+ iMeds.pl

Irinotecan fresenius 20 mg/ml



Ulotka Irinotecan fresenius

Ulotka dla Pacjenta: informacja dla użytkownika Irinotecan Fresenius, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan Fresenius i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Fresenius

3.    Jak stosować lek Irinotecan Fresenius

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Fresenius

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Irinotecan Fresenius i w jakim celu się go stosuje

Irynotekan należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe). Irynotekan stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Fresenius Kiedy nie stosować leku Irinotecan Fresenius:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

-    z pozostałych składników leku Irinotecan Fresenius,

-    jeśli u pacj enta stwierdzono j akąkolwiek inną chorobę j elit lub niedrożność jelit w wywiadzie, w ciąży lub w okresie karmienia piersią,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone stężenie bilirubiny we krwi (ponad 3 razy większe niż wartość górnej granicy normy),

-    w razie występowania ciężkiego zaburzenia czynności szpiku kostnego,

-    jeśli ogólny stan zdrowia pacjenta jest słaby (ocena w oparciu o standardy międzynarodowe),

-    jeśli pacjent przyjmuje naturalne preparaty dziurawca (Hypericum perforatum),

-    jeśli pacjent cierpi na rzadkie wrodzone schorzenia, związane z nietolerancją fruktozy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irinotecan Fresenius

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych. Należy zasięgnąć porady lekarza na temat, czy lek można stosować u dzieci. Należy także zachować szczególną ostrożność podczas stosowania tego leku u pacjentów w podeszłym wieku.

W związku z tym, że irynotekan jest lekiem przeciwnowotworowym, należy go stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego w podawaniu leków przeciwnowotworowych, w wyspecjalizowanych ośrodkach. Personel oddziału wyjaśni pacjentowi, na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Niniejsza ulotka może pomóc w zapamiętaniu tego.

Przed rozpoczęciem leczenia irynotekanem należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

-    pacjent choruje na astmę,

-    pacjent kiedykolwiek otrzymał radioterapię,

-    u pacjenta wystąpiła ostra biegunka lub gorączka po podaniu irynotekanu,

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności serca,

-    pacjent pali papierosy, ma podwyższone ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu, ponieważ u takich pacjentów wzrasta ryzyko wystąpienia problemów z sercem w trakcie leczenia irynotekanem,

-    pacjent przyjął lub planuje przyjąć szczepionkę,

-    pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki. Patrz punkt „Stosowanie leku Irinotecan Fresenius z innymi lekami”.

1)    Pierwsze 24 godziny po podaniu irynotekanu

W czasie podawania irynotekanu (30 - 90 minut) oraz na krótko po jego podaniu u pacjenta mogą wystąpić następujące objawy:

•    biegunka    •    łzawienie oczu

•    pocenie się    •    zaburzenia widzenia

•    ból brzucha    •    nadmierne ślinienie się

Termin medyczny używany dla określenia tych objawów to ostry zespół cholinergiczny, który można wyleczyć (podając atropinę). W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie poinformować lekarza, w celu zastosowania odpowiedniego leczenia.

2)    Okres między dniem zakończenia leczenia irynotekanem a następnym leczeniem

W tym czasie u pacjenta mogą wystąpić różnego rodzaju objawy, które mogą mieć ciężki przebieg, a także wymagać natychmiastowego leczenia i ścisłego nadzoru.

Biegunka

Biegunka, która występuje po czasie dłuższym niż 24 godziny po podaniu irynotekanu („biegunka opóźniona”) może być ciężka. Pojawia się ona zwykle po około 5 dniach po zakończeniu podawania leku. Należy natychmiast rozpocząć leczenie biegunki, które powinno się przeprowadzać pod ścisłym nadzorem. Od razu po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca należy wykonać następujące czynności:

1.    Podjąć terapię przepisanymi przez lekarza środkami przeciwbiegunkowymi ściśle według jego zaleceń. Nie wolno przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zalecane leczenie przeciwbiegunkowe obejmuje stosowanie loperamidu (dawka początkowa wynosi 4 mg

a następnie dawka 2 mg podawana co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno stosować loperamidu w zalecanych dawkach dłużej niż 48 godzin.

2.    Należy natychmiast przyjąć duże ilości wody i płynów nawadniających (tj. woda, woda gazowana, napoje gazowane, zupa lub zastosować doustne leczenie środkami nawadniającymi).

3.    O wystąpieniu biegunki należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego. W razie, gdy nie będzie możliwe skontaktowanie się z lekarzem, należy zawiadomić oddział szpitalny nadzorujący leczenie irynotekanem. Bardzo ważne jest powiadomienie szpitala o wystąpieniu biegunki.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub oddział szpitalny nadzorujący leczenie, jeśli:

   u pacjenta występują nudności, wymioty, gorączka lub biegunka

   biegunka nie ustępuje po 48 godzinach od rozpoczęcia jej leczenia.

Uwaga: Nie należy stosować żadnego innego leczenia biegunki, oprócz zalecanego przez lekarza.

Nie należy także przyjmować płynów innych niż wymienione powyżej. Należy przestrzegać zaleceń lekarza. Leczenia biegunki nie można stosować w celu zapobiegania dalszym epizodom biegunkowym, nawet jeśli wystąpiła opóźniona biegunka w czasie poprzednich cyklów leczenia.

Gorączka

Podwyższenie temperatury powyżej 38°C może być objawem zakażenia, zwłaszcza, gdy u pacjenta występuje biegunka. W przypadku wystąpienia gorączki (temperatura powyżej 38°C), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitala, w celu zastosowania odpowiedniego leczenia.

Nudności i wymioty

Jeśli wystąpią nudności i (lub) wymioty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitala.

Neutropenia

Irynotekan może powodować spadek liczby niektórych białych komórek krwi, które pełnią istotną rolę w zwalczaniu zakażeń. Stan ten zwany jest neutropenią. Podczas leczenia irynotekanem często obserwuje się występowanie neutropenii, która ma charakter przemijający. Lekarz powinien zlecić regularne badania morfologii krwi, w celu monitorowania liczby białych komórek krwi.

Neutropenia ma ciężki przebieg i należy natychmiast rozpocząć jej leczenie i uważnie monitorować jego skuteczność.

Trudności z oddychaniem

Jeśli wystąpią trudności z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia irynotekanem i przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy monitorować czynność wątroby (przez wykonywanie badań morfologii krwi).

Jeśli wystąpi co najmniej jeden z wyżej wymienionych objawów, po wypisaniu ze szpitala, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym nadzorującym leczenie irynotekanem.

Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na to, że lek ten nie był badany w grupie pacjentów, u których występowały problemy z nerkami, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Irinotecan Fresenius z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również leczniczych preparatów ziołowych, witamin i minerałów.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie irynotekanu, np. ketokonazol (stosowany w leczeniu grzybic), ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy) oraz niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki (karbamazepina, fenobarbital, fenytoina).

Nie wolno stosować preparatu ziołowego z dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) jednocześnie z irynotekanem, ani też między cyklami leczenia, ponieważ może on zmniejszać działanie lecznicze irynotekanu.

Pacjenci oczekujący na zabieg operacyjny powinni poinformować lekarza lub anestezjologa o przyjmowaniu tego leku, ze względu na jego potencjalny wpływ na działanie niektórych leków stosowanych podczas operacji.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Irynotekanu nie wolno stosować w okresie ciąży. Irynotekan może wywoływać wady wrodzone. Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia, jak i co najmniej przez trzy miesiące

po jego zakończeniu. W przypadku zajścia w ciążę podczas okresu stosowania leku, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza.

Podczas leczenia irynotekanem należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

U niektórych osób irynotecan może powodować wystąpienie działań niepożądanych, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami, w trakcie pierwszych 24 godzin po podaniu irynotekanu, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Irinotecan Fresenius

Lek zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Irinotecan Fresenius

Irynotekan podaje się w infuzji dożylnej, trwającej od 30 do 60 minut.

Stosowana dawka infuzji zależy od wieku, powierzchni ciała i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Zależy ona również od tego czy stosuje się jednocześnie jakiekolwiek inne leczenie przeciwnowotworowe. Lekarz obliczy powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (m2).

•    Pacjentom uprzednio leczonym 5-fluorouracylem zazwyczaj podaje się sam lek irynotekan w dawce początkowej 350 mg/m2 pc., co trzy tygodnie.

•    Pacjenci, u których nie stosowano wcześniej chemioterapii zazwyczaj otrzymują dawki irynotekanu, wynoszące 180 mg/m2 pc., co dwa tygodnie. Następnie podaje się im kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

•    Pacjenci leczeni irynotekanem w skojarzeniu z cetuksymabem zwykle otrzymują taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnim cyklu poprzedzającego leczenia zawierającego irynotekan. Nie należy podawać irynotekanu przed upływem co najmniej godziny od zakończenia infuzji cetuksymabem.

W zależności od stanu zdrowia i możliwych działań niepożądanych, lekarz może dobierać dawki indywidualnie do pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinotecan Fresenius

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że pacjent otrzyma zbyt dużą dawkę irynotekanu.

Niemniej jednak, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji u pacjenta mogą wystąpić ciężkie zaburzenia krwi i biegunka. Należy rozpocząć leczenie podtrzymujące, aby zapobiec odwodnieniu w wyniku biegunki, a także leczyć wszelkie powikłania związane z zakażeniami. W takim wypadku należy zwrócić się do lekarza podającego lek.

Pominięcie zastosowania leku Irinotecan Fresenius

Pacjent powinien otrzymać wszystkie zalecane dawki.

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Irinotecan Fresenius

Nie należy przerywać stosowania leku bez zgody lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek Irinotecan Fresenius może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz udzieli informacji na temat działań niepożądanych oraz wyjaśni ryzyko i korzyści płynące z leczenia. W przypadku wystąpienia pewnych działań niepożądanych leczenie należy podjąć natychmiast.

Patrz również informacje zawarte w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irinotecan Fresenius”.

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 osób):

•    zaburzenia krwi: neutropenia (zmniejszenie liczby niektórych białych komórek krwi), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość;

•    opóźniona biegunka;

•    nudności i wymioty;

•    utrata włosów (po zakończeniu leczenia włosy pacjenta odrastają);

•    w leczeniu skojarzonym przejściowy wzrost aktywności niektórych enzymów (aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), alkalicznej fosfatazy) lub wzrost stężenia bilirubiny w osoczu.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    ostry zespół cholinergiczny: Główne objawy, które występowały w trakcie lub w ciągu 24 godzin po infuzji irynotekanu to: wczesna biegunka oraz wiele innych objawów, takich jak bóle brzucha, zaczerwienienie, ból, swędzenie i łzawienie oczu (zapalenie spojówek), nieżyt nosa, niskie ciśnienie krwi, rozszerzenie naczyń krwionośnych, pocenie się, dreszcze, uczucie ogólnego dyskomfortu i choroby, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny.

•    gorączka, zakażenia (w tym posocznica);

•    gorączka związana ze znacznym zmniej szeniem liczby białych krwinek;

•    odwodnienie, często związane z występowaniem biegunki i (lub) wymiotów;

•    zaparcia;

•    zmęczenie;

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i kreatyniny we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    reakcje alergiczne;

•    łagodne reakcje skórne, łagodne reakcje w miejscu podania;

•    objawy wczesne, takie jak trudności z    oddychaniem;

•    choroba płuc (choroba tkanki śródmiąższowej    płuc);

•    niedrożność jelit;

•    ból brzucha i zapalenie, prowadzące do wystąpienia biegunki (stan znany jako rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy);

•    w sporadycznych przypadkach, u pacjentów, u których wystąpiło odwodnienie na skutek biegunki i (lub) wymiotów albo posocznicy, obserwowano upośledzenie czynności nerek, niskie ciśnienie krwi lub niewydolność sercowo-krążeniową.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

•    ciężkie reakcje alergiczne (reakcje anafilaktyczne i (lub) rzekomoanafilaktyczne). Jeśli wystąpią

te objawy, należy natychmiast powiadomić lekarza.

•    wczesne objawy, takie jak skurcze mięśniowe i zdrętwienie (parestezja);

•    krwawienie z żołądka i jelit, zapalenie okrężnicy, w tym wyrostka robaczkowego;

•    perforacja jelit, anoreksja, ból brzucha, zapalenie błon śluzowych;

•    zapalenie trzustki;

•    zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi w trakcie i po podaniu leku;

•    zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi, najczęściej związane z występowaniem biegunki i wymiotów.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    przejściowe zaburzenia mowy;

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów trawiennych, odpowiedzialnych za trawienie cukrów i tłuszczy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Fresenius

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Lek do jednorazowego użycia.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku Irinotecan Fresenius po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po słowach „Termin ważności (EXP)”.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek należy rozcieńczyć i zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Jeżeli roztwór został sporządzony w jałowych warunkach, rozcieńczony roztwór można przechowywać przez 24 godziny w temperaturze poniżej 15-25°C i przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C (np. w lodówce).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przygotowanego roztworu spoczywa na użytkowniku. Wówczas roztworu nie należy przechowywać dłuższej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozpuszczenie i (lub) rozcieńczenie (itd.) zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zatwierdzonych warunkach jałowych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne Informacje

Co zawiera lek Irinotecan Fresenius

-    Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu.

-    Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

-    Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Każda fiolka o pojemności 15 ml zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 500 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

-    Inne składniki leku to Sorbitol E420, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Irinotecan Fresenius i co zawiera opakowanie

Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji to przezroczysty roztwór

0    barwie bladożółtej.

Lek dostępny jest w opakowaniach:

ml, 1 fiolka o pojemności 15 ml lub 1 fiolka się w obrocie.


1    fiolka o pojemności 2 ml,1 fiolka o pojemności 5 o pojemności 25 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

Wytwórca

Accord Healthcare Limited Sage House 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:_

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia

Irinokabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Czechy

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Niemcy

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dania

Irinokabi

Estonia

Irinotecan Fresenius

Hiszpania

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Węgry

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrátum oldatos infuzióhoz

Irlandia

Irinotecan Hydrochloride 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Włochy

Irinotecan Fresenius

Łotwa

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrâts infuziju skïduma pagatavosanai

Litwa

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Holandia

Irinotecan HCl-trihydraat Fresenius Kabi 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Norwegia

Irinokabi 20

Polska

Irinotecan Fresenius

Portugalia

Irinotecano Fresenius

Szwecja

Irinokabi 20 mg/ml , koncentrát till infusionsvätska, lösning

Słowacja

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml infúzny koncentrát

Wielka Brytania

Irinotecan Hydrochloride 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2014

Irinotecan Fresenius 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcje dotyczące stosowania - środki cytotoksyczne Instrukcja dotycząca postępowania z irynotekanem

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas przygotowywania i stosowania irynotekanu. Rozcieńczenie powinno być wykonane w warunkach sterylnych przez wyszkolony personel w miejscu do tego wyznaczonym. Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu leku ze skórą i błonami śluzowymi.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące przygotowywania roztworu do infuzji irynotekanu

1.    Wszystkie czynności należy wykonać w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu.

Wymagane jest używanie ochronnych rękawiczek i fartucha.

W przypadku braku osobnego pomieszczenia, należy zastosować maskę i okulary ochronne.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki, butelki, zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki

i pozostałości po środkach cytostatycznych należy uznać za odpady niebezpieczne i zniszczyć je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

3.    Instrukcj e postępowania w przypadku rozlania roztworu:

•    należy założyć rękawiczki ochronne,

•    stłuczone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na ODPADY NIEBEZPIECZNE,

•    skażone powierzchnie należy właściwie spłukać przy użyciu obfitej ilości zimnej wody,

•    spłukane powierzchnie należy wytrzeć do sucha, a materiały stosowane do wycierania wyrzucić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

4.    W przypadku kontaktu irynotekanu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy polać obfitą ilością wody, po czym przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z błonami śluzowymi należy natychmiast dokładnie przepłukać je wodą. W przypadku występowania jakiegokolwiek uczucia dyskomfortu należy zwrócić się do lekarza.

5.    W razie dostania się irynotekanu do oczu należy dokładnie przepłukać je dużą ilością wody. Należy niezwłocznie skontaktować się z okulistą.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony wyłącznie do podawania w infuzji, po uprzednim rozcieńczeniu w zalecanych rozpuszczalnikach: 0,9% roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań lub 5% roztworze glukozy do infuzji. Należy aseptycznie pobrać za pomocą kalibrowanej strzykawki wymaganą ilość koncentrat roztworu irynotekanu z fiolki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Powstały roztwór należy następnie starannie wymieszać ręcznie obracając.

W razie pojawienia się osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do infuzji, lek należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania leków cytotoksycznych.

Irynotekanu nie należy podawać w szybkiej infuzji dożylnej (bolus), ani infuzji w czasie krótszym niż 30 minut lub dłuższym niż 90 minut.

Usuwanie pozostałości leku

Wszystkie materiały używane do przygotowania, podawania lub wchodzące w kontakt z irynotekanem należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami po środkach cytotoksycznych.

UK/H/1125/001/IA/021/G 10

Irinotecan Fresenius

Charakterystyka Irinotecan fresenius

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Fresenius, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Fiolki produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, o objętości 2 ml,5 ml, 15 ml lub 25 ml zawierają odpowiednio 40 mg,100 mg, 300 mg lub 500 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Substancje pomocnicze:

Sorbitol E420 Sód

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty roztwór o barwie bladożółtej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy):

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii z powodu zaawansowanej postaci choroby,

•    w monoterapii, u pacjentów, u których nie powiodło się leczenie schematem opartym na 5-fluorouracylu.

Zaleca się zastosowanie irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) z przerzutami, wywołanego ekspresją receptora czynnika wzrostu nabłonka (EGFR), po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu.

Zaleca się zastosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jako leku pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do zastosowania wyłącznie u dorosłych. Rozcieńczony roztwór produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie:

Monoterapia (u pacjentów uprzednio leczonych):

Zalecana dawka trójwodnego chlorowodorku irynotekanu to 350 mg/m2 pc., podawana raz na trzy tygodnie, w infuzji dożylnej trwającej od 30 do 90 minut (patrz poniżej "Sposób podawania", a także punkty 4.4 i 6.6).

Leczenie skojarzone (u pacjentów uprzednio nieleczonych):

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) zostało ustalone w oparciu o następujący schemat dawkowania (patrz punkt 5.1): produkt leczniczy Irinotecan z 5FU/FA podawany w schemacie 2-tygodniowym.

Zalecana dawka trójwodnego chlorowodorku irynotekanu to 180 mg/m2 pc., podawana raz na dwa tygodnie, w trwającej od 30 do 90 minut infuzji dożylnej, po zakończeniu którego podaje się w infuzji dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania produktu leczniczego w skojarzeniu z cetuksymabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla tego produktu leczniczego.

Zazwyczaj podaje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnim cyklu poprzedzającego leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekanu nie wolno podawać przed upływem co najmniej 1 godziny od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla tego produktu leczniczego.

Modyfikacje dawkowania:

Irynotekan powinno się podawać po zmniejszeniu się nasilenia wszystkich działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i całkowitym ustąpieniu biegunki wywołanej leczeniem.

Dawkę produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji i 5FU (jeśli jest stosowany) należy zmniejszyć na początku kolejnego cyklu leczenia, w zależności od najwyższego stopnia nasilenia działań niepożądanych obserwowanych przed infuzją. Leczenie powinno się opóźnić o 1-2 tygodnie, aby pozwolić na ustąpienie działań niepożądanych związanych z podawaniem produktu leczniczego.

Dawkę trójwodnego chlorowodorku irynotekanu i (lub) 5FU (jeśli jest stosowany) należy zmniejszyć o 15 do 20%, w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    toksyczność hematologiczna [neutropenia stopnia 4, gorączka neutropeniczna (neutropenia stopnia 3-4 i gorączka stopnia 2-4), małopłytkowość i leukopenia (stopnia 4)]

•    toksyczność niehematologiczna (stopnia 3-4).

W przypadku jednoczesnego podawania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu leczniczego.

Dane dotyczące modyfikacji dawek bewacyzumabu, podawanego jednocześnie z irynotekanem stosowanym w skojarzeniu z 5FU i FA znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dotyczącej bewacyzumabu.

Czas trwania leczenia:

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do momentu wystąpienia obiektywnie stwierdzonej progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Monoterapia: dawkę początkową produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, u pacjentów w stanie ogólnym według klasyfikacji WHO < 2, należy określić na podstawie stężenia bilirubiny we krwi [nie większego niż 3-krotna wartość górnej granicy normy].

U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym większym niż 50%, klirens irynotekanu jest obniżony (patrz punkt 5.2), dlatego też ryzyko wystąpienia toksyczności hematologicznej jest większe. W związku z tym, w tej grupie pacjentów, należy wykonywać cotygodniowe badania pełnej morfologii krwi.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5-krotnie wyższe niż górna granica normy, zalecana dawka trójwodnego chlorowodorku irynotekanu to 350 mg/m2 pc.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy wyższe niż górna granica normy, zalecana dawka trójwodnego chlorowodorku irynotekanu to 200 mg/m2 pc.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny przekracza 3-krotną wartość górnej granicy normy, nie należy stosować irynotekanu (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Brak danych dotyczących stosowania irynotekanu w leczeniu skojarzonym, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie zaleca się stosowania irynotekanu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ze względu na brak badań przeprowadzonych w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku. Niemniej jednak należy ostrożnie dobierać dawkę w tej grupie pacjentów, ze względu na wysoką częstość występowania zmniejszonych funkcji biologicznych. Pacjenci z tej grupy wymagają bardziej intensywnego monitorowania (patrz punkt 4.4).

Populacja pediatryczna:

Irynotekan jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji ma właściwości cytotoksyczne. Dane dotyczące rozcieńczenia i szczególnych środków ostrożności dotyczących usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania można znaleźć w punkcie 6.6.

Produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji nie należy podawać w szybkiej infuzji dożylnej (bolus) ani infuzji dożylnej w czasie krótszym niż 30 minut lub dłuższym niż 90 minut.

Czas trwania leczenia

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do momentu wystąpienia obiektywnie stwierdzonej progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Przewlekła choroba zapalna jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

•    laktacja (patrz punkt 4.4 i 4.6).

•    Stężenie bilirubiny ponad 3 razy większe od wartości górnej granicy normy (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego.

•    Stan ogólny według klasyfikacji WHO > 2.

•    Jednoczesne stosowanie preparatów dziurawca zwyczajnego (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe informacje na temat przeciwwskazań dotyczących cetuksymabu lub bewacyzumabu znajdują się w Charakterystykach Produktu Leczniczego opracowanych dla tych produktów leczniczych.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy podawać wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu chemioterapii przeciwnowotworowej, na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu chemioterapii cytotoksycznej.

Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość działań niepożądanych, produkt leczniczy Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przepisywany tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści, wynikające z jego stosowania przewyższają możliwe ryzyko w następujących przypadkach:

•    U pacjentów, u których występuje ryzyko powikłań, a w szczególności u pacjentów w stanie ogólnym 2 według klasyfikacji WHO.

•    W nielicznych przypadkach, gdy można podejrzewać, że pacjenci nie będą w stanie stosować się do zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (konieczność wdrożenia natychmiastowego i długotrwałego leczenia przeciwbiegunkowego, połączonego z przyjęciem obfitej ilości płynów po wystąpieniu opóźnionej biegunki).

W przypadku takich pacjentów zaleca się ścisły nadzór szpitalny.

Podawanie produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w monoterapii zazwyczaj stosuje się według schematu powtarzanego co 3 tygodnie. Jednakże u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza kontrola lub u chorych szczególnie narażonych na ryzyko ciężkiej neutropenii można rozważyć zastosowanie schematu dawkowania leku raz na tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia opóźnionej biegunki po ponad 24 godzinach od podania irynotekanu lub w dowolnym momencie przed rozpoczęciem następnego cyklu leczenia.

W monoterapii, mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca występowała 5 dnia po infuzji trójwodnego chlorowodorku irynotekanu. Pacjenci powinni niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu tych objawów i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Do pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia biegunki należą osoby po uprzedniej radioterapii jamy brzusznej i (lub) miednicy, pacjenci z wyjściową podwyższoną leukocytozą, pacjenci ze wskaźnikiem stanu ogólnego według klasyfikacji WHO > 2 oraz kobiety.

Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie dla życia pacjenta, szczególnie w przypadku występującej jednocześnie neutropenii.

Od razu po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć przyjmowanie dużych ilości płynów zawierających elektrolity i natychmiast zastosować właściwe leczenie przeciwbiegunkowe. Zalecenia dotyczące leczenia przeciwbiegunkowego powinny być przekazane pacjentowi przez personel oddziału, w którym trójwodny chlorowodorek irynotekanu był podawany.

Po wypisaniu ze szpitala, pacjenci powinni zakupić przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki mogli natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto, w przypadku pojawienia się biegunki muszą oni poinformować lekarza prowadzącego lub oddział szpitalny, w którym podano trójwodny chlorowodorek irynotekanu.

Zalecane aktualnie leczenie przeciwbiegunkowe obejmuje stosowanie wysokich dawek loperamidu (dawka początkowa wynosi 4 mg, a następnie dawka 2 mg podawana co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno modyfikować dawki. W żadnym wypadku nie wolno stosować loperamidu w tych dawkach dłużej niż 48 kolejnych godzin, ani krócej niż 12 godzin, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia niedrożności porażennej.

Oprócz terapii antybiotykowej zaleca się zastosowanie leczenia szpitalnego biegunki w następujących przypadkach:

-    biegunce towarzyszy gorączka,

-    ciężka biegunka (wymagająca dożylnego nawodnienia),

-    biegunka utrzymująca się po 48 godzinach po rozpoczęciu leczenia loperamidem w dużych dawkach.

Loperamidu nie należy stosować profilaktycznie, nawet u pacjentów, u których wystąpiła opóźniona biegunka w czasie poprzednich cyklów leczenia.

Zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnych cyklach leczenia u pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia irynotekanem zaleca się wykonywanie cotygodniowego badania pełnej morfologii krwi. Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia neutropenii i znaczeniu gorączki. W razie wystąpienia gorączki neutropenicznej (temperatura > 38°C i liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1000 komórek/mm3) konieczne jest natychmiastowe zastosowanie leczenia antybiotykami o szerokim spektrum działania, podawanymi dożylnie w szpitalu.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnym etapie leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką istnieje zwiększone ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej.

U tych pacjentów zaleca się przeprowadzenie pełnego badania morfologii krwi.

Zaburzenia czynności wątroby

Badania czynnościowe wątroby należy wykonać przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym jego cyklem.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym niż górna granica normy, zaleca się wykonywanie cotygodniowych badań pełnej morfologii krwi, ze względu na obniżony klirens irynotekanu (patrz punkt 5.2), a w konsekwencji zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej w tej grupie pacjentów. Irynotekanu nie należy podawać pacjentom, u których stężenie bilirubiny jest ponad 3 razy większe niż górna granica normy (patrz punkt 4.3).

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem irynotekanu zaleca się zastosowanie profilaktycznego leczenia środkami przeciwwymiotnymi. Często zgłaszano przypadki nudności i wymiotów. Pacjentów, u których oprócz opóźnionej biegunki występują wymioty, należy jak najszybciej poddać leczeniu szpitalnemu.

Ostry zespół cholinergiczny

W przypadku wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (który objawia się wczesną biegunką oraz wieloma innymi objawami, takimi jak pocenie się, skurcze brzuszne, łzawienie, zwężenie źrenicy i zwiększone wydzielanie śliny), należy podać siarczan atropiny (podskórnie w dawce 0,25 mg), chyba że jest to klinicznie przeciwwskazane (patrz punkt 4.8). Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z astmą. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne zastosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek irynotekanu.

Zaburzenia układu oddechowego

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często może wystąpić choroba tkanki śródmiąższowej płuc, przejawiająca się w formie nacieków w płucach. Choroba tkanki śródmiąższowej płuc może prowadzić do zgonu. Do prawdopodobnych czynników ryzyka rozwoju choroby tkanki śródmiąższowej płuc należą: stosowanie leków pneumotoksycznych, radioterapia oraz podawanie czynników stymulujących rozwój kolonii.

Pacjentów z czynnikami ryzyka należy uważnie monitorować, przed i w trakcie trwania leczenia irynotekanem, pod kątem objawów ze strony układu oddechowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności biologicznych, a zwłaszcza czynności wątroby, dawkę produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji powinno się dobierać ostrożnie (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelit

Nie należy stosować leczenia produktem leczniczym Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji u tych pacjentów, do czasu ustąpienia niedrożności jelit (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Inne

Ze względu na obecność sorbitolu, produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. W sporadycznych przypadkach u pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia na skutek biegunki i (lub) wymiotów albo posocznicy, obserwowano upośledzenie czynności nerek, niedociśnienie lub niewydolność układu krążenia.

Podczas (i do 3 miesięcy po zakończeniu) leczenia należy stosować skuteczne i bezpieczne metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego podawania silnego inhibitora cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazolu) lub jego induktora (np. ryfampicyny, karbamazepiny, fenobarbitalu, fenytoiny, dziurawca zwyczajnego) z irynotekanem, gdyż może to mieć wpływ na metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć możliwych interakcji między irynotekanem a lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Z uwagi na to, że irynotekan wykazuje działanie antycholinoesterazy, leki posiadające aktywność antycholinoesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i przeciwdziałać blokadzie nerwowo-mięśniowej po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że równoległe stosowanie leków przeciwdrgawkowych, indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) może spowodować zmniejszenie działania irynotekanu, metabolitu SN-38, glukoronidu SN-38 oraz osłabiać efekty farmakodynamiczne. Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych przejawiał się w zmniejszeniu AUC metabolitu SN-38, a także glukoronidu SN-38G o 50% lub więcej. Na osłabianie działania irynotekanu i jego metabolitów, oprócz indukcji enzymów cytochromu P450 3A, może mieć wpływ glukuronidacja oraz nasilone wydzielanie z żółcią.

Badanie wykazało, że jednoczesne podawanie ketokonazolu prowadziło do obniżenia wartości AUC dla pochodnej kwasu aminopentanowego (APC) o 87% i zwiększenia AUC o 109% dla SN-38, w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki wykazujące działanie hamujące (np. ketokonazol) lub indukujące (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina) metabolizm leku przez cytochrom P450 3A4. Należy unikać jednoczesnego podawania irynotekanu z inhibitorem i (lub) induktorem tego szlaku metabolicznego, gdyż może to wpływać na zmianę metabolizmu irynotekanu (patrz punkt 4.4).

W niewielkim badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym stosowano irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. wraz z dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum) w dawce 900 mg obserwowano spadek stężenia aktywnego metabolitu (SN-38) irynotekanu w osoczu krwi o 42%. Dziurawiec zwyczajny obniża stężenie SN-38 w osoczu krwi, dlatego, nie należy go podawać z irynotekanem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i (lub) kwasu folinowego w schemacie leczenia skojarzonego nie wpływa na farmakokinetykę irynotekanu.

Brak danych, wskazujących na to, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu i odwrotnie.

W jednym z badań wykazano, że stężenia irynotekanu były identyczne u pacjentów otrzymujących sam irynotekan w skojarzeniu z 5FU i FA, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi irynotekan w skojarzeniu z 5FU, FA i bewacyzumabem. Stężenia aktywnego metabolitu irynotekanu (SN-38) analizowano w podgrupach pacjentów (około 30 osób w każdej grupie badanych). Stężenia SN-38 były przeciętnie o 33% wyższe u pacjentów otrzymujących irynotekan w skojarzeniu z 5FU, FA i bewacyzumabem, w porównaniu z podawaniem jedynie irynotekanu w skojarzeniu z 5FU i FA.

Z uwagi na znaczne różnice między poszczególnymi pacjentami oraz ograniczoną liczebność badanych pacjentów, nie wiadomo czy obserwowane zwiększenie stężenia SN-38 było skutkiem stosowania bewacyzumabu. Obserwowano niewielkie nasilenie występowania działań niepożądanych, objawiających się w postaci biegunki i leukopenii. Zgłaszano o częstszym zmniejszaniu dawki irynotekanu u pacjentów przyjmujących irynotekan w skojarzeniu z 5FU i FA i bewacyzumabem.

U pacjentów, u których podczas jednoczesnego stosowania irynotekanu i bewacyzumabu występuje ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia, należy zmniejszyć dawkę irynotekanu według zaleceń podanych w punkcie 4.2 (Dawkowanie i sposób podawania).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania irynotekanu u kobiet w ciąży. Wykazano embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu u królików i szczurów. Z tego względu, produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji nie stosować w okresie ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Kobiety w wieku rozrodczym i antykoncepcja:

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia.

W razie zajścia w ciążę powinny one niezwłocznie powiadomić o tym lekarza (patrz punkty 4.3 i 4.4). Kobiety i mężczyźni wykazujący aktywność seksualną podczas (i do 3 miesięcy po zakończeniu) leczenia powinni stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią:

W mleku karmiących szczurów wykryto irynotekan znakowany izotopem węgla 14C. Nie wiadomo, czy irynotekan jest wydzielany do mleka kobiecego. W związku z możliwością wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania leczenia irynotekanem (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy przestrzec pacjentów przed możliwością wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, które mogą pojawić się w ciągu 24 godzin po podaniu irynotekanu. Jeśli te objawy wystąpią nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w tym punkcie odnoszą się do irynotekanu. Brak danych, wskazujących na to, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu i odwrotnie.

W skojarzeniu z cetuksymabem, dodatkowo odnotowanymi działaniami niepożądanymi były takie, jakich spodziewano się podczas stosowania cetuksymabu (np. wysypka trądzikopodobna - 88%).

Dane dotyczące działań niepożądanych związanych z leczeniem skojarzonym z cetuksymabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla cetuksymabu.

Dane dotyczące działań niepożądanych związanych z leczeniem skojarzonym z bewacyzumabem znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego dotyczącej bewacyzumabu.

Na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 765 pacjentów, którym podawano zalecaną dawkę leku wynoszącą 350 mg/m2 pc. w monoterapii, a także na grupie 145 pacjentów leczonych trójwodnym chlorowodorkiem irynotekanu w leczeniu skojarzonym z 5FU i FA według schematu dwutygodniowego w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc., odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych, mających możliwy lub prawdopodobny związek z podawaniem trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Opóźniona biegunka:

Biegunka (występująca po ponad 24 godzinach po podaniu) jest działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość podawanej dawki produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

W monoterapii:

Ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania podczas biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia ciężką biegunkę obserwowano

w 14% cykli. W monoterapii, mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca występowała 5 dnia po infuzji trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

W leczeniu skojarzonym:

Ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania podczas biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia ciężką biegunkę obserwowano w 3,9% cykli.

Niezbyt często: Zgłoszono przypadki rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, z których jeden został potwierdzony bakteriologicznie (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty:

W monoterapii:

Nudności i wymioty były ciężkie u około 10% pacjentów leczonych środkami przeciwwymiotnymi.

W leczeniu skojarzonym:

Odsetek ciężkich nudności i wymiotów był mniejszy (odpowiednio u 2,1% i 2,8% pacjentów). Odwodnienie:

Zgłoszono pojedyncze przypadki odwodnienia często związanego z występowaniem biegunki i (lub) wymiotów.

Zgłoszono o sporadycznych przypadkach upośledzenia czynności nerek, niedociśnienia lub niewydolności sercowo-krążeniowej, u pacjentów, u których obserwowano odwodnienie na skutek biegunki i (lub) wymiotów.

Inne zaburzenia żołądka i jelit:

Zaparcia związane z podawaniem irynotekanu i (lub) loperamidu obserwowano:

•    w monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów

•    w leczeniu skojarzonym: u 3,4% pacjentów.

Zgłaszano rzadkie przypadki niedrożności jelit lub krwawienia z żołądka i jelit oraz zapalenie okrężnicy, obejmujące zapalenie wyrostka robaczkowego, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

W rzadkich przypadkach leczeniu irynotekanem towarzyszyło objawowe lub bezobjawowe zapalenie trzustki.

Inne objawy o łagodnym przebiegu obejmują anoreksję, ból brzucha i zapalenie śluzówki. Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość podawanej dawki produktu leczniczego. Neutropenia była przemijająca i nie nasilała się wraz z dawką. Mediana czasu do wystąpienia największego jej nasilenia wynosiła 8 dni, niezależnie od tego, czy stosowano monoterapię czy leczenie skojarzone.

W monoterapii:

Neutropenię obserwowano u 78,7% pacjentów, z czego miała ona ciężki przebieg (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500 komórek/mm3) u 22,6% pacjentów. W ocenianych cyklach leczenia u 18% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych osiągała poniżej 1000 komórek/mm3, w tym u 7,6% liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła < 500 komórek/mm3. Całkowite jej ustąpienie obserwowano zwykle w okresie do 22 dni od podania produktu leczniczego.

U 6,2% pacjentów i w 1,7% cykli występowała gorączka z ciężką neutropenią. Zakażenia występowały u około 10,3% pacjentów (w 2,5% cykli) i były związane z występowaniem ciężkiej neutropenii u około 5,3% pacjentów (w 1,1% cykli), a w 2 przypadkach prowadziły do śmierci.

U około 58,7% pacjentów zgłoszono wystąpienie niedokrwistości (u 8% stężenie hemoglobiny wynosiło < 8 g/dl, zaś u 0,9% < 6,5 g/dl).

Małopłytkowość (< 100 000 komórek/mm3) obserwowano u 7,4% pacjentów, w 1,8% cykli, w tym u 0,9% pacjentów liczba płytek krwi wynosiła < 50 000 komórek/mm3 (w 0,2% cykli).

U prawie wszystkich pacjentów następowało całkowite jej ustąpienie w ciągu 22 dni od podania produktu leczniczego.

W leczeniu skojarzonym:

Neutropenię obserwowano u 82,5% pacjentów, z czego miała ona ciężki przebieg (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500 komórek/mm3) u 9,8% pacjentów. W ocenianych cyklach leczenia u 67,3% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych osiągała poniżej 1000 komórek/mm3, w tym u 2,7% liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła < 500 komórek/mm3. Całkowite jej ustąpienie obserwowano zwykle w ciągu 7-8 dni po podaniu produktu leczniczego.

U 3,4% pacjentów i w 0,9% cykli występowała gorączka z ciężką neutropenią

Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (w 0,5% cykli) i były związane z występowaniem ciężkiej neutropenii u około 2,1% pacjentów (w 0,5% cykli), a w 1 przypadku prowadziły do śmierci.

U 97,2% pacjentów zgłoszono wystąpienie niedokrwistości (u 2,1% stężenie hemoglobiny wynosiło < 8 g/dl).

Małopłytkowość (< 100 000 komórek/mm3) obserwowano u 32,6% pacjentów, w 21,8% cykli.

Nie obserwowano ciężkiej małopłytkowości (< 50 000 komórek/mm3). Opisano jeden przypadek małopłytkowości obwodowej, w której występowały przeciwciała przeciwpłytkowe.

Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (w 0,5% cykli) i były związane z występowaniem ciężkiej neutropenii u około 2,1% pacjentów (w 0,5% cykli), a w 1 przypadku prowadziły do śmierci.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

U pacjentów z posocznicą w rzadkich przypadkach obserwowano niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność sercowo-krążeniową.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ostry zespół cholinergiczny:

Ciężki, przejściowy ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 9% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 1,4% pacjentów, u których zastosowano leczenie skojarzone. Główne objawy, które występowały w trakcie lub w ciągu 24 godzin po infuzji trójwodnego chlorowodorku irynotekanu to: wczesna biegunka oraz wiele innych objawów, takich jak bóle brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny. Objawy te ustępują po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Astenia miała ciężki przebieg u mniej niż 10% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% pacjentów, u których zastosowano leczenie skojarzone. Nie ustalono jednoznacznego związku przyczynowego między tymi objawami a podawaniem irynotekanu.

Gorączka bez zakażenia oraz bez towarzyszącej jej ciężkiej neutropenii występowała u 12% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% pacjentów, u których zastosowano leczenie skojarzone.

Zgłoszono rzadkie przypadki występowania łagodnych odczynów miejscowych.

Zaburzenia serca

Zgłaszano rzadkie przypadki nadciśnienia podczas lub po infuzji.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Choroba tkanki śródmiąższowej płuc, przejawiająca się w formie nacieków w płucach występuje niezbyt często w trakcie leczenia irynotekanem. Wśród objawów wczesnych obserwowano także duszność (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie występuje bardzo często i ma charakter przemijający. Zgłaszano rzadkie przypadki łagodnych reakcji skórnych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: Łagodne reakcje alergiczne oraz

rzadkie przypadki reakcji anafilaktycznych i (lub) rzekomoanafilaktycznych.

Zaburzenia mięśniowo - szkieletowe i tkanki łącznej

Zgłaszano przypadki wczesnych objawów, takich jak skurcze mięśniowe i parestezja.

Badania diagnostyczne

W monoterapii, przejściowy, łagodny do umiarkowanego wzrost aktywności aminotransferaz, alkalicznej fosfatazy lub zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy obserwowano odpowiednio u 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów bez przerzutów do wątroby. Przejściowe i łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy obserwowano u 7,3% pacjentów.

W leczeniu skojarzonym przemijający wzrost aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), alkalicznej fosfatazy lub wzrost stężenia bilirubiny w surowicy (stopnia 1 i 2) obserwowano odpowiednio u 15%, 11%, 11% i 10% pacjentów bez przerzutów do wątroby. Przemijający wzrost aktywności enzymów wątrobowych stopnia 3 obserwowano odpowiednio u 0%, 0%, 0% i 1% pacjentów. Nie obserwowano zwiększenia aktywności enzymów stopnia 4.

Rzadko zgłaszano przypadki zwiększenia aktywności amylazy i/lub lipazy.

Zgłaszano przypadki hipokaliemii i hiponatremii, najczęściej występujące na skutek biegunki i wymiotów.

Zaburzenia układu nerwowego

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki przemijającego zaburzenia mowy, związanego z infuzją irynotekanu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Opisywano przypadki przedawkowania leku po podaniu dawek prawie dwukrotnie większych od zalecanej terapeutycznie dawki, co może prowadzić do zgonu. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi była ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum na irynotekan. Należy rozpocząć leczenie podtrzymujące, aby zapobiec odwodnieniu w wyniku biegunki, a także leczyć wszelkie powikłania związane z zakażeniami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01XX19 Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. W większości tkanek jest on metabolizowany do SN-38 przez karboksylesterazę. SN-38 wykazuje większą niż irynotekan aktywność w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i ma silniejsze działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I DNA przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstawanie jednoniciowych, uszkodzonych odcinków DNA, które blokują widełki replikacyjne DNA i są odpowiedzialne za cytotoksyczne działanie leku. Działanie cytotoksyczne obu związków jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

W warunkach in vitro, irynotekan i SN-38 nie są w istotny sposób rozpoznawane przez glikoproteinę P (MDR) i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych opornych na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe w warunkach in vivo przeciwko modelowym nowotworom mysim (gruczolakorakom: przewodów trzustkowych P03, sutka MA16/C, a także jelita grubego C38 i C51) oraz przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorakom: okrężnicy Co-4, sutka Mx-1, żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny przeciwko nowotworom wykazującym ekspresję glikoproteiny P (MDR) (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Oprócz aktywności przeciwnowotworowej, najważniejszym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

W chemioterapii wielolekowej z kwasem folinowym i 5-fluorouracvlem

Badanie fazy III przeprowadzono wśród 385 uprzednio nieleczonych pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych według schematu 2-tygodniowego (patrz punkt 4.2) albo według schematu tygodniowego. W schemacie 2-tygodniowym podawano:

Dzień 1 - trójwodny chlorowodorek irynotekanu w dawce 180 mg/m2 pc. co 2 tygodnie, następnie kwas folinowy (dawka 200 mg/m2 pc., podawana w 2-godzinnej infuzji dożylnej) i 5-fluorouracyl (dawka 400 mg/m2 pc., podawana w szybkiej infuzji dożylnej (bolus), po czym dawka 600 mg/m2 pc., w 22-godzinnej infuzji dożylnej).

Dzień 2 -kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz według tych samych schematów. W schemacie tygodniowym, podawano w ciągu 6 tygodni irynotekan w dawce 80 mg/m2 pc., po czym kwas folinowy (w dawce 500 mg/m2 pc., w 2-godzinnej infuzji dożylnej), a następnie 5-fluorouracyl (w dawce 2300 mg/m2 pc., w 24-godzinnej infuzji dożylnej).

Skuteczność irynotekanu stosowanego w leczeniu skojarzonym według 2 opisanych powyżej schematów leczenia oszacowano w grupie 198 pacjentów:

Schematy leczenia

skojarzonego

(n=198)

Schemat tygodniowy (n=50)

Schemat 2-tygodniowy (n=148)

Trójwodny

chlorowodorek

irynotekanu

+5FU/FA

5FU/FA

Trójwodny

chlorowodor

ek

irynotekanu

+5FU/FA

5FU/FA

Trójwodny

chlorowodorek

irynotekanu

+5FU/FA

5FU/FA

Wskaźnik odpowiedzi (%)

40,8 *

23,1 *

51,2 *

28,6 *

37,5 *

21,6 *

Wartość p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediana czasu do progresji (w miesiącach)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,01

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie (w miesiącach)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

p=0,043

NS

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (w miesiącach)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (w miesiącach)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0,0014

NS

p<0,001

Mediana przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NS

p=0,041

5FU: 5-fluorouracyl

FA: kwas folinowy

NS: statystycznie nieznamienny

*: według analizy populacji zgodnie z protokołem

W schemacie tygodniowym, odsetek występowania ciężkiej biegunki wynosił 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU i FA oraz 25,6% u pacjentów leczonych 5FU i FA w monoterapii. Odsetek występowania ciężkiej neutropenii (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500 komórek/mm3) wynosił 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU i FA oraz 2,4% u pacjentów leczonych 5FU i FA w monoterapii.

Poza tym, mediana czasu do wystąpienia pogorszenia się stanu ogólnego była statystycznie znamiennie dłuższa w przypadku podawania irynotekanu w leczeniu skojarzonym, w porównaniu z grupą leczoną 5FU i FA w monoterapii (p=0,046).

Ocenę jakości życia pacjentów przeprowadzono w badaniu fazy III, przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Pogorszenie się ogólnego stanu pacjenta występowało zwykle później w grupie leczonej irynotekanem. Ogólny stan zdrowia i (lub) jakość życia były nieznacznie lepsza w grupie otrzymującej irynotekan w leczeniu skojarzonym, chociaż w stopniu nieznamiennym statystycznie. Wykazano tym samym, że skuteczność irynotekanu w leczeniu skojarzonym nie wpływa na pogorszenie jakości życia.

Leczenie skojarzone z bewacyzumabem:

W randomizowanym, podwójnie ślepym, aktywnie kontrolowanym badaniu klinicznym fazy III oceniano skuteczność leczenia irynotekanu w skojarzeniu z 5FU, FA i bewacyzumabem jako lek pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Podanie dodatkowo bewacyzumabu w leczeniu irynotekanem w skojarzeniu z 5FU i FA prowadziło do statystycznie znaczącego wzrostu całkowitego przeżycia. Korzyści kliniczne, oszacowane w oparciu o całkowite przeżycie, obserwowano we wszystkich uprzednio określonych podgrupach pacjentów, włączając te określone przez wiek, płeć, stan ogólny, pierwotne umiejscowienie nowotworu, liczbę narządów objętych chorobą i czas trwania choroby przerzutowej. Zalecane jest zapoznanie się z Charakterystyką Produktu Leczniczego opracowaną dla bewacyzumabu. Dane dotyczące skuteczności wyników badania AVF2107g zebrano w poniższej tabeli.

AVF2107g

Grupa 1

Irynotekan/5FU/F A Placebo

Grupa 2

Irynotekan/ 5FU/FA Avastin a

Liczba pacjentów

411

402

Całkowite przeżycie

Mediana czasu (w miesiącach)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Współczynnik ryzyka b

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu (w miesiącach)

6,2

10,6

Współczynnik ryzyka

0,54

Wartość p

<0,0001

Wskaźnik odpowiedzi całkowitej

Wskaźnik (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności (CI)

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu (w miesiącach)

7,1

10,4

25-75 percentyl (w miesiącach)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a 5 mg/kg co dwa tygodnie. b Zależny od grupy kontrolnej.

Leczenie skojarzone z cetuksymabem:

EMR 62 202-013: randomizowane badanie kliniczne u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którzy nie otrzymywali uprzednio leczenia z powodu raka jelita grubego z przerzutami, w którym porównywano leczenie skojarzone cetuksymabu i irynotekanu z 5-fluorouracylem i (lub) kwasem folinowym (5-FU/FA) w infuzji (599 pacjentów) z taką samą chemioterapią bez cetuksymabu (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z rakiem z genem KRAS typu dzikiego (ang. wild-type) w populacji pacjentów, u których oceniano status KRAS wynosił 64%.

Dane o skuteczności otrzymane w powyższym badaniu przedstawiono w poniższej tabeli:

Ogólna populacja

Populacja z genem KRAS typu dzikiego

Punkt końcowy

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95%CI)

46,9 (42,9; 51,0)

38,7 (34,8; 42,8)

59,3 (51,6; 66,7)

43,2 (35,8; 50,9)

wartość p

0,0038

0,0025

PFS

współczynnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,726; 0,998)

0,68 (0,501; 0,934)

wartość p

0,0479

0,0167

CI (ang. Confidence Interval) =przedział ufności, FOLFIRI=irynotekan plus 5-FA/FA w infuzji, ORR (ang. Objective Response Rate) =odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią), PFS (ang. Progression Free Survival)=okres przeżycia bez progresji choroby

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego III fazy (CAIRO) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego. Ośmiuset dwudziestu pacjentów randomizowano do grup otrzymujących leczenie sekwencyjne (n=410) lub leczenie skojarzone (n=410). Leczenie sekwencyjne składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni), leczenia drugiego rzutu irynotekanem (350 mg/m2 pc. dnia 1.) oraz leczenia trzeciego rzutu kapecytabiną (1000 mg/mpc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Leczenie skojarzone składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pc. dnia 1.) (schemat XELIRI) oraz leczenia drugiego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc.dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3-tygodniowych. W leczeniu pierwszego rzutu mediana okresu przeżycia bez progresji choroby w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosiła 5,8 miesięcy (95% CI; 5,1—6,2 miesięcy) w przypadku monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesiąca (95% CI; 7,0-8,3 miesięcy) w przypadku schematu XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy okresowej wieloośrodkowego, kontrolowanego badania klinicznego II fazy (AIO KRK 0604) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), irynotekan (200 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji dnia 1 co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie); łącznie 118 pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. w 2-godzinnej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie). Odsetek pacjentów z okresem przeżycia bez progresji choroby po 6 miesiącach w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosił 80% (XELIRI plus bewacyzumab) w porównaniu z 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity odsetek odpowiedzi (całkowita odpowiedź i częściowa odpowiedź) wynosił 45% (XELOX plus bewacyzumab) w porównaniu z 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

Irynotekan stosowany w monoterapii w leczeniu drugiego rzutu rozsianej postaci raka jelita grubego

Badania kliniczne fazy II/III z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z udziałem 5-fluorouracylu (5-FU) okazała się nieskuteczna. Skuteczność produktu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Faza III

CAMPTO vs. leczenie podtrzymujące

CAM

PTO vs. 5-FU

CAMPTO

n=183

Leczenie

podtrzymujące

n=90

Wartość p

CAMPTO

n=127

5-FU

n=129

Wartość p

Przeżycie bez progresji choroby (%) po 6 miesiącach

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33,5*

26,7

P= 0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2 *

13,8

p=0,0001

44,8 *

32,4

p=0,0351

Mediana przeżycia (w miesiącach)

9,2 *

6,5

p=0,0001

10,8 *

8,5

p=0,0351

*: Różnica statystycznie znamienna vs. - w porównaniu z

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących produkt CAMPTO w 3-tygodniowym schemacie chemioterapii, przeżycie bez progresji choroby wynosiło 30% po 6 miesiącach leczenia, a mediana czasu przeżycia - 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono badanie II fazy w grupie 304 pacjentów leczonych produktem CAMPTO z zastosowaniem tygodniowego schematu dawkowania. Pacjenci otrzymywali irynotekan w infuzji dożylnej trwającej 90 minut w dawce 125 mg/m2 pc. przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia - 10 miesięcy. Obserwowano podobny profil bezpieczeństwa podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2 pc., w porównaniu z zastosowanym 3-tygodniowym schematem dawkowania. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni.

Irynotekan w leczeniu skojarzonym z cetuksymabem po niepowodzeniu cytotoksycznej terapii z irynotekanem

Skuteczność stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem badano w dwóch badaniach klinicznych. Leczenie skojarzone zastosowano u 356 pacjentów z receptorem EGFR, wykazującym ekspresję raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których w niedalekiej przeszłości nie powiodło się leczenie cytotoksyczne, a których stan ogólny był minimalny według skali Kamofskiego i wynosił 60 (u większości z nich stan ogólny według skali Kamofskiego wynosił ^ 80).

EMR 62 202-007: to randomizowane badanie miało na celu porównanie stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem (218 pacjentów) z podawaniem cetuksymabu w monoterapii (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: Badanie otwarte, bez grupy kontrolnej, oceniało stosowanie leczenia skojarzonego u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane na podstawie tych badań przedstawiono poniżej:

Badanie

N

ORR

DCR

PFS (w miesiącach)

OS (w miesiącach)

n (%)

95%CI

n (%)

95%CI

Mediana

95%CI

Mediana

95%CI

Cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202-007

218

50 (22,9)

17,5;

29,1

121,

(55,5)

48,6;

62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCL

CP02-

9923

138

21 (15,2)

9 722,3

84

(60,9)

52,2;

69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2; 10,3

Cetuksymab

EMR 62 202-007

111

12 (10,8)

5,7;

18,1

36,

(32,4)

23,9

(42,0)

1,5

1,4, 2,0

6,9

5,6; 9,1

CI (confidence interval) = przedział ufności, DCR (disease control rate) = odsetek kontroli choroby (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, odpowiedzią częściową lub stabilizacją choroby przez co najmniej 6 tygodni), ORR (objective response rate) = obiektywny odsetek odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową), OS (overall survival time) = całkowity czas przeżycia, PFS (progressionfree survival) = czas przeżycia bez progresji choroby

Skuteczność stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem była większa niż skuteczność leczenia cetuksymabem w monoterapii pod względem obiektywnego odsetka odpowiedzi (ORR), odsetka kontroli choroby (DCR) i czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniach randomizowanych nie stwierdzono wpływu na całkowite przeżycie (współczynnik ryzyka 0,91, p = 0,48).

Dane farmakokinetyczne - farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań niepożądanych irynotekanu (np. neutropenia i biegunka) zależy od ekspozycji (wartości AUC) na lek macierzysty i jego metabolit SN-38. Zaobserwowano istotną korelację między toksycznością hematologiczną (zmniejszeniem liczby krwinek białych i maksymalnym zmniejszeniem liczby granulocytów obojętnochłonnych) oraz intensywnością biegunki, a wartościami AUC dla irynotekanu i metabolitu SN-38 w monoterapii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U 60 pacjentów w trakcie badań I fazy stosowano następujący schemat dawkowania: dawki od 100 do 750 mg/m2 pc., co 3 tygodnie, w 30-minutowych infuzjach dożylnych. Irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji leku. Średnia wartość klirensu osocza wynosiła 15 l/h/m2, a stała objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania w osoczu irynotekanu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w fazie końcowej 14,2 godziny. Metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynoszącym 13,8 godzin. Pod koniec infuzji, przy podaniu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc., średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu krwi wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, zaś średnie wartości pola pod krzywą (AUC) wynosiły odpowiednio 34 pg.h/ml i 451 ng.h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono wśród 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych w badaniach fazy II według różnych schematów dawkowania, w których stosowano różne dawki. Parametry farmakokinetyczne oszacowane w oparciu o model trójkompartmentowy były zbliżone do parametrów obserwowanych w badaniach fazy I.

We wszystkich badaniach wykazano, że ekspozycja irynotekanu (CPT-11) i SN-38 zwiększa się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11 oraz że ich farmakokinetyka nie zależy od liczby uprzednio podanych cyklów leczenia oraz schematu dawkowania.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65% i 95%.

Wyniki badań bilansu masy i metabolizmu, w których stosowano lek znakowany izotopem węgla 14C, wykazały, że ponad 50% dawki irynotekanu podawanego dożylnie wydala się w formie niezmienionej, 33% z kałem, głównie przez żółć, zaś 22% z moczem.

Każdy z dwóch szlaków metabolicznych dotyczy co najmniej 12% dawki:

•    Hydroliza przez karboksyloesterazę do aktywnego metabolitu SN-38. SN-38 jest eliminowany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany z żółcią i moczem (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Glukuronian SN-38 prawdopodobnie jest następnie hydrolizowany w jelitach.

•    Oksydacja z udziałem enzymów cytochromu P450 3A powoduje otwarcie zewnętrznego pierścienia piperydyny oraz utworzenie pochodnej kwasu aminopentanowego (APC) i głównej pochodnej aminowej (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, glukuronianu SN-38 i metabolitu SN-38. Jedynie metabolit SN-38 wykazuje istotne działanie cytotoksyczne.

U pacjentów z bilirubinemią 1,5 do 3 razy większą niż wartość górnej granicy normy klirens irynotekanu jest obniżony o około 40%. U tych pacjentów stosowanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 pc. prowadzi do uzyskania stężenia leku w osoczu, porównywalnego ze stężeniem obserwowanym po podawaniu irynotekanu w dawce 350 mg/m2 pc. pacjentom chorym na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W warunkach in vitro wykazano działanie mutagenne irynotekanu i SN-38, w teście abberacji chromosomów na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) oraz w warunkach in vivo, w teście mikrojąderkowym u myszy.

Niemniej jednak, nie wykazano działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu przez 13 tygodni maksymalną dawkę 150 mg/m2 pc. (mniej niż połowę dawki zalecanej dla człowieka), w ciągu 91 tygodni po zakończeniu leczenia, nie zgłoszono wystąpienia nowotworów będących następstwem leczenia.

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym irynotekanu przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne dotyczyły układów krwiotwórczego i limfatycznego. U psów zgłoszono wystąpienie opóźnionej biegunki, związanej z zanikiem i ogniskową martwicą błony śluzowej jelit. U psów również obserwowano wyłysienie.

Nasilenie tych działań zależało od podanej dawki i miało charakter odwracalny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol E420 Kwas mlekowy

Sodu wodorotlenek (w celu dostosowania pH)

Kwas solny (w celu dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Fiolka przed otwarciem:

2 lata

Fiolka po otwarciu:

Po otwarciu fiolki jej zawartość należy zużyć natychmiast.

Po rozcieńczeniu:

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu postaci produktu leczniczego w zalecanych roztworach do infuzji (patrz punkt 6.6) przez 24 godziny w temperaturze 15-25°C oraz przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po rozcieńczeniu, chyba że sposób otwierania lub rozcieńczania wyklucza ryzyko zakażenia mikrobiologicznego.

Jeżeli produkt leczniczy nie jest zużyty od razu, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania leku.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C .

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 2 ml:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infUzji znajduje się w fiolce o pojemności 2 ml ze szkła oranżowego typu I z chlorobutylowym, gumowym korkiem zabezpieczonym aluminiowym wieczkiem typu „flip-off’.

Fiolka o pojemności 5 ml:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji znajduje się w fiolce o pojemności 5 ml ze szkła oranżowego typu I z chlorobutylowym, gumowym korkiem zabezpieczonym aluminiowym wieczkiem typu „flip-off’.

Fiolka o pojemności 15 ml:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji znajduje się w fiolce o pojemności 20 ml ze szkła oranżowego typu I z szarym, butylowym, gumowym korkiem zabezpieczonym wieczkiem typu „Flip-off’.

Fiolka pojemności 25 ml:

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji znajduje się w fiolce o pojemności 30 ml ze szkła oranżowego typu I z szarym, butylowym, gumowym korkiem zabezpieczonym wieczkiem typu „flip-off’.

Wielkość opakowania:

1 fiolka o pojemności 2 ml 1 fiolka o pojemności 5 ml 1 fiolka o pojemności 15 ml 1 fiolka o pojemności 25 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Instrukcja dotycząca przygotowywania i stosowania leku

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność podczas przygotowywania i stosowania produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Rozcieńczenie powinno być wykonane w warunkach sterylnych przez wyszkolony personel w miejscu do tego wyznaczonym. Należy zastosować środki ostrożności, aby nie dopuścić do kontaktu produktu leczniczego ze skórą i błonami śluzowymi.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania

Produkt leczniczy Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony wyłącznie do podawania w infuzji, po uprzednim rozcieńczeniu w zalecanych rozpuszczalnikach: 0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji lub 5% roztwór glukozy do infuzji.

Należy aseptycznie pobrać za pomocą kalibrowanej strzykawki wymaganą ilość produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji z fiolki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Powstały roztwór należy następnie starannie wymieszać ręcznie obracając.

W razie pojawienia się osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do infuzji, produkt leczniczy należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania leków cytotoksycznych.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące przygotowywania produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

1.    Wszystkie czynności należy wykonać w wydzielonym pomieszczeniu. Wymagane jest używanie ochronnych rękawiczek i fartucha. W przypadku braku osobnego pomieszczenia, należy zastosować maskę i okulary ochronne.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki, butelki, zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki i pozostałości po środkach cytostatycznych należy uznać za odpady niebezpieczne i zniszczyć je zgodnie

z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

3.    Instrukcje postępowania w przypadku rozlania roztworu:

-    należy założyć rękawiczki ochronne

-    stłuczone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na ODPADY NIEBEZPIECZNE

-    skażone powierzchnie należy właściwie spłukać przy użyciu obfitej ilości zimnej wody

-    spłukane powierzchnie należy wytrzeć do sucha, a materiały stosowane do wycierania wyrzucić zgodnie z zaleceniami dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

4.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy polać obfitą ilością wody, po czym przemyć wodą z mydłem. W razie kontaktu z błonami śluzowymi należy natychmiast dokładnie przepłukać je wodą. W przypadku występowania jakiegokolwiek uczucia dyskomfortu należy zwrócić się do lekarza.

5.    W razie dostania się produktu leczniczego Irinotecan Fresenius koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji do oczu należy dokładnie przepłukać je dużą ilością wody. Należy niezwłocznie skontaktować się z okulistą.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16093

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2009-10-16

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-11-22

21/21

Irinotecan Fresenius