą ilość koncentratu irynotekanu za pomocą skalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Uzyskany roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać przez ręczne obracanie.

Jeśli w fiolce lub przygotowanym roztworze pojawi się osad, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Zalecenia ochronne dotyczące przygotowania irynotekanu w roztworze do infuzji

1.    Należy korzystać z specjalnego pomieszczenia wyposażonego w lożę z wyciągiem laminarnym oraz nakładać rękawiczki ochronne i fartuch. W przypadku braku specjalnego pomieszczenia należy założyć maseczkę na usta i okulary ochronne.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki i butelki do infuzji oraz zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki i resztki substancji cytotoksycznych należy traktować jako odpady niebezpieczne i usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi postępowania z NIEBEZPIECZNYMI ODPADAMI.

3.    W przypadku wylania płynu należy postępować według następujących zaleceń:

-    należy nosić odzież ochronną

-    rozbite szkło należy zebrać i wrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY

-    zanieczyszczone powierzchnie należy spłukać dużą ilością zimnej wody

-    po opłukaniu powierzchnie te należy dokładnie wytrzeć, a materiały użyte do wycierania należy wyrzucić do pojemnika na NIEBEZPIECZNE ODPADY

4.    Jeśli dojdzie do kontaktu irynotekanu ze skórą, miejsce to należy obficie przemyć pod bieżącą wodą, a następnie umyć wodą z mydłem. W razie kontaktu leku z błonami śluzowymi, należy je natychmiast przemyć wodą. W razie uczucia dyskomfortu związanego z kontaktem leku ze skórą lub błonami śluzowymi, należy zgłosić się do lekarza.

5.    Jeśli dojdzie do kontaktu irynotekanu z oczami, należy przemyć je dużą ilością wody. Należy natychmiast zgłosić się do okulisty.

Usuwanie

Wszystkie materiały stosowane do przygotowania i podawania leku lub mające jakikolwiek kontakt z irynotekanem należy usunąć zgodnie z lokalnymi wytycznymi postępowania ze środkami cytotoksycznymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG Mondseestrasse 11 4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18249

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.09.2013

21 AT/H/0256/001/IB/008

1

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01XX19

2

DANE FARMACEUTYCZNE

3

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

4

Sorbitol

5

Kwas mlekowy

6

Sodu wodorotlenek

7

Woda do wstrzykiwań

8

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

9

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych

10

w punkcie 6.6.

Irinotecan-Ebewe