+ iMeds.pl

Irinotecan generics 20 mg/mlUlotka Irinotecan generics

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Irinotecan Generics

20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki: :

1.    Co to jest lek Irinotecan Generics i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Generics

3.    Jak stosować lek Irinotecan Generics

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Generics

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Irinotecan Generics i w jakim celu się go stosuje

Substancj ą czynną leku jest irynotekan.

Irinotecan Generics należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Lek Irinotekan Generics może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka. Leczenie skojarzone może być stosowane w leczeniu raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy), gdy choroba jest w zaawansowanym stadium.

Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy).

Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez niego w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu pewnego rodzaju raka jelita grubego (z genem KRAS typu dzikiego), który wyraża białko o nazwie EGFR.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Irinotecan Generics Kiedy nie stosować leku Irinotecan Generics:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na irynotekan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent cierpi lub cierpiał na przewlekłe choroby zapalne jelit lub niedrożność jelit;

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby ;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie uszkodzenie szpiku;

•    jeśli ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na przeprowadzenie czynności dnia codziennego;

•    jeśli pacjent przyjmuje dziurawiec zwyczajny (ziołowy suplement diety);

• jeśli pacjent przyjmuje szczepionkę przeciwko żółtej febrze.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Irinotecan Generics należy omówić to z lekarzem:

•    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami lub pacjent ma astmę (choroba płuc)

•    jeśli pacjent był kiedykolwiek poddawany radioterapii

•    jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka biegunka lub gorączka po leczeniu irynotekanem

•    jeśli pacjent ma problemy z sercem

• jeśli pacjent pali, ma wysokie ciśnienie krwi lub wysoki poziom cholesterolu, ponieważ czynniki te mogą zwiększać ryzyko chorób serca w trakcie leczenia irynotekanem

•    jeśli pacjent miał lub planuje jakieś szczepienia

•    jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki. Patrz punkt „Lek Irinotecan Generics a inne leki”.

Jak w przypadku wszystkich leków przeciwnowotworowych zastosowanie leku Irinotecan Generics jest związane z szeregiem działań niepożądanych, również ciężkich. Działania niepożądane wymagają specjalnego nadzoru w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powikłań.

Pacjent będzie leczony przez specjalistów doświadczonych w stosowaniu tego typu terapii i kontroli nad działaniami niepożądanymi, które są zwykle przejściowe. Jednak ważne jest, aby pacjent przeczytał punkt "Możliwe działania niepożądane" i postępował zgodnie z instrukcjami, jeśli wystąpi u niego którykolwiek z opisanych tam objawów.

Lek Irinotecan Generics a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w połączeniu z kapecytabiną, cetuksymabem lub bewacyzumabem, należy również przeczytać ulotki informacyjne dla każdego z tych leków.

Niektóre leki stosowane łącznie z lekiem Irinotecanem Generics mogą wpływać na jego skuteczność lub Irinotecan Generics może wpływać na skuteczność działania innych leków.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

•    dziurawiec zwyczajny (ziołowy suplement diety)

•    ketokonazol (lek przeciwgrzybiczny)

•    ryfampicyna (antybiotyk)

•    karbamazepina (stosowana w leczeniu napadów padaczkowych)

•    fenobarbital (stosowany w leczeniu napadów padaczkowych)

•    fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki)

•    warfaryna (lek przeciwzakrzepowy stosowany w celu rozrzedzenia krwi)

•    atazanawir (stosowany w leczeniu HIV)

•    cyklosporyna lub takrolimus (stosowane u pacjentów po przeszczepach)

Jeśli pacjent będzie miał przeprowadzaną operację, należy poinformować anestezjologa i personel medyczny o stosowaniu leku Irinotecan Generics a także wszystkich innych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Irinotecan Generics musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia lekiem Irinotecan Generics oraz przez 3 miesiące po zakończeniu stosowania leku.

Ponieważ lek Irinotecan Generics może być szkodliwy dla niemowląt karmionych piersią, kobiety nie mogą karmić piersią podczas leczenia tym lekiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten może powodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia w ciągu 24 godzin po podaniu.

Jeżeli takie efekty wystąpią, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn aż do ustąpienia objawów.

Lek Irinotecan Generics zawiera sorbitol. Jeśli w przeszłości stwierdzano nietolerancję niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Irinotecan Generics

Lek Irinotecan Generics będzie podawany wyłącznie pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki doświadczonych w stosowaniu chemioterapii.

Sposób podania

Roztwór leku Irinotecan Generics należy podawać w powolnej infuzji dożylnej przez okres 30 do 90 minut.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan Generics w skojarzeniu z cetuksymabem, leku Irinotecan Generics nie wolno podawać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu podawania cetuksymabu.

Dawkowanie i częstość podawania

Dawka leku uzależniona jest od wieku pacjenta, rozmiaru i jego ogólnej kondycji fizycznej. Dawkowanie jest również uzależnione od wcześniej otrzymywanego leczenia przeciwnowotworowego.

Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych (m2).

•    Jeśli pacjent był wcześniej leczony 5-fluorouracylem, to zazwyczaj będzie leczony samym irynotekanem, rozpoczynając od dawki 350 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) co 3 tygodnie.

•    Jeśli pacjent nie był wcześniej poddawany chemioterapii, będzie zazwyczaj otrzymywał irynotekan w dawce 180 mg/m2 pc. co 2 tygodnie. Po podaniu irynotekanu będzie podawany kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawkowanie może być dostosowywane przez lekarza w zależności od stanu pacjenta i wszelkich występuj ących działań niepożądanych.

Czas trwania leczenia

Ilość infuzji, jaką otrzyma pacjent zależy od tego jak będzie on reagował na leczenie. Lekarz omówi to z pacjentem.

Badania kontrolne krwi

Podczas stosowania leku Irinotecan Generics i/lub podobnych leków pacjent będzie regularnie poddawany badaniom krwi w celu monitorowania leczenia a także upewnienia się, że u pacjenta nie występuj ą żadne niekorzystne działania niepożądane.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz omówi z pacjentem możliwe działania niepożądane oraz wyjaśni ryzyko i korzyści płynące z leczenia.

Niektóre z działań niepożądanych muszą być leczone NATYCHMIAST.

Należy przeczytać uważnie poniższą instrukcję i postępować zgodnie z nią w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Reakcje anafilaktyczne (Rzadkie działanie niepożądane (może dotyczyć 1 na 1000pacjentów): Reakcja anafilaktyczna - ciężka reakcja alergiczna, która może wystąpić najczęściej kilka minut po wstrzyknięciu leku: wysypka skórna, w tym zaczerwienienie i świąd skóry, obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła (który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu), oraz uczucie, że pacjent zaraz zemdleje. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy NIEZWŁOCZNIE poinformować lekarza.

Reakcje alergiczne (Niezbyt częste działanie niepożądane (może dotyczyć 1 na 100pacjentów):

Jeśli u pacjenta występuje świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk, wysypka lub świąd (zwłaszcza obejmujące całe ciało), należy NIEZWŁOCZNIE skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Opóźniona biegunka (Bardzo częste działanie niepożądane (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- jeśli biegunka wystąpi po więcej niż 24 godzinach od infuzji („opóźniona biegunka”) należy NATYCHMIAST zastosować leczenie antybiegunkowe zaordynowane przez lekarza i DOKŁADNIE z jego wskazówkami. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką. Należy natychmiast wypić duże ilości płynów nawadniających (np. wody, wody sodowej, napojów gazowanych, zupy lub zastosować doustną terapię nawadniająca).

Należy poinformować lekarza jeśli:

•    pacjent ma nudności i wymioty oraz biegunkę

•    pacjent ma gorączkę, jak również biegunkę

•    pacjent ma biegunka po 48 godzinach od rozpoczęcia leczenia biegunki

Nie należy stosować leczenia biegunki innego niż zalecone przez lekarza lub pielęgniarkę a jedynie pić dużą ilość płynów wymienionych powyżej.

Nudności i wymioty (Bardzo częste działanie niepożądane (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Jeśli u pacjenta wystąpią nudności i/lub wymioty należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Neutropenia (zmniejszenie liczby niektórych białych krwinek) (Bardzo częste działanie niepożądane (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Stosowanie leku Irinotecan Generics może powodować zmniejszenie liczby niektórych białych krwinek, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń. Nazywa się to neutropenią.

Lekarz prawdopodobnie zaleci regularne przeprowadzanie badań krwi w celu monitorowania białych krwinek.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka może być to oznaką infekcji związanej z neutropenią i wymagającej natychmiastowego leczenia.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka, a szczególnie, jeśli pacjent będzie miał dodatkowo biegunkę, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, aby mogli oni zaordynować odpowiednie leczenie.

Ostry zespól cholinergiczny (Częste działanie niepożądane (może dotyczyć 1 na 10pacjentów):

Jego główne objawy to wczesna biegunka oraz różne inne objawy, takie jak ból brzucha; zaczerwienienie, ból, swędzenie lub łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (nieżyt nosa); niskie ciśnienie krwi; rozszerzenie naczyń krwionośnych; pocenie się; dreszcze; uczucie ogólnego dyskomfortu i choroby; zawroty głowy; zaburzenia widzenia; zwężenie źrenic; łzawienie oczu i nadmierna produkcja śliny, które wystąpiły w ciągu pierwszych 24 godzin po infuzji leku Irinotecan Generics.

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich występujących objawach.

Nie należy stosować żadnych leków antybiegunkowych, które pacjent otrzymał z powodu „opóźnionej biegunki”.

INNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE *

•    Niektóre z nich wymagają natychmiastowej pomocy medycznej; jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów należy je zgłosić to NATYCHMIAST lekarzowi lub pielęgniarce:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10pacjentów):

   Zaburzenia krwi, niedokrwistość.

•    Utrata włosów (włosy odrastają ponownie po zakończeniu leczenia).

   W terapii skojarzonej przejściowe zwiększenie poziomu niektórych enzymów (AlAT, AspAT,

   fosfatazy alkalicznej) lub bilirubiny.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10pacjentów):

Gorączka połączona z ze znacznym zmniejszeniem ilości niektórych białych krwinek, trombocytopenia (zmniejszona ilość płytek krwi).

   Odwodnienie, często związane z biegunką i (lub) wymiotami.

   Zaparcia.

   Zmęczenie.

   Zwiększenie poziomu enzymów wątrobowych i stężenia kreatyniny we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100pacjentów):

   Łagodne reakcje skórne.

•    Wczesne objawy takie jak trudności w oddychaniu.

•    Choroba płuc (śródmiąższowa choroba płuc).

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 1000pacjentów):

   Wczesne objawy takie, jak skurcze lub kurcze mięśni oraz drętwienie (parestezje).

•    *Krwawienie z przewodu pokarmowego i zapalenie okrężnicy w tym wyrostka

robaczkowego.

•    *Perforacja jelit, anoreksja, * bóle brzucha, zapalenie błon śluzowych.

•    *Zapalenie trzustki.

•    Podwyższone ciśnienie krwi w trakcie lub wkrótce po podaniu leku.

•    Zmniejszone stężenia potasu i sodu we krwi, głównie związane z biegunką i wymiotami.

•    Ból brzucha i zapalenie, powodujące biegunkę (stan znany jako rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego).

•    *Niedrożność jelit.

•    *Rzadkie przypadki niewydolności nerek, niskiego ciśnienia krwi lub niewydolności sercowo-krążeniowej obserwowano u pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia związanego z biegunką i / lub wymiotami lub posocznicą.

•    Łagodne reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10000pacjentów):

•    Przejściowe zaburzenia mowy.

•    Zwiększony poziom niektórych enzymów trawiennych, które rozkładają cukry i tłuszcze.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w połączeniu z cetuksymabem, niektóre działania niepożądane mogą być związane ze stosowaniem połączenia tych leków. Działania niepożądane mogą obejmować wysypkę podobną do trądziku. Z tego powodu należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dla cetuksymabu.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w połączeniu z kapecytabiną, niektóre działania niepożądane mogą być związane ze stosowaniem połączenia tych leków. Działania niepożądane mogą obejmować: bardzo często zakrzepy krwi, często reakcje alergiczne, zawał i gorączkę u pacjentów z niską liczbą białych krwinek. Z tego powodu należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dla kapecytabiny.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w połączeniu z kapecytabiną i bewacyzumabem, niektóre działania niepożądane mogą być związane ze stosowaniem połączenia tych leków. Działania niepożądane mogą obejmować: niską liczbę białych krwinek, zakrzepy krwi, wysokie ciśnienie tętnicze krwi i zawał serca. Z tego powodu należy przeczytać ulotkę dla pacjenta dla kapecytabiny bewacyzumabu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Generics

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku Irinotecan Generics po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku albo fiolce po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu koncentratu roztwór do infuzji może być przechowywany przez 24 godziny w lodówce (w temperaturze od 2 do 8 °C).

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Irinotecan Generics

-    Substancją czynną leku jest: chlorowodorek irynotekanu trójwodnego.

Każda fiolka 2 ml zawiera 40 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co jest równoważne z 34,66 mg irynotekanu.

Każda fiolka 5 ml zawiera 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co jest równoważne z 86,65 mg irynotekanu.

Każda fiolka 15 ml zawiera 300 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co jest równoważne z 259,95 mg irynotekanu.

Każda fiolka 25 ml zawiera 500 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co jest równoważne z 433,25 mg irynotekanu.

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do wstrzyknięć zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co jest równoważne z 17,33 mg irynotekanu.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Irinotecan Generics i co zawiera opakowanie

Lek w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Roztwór jest przezroczysty.

Fiolki (oranżowe szkło typu I) o pojemności 2 ml, 5 ml, 15 ml lub 25 ml roztworu z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowanie po 1, 5, 10 i 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

MYLAN S.A.S 117 Allée des Parcs 69800 Saint-priest, Francja

Wytwórca:

GP PHARM

Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, Sector 2 Carretera Comarcal C-244, Km. 22

08777 Sant Quinti de Mediona (Barcelona)

Hiszpania

Merck Génériques

34, rue Saint Romain - 69359 Lyon Cedex 08 Francja

VIANEX S.A.

Plant C 16th Km

Marathonos Ave.

15351 Pallini Attiki

Athens

Grecja

Mylan S.p.A.

Viale dell’ Innovazione, 3 20126 Milano (MI)

Italy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014

f........................................................................................................................

-—^

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja użytkowania / obsługi, przygotowywania i rozcieńczania leku Irinotecan Generics, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

POSTĘPOWANIE

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych musi być zachowana ostrożność podczas przygotowywania i stosowania Irinotecan Generics. Konieczne jest stosowanie okularów ochronnych, masek i rękawic.

W przypadku kontaktu ze skórą koncentratu Irinotecan Generics albo roztworu do wstrzyknięć należy NATYCHMIAST i dokładnie zmyć ją wodą z mydłem. W przypadku kontaktu koncentratu Irinotecan Generics albo roztworu do wstrzyknięć z błonami śluzowymi należy NATYCHMIAST i dokładnie zmyć je wodą.

Przygotowanie leku do podania dożylnego

Podobnie jak w przypadku innych leków do wstrzyknięć, roztwór Irinotecan Genericsu musi być przygotowany aseptycznie.

W przypadku zauważenia osadu w fiolkach albo w rozcieńczonym roztworze, należy usunąć produkt zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Nie należy używać leku Irinotecan Generics, jeśli zauważy się jakiekolwiek widoczne oznaki zepsucia.

Należy aseptycznie pobrać wymaganą ilość koncentratu Irinotecan Generics z fiolki za pomocą skalibrowanej strzykawki a następnie wstrzyknąć do 250 ml worka infuzyjnego lub butelki zawierających 0,9% chlorku sodu lub 5% roztworu glukozy. Roztwór powinien być dokładnie wymieszany.

Zalecane jest, aby w związku z ograniczeniem niebezpieczeństwa mikrobiologicznego, roztwór do wstrzyknięć był przygotowany bezpośrednio przed zastosowaniem i powinien zostać wykorzystany natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik, przechowywanie nie powinno być dłuższe niż 24 godzin w temperaturze 2 do 8 ° C chyba, że rozcieńczenie przeprowadzono w kontrolowanych warunkach aseptycznych.

Infuzję należy podawać do żyły obwodowej lub centralnej.

Irynotekan nie powinien być podawany w postaci bolusa dożylnego lub wlewu dożylnego krótszego niż 30 minut i dłużej niż 90 minut.

Usuwanie

Wszystkie pozostałości leku, jak również materiały używane do rozcieńczenia i podania, należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi obowiązującymi dla leków.

8/8

Irinotecan Generics

Charakterystyka Irinotecan generics

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Generics, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 40 mg irynotekanu chlorowodorku trój wodnego, co odpowiada 34,66 mg irynotekanu.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg irynotekanu chlorowodorku trój wodnego, co odpowiada 86,55 mg irynotekanu.

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przezroczysty roztwór.

pH koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji wynosi 3,0 do 4,0 a osmolarność od 265 do 320 mosml/l.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Irinotecan Generics jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka okrężnicy i odbytnicy:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii mimo zaawansowanej choroby nowotworowej,

•    w monoterapii u pacjentów, u których leczenie ustalonym schematem zawierającym 5-fluorouracyl nie powiodło się.

Irinotecan Generics w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, wykazuj ącym ekspresj ę receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) , z genem KRAS typu dzikiego (ang. wild-type), którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego zawierającego irynotekan (patrz pkt. 5.1).

Irinotecan Generics w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutami raka okrężnicy lub odbytnicy.

Irinotecan Generics w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu wskazany jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie dla dorosłych. Roztwór do infuzji Irinotecan Generics, należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie:

Monoterapia (dla pacjentów wcześniej leczonych):

Zalecana dawka Irinotecan Generics wynosi 350 mg/m2 pc., podawana w infuzji dożylnej trwającej przez okres 30 do 90 minut, co trzy tygodnie (patrz punkt 6.6 i punkt 4.4).

W leczeniu skojarzonym (u pacjentów wcześniej nie leczonych):

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Irinotecan Generics w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) zostały ocenione w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1):

•    Irinotecan Generics plus 5FU/FA w schemacie co 2 tygodnie

Zalecana dawka produktu Irinotecan Generics wynosi 180 mg/m2 pc., podawana raz na 2 tygodnie w infuzji dożylnej trwającej od 30 do 90 minut, po której podaje się w infuzji dożylnej kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawkowanie i sposób jednoczesnego podawania cetuksymabu w leczeniu skojarzonym - zobacz informacje o produkcie dla tego leku.

Zwykle stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnich cyklach poprzedniego schematu leczenia zawieraj ącego irynotekan. Irynotekanu nie wolno podawać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania w skojarzeniu w kapecytabiną (patrz punkt 5.1) można znaleźć w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania:

Irinotecan Generics można podawać po zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności leczenia NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) oraz po całkowitym ustąpieniu biegunki związanej z leczeniem.

Dawkę produktu Irinotecan Generics oraz jeśli jest stosowany 5FU, należy zmniejszyć na początku kolejnego cyklu chemioterapii, w zależności od największego stopnia nasilenia działań niepożądanych podczas poprzedniej infuzji.

Leczenie należy opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby mogły ustąpić działania niepożądane związane z leczeniem.

Dawkę produktu Irinotecan Generics i (lub) 5FU, (jeśli jest stosowany) należy zmniejszyć o 15 do 20%, w razie wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    toksyczność hematologiczna (neutropenia stopnia 4, neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3-4 i gorączka stopnia 2-4), trombocytopenia i leukopenia stopnia 4)),

•    toksyczność niehematologiczna(stopnia 3-4).

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu.

Zalecenia, co do modyfikacji dawkowania bewacyzumabu (jeśli jest stosowany w skojarzeniu z Irinotecan Generics/5FU/FA) znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

W przypadku stosowania w skojarzeniu z kapecytabiną u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w schemacie dawkowania skojarzonego przedstawionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania leczenia:

Leczenie produktem Irinotecan Generics należy kontynuować do wystąpienia obiektywnej progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W monoterapii: Dawkę początkową produktu Irinotecan Generics u pacjentów ze stanem sprawności mniejszym lub równym 2 wg klasyfikacji WHO, należy dostosować do stężenia bilirubiny nie przekraczającego trzykrotnej wartości górnej granicy normy (ang. ULN - the upper limit of the normal range). U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2) i dlatego też ryzyko toksyczności hematologicznej jest u nich większe. W tej grupie pacjentów należy wykonywać co tydzień pełne badania morfologii krwi obwodowej z rozmazem.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest do 1,5 raza większe niż górna granica normy; zalecana dawka produktu Irinotecan Generics wynosi 350 mg/m2 pc.,

• U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż górna granica normy; zalecana dawka produktu Irinotecan Generics wynosi 200 mg/m2,

•    Pacjenci, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna górna granica normy, nie powinni być leczeni produktem Irinotecan Generics (patrz punkt 4.3 i punkt 4.4).

Nie są dostępne dane dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych produktem Irinotecan Generics w leczeniu skojarzonym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie zaleca się stosowania Irinotecan Generics u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku. Niemniej jednak, należy ostrożnie dobierać dawkę leków w tej populacji, z powodu częściej występuj ącego zmniejszenia funkcji biologicznych. Populacja ta wymaga bardziej intensywnego nadzoru (patrz punkt 4.4).

4.3. Przeciwwskazania

•    Przewlekła zapalna choroba jelita i (lub) niedrożność jelita (patrz punkt 4.4).

•    Reakcje nadwrażliwości na substancję czynną albo na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6 i punkt 4.4).

•    Stężenie bilirubiny w surowicy ponad 3 razy większe niż wartość górnej granicy normy (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego.

• Stan sprawności według klasyfikacji WHO > 2.

•    Jednoczesne stosowanie preparatów dziurawca (patrz punkt 4.5).

• Szczepienie przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

W celu uzyskania informacji na temat dodatkowych przeciwwskazań dotyczących cetuksymabu lub bewacyzumabu lub kapecytabiny należy zapoznać się z informacją o produkcie dla tych produktów leczniczych.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Irinotecan Generics należy podawać wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu chemioterapii cytotoksycznej i pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia chemioterapii przeciwnowotworowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych, Irinotecan Generics należy stosować tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko terapeutyczne, w następujących przypadkach:

•    u pacjentów z czynnikiem ryzyka, szczególnie u tych, ze stanem sprawności = 2 według klasyfikacji WHO.

• w nielicznych przypadkach, gdy uważa się, że jest mało prawdopodobne, że pacjenci będą przestrzegać zaleceń dotyczących umiejętnego postępowania z działaniami niepożądanymi (konieczność natychmiastowego i przedłużonego leczenia przeciwbiegunkowego w połączeniu z przyjmowaniem dużej ilości płynów w napadzie opóźnionej biegunki). Zaleca się ścisły nadzór szpitalny tych pacjentów.

Gdy produkt Irinotecan Generics stosuje się w monoterapii, jest on zwykle przepisywany w schemacie dawkowania co 3 tygodnie. Jednakże u pacjentów, którzy mogą wymagać bardziej ścisłej obserwacji albo u pacjentów ze szczególnym ryzykiem ciężkiej neutropenii, można rozważyć schemat dawkowania co tydzień (patrz punkt 5).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia opóźnionej biegunki, po ponad 24 godzinach od podania irynotekanu i w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii.

W monoterapii pierwszy płynny stolec występował średnio (mediana) w piątym dniu po infuzji Irinotecan Generics. Pacjenci powinni szybko poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu biegunki i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Do pacjentów ze zwiększonym ryzykiem biegunki należą osoby po uprzedniej radioterapii okolic brzucha (miednicy), pacjenci z wyjściowo hiperleukocytozą, ze stanem sprawności > 2 wg klasyfikacji WHO oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza, jeśli u pacjenta jednocześnie występuje neutropenia.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca, pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawieraj ących elektrolity oraz natychmiast zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową.To leczenie przeciwbiegunkowe winien zaordynować oddział, gdzie podawano pacjentowi produkt Irinotecan Generics. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zaopatrzyć się w przepisane leki, aby móc rozpocząć leczenie biegunki zaraz po jej wystąpieniu. Ponadto pacjenci muszą informować swoich lekarzy lub oddział szpitalny podający Irinotecan Generics, czy i kiedy występuje biegunka.

Zalecane obecnie leczenie przeciwbiegunkowe obejmuje podawanie dużych dawek loperamidu (dawka początkowa 4 mg i następnie dawka 2 mg co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego luźnego stolca i nie należy go modyfikować. W żadnym przypadku nie należy podawać loperamidu dłużej niż przez kolejnych 48 godzin w tych dawkach, z powodu ryzyka porażennej niedrożności jelit, ani krócej niż przez 12 godzin.

Gdy biegunka związana jest z ciężką neutropenią (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500/ mm3), oprócz leczenia przeciwbiegunkowego należy zastosować profilaktycznie antybiotyk o szerokim spektrum działania.

Oprócz antybiotykoterapii zaleca się leczenie szpitalne biegunki w następujących przypadkach:

-    biegunka związana z gorączką,

-    ciężka biegunka (wymagająca nawodnienia dożylnego),

-    biegunka utrzymująca się ponad 48 godzin po rozpoczęciu terapii dużymi dawkami loperamidu.

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet u pacjentów, u których opóźniona biegunka wystąpiła w poprzednich cyklach chemioterapii.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zaleca się zmniejszenie dawki leku w kolejnych cyklach (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia produktem Irinotecan Generics zaleca się wykonywanie co tydzień kontrolnych badań morfologii krwi z rozmazem. Pacjenci powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia neutropenii i o znaczeniu gorączki. Neuropenię z gorączką (temperatura > 38°C i liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1000 komórek/mm3) należy natychmiast leczyć w warunkach szpitalnych antybiotykami o szerokim spektrum działania stosowanymi dożylnie.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki leku w następnych cyklach (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej jest zwiększone. U pacjentów z ciężką biegunką, należy wykonać badanie morfologii krwi z rozmazem.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii oraz przed każdym cyklem należy wykonać badania parametrów czynności wątroby.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie 1,5-3 razy większym niż górna granica normy, należy co tydzień wykonywać badanie morfologii krwi z rozmazem, z powodu zmniejszenia klirensu irynotekanu (patrz punkt 5.2) i w ten sposób zwiększonego ryzyka toksyczności hematologicznej w tej grupie pacjentów. U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest ponad 3 razy większe od górnej granicy normy (patrz punkt 4.3.).

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem produktu Irinotecan Generics zaleca się profilaktyczne stosowanie środków przeciwwymiotnych. Często zgłaszano nudności i wymioty. Pacjenci, u których wystąpią wymioty w powiązaniu z opóźnioną biegunką, powinni być jak najszybciej hospitalizowani w celu leczenia.

Ostry zespół cholinergiczny

W razie wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka oraz różne inne objawy, takie jak pocenie się, skurcze w jamie brzusznej, zwężenie źrenic oraz ślinotok), jeśli nie ma klinicznych przeciwwskazań, należy podać siarczan atropiny (w dawce 0,25 mg podskórnie) ( patrz punkt 4.8). Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą. U pacjentów, u których wystąpił ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zaleca się profilaktyczne podanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek produktu Irinotecan Generics.

Zaburzenia układu oddechowego

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często występuje śródmiąższowa choroba płuc manifestująca się jako nacieki w płucach. Śródmiąższowa choroba płuc może prowadzić do śmierci. Do prawdopodobnych czynników ryzyka związanych z wystąpieniem choroby śródmiąższowej należą: stosowanie leków toksycznych dla płuc, radioterapia, stosowanie czynników stymulujących rozwój kolonii (CSF, ang.: colony stimulating factors). Pacjentów z czynnikami ryzyka należy przed leczeniem oraz podczas leczenia irynotekanem uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy ze strony układu oddechowego.

Wynaczynienie

Chociaż irynotekan nie jest znany jako związek o działaniu drażniącym, należy zachować ostrożność i nie dopuścić do wynaczynienia leku. Należy monitorować miejsce wlewu w kierunku objawów zapalenia. W przypadku wystąpienia wynaczynienia produktu zalecane jest przepłukanie miejsca wynaczynienia i przyłożenie lodu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności biologicznych, u osób w podeszłym wieku, a zwłaszcza czynności wątroby, należy zachować ostrożność przy doborze dawki produktu Irinotecan Generics w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Przewlekłe zapalne choroby jelit i (lub) niedrożność jelit

Do czasu ustąpienia niedrożności jelit, nie wolno podawać pacjentom produktu Irinotecan Generics (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2 i punkt 5.2).

Zaburzenia ze strony serca

Po zastosowaniu leczenia irynotekanem obserwowano niedokrwienie mięśnia sercowego, głównie u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej chorobą serca, innymi czynnikami ryzyka chorób serca lub u których stosowano wcześniej chemioterapię cytotoksyczną (patrz punkt 4.8).

Dlatego pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka należy ściśle monitorować oraz podj ąć działania w celu zminimalizowania wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka (np. palenie, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia).

Efekt immunosupresyjny / zwiększona podatność na zakażenia / szczepienia

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzoną odpornością w wyniku stosowania chemioterapeutyków, w tym irynotekanu, może prowadzić do wystąpienia poważnych zakażeń, mogących prowadzić do zgonu. Należy unikać szczepienia pacjentów otrzymujących irynotekan żywymi szczepionkami. Można podawać szczepionki zawierające martwe lub inaktywowane organizmy, jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Inne

Ponieważ ten lek zawiera sorbitol, nie należy stosować go u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy. Obserwowano niezbyt częste przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub zapaści krążeniowej u pacjentów z objawami odwodnienia wskutek biegunki i (lub) wymiotów albo posocznicy.

Pacjenci otrzymuj ący irynotekan powinni stosować antykoncepcj ę w trakcie leczenia i przez co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu.

Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami będącymi silnymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol) lub aktywatorami CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, preparaty dziurawca), gdyż może to zmieniać metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji irynotekanu z lekami hamującymi przewodnictwo nerwowo -mięśniowe. Ponieważ Irinotecan Generics wykazuje aktywność antycholinesterazy, leki hamujące aktywność cholinesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo - mięśniowej wywołanej przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo - mięśniową po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne podawanie przeciwdrgawkowych leków indukujących CYP3A (takich jak karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina) prowadzi do zmniejszenia ekspozycji na irynotekan, metabolit irynotekanu SN-38 i glukuronid SN-38 oraz zmniejsza efekty farmakodynamiczne. Efekty stosowania takich leków przeciwdrgawkowych zostały odzwierciedlone w zmniejszeniu AUC SN-38 i SN-38G o 50% lub więcej. Dodatkowo, oprócz indukcji enzymów cytochromu P450 3A, zwiększona glukuronidacja i zwiększone wydalanie z żółcią mogą wpływać na zmniejszenie ekspozycji na irynotekan i jego metabolity.

Badanie wykazało, że jednoczesne podawanie ketokonazolu powodowało spadek AUC APC o 87% i wzrost AUC SN-38 o 109% w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów równocześnie przyjmujących leki, o których wiadomo, że hamują (np. ketokonazol) lub indukują (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital czy fenytoina) metabolizm leków przez cytochrom P450 3A4. Jednoczesne podawanie irynotekanu z inhibitorami/induktorami tego szlaku metabolicznego może zmienić metabolizm irynotekanu i powinno być unikane (patrz punkt 4.4).

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. był podawany jednocześnie z dziurawcem (Hypericum perforatum) w dawce 900 mg, zaobserwowano 42% zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu irynotekanu, SN-38, w osoczu.

Dziurawiec zmniejsza stężenie SN-38 w w osoczu. W związku z tym, dziurawca nie należy podawać jednocześnie z irynotekanem (patrz punkt 4.3)

Równoczesne podawanie 5-fluorouracylu/kwasu folinowego w schemacie leczenia skojarzonego nie zmienia farmakokinetyki irynotekanu.

Azatanawiru siarczan. Jednoczesne stosowanie siarczanu atazanawiru, inhibitora CYP3A4 i UGT1A1, ma potencjał do zwiększenia układowej ekspozycji na SN-38, aktywny metabolit irynotekanu.

Lekarz powinien wziąć to pod uwagę podczas jednoczesnego stosowania tych leków.

Interakcje typowe dla wszystkich leków cytotoksycznych :

Stosowanie antykoagulantów w przebiegu chorób rozrostowych jest powszechne ze względu na zwiększone ryzyko incydentów zakrzepowych. Jeśli są wskazane są leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K, wówczas niezbędne jest zwiększenie częstoliwości monitorowania INR (ang. International Normalised Ratio) ze względu na wąski indeks terapeutyczny, dużą osobniczą zmienność w zakresie gotowości zakrzepowo-zatorowejoraz możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, a chemioterapeutykami przeciwnowotworowymi.

Jednoczesne stosowanie przeciwwskazane

Szczepionka przeciw żółtej febrze: ryzyko zgonu spowodowane uogólnioną reakcją na szczepionki. Jednoczesne stosowanie nie zalecane

-    Żywe atenuowane szczepionki (z wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej febrze) : ryzyko ustrojowych śmiertelnych choró (np. zakażeń). Ryzyko to jest większe u pacjentów z obniżoną już odpornością w wyniku istniejącej choroby.

Jeżeli są dostępne, należy stosować szczepionki inaktywowane (poliomyelitis).

-    Fenytoina: Ryzyko zaostrzenia drgawek wynikające ze zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego lub ryzyko zwiększenia toksyczności z powodu zwiększonego metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

Jednoczesne stosowanie, które należy wziąć pod uwagę

-    Cyklosporyna, takrolimus: nadmierna immunosupresja z ryzykiem limfoproliferacji

Nie ma dowodu że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu i odwrotnie.

W jednym badaniu (AVF2107g) stężenia irynotekanu były podobne u pacjentów otrzymujących w bolusie irynotekan /5FU/KWAS fOlINOWY (irynotekan w dawce 125 mg/m2, 5-FU w dawce 500 mg/m2 oraz leukoworyna w dawce 20 mg/m2 w powtarzanych cyklach 6-tygodniowych, obejmujących leczenie przez 4 tygodnie z następującym 2-tygodniowym odpoczynkiem) same oraz w skojarzeniu z bewacyzumabem. Analizowano stężenia SN-38czynnego metabolitu irynotekanu, w podgrupie pacjentów (około 30 w ramieniu leczenia). Stężenia SN-38 w osoczu były średnio o 33% większe u pacjentów otrzymujących w bolusie irynotekan /5FU/KWAS FOLINOWY w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z pacjentami otrzymującymi w bolusie tylko irynotekan /5FU/KWAS FOLINOWY. Ze względu na dużą zmienność osobniczą pacjentów oraz ograniczoną próbę, nie jest pewne, czy zwiększenie stężenia SN-38 spowodowane było podawaniem bewacyzumabu. Istniało małe zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych w stopniu 3/4, w postaci biegunki i leukopenii w grupie otrzymującej bewacyzumab. Zgłoszono więcej redukcji dawki irynotekanu u pacjentów otrzymujących irynotekan /5FU/KWAS FOLINOWY w skojarzeniu z bewacyzumabem.

U pacjentów stosujących połączenie irynotekan z bewacyzumabem, u których rozwinęła się ciężka biegunka, leukopenia czy neutropenia, należy zmodyfikować dawkę irynotekanu tak, jak to wyszczególniono w punkcie 4.2.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych o stosowaniu irynotekanu u kobiet w ciąży.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że irynotekan ma działanie embriotoksyczne i teratogenne. Dlatego, w oparciu o wyniki badań na zwierzętach i mechanizmie działania, nie wolno stosować irynotekanu podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Kobiety w wieku rozrodczym

Skuteczna antykoncepcja musi być stosowana przez kobiety w okresie rozrodczym i mężczyzn w trakcie leczenia i po jego zakończeniu przez odpowiednio 1 miesiąc i 3 miesiące.

Płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu irynotekanu na płodność u ludzi. U zwierząt został udokumentowany negatywny wpływ irynotekanu na płodność potomstwa (patrz punkt 5.3)

Karmienie piersią

W mleku samic szczurów wykryto irynotekan znakowany 14C. Nie wiadomo czy irynotekan przenika do mleka kobiecego. Dlatego, powinno się przerwać karmienie piersią podczas terapii irynotekanem, z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt (patrz punkt 4.3).

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin po podaniu irynotekanu oraz doradzić, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w razie wystąpienia tych objawów.

4.8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione w tym punkcie odnoszą się do wywołanych przez irynotekan. Nie ma dowodu na to, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa. W skojarzeniu z cetuksymabem, dodatkowe zgłaszane działania niepożądane były spodziewanymi działaniami niepożądanymi cetuksymabu ( takie jak wysypka trądzikopodobna - 88%). Aby uzyskać informacje na temat niepożądanych działań na irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem, nalezy zapoznać się z odpowiednimi charakterystykami produktów leczniczych.

W celu uzyskania informacji o działaniach niepożądanych w leczeniu skojarzonym z bewacyzumabem, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Działania niepożądane zgłaszane u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem oprócz tych, które obserwowano u pacjentów otrzymuj ących kapecytabinę w monoterapii lub obserwowane z większą częstością w porównaniu do pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii, obejmują: bardzo częste, działania niepożądane wszystkich stopni ciężkości: zakrzepica i (lub) zatory; częste, działania niepożądane wszystkich stopni ciężkości: reakcje nadwrażliwości, niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego; częste, działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia z gorączką. Pełne informacje dotyczące działań niepożądanych kapecytabiny można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Działania niepożądane 3. i 4. stopnia zgłaszane u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem oprócz tych, które obserwowano u pacjentów otrzymuj ących kapecytabinę w monoterapii lub obserwowane z większą częstością w porównaniu do kapecytabiny w monoterapii, obejmują: częste, działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia, zakrzepica i (lub) zatory, nadciśnienie tętnicze oraz niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego. Pełne informacje o działaniach niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystykach Produktów Leczniczych odpowiednio dla kapecytabiny i bewacyzumabu.

Poniżej podano reakcje niepożądane, uważane za maj ące możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem irynotekanu, odnotowane u 765 pacjentów po podaniu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc. w monoterapii i u 145 pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Opóźniona biegunka

Biegunka (występująca po ponad 24 godzinach po podaniu) jest działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość dawki irynotekanu.

W monoterapii:

Ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania w czasie biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia, ciężką biegunkę obserwowano w 14%. Średni czas (mediana czasu) wystąpienia pierwszego płynnego stolca po infuzji irynotekanu wynosił 5 dni.

W leczeniu skojarzonym:

Ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń postępowania w czasie biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia, ciężką biegunkę obserwowano w 3,9% .

Niezbyt często donoszono o przypadkach rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, z których jeden został potwierdzony bakteriologicznie (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty W monoterapii:

Nudności i wymioty miały ciężki przebieg u około 10% pacjentów leczonych lekami przeciwwymiotnymi.

W leczeniu skojarzonym:

Obserwowano mniejszą częstość występowania ciężkich przypadków nudności i wymiotów (odpowiednio u 2,1% i 2,8% pacjentów).

Odwodnienie

Odnotowano przypadki odwodnienia zwykle związanych z biegunką i (lub) wymiotami.

Niezbyt często: przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia i niewydolności sercowo-naczyniowej obserwowano u pacjentów odwodnionych w wyniku biegunki i (lub) wymiotów.

Inne zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia związane z zastosowaniem i (lub) loperamidu obserwowano z podziałem między:

•    w monoterapii: u mniej niż 10 % pacjentów

•    w leczeniu skojarzonym: u 3,4 % pacjentów.

Obserwowano rzadkie przypadki niedrożności jelit, niedrożności porażennej, krwawienia żołądkowo-jelitowe oraz rzadkie przypadki zapalenia okrężnicy w tym zapalenie jelita ślepego, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Obserwowano rzadkie przypadki perforacji jelita. Inne łagodne działania niepożądane obejmowały jadłowstręt, ból brzucha i zapalenie śluzówki. Przypadki objawowego lub bezobjawowego zapalenia trzustki były związane z leczeniem irynotekanem.

ZABURZENIA KRWI

Neutropenia jest działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość dawki. Neutropenia była przemijająca i nie kumulowała się; mediana czasu największego jej nasilenia (nadir) wynosiła 8 dni, niezależnie czy stosowana była monoterapia czy leczenie skojarzone.

W monoterapii:

Neutropenia była obserwowana u 78,7 % pacjentów, a u 22,6 % pacjentów była ciężka (liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła < 500 komórek/mm3). Spośród ocenianych cykli leczenia, u 18% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 1000 komórek /mm3, w tym u 7,6% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 500 komórek /mm3. Całkowite ustąpienie neutrpenii osiągane było zazwyczaj do 22 dnia.

Gorączkę z ciężką neutropenią odnotowano u 6,2% pacjentów i w 1,7% cykli leczenia.

Epizody zakażeń wystąpiły u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli leczenia) i były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli leczenia), i zakończyły się zgonem w 2 przypadkach.

Niedokrwistość odnotowano u 58,7% pacjentów (8% ze stężeniem hemoglobiny < 80g /l i 0,9% ze stężeniem hemoglobiny < 65 g/l).

Małopłytkowość (< 100 000 komórek /mm3) obserwowana była u 7,4% pacjentów i w 1,8% cykli leczenia, w tym liczbę płytek krwi < 50 000 komórek/mm3 u 0,9% pacjentów w 0,2% cykli leczenia. Do 22 dnia normalizacja płytek nastąpiła u prawie wszystkich pacjentów.

W leczeniu skojarzonym:

Neutropenia była obserwowana u 82,5 % pacjentów, a u 9,8 % pacjentów była ciężka (liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła < 500 komórek /mm3).Spośród ocenianych cykli leczenia, u 67,3% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 1000 komórek /mm3, w tym u 2,7% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła mniej niż 500 komórek /mm3. Całkowita normalizacja osiągana była zazwyczaj w ciągu 7-8 dni.

Gorączkę z ciężką neutropenią odnotowano u 3,4% pacjentów i w 0,9% cykli leczenia.

Epizody zakażeń wystąpiły u około 2% pacjentów (0,5% cykli leczenia), i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli leczenia), i w jednym przypadku zakończyły się zgonem.

Niedokrwistość odnotowano u około 97,2% pacjentów (2,1% ze stężeniem hemoglobiny < 80g/l).

Małopłytkowość (< 100000 komórek /mm3) obserwowana była u 32,6% pacjentów i w 21,8% cykli leczenia. Nie obserwowano ciężkiej małopłytkowości (liczba płytek krwi < 50 000 komórek /mm3) Odnotowano jeden przypadek obwodowej małopłytkowości z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych

ZAKAŻENIA I ZARAŻENIA PASOŻYTNICZE

Odnotowano rzadkie przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia i niewydolności sercowo -krążeniowej u pacjentów z posocznicą.

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Ostry zespól cholinergiczny

Ciężki, przemijający ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 9% pacjentów, u których stosowano monoterapię i u 1,4% pacjentów w leczeniu skojarzonym. Główne objawy zespołu określono jako wczesna biegunka i różne inne objawy takie jak ból brzucha, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny występujące w czasie infuzji lub w ciągu pierwszych 24 godzin po infuzji irynotekanu. Objawy te ustępują po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Astenia o ciężkim przebiegu występowała u mniej niż 10% pacjentów leczonych w monoterapii i u 6,2% pacjentów, u których stosowano terapię skojarzoną. Nie ustalono wyraźnego związku przyczynowego z irynotekanu.

Gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii występowała u 12% pacjentów leczonych w monoterapii i 6,2% pacjentów, u których stosowano terapię skojarzoną.

Opisywano niezbyt często łagodne reakcje skórne w miejscu podania.

Zaburzenia serca

Opisywano rzadkie przypadki nadciśnienia tętniczego podczas infuzji albo po infuzji.

Zaburzenia układu oddechowego

Niezbyt często podczas leczenia irynotekanem występuje śródmiąższowa choroba płuc objawiająca się jako nacieki płucne. Odnotowano wczesne objawy, takie jak duszność (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Przemijające wyłysienie występowało bardzo często .

Odnotowywano niezbyt często łagodne reakcje skórne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często obserwowano łagodne reakcje alergiczne oraz rzadko: reakcje anafilaktyczne / anafilaktoidalne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Rzadko: odnotowano wczesne działania niepożądane leku, takie jak: skurcze lub kurcze mięśni oraz parestezje.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W monoterapii obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny w surowicy odpowiednio u 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów, bez progresywnych przerzutów do wątroby.

Przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężeń kreatyniny w surowicy obserwowano u 7,3% pacjentów.

Bardzo często: podczas leczenia skojarzonego przemijające zwiększenie aktywności w surowicy aminotransferaz (stopień 1 i 2) AlAT i AspAT, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny obserwowano u odpowiednio 15 %, 11 %, 11 % i 10 % pacjentów, bez progresywnych przerzutów do wątroby. Przemijaj ące zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych 3 stopnia obserwowano u odpowiednio 0 %, 0%, 0 % i 1 % pacjentów. Nie obserwowano zwiększenia 4 stopnia.

Wzrost aktywności amylazy i (lub) lipazy obserwowano bardzo rzadko.

Obserwowano rzadkie przypadki hipokaliemii i hiponatremii, najczęściej związane z wystąpieniem biegunki i wymiotów.

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Donoszono bardzo rzadko po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu o przemijających zaburzeniach mowy, związanych z infuzjami produktu Irinotecan Generics.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9. Przedawkowanie

Opisano przypadki przedawkowania przy dawkach około dwukrotnie większych od zalecanej dawki leczniczej, które może zakończyć się zgonem. Najistotniejszymi działaniami niepożądanymi, jakie opisywano była ciężka neutropenia oraz ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum dla irynotekanu. Należy wdrożyć maksymalnie intensywne leczenie podtrzymujące, aby zapobiegać odwodnieniu, wywołanemu przez biegunkę i leczyć wszystkie powikłania infekcyjne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek cytostatyczny, inhibitor topoizomerazy I.

Kod ATC: L01XX19

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. W większości tkanek jest metabolizowany przez karboksyloesterazę do SN-38, związku, który jest bardziej aktywny niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz wykazuje silniejsze działanie cytotoksyczne niż irynotekan wobec licznych linii komórkowych nowotworowych mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I DNA przez irynotekan albo SN-38 powoduje powstanie uszkodzeń w jednoniciowym DNA, co blokuje widełki replikacyjne DNA i jest odpowiedzialne za cytotoksyczne działanie leku. Działanie cytotoksyczne było zależne od czasu i specyficzne dla fazy S replikacji.

In vitro irynotekan i SN-38 nie były znacząco rozpoznawane przez glikoproteinę P MDR oraz wykazuje działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych, które są oporne na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym guzom mysim (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki okrężnicy C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepionym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny przeciwko nowotworom wykazującym ekspresję glikoproteiny P MDR (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Oprócz działania przeciwnowotworowego irynotekanu, jego najbardziej istotnym działaniem farmakologicznym jest działanie hamujące acetylocholinesterazę.

Dane kliniczne

W terapii skojarzonej w leczeniu pierwszego rzutu przerzutowego raka jelita grubego:

W terapii skojarzonej z kwasem foliowym i 5-fluorouracylem

Badanie III fazy przeprowadzono z udziałem 385 pacjentów nieleczonych wcześniej z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, którzy otrzymali irynotekan w schemacie dawkowania dwutygodniowym (patrz punkt 4.2) lub w schemacie tygodniowym. W grupie leczonej według schematu dwutygodniowego, pierwszego dnia po podaniu irynotekanu w dawce 180 mg/m2 pc. raz na dwa tygodnie, pacjenci otrzymali kwas folinowy (dawka 200 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej trwającej 2 godziny) i 5-fluorouracyl (dawka 400 mg/m2 pc. w bolusie dożylnym, a następnie dawka 600 mg/m2 w 22-godzinnej infuzji dożylnej). W drugim dniu kwas folinowy i 5-fluorouracyl podano w takich samych dawkach i według takiego samego schematu podawania. W schemacie tygodniowym, po podaniu irynotekanu w dawce 80 mg/m2 pc. następuje wlew kwasu folinowego (dawka 500 mg/m2 w

2-godzinnej infuzji dożylnej), a następnie wlew 5-fluorouracylu (dawka 2300 mg/m2 pc. w 24-godzinnej infuzji dożylnej) przez 6 tygodni.

W leczeniu skojarzonym według 2. opisanych powyżej schematów dawkowania, skuteczność irynotekanu oceniono u 198 pacjentów:_

Połączone schematy leczenia

skojarzonego

(n = 198)

Schemat tygodniowy (n = 50)

Schemat dwuty godniowy (n = 148)

IRYNOTEKAN

+5FU/FA

5FU/FA

IRYNOTEKA

N

+5FU/FA

5FU/FA

IRYNOTEKA

N

+5FU/FA

5FU

/FA

Odsetek

odpowiedzi

(%)

Wartość p

40,8 *

23,1 *

51,2 *

28,6 *

37,5 *

21,6

*

p < 0,001

p = 0,045

p = 0,005

Mediana czasu do progesji choroby (miesiące) Wartość p

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

p < 0,001

NS

p = 0,001

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie (miesiące) Wartość p

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

NS

p = 0,043

NS

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (miesiące) Wartość p

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

p < 0,001

NS

p = 0,003

Mediana czasu do

niepowodzenia leczenia (miesiące) Wartość p

5,3

3,8

5.4

5.0

5,1

3,0

p = 0,0014

NS

p < 0,001

Mediana przeżycia (miesiące) Wartość p

16,8

14,0

19,2

14.1

15,6

13,0

p = 0,028

NS

p = 0,041

5FU: 5-fluorouracyl

FA: kwas folinowy

NS: nieistotne statystycznie

*: Według analizy populacji zgodnie z protokołem

W schemacie tygodniowym, częstość występowania ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA i 26,6% u pacjentów leczonych tylko 5FU/FA. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba granulocytów obojętnochłonnych <500 komórek/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA i 2,4% u pacjentów leczonych tylko 5FU/FA.

Dodatkowo, mediana czasu do ostatecznego pogorszenia stanu sprawności pacjenta była istotnie dłuższa w grupie leczonej irynotekanem w leczeniu skojarzonym z 5FU/FA niż w grupie leczonej tylko 5FU/FA (p=0,046).

Jakość życia oceniano w badaniu III fazy przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Ostateczne pogorszenie zawsze występowało później w grupie pacjentów leczonych irynotekanem w leczeniu skojarzonym. Ewolucja ogólnego stanu zdrowia w stosunku do jakości życia (Global Health Status/Quality of Life) była nieznacznie lepsza w grupie leczonej irynotekanem w leczeniu skojarzonym, chociaż w stopniu nieistotnym statystycznie, co wskazuje, że skuteczne leczenie skojarzone z zastosowaniem irynotekanu można osiągnąć bez wpływu na jakość życia.

W terapii skojarzonej z bewacyzumabem:

W randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą, aktywnie kontrolowanym badaniu klinicznym III fazy, oceniano leczenie bewacyzumabem w skojarzeniu z irynotekanem/5FU/FA, jako leczenie pierwszego rzutu w raku okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do skojarzenia irynotekan/5FU/FA prowadziło do istotnego statystycznie wydłużenia całkowitego czasu przeżycia. Kliniczna korzyść, mierzona jako całkowity czas przeżycia, była widoczna we wszystkich zdefiniowanych przed rozpoczęciem badania podgrupach pacjentów, w tym wyodrębnionych ze względu na wiek, płeć, stan sprawności, lokalizację guza pierwotnego, liczbę zajętych narządów oraz czas trwania choroby w fazie przerzutów. Patrz także Charakterystyka Produktu Leczniczego bewacyzumabu. Wyniki badania AVF2107g dotyczącego skuteczności leczenia podsumowane są w tabeli poniżej.

AVF2107g

Grupa 1

IRYNOTEKAN/5FU/FA

+placebo

Grupa 2

IRYNOTEKAN/5FU/FA

+Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności (CI)

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Współczynnik ryzykab

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu (miesiące)

6,2

10,6

Współczynnik ryzyka

0,54

Wartość p

< 0,0001

Współczynnik całkowitej odpowiedzi

Współczynnik (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności (CI)

30.2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas utrzymywania się odpowiedzi

Mediana czasu (miesiące)

7,1

10,4

25-75 percentyl (miesiące)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a5 mg/kg co 2 tygodnie. b Grupa kontrolna.

W leczeniu skojarzonym, z cetuksymabem:

EMR 62 202-013: randomizowane badanie kliniczne u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którzy nie otrzymywali uprzednio leczenia z powodu raka jelita grubego z przerzutami, w którym porównywano leczenie skojarzone cetuksymabu i irynotekanu z 5-fluorouracylem i (lub) kwasem folinowym (5-FU/FA) we wlewie (599 pacjentów) z taką samą chemioterapią bez

cetuksymabu (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z rakiem z genem KRAS typu dzikiego (ang. wildtype) w populacji pacjentów, u których oceniano status KRAS wynosił 64%.

Dane o skuteczności otrzymane w powyższym badaniu przedstawiono w poniższej tabeli:

Ogólna populacja

Populacja z genem KRAS typu dzikiego

Punkt końcowy

Cetuksymab plus FOLFIRI

(N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab plus

FOLFIRI

(N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

%

(95%CI)

46.9

(42.9, 51.0)

38.7

(34.8, 42.8)

59.3

(51.6, 66.7)

43.2

(35.8, 50.9)

Wartość p

0.0038

0.0025

PFS

współczynnik ryzyka (95% CI)

0.85

(0.726, 0.998)

0.68

(0.501, 0.934)

Wartość p

0.0479

0.0167

CI (ang. Confidence Interval) =przedział ufności, FOLFIRI=irynotekan plus 5-FA/FA we wlewie, ORR (ang. Objective Response Rate) =odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią), PFS (ang. Progression Free Survival)=okres przeżycia bez progresji choroby

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego III fazy (CAIRO) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego. Ośmiuset dwudziestu pacjentów randomizowano do grup otrzymujących leczenie sekwencyjne (n=410) lub leczenie skojarzone (n=410). Leczenie sekwencyjne składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni), leczenia drugiego rzutu irynotekanem (350 mg/m2 pc. dnia 1.) oraz leczenia trzeciego rzutu kapecytabiną (1000 mg/mpc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Leczenie skojarzone składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pc. dnia 1.) (schemat XELIRI) oraz leczenia drugiego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc.dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3-tygodniowych. W leczeniu pierwszego rzutu mediana okresu przeżycia bez progresji choroby w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosiła 5,8 miesięcy (95% CI; 5,1-6,2 miesięcy) w przypadku monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesiąca (95% CI; 7,0-8,3 miesięcy) w przypadku schematu XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy okresowej wieloośrodkowego, kontrolowanego badania klinicznego II fazy (AIO KRK 0604) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), irynotekan (200 mg/m2 pc. w 30-minutowym wlewie dnia 1 co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie); łącznie 118 pacjentów randomizowano do grupy otrzymuj ącej kapecytabinę w skojarzeniu z oksaliplatyną i

bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie). Odsetek pacjentów z okresem przeżycia bez progresji choroby po 6 miesiącach w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosił 80% (XELIRI plus bewacyzumab) w porównaniu z 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity odsetek odpowiedzi (całkowita odpowiedź i częściowa odpowiedź) wynosił 45% (XELOX plus bewacyzumab) w porównaniu z 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

Irynotekan stosowany w monoterapii w leczeniu drugiego rzutu rozsianej postaci raka jelita grubego

Badania kliniczne fazy II/III z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z udziałem 5-fluorouracylu (5-FU) okazała się nieskuteczna. Skuteczność produktu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Faza III

irynotekan

vs. leczenie podtrzymujące

irynotekan vs. 5-FU

irynotekan

Leczenie

podtrzymujące

Wartość p

irynotekan

5-FU

Wartość p

n=183

n=90

n=127

n=129

Przeżycie bez progresji choroby (%) po 6 miesiącach

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33,5*

26,7

P= 0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2 *

13,8

p=0,0001

44,8 *

32,4

p=0,0351

Mediana przeżycia (w miesiącach)

9,2 *

6,5

p=0,0001

10,8 *

8,5

p=0,0351

*: Różnica statystycznie znamienna vs. - w porównaniu z

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących terapię w 3-tygodniowym schemacie chemioterapii, przeżycie bez progresji choroby wynosiło 30% po 6 miesiącach leczenia, a mediana czasu przeżycia - 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono badanie II fazy w grupie 304 pacjentów leczonych z zastosowaniem tygodniowego schematu dawkowania. Pacjenci otrzymywali irynotekan we wlewie dożylnym trwającym 90 minut w dawce 125 mg/m2 pc. przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia - 10 miesięcy. Obserwowano podobny profil bezpieczeństwa podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2 pc., w porównaniu z zastosowanym 3-tygodniowym schematem dawkowania. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni.

Irynotekan stosowany w skojarzeniu z cetuksymabem po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu

Skuteczność leczenia cetuksymabem w leczeniu skojarzonym z irynotekanem zbadana została w dwóch badaniach klinicznych. Całkowita liczba wynosiła 365 pacjentówz rakiem jelita grubego z przerzutami, którego komórki wykazywały ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), u których wcześniejsze leczenie cytotoksyczne zawierające irynotekan zakończyło się niepowodzeniem i których ocena w skali sprawności Karnofsky’ego nie była niższa niż 60, lecz u większości była równa lub większa niż 80.

EMR 62 202-007: to randomizowane badanie porównywało terapię skojarzoną cetuksymabem i irynotekanem (grupa 218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (grupa 111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: to jednoramienne, otwarte badanie sprawdzało terapię skojarzoną u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności wynikające z tych badań przedstawione są w poniższej tabeli:

Badanie

N

ORR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesiące)

n (%)

95%

n (%)

95% CI

Mediana

95%

Mediana

95% CI

CI

CI

Cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202-

218

50

17,5,

121

48,6;

4,1

2,8 ;

8,6

7,6; 9,6

007

(22,9)

29,1

(55,5)

62,2

4,3

IMCLCP02-

138

21

9,7 ;

84

52,2 ;

2,9

2,6 ;

8,4

7,2; 10,3

9923

(15,2)

22,3

(60,9)

69,1

4,1

Cetuksymab

EMR 62 202-

111

12

5,7;

36

23,9;

1,5

1,4;

6,9

5,6; 9,1

007

(10,8)

18,1

(32,4)

42,0

2,0

CI= przedział ufności, DCR= odsetek kontroli choroby (pacjenci z odpowiedzią zupełną, odpowiedzią częściową lub stabilną chorobą, przez co najmniej 6 tygodni), ORR= wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią zupełną lub częściową), OS= całkowity czas przeżycia, PFS= przeżycie bez progresji choroby.

Skuteczność terapii cetuksymabem w skojarzeniu z irynotekanem była lepsza od monoterapii cetuksymabem, pod względem wskaźnika obiektywnej odpowiedzi (ORR), odseteka kontroli choroby (DCR) i przeżycia bez progresji choroby (PFS). W randomizowanym badaniu nie wykazano wpływu wyboru rodzaju terapii na całkowity czas przeżycia ( współczynnik ryzyka 0,91, p=0,48).

Dane farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych, występujących podczas leczenia irynotekanem (np. leukopenia, neutropenia, biegunka), jest związane z ekspozycją (AUC) na macierzysty lek oraz jego metabolit SN-38. W monoterapii zauważono znaczące korelacje pomiędzy nasileniem toksyczności hematologicznej (zmniejszenie ilości białych krwinek i granulocytów obojętnochłonnych) lub nasileniem biegunki a wartościami AUC zarówno irynotekanu jak i jego metabolitu SN-38.

Pacjenci z obniżoną aktywnością UGT1A1

Transferaza urudyno-difosfo-glukuronowa A1 (UGT1A1)w metabolicznym unieczynnianiu SN-38, aktywnego metabolitu irynotekanu, do nieaktywnego glukuronidu SN-38 (SN-38G). Gen kodujący UGT1A1 jest wysoce polimorficzny, co powoduje osobniczo zmienne różnice możliwości metabolicznych. Szczególny wariant genu UGT1A1 z polimofrizmem w rejonie promotora, znany jako wariant UGT1A1*28, podobnie jak inne wrodzone zaburzenia ekspresji genu UGT1A1 (takie jak zespół Crigler-Najjara i zespół Gilberta), wiąże się ze zmniejszeniem aktywności tego enzymu. Dane z metaanalizy wskazują, że osoby z zespołem Crigler-Najjara (typu 1 i 2), lub które są homozygotami w zakresie alleli UGT1A1*28 (zespół Gilberta),po podaniu średnich lub dużych dawek irynotekanu (>150 mg/m2) prezentują zwiekszone ryzyko toksyczności hematologicznej (stopnia 3 i 4). Nie ustalono zależności pomiędzy genotypem UGT1A1, a występowaniem biegunki wywoływanej irynotekanem.

U pacjentów, którzy są homozygotami UGT1A1*28 należy rozpoczynać leczenie irynotekanem stosując zwykle zalecaną dawkę początkową. Jednakże należy monitorować tych pacjentów pod kątem możliwości wystąpienia toksycznych działań hematologicznych. U pacjentów, u których wystąpiły w trakcie wcześniejszej terapii wystąpiły toksyczne działania hematologiczne, należy rozważyć zmniejszenie dawki irynotekanu. Dokładne zmniejszenie dawki początkowej w tej grupie pacjentów nie zostało ustalone i wszelkie późniejsze modyfikacje dawek powinny być oparte na tolerancji leczenia przez pacjenta. (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Brak obecnie wystarczających danych, aby wyciągnąć wnioski dotyczące użyteczności klinicznej oznaczania genotypu UGT1A1.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu I fazy, w grupie 60 pacjentów, u których zastosowano schemat dawkowania 100 do 750 mg/m2 w trwającej 30 minut infuzji dożylnej co 3 tygodnie, irynotekan wykazywał dwu- lub trójfazowy profil eliminacji. Klirens irynotekanu wynosił 15 L/h/m2, a objętość dystrybucji (V) na stałym poziomie 157 L/m2. Średni okres półtrwania w osoczu w fazie pierwszej modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w końcowej fazie eliminacji - 14,2 godziny. Okres półtrwania w osoczu SN-38 był dwufazowy, a średnia wartość okresu półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynosiła 13,8 godzin. Średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, osiągnięte pod koniec wlewu w zalecanej dawce 350 mg/m2, wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, a średnie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) odpowiednio 34 pg.h/ml i 451 ng.h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono w grupie 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy i z przerzutami, leczonych z zastosowaniem różnych schematów i różnych dawek, w badaniach II fazy. Parametry farmakokinetyczne oceniane za pomocą 3-kompartmentowego modelu były podobne do ocenianych w badaniach I fazy. Wszystkie badania wykazały, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) oraz na SN-38 wzrasta proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11, a ich farmakokinetyki są niezależne od liczby wcześniejszych cykli i od schematu podawania.

In vitro irynotekan i SN-38 wiążą się z białkami osocza odpowiednio w około 65 % i 95 %.

Bilans masy i badania metabolizmu z użyciem leku znakowanego 14C wykazały, że ponad 50% dawki irynotekanu podanej dożylnie wydala się w postaci niezmienionej, 33% z kałem głównie w żółci i 22% z moczem.

Każdy z dwóch szlaków metabolicznch dotyczy przynajmniej 12% dawki:

•    Hydroliza przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38. SN-38 jest eliminowany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym i następnie wydalany z żółcią lub moczem (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Glukuronid SN-38 jest następnie prawdopodobnie hydrolizowany w jelitach.

•    Oksydacja z udziałem cytochromu P450 3A powodująca otwarcie zewnętrznego pierścienia piperydyny oraz powstanie pochodnej kwasu aminopentanowego (APC) i głównej pochodnej aminowej (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC glukuronidu SN-38 i SN-38. Tylko SN-38 wykazuje znaczącą aktywność cytotoksyczną.

Klirens ironotekanu jest obniżony u około 40% pacjentów z bilirubinemią 1,5-3 razy większą niż wartość górnej granicy normy. U tych pacjentów podanie dawki 200 mg/m2 irynotekanu prowadzi do ekspozycji na lek porównywalnej do ekspozycji obserwowanej po podaniu dawki 350 mg/mpacjentom chorym na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano mutagenne działanie irynotekanu i SN-38 in vitro w teście aberracji chromosomalnych na komórkach jajnika chomika chińskiego (komórki CHO) oraz in vivo w teście mikrojądrowym na myszach.

Jednakże nie wykazano żadnego działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu przez 13 tygodni maksymalną dawkę 150 mg/m2 (która jest mniejsza niż połowa dawki zalecanej u ludzi), nie odnotowano guzów będących następstwem leczenia w ciągu 91 tygodni po zakończeniu leczenia.

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i podaniu wielokrotnym prowadzono na myszach, szczurach oraz psach. Główne działania toksyczne obserwowano w układzie krwiotwórczym i limfatycznym. U psów odnotowano opóźnioną biegunkę z towarzyszącą atrofią i martwicą ogniskową błony śluzowej jelita. Wyłysienie również było obserwowane u psów.

Nasilenie tych działań niepożądanych zależne było od dawki i było przemijaj ące.

Rozmnażanie

Irynotekan wykazał teratogennośc u szczurów i myszy w dawkach niższych od terapeutycznych dawek stosowanych u ludzi. U szczurów, którym podawano irynotekan, potomstwo które urodziło się z nieprawidłościami w zewnętrznej budowie ciała wykazywało spadek płodności. Stwierdzono zmniejszenie masy łożyska u ciężarnych samic szczurów, natomiast u płodów zmniejszoną zdolność przeżycia i nasilenie zaburzeń zachowania.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol E 420 Kwas mlekowy

Sodu wodorotlenek (dostosowanie pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

Roztwór do infuzji:

Po rozcieńczeniu leku w 0,9 % (9 mg/ml) roztworze chlorku sodu albo w 5% (50 mg/ml) roztworze glukozy, wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze 2-8°C i w temperaturze 25°C, przy ochronie przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji powinien zostać wykorzystany natychmiast. Jeśli nie jest zastosowany natychmiast, po rozcieńczeniu użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed zastosowaniem, i zazwyczaj nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Nie zamrażać.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

2 ml fiolka (oranżowe szkło typu I) irynotekanu (40 mg/2 ml) z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowania po 1, 5, 10 i 20 fiolek.

5 ml fiolka (oranżowe szkło typu I) irynotekanu (100 mg/5 ml) z korkiem z gumy chlorobutylowej i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowania po 1, 5, 10 i 20 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych musi być zachowana ostrożność podczas przygotowywania i stosowania produktu Irinotecan Generics. Konieczne jest stosowanie okularów ochronnych, masek i rękawic.

W przypadku kontaktu ze skórą koncentratu Irinotecan Generics albo roztworu do infuzji należy natychmiast i dokładnie zmyć ją mydłem i wodą. W przypadku kontaktu koncentratu Irinotecan Generics albo roztworu do infuzji z błonami śluzowymi należy natychmiast i dokładnie zmyć je wodą.

Przygotowanie leku do podania dożylnego

Podobnie jak w przypadku innych leków do wstrzyknięć, ROZTWÓR produktu IRINOTECAN GENERICS MUSI BYĆ PRZYGOTOWANY ASEPTYCZNIE.

W przypadku zauważenia osadu w fiolkach albo w rozcieńczonym roztworze, należy usunąć produkt zgodnie ze standardowymi procedurami dla środków cytotoksycznych.

Należy aseptycznie pobrać wymaganą ilość koncentratu Irinotecan Generics z fiolki(-ek) za pomocą odpowiedniej strzykawki. Następnie wstrzyknąć koncentrat Irinotecan Generics do worka lub butelki, która zawiera 100 do 250 ml 0,9 % (9 mg/ml) roztworu chlorku sodu lub 5% (50 mg/ml) roztworu glukozy, aby otrzymać stężenie od 4,62 mg/ml do 0,81 mg/ml.

Podawać w infuzji dożylnej .

Usuwanie

Wszystkie pozostałości produktu medycznego, jak również materiały używane do rozcieńczenia i podania, należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi obowiązującymi dla środków cytotoksycznych oraz zgodnie z lokalnymi wymaganiami dotyczącymi usuwania niebezpiecznych odpadów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MYLAN S.A.S

117 allee des Parcs 69800 Saint-priest, Francja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22/22

Irinotecan Generics