+ iMeds.pl

Irinotecan hospira 20 mg/mlUlotka Irinotecan hospira

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Irinotecan Hospira

20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Hospira

3.    Jak stosować lek Irinotecan Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Hospira

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Irinotecan Hospira i w jakim celu się go stosuje

Irinotecan Hospira należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Irinotecan Hospira jest stosowany do leczenia zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u dorosłych oraz gdy choroba obejmująca jelito grube jest w zaawansowanym stadium, zarówno w skojarzeniu z innymi lekami (leczenie skojarzone) lub jako jedyny lek (monoterapia).

Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) i bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez niego w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zalecić stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem w leczeniu pewnego rodzaju raka jelita grubego (z genem KRAS typu dzikiego), wykazującego obecność wskaźników komórkowych, które stanowią receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor) i są blokowane przez przeciwciała monoklonalne.

Jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących choroby, powinien zwrócić się do lekarza.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Hospira

Kiedy nie stosować leku Irinotecan Hospira

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekanu chlorowodorek trójwodny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irinotecan Hospira,

•    jeśli pacjent ma przewlekłą chorobę zapalną jelit lub w przeszłości miał niedrożność jelita,

•    jeśli pacjent ma zwiększone stężenie bilirubiny we krwi (ponad 3-krotnie większe, niż górna granica normy),

•    jeśli pacjent ma zaburzenia w składzie krwinek (ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego),

•    jeśli pacjent jest w złym stanie ogólnym (ocenianym według międzynarodowych standardów),

•    jeśli pacjent stosuje lek pochodzenia naturalnego, zawierający dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum),

   jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią lub podejrzewa, że może być w ciąży.

W celu uzyskania informacji o dodatkowych przeciwwskazaniach do stosowania cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny, które mogą być stosowane w skojarzeniu z irynotekanem, patrz informacja o produkcie leczniczym zawieraj ącym te produkty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ten lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania u dorosłych pacjentów. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli lek został przepisany do stosowania u dziecka.

Szczególną ostrożność należy zachować także u pacjentów w podeszłym wieku.

Ponieważ lek Irinotecan Hospira jest lekiem przeciwnowotworowym, będzie on podawany pacjentowi na wyspecjalizowanych oddziałach i pod kontrolą lekarza maj ącego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia chemioterapii przeciwnowotworowej. Personel medyczny wyjaśni pacjentowi, jakie środki ostrożności należy zachować podczas leczenia oraz po jego zakończeniu. Ta ulotka może pomóc pacjentowi pamiętać o tym.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w skojarzeniu z cetuksymabem lub bewacyzumabem lub kapecytabiną, powinien zapoznać się również z Ulotką dla pacjenta tych produktów leczniczych.

Jeżeli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania tego leku:

-    Jeśli pacjent ma problemy z sercem.

-    Jeśli pacjent pali tytoń, ma wysokie ciśnienie tętnicze lub duże stężenie cholesterolu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko problemów z sercem podczas leczenia tym lekiem.

-    Jeśli pacjent był szczepiony lub konieczne jest podanie jakiejkolwiek szczepionki.

W trakcie podawania irynotekanu (30-90 minut) lub przed upływem 24 godzin po zakończeniu podawania leku u pacjenta mogą wystąpić niektóre z poniższych objawów:

•    biegunka

•    pocenie się

•    ból brzucha

•    łzawienie

•    zaburzenia widzenia

•    nasilone ślinienie

Zespół tych objawów określany jest jako „ostry zespół cholinergiczny” i może on być leczony (atropiną). Jeśli u pacjenta występują takie objawy, powinien on natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który zleci odpowiednie leczenie.

Od następnego dnia po podaniu irynotekanu, aż do następnego kursu leczenia u pacjenta mogą wystąpić różne objawy, które mogą być ciężkie i mogą wymagać niezwłocznego leczenia i ścisłej kontroli.

Objawy, które mogą wystąpić to:

Biegunka

Jeśli u pacjenta biegunka wystąpi po upływie 24 godzin po podaniu irynotekanu („biegunka opóźniona”), może to być bardzo poważne działanie niepożądane. Zazwyczaj biegunka występuje po około 5 dniach po podaniu leku. Biegunkę należy natychmiast leczyć i uważnie kontrolować. Natychmiast po wystąpieniu pierwszego luźnego stolca pacjent powinien:

1.    Przyjąć otrzymany od lekarza lek przeciwbiegunkowy, ściśle według jego zaleceń. Nie wolno zmieniać leczenia bez porozumienia się z lekarzem. Zalecanym leczeniem przeciwbiegunkowym jest loperamid (dawka początkowa 4 mg, następnie dawka 2 mg podawana co 2 godziny, również w nocy). Leczenie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno podawać zalecanej dawki loperamidu dłużej niż przez 48 godzin.

2.    Natychmiast rozpocząć picie dużych ilości wody lub innych płynów nawadniających (np. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupa lub inne płyny do nawodnienia doustnego).

3.    Należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego leczenie, jeśli pacjent ma biegunkę. Jeśli pacjent nie może skontaktować się z lekarzem prowadzącym, powinien skontaktować się z oddziałem prowadzącym leczenie irynotekanem. Ważne jest, aby pacjent poinformował personel medyczny prowadzący leczenie o wystąpieniu biegunki.

Leczenie biegunki w oddziale szpitalnym wskazane jest w następujących przypadkach:

•    jeśli pacjent ma biegunkę oraz gorączkę (powyżej 380C),

•    jeśli pacjent ma ciężką biegunkę (i wymioty) z nadmierną utratą płynów, wymagającą dożylnego nawodnienia,

•    jeśli pacjent po 48 godzinach od rozpoczęciu leczenia przeciwbiegunkowego nadal ma biegunkę.

Uwaga ! Nie wolno stosować żadnego innego leczenia przeciwbiegunkowego, poza przepisanym przez lekarza prowadzącego oraz nie wolno pić innych płynów poza wymienionymi powyżej. Należy ścisle stosować się do zaleceń lekarza. Nie należy zażywać zapobiegawczo leku przeciwbiegunkowego, nawet jeśli opóźniona biegunka wystąpiła w poprzednich cyklach leczenia.

Gorączka

Temperatura ciała większa niż 38oC może być objawem zakażenia, zwłaszcza jeśli występuje w tym samym czasie co biegunka. Jeśli pacjent ma gorączkę (większą niż 38oC) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub lub oddziałem prowadzącym leczenie w celu zastosowania właściwego leczenia.

Nudności (mdłości) i wymioty

Jeśli wystąpią nudności i (lub) wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym.

Neutropenia

Irynotekan może również powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, które mają duże znaczenie w zwalczaniu zakażeń. Jest to neutropenia. Neutropenia występuje często po leczeniu irynotekanem i jest odwracalna. Lekarz powinien zalecić pacjentowi regularne wykonywanie badań kontrolnych krwi, w celu oceny białych krwinek. Neutropenia jest poważnym działaniem niepożądanym i powinna być natychmiast leczona i uważnie kontrolowana.

Trudności z oddychaniem

Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności z oddychaniem należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Irinotecan Hospira i przed każdym następnym kursem leczenia lekarz skontroluje czynność wątroby (wykonuj ąc badania krwi).

Zaburzenia czynności nerek

Ponieważ ten lek nie był badany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności nerek.

Jeśli u pacjenta po wypisaniu ze szpitala wystąpi jeden lub więcej z objawów podanych powyżej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem prowadzącym leczenie irynotekanem.

Lek Irinotecan Hospira a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie szpitalnemu o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również leków pochodzenia roślinnego.

Następujące leki mogą wpływać na działanie irynotekanu:

•    karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki);

•    ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy);

•    nie wolno stosować leków pochodzenia roślinnego, zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) w tym samym czasie, co irynotekan lub pomiędzy jego kolejnymi infuzjami, ponieważ działanie irynotekanu może być zmniejszone;

•    atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV);

•    leki przeciwzakrzepowe (stosowane do rozrzedzenia krwi);

•    szczepionki. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent miał lub będzie miał jakiekolwiek szczepienie;

•    cyklosporyna lub takrolimus (stosowane w celu osłabienia działania układu immunologicznego organizmu).

Jeśli pacjent wymaga operacji, powinien poinformować lekarza lub anestezjologa, że jest u niego stosowany lek Irinotecan Hospira, ponieważ może on zmieniać działanie niektórych leków stosowanych podczas operacji.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować irynotekanu w okresie ciąży.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą unikać ciąży lub zapłodnienia podczas leczenia. Mężczyźni i kobiety powinni stosować odpowiednią antykoncepcj ę przez co najmniej:

• trzy miesiące po zakończeniu leczenia

Jeśli pacjentka zajdzie w tym czasie w ciążę, musi niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Nie wolno karmić piersią podczas leczenia irynotekanem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W niektórych przypadkach lek Irinotecan Hospira może powodować działania niepożądane, które mogą zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń lub maszyn. W przypadku wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas pierwszych 24 godzin po podaniu irynotekanu mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią takie objawy, nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać żadnych urządzeń lub maszyn.

Irinotecan Hospira zawiera sorbitol

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów (np. nietolerancj ę fruktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3.    Jak stosować lek Irinotecan Hospira

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania tylko u dorosłych.

Lek Irinotecan Hospira będzie podawany w infuzji dożylnej przez 30 do 60 minut.

Ilość infuzji zalecona pacjentowi będzie zależała od wieku, wagi i stanu ogólnego pacjenta. Na podstawie wagi i wzrostu pacjenta lekarz wyliczy powierzchnię ciała pacjenta w m2. Dawka będzie zależała również od innych leków stosowanych w leczeniu przeciwnowotworowym:

•    jeśli pacjent leczony był wcześniej 5-fluorouracylem, Irinotecan Hospira będzie stosowany jako jedyny lek, podawany w dawce 350 mg/m2 pc. w odstępach co 3 tygodnie,

•    jeśli pacjent nie otrzymywał wcześniej chemioterapii, Irinotecan Hospira będzie stosowany w dawce 180 mg/m2 pc. w odstępach co 2 tygodnie. Następnie pacjent otrzyma kwas folinowy i 5-luorouracyl.

Jeśli pacjent otrzymuje irynotekan w skojarzeniu z cetuksymabem, nie wolno podawać irynotekanu wcześniej, niż przed upływem 1 godziny po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących aktualnego leczenia.

Lekarz może dostosować dawkowanie w zależności od stanu pacjenta i działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinotecan Hospira

Jeśli pacjent otrzyma dawkę irynotekanu większą niż wymagana, występuj ące działania niepożądane mogą być cięższe. Pacjent otrzyma najbardziej odpowiednie leczenie podtrzymujące, zapobiegające odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczenie powikłań związanych z zakażeniami.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz omówi z pacjentem możliwe działania niepożądane i wytłumaczy ryzyko i korzyści wynikające z leczenia.

Niektóre z działań niepożądanych wymagają zastosowania natychmiastowego leczenia. Należą do nich:

•    biegunka

•    zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, rodzaju krwinek białych, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń;

•    gorączka;

•    nudności i wymioty;

•    trudności w oddychaniu (możliwy objaw ciężkiej reakcji alergicznej).

Należy uważnie zapoznać się z zaleceniami podanymi w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irinotecan Hospira” oraz zastosować się do nich, jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane wymienione w tym punkcie.

Do innych działań niepożądanych należą:

Bardzo częste działania niepożądane (więcej, niż u 1 na 10pacjentów):

•    zaburzenia krwi obejmuj ące nieprawidłowo niską liczbę granulocytów oboj ętnochłonnych, pewnego rodzaju białych krwinek (neutropenia) oraz zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi (niedokrwistość);

•    podczas leczenia skojarzonego, małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), będąca przyczyną powstawania siniaków, skłonności do krwawień oraz nieprawidłowego krwawienia;

•    podczas monoterapii, gorączka;

•    opóźniona, ciężka biegunka;

•    podczas monoterapii, ciężkie nudności i wymioty;

•    utrata włosów (włosy odrastają ponownie po zakończeniu leczenia);

•    podczas leczenia skojarzonego, przejściowe i łagodne zwiększenie aktywności niektórych enzymów (AlAT, AspAT, fosfatazy alkalicznej) lub stężenia bilirubiny w surowicy.

Częste działania niepożądane (mniej, niż u 1 na 10, ale więcej, niż u 1 na 100pacjentów):

•    ciężki, przej ściowy, ostry zespół cholinergiczny: główne objawy są zdefiniowane jako wczesna biegunka i różne inne objawy, jak ból brzucha, zaczerwienienie, ból, swędzenie i łzawienie oczu (zapalenie spojówek), katar (nieżyt nosa), niskie ciśnienie tętnicze krwi, zaczerwienienie

z powodu rozszerzenia naczyń krwionośnych, pocenie się, dreszcze, uczucie ogólnego złego samopoczucia i choroby, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie oczu i nasilone wydzielanie śliny, występujące podczas infuzji leku Irinotecan Hospira lub w ciągu pierwszych 24 godzin od jej zakończenia;

•    podczas monoterapii, małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), będąca przyczyną powstawania siniaków, skłonności do krwawień oraz nieprawidłowego krwawienia;

•    podczas leczenia skojarzonego, gorączka;

•    podczas leczenia skojarzonego, zakażenie;

•    zakażenia połączone z ciężkim zmniejszeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek (neutropenia), które były przyczyną zgonu w trzech przypadkach;

•    gorączka połączona z ciężkim zmniejszeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek (gorączka neutropeniczna);

•    podczas leczenia skojarzonego, ciężkie nudności i wymioty;

•    odwodnienie, głównie związane z biegunką i (lub) wymiotami;

•    zaparcie;

•    uczucie znużenia;

•    podczas monoterapii, przej ściowe    i łagodne zwiększenie aktywności niektórych enzymów

(transaminaz, fosfatazy alkalicznej) lub stężenia bilirubiny w surowicy;

•    przej ściowe i łagodne zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi;

•    podczas leczenia skojarzonego, przejściowe zwiększenie stężenia bilirubiny (3. stopnia) w surowicy.

Niezbyt częste działania niepożądane (mniej, niż u 1 na 100, ale więcej, niż u 1 na 1000pacjentów):

   łagodne reakcje uczuleniowe (wysypka skórna, obejmująca zaczerwienienie i świąd skóry, pokrzywka, zapalenie spojówek, nieżyt nosa);

•    łagodne reakcje skórne;

•    łagodne reakcje w miejscu podawania infuzji;

•    choroba płuc objawiaj ąca się dusznością, suchym kaszlem i trzeszczeniami w drogach oddechowych (śródmiąższowe zapalenie płuc); wczesne objawy, jak trudności w oddychaniu;

•    częściowe lub całkowite zablokowanie jelita (zaczopowanie, niedrożność jelia), krwawienie z żołądka lub jelit;

•    zapalenie jelita powoduj ące ból brzucha i (lub) biegunkę (stan zwany rzekomobłoniastym zapaleniem okrężnicy);

•    niewydolność nerek, niskie ciśnienie tętnicze krwi lub niewydolność serca i krążeniowa u pacjentów z incydentami odwodnienia związanego z biegunką i (lub) wymiotami lub posocznicą;

Rzadkie działania niepożądane (mniej, niż u 1 na 1000, ale więcej, niż u 1 na 10 000pacjentów):

   ciężkie reakcje uczuleniowe (anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne), obejmujące obrzęk rąk, stóp, stawów, twarzy, warg, ust lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub skrajne trudności w oddychaniu;

•    kurcze mięśni lub skurcze i drętwienie (parestezje);

•    zapalenie jelita grubego, które powoduje ból brzucha (zapalenie okrężnicy, w tym jelita ślepego, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy);

•    perforacja jelita;

•    utrata apetytu;

•    ból brzucha;

•    zapalenie błon śluzowych;

•    zmniejszenie stężenia potasu i sodu we krwi, głównie spowodowane biegunką i wymiotami;

•    objawowe i bezobjawowe zapalenie trzustki (dominuje ból brzucha);

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas i po podaniu leku.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mniej, niż u 1 na 10 000pacjentów):

   przemijające zaburzenia mowy;

•    zwiększenie aktywności niektórych enzymów trawiennych, rozkładaj ących cukier (amylaza) i tłuszcze (lipaza);

•    jeden przypadek zmniejszenia liczby płytek krwi z powodu obecności przeciwciał przeciwpłytkowych.

Jeśli irynotekan stosowany jest w skojarzeniu z cetuksymabem, niektóre działania niepożądane występujące u pacjenta mogą być związane z zastosowaniem tego połączenia leków.

Te działania niepożądane mogą obejmować wysypkę podobną do trądziku. Z tego względu, należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta cetuksymabu.

Jeśli irynotekan stosowany jest w skojarzeniu z kapecytabiną, niektóre działania niepożądane występujące u pacjenta mogą być związane z zastosowaniem tego połączenia leków.

Te działania niepożądane mogą obejmować: bardzo często zakrzepy krwi, często reakcje alergiczne, zawał serca i gorączkę u pacjentów ze zmniejszoną liczbą krwinek białych. Z tego względu należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta kapecytabiny.

Jeśli irynotekan stosowany jest w skojarzeniu z kapecytabiną i bewacyzumabem, niektóre działania niepożądane występuj ące u pacjenta mogą być związane z zastosowaniem tego połączenia leków. Te działania niepożądane mogą obejmować: zmniejszenie liczby krwinek białych, zakrzepy krwi, zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi i zawał serca. Z tego względu należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta kapecytabiny oraz bewacyzumabu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

5.    Jak przechowywać Irinotecan Hospira

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności, zamieszczonego na pudełku tekturowym i etykiecie po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Koncentrat: przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. Po otwarciu należy natychmiast użyć fiolki, ponieważ nie zawierają konserwantów przeciwbakteryjnych.

•    Rozcieńczony koncentrat: Tylko do jednorazowego stosowania. Każdą nieużytą część należy zniszczyć.

•    Po rozcieńczeniu: stabilność chemiczną i fizyczną wykazano po rozcieńczeniu glukozą

50 mg/ml (5%) oraz sodu chlorkiem 9 mg/ml (0,9%) i wynosi ona 72 godziny w temperaturze od 2 do 8oC. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy użyć natychmiast. Jeśli nie jest użyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania, które wynoszą 24 godziny w temperaturze od 2oC do 8oC, jeśli rozcieńczenie wykonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować tego leku, jeśli w koncentracie lub roztworze do infuzji zauważy się widoczne cząstki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Irinotecan Hospira

•    Substancją czynną leku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny. Każdy mililitr (ml) roztworu zawiera 20 miligramów (mg) chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

•    Inne składniki leku to sorbitol (E420), kwas mlekowy, woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek i kwas solny (do uzyskania odpowiedniego pH).

Lek Irinotecan Hospira jest w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji (skoncentrowany roztwór, który jest rozcieńczany do roztworu podawanego w powolnej infuzji przez kroplówkę).

Lek jest dostarczany w pojemnikach zwanych fiolkami, zawierającymi 40 mg (2 ml), 100 mg (5 ml) i 500 mg (25 ml) trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Fiolki są powlekane plastikową powłoką ochronną w celu zmniejszenia ryzyka wycieku roztworu w przypadku stłuczenia fiolki - są to tzw. fiolki ONCO-TAIN®.

Fiolki są dostępne w pojedynczych opakowaniach. Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hospira UK Ltd., Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW,

Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 29.10.2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA, POSTĘPOWANIA I USUWANIA POZOSTAŁOŚCI

Tak jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych związków, podczas postępowania i przygotowywania roztworów Irinotecan Hospira należy zachować ostrożność.

Instrukcja dotycząca sposobu stosowania i postępowania z produktem

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas przygotowania roztworu i stosowania produktu Irinotecan Hospira musi być zachowana ostrożność. Konieczne jest noszenie okularów ochronnych, maski i rękawic. Kobiety w ciąży nie powinny mieć kontaktu z produktami cytostatycznymi. W przypadku kontaktu ze skórą koncentratu Irinotecan Hospira lub roztworów do infuzji, należy skórę natychmiast i dokładnie zmyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi koncentratu Irinotecan Hospira lub roztworów do infuzji, należy je natychmiast zmyć wodą.

Przygotowanie roztworu do podania w infuzji dożylnej

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych do wstrzykiwań, roztwór Irinotecan Hospira należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki. W przypadku zauważenia osadu w fiolkach lub w roztworze do infuzji, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Należy aseptycznie pobrać wymaganą ilość koncentratu Irinotecan Hospira z fiolki za pomocą skalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml zawierającej wyłącznie 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać ręcznie obracając.

Usuwanie

Wszystkie materiały oraz sprzęt używane do rozcieńczenia i podania leku należy zniszczyć zgodnie z procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

9

Irinotecan Hospira

Charakterystyka Irinotecan hospira

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Hospira, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Każda fiolka z 2 ml zawiera 40 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Każda fiolka z 5 ml zawiera 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Każda fiolka z 25 ml zawiera 500 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Substancja pomocnicza:

Zawiera sorbitol (E 420), 45,0 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty roztwór, bezbarwny do jasnożółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Irynotekan jest wskazany w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy:

-    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej,

-    w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem.

W skojarzeniu z cetuksymabem, irynotekan jest wskazany w leczeniu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor), z genem KRAS typu dzikiego (ang. wild-type), którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego, z zastosowaniem irynotekanu (patrz punkt 5.1).

W skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem, irynotekan jest wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka okrężnicy i odbytnicy.

W skojarzeniu z kapecytabiną i z lub bez bewacyzumabu, irynotekan jest wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka okrężnicy i odbytnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie u dorosłych.

Rozcieńczony roztwór irynotekanu do infuzji należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie

Dawki irynotekanu podane w tej Charakterystyce Produktu Leczniczego odnoszą się do mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Monoterapia (upacjentów wcześniej leczonych):

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc. podawana raz na trzy tygodnie, we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz punkt 4.4 i punkt 6.6).

Terapia skojarzona (u pacjentów wcześniej nie leczonych):

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostało ocenione w poniższych schematach dawkowania (patrz punkt 5.1):

•    Chlorowodorek irynotekanu z 5-FU/FA co 2 tygodnie

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 180 mg/m2 pc., podawana raz na 2 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po zakończeniu którego podaje się we wlewie dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

W celu ustalenia dawkowania i sposobu podawania w przypadku leczenia skojarzonego z cetuksymabem, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego tego produktu. Zazwyczaj stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jaka była stosowana w ostatnim cyklu poprzedniego kursu leczenia irynotekanem. Nie wolno podawać irynotekanu wcześniej, niż przed upływem 1 godziny po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

W celu ustalenia dawkowania i sposobu podawania w przypadku leczenia skojarzonego z bewacyzumabem, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego tego produktu.

W celu ustalenia dawkowania i sposobu podawania w przypadku leczenia skojarzonego z kapectytabiną, należy zapoznać się z informacją podaną w punkcie 5.1 oraz odpowiednimi punktami Charakterystyki Produktu Leczniczego zawieraj ącego kapecytabinę.

Modyfikacje dawki

Irynotekan należy podawać po odpowiednim zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 {według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria)} i całkowitym ustąpieniu biegunki, związanej z podawaniem produktu.

Dawkę irynotekanu i 5-FU, jeśli jest stosowany, należy zmniejszyć w kolejnym kursie chemioterapii, w zależności od najwyższego stopnia działań niepożądanych, które wystąpiły podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie można opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby mogły ustąpić działania niepożądane związane z podawaniem leku.

Dawkę irynotekanu i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    toksyczności hematologicznej (neutropenia stopień 4), neutropenii z gorączką [neutropenia stopień 3-4 i gorączka stopień 2-4], trombocytopenii i leukopenii [stopień 4]);

•    toksyczności niehematologicznej (stopień 3-4).

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu, zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu.

W przypadku jednoczesnego stosowania bewacyzumabu z irynotekanem i 5-FU/FA należy stosować się do zaleceń dotyczących modyfikacji dawki zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

W przypadku stosowania leczenia skojarzonego z kapecytabiną u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 dwa razy na dobę, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w schemacie dawkowania skojarzonego przedstawionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania leczenia

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do momentu wystąpienia obiektywnie stwierdzonej progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W monoterapii

Dawkę początkową irynotekanu u pacjentów w stanie ogólnym <2 wg klasyfikacji WHO, należy dostosować do stężenia bilirubiny (do 3-krotnej wartości górnej granicy normy (GGN). U tych pacjentów, z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), dlatego ryzyko wystąpienia toksyczności hematologicznej jest większe. Co tydzień należy wykonywać pełne badanie morfologiczne krwi u pacjentów:

•    u których stężenie bilirubiny jest 1,5 razy większe niż górna granica normy, zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc.;

•    u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż górna granica normy, zalecana dawka irynotekanu wynosi 200 mg/m2 pc.;

•    u których stężenie bilirubiny jest większe niż trzykrotna wartość górnej granicy normy, nie należy leczyć irynotekanem (patrz punkt 4.3 i punkt 4.4).

Brak dostępnych danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych irynotekanem w leczeniu skojarzonym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie zaleca się stosowania irynotekanu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie prowadzono specjalnych badań farmakokinetycznych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku. Niemniej jednak należy ostrożnie ustalać dawkę leku w tej grupie pacjentów w związku z częstszym pogorszeniem czynności narządów, a szczególnie wątroby. Pacjenci z tej grupy wymagaj ą bardziej intensywnego monitorowania (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Przewlekła choroba zapalna jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

Ciężkie reakcje nadwrażliwości na trójwodny chlorowodorek irynotekanu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie.

Laktacja (patrz punkty 4.4 i 4.6).

Stężenie bilirubiny w surowicy ponad 3 razy większe niż wartość górnej granicy normy (patrz punkt 4.4).

Ciężkie zaburzenie czynności szpiku kostnego.

Stan ogólny wg klasyfikacji WHO > 2.

Leczenie skojarzone z produktami zawierającymi dziurawiec (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe przeciwwskazania, patrz informacja o produkcie leczniczym zawierającym cetuksymab, bewacyzumab lub kapecytabinę.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Irynotekan należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia chemioterapii przeciwnowotworowej, na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu chemioterapii cytotoksycznej.

Ze względu na rodzaj i częstość powodowanych działań niepożądanych, irynotekan należy podawać w poniższych przypadkach wyłącznie wtedy, gdy spodziewane korzyści z jego stosowania przewyższaj ą możliwe ryzyko:

•    u pacjentów z dużym ryzykiem toksyczności, zwłaszcza znajdujących się w stanie ogólnym równym 2 wg klasyfikacji WHO,

•    w nielicznych przypadkach, gdy można podejrzewać, że pacjenci nie będą w stanie stosować się do zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i przedłużonego zastosowania leczenia przeciwbiegunkowego w połączeniu z przyjmowaniem dużych ilości płynów po wystąpieniu opóźnionej biegunki). W przypadku tych pacjentów zaleca się ścisły nadzór szpitalny.

Irynotekan w monoterapii jest zwykle stosowany w schemacie dawkowania raz na 3 tygodnie. Niemniej jednak, w przypadku pacjentów wymagaj ących ściślejszej kontroli lub szczególnie zagrożonych wystąpieniem ciężkiej neutropenii można rozważać schemat podawania leku raz na tydzień (patrz punkt 5).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia opóźnionej biegunki, która może pojawić się po upływie ponad 24 godzin po podaniu irynotekanu, w dowolnym momencie przed kolejnym podaniem produktu leczniczego. W monoterapii pierwszy płynny stolec występował średnio piątego dnia po wlewie irynotekanu. Pacjenci powinni niezwłocznie poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu biegunki i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Do grupy pacjentów o zwiększonym ryzyku wystąpienia biegunki należą pacjenci po uprzedniej radioterapii okolic brzucha i (lub) miednicy, z hiperleukocytozą w badaniu wyj ściowym, pacjenci w stanie ogólnym > 2 i kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może zagrażać życiu pacjenta, szczególnie w przypadku występującej jednocześnie neutropenii.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawieraj ących elektrolity oraz zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Pacjent powinien otrzymać szczegółowe zalecenia dotyczące leczenia przeciwbiegunkowego od lekarza podaj ącego irynotekan. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zakupić przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki móc natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto, pacjent musi poinformować lekarza prowadzącego lub oddział szpitalny, w którym podano irynotekan o wystąpieniu biegunki.

Zalecane obecnie leczenie przeciwbiegunkowe obejmuje duże dawki loperamidu (dawka początkowa 4 mg, następnie dawka 2 mg podawana co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno modyfikować dawki. W żadnym razie nie powinno się podawać loperamidu dłużej niż przez 48 godzin w takich dawkach, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia niedrożności porażennej jelit, ani krócej niż przez12 godzin.

Oprócz leczenia przeciwbiegunkowego należy stosować profilaktycznie antybiotyki o szerokim spektrum działania w przypadku, gdy biegunce towarzyszy ciężka neutropenia (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500 komórek/mm3).

Oprócz leczenia antybiotykami zaleca się leczenie szpitalne biegunki w następuj ących przypadkach:

•    wystąpienie biegunki z towarzyszącą gorączką,

•    ciężka biegunka (wymagająca dożylnego nawodnienia),

•    biegunka utrzymująca się powyżej 48 godzin po rozpoczęciu leczenia loperamidem w dużych dawkach.

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet pacjentom, u których opóźnione biegunki występowały w czasie poprzednich cyklów leczenia.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnych cyklach leczenia (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia irynotekanem zaleca się cotygodniowe badanie pełnej morfologii krwi. Pacjenci powinni być poinformowani o ryzyku wystąpienia neutropenii i znaczeniu gorączki. W przypadku neutropenii z gorączką (temperatura > 38°C i liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1000 komórek/mm3) należy natychmiast podjąć leczenie szpitalne, stosując dożylnie antybiotyki o szerokim spektrum działania.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie hematologiczne działania niepożądane, zaleca się zmniejszenie dawki w kolejnych cyklach leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką istnieje większe ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej.

U tych pacjentów należy wykonać pełne badanie morfologii krwi.

Pacjenci ze zmniejszona aktywnością UGT1A1

Aktywny metabolit irynotekanu SN-38 jest przekształcany przez UGT1A1 do nieaktywnego glukuronidu SN-38. Osoby z wrodzonym niedoborem UGT1A1 (zespół Criglera-Najjara typu 1 oraz 2) oraz homozygoci dla allelu genu UTG1A1*28 (Zespół Gillberta) znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka toksyczności po podaniu irynotekanu. Należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej u tych pacjentów.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii oraz przed każdym cyklem chemioterapii należy wykonać badanie parametrów czynności wątroby.

Co tydzień należy wykonywać pełne badanie morfologiczne krwi u pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym, niż górna granica normy, ponieważ tolerancja irynotekanu jest zmniejszona oraz w tej populacji występuje zwiększone ryzyko toksyczności hematologiczne.

Pacjenci ze stężeniem bilirubiny 3 razy większym, niż górna granica normy patrz punkt 4.3.

Nudności i wymioty

Przed każdym podaniem irynotekanu zaleca się profilaktyczne podanie leku przeciwwymiotnego i zapobiegaj ącego nudnościom. Nudności i wymioty występuj ą często. Pacjentów, u których wystąpią wymioty i opóźniona biegunka, należy jak najszybciej hospitalizować.

Ostry zespół cholinergiczny

W przypadku wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (wczesna biegunka oraz inne objawy, podmiotowe i przedmiotowe, takie jak pocenie, skurcze brzucha, zwężenie źrenic i zwiększone wydzielanie śliny), o ile nie ma ku temu przeciwwskazań, należy podać siarczan atropiny (podskórnie w dawce 0,25 mg) (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z astmą. W przypadku wystąpienia ostrego i ciężkiego zespołu cholinergicznego zaleca się profilaktyczne podanie siarczanu atropiny z podaniem irynotekanu.

Zaburzenia układu oddechowego

Podczas leczenia irynotekanem, niezbyt często występuje śródmiąższowe zapalenie płuc w postaci nacieków płucnych. Śródmiąższowe zapalenie płuc może prowadzić do zgonu. Czynniki ryzyka, które mogą być związane z wystąpieniem śródmiąższowego zapalenia płuc obejmuj ą stosowanie innych leków toksycznych dla płuc, radioterapię i stosowanie czynników wzrostu kolonii. Pacjentów z czynnikami ryzyka należy uważnie obserwować przed oraz w trakcie leczenia irynotekanem w kierunku objawów z układu oddechowego.

Wynaczynienie

Chociaż irynotekan nie jest znany jako związek o działaniu drażniącym, należy zachować ostrożność i nie dopuścić do wynaczynienia produktu. Należy monitorować miejsce wlewu w kierunku objawów zapalenia. W przypadku wystąpienia wynaczynienia produktu zalecane jest przepłukanie miejsca wynaczynienia i przyłożenie lodu.

Zaburzenia serca

Po zastosowaniu leczenia irynotekanem obserwowano niedokrwienie mięśnia sercowego, głównie u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej chorobą serca, innymi czynnikami ryzyka chorób serca lub u których stosowano wcześniej chemioterapię cytotoksyczną (patrz punkt 4.8 “Działania niepożądane”).

Pacjentów z czynnikami ryzyka należy uważnie obserwować oraz podjąć działania mające na celu zminimalizowanie wszystkich modyfikowalnych czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia).

Efekt immunosupresyjny i (lub) zwiększona_podatność na zakażenia

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzoną odpornością w wyniku stosowania chemioterapeutyków, w tym irynotekanu, może prowadzić do wystąpienia poważnych zakażeń, mogących prowadzić do zgonu. Należy unikać szczepienia pacjentów otrzymujących irynotekan żywymi szczepionkami. Można podawać szczepionki zawierające martwe lub inaktywowane organizmy, jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Pacjenci w _podeszłym wieku

Ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności biologicznych, np. czynności wątroby u pacjentów w podeszłym wieku, należy zachować ostrożność podczas dostosowania dawki irynotekanem w tej populacji pacjentów (patrz punkt 4.2).

Niedrożność jelit

Przed ustąpieniem niedrożności jelit (patrz punkt 4.3) nie wolno rozpoczynać leczenia pacjentów irynotekanem.

Zaburzenia czynności nerek

Nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2 i punkt 5.2).

Inne

Ze względu na zawartość sorbitolu, produkt nie jest właściwy u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancj ą fruktozy.

W niezbyt częstych przypadkach występowała niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność krążenia u pacjentów z objawami odwodnienia wskutek biegunki i (lub) wymiotów lub posocznicy.

Kobiety w wieku rozrodczym oraz mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i co najmniej przez 3 miesiące po jego zakończeniu (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego podawania irynotekanu z lekami będącymi silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazol) i lekami silnie indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, dziurawiec), gdyż leki te mogą zmieniać metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć możliwości występowania interakcji irynotekanu z lekami hamuj ącymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Irynotekan wykazuje działanie hamujące aktywność cholinoesterazy, a leki hamujące aktywność cholinoesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo-mięśniową po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

Wyniki wielu badań wykazały, że równoczesne podawanie leków indukujących cytochrom CYP3A, takich jak leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) zmniejsza dostępność układową irynotekanu, metabolitu SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz zmniejsza efekt farmakodynamiczny produktu.

Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych powodował zmniejszenie AUC SN-38 i glukuronidu SN-38 o ponad 50%. Dodatkowo indukcja enzymów cytochromu CYP3A wpływała na nasilenie procesu glukuronidacji oraz wydzielania z żółcią. Procesy te mogą odgrywać rolę w osłabieniu działania irynotekanu oraz jego metabolitów.

Badanie wykazało, że jednoczesne podawanie irynotekanu i ketokonazolu powodowało zmniejszenie wartości AUC substancji czynnej (APC) o 87% i wzrost wartości AUC dla SN-38 o 109%, w porównaniu do wartości dla irynotekanu podawanego osobno. Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki wykazujące działanie hamujące (np. ketokonazol) lub indukujące (np. karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, rifampicynę) metabolizm leku przez cytochrom P450 3A4. Należy unikać równoczesnego podawania irynotekanu z inhibitorami i (lub) produktami indukuj ącymi tą ścieżkę metaboliczną, gdyż może to wpłynąć na zmianę metabolizmu irynotekanu (patrz punkt 4.4 ).

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. oraz dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg obserwowano zmniejszenie o 42% stężenia czynnego metabolitu irynotekanu, SN-38 w osoczu.

Dziurawiec zwyczajny zmniejsza stężenie SN-38 w osoczu. W związku z tym nie należy podawać produktów dziurawca zwyczajnego jednocześnie z irynotekanem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i (lub) kwasu folinowego w leczeniu skojarzonym nie wpływa na farmakokinetykę irynotekanu.

Brak dowodów, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub odwrotnie.

Jedno badanie wykazało, że u pacjentów otrzymuj ących schemat leczenia skojarzonego irynotekan/5-FU/FA sam lub w połączeniu z bewacyzumabem, stężenia irynotekanu były podobne. Analizowano stężenia SN-38, czynnego metabolitu irynotekanu w podzbiorze pacjentów (około 30 w ramieniu leczenia). Stężenie SN-38 było średnio o 33% większe u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone irynotekan/5-FU/FA w połączeniu z bewacyzumabem w porównaniu do pacjentów otrzymujących tylko irynotekan/5-FU/FA. Ze względu na dużą zmienność osobniczą pacjentów oraz ograniczoną liczbę prób, nie jest pewne, czy zwiększenie stężenia SN-38 związane jest z podawaniem bewacyzumabu. Obserwowano niewielkie zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych w postaci biegunki i leukopenii. U pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone irynotekan/5-FU/FA w połączeniu z bewacyzumabem odnotowano zmniejszenie dawki irynotekanu większego stopnia.

U pacjentów otrzymujących bewacyzumab w skojarzeniu z irynotekanem, u których wystąpiła ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia należy zmodyfikować dawkę irynotekanu, zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Siarczan atazanawiru

Jednoczesne podawanie irynotekanu i siarczanu atazanawiru, inhibitora CYP3A4 i UGT1A1 może zwiększyć układową ekspozycję na SN-38, czynny metabolit irynotekanu. Należy wziąć to pod uwagę przy jednoczesnym podawaniu tych leków.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych

W chorobach nowotworowych, z uwagi na zwiększone ryzyko występowania zakrzepów, często stosowane są leki przeciwzakrzepowe.

Jeśli wskazane jest zastosowanie leków przeciwzakrzepowych z grupy antagonistów witaminy K, konieczne jest częstsze kontrolowanie wartości międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego (INR) ze względu na ich wąski zakres terapeutyczny, dużą zmienność wewnątrzosobniczą w odniesieniu do potencjału trombogennego krwi i możliwości wystąpienia interakcji między doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi a chemioterapią przeciwnowotworową.

Jednoczesne stosowanie jest przeciwwskazane

-    Szczepionka przeciwko żółtej febrze: ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowej choroby prowadzącej do zgonu wywołanej szczepieniem.

Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane:

-    Żywe szczepionki atenuowane (z wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej febrze): ryzyko wstąpienia ogólnoustrojowej choroby, która może prowadzić do zgonu (np. zakażenia). Ryzyko zwiększa się u osób, u których z powodu choroby podstawowej doszło już do immunosupresji.

Jeśli to możliwe w zastępstwie należy zastosować inaktywowaną szczepionkę (poliomyelitis).

-    Fenytoina: ryzyko nasilenia drgawek wynikaj ących ze zmniejszenia wchłaniania fenytoiny w przewodzie pokarmowym przez cytotoksyczny produkt leczniczy.

Jednoczesne stosowanie, które należy rozważyć:

-    Cyklosporyna, takrolimus: nadmierna immunosupresja z ryzykiem wystąpienia imfoproliferacji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak informacji o stosowaniu irynotekanu u kobiet w ciąży. U zwierząt wykazano embriotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu (patrz punkt 5.3). W oparciu o wyniki badań u zwierząt oraz mechanizm działania irynotekanu, tego produktu nie należy stosować w okresie ciąży, szczególnie podczas pierwszego trymestru ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. W każdym indywidualnym przypadku należy rozważyć stosunek korzyści z leczenia do możliwego zagrożenia dla płodu.

Wpływ na płodność

Kobiety w wieku rozrodczym oraz pacjenci płci męskiej muszą stosować antykoncepcj ę podczas leczenia oraz przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Brak danych dotyczących wpływu irynotekanu na płodność u ludzi. U zwierząt udokumentowano niekorzystny wpływ na płodność u potomstwa (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy irynotekan przenika do mleka kobiecego. W mleku samic szczurów wykryto irynotekan znakowany C14. Dlatego, karmienie piersią podczas leczenia irynotekanem jest przeciwwskazane, w związku z możliwością wystąpienia działań niepożądanych u karmionych niemowląt (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin po podaniu irynotekanu. Jeśli te objawy wystąpią pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione w tym punkcie dotyczą irynotekanu. Brak dowodów, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub odwrotnie. Działania niepożądane odnotowane dodatkowo po podaniu leczenia skojarzonego z cetuksymabem (takie jak 88% wysypki trądzikowej) są spodziewanymi działaniami niepożądanymi cetuksymabu. Z tego względu należy zapoznać się także z Charakterystyką Produktu Leczniczego cetuksymabu.

W celu uzyskania informacji o działaniach niepożądanych tego produktu leczniczego w przypadku leczenia skojarzonego z bewacyzumabem, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem dodatkowo w stosunku do działań niepożądanych odnotowanych podczas monoterapii kapecytabiną lub kwalifikujących się do wyższej grupy pod względem częstości występowania w porównaniu z monoterapią kapecytabiną obejmują:

Bardzo często, działania niepożądane wszystkich stopni: zakrzepica/zatorowość

Często, działania niepożądane wszystkich stopni: reakcje nadwrażliwości, niedokrwienie mięśnia

sercowego/zawał serca

Często, działania niepożądane 3. i 4. stopnia: gorączka neutropeniczna.

W celu uzyskania pełnej informacji o działaniach niepożądanych kapecytabiny należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Działania niepożądane 3. i 4. stopnia zaobserwowane u pacjentów leczonych kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem dodatkowo w stosunku do działań niepożądanych odnotowanych podczas monoterapii kapecytabiną lub kwalifikuj ących się do wyższej grupy pod względem częstości występowania w porównaniu z monoterapią kapecytabiną obejmuj ą:

Często, działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia, zakrzepica/zatorowość, nadciśnienie tętnicze i niedokrwienie mięśnia sercowego/zawał serca. W celu uzyskania pełnej informacji o działaniach niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny lub bewacyzumabu.

Poniżej podano reakcje niepożądane, których związek z podaniem chlorowodorku irynotekanu jest uważany za możliwy lub prawdopodobny, odnotowane u 765 pacjentów po podaniu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc. w monoterapii i u 145 pacjentów leczonych chlorowodorkiem irynotekanu w leczeniu skojarzonym z 5-FU/FA co dwa tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

W tabeli poniżej działania niepożądane podsumowano zgodnie z częstością występowania według klasyfikacji MedDRA.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszaj ącym się nasileniem.

Bardzo często: > 1/10 Często: > 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: > 1/1000 do < 1/100 Rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/1000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja narządów i układów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

U pacjentów z posocznicą obserwowano niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność układu sercowo-naczyniowego.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Neutropenia (odwracalna i nie kumulująca się);

Niedokrwistość;

Małopłytkowość (podczas leczenia skojarzonego);

Epizody zakażeń (podczas monoterapii).

Często

Gorączka neutopeniczna;

Epizody zakażenia (podczas leczenia skojarzonego);

Epizody zakażenia połączone z ciężką neutropenią, która prowadziła do zgonu w trzech przypadkach; Małopłytkowość (podczas monoterapii).

Bardzo rzadko

Odnotowano jeden przypadek obwodowej trombocytopenii z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Umiarkowane reakcje alergiczne.

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne/ rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Zespół rozpadu guza.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

Przemijające zaburzenia mowy.

Zaburzenia serca

Rzadko

Nadciśnienie tętnicze krwi podczas podawania infuzji lub po jej zakończeniu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowe zapalenie płuc w postaci nacieków płucnych; Wczesne objawy, jak duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ciężka opóźniona biegunka; Ciężkie nudności i wymioty (podczas monoterapii).

Często

Ciężkie nudności i wymioty (podczas leczenia skojarzonego); Epizody odwodnienia (połączone z biegunką i (lub) wymiotami); Zaparcia zależne od chlorowodorku irynotekanu i (lub) loperamidu.

Niezbyt często

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (jeden przypadek udokumentowany bakteriologiczne spowodowany był Clostridium difficile);

Niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze krwi lub niewydolność

sercowo - krążeniowa w wyniku odwodnienia wskutek biegunki i (lub) wymiotów;

Niedrożność jelita, porażenna niedrożność jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego.

Rzadko

Zapalenie okrężnicy, w tym jelita ślepego, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy; Perforacja jelita;

Inne łagodne działania niepożądane obejmują jadłowstręt, ból brzucha i zapalenie błon śluzowych; Objawowe lub bezobjawowe zapalenie trzustki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Łysienie (odwracalne).

Niezbyt często

Umiarkowane reakcje skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Wczesne objawy jak kurcze i skurcze mięśni oraz parestezje.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Gorączka bez zakażenia i bez ciężkiej neutropenii (podczas monoterapii).

Często

Ciężki, przej ściowy, ostry zespół cholinergiczny (główne objawy to wczesna biegunka i różne inne objawy, jak ból brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie tętnicze krwi, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenicy, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny; Astenia;

Podczas leczenia skojarzonego, gorączka bez zakażenia i bez ciężkiej neutropenii.

Niezbyt często

Reakcje w miejscu infuzji.

Badania diagnostyczne

Bardzo często

Podczas leczenia skojarzonego, przejściowe zwiększenie aktywności (stopnia 1 i 2) AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej lub bilirubiny, bez obecności progresywnych przerzutów do wątroby.

Często

Podczas monoterapii, przemijające zwiększenie aktywności AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej lub bilirubiny o łagodnym do umiarkowanego nasileniu, bez

obecności progresywnych przerzutów do wątroby; Przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy; Podczas leczenia skojarzonego, przemijaj ące zwiększenie stężenia bilirubiny 3. stopnia.

Rzadko

Hipokaliemia;

Hiponatremia.

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.

Opóźniona biegunka (występująca ponad 24 godziny po podaniu) oraz zaburzenia krwi, w tym neutropenia, niedokrwistość i małopłytkowość są najczęściej występującymi (> 1/10), działaniami niepożądanymi ograniczającymi wielkość dawki irynotekanu.

Najczęściej obserwowano ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny. Główne objawy obejmowały wczesną biegunkę i różne inne objawy, takie, jak ból brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i nasilone wydzielanie śliny występujące w ciągu pierwszych 24 godzin po infuzji irynotekanu. Ustępowały po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Opóźniona biegunka

Podczas monoterapii: ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących kontrolowania biegunki. Spośród ocenianych cykli leczenia ciężką biegunkę obserwowano w 14% cykli. Średni czas wystąpienia pierwszego płynnego stolca po wlewie irynotekanu wynosił pięć dni.

Podczas leczenia skojarzonego: ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących leczenia tego objawu. Spośród ocenianych cykli leczenia ciężką biegunkę obserwowano w 3,9% cykli.

Zaburzenia krwi

Neutropenia

Neutropenia była odwracalna i nie kumulowała się wraz z dawką; średni czas do jej największego nasilenia wynosił 8 dni, zarówno w przypadku monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym.

Podczas monoterapii:

Neutropenię obserwowano u 78,7% pacjentów, a u 22,6% pacjentów była ciężka (liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosiła < 500 komórek/mm3). Spośród ocenionych cykli leczenia u 18% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych była mniejsza niż 1000 komórek/mm3, w tym u 7,6% liczba granulocytów obojętnochłonnych była mniejsza niż 500 komórek/mm3. Całkowite wyleczenie uzyskano po 22 dniach. Gorączkę z ciężką neutropenią odnotowano u 6,2% pacjentów i w 1,7% cykli leczenia. Przypadki infekcji wystąpiły u 10,3% pacjentów (2,5% cykli leczenia). Towarzyszyła im ciężka neutropenia u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli leczenia), która była przyczyną zgonu w dwóch przypadkach.

Podczas leczenia skojarzonego:

Neutropenię obserwowano u 82,5% pacjentów, a u 9,8% pacjentów była ciężka (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500 komórek/mm3). Spośród ocenionych cykli leczenia u 67,3% pacjentów liczba granulocytów obojętnochłonnych była mniejsza niż 1000 komórek/mm3, w tym u 2,7% liczba granulocytów obojętnochłonnych była mniejsza niż 500 komórek/mm3. Najczęściej całkowite wyleczenie uzyskano po 7-8 dniach.

Gorączkę z neutropenią odnotowano u 3,4% pacjentów i w 0,9% cykli leczenia. Przypadki zakażenia wystąpiły u około 2% pacjentów (0,5% cykli leczenia) z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli leczenia), która była przyczyną śmierci w jednym przypadku.

Niedokrwistość Podczas monoterapii:

Niedokrwistość odnotowano u 58,7% pacjentów (8% ze stężeniem hemoglobiny < 80 g/l i 0,9% ze stężeniem hemoglobiny < 65 g/l).

Podczas leczenia skojarzonego:

Niedokrwistość odnotowano u 97,2% pacjentów (2,1% ze stężeniem hemoglobiny < 80 g/l).

Małopłytkowość Podczas monoterapii:

Małopłytkowość (< 100 000 komórek/mm3) odnotowano u 7,4% pacjentów i w 1,8% cykli leczenia, w tym liczbę płytek krwi < 50 000 komórek/mm3 u 0,9% pacjentów i w 0,2% cykli leczenia. W ciągu 22 dni wyleczenie nastąpiło u prawie wszystkich pacjentów.

Podczas leczenia skojarzonego:

Małopłytkowość (< 100 000 komórek/mm3) obserwowano u 32,6% pacjentów i w 21,8% cykli leczenia. Nie obserwowano ciężkiej małopłytkowości (< 50 000 komórek/mm3). Odnotowano jeden przypadek obwodowej małopłytkowości z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

4.9 Przedawkowanie

Istnieją doniesienia o przedawkowaniu po podaniu dawki produktu około dwukrotnie większej niż zalecana dawka terapeutyczna, które mogą zakończyć się zgonem. W przypadku przedawkowania najczęściej opisywano ciężką neutropenię i biegunkę. Nie ma antidotum dla irynotekanu. Należy rozpocząć leczenie podtrzymujące, zapobiegające odwodnieniu w wyniku biegunki oraz leczyć powikłania związane z zakażeniami.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwnowotworowe;

Kod ATC: L01X X19

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest lekiem przeciwnowotworowym, który działa jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. W większości tkanek jest metabolizowany przez karboksyloesterazę do SN-38, związku który jest bardziej aktywny niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz wykazuje silniejsze działanie cytotoksyczne niż irynotekan wobec kilku linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstanie jednoniciowych uszkodzonych odcinków DNA, blokujących replikację DNA i odpowiedzialnych za cytotoksyczne działanie leku. Działanie cytotoksyczne obu związków jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

In vitro irynotekan i SN-38 nie są w znaczący sposób rozpoznawane przez glikoproteinę P (MDR), a irynotekan wykazuje także działanie cytotoksyczne w stosunku do linii komórkowych opornych na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym nowotworom mysim (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki okrężnicy C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepionym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka MX-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest aktywny w przypadku nowotworów wykazujących ekspresję glikoproteiny P (MDR) (białaczki P388 oporne na doksorubicynę i winkrystynę).

Oprócz działania przeciwnowotworowego chlorowodorku irynotekanu najważniejszym jego działaniem farmakologicznym jest działanie hamujące acetylocholinoesterazę.

Dane kliniczne

Wmonoterapii _jako leczenie drugiego rzutu u _pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z_przerzutami. Ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsze leczenie 5-FU zakończyło się niepowodzeniem zostało zakwalifikowanych do badań klinicznych II/III fazy. Skuteczność irynotekanu przy włączaniu do badania oceniono u 765 pacjentów z postępem choroby podczas leczenia 5-FU.

Faza III

Leczenie irynotekanem w porównaniu do leczenia podtrzymuj ącego

Leczenie irynot do leczenia 5-F1

skanem w porównaniu

J

Irynotekan

Leczenie

podtrzymujące

wartości p

Irynotekan

5-FU

wartości p

n = 183

n = 90

n = 127

n = 129

Przeżycie bezobjawowe po 6 miesiącach (%) Przeżycie po 12 miesiącach (%) Średni czas przeżycia (miesiące)

N. d.

36.2

9.2

N. d.

13,8

6,5

p=0,0001

p=0,0001

33,5

44.8

10.8

26,7

32,4

8,5

p=0,03

p=0,0351

p=0,0351

N. d.: Nie dotyczy

W badaniu II fazy obejmującym 455 pacjentów, otrzymujących irynotekan w schemacie dawkowania co 3 tygodnie, przeżycie bez objawów choroby po 6 miesiącach wynosiło 30%, a mediana czasu przeżycia wynosiła 9 miesięcy. Średni czas do progresji choroby wynosił 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono badania II fazy bez udziału grupy kontrolnej z udziałem 304 pacjentów z zastosowaniem schematu dawkowania obejmującym podawanie co tydzień 125 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwaj ącym 90 minut przez 4 kolejne tygodnie, po których następowała 2 tygodniowa przerwa w podawaniu leku. W tych badaniach średni czas do wystąpienia progresji choroby wynosił 17 tygodni, a średni czas przeżycia wynosił 10 miesięcy. Podobny profil bezpieczeństwa obserwowano podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów u których stosowano początkową dawkę leku 125 mg/m2 pc., w porównaniu do 3-tygodniowego schematu dawkowania. Średni czas do pojawienia się płynnego stolca wynosił 11 dni.

W leczeniu skojarzonym jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

W leczeniu skojarzonym z kwasem _ folinowym i 5-fluorouracylem

Badanie III fazy przeprowadzono z udziałem 385 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, którzy otrzymali irynotekan jako leczenie pierwszego rzutu w schemacie dawkowania dwutygodniowym (patrz punkt 4.2) lub tygodniowym. W grupie leczonej wg schematu dwutygodniowego, pierwszego dnia po podaniu irynotekanu w dawce 180 mg/m2 pc. raz na dwa tygodnie, pacjenci otrzymali kwas folinowy (200 mg/m2 pc. we wlewie trwającym 2 godziny) i 5-fluorouracyl (400 mg/m2 pc. w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym - bolus), po którym podano 600 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym 22 godziny). W drugim dniu kwas folinowy i 5-fluorouracyl podano w tych samych dawkach i według tego samego schematu podawania.

W schemacie tygodniowym, po podaniu irynotekanu w dawce 80 mg/m2 pc. następował wlew kwasu folinowego (500 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym dwie godziny) a następnie 5-fluorouracyl (2300 mg/m2 pc. we wlewie 24 godzinnym) przez sześć tygodni.

Skuteczność irynotekanu w leczeniu skojarzonym wg schematów dawkowania opisanych powyżej oceniono u 198 pacjentów:

Schematy leczenia

skojarzonego

(n=198)

Schemat tygodniowy (n=50)

Schemat

dwutygodniowy

(n=148)

Iryn.

+5-FU/

FA

5-FU/FA

Iryn.

+5-FU/FA

5-FU/FA

Iryn.

+5-FU/FA

5-FU/FA

Odsetek odpowiedzi (%) wartości p

40,8 *

23,1 *

5 1,2 *

28,6 *

37,5 *

21,6 *

p<0,001

p=0,045

P=0,005

Średni czas do wystąpienia objawów choroby (miesiące) wartości p

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

p<0,001

Nz

p=0,001

Średni czas trwania odpowiedzi na leczenie (miesiące) wartości p

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Nz

p=0,043

Nz

Średni czas trwania odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (miesiące)

wartości p

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

p<0,001

Nz

p=0,003

Średni czas do niepowodzenia leczenia (miesiące)

wartości p

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

p=0,0014

Nz

p<0,001

Średni czas przeżycia (miesiące) wartości p

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

p=0,028

Nz

p=0,041

Iryn: irynotekan,

FU: 5-fluorouracyl,

FA: kwas folinowy,

Nz: nieznaczący,

*: wg analizy populacji zgodnie z protokołem;

W schemacie tygodniowym częstość występowania ciężkiej biegunki wynosiła 44.4% u pacjentów leczonych irynotekanem w leczeniu skojarzonym z 5-FU/FA i 25,6% u pacjentów leczonych tylko 5-FU/FA. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 500 komórek/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w leczeniu skojarzonym z 5-FU/FA i 2,4% u pacjentów leczonych tylko 5-FU/FA.

Ponadto średni czas do definitywnego pogorszenia stanu ogólnego był znacząco dłuższy w grupie otrzymującej irynotekan w leczeniu skojarzonym z 5-FU/FA niż w grupie otrzymującej tylko 5-FU/FA (p=0,046).

Jakość życia oceniano w badaniu III fazy przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Definitywne pogorszenie zawsze występowało później w grupach leczonych irynotekan. Ogólny stan zdrowia/jakość życia była nieznacznie lepsza w grupie otrzymuj ącej irynotekan w leczeniu skojarzonym, jednak różnica była nieznamienna. Wykazano tym samym, że skuteczność irynotekanu w leczeniu skojarzonym nie wpływa na pogorszenie jakości życia.

W leczeniu skojarzonym z cetuksymabem

EMR 62 202-013: W tym randomizowanym badaniu z udziałem pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, którzy nie otrzymywali wcześniejszego leczenia choroby przerzutowej, porównano skojarzenie cetuksymabu z irynotekanem i podawanym we wlewie 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) (599 pacjentów) z taką samą chemioterapią bez cetuksymabu (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z nowotworami z genem KRAS typu dzikiego do populacji pacjentów, u których możliwe było wykrycie genu KRAS, wynosił 64%.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu są podsumowane w tabeli poniżej:

Ogólna populacja

Populacja z genem

KRAS typu dzikiego

Zmienna/

statystyczna

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuksymab plus FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95% CI)

46,9 (42,9; 51,0)

38,7 (34,8; 42,8)

59,3 (51,6; 66,7)

43,2 (35,8; 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

PFS

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,726; 0,998)

0,68 (0,501; 0,934)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI (confidence interval) = przedział ufności, FOLFIRI = irynotekan plus podawany we wlewie 5-FU/FA, ORR (objective response rate) = obiektywny odsetek odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową), PFS (progression-free survival) = czas przeżycia bez progresji choroby;

W leczeniu skojarzonym z cetuksymabem _ po niepowodzeniu terapia cytotoksyczna zawierająca irynotekan

Skuteczność leczenia skojarzonego cetuksymabem i irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Całkowita liczba wynosiła 356 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy i obecnym receptorem EGFR, u których wystąpiło niedawno niepowodzenie po terapii cytotoksycznej zawieraj ącej irynotekan, u których minimalna punktacja w skali Karnowskiego wynosiła 60 punktów, ale u większości pacjentów, którzy byli leczeni leczeniem skojarzonym, punktacja w skali Karnowskiego wynosiła powyżej 80.

EMR 62 202-007: to randomizowane badanie porównywało leczenie skojarzone cetuksymabem i irynotekanem (218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: to jednoramienne, otwarte badanie oceniało leczenie skojarzone u 138 pacjentów.

Wyniki skuteczności leczenia z tych badań są podsumowane w tabeli poniżej:

Badanie

N

OCR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesiące)

n (%)

CI 95%

n (%)

CI 95%

średnia

CI 95%

średnia

CI 95%

cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202007

218

50 (22,9)

17,5 -29,1

121

(55,5)

48,6 -62,2

4,1

2,8 -4,3

8,6

7.6    -

9.6

IMCL

CP02-

9923

138

21(15,2)

9,7 -22,3

84 (60,9)

52,2 -69,1

2,9

2,6 -4,1

8,4

7,2 -10,3

cetuksymab

EMR 62 202007

111

12 (10,8)

5,7 -18,1

36 (32,4)

23,9 -42,0

1,5

1,4 -

2,0

6,9

5,6 -9,1

CI - przedział ufności (ang. confidence interval); DCR - wskaźnik kontroli choroby (ang. disease control rate) (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, częściową odpowiedzią lub stabilną chorobą przez co najmniej 6 tygodni); ORR wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ang. objective response rate) (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią); OS - średni czas przeżycia (ang. overall survival rate); PFS - przeżycie bez progresji (ang. progression - free survival);

Skuteczność leczenia skojarzonego cetuksymabem i irynotekanem była większa w porównaniu do monoterapii cetuksymabem, w znaczeniu obiektywnej odpowiedzi (ORR), wskaźnika kontroli choroby (DCR) i przeżycia bez progresji (PFS). W randomizowanym badaniu nie wykazano wpływu na średnie przeżycie (współczynnik ryzyka, ang. hazard ratio, 0,91, p=0,48).

W leczeniu skojarzonym z bewacyzumabem

W randomizowanym badaniu II fazy, z podwójnie ślepą próbą i aktywną kontrolą oceniano zastosowanie w skojarzeniu ze schematem irynotekan/5-FU/FA jako leczenie pierwszego rzutu w raku okrężnicy i odbytnicy z przerzutami. (badanie AVF2107g). Dodanie bezwacyzumabu do schematu irynotekan/5-FU/FA spowodowało statystycznie znamienne wydłużenie całkowitego czasu przeżycia. Kliniczne korzyści, mierzone jako wydłużenie całkowitego czasu przeżycia były widoczne we wszystkich opisanych wcześniej podgrupach pacjentów, wyodrębnionych ze względu na wiek, płeć, stopień sprawności, lokalizację pierwotnej zmiany nowotworowej, liczbę narządów objętych procesem chorobowym i czas od pojawienia się przerzutów. Należy zapoznać się także z Charakterystyką Produktu Leczniczego bezwacyzumabu.

Wyniki oceny skuteczności leczenia dla badania AVF2107g są podsumowane w tabeli poniżej:

AVF21

07g

Ramię 1

Irynotecan/5-FU/FA + placebo

Ramię 2

Irynotecan/5-FU/FA + bewacyzumaba

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Średni czas przeżycia (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Współczynnik ryzykab

0,660

Wartości p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji

Średni czas przeżycia (miesiące)

6,2

10,6

Współczynnik ryzyka

0,54

Wartości p

<0,0001

Czas trwania odpowiedzi

Odsetek odpowiedzi (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartości p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi na leczenie

Średni czas trwania odpowiedzi na leczenie

7,1

10,4

27-75 percentyl (w miesiącach)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a 5 mg/kg co dwa tygodnie b w stosunku do ramienia kontrolnego

W leczeniu skojarzonym z kapecytabina

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania III fazy (CAIRO) potwierdzają zasadność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 przez 2 tygodnie w cyklach 3-tygodniowych, w skojarzeniu z irynotekanem, w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. Ośmiuset dwudziestu pacjentów zostało losowo przydzielonych do ramienia z zastosowaniem leczenia sekwencyjnego (n=410) lub do ramienia z zastosowaniem leczenia skojarzonego (n=410). Na leczenie sekwencyjne składały się: kapecytabina w pierwszym rzucie (1250 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni), irynotekan w drugim rzucie (350 mg/m2 pierwszego dnia) oraz w trzecim rzucie skojarzenie kapecytabiny (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) z oksaliplatyną (130 mg/m2 pierwszego dnia). Na leczenie skojarzone składały się: kapecytabina w pierwszym rzucie (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pierwszego dnia) (XELIRI) oraz kapecytabina w drugim rzucie (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pierwszego dnia). Wszystkie cykle terapeutyczne trwały 3 tygodnie. W pierwszym rzucie leczenia mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w populacji ITT (intent-to-treat) wyniosła 5,8 miesiąca (95%CI 5,1 - 6,2 miesiąca) w przypadku monoterapii kapecytabiną oraz 7,8 miesiąca (95%CI 7,0 - 8,3 miesiąca; p=0,0002) w przypadku terapii schematem XELIRI.

Dane z analizy przejściowej wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego badania II fazy (AIO KRK0604) potwierdzają zasadność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/mprzez 2 tygodnie w cyklach 3-tygodniowych, w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem, w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami. 115 pacjentów przydzielono losowo do leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 dwa razy na dobę przez dwa tygodnie a następnie 7-dniowa przerwa), irynotekan (200 mg/m2 jako 30 minutowy wlew pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg jako 30-90 minutowy wlew pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie); 118 pacjentów przydzielono losowo do leczenia kapecytabiną w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez dwa tygodnie a następnie 7-dniowa przerwa), oksaliplatyna (130 mg/m2 jako 2-godzinny wlew pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg jako 30-90 minutowy wlew pierwszego dnia cyklu co 3 tygodnie). Przeżycie wolne od progresji choroby w 6. miesiącu w populacji ITT (intent-to-treat) wyniosło 80% (XELIRI plus bewacyzumab) vs. 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity współczynnik odpowiedzi (odpowiedź całkowita i częściowa) wyniósł 45% (XELOX plus bewacyzumab) vs. 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

Dane farm akoki n etyczne/farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych występujących podczas leczenia irynotekanem (np. biegunka i neutropenia) jest związane z ekspozycją (AUC - obszar pod krzywą) na działanie leku i jego metabolitu - SN-38. W monoterapii zauważono znaczącą korelację pomiędzy nasileniem toksyczności hematologicznej (zmniejszenie liczby leukocytów i granulocytów oboj ętnochłonnych w nadir) lub nasileniem biegunki, a wartościami AUC zarówno irynotekanu jak i jego metabolitu SN-38.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością genu UGT1A1

Metaboliczne przekształcenie aktywnego metabolitu irynotekanu SN-38 do nieaktywnego metabolitu SN-38G, odbywa się przy udziale transferazy urydynowo-difosfoglukuronianowej 1A1 (UGT1A1). Gen UGT1A1 wykazuje silny polimorfizm, prowadząc do różnej zdolności przekształcania SN-38 wśród ludzi. Jedną z odmian genu UGT1A1 jest polimorfizm w rejonie promotora o nazwie odmiana alleliczna UGT1A1*28. Ta odmiana i inne wrodzone wady ekspresji UGT1A1 (takie jak zespół Criglera-Najjara i zespół Gilberta) są związane ze zmniejszoną aktywnością enzymu i zwiększoną układową ekspozycją na SN-38. Dane pochodzące z metaanaliz wskazują, że pacjenci z zespołem Criglera-Najjara (typu 1. i 2.) i homozygoty dla allelu UGT1A1*28 (zespół Gilberta) są zagrożeni wystąpieniem hematologicznych działań toksycznych (stopnia 3. i 4.) po podaniu irynotekanu w umiarkowanych lub dużych dawkach (>150 mg/m2pc.). Nie ustalono, czy istnieje związek między genotypem UGT1A1 a występowaniem biegunki wywołanej przez irynotekan.

Pacjenci, którzy są homozygotami dla allelu UGT1A1*28, powinni przyjmować standardową dawkę początkową irynotekanu. Należy ich monitorować w kierunku objawów toksycznego działania hematologicznego. Należy rozważyć podanie mniejszej dawki początkowej pacjentom, u których podczas wcześniejszego leczenia wystąpiły objawy toksycznego działania hematologicznego. Nie ustalono dokładnie w jakim stopniu dawka początkowa powinna zostać zmniejszona u tych pacjentów.

Każda modyfikacja dawki u danego pacjenta powinna wynikać z tolerancji leczenia (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Obecnie brak wystarczających danych potwierdzających przydatność genotypowania UGT1A1 w praktyce klinicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podczas badania I fazy z udziałem 60 pacjentów przy stosowaniu zalecanego schematu dawkowania, tj. od 100 do 750 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym trwającym 30 minut co trzy tygodnie eliminacja irynotekanu z osocza była dwu- lub trójfazowa. Średnia wartość klirensu wynosiła 15 l/h/m2 pc. a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vdss) - 157 l/m2.

Średni okres półtrwania w fazie pierwszej w modelu trójfazowym wynosił 12 minut, w fazie drugiej -2,5 godziny, a w końcowej fazie eliminacji - 14,2 godziny.

Okres półtrwania w osoczu SN-38 był dwufazowy, a średnia wartość okresu półtrwania w fazie końcowej wynosiła 13,8 godzin. Średnie maksymalne stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, osiągnięte pod koniec wlewu w zalecanej dawce 350 mg/m2 pc., wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, z odpowiadającymi wartościami obszaru pod krzywą (AUC) 34 pg.h/ml i 451 ng.h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę parametrów farmakokinetycznych populacji przeprowadzono u 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy i przerzutami leczonych z zastosowaniem różnych schematów i różnych dawek w badaniu II fazy. Parametry farmakokinetyczne oceniane za pomocą 3-kompartmentowego modelu były podobne do obserwowanych w badaniach I fazy. Wszystkie badania wykazały, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) i SN-38 wzrasta proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11, a ich parametry farmakokinetyczne są niezależne od liczby wcześniejszych cykli i schematu podawania.

W warunkach in vitro wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65% i 95%.

Bilans masy i badania metabolizmu prowadzone z użyciem leku znakowanego C14 wykazały, że ponad 50% dawki podanej dożylnie wydala się w postaci niezmienionej, 33% z kałem głównie przez żółć, a 22% z moczem.

Każdy z dwóch szlaków metabolicznych dotyczy przynajmniej 12% dawki:

•    Hydroliza przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38. SN-38 jest eliminowany głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym i następnie wydalany z żółcią i moczem (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu). Jest prawdopodobne, że glukuronowa pochodna SN-38 jest następnie hydrolizowana w jelitach.

•    Oksydacja z udziałem enzymów cytochromu P450 3A powodująca otwarcie zewnętrznego pierścienia piperydyny oraz powstanie pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC)

i pochodnej pierwszorzędowej aminy (NPC) (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji”).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, pochodnej glukuronowej SN-38 i w postaci metabolitu SN-38. Jedynie metabolit SN-38 wykazuje istotne działanie cytotoksyczne.

Klirens irynotekanu jest obniżony o 40% u pacjentów z bilirubinemią 1,5-3 razy większą niż wartość górnej granicy normy. U tych pacjentów podanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 pc. prowadzi do ekspozycji na lek porównywalnej do ekspozycji obserwowanej po podaniu 350 mg/m2 pc. u pacjentów chorych na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano mutagenne działanie irynotekanu i SN-38 in vitro w teście aberracji chromosomowych na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) oraz in vivo w teście mikrojądrowym na myszach. Nie wykazano działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano raz w tygodniu przez 13 tygodni maksymalną dawkę 150 mg/m2 pc. (mniej niż połowę zalecanej dawki dla człowieka) nie odnotowano guzów będących następstwem leczenia w ciągu 91 tygodni po zakończeniu leczenia.

Badania toksyczności po podaniu pojedynczej dawki i podaniu wielokrotnym prowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne obserwowano w układzie krwiotwórczym i limfatycznym. U psów odnotowano opóźnioną biegunkę z towarzyszącą atrofią i martwicą ogniskową błon śluzowych jelit. Ponadto u psów obserwowano wyłysienie. Nasilenie tych działań było zależne od podanej dawki i odwracalne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E 420)

Kwas mlekowy (E 270)

Sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (do dostosowania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności nie otwartej fiolki: 3 lata.

Po otwarciu fiolki produkt należy natychmiast zużyć, ponieważ nie zawiera żadnych antybakteryjnych środków konserwujących.

Stabilność po rozcieńczeniu:

Wykazano stabilność chemiczną i fizyczną po rozcieńczeniu produktu w 5% roztworze glukozy i 0,9% roztworze chlorku sodu przez 72 godziny w temperaturze 2-8 °C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie jest zastosowany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu przed zastosowaniem, co zwykle nie powinno przekraczać 24 godzin w temperaturze 2 -8°C, jeśli rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolki w opakowaniu zewnętrznym. Nie zamrażać.

Fiolki zawierające koncentrat chlorowodorku irynotekanu do sporządzania roztworu do infuzji należy chronić od światła.

Przechowywanie rozcieńczonego produktu, patrz punkt 6.3 „Okres ważności”.

Rodzaj i zawartość opakowania

6.5


•    40 mg/2 ml: jedna fiolka o pojemności 2 ml z brązowego szkła typu 1 z gumowym korkiem z kauczuku fluorobutylowego pokrytego teflonem od spodniej strony.

•    100 mg/5 ml: jedna fiolka o pojemności 5 ml z brązowego szkła typu 1 z gumowym korkiem z kauczuku fluorobutylowego pokrytego teflonem od spodniej strony.

•    500 mg/25 ml: jedna fiolka o pojemności 25 ml z brązowego szkła typu 1 z gumowym korkiem z kauczuku fluorobutylowego pokrytego teflonem od spodniej strony.

Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem produkt należy rozcieńczyć. Wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych musi być zachowana ostrożność podczas przygotowania i stosowania produktu Irinotecan Hospira. Konieczne jest noszenie okularów ochronnych, maski i rękawic.

Kobiety w ciąży nie powinny pracować z produktem cytotoksycznym.

W przypadku kontaktu ze skórą koncentratu Irinotecan Hospira lub roztworów do infuzji, należy skórę natychmiast i dokładnie zmyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi koncentratu Irinotecan Hospira lub roztworów do infuzji, należy je natychmiast zmyć wodą.

Przygotowanie produktu leczniczego do podania dożylnego w infuzji.

Podobnie jak w przypadku innych leków do wstrzykiwań, roztwór produktu Irinotecan Hospira należy przygotować z zachowaniem zasad aseptyki (patrz punkt 6.3 „Okres ważności”).

W przypadku zauważenia osadu w fiolkach lub w roztworze do infuzji, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Aseptycznie pobrać wymaganą ilość koncentratu Irinotecan Hospira z fiolki za pomocą skalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml zawierającej wyłącznie 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5% roztwór glukozy. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać ręcznie obracając.

Usuwanie. Wszystkie materiały używane do rozcieńczenia i podania należy zniszczyć zgodnie z obowiązuj ącymi procedurami usuwania odpadów leków cytotoksycznych.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Ltd, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW, Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 11132

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.12.2004

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.10.2013.

22

Irinotecan Hospira