+ iMeds.pl

Irinotecan fair-med 20 mg/mlUlotka Irinotecan fair-med

Ulotka dołączonado opakowania: informacja dla użytkownika Irinotecan Fair-Med, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydrate

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Fair-Med

3.    Jak stosować lek Irinotecan Fair-Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Fair-Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Irinotecan Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

Lek Irinotecan Fair-Med należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Lek Irinotecan Fair-Med może być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z wieloma innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka. Te połączenia mogą być stosowane do leczenia nowotworów okrężnicy, odbytnicy oraz raka jelita grubego gdy choroba jest w zaawansowanym stadium.

Lekarz może zastosować połączenie roztworu leku Irinotecan Fair-Med z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5 U/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie roztworu leku Irinotecan Fair-Med z kapecytabiną z lub bez bewacyzumabu w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie roztworu leku Irinotecan Fair-Med z cetuksymabem w leczeniu raka jelita grubego (prawidłowa postać KRAS)-pewien typ raka, który ujawnia markery komórkowe znane jako receptory naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), blokowane przez przeciwciała monoklonalne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Fair-Med

Kiedy nie stosować leku Irinotecan Fair-Med

•    Jeżeli pacjent ma uczulenie na irinotekanu chlorowodorek trójwodny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irinotecan Fair-Med (wymienione w punkcie 6).

•    Jeżeli pacjent ma inną chorobę jelita lub niedrożność jelita w wywiadzie

•    Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

•    Jeżeli pacjent ma zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (więcej niż 3-krotnie powyżej górnej granicy normy)

•    Jeżeli pacjent ma ciężką niewydolność szpiku kostnego

•    Jeżeli pacjent jest w złym stanie ogólnym (oceniany zgodnie z międzynarodowymi standardami)

•    Jeżeli pacjent stosuje ziele dziurawca (Hypericum perforatum),

•    Jeśli pacjent otrzymuje roztwór leku Irinotecan Fair-Med w połączeniu z cetuksymabem, należy upewnić się czy zapoznał się również z ulotką dołączoną do cetuksymabu.

•    Jeśli pacjent otrzymuje roztwór leku Irinotecan Fair-Med w skojarzeniu z bewacyzumabem, należy upewnić się czy zapoznał się również z ulotką dołączoną do bewacyzumabu.

•    Jeśli pacjent otrzymuje roztwór leku Irinotecan Fair-Med w skojarzeniu z kapecytabiną, należy upewnić się czy zapoznał się również z ulotką dołączoną do kapecytabiny.

Dzieci

Lek ten stosuje się tylko u osób dorosłych. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli lek ten zostanie przepisany dziecku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Irinotecan Fair-Med należy omówić to z lekarzem Stosowanie leku u osób w podeszłym wieku wymaga także specjalnych środków ostrożności.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Irinotecan Fair-Med należy poinformowac lekarza, jeśli:

•    Pacjent ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę,

•    U pacjenta występują problemy z nerkami,

•    Pacjent ma astmę,

•    Pacjent był kiedykolwiek poddawany radioterapii,

• U pacjenta pojawiła się ciężką biegunka lub gorączka po rozpoczęciu leczenia lekiem Irinotecan Fair-Med,

•    Pacjent ma problemy z sercem,

•    Pacjent pali papierosy, ma wysokie ciśnienie krwi lub wysoki poziom cholesterolu, ponieważ te czynniki mogą zwiększać ryzyko choroby serca w trakcie leczenia lekiem Irinotecan Fair-Med.

• Pacjent otrzymał lub spodziewane jest, że otrzyma w najbliższym czasie szczepienia.

• Pacjent przyjmuje inne leki. Proszę zapoznać się z poniższą sekcją “Lek Irinotecan Fair-Med a inne leki”

Leczenie będzie prowadzone przez zespół specjalistów doświadczonych w stosowaniu tego typu leków i pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej. Personel tej jednostki wyjaśni kiedy zachować szczególną ostrożność podczas i po zakończeniu terapii. Ta ulotka może być pomocna w zapamiętaniu tych informacji przez pacjenta.

1.    Pierwsze 24 godziny od podaniu leku Irinotecan Fair-Med

Podczas podawania leku Irinotecan Fair-Med (30 do 90 min.) i w czasie 24 godzin po podaniu pacjent może odczuwać następujące objawy: biegunka, ból brzucha, zaczerwienienie, ból, swędzenie, łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (cieknący nos), niskie ciśnienie krwi, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i nadmierne wydzielanie śliny. Objawy te nazywane są ciężkim zespołem cholinergicznym, który można leczyć (stosując atropinę). Jeśli wystąpi jakikolwiek z tych objawów pacjent powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza, który następnie rozpocznie leczenie.

2.    Okres pomiędzy pierwszym dniem po podaniu leku Irinotecan Fair-Med do kolejnego cyklu leczenia

W tym czasie u pacjenta mogą wystąpić różne objawy, z których niektóre mogą być poważne i mogą wymagać natychmiastowego leczenia i hospitalizacji.

Biegunka

Jeśli biegunka rozpocznie się później niż 24 godziny po podaniu leku Irinotecan Fair-Med („biegunka opóźniona”) może być poważna. Często występuje po 5 dniach od podania leku. W przypadku wystąpienia biegunki należy niezwłocznie rozpocząć leczenie i postępować i uważnie obserwować. Niezwłocznie po wystąpieniu pierwszego luźnego stolca należy:

1.    Przyjąć lek przeciwbiegunkowy, przepisany przez lekarza, w sposób dokładnie zgodny z jego

zaleceniami. Nie należy zmieniać sposobu dawkowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Jako leku przeciwbiegunkowego zaleca się stosowanie loperamidu (4 mg - pierwsza dawka, a potem 2 mg co dwie godziny także w nocy). Leczenie należy kontynuować przez co

2.    Niezwłocznie wypić dużą ilość wody i płynów aby zapobiec odwodnieniu (takich jak: woda, woda mineralna, napoje gazowane, zupy lub doustne napoje do nawadniania).

3.    Niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego i poinformować go o wystąpieniu biegunki.

W przypadku gdy kontakt z lekarzem jest niemożliwy należy poinformować oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie. Bardzo ważne jest poinformowanie personelu oddziału szpitalnego prowadzącego leczenie o wystąpieniu biegunki.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza lub oddział szpitalny w przypadku gdy:

•    jeżeli oprócz biegunki występują nudności, wymioty lub gorączka

•    jeżeli biegunka utrzymuje się po 48 godzinach od przyjęcia leku przeciwbiegunkowego

Uwaga: Nie należy przyjmować innych leków na biegunkę poza lekiem przepisanym przez lekarza oraz innych płynów niż opisane powyżej. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Nie należy przyjmować leku przeciwbiegunkowego profilaktycznie, nawet w przypadku, gdy opóźnione biegunki występowały w poprzednich cyklach leczenia.

Gorączka

Kiedy temperatura ciała wzrośnie powyżej 38°C może to być oznaką zakażenia, zwłaszcza, gdy towarzyszy jej biegunka. W przypadku wystąpienia gorączki (powyżej 38°C) należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub oddział, który udzieli właściwej pomocy.

Nudności i wymioty

W razie nudności i (lub) wymiotów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym prowadzącym leczenie.

Neutropenia

Lek Irinotecan Fair-Med może powodować zmniejszenie liczby pewnych białych krwinek, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń. Zjawisko to jest nazywane neutropenią.

Neutropenia często występuje podczas leczenia irinotekanem i jest odwracalna. Lekarz prawdopodobnie zaleci regularne wykonywanie badań krwi w celu monitorowania liczby tych białych krwinek. Neutropenia jest poważna i powinna być jak najszybciej leczona i ściśle monitorowana.

Trudności w oddychaniu

W razie trudności w oddychaniu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem Zaburzenia czynności wątroby

Badania parametrów czynności wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia irinotekanem i przed każdym kolejnym cyklem chemioterapii (badanie krwi).

W przypadku, gdy po powrocie do domu ze szpitala u pacjenta wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub oddział szpitalny na którym pacjent otrzymał lek Irinotecan Fair-Med.

Zaburzenia czynności nerek

W czasie rozmowy z lekarzem należy upewnić się, że u pacjenta nie występują problemy z nerkami, gdyż lek ten nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Lek Irinotecan Fair-Med a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków pochodzenia roślinnego oraz witamin i minerałów.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Irinotecan Fair-Med. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków:

• Ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybicznych),

•    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    Karbamazepina, Fenobarbital lub Fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki).

•    Warfaryną (przeciwzakrzepowe stosowane w celu rozrzedzenia krwi)

•    Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)

•    Cyklosporyna lub Takrolimus (używane do hamowania procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych)

Nie należy stosować leków zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum) jednocześnie z lekiem Irinotecan Fair-Med, a także w pomiędzy cyklami leczenia, gdyż mogą one obniżać działanie irinotekanu. W przypadku, gdy pacjent wymaga leczenia operacyjnego należy powiadomić lekarza lub anestezjologa o przyjmowaniu leku, gdyż może on wpływać na działanie innych leków stosowanych podczas operacji.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Irinotecan Fair-Med w czasie ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę. Kobiety i mężczyźni wykazujący aktywność seksualną podczas (i przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia) powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza w razie zajścia w ciążę w tym czasie.

Podczas leczenia lekiem Irinotecan Fair-Med nie wolno karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niekiedy lek Irinotecan Fair-Med może powodować działanie niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

W czasie 24 godzin od podania leku Irinotecan Fair-Med u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Lek Irinotecan Fair-Med zawiera sorbitol oraz sód.

Jeżeli zostałeś poinformowany przez swojego lekarza, że cierpisz na nietolerancję któregoś z cukrów, skontaktuj się ze swoim lekarzem przed zastosowaniem leku.

Lek zawiera również mniej niż 1 mmol sodu/dawkę, czyli jest praktycznie pozbawiony sodu.

3.    Jak stosować lek Irinotecan Fair-Med

Lek Irinotecan Fair-Med jest podawany we wlewie dożylnym przez 30 do 90 minut.

Ilość leku Irinotecan Fair-Med zależy od wieku, wzrostu i masy ciała pacjenta oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta i rodzaju wcześniej stosowanego leczenia przeciwnowotworowego. Lekarz prowadzący zaleci dawkę odpowiednią dla danego pacjenta.

• u pacjentów leczonych wcześniej 5-fluorouracylem (5-FU) stosuje się leczenie lekiem Irinotecan Fair-Med rozpoczynając od dawki 350 mg/m2 pc. raz na trzy tygodnie

•    u pacjentów, u których nie stosowano wcześniej chemoterapii stosuje się zazwyczaj dawkę

180 mg/m2 pc. leku Irinotecan Fair-Med podawaną raz na dwa tygodnie, po której podaje się kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Jeśli pacjent otrzyma lek Irinotecan Fair-Med w połączeniu z cetuksymabem, Irinotecan Fair-Med nie wolno podawać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu. Należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego dotyczących dotychczasowego leczenia.

Powyższe dawki mogą być zmieniane przez lekarza w zależności od stanu zdrowia oraz ewentualnych działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinotecan Fair-Med

Należy powiadomić lekarza o podejrzeniu podania zbyt dużej dawki leku Irinotecan Fair-Med. Podanie zbyt dużej dawki powoduje nasielenie działań niepożądanych takich jak biegunka i neutropenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi). W razie przedawkowania pacjent powinien otrzymać leczenie zapobiegające odwodnieniu. Należy monitorować ilość krwinek we krwi oraz podjąć właściwe leczenie w przypadku wystąpienia zakażenia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane oraz ryzyko i korzyści z leczenia omówi lekarz.

Poważne działania niepożądane: jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożądanych

należy powiadomić lekarza, gdyż mogą one wymagać natychmiastowej pomocy medycznej. Patrz punkt 2

„Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Fair-Med”.

• Ostry zespól cholinergiczny: głównymi objawami są: biegunka wczesna i różne inne objawy takie jak: ból brzucha, zaczerwienienie, ból, swędzenie, łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (cieknący nos), niskie ciśnienie krwi, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, , zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i nadmierne wydzielanie śliny występujące podczas pierwszych 24 godzin po podaniu leku Irinotecan Fair-Med

•    „Biegunka opóźniona” mogąca wystąpić później niż 24 godziny po podaniu leku Irinotecan Fair-Med. Często jest ona obserwowana 5 dni od podania leku. Należy postępować według instrukcji podanych w punkcie 2.

•    Gorączka powyżej 38°C.

•    Trudności w oddychaniu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów należy powiadomić lekarza, który

zaleci właściwe leczenie.

Bardzo częste działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Zaburzenia krwi: Neutropenia (zmniejszenie liczby pewnych białych krwinek, co może powodować zwiększenie podatności na zakażenia)

• Uczucie zmęczenia i osłabienia oraz bladość (wywołane anemią, zmniejszeniem ilości czerwonych krwinek)

•    W terapii połączonej (kiedy w celu leczenia raka lek Irinotecan Fair-Med jest stosowany z innymi lekami), skłonność do powstawania siniaków i krwawień (wywołane trombocytopenią, zmniejszoną ilością płytek krwi)

•    W monoterapii (kiedy w celu leczenia raka stosuje się sam lek Irinotecan Fair-Med): gorączka i zakażenia

•    W monoterapii: gorączka bez wystąpienia zakażenia i bez znacznego zmniejszenia ilości pewnych białych krwinek

•    Ciężka „biegunka opóźniona”

•    W monoterapii: ciężkie nudności i wymioty

•    Tymczasowa utrata włosów

•    w terapii skojarzonej: krótkotrwałe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT), fosfatazy alkalicznej lub zwiększenie stężenia bilirubiny.

Częste działania niepożądane (mniej niż 1 na 10 pacjentów)

•    ostry zespól cholinergiczny (główne objawy opisano w części „Poważne działania niepożądane”)

•    w monoterapii: skłonność do powstawania siniaków i krwawień (wywołane trombocytopenią, zmniejszoną ilością płytek krwi)

• zakażenia, związane z poważnym zmniejszeniem ilości pewnych białych krwinek (zaobserwowano 3 przypadki śmiertelne)

•    gorączka, związane z poważnym zmniejszeniem ilości pewnych białych krwinek (gorączka z ciężką neutropenia)

• w terapii skojarzonej: gorączka bez wystąpienia zakażenia i bez znacznego zmniejszenia ilości pewnych białych krwinek

•    utrata wody (odwodnienie), często związane z biegunką i (lub) wymiotami

•    zaparcia

•    w terapii połączonej: silne nudności i wymioty

•    silne osłabienie

•    krótkotrwały zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (transaminaz, fosfatazy alkalicznej) lub stężenia bilirubiny (bardzo wysoki w terapii skojarzonej), krótkotrwałe zwiększenie stężenia kreatyniny.

Niezbyt częste działania niepożądane (mniej niż 1 na 100 pacjentów)

• łagodne reakcje skórne i uczuleniowe (swędzenie skóry, podrażnienie i pieczenie oczu, katar)

•    ból albo zaczerwienienie w okolicy miejsca wkłucia w czasie wlewu

•    wśród objawów wczesnych obserwowano także problemy z oddychaniem

•    zapalenia płuc, powodujące spłycenie oddechu, suchy kaszel i trzeszczący oddech (śródmiąższowe zapalenie płuc)

•    częściowa lub całkowita niedrożność jelit

•    zapalenie jelit powodujące ból i (lub) biegunkę (nazywane rzekomobłoniastym zapaleniem jelit)

•    krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą powodować wymioty krwią lub oddawanie ciemnych, smolistych stolców

•    odwodnienie, często towarzyszące biegunce i wymiotom, mogące doprowadzić do problemów z nerkami, niskiego cieśnienia krwi, lub utraty przytomności.

• posocznica (ciężka odpowiedź całego organizmu na zakażenie), mogąca doprowadzić do problemów z nerkami, niskiego cieśnienia krwi, lub utraty przytomności.

Rzadkie działania niepożądane (mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    ciężkie reakcje uczuleniowe (reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne), powodujące zaczerwienienie skóry, także wysypkę, puchnięcie rąk, stóp, kostek, ust, jamy ustnej lub gardła (mogące powodować problemy z połykaniem lub oddychaniem). Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast powiadomić lekarza.

•    wczesne objawy takie jak: mrowienie i skurcze mięśni oraz zaburzenia czucia

•    zapalenie jelita, powodujące ból brzucha

•    przedziurawienie jelita, powodujące ciężkie bóle brzucha, nudności i wymioty

•    brak apetytu (anoreksja), bóle brzucha, zapalenie błon śluzowych

•    zapalenie trzustki, powodujące ból w górnej części brzucha

•    zwiększenie ciśnienia krwi podczas i po podaniu leku

•    zmniejszenie stężenia potasu sodu we krwi, najczęściej związane z biegunką i wymiotami Bardzo rzadkie działania niepożądane (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    skłonność do powstawania siniaków i krwawień spowodowane niszczeniem płytek krwi (1 przypadek)

•    krótkotrwałe zaburzenia mowy

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów trawiennych, powodujący rozpad cukrów i tłuszczy (lipaza, amylaza)

Jeżeli pacjent otrzymuje roztwór leku Irinotecan Fair-Med w połączeniu z cetuksymabem, niektóre działania niepożądane mogą być związane z tym połączeniem. Do takich działań niepożądanych można zaliczyć wysypkę trądzikową. Dlatego należy upewnić się, że pacjent zapoznał się również z ulotką dołączoną do cetuksymabu.

Jeżeli pacjent otrzymuje roztwór leku Irinotecan Fair-Med w połączeniu z kapecytabiną, niektóre działania niepożądane mogą być związane z tym połączeniem. Do takich działań niepożądanych można zaliczyć: bardzo często skrzepliny krwi, często reakcje uczuleniowe, zawał serca i gorączkę u pacjentów z małą liczbą białych krwinek. Dlatego należy upewnić się, że pacjent zapoznał się również z ulotką dołączoną do kapecytabiny.

Jeżeli pacjent otrzymuje roztwór leku Irinotecan Fair-Med w połączeniu z kapecytabiną i bewacyzumabem, niektóre działania niepożądane mogą być związane z tym połączeniem. Do takich działań niepożądanych można zaliczyć: małą liczbę białych krwinek, skrzepliny krwi, wysokie ciśnienie krwi oraz zawał serca. Dlatego należy upewnić się, że pacjent zapoznał się również z ulotką dołączoną do kapecytabiny i bewacyzumabu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Fair-Med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonym na etykiecie fiolki i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Fiolki z lekiem Lek Irinotecan Fair-Med przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Do jednorazowego użytku.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Nie zamrażać.

Po rekonstytucji wykonanej w warunkach aseptycznych roztwór leku należy podać (zakończyć wlew dożylny) niezwłocznie lub w ciągu 24 godzin, jeśli roztwór przechowywano od momentu przygotowania w temperaturze od 2°C do 8°C.

W razie zaobserwowania osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu produkt należy usunąć.

Zaleca się podanie leku bezpośrednio po jego rozcieńczeniu.

Po użyciu, fiolki należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów środków cytotoksycznych.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Irinotecan Fair-Med

•    Substancją czynną leku jest irinotekanu chlorowodorek trójwodny, 20 mg/ml

•    Inne składniki leku to sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek i kwas solny, wodę do wstrzykiwań. Jak wygląda lek Irinotecan Fair-Med i co zawiera opakowanie

Lek Irinotecan Fair-Med 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przejrzystym, żółtym roztworem. Przed wlewem należy lek rozcieńczyć.

Lek Irinotecan Fair-Med jest dostępny w trzech wielkościach opakowań:

1 x 40 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego w 2 ml, w fiolce z oranżowego szkła z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym wieczkiem (typu flip-off) w tekturowym pudełku.

1 x 100 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego w 5 ml, w fiolce z oranżowego szkła z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym wieczkiem (typu flip-off) w tekturowym pudełku.

1 x 300 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego w 15 ml, w fiolce z oranżowego szkła z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym wieczkiem (typu flip-off) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13 22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca:

Mibe GmbH Arzneimittel Munchener Str. 15 D-06796 Brehna Niemcy

Thymoorgan Pharmazie GmbH Schiffgraben 23

38690 Goslar Ortsteil Vienenburg Niemcy

Ten lek uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w krajach Uni Europejskiej pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Irinotesin 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Polska:    Irinotecan Fair-Med 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do

infuzji

Wielka Brytania :    Irinotecan 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2014

Informacje przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Irinotecan Fair-Med, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydrate

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja stosowania - produkt cytotoksyczny.

Sposób postępowania

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować szczególne środki ostrożności podczas przygotowywania roztworów leku Irinotecan Fair-Med. Rozcieńczanie należy wykonać w warunkach aseptycznych; przez wyszkolony personel i w przeznaczonym do tego miejscu. Należy stosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Środki ostrożności przy przygotowaniu roztworu do infuzji

1.    Należy stosować środki ochrony takie jak: odzież ochronną, rękawiczki oraz komorę ochronną. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania komory ochronnej należy stosować gogle i maskę ochronną.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki, butelki, kaniule, strzykawki, cewniki, probówki oraz pozostałości cytostatyków należy traktować jako odpady wysokiego ryzyka i usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów wysokiego ryzyka.

3.    W przypadku rozlania należy stosować się do poniższej instrukcji:

•    mieć założone ubranie ochronne

•    zebrać resztki szkła i umieścić je w pojemniku na odpady wysokiego ryzyka

•    zanieczyszczoną powierzchnię spłukać kilkakrotnie zimą wodą

•    dokładnie wytrzeć spłukiwaną powierzchnię, a materiał zastosowany do wycierania umieścić w

pojemniku na odpady wysokiego ryzyka

4.    Jeżeli lek Irinotecan Fair-Med lub roztwór dostanie się przypadkowo na skórę, należy go natychmiast dokładnie zmyć najpierw dużą ilością bieżącej wody, a następnie wodą z mydłem. W razie dostania się leku na błony śluzowe, należy je natychmiast przepłukać wodą. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości należy zgłosić się do lekarza.

5.    Jeżeli lek Irinotecan Fair-Med lub roztwór dostanie się do oka należy je natychmiast przepłukać wodą. Należy niezwłocznie zgłosić się do okulisty.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Lek Irinotecan Fair-Med jest przeznaczony do podania dożylnego jedynie, gdy zostanie rozcieńczony bezpośrednio przed podaniem jednym z zalecanych rozpuszczalników: albo 0,9% roztworem chlorku sodu, roztwór do infuzji albo 5% roztworem glukozy, roztwór do infuzji. Zachowując warunki aseptyki, za pomocą strzykawki należy pobrać żądaną ilość leku Irinotecan Fair-Med koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym zawierających 250 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu. Roztwór płynu infuzyjnego należy dokładnie wymieszać ręcznie wykonując ruchy obrotowe workiem lub butelką.

W razie zaobserwowania osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów środków cytotoksycznych.

Leku Irinotecan Fair-Med nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi powyżej.

Roztwór do infuzji leku Irinotecan Fair-Med należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Lek Irinotecan Fair-Med nie powinien być podawany w bolusie lub we wlewie dożylnym krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 90 minut.

Po rozcieńczeniu: Roztwór należy zużyć bezpośrednio po rozcieńczeniu, ponieważ nie zawiera on żadnych środków konserwujących. Jeżeli przygotowanie roztworu odbywa się w ściśle aseptycznych warunkach (tj. w komorze z nawiewem laminarnym), to roztwór leku należy podać pacjentowi (zakończyć wlew dożylny) niezwłocznie lub w ciągu 24 godzinach, jeśli roztwór przechowywano od momentu przygotowania w temperaturze od 2°C do 8°C.

Usuwanie pozostałości leku i opakowań

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

9

Irinotecan Fair-Med

Charakterystyka Irinotecan fair-med

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Fair-Med, 20 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Koncentrat zawiera 20 mg/ml irinotekanu chlorowodorku trójwodnego (Irinotecani hydrochloridum, trihydrate), co odpowiada 17,33 mg/ml irinotekanu.

Każda fiolka 2 ml zawiera 40 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka 5 ml zawiera 100 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Każda fiolka 15 ml zawiera 300 mg irinotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Sorbitol E420 Sód

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji Przejrzysty, żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Irinotecan Fair-Med jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej

•    w monoterapii, w leczeniu pacjentów u których terapia z użyciem 5-fluorouracylu zakończyła się niepowodzeniem.

Lek jest stosowany w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu pacjentów chorych na raka jelita grubego z przerzutami genem KRAS typu dzikiego którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), u chorych których wcześniej nie leczono z powodu przerzutowej postaci choroby lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irinotekanu (patrz punkt 5.1).

Produkt jest stosowany w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacizumabem jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z przerzutową postacią raka okrężnicy lub odbytnicy.

Produkt jest stosowany w skojarzeniu z kapecytabiną oraz z lub bez bewacizumabu jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Roztwór do infuzji leku Irinotecan Fair-Med należy podawać do żyły obwodowej lub centralnej.

Sposób podawania

Środki ostrożności, które należy zachować przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Produkt leczniczy Irinotecan Fair-Med jest cytotoksyczny; informacje dotyczące rozcieńczania i specjalne środki ostrożności zamieszczone są w punkcie 6.6.

Produkt leczniczy Irinotecan Fair-Med nie powinien być podawany w bolusie lub we wlewie dożylnym trwającym krócej niż 30 minut i nie dłużej niż 90 minut.

Zalecane dawkowanie

Monoterapia (u pacjentów wcześniej leczonych):

Zalecana dawka leku Irinotecan Fair-Med wynosi 350 mg/m2 pc. podawana raz na trzy tygodnie, we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz punkt 4.4 i 6.6).

Terapia skojarzona (u pacjentów wcześniej nieleczonych):

Bezpieczeństwo i skuteczność irinotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1):

•    Irinotecan Fair-Med z 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie.

Zalecana dawka produktu leczniczego Irinotecan Fair-Med wynosi 180 mg/m2 pc. podawana raz na dwa tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po którym podaje się we wlewie dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Informacje o dawkowaniu i sposobie jednoczesnego podawania cetuksymabu zamieszczono w drukach informacyjnych dołączonych do tego produktu leczniczego.

Zwykle stosuje się taką samą dawkę irinotekanu, jak w ostatnim cyklu poprzedzającego schematu leczenia zawierającego irinotekan. Irinotekan nie może być podawany wcześniej niż po upływie 1 godziny po zakończeniu wlewu cetuksymabu

Informacje o dawkowaniu i sposobie podawania bewacyzumabu zamieszczono w charakterystyce produktu leczniczego dla bewacyzumabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania leku w skojarzeniu z kapecytabiną zamieszczono w punkcie 5.1 oraz w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego dla kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania

Produkt leczniczy Irinotecan Fair-Med należy podawać po po zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i całkowitym ustąpieniu biegunki, związanej z podawaniem leku.

Na początku kolejnej infuzji w ramach terapii dawka produktu Irinotecan Fair-Med oraz 5FU (o ile jest stosowany) powinna być zmniejszona odpowiednio do najcięższego stopnia zdarzeń niepożądanych stwierdzonych po wcześniejszym wlewie. Leczenie należy opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby umożliwić wyleczenie zdarzeń niepożądanych związanych z terapią.

Dawkę leku Irinotecan Fair-Med i/lub 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w razie wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    toksyczności hematologicznej - neutropenia stopnia 4., neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3.-4. i gorączka stopnia 2.-4.), trombocytopenia i leukopenia stopnia 4.

•    toksyczności niehematologicznej (stopnia 3.-4.)

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irinotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego leku.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego opracowaną dla kapecytabiny, podanie leku w skojarzeniu z kapecytabiną pacjentom w wieku 65 lat i starszym wymaga zmniejszenia początkowej dawki kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę. Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki leku podawanego w skojarzeniu zawarte są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla kapecytabiny.

Czas trwania leczenia

Leczenie irinotekanem należy kontynuować do wystąpienia progresji momentu stwierdzenia obiektywnej progresji choroby lub do wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W monoterapii: Dawkę początkową leku Irinotecan Fair-Med u pacjentów ze stanem ogólnym <2 wg klasyfikacji WHO należy dostosować do stężenia bilirubiny (do 3-krotnej wartości górnej granicy normy (ang. upper limit of the normal range, GGN)). U tych pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irinotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), dlatego ryzyko uszkodzenia układu krwiotwórczego jest większe. W tej grupie pacjentów zaleca się wykonywanie co tydzień pełnych badań krwi obwodowej (badanie morfologii krwi z rozmazem).

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5 raza większe niż górna granica normy, zalecana dawka leku Irinotecan Fair-Med wynosi 350 mg/m2 pc.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż górna granica normy, zalecana dawka leku Irinotecan Fair-Med wynosi 200 mg/m2 pc.

•    Pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna wartość górnej granicy normy (patrz punkty 4.3 i 4.4), nie należy leczyć lekiem Irinotecan Fair-Med

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych produktem leczniczym Irinotecan Fair-Med w chemioterapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie zaleca się stosowania leku Irinotecan Fair-Med, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych irinotekanu u pacjentów w podeszłym wieku.

W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów w tej grupie pacjentów, dawkę leku należy dobrać szczególnie ostrożnie (patrz punkt 4.4). Pacjenci z tej grupy wymagają szczególnie dokładanego monitorowania (patrz punkt 4.4).

Dzieci:

Produktu leczniczego Irinotecan Fair-Med nie należy stosować u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Przewlekłe choroby zapalne jelit i (lub) niedrożność jelita grubego (patrz punkt 4.4)

•    Ciężka nadwrażliwość na irinotekanu chlorowodorek trójwodny lub na lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie

•    Karmienie piersią (patrz punkty 4.6 i 4.4)

•    Stężenie bilirubiny w surowicy ponad 3 razy większe niż górna granica normy (patrz punkt 4.4)

•    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego

•    Stan sprawności wg klasyfikacji WHO >2

•    Jednoczesne stosowanie ziela dziurawca (patrz    punkt 4.5)

Dodatkowe przeciwwskazania dotyczące cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny zawarte są w Charakterystykach Produktu Leczniczego dotyczących tych produktów leczniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek Irinotecan Fair-Med należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza specjalisty mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej, na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu cytostatyków.

Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość występowania zdarzeń niepożądanych, lek Irinotecan Fair-Med może być przepisany jedynie, gdy przewidywane korzyści leczenia przeważają nad możliwym ryzykiem terapeutycznym w niżej wymienionych przypadkach:

•    u pacjentów, u których występuje ryzyko powikłań, zwłaszcza u osób klasyfikowanych w stopniu 2 skali sprawności WHO.

•    w rzadkich przypadkach, gdy można podejrzewać, że pacjenci nie będą w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i długotrwałego leczenia przeciwbiegunkowego w połączeniu z przyjmowaniem dużych ilości płynów w razie opóźnionej biegunki). W przypadku tych pacjentów zaleca się ścisły nadzór szpitalny.

Produkt leczniczy Irinotecan Fair-Med w monoterapii stosuje się zwykle w schemacie leczenia co trzy tygodnie, jednakże u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub u szczególnie narażonych na ryzyko ciężkiej neutropenii, można rozważyć podawanie leku w schemacie dawkowania co tydzień (patrz punkt 5).

Opóźniona biegunka

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia biegunki po ponad 24 godzinach od podania produktu leczniczego Irinotecan Fair-Med lub w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego kursu terapii. W monoterapii pierwszy płynny stolec występował przeciętnie w 5 dniu po infuzji produktu Irinotecan Fair-Med. Pacjenci powinni niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu biegunki i szybko rozpocząć jej leczenie.

Do pacjentów o zwiększonym ryzyku wystąpienia biegunki należą osoby po uprzedniej radioterapii okolic brzucha i (lub) miednicy, pacjenci ze zwiększoną leukocytozą w badaniu początkowym, pacjenci o stanie sprawności > 2 wg klasyfikacji WHO oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza gdy u pacjenta jednocześnie występuje neutropenia.

Po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawierających elektrolity i natychmiast zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Terapię przeciwbiegunkową przepisuje oddział, na którym podano irinotekanu chlorowodorek trójwodny. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zaopatrzyć się w przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto pacjent powinien zawsze informować lekarza lub oddział szpitalny podający irinotekan o wystąpieniu biegunki.

Zalecane obecnie leczenie przeciwbiegunkowe polega na podawaniu dużych dawek loperamidu (pierwsza dawka 4 mg, a następnie 2 mg co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po ostatnim wystąpieniu płynnego stolca i nie należy jej modyfikować. W żadnym razie nie może ono być jednak stosowane nieprzerwanie w takim reżimie dawkowania dłużej niż przez 48 godzin, z uwagi na niebezpieczeństwo niedrożności porażennej jelit, ani krócej niż przez 12 godzin.

Oprócz leczenia przeciwbiegunkowego stosuje się profilaktycznie antybiotyki o szerokim zakresie działania, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy występuje biegunka i ciężka neutropenia (liczba neutrofilów <500 komórek/mm3).

Poza stosowaniem antybiotykoterapii pacjent powinien być poddany leczeniu szpitalnemu gdy:

•    biegunce towarzyszy gorączka,

•    wystąpiła ciężka biegunka (jeśli konieczne jest dożylne uzupełnianie płynów)

•    biegunka utrzymuje się po 48 godzinach po rozpoczęciu leczenia dużymi dawkami loperamidu

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet pacjentom, u których opóźnione biegunki występowały w czasie poprzednich cykli leczenia irinotekanem.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zalecane jest zmniejszenie dawki irinotekanu w kolejnych cyklach leczenia (patrz punkt 4.2).

Hematologia

W czasie leczenia produktem Irinotecan Fair-Med zaleca się wykonywanie co tydzień kontrolnych badań morfologicznych krwi z rozmazem. Należy poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia neutropenii i związanego z tym diagnostycznego znaczenia gorączki. Pacjentów, u których wystąpi neutropenia i gorączka (temperatura >38°C i liczba neutrofilów <1000 komórek/mm3) należy hospitalizować i intensywnie leczyć, podając dożylnie antybiotyki o szerokim zakresie działania.

Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, zaleca się zmniejszenie dawki leku w kolejnym cyklu chemioterapii (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej jest zwiększone. U pacjentów tych należy wykonać badanie morfologii krwi obwodowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Badania parametrów czynności wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia irinotekanem i przed każdym kolejnym cyklem chemioterapii.

Zaleca się oznaczanie parametrów krwi obwodowej co tydzień u pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym niż GGN spowodowanym zmniejszonym klirensem irinotekanu (patrz punkt 5.2), w związku z większym ryzyko uszkodzenia układu krwiotwórczego.

Produktu Irinotecan Fair-Med nie należy stosować u pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest ponad 3 razy większe od niż GGN (patrz punkt 4.3).

Nudności i wymioty

Profilaktyczne stosowanie środków przeciwwymiotnych jest zalecane przed każdym podaniem produktu Irinotecan Fair-Med. Po podaniu irinotekanu często obserwowano nudności i wymioty. Pacjentów, u których wystąpią wymioty i opóźniona biegunka, należy jak najszybciej hospitalizować.

Ostry zespół cholinergiczny

W razie wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka oraz inne objawy, takie jak: bolesne skurcze brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, niepokój, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i nadmierne wydzielanie ślinienie) należy, jeśli nie ma klinicznych przeciwwskazań (patrz punkt 4.8), podać podskórnie 250 mikrogramów siarczanu atropiny. Należy zachować ostrożność podczas podawania siarczanu atropiny pacjentom chorym na astmę. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne stosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek produktu Irinotecan Fair-Med.

Zaburzenia za strony układu oddechowego

Podczas leczenia irinotekanem niezbyt często może wystąpić śródmiąższowe zapalenie płuc manifestujące się jako zmiany naciekowe w płucach. Śródmiąższowe zapalenie płuc może prowadzić do zgonu. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc są: stosowanie leków toksycznych dla płuc, radioterapia oraz podawanie czynnika stymulującego rozwój kolonii (CSF, ang.colony stimulating factor). Pacjentów z czynnikami ryzyka należy przed leczeniem oraz podczas leczenia irinotekanem uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy ze strony układu oddechowego.

Wynaczynienie leku

Choć irinotekan nie jest uważany za lek uszkadzający tkanki, to mimo to należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do wynaczynienia leku, oraz monitorować miejsce wlewu w kierunku występowania objawów reakcji zapalnej. W przypadku wynaczynienia leku zaleca się przepłukanie miejsca podania i przyłożenie kompresu lodowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na częstsze zaburzenia czynności narządów wewnętrznych, a zwłaszcza wątroby, u osób w podeszłym wieku, należy zachować ostrożność, ustalając wielkość dawki leku (patrz punkt 4.2)

Przewlekłe choroby zapalne jelit i (lub) niedrożność jelit

Dopóki nie ustąpi niedrożność jelit, nie należy podawać pacjentom leku Irinotecan Fair-Med (patrz punkt 4.3)

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2 i 5.2)

Choroby serca

Incydenty niedokrwienia mięśnia sercowego obserwowano po podaniu irinotekanu głównie u pacjentów z chorobami serca, z obecnością innych znanych czynników ryzyka chorób serca oraz u pacjentów uprzednio poddawanych chemioterapii cytotoksycznej (patrz punkt 4.8).

Pacjenci, u których występują znane czynniki ryzyka, powinni być zatem ściśle monitorowani i powinny zostać podjęte odpowiednie działania zmierzające do zminimalizowania wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka (np. palenia tytoniu, nadciśnienia tętniczego czy hiperlipidemii).

Działanie immunosupresyjne / zwiększona podatność na zakażenia

Podawanie szczepionek żywych lub żywych atenuowanych pacjentom z obniżoną odpornością na skutek przyjmowania leków używanych w chemioterapii, w tym irinotekanu, może prowadzić do rozwoju poważnych lub prowadzących do zgonu zakażeń. U pacjentów otrzymujących irinotekan należy unikać podawania żywych szczepionek. Można podawać zabite lub inaktywowane szczepionki, jednak odpowiedź organizmu na nie może być zmniejszona.

Inne

Ze względu na zawartość sorbitolu, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Rzadko występowały: zaburzenia czynności nerek, niedociśnienie lub niewydolność krążenia u pacjentów odwodnionych na skutek biegunki i (lub) wymiotów albo posocznicy.

Pacjenci otrzymujący irinotekan powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i co najmniej przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia

Należy unikać jednoczesnego stosowania irinotekanu z lekami będącymi silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazol) lub z lekami indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, ziele dziurawca) gdyż może to zmieniać metabolizm irinotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji irinotekanu z lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Produkt Irinotecan Fair-Med wykazuje aktywność antycholinoesterazy, leki o takich właściwościach mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i przeciwdziałać blokadzie nerwowo-mięśniowej po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) zmniejsza działanie irinotekanu, metabolitu irinotekanu SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz zmniejsza efekt farmakodynamiczny.

Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych powodował zmniejszenie AUC SN-38 i glukuronidu SN-38

0    50% lub więcej. Dodatkowo indukcja enzymów cytochromu P-450 3A wpływała na nasilenie procesu glukuronidacji oraz wydzielania z żółcią, co może odgrywać rolę w osłabieniu działania irinotekanu oraz jego metabolitów.

Wyniki badania wykazały, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu prowadziło do zmniejszenia AUC pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC) o 87% i zwiększenia AUC SN-38 o 109%, w porównaniu z podawaniem samego irinotekanu.

Należy przedsięwziąć środki ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki należące do inhibitorów cytochromu P-450 3A4 (np. ketokonazol) lub indukujące cytochrom P-450 3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina). Należy unikać jednoczesnego stosowania irinotekanu z lekami hamującymi i (lub) indukującymi ten szlak metaboliczny, ponieważ może to zmieniać metabolizm irinotekanu (patrz punkt 4.4)

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym stosowano jednocześnie irinotekan w dawce 350 mg/m2 pc. oraz ziele dziurawca (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg, obserwowano zmniejszenie o 42% stężenia aktywnego metabolitu w surowicy.

Ziele dziurawca zmniejsza stężenie metabolitu irinotekanu (SN-38). W związku z tym nie należy stosować jednocześnie irinotekanu z preparatami zawierającymi ziele dziurawca (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu/kwasu folinowego w terapii skojarzonej, nie wpływa na parametry farmakokinetyczne irinotekanu.

Siarczan atazanawiru. Jednoczesne stosowanie siarczanu atazanawiru, który jest inhibitorem CYP3A4

1    UGT1A1, może zwiększać ekspozycję układową na czynny metabolit irinotekanu — SN-38. Fakt ten lekarz powinien brać pod uwagę przy jednoczesnym podawaniu tych leków.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytostatycznych.

W nowotworach złośliwych, ze względu na zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowych, powszechne jest stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Jeśli wskazane jest stosowanie antagonistów witaminy K, konieczne jest częstsze oznaczanie INR (międzynarodowego współczynnika znormalizowanego) ze względu na wąski indeks terapeutyczny tych leków, dużą zmienność wewnątrzosobniczą trombogenności krwi i możliwość występowania interakcji między doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi a lekami przeciwnowotworowymi.

Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

   Szczepionka przeciw żółtej febrze: ze względu na ryzyko uogólnionej reakcji na tę szczepionkę prowadzącej do zgonu.

Jednoczesne stosowanie niezalecane

   Szczepionki żywe atenuowane (z wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej febrze): ze względu na ryzyko rozwoju układowych, potencjalnie prowadzących do zgonu chorób (np. zakażeń). Ryzyko to jest zwiększone u pacjentów, u których z powodu choroby podstawowej stwierdza się obniżoną odporność.

Należy stosować szczepionki inaktywowane, jeśli takowe istnieją (choroba Heinego-Medina).

•    Fenytoina: ze względu na ryzyko zaostrzenia drgawek wynikających ze zmniejszonego wchłaniania fenytoiny w przewodzie pokarmowym na skutek podawania leków cytostatycznych bądź ze względu na ryzyko nasilenia działań toksycznych z powodu wzmożonego przez fenytoinę metabolizmu wątrobowego.

Jednoczesne stosowanie do rozważenia

   Cyklosporyna, takrolimus: nadmierna immunosupresja z ryzykiem limfoproliferacji.

Brak dowodów wskazujących, że profil bezpieczeństwa irinotekanu zmienia się pod wpływem stosowania cetuksymabu i odwrotnie.

Wyniki w dedykowanym badaniu interakcji lek-lek nie wykazały istotnego wpływu bewacyzumabu na farmakokinetykę irynotekanu i jego aktywnego metabolitu SN-38, jednak nie wyklucza to zwiększenia toksyczności ze względu na ich właściwości farmakologiczne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych o stosowaniu irinotekanu u kobiet w ciąży.

Wykazano, że irinotekan wykazuje działanie embriotoksyczne i teratogenne u zwierząt. W oparciu o wyniki badań na zwierzętach i mechanizm działania irinotekanu stwierdza się, że substancji tej nie należy stosować w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety w wieku rozrodczym/Antykoncepcja

Mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i do 1 miesiąca i 3 miesięcy po leczeniu odpowiednio.

Karmienie piersią

W badaniach prowadzonych na samicach szczurów otrzymujących znakowany 14C irinotekan, stwierdzono jego przenikanie do mleka. Nie wiadomo, czy lek Irinotecan Fair-Med jest wydzielany do mleka ludzkiego. Dlatego, z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo działań niepożądanych u niemowląt, matki leczone irinotekanem nie powinny karmić piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu irinotekanu na płodność u ludzi. U zwierząt udokumentowano niepożądany wpływ irinotekanu na płodność potomstwa (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjentów należy ostrzec o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia w ciągu 24 godzin od podania leku oraz poradzić aby nie prowadzili pojazdów lub nie obsługiwali maszyn w razie wystąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane poniżej odnoszą się do irinotekanu. Brak dowodów, by cetuksymab zmieniał profil bezpieczeństwa irinotekanu lub odwrotnie. Podczas jednoczesnego stosowania z cetuksymabem dodatkowe działania niepożądane były takie, jakich się spodziewano w związku z zastosowaniem cetuksymabu (m.in. wysypka trądzikopodobna- 88%). Zalecane jest zapoznanie się z Charakterystyką Produktu Leczniczego cetuksymabu.

Dane dotyczące działań niepożądanych związanych z równoczesnym stosowaniem bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tego produktu leczniczego

Dodatkowe działania niepożądane odnotowane u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irinotekanem, poza obserwowanymi przy monoterapii kapecytabiną lub pojawiającymi się z większą częstotliwością w porównaniu do monoterapii kapecytabiną, obejmują:

Bardzo często, wszystkie stopnie działań niepożądanych: zakrzepica i (lub) zator;

Często, wszystkie stopnie działań niepożądanych: reakcja nadwrażliwości, niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego;

Często, 3. i 4. stopień działań niepożądanych: gorączka neutropeniczna.

Szczegółowe informacje dotyczące działań niepożądanych znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Stopień 3. i 4. działań niepożądanych odnotowany u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irinotekanem i bewacyzumabem, poza obserwowanymi po monoterapii kapecytabiną lub pojawiającymi się z większą częstotliwością w porównaniu do monoterapii kapetytabiną obejmują: Często, 3. i 4. stopień działań niepożądanych: neutropenię, zakrzepicę/zator, nadciśnienie oraz niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego.

Kompletne informacje dotyczące działań niepożądanych kapecytabiny i bewacizumabu znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny i bewacyzumabu.

Informacje o działaniach niepożądanych, mających możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem irinotekanu, pochodzą z wyników badań grupy 765 pacjentów otrzymujących lek w zalecanej dawce 350 mg/m2 pc. w monoterapii i grupy 145 pacjentów leczonych irinotekanem w terapii skojarzonej z 5-FU/FA, w schemacie co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

Określenia częstości: Bardzo często (>1/10), Często (>1/100 do <1/10), Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), Bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: U pacjentów chorujących na posocznicę obserwowano niewydolność nerek, nadciśnienie tętnicze lub niewydolność krążeniową.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem toksycznym ograniczającym dawkowanie. Neutropenia była odwracalna i nie była kumulacyjna; mediana liczby dni do najniższej wartości liczby neutrofili wynosiła 8 dni zarówno w przypadku stosowania irinotekanu w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi lekami.

Monoterapia:

Bardzo często: Neutropenia stwierdzana była u 78,7 % pacjentów, a u 22,6 % pacjentów była to neutropenia ciężka (liczba neutrofili <500/mm3). W 18 % kwalifikujących się do oceny cyklach leczenia liczba neutrofili zmniejszała się do wartości mniejszej niż 1000/mm3, z czego w 7,6 % liczba neutrofili zmniejszała się do wartości mniejszej niż 500/mm3.

Całkowitą normalizację liczby neutrofili zwykle uzyskiwano do 22. dnia cyklu.

Niedokrwistość stwierdzano u około 58,7% pacjentów (przy czym u 8% stężenie hemoglobiny było mniejsze niż 8 g/dl, a u 0,9% - mniejsze niż 6,5 g/dl).

Epizody zakażeń występowały u około 10,3% pacjentów (w 2,5% cykli leczenia), towarzyszyła im ciężka neutropenia u około 5,3% pacjentów (w 1,1% cykli leczenia); epizody te doprowadziły do zgonu w dwóch przypadkach.

Często: Gorączkę z ciężką neutropenią stwierdzano u 6,2 % pacjentów (w 1,7 % cykli leczenia). Małopłytkowość (liczba płytek <100 000/mm3) stwierdzana była u 7,4 % pacjentów i w 1,8% cykli leczenia, przy czym u 0,9% pacjentów (w 0,2% cykli leczenia) liczba płytek wynosiła <50 000/mm3.

U prawie wszystkich pacjentów liczba płytek ulegała normalizacji do 22. dnia cyklu.

Leczenie skojarzone:

Bardzo często: Neutropenia stwierdzana była u 82,5% pacjentów, a u 9,8% pacjentów była to neutropenia ciężka (liczba neutrofili <500/mm3).

W 67,3% kwalifikujących się do oceny cyklach leczenia liczba neutrofili osiągała wartości mniejsze niż 1000/mm3, z czego w 2,7% liczba neutrofili zmniejszała się do wartości mniejszej niż 500/mm3. Całkowitą normalizację liczby neutrofili zwykle uzyskiwano w ciągu 7 do 8 dni. Niedokrwistość stwierdzano u 97,2 % pacjentów (przy czym u 2,1% stężenie hemoglobiny było mniejsze niż 8 g/dl).

Małopłytkowość (liczbę płytek <100 000/mm3) stwierdzano u 32,6% pacjentów (w 21,8% cykli leczenia).

Nie stwierdzono ani jednego przypadku ciężkiej małopłytkowości (liczby płytek <50 000/mm3). Często: Gorączkę z ciężką neutropenią stwierdzano u 3,4% pacjentów (w 0,9% cykli leczenia). Epizody zakażeń występowały u około 2% pacjentów (w 0,5% cykli leczenia), towarzyszyła im ciężka neutropenia u około 2,1% pacjentów (w 0,5% cykli leczenia); epizody te doprowadziły do zgonu w jednym przypadku.

Bardzo rzadko: W okresie po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano jeden przypadek małopłytkowości obwodowej z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Łagodne reakcje alergiczne.

Rzadko: Reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: Odwracalne zaburzenia mowy związane z wlewem irinotekanu.

Zaburzenia serca

Rzadko: Opisywano przypadki podwyższonego ciśnienia tętniczego w trakcie lub po zakończeniu infuzji dożylnej.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: Śródmiąższowa choroba płuc objawiająca się naciekami w płucach. Wśród wczesnych objawów opisywano duszność (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit Opóźniona biegunka

Biegunka (pojawiająca się po upływie pierwszych 24 godzin po podaniu leku) jest działaniem toksycznym ograniczającym dawkę leku Irinotecan Fair Med.

Monoterapia:

Bardzo często: Ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów stosujących się do zaleceń dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia biegunki. W 14% kwalifikujących się do oceny cykli leczenia występowała ciężka biegunka. Mediana czasu pojawienia się pierwszego płynnego stolca wynosiła 5 dni po wlewie irinotekanu.

Leczenie skojarzone:

Bardzo często: Ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów stosujących się do zaleceń dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia biegunki. W 3,9% kwalifikujących się do oceny cykli leczenia występowała ciężka biegunka.

Niezbyt często: Opisywano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, przy czym jeden przypadek udokumentowano bakteriologiczne (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty Monoterapia:

Bardzo często: Nudności i wymioty charakteryzowały się dużym nasileniem u około 10% pacjentów otrzymujących leki przeciwwymiotne.

Leczenie skojarzone:

Często: W przypadku leczenia skojarzonego stwierdzano mniejszą częstość występowania ciężkich nudności i ciężkich wymiotów (odpowiednio u 2,1% i 2,8% pacjentów).

Odwodnienie

Często: Epizody odwodnienia często związane z biegunką i (lub) wymiotami.

Niezbyt często: U pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia związane z biegunką i (lub) wymiotami, obserwowano przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolności krążeniowej.

Inne zaburzenia żołądka i jelit

Często: Zaparcia związane ze stosowaniem irinotekanu i (lub) loperamidu stwierdzano:

•    w przypadku monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów,

•    w przypadku leczenia skojarzonego: u 3,4% pacjentów.

Niezbyt często: Niedrożność jelit, niedrożność porażenna jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego.

Rzadko: Zapalenie jelita grubego, w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie jelita grubego i perforacja jelita.

Ze stosowaniem irinotekanu wiązały się przypadki objawowego lub bezobjawowego zapalenia trzustki.

Inne łagodne objawy obejmują jadłowstręt, ból brzucha i zapalenie błon śluzowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: Odwracalne łysienie.

Niezbyt często: Łagodne reakcje skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko: Wśród wczesnych objawów opisywano bolesne kurcze mięśni i parestezje.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: Gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii występowała u 12% pacjentów leczonych irinotekanem w monoterapii.

Ostry zespół cholinergiczny

Ciężki przemijający ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 9% pacjentów poddawanych monoterapii i u 1,4% pacjentów poddawanych leczeniu skojarzonemu. Główne objawy tego zespołu to: wczesna biegunka oraz wiele innych objawów, takich jak ból brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, wzmożona potliwość, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie oraz wzmożone wydzielanie śliny podczas wlewu irinotekanu chlorowodorku trójwodnego lub w okresie pierwszych 24 godzin po zakończeniu wlewu. Objawy te ustępują po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Osłabienie obserwowano u mniej niż 10% pacjentów poddawanych monoterapii i u 6,2% pacjentów poddawanych leczeniu skojarzonemu. Nie wykazano w sposób jednoznaczny związku przyczynowo- skutkowego między stosowaniem irinotekanu a tymi objawami.

Gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii występowała u 6,2% pacjentów poddawanych leczeniu skojarzonemu.

Niezbyt często: Notowano łagodne reakcje w miejscu podania.

Badania diagnostyczne

Bardzo często: Podczas leczenia skojarzonego obserwowano przemijające zwiększenie (1. i 2. stopnia nasilenia) aktywności w surowicy AlAT (aminotransferazy alaninowej) u 15% pacjentów, AspAT (aminotransferazy asparaginianowej) u 11% pacjentów, fosfatazy alkalicznej u 11% pacjentów bądź przemijające zwiększenie (1. i 2. stopnia nasilenia) stężenia bilirubiny w surowicy u 10% pacjentów - przy nieobecności postępujących przerzutów do wątroby.

Często: Podczas monoterapii obserwowano przemijające i łagodne zwiększenie aktywności aminotransferaz u 9,2 % pacjentów, fosfatazy alkalicznej u 8,1% pacjentów bądź przemijające i łagodne zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy u 1,8% pacjentów - przy nieobecności postępujących przerzutów do wątroby. U 7,3% pacjentów obserwowano przemijające i łagodne zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.

Podczas leczenia skojarzonego u 1% pacjentów obserwowano przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy 3. stopnia (nie odnotowano ani jednego przypadku zwiększenia stężenia bilirubiny w surowicy do 4. stopnia nasilenia).

Rzadko: Hipokaliemia i hiponatremia związane głównie z biegunką i wymiotami.

Bardzo rzadko: Zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Opisano przypadki przedawkowania leku po podaniu dawek 2 razy większych od zalecanej dawki leczniczej, co może prowadzić do zgonu. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum. W razie przedawkowania należy zapobiegać odwodnieniu związanemu z biegunką oraz rozpocząć leczenie powikłań związanych z infekcjami.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące Leki cytostatyczne, inhibitor topoizomerazy I. Kod ATC: L01X Xl9

Dane doświadczalne

Irinotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest środkiem przeciwnowotworowym, działającym jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. Metabolizowany jest w większości tkanek przez karboksyesterazę do SN-38, związku o większej aktywności niż irinotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i wykazującego silniejsze działanie cytotoksyczne wobec licznych linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irinotekan lub SN-38 powoduje powstawanie jednoniciowych odcinków DNA, blokujących widełki replikacyjne DNA i odpowiedzialnych za cytotoksyczne właściwości leku. Działanie cytotoksyczne irinotekanu i SN-38 jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

In vitro, irinotekan i SN-38 nie są w znaczący sposób rozpoznawane przez glikoproteinę P MDR i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych odpornych na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irinotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym guzom mysim (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irinotekan jest również aktywny w przypadku nowotworów wykazujących ekspresję glikoproteiny P MDR(białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Poza działaniem przeciwnowotworowym, najważniejszym działaniem farmakologicznym irinotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

W terapii skojarzonej leczenia pierwszego rzutu raka jelita grubego z przerzutami:

W terapii skojarzonej z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

Badania kliniczne III fazy przeprowadzono w grupie wcześniej nieleczonych 385 pacjentów z rakiem

okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, którzy otrzymali lek w dwutygodniowym (patrz punkt 4.2) albo

tygodniowym schemacie dawkowania. W schemacie co dwa tygodnie podawano:

dzień 1 - irinotekan w dawce 180 mg/m2 pc. raz na 2 tygodnie, potem kwas folinowy (w dawce

200 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dożylnym) i 5-fluorouracyl (w dawce 400 mg/m2 pc. w

szybkim wlewie dożylnym (bolus), a następnie w dawce 600 mg/m2 pc. w 22-godzinnym wlewie

dożylnym);

dzień 2 - kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz wg tego samego schematu dawkowania, jak w 1 dniu.

W schemacie tygodniowym irinotekan podawano w ciągu 6 tygodni w dawce 80 mg/m2 pc., następnie kwas folinowy (w dawce 500 mg/m2 pc w 2-godzinnym wlewie dożylnym) , a następnie 5-fluorouracyl (w dawce 2300 mg/m2 pc. w 24-godzinnym wlewie dożylnym) przez 6 tygodni. Skuteczność terapii skojarzonej w dwóch podanych wyżej schematach dawkowania, oceniano w grupie 198 pacjentów:

Terapia skojarzona

Schemat 1 tygodniowy

Schemat 2 tygodniowy

(n 198)

(n=50)

(n=148)

Irinotekan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Irinotekan + 5-FU/FA

5FU/FA

Irinotekan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Odsetek odpowiedzi

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediana czasu do

progresji

(w miesiącach)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,001

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie (w miesiącach)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

p=0,043

NS

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (w miesiącach)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,001

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (w miesiącach)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0,0014

NS

p<0,001

Mediana przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NS

p=0,041

5-FU : 5-fluorouracyl

FA : kwas folinowy

NS : statystycznie nieznamienny

*: w populacji pacjentów uwzględnionych w protokole badania klinicznego (analiza per protocol)

W tygodniowym schemacie chemioterapii, częstość ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych irinotekanem w skojarzeniu z 5-FU/FA oraz 25,6% u pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba neutrofilów <500 komórek/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irinotekanem w skojarzeniu z 5-FU/FA i 2,4% pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii.

Poza tym, mediana czasu do pogorszenia się ogólnego stanu pacjenta była statystycznie znamiennie dłuższa w przypadku podawania irinotekanu w terapii skojarzonej, w porównaniu z leczeniem 5-FU/FA (p=0,046).

Jakość życia pacjentów w badaniach klinicznych III fazy oceniano wg kwestionariusza EORTC QLQ-C30. W grupach chorych leczonych irinotekanem pogorszenie się ogólnego stanu pacjenta występowało zwykle później. Ogólny stan zdrowia w stosunku do jakości życia (Global Health Status/ Quality of Life) był nieznacznie lepszy w grupie leczonej irinotekanem w terapii skojarzonej, chociaż w stopniu nieznamiennym statystycznie, co wskazuje, że skuteczne leczenie skojarzone z zastosowaniem irinotekanu nie musi wpływać na jakość życia.

Irinotekan stosowany w skojarzeniu z bewacyzumabem

W aktywnie kontrolowanym randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z podwójnie ślepą próbą oceniano bewacyzumab w skojarzeniu z irinotekanem, 5-fluorouracylem i kwasem folinowym jako leczenie pierwszego rzutu w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do skojarzenia irinotekanu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym istotnie statystycznie wydłużało całkowity czas przeżycia. Korzyść kliniczna, wyrażona czasem całkowitego przeżycia, była widoczna we wszystkich zdefiniowanych uprzednio podgrupach pacjentów, włączając te zdefiniowane w oparciu o wiek, płeć, stopień sprawności, lokalizację guza pierwotnego, liczbę zajętych narządów i czas trwania uogólnionej fazy procesu nowotworowego. Dane dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu. Wyniki skuteczności leczenia uzyskane w badaniu AVF2107g podsumowano w poniższej tabeli:

AVF2107g

Grupa 1 Irinotecan Fair-

Grupa 2 Irinotecan Fair-

Med/5FU/FA

Med/5FU/FA

+ Placebo

+Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29-16,99

18,46-24,18

Współczynnik ryzykab

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

6,2

10,6

Współczynnik ryzyka

0,54

Wartość p

< 0,0001

Całkowity odsetek odpowiedzi

Odsetek (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności

30,2-39,6

39,9-49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu trwania odpowiedzi (miesiące)

7,1

10,4

25-75 percentyl (miesiące)

4,7-11,8

6,7-15,0

a5 mg/kg mc. co 2 tygodnie. bW stosunku do grupy kontrolnej.

Irinotekan stosowany w skojarzeniu z cetuksymabem:

EMR 62 202-013: badanie randomizowane, z udziałem pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którzy nie otrzymali wcześniej leczenia na przerzutową postać choroby, porównujące zastosowanie terapii skojarzonej obejmującej cetuksymab i irinotekan z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym we wlewie (5-FU/FA) (599 pacjentów) z tą samą chemioterapią bez cetuksymabu (599 pacjentów). Stosunek pacjentów z prawidłowa postacią KRAS nowotworów do populacji pacjentów z oszacowanym stanem KRAS stanowiła 64%.

Dane dotyczące skuteczności otrzymane na podstawie badania przedstawia poniższa tabela:

Cała populacja

Populacja z prawidłową postacią KRAS

Zmienna/

Stała

Cetuksymab + FOLFIRI

(N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab + FOLFIRI

(N=172)

FOLFIRI

(N=176)

Odsetek

odpowiedzi

obiektywnych

(ORR)

% (95% CI)

46,9 (42,9; 51,0)

38,7 (34,8; 42,8)

59,3 (51,6; 66,7)

43,2 (35,8; 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

Czas

przeżycia bez progresji choroby (PFS)

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0.726; 0.998)

0,68 (0,501; 0,934)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI = przedział ufności, FOLFIRI = irinotekan + 5-FU/FA we wlewie, ORR = odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą odpowiedzią lub częściową odpowiedzią), PFS = czas przeżycia bez progresji choroby.

Irinotekan stosowany w skojarzeniu z kapecytabiną

Dane uzyskane na podstawie randomizowanych, kontrolowanych badań III fazy (CAIRO) potwierdzają skuteczność użycia kapecytabiny w dawce poczatkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie w cyklu 3- tygodniowym w skojarzeniu z irinotekanem jako leczenia pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego zprzerzutami. 820 pacjentów poddano randomizacji w celu przydzielenia ich do grupy podlegajacej leczeniu sekwencyjnemu (n=410) lub do grupy otrzymującej terapię skojarzoną (n=410). Leczenie sekwencyjne składa się z terapii pierwszego rzutu z zastosowaniem kapecytabiny (1250 mg/m2 pc. 2 razy dziennie przez 14 dni), terapii drugiego rzutu gdzie podawany jest irinotekan (350 mg/m2 pc.w pierwszym dniu), terapii trzeciego rzutu, którą stanowi połączenie kapecytabiny (1000 mg/m2 pc.2 razy na dobę przez 14 dni) z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. w pierwszym dniu). Leczenie skojarzone składa się z terapii pierwszego rzutu z zastosowaniem kapecytabiny (1000 mg/m2 pc. 2 razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irinotekanem (250 mg/m2 w pierwszym dniu) (XELIRI) oraz terapii drugiego rzutu, którą stanowi połączenie kapecytabiny (1000 mg/m2 pc. 2 razy na dobę przez 14 dni) z oksaliplatyną (130 mg/mpc.w pierwszym dniu). Wszystkie cykle leczenia były podawane w 3-tygodniowych przedziałach czasowych. W terapii pierwszego rzutu średnie przeżycie bez progresji choroby w populacji leczonej za pomocą monoterapii kapecytabiną wynosiło 5,8 miesięcy (95% CI, 5,1-6,2 miesięcy), natomiast 7,8 miesięcy (95% CI, 7,0-8,3 miesięcy) w populacji otrzymującej XELIRI (p=0,0002).

Dane pochodzące ze wstępnej analizy podczas wieloośrodkowych, randomizowanych, kontrolowanych badań II fazy (AIO KRK 0604) potwierdzają skuteczność użycia kapecytabiny w poczatkowej dawce 800 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie w cyklu 3-tygodniowym w skojarzeniu z irinotekanem i bewacyzumabem jako leczenia pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. 115 pacjentów poddano randomizacji w celu leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z irinotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. 2 razy na dobę przez dwa tygodnie, po których nastepuje 7-dniowa przerwa), irinotekan (200 mg/m2 pc. jako 30-minutowy wlew pierwszego dnia co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. jako wlew trwający od 30 do 90 minut pierwszego dnia co 3 tygodnie); grupę 118 pacjentów poddano randomizacji w celu leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. 2 razy na dobę przez 2 tygodnie, po których następuje 7-dniowa przerwa), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. jako 2-godzinny wlew pierwszego dnia co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. jako wlew trwający od 30 do 90 minut pierwszego dnia co 3 tygodnie). Przeżycie bez progresji choroby w 6. miesiącu w populacji otrzymującej XELIRI + bewacyzumab wynosiło 80% w przciwieństwie do 74% odnotowanych u pacjentów przyjmujących XELOX + bewacyzumab. Całkowity wskaźnik odpowiedzi (całkowita odpowiedź plus częściowa odpowiedź) wynosił 45% dla XELOX+bewacyzumb w przeciwieństwie do 47% odnotowanych dla XELIRI + bewacyzumab.

W monoterapii leczenia drugiego rzutu raka jelita grubego z przerzutami:

Badania kliniczne fazy II/III z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z udziałem 5-fluorouracylu (5-FU) okazała się nieskuteczna. Skuteczność leku oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Faza III

Irinotekan vs. leczenie podtrzymujące

Irinotekan vs. 5-FU

Irinotekan

Leczenie

podtrzymujące

Wartość p

Irinotekan

5-FU

Wartość p

n=183

n=90

n=127

n=129

Przeżycie bez progresji choroby (%) po 6 miesiącach

ND

ND

33,5*

26,7

p=0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2*

13,8

p=0,0001

44,8*

32,4

p=0,0351

Mediana przeżycia (w miesiącach)

9,2*

6,5*

p=0,0001

10,8*

8,5

p=0,0351

ND - Nie dotyczy * Różnica statystycznie znamienna

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących lek w 3-tygodniowym schemacie chemioterapii, przeżycie bez progresji choroby wynosiło 30% po

6. miesiącach leczenia, a mediana czasu przeżycia - 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono badanie II fazy w grupie 304 pacjentów leczonych z zastosowaniem tygodniowego schematu dawkowania. Pacjenci otrzymywali irinotekan we wlewie dożylnym trwającym 90 minut w dawce 125 mg/m2 pc. przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia 10 miesięcy. Obserwowano podobny profil bezpieczeństwa podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2 pc, w porównaniu z zastosowanym 3-tygodniowym schematem dawkowania. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni.

Irinotekan stosowany w skojarzeniu z cetuksymabem po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irinotekanu

Skuteczność połączenia cetuksymabu z irinotekanem oceniono w dwóch badaniach klinicznych. Łącznie terapię skojarzoną otrzymało 356 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGRF), u których nie powiodło się cytotoksyczne leczenie z zastosowaniem irinotekanu i których ocena w skali sprawności Karnofsky’ego nie była niższa niż 60, a dla większości chorych była równa lub większa 80.

Badanie EMR 62 202-007: badanie randomizowane, porównujące stosowanie terapii skojarzonej obejmującej cetuksymab i irinotekan (218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: próba otwarta bez próby kontrolnej oceniająca terapię skojarzoną u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności pochodzące z wymienionych badań podsumowano w poniższej tabeli:

Badanie

Liczba

chorych

Odsetek

odpowiedzi

obiektywnych

(ORR)

Odsetek kontroli choroby (DCR)

Przeżycie bez progresji choroby (PFS) (miesiące)

Całkowity czas przeżycia (OS) (miesiące)

n (%)

95%

przedział

ufności

(CI)

n (%)

95%

przedział

ufności

(CI)

Mediana

95%

przedział

ufności

(CI)

Mediana

95%

przedział

ufności

(CI)

Cetuksymab+irynotecan

EMR

62

202

007

218

50

(22,9)

17,5;

29,1

121

(55,5)

48,6;

62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCL

CP02-

9923

138

21

(15,2)

9,7; 22,3

84

(60,9)

52,2;

69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2; 10,3

Cetuksymab

EMR

62

202

007

111

12

(10,8)

5,7; 18,1

36

(32,4)

23,9;

42,0

1,5

1,4; 2,0

6,9

5,6; 9,1

CI= przedział ufności, DCR = odsetek kontroli choroby (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, częściową odpowiedzią lub stabilizacją choroby przez okres co najmniej 6 tygodni), ORR= odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą odpowiedzią lub częściową odpowiedzią), OS= całkowity czas przeżycia, PFS= przeżycie bez progresji choroby.

Skuteczność leczenia skojarzonego z zastosowaniem cetuksymabu i irinotekanu była większa niż monoterapii cetuksymabem pod względem wartości odsetka odpowiedzi obiektywnych (ORR), odsetka kontroli choroby (DCR) oraz czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniu randomizowanym nie wykazano wpływu na całkowity czas przeżycia (współczynnik ryzyka 0,91, p=0,48).

Dane farmakokinetyczno - farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych irinotekanu (tj. neutropenii i biegunki) było zależne od ekspozycji (wartości AUC) na lek macierzysty i jego metabolit SN-38. Zaobserwowano istotną korelację między toksycznym wpływem leku na układ krwiotwórczy (zmniejszeniem liczby krwinek białych i maksymalnym zmniejszeniem liczby neutrofilów) oraz intensywnością biegunki, a wartościami AUC dla irinotekanu i SN-38 w monoterapii.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością UGT1A1

UDP-glukuronozylotransferaza 1A1 (UGT1A1) uczestniczy w dezaktywacji metabolicznej aktywnego metabolitu irinotekanu (SN-38) do nieaktywnego glukuronidu SN-38 (SN-38G). Gen kodujący UGT1A1 wykazuje duży polimorfizm, co prowadzi do dużej zmienności międzyosobniczej w zakresie zdolności metabolicznych. Jedna swoista odmiana genu UGT1A1 obejmuje polimorfizm w regionie promotora określany mianem wariantu UGT1A1*28. Wariant ten oraz inne wrodzone niedobory ekspresji UGT1A1 (np. zespół Criglera-Najjara czy zespół Gilberta) wiążą się ze zmniejszoną aktywnością tego enzymu. Dane z przeprowadzonej metaanalizy wskazują, iż osoby z zespołem Criglera-Najjara (typu 1. i 2.) oraz osoby homozygotyczne pod względem allelu UGT1A1*28 (zespół Gilberta) narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej (3. I 4. stopnia nasilenia) wskutek podawania irinotekanu w umiarkowanych lub dużych dawkach (>150 mg/m2 pc.). Nie potwierdzono związku pomiędzy genotypem UGT1A1 a występowaniem indukowanej przez irinotekan biegunki.

U pacjentów będących homozygotami względem allelu UGT1A1*28 należy stosować zwykłą dawkę początkową irinotekanu. Pacjentów tych należy jednak monitorować w kierunku ewentualnych objawów toksyczności hematologicznej. Zmniejszenie dawki początkowej irinotekanu należy rozważyć u pacjentów, u których przy poprzednim leczeniu odnotowywano objawy toksyczności hematologicznej. Nie ustalono, jak bardzo należy zmniejszyć dawkę początkową w tej populacji pacjentów, w związku z czym wszelkie modyfikacje dawkowania powinny opierać się na tolerancji na leczenie przez pacjentów. (Patrz punkty 4.2 i 4.4).

Brak wystarczających danych, na podstawie których można by wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat przydatności klinicznej genotypowania UGT1A1.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U 60 pacjentów, w trakcie badań I fazy stosowano następujący schemat dawkowania: dawki od 100 do 750 mg/m2 pc. podawane w 30-minutowych wlewach dożylnych powtarzanych co trzy tygodnie. Irinotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji z surowicy. Średnia wartość klirensu osoczowego wynosiła 15 l/h/m2 pc., a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) była względnie duża i wynosiła 157 l/m2pc. Średni okres półtrwania w surowicy irinotekanu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w fazie końcowej 14,2 godziny. Metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 13,8 godzin. Średnie stężenia irinotekanu i SN-38 w surowicy, osiągane pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc, wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, a średnie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) odpowiednio 34 pg-h/ml i 451 ng-h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irinotekanu przeprowadzono w badaniach klinicznych II fazy w grupie 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych wg różnych schematów dawkowania i różnymi dawkami leku. Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu trójkompartmentowego były zbliżone do parametrów stwierdzanych w badaniach klinicznych I fazy. We wszystkich badaniach wykazano, że stężenia w surowicy irinotekanu (CPT-11) i jego metabolitu SN-38 zwiększają się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11 oraz że parametry farmakokinetyczne CPT-11 i SN-38 są niezależne od liczby uprzednio podanych kursów chemioterapii oraz od schematu dawkowania

W warunkach in vitro, wiązanie irinotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65% i 95%.

Wyniki badań metabolicznych, w których stosowano irinotekan znakowany węglem radioaktywnym l4C wykazały, że ponad 50% dawki leku podanego dożylnie, wydala się w postaci niezmienionej, 33% jest eliminowane z kałem (w żółci), a 22% w moczu.

Scharakteryzowano dwa szlaki metaboliczne, z których każdy dotyczy co najmniej 12% podanej dawki leku:

•    hydrolizę przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38; metabolit ten jest eliminowany z organizmu głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym i następnie wydalany z żółcią oraz w moczu (mniej niż 0,5%o podanej dawki irinotekanu); glukuronowa pochodna SN-38 prawdopodobnie jest następnie hydrolizowaniu w jelitach.

•    oksydacyjną przemianę końcowego pierścienia piperydyny z udziałem enzymów cytochromu P-450 3A, w wyniku których powstaje pochodna kwasu aminowalerianowego (APC) i główna pochodna aminowa (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irinotekan występuje głównie w postaci nie zmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, w postaci pochodnej glukuronowej metabolitu SN-38 oraz w postaci samego metabolitu SN-38. Tylko metabolit SN-38 wykazuje istotną aktywność cytotoksyczną.

U pacjentów, u których stężenie bilirubiny 1,5 do 3 razy przekracza górny poziom normy, klirens irinotekanu jest zmniejszony o około 40%. U tych pacjentów podanie irinotekanu w dawce 200 mg/mpc. prowadzi do uzyskania stężenia leku w surowicy porównywalnego ze stężeniem uzyskiwanym u pacjentów chorych na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby, którym podawano irinotekan w dawce 350 mg/m2 pc.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W warunkach in vitro wykazano działanie mutagenne irinotekanu i SN-38 w teście aberracji chromosomów na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO), jak również in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Nie wykazano jednak działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano lek raz w tygodniu przez 13 tygodni w maksymalnej dawce 150 mg/ m2 pc. (stanowiącej mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi), nie stwierdzono nowotworów będących następstwem podawania leku w trakcie 91 tygodniowej obserwacji po zakończeniu podawania irinotekanu.

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym irinotekanu przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne obejmowały układ krwiotwórczy i limfatyczny. U psów obserwowano opóźnioną biegunkę połączoną z zanikiem i ogniskową martwicą błon śluzowych jelit oraz wyłysienie.

Nasilenie wymienionych objawów zależało od dawki, a objawy były przemijające Rozmnażanie

Irinotekan wykazywał działanie teratogenne u szczurów i królików w dawkach mniejszych od dawki leczniczej u ludzi. U szczurów potomstwo rodziców otrzymujących irinotekan z zaburzeniami zewnętrznymi wykazywało zmniejszoną płodność. Objawu tego nie obserwowano u morfologicznie prawidłowego potomstwa. U ciężarnych samic szczura stwierdzono zmniejszenie masy łożyska, a u potomstwa - zmniejszenie żywotności płodów i zwiększenie częstości występowania zaburzeń zachowania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol Kwas mlekowy Sodu wodorotlenek Kwas solny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszaćproduktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Nieotwarte fiolki: 3 lata.

Po otwarciu opakowania: Zawartość fiolki należy zużyć niezwłocznie po otwarciu.

Po rozcieńczeniu: Roztwór należy zużyć bezpośrednio po rozcieńczeniu, ponieważ nie zawiera on żadnych środków konserwujących. Jeżeli rekonstytucja roztworu odbywa się w ściśle aseptycznych warunkach (tj. w komorze z nawiewem laminarnym), to roztwór leku należy podać pacjentowi (zakończyć wlew dożylny) niezwłocznie lub w ciągu 24 godzinach, jeśli roztwór przechowywano od momentu przygotowania w temperaturze od 2°C do 8°C.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Fiolki produktu Irinotecan Fair-Med koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Irinotecan Fair-Med 40 mg: 1 fiolka o pojemności 2 ml z oranżowego szkła z korkiem z gumy chlorobutylowej pokrytej warstwą fluoropolimeru i aluminiowym wieczkiem typu flip-off z dyskiem polipropylenowym w tekturowym pudełku.

Irinotecan Fair-Med 100 mg: 1 fiolka o pojemności 5 ml z oranżowego szkła z korkiem z gumy chlorobutylowej pokrytej warstwą fluoropolimeru i aluminiowym wieczkiem typu flip-off z dyskiem polipropylenowym w tekturowym pudełku.

Irinotecan Fair-Med 300 mg: 1 fiolka o pojemności 15 ml z oranżowego szkła z korkiem z gumy chlorobutylowej pokrytej warstwą fluoropolimeru i aluminiowym wieczkiem typu flip-off z dyskiem polipropylenowym w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Sposób postępowania

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować szczególne środki ostrożności podczas przygotowywania roztworów leku Irinotecan Fair-Med. Rozcieńczanie należy wykonać w warunkach aseptycznych; przez wyszkolony personel i w przeznaczonym do tego miejscu. Należy stosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Lek Irinotecan Fair-Med jest przeznaczony do podania dożylnego jedynie, gdy zostanie rozcieńczony bezpośrednio przed podaniem jednym z zalecanych rozpuszczalników: albo 0,9% roztworem chlorku sodu, roztwór do infuzji albo 5% roztworem glukozy, roztwór do infuzji. Zachowując warunki aseptyki, za pomocą strzykawki należy pobrać żądaną ilość leku Irinotecan Fair-Med koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym zawierających 250 ml 5% roztworu glukozy lub 0,9% roztworu chlorku sodu. Roztwór płynu infuzyjnego należy dokładnie wymieszać ręcznie wykonując ruchy obrotowe workiem lub butelką.

W razie zaobserwowania osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów środków cytotoksycznych.

Środki ostrożności przy przygotowaniu roztworu do infuzji

1.    Należy stosować środki ochrony takie jak: odzież ochronną, rękawiczki oraz komorę ochroną. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania komora ochronnej należy stosować gogle i maskę ochronną.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki, butelki, kaniule, strzykawki, cewniki, probówki oraz pozostałości cytostatyków należy traktować jako odpady wysokiego ryzyka i usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów wysokiego ryzyka.

3.    W przypadku rozlania należy stosować się do poniższej instrukcji:

•    stosować ubranie ochronne

•    zebrać resztki szkła i umieścić je w pojemniku na odpady wysokiego ryzyka

•    zanieczyszczoną powierzchnię spłukać kilkakrotnie zimą wodą

•    dokładnie wytrzeć spłukiwaną powierzchnię, a materiał zastosowany do wycierania umieścić w pojemniku na odpady wysokiego ryzyka

4.    Jeżeli lek Irinotecan Fair-Med lub roztwór dostanie się przypadkowo na skórę, należy go natychmiast dokładnie zmyć najpierw dużą ilością bieżącej wody, a następnie wodą z mydłem. W razie dostania się leku na błony śluzowe, należy je natychmiast przepłukać wodą. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości należy zgłosić się do lekarza.

5.    Jeżeli lek Irinotecan Fair-Med lub roztwór dostanie się do oka należy je natychmiast przepłukać wodą. Należy niezwłocznie zgłosić się do okulisty.

Usuwanie pozostałości leku i opakowań

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku Irinotecan Fair-Med należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13 22765 Hamburg Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20503

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-08-20

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-12-16

21

Irinotecan Fair-Med