+ iMeds.pl

Irinotecan kabi 20 mg/mlUlotka Irinotecan kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Irinotecan Kabi, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Chlorowodorek irynotekanu trójwodny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Irinotecan Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Kabi

3.    Jak stosować Irinotecan Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Irinotecan Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Irinotecan Kabi i w jakim celu się go stosuje

Irinotecan Kabi należy do grupy leków nazywanych cytostatykami (leki przeciwnowotworowe).

Irinotecan Kabi jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy) u dorosłych pacjentów, samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/FA) oraz bewacyzumabem w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z kapecytabiną i z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy.

Lekarz może zastosować połączenie leku Irinotecan Kabi z cetuksymabem w leczeniu niektórych rodzajów raka jelita grubego z przerzutami, wykazujących ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swojej choroby, należy zapytać lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan Kabi

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan Kabi w połączeniu z innymi lekami, należy się upewnić, że zapoznał się z treścią ulotki załączonej do opakowania dotyczącej tych leków.

Kiedy nie stosować leku Irinotecan Kabi

•    Jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek inna chorobajelit lub w przeszłości wystąpiła niedrożność jelit.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajść w ciążę lub karmi piersią._


•    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek choroby wątroby.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność szpiku kostnego.

•    Jeśli pacjent leży w łóżku lub siedzi na krześle przez ponad pół dnia lub przez cały czas oraz jeśli wymaga niewielkiej lub znacznej pomocy podczas czynności pielęgnacyjnych.

Jeśli pacjent jest leczony zielem dziurawca._


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Irinotecan Kabi

•    Pacjent powinien powiadomić lekarza, jeśli wcześniej otrzymywał radioterapię, zwłaszcza okolic brzucha lub miednicy, ponieważ może to zwiększać ryzyko wystąpienia biegunki w trakcie leczenia irynotekanem. Należy również powiadomić lekarza w przypadku, gdy pacjent był poddawany radioterapii płuc lub w razie stosowania leków, które wywierały toksyczne działanie na płuca, ponieważ leczenie irynotekanem może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia objawów

ze strony układu oddechowego. Jeśli pacjent przechodził którekolwiek z wymienionych typów leczenia, lekarz powinien ściśle kontrolować jego leczenie.

•    Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli wystąpią objawy takie, jak niemożność oddania stolca lub wzdęcie (wskazujące na niedrożność jelit). Pacjentom z tymi objawami nie należy podawać leku Irinotecan Kabi.

•    U pacjentów w podeszłym wieku dawka irynotekanu powinna zostać starannie dobrana i powinni oni

znajdować się pod ścisłą obserwacją lekarza.

•    W trakcie leczenia i przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia należy stosować środki antykoncepcyj ne.

•    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się lekarzem przed przyjęciem leku.

•    Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wykonać badania krwi w celu skontrolowania czy wątroba i szpik kostny działają prawidłowo.

Inne leki i Irinotecan Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,

a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty:

•    leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina),

•    leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol),

•    leki blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe (np. suksametonium),

•    leki takie jak ryfampicyna lub inne leki wydawane na receptę,

•    jakiekolwiek leki wydawane bez recepty, zwłaszcza leki zawierające ziele dziurawca.

Pacjent otrzymujący Irinotecan Kabi w połączeniu z kapecytabiną, cetuksymabem lub bewacyzumabem, powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do kapecytabiny, cetuksymabu lub bewacyzumabu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza lub farmaceutę w szpitalu, ponieważ leku Irinotecan Kabi nie należy podawać kobietom w ciąży. Podczas leczenia lekiem Irinotecan Kabi nie wolno karmić piersią. Nie należy powracać do karmienia piersią, dopóki lekarz nie uzna tego za bezpieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, ponieważ Irinotecan Kabi może powodować zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

3. Jak stosować Irinotecan Kabi

Irinotecan Kabi zostanie podany w infuzji dożylnej, przez 30 do 90 minut. Podawana ilość leku będzie zależeć od wieku, wielkości i stanu ogólnego pacjenta. Ponadto dawka będzie uzależniona od wszelkich innych leków, które pacjent mógł otrzymywać w leczeniu nowotworu. Lekarz obliczy powierzchnię ciała

pacjenta w metrach kwadratowych (m2).

•    Pacjenci, którzy wcześniej byli leczeni 5-fluorouracylem, zazwyczaj otrzymają Irinotecan Kabi jako jedyny lek zaczynając od dawki 350 mg/m2 powierzchni ciała co 3 tygodnie.

•    Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony chemioterapią, zazwyczaj otrzyma dawkę 180 mg/mpowierzchni ciała leku Irinotecan Kabi, co 2 tygodnie. Następnie podane zostaną kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawki te mogą zostać zmodyfikowane przez lekarza w zależności od stanu zdrowia pacjenta i ewentualnego wystąpienia działań niepożądanych.

•    Po podaniu irynotekanu lekarz będzie przeprowadzać regularne badania krwi. Irinotecan Kabi może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń. Irinotecan Kabi może również wpływać na czynność wątroby, dlatego lekarz powinien przeprowadzać u pacjenta regularne badania czynności wątroby także w trakcie leczenia irynotekanem.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan Kabi w połączeniu z cetuksymabem, to leku Irinotecan Kabi nie wolno podać wcześniej niż godzinę od zakończenia infuzji cetuksymabu. Należy stosować się do zaleceń lekarza odnośnie aktualnego leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lekarz omówi z pacjentem te działania niepożądane oraz wyjaśni ryzyko i korzyści płynące z leczenia.

Niektóre z tych działań niepożądanych wymagają natychmiastowego leczenia. Należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję i postępować wg niej, jeśli u pacjenta wystąpią którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych.

Pacjent powinien natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych

stanów:

•    Biegunka, która rozpoczęła się w okresie do 24 godzin po infuzji („wczesna biegunka”).

•    Biegunka, która rozpoczęła się w okresie powyżej 24 godzin po infuzji („opóźniona biegunka").

•    Jakakolwiek gorączka, a zwłaszcza w połączeniu z biegunką.

•    Nudności i wymioty.

•    Trudności z oddychaniem.

Do bardzo często występujących działań niepożądanych (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) należą:

   Biegunka, która rozpoczyna się w okresie powyżej 24 godzin po infuzji („opóźniona biegunka”). Należy natychmiast zażyć lek przeciwbiegunkowy zalecony przez lekarza w przepisany sposób. Jeśli nie ma pewności, co to za objaw, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Należy niezwłocznie wypić dużą ilość płynów nawadniających (tj. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupa lub doustna terapia nawadniająca).

   Nudności i wymioty. W przypadku nudności i wymiotów należy niezwłocznie skontaktować się

z lekarzem.

•    Gorączka. Jakakolwiek gorączka może wskazywać na zakażenie związane ze zmniejszeniem liczby krwinek białych (neutropenia) i pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Zaparcia.

•    Zmniejszenie liczby krwinek białych, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń. Zjawisko to nazywa się neutropenią.

•    Zmniejszenie liczby płytek, co zwiększa ryzyko krwawienia lub siniaczenia.

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, co może powodować bladość skóry, osłabienie lub duszność.

•    Wypadanie włosów.

•    Oznaki zakażenia.

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych i bilirubiny.

Do często występujących działań niepożądanych (częściej niż 1 na 100, ale rzadziej niż 1 na 10

pacjentów) należą:

• Biegunka, która rozpoczyna się w okresie do 24 godzin po infuzji („wczesna biegunka”). Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, którzy zastosują odpowiednie leczenie.

•    W przypadku „wczesnej biegunki” nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych zapisanych przez lekarza w przypadku „opóźnionej biegunki”. „Wczesna biegunka” może przebiegać

z następującymi innymi objawami, takimi jak:

•    Potliwość.

•    Kurcze brzucha.

•    Łzawienie oczu.

•    Zapalenie spojówek.

•    Katar.

•    Dreszcze.

•    Zaburzenia wzroku.

•    Zawroty głowy.

•    Niskie ciśnienie krwi.

•    Złe samopoczucie.

•    Nadmierne ślinienie.

•    Ból brzucha.

•    Zapalenie wy ściółki j amy ustnej.

•    Zmęczenie.

•    Odwodnienie.

•    Utrata lub brak apetytu.

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (częściej niż 1 na 1000, ale rzadziej niż 1 na 100 pacjentów) należą:

•    Bliznowacenie płuc, co powoduje trudności z oddychaniem. Jeśli u pacjenta wystąpią problemy z oddychaniem, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem.

•    Niedrożność jelit.

•    Krwawienie z przewodu pokarmowego.

•    Ból i zaczerwienienie w pobliżu miejsca lub w miejscu wstrzyknięcia podczas infuzji.

•    Choroby nerek, niskie ciśnienie krwi lub zapaść u pacjentów odwodnionych z powodu biegunki, wymiotów lub zakażenia.

•    Skórne reakcje alergiczne.

Do rzadkich działań niepożądanych (częściej niż 1 na 10 000, ale rzadziej niż 1 na 1000 pacjentów)

należą:

•    Zapalenie jelita.

•    Przedziurawienie jelita.

•    Wysokie ciśnienie krwi.

•    Ciężkie reakcje alergiczne.

•    Kurcze mięśni.

•    Zmiana czucia skórnego pod postacią mrowienia, kłucia i drętwienia.

•    Zmniejszone stężenie potasu we krwi, co może powodować nieprawidłowy rytm serca.

•    Zmniejszone stężenie sodu we krwi, co może powodować zmęczenie i oszołomienie, skurcze mięśni, drgawki lub śpiączkę.

•    Zapalenie trzustki.

Do bardzo rzadko występującychdziałań niepożądanych (rzadziej niż 1 na 10 000 pacjentów)

należą:

•    Przejściowe zaburzenia mowy.

Jeśli pacjent otrzymuje Irinotecan Kabi w połączeniu z cetuksymabem lub bewacyzumabem, niektóre z występujących działań niepożądanych mogą być związane z zastosowaniem tego połączenia (np. wysypka trądzikopodobna). Dlatego też należy upewnić się, że pacjent zapoznał się z treścią ulotek leków, które przyjmuje łącznie z lekiem Irinotecan Kabi.

Jeżeli pacjent otrzymuje Irinotecan Kabi w połączeniu z kapecytabiną, mogą wystąpić działania niepożądane związane ze skojarzonym stosowaniem tych leków. Takie działania niepożądane mogą obejmować: bardzo często: zakrzepy; często: reakcje alergiczne, zawał serca i gorączka u pacjentów ze zmniejszoną liczbą krwinek białych. Zalecane jest zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania kapecytabiny.

Jeżeli pacjent otrzymuje Irinotecan Kabi w połączeniu z kapecytabiną i bewacyzumabem, mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane związane ze skojarzonym stosowaniem tych leków. Takie działania niepożądane mogą obejmować: zmniejszenie liczby krwinek białych, zakrzepy, wysokie ciśnienie krwi i zawał serca. Zalecane jest zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania kapecytabiny i bewacyzumabu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Irinotecan Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności

Nie wolno stosować leku Irinotecan Kabi po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i tekturowym pudełku. W obu przypadkach jest ona oznaczona jako „EXP:”, po czym podany jest miesiąc i rok.

Przechowywanie leku

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Irinotecan Kabi

•    Substancją czynną leku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny.

•    Pozostałe składniki leku to sorbitol, kwas mlekowy, woda do wstrzykiwań i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH 3,5).

Jak wygląda Irinotecan Kabi i co zawiera opakowanie

Lek jest dostępny w postaci koncentratu, który przed infuzją należy rozcieńczyć; dostępne są 4 wielkości leku:

•    40 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego w 2 ml,

•    100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego w 5 ml,

•    300 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego w 15 ml,

•    500 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego w 25 ml.

Irinotecan Kabi, 40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml i 500 mg/25 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji dostępny jest w tekturowych pudełkach zawierających jedną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

Wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

Cemelog-BRS 2040 Budaórs Vasut u. 13 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Irinotecan Kabi 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Dania

Irinotecan Kabi

Estonia

Irinotecan Kabi 20 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat

Finlandia

Irinotecan Fresenius Kabi 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Hiszpania

Irinotecán Kabi 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Irlandia

Irinotecan 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Litwa

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Łotwa

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrâts infuziju škiduma pagatavošanai

Polska

Irinotecan Kabi

Słowacja

Irinotecan Kabi 20 mg/ml infúzny koncentrát

Węgry

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrátum oldatos infuzióhoz

Wielka Brytania

Irinotecan 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Włochy

Irinotecan Kabi 20 mg/ml soluzione per infusione

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2012

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA/POSTĘPOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ USUWANIA LEKU IRINOTECAN KABI, 20 mg/ml, KONCENTRAT DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI

STOSOWANIE/POSTĘPOWANIE Z LEKIEM

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas stosowania i przygotowywania irynotekanu należy zachować środki ostrożności. Wymagane jest stosowanie okularów ochronnych, maski ochronnej oraz rękawiczek. Rozcieńczenie powinno być przeprowadzane w warunkach aseptycznych przez wykwalifikowany personel w ściśle wyznaczonym w tym celu miejscu. Należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia jakiegokolwiek kontaktu roztworu ze skórą lub błoną śluzową.

W przypadku kontaktu roztworu irynotekanu lub roztworu do infuzji ze skórą, należy ją natychmiast przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu irynotekanu lub roztworu do infuzji z błoną śluzową, należy ją natychmiast przemyć wodą.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU DO INFUZJI DOŻYLNEJ

Podobnie jak inne leki do wstrzykiwań, roztwór irynotekanu musi być przygotowany z zachowaniem zasad aseptyki.

Instrukcja przygotowania leku do rozcieńczenia

Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do podania dożylnego jedynie po rozcieńczeniu przed podaniem z użyciem zalecanych roztworów, albo 0,9% roztworu soli fizjologicznej do infuzji lub 5% roztworu glukozy do infuzji. Używając skalibrowanej strzykawki, w aseptycznych warunkach, pobrać z fiolki wymaganą ilość koncentratu irynotekanu i wstrzyknąć zawartość do 250 ml worka infuzyjnego lub butelki. Płyn infuzyjny należy następnie dokładnie wymieszać, obracając worek lub butelkę rękoma.

Po rozcieńczeniu koncentratu roztwór do infuzji można przechowywać przez 24 godziny w temperaturze pokojowej (15°C do 25°C) lub 48 godzin w lodówce (2°C do 8°C). Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy zużyć niezwłocznie po rozcieńczeniu. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast wykorzystany, wówczas za czas i warunki przechowywania leku przed jego zastosowaniem odpowiada użytkownik.

Jeśli na dnie fiolki lub po rozcieńczeniu pojawi się jakikolwiek osad, lek powinien być usunięty zgodnie ze standardowymi procedurami dotyczącymi postępowania z lekami cytotoksycznymi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przygotowywania irynotekanu do infuzji

1.    Roztwór należy przygotowywać w ochronnej komorze, używając rękawiczek ochronnych, jak również innej odzieży ochronnej. W przypadku braku możliwości przygotowywania roztworu w komorze ochronnej należy używać maski ochronnej na twarz oraz okularów ochronnych.

2.    Wszelkie otwarte pojemniki, takie jak np. fiolki do iniekcji i butelki do infuzji oraz zużyte rurki, strzykawki, cewniki oraz inne pozostałości leków cytostatycznych powinny być traktowane jako materiał niebezpieczny i usunięte w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

3.    W przypadku rozlania należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

•    stosować odzież ochronną

•    zebrać potłuczone szkło i umieścić w pojemniku przeznaczonym na ODPADY NIEBEZPIECZNE

•    zabrudzoną powierzchnię przemyć odpowiednio i kilkakrotnie dużą ilością zimnej wody

• dokładnie osuszyć przemytą powierzchnię, a materiały użyte do wycierania powinny zostać usunięte do pojemnika przeznaczonego na ODPADY NIEBEZPIECZNE.

4.    W przypadku kontaktu roztworu irynotekanu ze skórą, należy ją przepłukać bieżącą wodą, a następnie przemyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu z błoną śluzową, należy przemyć ją natychmiast wodą. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem.

5.    W przypadku kontaktu roztworu irynotekanu z oczami, należy je dokładnie przemyć dużą ilością wody. Należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem okulistą.

Po rozcieńczeniu Irinotecan Kabi należy podać do żyły obwodowej lub centralnej.

Leku Irinotecan Kabi nie należy podawać w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego (bolus) lub infuzji trwającej krócej niż 30 minut albo dłużej niż 90 minut

Usuwanie

Wszystkie materiały zastosowane do przygotowania, podania lub inaczej wchodzące w kontakt z irynotekanem, powinny być usunięte w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z lekami cytotoksycznymi.

UK/H/1149/001/II/031 8

Irinotecan Kabi

Charakterystyka Irinotecan kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Kabi, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Roztwór zawiera 20 mg/ml chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (co odpowiada 17,33 mg/ml irynotekanu).

Każda fiolka po 2 ml zawiera 40 mg; każda fiolka po 5 ml zawiera 100 mg; każda fiolka po 15 ml zawiera 300 mg i każda fiolka po 25 ml zawiera 500 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Produkt leczniczy zawiera także sorbitol. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Irynotekan jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i odbytnicy:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni chemioterapią w leczeniu zaawansowanego stadium choroby;

•    w monoterapii u pacjentów, u których uznany schemat terapeutyczny z 5-fluorouracylem zakończył się niepowodzeniem ;

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami;

•    w skojarzeniu z cetuksymabem, w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, wykazującym ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGRF, ang. Epidermal Growth Factor Receptor), z genem KRAS typu dzikiego, których wcześniej nie leczono z powodu przerzutowej postaci raka lub u których wcześniejsza terapia cytotoksyczna zawierająca irynotekan zakończyła się niepowodzeniem (patrz punkt 5.1);

•    w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest wskazany w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania tylko u dorosłych pacjentów. Irinotecan Kabi koncentrat do sporządzania roztworu do

infuzji należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub centralnej.

Zalecane dawkowanie

Monoterapia (u pacjentów wcześniej leczonych)

Zalecana dawka produktu leczniczego Irinotecan Kabi wynosi 350 mg/m2 pc. podawana w infuzji

dożylnej przez 30 do 90 minut, co 3 tygodnie (patrz punkty 4.4 i 6.6).

Bezpieczeństwo i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5FU) i kwasem folinowym (FA) oceniano za pomocą następującego schematu (patrz punkt 5.1):

•    Irynotekan z 5FU/FA w schemacie dawkowania co 2 tygodnie.

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 180 mg/m2 pc. podawana raz na 2 tygodnie w infuzji dożylnej, przez 30 do 90 minut, po której podaje się w infuzji dożylnej kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Informacje dotyczące dawkowania i sposobu jednoczesnego podawania cetuksymabu zamieszczono w drukach informacyjnych opracowanych do cetuksymabu.

Zazwyczaj stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnim cyklu wcześniej szego schematu zawierającego irynotekan. Irynotekanu nie wolno podawać wcześniej niż po upływie 1 godziny od zakończenia infuzji cetuksymabu.

Informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania kapecytabiny w skojarzeniu - patrz punkt 5.1 oraz odpowiednie punkty Charakterystyki Produktu Leczniczego dotyczącej kapecytabiny.

Dostosowanie dawkowania

Irynotekan należy podawać po odpowiednim wyleczeniu wszystkich działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 wg klasyfikacji NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) oraz po całkowitym ustąpieniu biegunki związanej z terapią.

Na początku kolejnej infuzji w ramach terapii, dawka produktu leczniczego Irinotecan Kabi oraz 5FU (o ile jest stosowany) powinna być zmniejszona odpowiednio do najcięższego stopnia działań niepożądanych zaobserwowanych we wcześniejszej infuzji. Leczenie należy opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby umożliwić wyleczenie działań niepożądanych związanych z terapią.

Należy zmniejszyć o 15 do 20% dawkę irynotekanu i (lub) 5FU (o ile jest stosowany), jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

•    objawy toksyczności hematologicznej (neutropenia stopnia 4., gorączka neutropeniczna (neutropenia stopnia 3. do 4. oraz gorączka stopnia 2. do 4.), trombocytopenia i leukopenia (stopnia 4.)),

•    objawy toksyczności niehematologicznej (stopnia 3. do 4.).

W przypadku skojarzonego stosowania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania cetuksymabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego cetuksymabu.

W przypadku jednoczesnego stosowania bewacyzumabu z irynotekanem w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/ FA), należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania bewacyzumabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacuzymabu.

W przypadku stosowania irynotekanu w skojarzeniu z kapecytabiną u pacjentów w wieku 65 lat lub powyżej, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny zaleca się zmniejszenie początkowej dawki kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawek w schemacie dawkowania leczenia skojarzonego w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania terapii

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do czasu stwierdzenia obiektywnej progresji choroby lub do wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności.

Populacje specjalne

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: W monoterapii: U pacjentów o stanie sprawności <2 początkową dawkę irynotekanu należy określić na podstawie stężeń bilirubiny we krwi (do trzykrotności górnej granicy normy - GGN). U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym większym niż 50% klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), stąd ryzyko wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej jest większe. Dlatego też w tej populacji należy co tydzień przeprowadzać monitorowanie morfologii krwi.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest do 1,5 razy większe niż GGN, zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż GGN, zalecana dawka irynotekanu wynosi 200 mg/m2 pc.

•    Pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna wartość GGN, nie należy leczyć irynotekanem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Nie zaleca się stosowania irynotekanu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej populacji (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku: Nie przeprowadzono specjalnych badań farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku. Niemniej jednak w tej populacji dawkę należy dobierać ostrożnie ze względu na większą częstość pogorszenia funkcji biologicznych. Populacja ta wymaga intensywniejszej obserwacji (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Przewlekłe zapalenie jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka nadwrażliwość w wywiadzie na chlorowodorek irynotekanu trójwodny lub na inne składniki produktu leczniczego Irinotecan Kabi.

•    Ciąża i laktacja (patrz punkty 4.4 i 4.6).

•    Stężenie bilirubiny większe niż 3-krotna górna granica normy (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka niewydolność szpiku kostnego.

•    Stan sprawności >2 wg klasyfikacji WHO.

•    Jednoczesne stosowanie ziela dziurawca (patrz punkt 4.5).

Informacje o dodatkowych przeciwwskazaniach dotyczących cetuksymabu lub bewacyzumabu lub kapecytabiny zamieszczono w drukach informacyjnych tych produktów leczniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu leczniczego Irinotecan Kabi powinno być ograniczone do jednostek specjalizujących się w podawaniu chemioterapii cytotoksycznej. Produkt leczniczy może być podawany wyłącznie pod nadzorem lekarza wykwalifikowanego w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej._


Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość występowania działań niepożądanych, Irinotecan Kabi w przypadkach opisanych poniżej należy przepisywać wyłącznie po analizie spodziewanych korzyści w odniesieniu do zagrożeń terapeutycznych:

•    u pacjentów, u których występuje czynnik ryzyka, szczególnie u tych o stanie sprawności 2 wg

WHO.    ^    ”

•    w bardzo nielicznych przypadkach, gdy prawdopodobne jest, że pacjenci nie będą przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania w przypadku działań niepożądanych (konieczność niezwłocznej i przedłużonej terapii przeciwbiegunkowej połączonej z przyjmowaniem dużych ilości płynów

w momencie rozpoczęcia opóźnionej biegunki); u takich pacjentów zaleca się ścisły nadzór szpitalny.

Podczas stosowania produktu leczniczego Irinotecan Kabi w monoterapii, produkt leczniczy zazwyczaj przepisuje się zgodnie ze schematem dawkowania co 3 tygodnie. Niemniej u pacjentów, którzy mogą wymagać dokładniejszej obserwacji lub u których występuje duże ryzyko ciężkiej neutropenii, można rozważyć zastosowanie schematu dawkowania co tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o ryzyku wystąpienia opóźnionej biegunki po upływie więcej niż 24 godzin od podania irynotekanu lub w dowolnym momencie, przed kolejnym cyklem leczenia.

W monoterapii mediana czasu wystąpienia pierwszego płynnego stolca przypadała w 5. dniu po infuzji irynotekanu. Pacjenci powinni natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu biegunki i bezzwłocznie rozpocząć odpowiednie leczenie.

Zwiększone ryzyko biegunki występuje u pacjentów, u których wcześniej przeprowadzano radioterapię jamy brzusznej i (lub) miednicy, u pacjentów ze zwiększoną leukocytozą w badaniu początkowym, u pacjentów o stanie sprawności > 2 oraz u kobiet. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza, jeśli u pacjenta jednocześnie występuje neutropenia.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć przyjmowanie dużych ilości napojów zawierających elektrolity i natychmiast zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Terapię przeciwbiegunkową przepisuje oddział, na którym podano irynotekan. Po wypisaniu ze szpitala pacjenci powinni zaopatrzyć się w przepisane produkty lecznicze tak, aby mogli rozpocząć leczenie biegunki bezpośrednio po jej wystąpieniu. Ponadto muszą poinformować lekarza lub oddział podający irynotekan o wystąpieniu biegunki.

Obecnie zalecaną terapią przeciwbiegunkową są duże dawki loperamidu (dawka początkowa 4 mg, a następnie 2 mg co 2 godziny). Terapię należy kontynuować przez 12 godzin od wystąpienia ostatniego płynnego stolca i nie należy jej modyfikować. W żadnym wypadku nie wolno stosować loperamidu w tych dawkach dłużej niż przez 48 kolejnych godzin z uwagi na niebezpieczeństwo wystąpienia porażennej niedrożności jelit, ani przez okres krótszy niż 12 godzin.

Poza terapią przeciwbiegunkową należy stosować profilaktycznie antybiotyk o szerokim spektrum działania w przypadkach, gdy biegunka jest powiązana z ciężką neutropenią (liczba neutrofili <0,5 x 109/l, to jest <500 komórek /mm3).

Poza antybiotykoterapią w przedstawionych poniżej przypadkach zaleca się hospitalizację w celu

leczenia biegunki:

•    biegunka powiązana z gorączką,

•    ciężka biegunka (wymagająca dożylnego nawadniania),

•    biegunka trwająca dłużej niż 48 godzin po rozpoczęciu leczenia dużymi dawkami loperamidu.

Nie należy stosować loperamidu profilaktycznie nawet u pacjentów, u których w poprzednich cyklach wystąpiła opóźniona biegunka.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zaleca się zmniejszenie dawki produktu leczniczego w kolejnych cyklach (patrz punkt 4.2).

Hematologia

W trakcie leczenia irynotekanem zaleca się cotygodniowe monitorowanie morfologii krwi. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia neutropenii oraz o znaczeniu gorączki. Gorączka neutropeniczna (temperatura >38°C oraz liczba neutrofili <1 x 109/l, to jest <1 000 komórek /mm3), powinna być bezzwłocznie leczona w szpitalu antybiotykami o szerokim spektrum działania, podawanymi dożylnie.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie zdarzenia hematologiczne, zaleca się zmniejszenie dawki podczas kolejnego podania produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej jest większe.

U pacjentów z ciężką biegunką należy wykonać badanie morfologii krwi.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością glukuronylotransferazy (UGT1A1):

SN-38 jest metabolizowany przez UGT1A1 do SN-38 glukuronidu. Pacjenci z wrodzonym niedoborem UGT1A1 (Zespół Criglera-Najjara typu 1 i typu 2 oraz osoby homozygotyczne pod względem allelu UGT1A28* (zespół Gilberta)) są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia toksycznego działania irynotekanu. U tych pacjentów należy rozważyć możliwość zmniejszenia dawki początkowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Testy czynnościowe wątroby należy przeprowadzać w ramach badań wstępnych oraz przed każdym cyklem.

U pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym niż GGN należy, przeprowadzić cotygodniowe monitorowanie morfologii krwi ze względu na zmniejszenie klirensu irynotekanu (patrz punkt 5.2), co zwiększa ryzyko toksyczności hematologicznej w tej populacji. Pacjentom ze stężeniem bilirubiny większym niż 3 razy GGN nie wolno podawać irynotekanu (patrz punkt 4.3).

Nudności i wymioty

Przed każdą terapią irynotekanem zaleca się profilaktyczne leczenie przeciwwymiotnymi produktami leczniczymi. Często zgłaszano nudności i wymioty. Pacjenci, u których wystąpiły wymioty połączone z opóźnioną biegunką, powinni jak najszybciej zostać poddani hospitalizacji w celu leczenia.

Ostry zespól cholinergiczny

Jeśli wystąpi ostry zespół cholinergiczny (definiowany jako wczesna biegunka i inne objawy, takie jak: potliwość, skurcze brzucha, łzawienie, zwężenie źrenic i nadmierne wydzielanie śliny), należy podać siarczan atropiny (w dawce 0,25 mg podskórnie), o ile nie ma przeciwwskazań klinicznych (patrz punkt 4.8). U pacjentów z astmą należy zachować ostrożność. U pacjentów, u których wystąpił ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zaleca się profilaktyczne stosowanie siarczanu atropiny przy kolejnych dawkach produktu leczniczego Irinotecan Kabi.

Zaburzenia ze strony układu oddechowego

Śródmiąższowa choroba płuc, której objawami są nacieki w płucach występuje niezbyt często podczas terapii irynotekanem. Śródmiąższowa choroba płuc może prowadzić do zgonu. Czynniki ryzyka prawdopodobnie związane z rozwojem śródmiąższowej choroby płuc to m.in. stosowanie toksycznych dla płuc produktów leczniczych, radioterapia oraz czynniki stymulujące kolonie. U pacjentów, u których występują takie czynniki ryzyka, należy przed terapią irynotekanem i w trakcie terapii ściśle monitorować objawy ze strony układu oddechowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na częstsze u pacjentów w podeszłym wieku pogorszenie funkcji biologicznych, a szczególnie czynności wątroby, w populacji tej należy ostrożnie ustalać dawkę produktu leczniczego Irinotecan Kabi (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelit

Pacjentów z niedrożnością jelit nie wolno leczyć produktem leczniczym Irinotecan Kabi przed wyleczeniem niedrożności jelit (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej populacji (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Inne

Irinotecan Kabi zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Rzadko stwierdzano przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolność krążeniowej u pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia związane z biegunką i (lub) wymiotami albo z posocznicą. Podczas terapii oraz przez co najmniej 3 miesiące po jej przerwaniu należy stosować środki antykoncepcyjne (patrz punkt 4.6).

Jednoczesne podawanie irynotekanu z silnym inhibitorem CYP3A4 (np. ketokonazolem) lub induktorem CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, ziele dziurawca) może zmieniać metabolizm irynotekanu, należy unikać takich zestawień (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji między irynotekanem i produktami leczniczymi blokującymi układ nerwowo-mięśniowy. Ponieważ irynotekan działa hamująco na cholinesterazę, inne produkty lecznicze działające hamująco na cholinesterazę mogą przedłużać blokowanie układu nerwowo-mięśniowego po zastosowaniu suksametonium oraz może dojść do antagonistycznego działania niedepolaryzujących produktów leczniczych na blokadę nerwowo-mięśniową.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie przeciwdrgawkowych produktów leczniczych indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) prowadzi do zmniejszenia ekspozycji na irynotekan, SN-38 i glukuronid SN-38 oraz osłabienia działania farmakodynamicznego.

Na taki efekt działania tych przeciwdrgawkowych produktów leczniczych wskazywało zmniejszenie pola pod krzywą (AUC) dla SN-38 i SN-38G o 50% i więcej. Oprócz indukcji enzymów 3A cytochromu P450 nasilenie glukuronidacji i wydalania żółci może odgrywać rolę w redukcji ekspozycji na irynotekan i jego metabolity.

W jednym z badań wykazano, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu powodowało zmniejszenie pola pod krzywą (AUC) dla APC (pochodnej kwasu aminopentanowego) o 87% i zwiększenie pola pod krzywą (AUC) dla SN-38 o 109% w porównaniu z irynotekanem podawanym jako jedyny produkt leczniczy.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie produkty lecznicze o których wiadomo, że hamują (np. ketokonazol) lub indukują (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) metabolizm produktu leczniczego przez cytochrom P450 3A4. Jednoczesne podawanie irynotekanu z inhibitorem lub induktorem tego szlaku metabolicznego może zmieniać metabolizm irynotekanu i stąd należy unikać takich połączeń (patrz punkt 4.4).

W niewielkim badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. stosowano jednocześnie z zielem dziurawca (Hypericum perforatum) w dawce 900 mg, stwierdzono zmniejszenie stężeń czynnego metabolitu irynotekanu (SN-38) w osoczu o 42%.

Ziele dziurawca zmniejsza stężenie SN-38 w osoczu, dlatego dziurawiec nie powinien być stosowany podczas terapii irynotekanem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i kwasu folinowego w schemacie skojarzonym nie zmienia farmakokinetyki irynotekanu.

Nie ma dowodów na wpływ cetuksymabu na profil bezpieczeństwa irynotekanu i vice versa.

W jednym z badań, stężenia irynotekanu były podobne u pacjentów otrzymujących irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/ FA) jako jedyną terapię, jak i u pacjentów otrzymujacych irynotekan w skojarzeniu z bewacyzumabem. Stężenia SN-38 (czynnego metabolitu irynotekanu) analizowano w podgrupie pacjentów (około 30 pacjentów w badanej grupie terapeutycznej). Stężenia SN-38 były przeciętnie o 33% większe u pacjentów otrzymujących irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym (5FU/ FA) i bewacyzumabem w porównaniu do grupy otrzymującej tylko irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/ FA). Ze względu na duże zróżnicowanie między pacjentami i ograniczenia w pobieraniu próbek, nie wiadomo, czy stwierdzony wzrost stężenia SN-38 wynikał ze stosowania bewacyzumabu. Stwierdzono niewielkie zwiększenie częstości działań niepożądanych związanych z biegunką i leukopenią.

U pacjentów otrzymujących irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym (5FU/ FA) i bewacyzumabem zgłoszono więcej przypadków redukcji dawki.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia, w skojarzeniu bewacyzumabu z irynotekanem, należy zmodyfikować dawkę irynotekanu, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w punkcie 4.2.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Brak danych dotyczących stosowania irynotekanu u kobiet w ciąży.

U królików i szczurów wykazano embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu.

Z tego względu produktu leczniczego Irinotecan Kabi nie wolno stosować podczas ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Kobiety w wieku rozrodczym :

Kobiety w wieku rozrodczym otrzymujące Irinotecan Kabi należy poinformować o konieczności zapobiegania ciąży i konieczności niezwłocznego poinformowania lekarza prowadzącego o zajściu w ciążę (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja:

Irynotekan znakowany węglem 14C wykryto w mleku szczurów w okresie laktacji. Nie wiadomo, czy irynotekan przenika do mleka kobiet. Dlatego z uwagi na potencjalne ryzyko działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, na czas leczenia irynotekanem należy przerwać karmienie piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentów należy ostrzegać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od podania produktu leczniczego Irinotecan Kabi. Należy im także poradzić, by nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane w tym punkcie dotyczą irynotekanu. Nie ma dowodów na wpływ cetuksymabu na profil bezpieczeństwa irynotekanu i vice versa. W skojarzeniu z cetuksymabem dodatkowo zgłaszane były działania niepożądane, spodziewane po stosowaniu cetuksymabu (takie jak wysypka trądzikowata - 88%). Informacje o działaniach niepożądanych w przypadku stosowania irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem, zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego cetuksymabu.

Informacje o działaniach niepożądanych w przypadku stosowania irynotekanu w skojarzeniu z bewacyzumabem zamieszczono w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Działania niepożądane zgłaszane u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem oprócz tych, które obserwowano u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii lub obserwowane z większą częstością w porównaniu do pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii, obejmują:

bardzo często, działania niepożądane wszystkich stopni ciężkości: zakrzepica i (lub) zatory;

często, działania niepożądane wszystkich stopni ciężkości: reakcje nadwrażliwości, niedokrwienie lub zawał mięśnia sercowego;

często, działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia z gorączką.

Pełna informacja na temat działań niepożądanych kapecytabiny znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Działania niepożądane 3. i 4. stopnia zgłaszane u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem oprócz tych, które obserwowano u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii lub obserwowane z większą częstością w porównaniu do kapecytabiny w monoterapii, obejmują:

często, działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia, zakrzepica lub zatory, nadciśnienie tętnicze oraz niedokrwienie i lub zawał mięśnia sercowego.

Pełne informacje na temat działań niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu znajduj ą się odpowiednio w Charakterystykach Produktu Leczniczego kapecytabiny oraz bewacyzumabu.

Działania niepożądane przedstawione poniżej uznane za prawdopodobnie związane z podawaniem irynotekanu lub za takie, w przypadku których istnieje możliwość takiego powiązania, zgłoszono w przypadku 765 pacjentów otrzymujących zalecaną dawkę 350 mg/m2 pc. w monoterapii oraz w przypadku 145 pacjentów leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej z 5FU/FA przy schemacie dawkowania co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

Do najcięższych i (lub) najczęstszych działań niepożądanych związanych z podawaniem irynotekanu zarówno w monoterapii jak i w terapii skojarzonej należą zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, zaparcie), zaburzenia hematologiczne (neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia), gorączka, astenia, ostry zespół cholinergiczny, zakażenia i łysienie.

Częstości występowania podane w poniższej tabeli zostały określone według następującej zasady: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Więcej szczegółów podano w poniższej tabeli.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia żołądka i jelit

Monoterapia

Biegunka,1 ból brzucha, silne nudności, silne wymioty.

Zapalenie błon

śluzowych,

zaparcie2.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, blokada jelita, niedrożność jelita, krwotok z przewodu pokarmowego.

Zapalenie okrężnicy3, perforacja jelita.

Leczenie

skojarzone

Biegunka1, ból brzucha, zapalenie błon śluzowych.

Silne nudności, silne wymioty, zaparcie2.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, blokada jelita, niedrożność jelita, krwotok z przewodu pokarmowego.

Zapalenie okrężnicy3, perforacja jelita.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Monoterapia

Neutropenia,

niedokrwistość.

Neutropenia z gorączką, trombocytopenia.

Leczenie

skojarzone

Neutropenia,

niedokrwistość,

trombocytopenia.

Neutropenia z gorączką.

Trombocyto

penia

autoimmuno-

logiczna.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Monoterapia

Gorączka4.

Ostry zespół cholinergiczny, silna astenia.

Reakcje w miejscu infuzji.

Leczenie

skojarzone

Ostry zespół cholinergiczny, silna astenia, gorączka4.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Monoterapia

Zakażenia5.

Leczenie

skojarzone

Zakażenia5.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Monoterapia

Odwodnienie6.

Brak łaknienia.

Leczenie

skojarzone

Odwodnienie6, brak łaknienia.

Zaburzenia naczyniowe

Monoterapia

Niedociśnienie7, niewydolność układu krążenia7.

Nadciśnienie.

Leczenie

skojarzone

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Monoterapia

Niewydolność

nerek7.

Leczenie

skojarzone

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Monoterapia

Duszność.

Śródmiąższowa choroba płuc.

Leczenie

skojarzone

Duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Opóźniona biegunka

Biegunka (występująca po upływie 24 godzin po podaniu produktu leczniczego) jest objawem toksyczności produktu leczniczego Irinotecan Kabi ograniczającym jego dawkę.

W monoterapii:

Ciężką biegunkę obserwowano u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących postępowania podczas biegunki. Ciężka biegunka wystąpiła w 14% ocenianych cykli. Mediana czasu wystąpienia pierwszego płynnego stolca to 5. dzień po infuzji produktu leczniczego Irinotecan Kabi.

W leczeniu skojarzonym:

Ciężką biegunkę obserwowano u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących postępowania podczas biegunki. Ciężka biegunka wystąpiła w 3,9% ocenianych cykli.

Niezbyt często zgłaszano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, z których jeden udokumentowano bakteriologicznie (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty

W monoterapii:

U około 10% pacjentów, u których stosowano przeciwwymiotne produkty lecznicze nudności i wymioty miały ciężki przebieg.

W leczeniu skojarzonym:

Stwierdzono mniejszą częstość występowania ciężkich nudności i wymiotów (odpowiednio u 2,1%, 2,8% pacjentów).

Odwodnienie

Zgłaszano przypadki odwodnienia zazwyczaj związane z biegunką i (lub) wymiotami.

Obserwowano rzadkie przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolności sercowo-krążeniowej u pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia związane z biegunką i (lub) z wymiotami.

Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Obserwowano zaparcia związane z podawaniem irynotekanu i (lub) loperamidu:

•    w monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów,

•    w leczeniu skojarzonym: u 3,4% pacjentów.

Zgłaszano rzadkie przypadki niedrożności jelit lub krwotok żołądkowo-jelitowy oraz zapalenie okrężnicy, w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Rzadko stwierdzano perforację jelita. Inne objawy o łagodnym przebiegu to: brak łaknienia, bóle brzucha i zapalenie błony śluzowej.

Leczeniu irynotekanem rzadko towarzyszyło objawowe lub bezobjawowe zapalenie trzustki. Zaburzenia krwi

Neutropenia jest działaniem toksycznym ograniczającym dawkę. Neutropenia była odwracalna i nie kumulowała się przy kolejnych dawkach. Mediana czasu do osiągnięcia nadiru wynosiła 8 dni, bez względu na to, czy produkt leczniczy podawano w monoterapii czy w terapii skojarzonej.

W monoterapii:

Neutropenię stwierdzono u 78,7% pacjentów, przy czym u 22,6% pacjentów stwierdzono ciężką neutopenię (liczba neutrofili <0,5 x 109/l, to jest <500 komórek /mm3). W 18% ocenianych cykli,

stwierdzono liczbę neutrofili poniżej 1,0 x 109/l (<1 000 komórek /mm3), w tym w 7,6% cykli poniżej <0,5 x 109/l (<500 komórek /mm3).

Całkowite wyleczenie neutropenii uzyskiwano zwykle do 22 dnia.

Gorączkę z ciężką neutropenią zgłoszono u 6,2% pacjentów (1,7% cykli).

Zakażenia wystąpiły u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli), w 2 przypadkach doprowadziły do zgonu.

Niedokrwistość zgłoszono u około 58,7% pacjentów (8% z hemoglobiną <80 g/l i 0,9% z hemoglobiną <65 g/l).

Obserwowano trombocytopenię (<100 x 109/l, to jest <100 000 komórek /mm3) u 7,4% pacjentów (1,8% cykli), przy czym u 0,9% pacjentów (0,2% cykli) liczba płytek wynosiła <50 x 109/l (<50 000 komórek /mm3).

U prawie wszystkich pacjentów wyleczenie nastąpiło do 22. dnia.

W leczeniu skojarzonym:

Neutropenię stwierdzono u 82,5% pacjentów, przy czym u 9,8% pacjentów stwierdzano ciężką neutropenię (liczba neutrofili <0,5 x 109/l, to jest <500 komórek/mm3).

W 67,3% cykli możliwych do oceny stwierdzono liczbę neutrofili poniżej

(<1,000 komórek/mm3), w tym w 2,7% cykli liczba neutrofili wynosiła poniżej 0,5 x 109/l, to jest

<500 komórek/mm3.

Całkowite wyleczenie uzyskiwano zazwyczaj w ciągu 7 do 8 dni.

Gorączkę z ciężką neutropenią zgłoszono u 3,4% pacjentów oraz w 0,9% cykli.

Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (0,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli), w 1 przypadku doprowadziły do zgonu.

Niedokrwistość zgłoszono u 97,2% pacjentów (2,1% z hemoglobiną <80 g/l).

Trombocytopenię (<100 x 109/l, to jest <100 000 komórek/mm3) stwierdzono u 32,6% pacjentów w 21,8% cykli. Nie stwierdzono ciężkiej trombocytopenii (<50 x 109/l, np. <50 000 komórek /mm3)

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłoszono jeden przypadek trombocytopenii obwodowej z przeciwciałami przeciwpłytkowymi.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Obserwowano rzadkie przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolności sercowo-krążeniowej u pacjentów, u których wystąpiła posocznica.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ostry zespół cholinergiczny

Ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny stwierdzono u 9% pacjentów leczonych monoterapią oraz u 1,4% pacjentów leczonych terapią skojarzoną. Główne objawy zdefiniowano jako wczesną biegunkę i inne objawy, takie jak: bóle brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny, występujące podczas infuzji produktu leczniczego Irinotecan Kabi lub w ciągu 24 godzin od jej zakończenia. Objawy te ustępują

po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Ciężką astenię stwierdzono u mniej niż 10% pacjentów leczonych monoterapią oraz u 6,2% pacjentów leczonych terapią skojarzoną. Nie wykazano w sposób jednoznaczny związku przyczynowego z irynotekanem. Gorączka bez zakażeń oraz bez towarzyszącej ciężkiej neutropenii wystąpiła u 12% pacjentów leczonych monoterapią oraz u 6,2% chorych leczonych terapią skojarzoną. Niezbyt często zgłaszano łagodne reakcje w miejscu infuzji.

Zaburzenia serca

Zgłaszano rzadkie przypadki nadciśnienia tętniczego podczas infuzji lub po jej zakończeniu. Zaburzenia układu oddechowego

Rozwój śródmiąższowej choroby płuc w trakcie leczenia irynotekanem, której objawami są nacieki w płucach, jest niezbyt częsty. Zgłaszano wczesne działania niepożądane takie jak duszność (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie występowało bardzo często i było odwracalne. Niezbyt często zgłaszano łagodne reakcje skórne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często zgłaszano łagodne reakcje alergiczne oraz rzadko reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Zgłaszano wczesne działania niepożądane takie jak skurcze lub kurcze mięśni oraz parestezj e. Badania laboratoryjne

W monoterapii, przemijające (łagodne do umiarkowanego) zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej oraz zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, obserwowano odpowiednio u 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów, w przypadku braku postępujących przerzutów wątrobowych.

U 7,3% pacjentów stwierdzono przemijające i łagodne do umiarkowanych zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy.

W terapii skojarzonej w surowicy stwierdzano przemijające zwiększenie (stopnia 1 i 2) aktywności aminotransferazy asparaginianowej (SGOT), aminotransferazy alaninowej (SGPT), fosfatazy alkalicznej lub zwiększenie stężenia bilirubiny odpowiednio u 15%, 11%, 11% i 10% pacjentów, w przypadku braku postępujących przerzutów wątrobowych. W terapii skojarzonej u 1% pacjentów stwierdzono przemijające zwiększenie 3. stopnia stężenia bilirubiny w osoczu (nie stwierdzono zwiększenia 4. stopnia).

Bardzo rzadko zgłaszano zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.

Rzadko zgłaszano hipokaliemię i hiponatriemię, przeważnie związane z biegunką i wymiotami. Zaburzenia układu nerwowego

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu bardzo rzadko donoszono o przemijających zaburzeniach mowy związanych z infuzją irynotekanu.

4.9 Przedawkowanie

Zgłaszano przypadki przedawkowania w dawkach stanowiących maksymalnie dwukrotność zalecanej dawki terapeutycznej. Przedawkowania takie mogą być śmiertelne. Najbardziej istotnymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum dla produktu leczniczego Irinotecan Kabi. Należy wprowadzić jak najszerszy zakres leczenia podtrzymującego, aby zapobiec odwodnieniu wskutek biegunki oraz aby wyleczyć wszelkie powikłania zakaźne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne przeciwnowotworowe produkty lecznicze, kod ATC: L01XX19. Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest przeciwnowotworowym produktem leczniczym, działającym jako specyficzny inhibitor topoizomerazy I DNA. Jest metabolizowany przez karboksyesterazę w większości tkanek do SN-38. Stwierdzono, że SN-38 jest bardziej aktywny niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I oraz że jest bardziej cytotoksyczny niż irynotekan w stosunku do różnych linii komórkowych guzów ludzkich i mysich. Hamowanie topoizomerazy I DNA przez irynotekan lub SN-38 indukuje zmiany w pojedynczej nici DNA, które blokują widełki replikacyjne DNA i odpowiadają za cytotoksyczność. Stwierdzono, że takie działanie cytotoksyczne zależy od czasu i jest specyficzne dla fazy S.

W warunkach in vitro nie stwierdzono, by irynotekan oraz SN-38 były w znaczącym stopniu rozpoznawane przez glikoproteinę P (odporności wielolekowej, MDR) oraz by wykazywały działanie cytotoksyczne w stosunku do linii komórkowych opornych na doksorubicynę i winblastynę.

Ponadto, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe w warunkach in vivo na modelach guza mysiego (gruczolak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki okrężnicy C38 i C51) oraz w stosunku do heteroprzeszczepów ludzkich (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan działa także na guzy z ekspresją glikoproteiny-P MDR (białaczki P388 oporne na winkrystyną i doksorubicynę).

Poza działaniem przeciwnowotworowym najbardziej istotnym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie aktywności acetylocholinesterazy.

Dane kliniczne

W leczeniu skojarzonym w ramach terapii pierwszego rzutu raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami

W leczeniu skojarzonym z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

U 385 wcześniej nieleczonych pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami przeprowadzono badanie III fazy. Pacjenci leczeni byli w schemacie z podawaniem produktu leczniczego co 2 tygodnie lub co tydzień (patrz punkt 4.2). W przypadku schematu podawania co 2 tygodnie w dniu 1. podawano irynotekan w dawce 180 mg/m2 pc. co 2 tygodnie, a następnie podawano kwas folinowy (w dawce 200 mg/m2 pc. podczas trwającej 2 godziny infuzji dożylnej) oraz 5-fluorouracyl (w dawce 400 mg/m2 pc. w bolusie dożylnym, a następnie w dawce 600 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej trwającej 22 godziny). W dniu 2. kwas folinowy i 5-fluorouracyl podawano w takich samych dawkach i wg tego samego schematu dawkowania. W przypadku schematu podawania co tydzień po podaniu irynotekanu w dawce 80 mg/m2 pc., wykonano infuzję kwasu folinowego (w dawce 500 mg/m2 pc. w ciągu trwającej 2 godziny infuzji dożylnej), a następnie 5-fluorouracylu

(w dawce 2300 mg/m2 pc. w infuzji dożylnej trwającym 24 godziny) przez okres 6 tygodni.

W badaniu leczenia skojarzonego przy 2 schematach opisanych powyżej, skuteczność irynotekanu oceniono u 198 pacjentów poddanych terapii.

Oba schematy (n =198)

Schemat z podawaniem co tydzień (n=50)

Schemat z podawaniem co 2 tygodnie (n = 148)

Irynotekan

+5FU/FA

5FU/FA

Irynotekan

+5FU/FA

5FU/FA

Irynotecan

+5FU/FA

5FU/FA

Wskaźnik odpowiedzi (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Poziom istotności p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Mediana czasu do progresji (miesiące)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Poziom istotności p

p<0,001

NS

p=0,001

Mediana czasu trwania odpowiedzi (miesiące)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Poziom istotności p

NS

p=0,043

NS

Mediana czasu trwania odpowiedzi i stabilizacji (miesiące)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Poziom istotności p

p<0,001

NS

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia terapii (miesiące)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Poziom istotności p

p=0,0014

NS

p<0,001

Mediana przeżycia (miesiące)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Poziom istotności p

p=0,028

NS

p=0,041

5FU:    5-fluorouracyl.

FA:    Kwas folinowy.

NS:    Wynik nieistotny    statystycznie.

*:    Według analizy populacji zgodnej z protokołem badań.

W schemacie z podawaniem cotygodniowym ciężka biegunka wystąpiła u 44,4% pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA oraz u 25,6% pacjentów leczonych tylko 5FU/FA. Ciężka neutropenia (liczba neutrofili <0,5 x 109/l, to jest <500 komórek/mm3) wystąpiła u 5,8% pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5FU/FA oraz u 2,4% pacjentów, którym podawano jedynie 5FU/FA.

Ponadto mediana czasu do ostatecznego pogorszenia stanu sprawności była znacząco wyższa w grupie terapii skojarzonej z irynotekanem, niż w grupie pacjentów otrzymujących tylko 5FU/FA (p = 0,046).

Jakość życia w badaniu klinicznym III fazy oceniono za pomocą kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Czas do ostatecznego pogorszenia występował konsekwentnie później w grupach otrzymujących irynotekan. Ewolucja ogólnego stan zdrowia i (lub) jakości życia (ang. Global Health Status/ Quality of life) była nieznacznie korzystniejsza w grupie leczenia skojarzonego z irynotekanem, chociaż wynik nie był istotnie statystyczny. Oznacza to, że skuteczność irynotekanu w leczeniu skojarzonym można osiągnąć bez pogorszenia jakości życia.

W leczeniu skojarzonym z bewacyzumabem

W randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z podwójnie ślepą próbą i aktywną kontrolą oceniano bewacyzumab w skojarzeniu z irynotekanem, 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/ FA) jako terapię pierwszego rzutu raka okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do skojarzenia irynotekanu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/ FA) powodowało statystycznie znaczący wzrost wskaźnika całkowitego przeżycia. Korzyść kliniczna, wyrażona jako przeżycie całkowite, widoczna była we wszystkich wstępnie określonych podgrupach pacjentów, w tym w podgrupach określanych według wieku, płci, stanu sprawności, lokalizacji guza pierwotnego, liczby zajętych narządów oraz czasu trwania choroby przerzutowej. Odpowiednie informacje zamieszczono także w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu. Wyniki badania skuteczności uzyskane w badaniu AVF2107g podsumowano w poniższej tabeli.

AVF2107g

Grupa 1

Irynotekan/ 5FU/ FA/ Plecebo

Grupa 2

Irynotekan/ 5FU/ FA/ Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowite przeżycie

Mediana czasu (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Współczynnik ryzykab

0,660

Poziom istotności p

0,00004

Przeżycie bez progresji choroby

Mediana czasu (miesiące)

6,2

10,6

Współczynnik ryzykab

0,54

Poziom istotności p

< 0,001

Całkowity odsetek odpowiedzi

Odsetek (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności (CI)

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Poziom istotności p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu (miesiące)

7,1

10,4

25 - 27 percentyle (miesiące)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a 5 mg/kg mc. co 2 tygodnie. b w stosunku do grupy kontrolnej.

W leczeniu skojarzonym z cetuksymabem

EMR 62 202-013: w tym badaniu randomizowanym z udziałem pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniej nie leczono choroby przerzutowej, cetuksymab i irynotekan wraz z podawanym w infuzji 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5FU/ FA)

(599 pacjentów) porównano z podaniem samej chemioterapii (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z guzami z genem KRAS typu dzikiego w populacji pacjentów, w której można było ocenić status KRAS, wynosił 64%.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Monoterapia

Łysienie.

Reakcje skórne.

Leczenie

skojarzone

Zaburzenia układu immunologicznego

Monoterapia

Reakcje uczuleniowe.

Reakcje

anafilaktyczne.

Leczenie

skojarzone

Badania diagnostyczne

Monoterapia

Zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy, zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy, zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy.

Hipokaliemia,

hiponatremia.

Zwiększona aktywność amylazy i (lub) lipazy.

Leczenie

skojarzone

Zwiększona aktywność AspAT w surowicy (stopnie 1 i 2), zwiększona aktywność AlAT w surowicy (stopnie 1 i 2), zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej w surowicy (stopnie 1 i 2), zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy (stopnie 1 i 2).

Zwiększone stężenie bilirubiny

w surowicy (stopień 3).

Zaburzenia układu nerwowego

Monoterapia

Przemijające

zaburzenia

mowy.

Leczenie

skojarzone


Populacja ogólna

Populacja z genem KRAS - typu dzikiego

Zmienna/ parametr statystyczny

Cetuksymab z FOLFIRI (N = 599)

FOLFIRI

(N = 599)

Cetuksymab z FOLFIRI (N = 172)

FOLFIRI (N = 176)

ORR

% przedział ufności (95%CI)

46,9 (42,9, 51,0)

38,7 (34,8, 42,8)

59,3 (51,6, 66,7)

43,2 (35,8, 50,9)

Poziom istotności p

0,0038

0,0025

PFS

Współczynnik ryzyka (PU 95%)

0,85 (0,726, 0,998)

0,68 (0,501, 0,934)

Poziom istotności p

0,0479

0,0167

CI    = przedział ufności.

FOLFIR = irynotekan z podawanym w infuzji 5-fluorouracylem/ kwasem folinowym (5FU/ FA).

ORR = wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (pacjenci z całkowitą odpowiedzią lub częściową odpowiedzią).

PFS    = przeżycie bez progresji choroby.

W leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego III fazy (CAIRO) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. 820 pacjentów randomizowano do grup otrzymujących leczenie sekwencyjne (n=410) lub leczenie skojarzone (n=410). Leczenie sekwencyjne składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni), leczenia drugiego rzutu irynotekanem (350 mg/m2 pc. dnia 1.) oraz leczenia trzeciego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Leczenie skojarzone składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pc. dnia 1.) (schemat XELIRI) oraz leczenia drugiego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc.dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3-tygodniowych.

W leczeniu pierwszego rzutu mediana okresu przeżycia bez progresji choroby w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosiła 5,8 miesięcy (95% CI; 5,1-6,2 miesięcy) w przypadku monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesiąca (95% CI; 7,0-8,3 miesięcy) w przypadku schematu XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy okresowej wieloośrodkowego, kontrolowanego badania klinicznego II fazy (AIO KRK 0604) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. 115 pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), irynotekan (200 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie); łącznie 118 pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. w 2-godzinnej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowej infuzji dnia 1. co 3 tygodnie). Odsetek pacjentów z okresem przeżycia bez progresji choroby po 6 miesiącach w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosił 80% (XELIRI plus bewacyzumab) w porównaniu z 74% (XELOX plus bewacyzumab). Całkowity odsetek odpowiedzi (całkowita odpowiedź i częściowa odpowiedź) wynosił 45% (XELOX plus bewacyzumab) w porównaniu z 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

W monoterapii w ramach terapii drugiego rzutu raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami

Badania kliniczne II/III fazy przeprowadzono u ponad 980 pacjentów chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, leczonych w schemacie dawkowania co 3 tygodnie, u których wcześniejsze leczenie 5-fluorouracylu (5-FU) zakończyło się niepowodzeniem. Skuteczność irynotekanu oceniono u 765 pacjentów, u których w momencie rozpoczęcia badania udokumentowano postęp choroby przy stosowaniu 5-FU.

Faza III

Irynotekan w stosunku do leczenia wspomagającego

Irynotekan w stosunku do 5 FU

Irynotekan n = 183

Leczenie wspomagające n = 90

Poziom istotności p

Irynotekan n = 127

5FU n = 129

Poziom istotności p

Przeżycie bez progresji choroby po 6 miesiącach (%)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33,5*

26,7

p = 0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2*

13,8

p = 0,0001

44,8*

32,4

p = 0,0351

Mediana

przeżycia

(miesiące)

9,2*

6,5

p = 0,0001

10,8*

8,5

p = 0,0351

*: różnica statystycznie znamienna.

W badaniu II fazy z udziałem 455 pacjentów przy schemacie dawkowania co 3-tygodnie, przeżycie bez progresji choroby w 6. miesiącu wynosiło 30%, a mediana czasu przeżycia wyniosła 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wyniosła 18 tygodni.

Ponadto przeprowadzono badanie nieporównawcze II fazy u 304 pacjentów leczonych raz w tygodniu dawkami 125 mg/m2 pc. infuzji dożylnej w ciągu 90 minut przez 4 kolejne tygodnie, po czym następował okres 2 tygodni przerwy. W badaniach tych mediana czasu do progresji choroby wyniosła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia wyniosła 10 miesięcy. Podobny profil bezpieczeństwa stwierdzono w badaniu porównującym u 193 pacjentów schemat z dawkowaniem raz w tygodniu przy dawce początkowej 125 mg/m2 ze schematem dawkowania co 3 tygodnie. Mediana czasu wystąpienia pierwszego płynnego stolca wyniosła 11 dni.

W leczeniu skojarzonym z cetuksymabem po niepowodzeniu terapii cytotoksycznej zawierającej irynotekan

Skuteczność skojarzenia cetuksymabu z irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Leczeniem skojarzonym objęto ogółem 356 pacjentów chorych na raka jelita grubego i odbytu z przerzutami z ekspresją EGFR (receptora naskórkowego czynnika wzrostu), u których ostatnio nie powiodła się terapia cytotoksyczna zawierająca irynotekan, a których minimalny stan sprawności w skali Karnofsky’ego wyniósł 60 (u większości stan sprawności w skali Karnofsky’ego wyniósł > 80).

EMR 62 202-007: W tym badaniu randomizowanym porównano leczenie skojarzone cetuksymabem i irynotekanem (218 pacjentów) z cetuksymabem w monoterapii (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: W tym badaniu otwartym prowadzonym na jednej grupie terapeutycznej badano leczenie skojarzone u 138 pacjentów.

chorobie przez co najmniej 6 tygodni).

Badanie

n

ORR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesiące)

n(%)

95%CI

n(%)

95%CI

mediana

95%CI

mediana

95%

przedział ufności (CI)

Cetuksymab + irynotekan

EMR

62 202-007

218

50 (22,9)

17,5; 29,1

121 (55,5)

48,6; 62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCLCP

029923

138

21 (15,2)

9,7; 22,3

84 (60,9)

52,2; 69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2; 10,3

Cetuksymab

EMR

62 202 007

111

12 (10,8)

5,7; 18,1

36 (32,4)

23,9; 42,0

1,5

1,4; 2,0

6,9

5,6; 9,1

CI = przedział ufności.

DCR = wskaźnik kontroli choroby (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową oraz pacjenci o stabilnej


ORR = wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową)

OS    = całkowity czas przeżycia.

PFS    = przeżycie bez progresji choroby.

Skuteczność skojarzenia cetuksymabu z irynotekanem była większa niż skuteczność cetuksymabu w monoterapii pod względem wskaźnika obiektywnej odpowiedzi (ORR), wskaźnika kontroli choroby (DCR) i przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniu randomizowanym nie wykazano wpływu na przeżycie całkowite (współczynnik ryzyka = 0,91, p = 0,48).

Dane farm akokinetyczne/farm akodynam iczne

Nasilenie głównych działań toksycznych stwierdzanych przy podawaniu irynotekanu (np. leukoneutropenii i biegunki) jest powiązane z ekspozycją (pole pod krzywą) na macierzysty produkt leczniczy i jego metabolit SN-38. Stwierdzono znaczące korelacje między nasileniem toksyczności hematologicznej (zmniejszenie liczby białych krwinek i neutrofilów w nadirze) oraz biegunki, a wartościami pola pod krzywą zarówno dla irynotekanu, jak i dla metabolitu SN-38 w monoterapii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu I fazy z udziałem 60 pacjentów poddanych schematowi dawkowania złożonemu z infuzji dożylnej trwającej 30 minut w dawce od 100 do 750 mg/m2 co 3 tygodnie, irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji. Średnia wartość klirensu osoczowego wynosiła 15 l/godz./m2 pc., a objętość dystrybucji w stanie równowagi dynamicznej (Vss) wynosiła 157 l/m2 pc. Średni okres półtrwania produktu leczniczego w osoczu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie - 2,5 godziny, a w fazie końcowej okres półtrwania wyniósł 14,2 godziny. SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji przy średnim okresem półtrwania w końcowej fazie wydalania na poziomie 13,8 godzin. Na koniec infuzji przy zalecanej dawce 350 mg/m2 pc. średnie stężenie irynotekanu w osoczu wyniosło 7,7 pg/ml (dla SN-38 było to 56 pg/ml), a średnie pole pod krzywą (AUC) dla irynotekanu wynosiło 34 pg godz./ml (dla SN-38 wartość ta wyniosła 451 pg godz./ml). Dla SN-38 na ogół obserwuje się duże międzyosobnicze zróżnicowanie parametrów farmakokinetycznych.

U 148 pacjentów chorych na raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami, leczonych różnymi schematami i w różnych dawkach przeprowadzono populacyjną analizę farmakokinetyki irynotekanu w ramach badań II fazy. Parametry farmakokinetyczne oszacowane dla modelu trójkompartmentowego były podobne do parametrów stwierdzanych w badaniach I fazy. We wszystkich badaniach wykazano, że ekspozycja na irynotekan (CPT-11) oraz SN-38 wzrasta proporcjonalnie do podawanej dawki CPT-11; farmakokinetyka CPT-11 i SN-38 nie zależy od liczby wcześniejszych cykli ani od schematu podawania produktu leczniczego.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu z białkami osocza wyniosło około 65%, a wiązanie SN-38 95%.

Na podstawie bilansu masy oraz badań metabolizmu z wykorzystaniem produktu leczniczego znakowanego 14C wykazano, że ponad 50% dożylnie podanej dawki irynotekanu jest wydalane w postaci niezmienionego produktu leczniczego, z czego 33% wydalane jest z kałem (głównie poprzez żółć), a 22% w moczu.

Każdy z następujących dwóch szlaków metabolicznych odpowiada za co najmniej 12% dawki:

•    Hydroliza za pomocą karboksyloesterazy do metabolitu czynnego SN-38; SN-38 jest głównie eliminowany przez glukuronidację, a następnie wydalanie z żółcią i przez nerki (mniej niż 0,5% podanej dawki irynotekanu). Następnie glukuronid SN-38 jest prawdopodobnie hydrolizowany w jelitach,

•    Utlenianie zależne od enzymów cytochromu P450 3A powodujące otwarcie zewnętrznego pierścienia piperydyny z utworzeniem APC (pochodna kwasu aminopentanowego) oraz NPC (pochodna aminy pierwszorzędowej) (patrz punkt 4.5).

W osoczu występuje głównie niezmieniona postać irynotekanu, a następnie APC, glukuronid SN-38 oraz SN-38. Jedynie SN-38 wykazuje znaczące działanie cytotoksyczne.

Klirens irynotekanu jest obniżony o około 40% u pacjentów ze stężeniem bilirubiny od 1,5 do 3 razy większym od górnej granicy normy. U pacjentów tych dawka 200 mg/m2 irynotekanu pozwala na uzyskanie ekspozycji osocza na produkt leczniczy porównywalnej do ekspozycji stwierdzanej po dawce 350 mg/m2 u osób chorych na raka o normalnych parametrach wątrobowych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W warunkach in vitro w badaniu aberracji chromosomalnych na komórkach CHO oraz w warunkach in vivo w teście mikrojądrowym u myszy wykazano mutagenne działanie irynotekanu oraz SN-38.

Jednakże w teście Amesa wykazano brak jakiegokolwiek potencjału mutagennego.

U szczurów leczonych raz w tygodniu przez 13 tygodni przy maksymalnej dawce 150 mg/m2 pc. (stanowiącej mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi) w ciągu 91 tygodni po zakończeniu terapii, nie zgłoszono żadnych guzów związanych z leczeniem.

Badania toksyczności irynotekanu po podaniu jednorazowym i wielokrotnym przeprowadzono u myszy, szczurów i psów. Główne działania toksyczne obserwowano w układach krwiotwórczym i chłonnym.

U psów zgłaszano opóźnioną biegunkę powiązaną z zanikiem i nekrozą ogniskową błony śluzowej jelit. U psów obserwowano również łysienie.

Nasilenie tych działań zależało od dawki. Działania te były odwracalne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

sorbitol

kwas mlekowy

woda do wstrzykiwań

sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Irinotecan Kabi nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Okres ważności nieotwartych fiolek wynosi 2 lata.

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność produktu leczniczego w trakcie stosowania przez 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C i przez 48 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy zużyć niezwłocznie po pierwszym otwarciu. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast wykorzystany, wówczas za czas i warunki przechowywania produktu leczniczego przed jego zastosowaniem odpowiada użytkownik. Produktu leczniczego nie należy przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że został zrekonstytuowany i (lub) rozcieńczony w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Irinotecan Kabi, 40 mg/2 ml i 100 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji: fiolki cylindryczne z oranżowego szkła typu I o pojemności 6 ml, zamknięte szarym korkiem elastomerowym o średnicy 20 mm, uszczelnione zrywaną nakładką aluminiową o średnicy 20 mm.

Irinotecan Kabi, 300 mg/15 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji: fiolki cylindryczne z oranżowego szkła typu I o pojemności 20 ml, zamknięte szarym korkiem elastomerowym o średnicy 20 mm, uszczelnione zrywaną nakładką aluminiową o średnicy 20 mm.

Irinotecan Kabi, 500 mg/25 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji: fiolki cylindryczne z oranżowego szkła typu I o pojemności 30 ml, zamknięte szarym korkiem elastomerowym o średnicy 20 mm, uszczelnione zrywaną nakładką aluminiową o średnicy 20 mm.

Irinotecan Kabi, 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest dostępny w wielkościach 40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml i 500 mg/25 ml, w opakowaniu po jednej fiolce.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie produktu leczniczego do stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Podobnie jak w przypadku innych przeciwnowotworowych produktów leczniczych, podczas przygotowywania produktu leczniczego Irinotecan Kabi należy zachować ostrożność. Wymagane jest stosowanie okularów ochronnych, maski ochronnej oraz rękawiczek. Rozcieńczenie powinno być przeprowadzane w warunkach aseptycznych przez wykwalifikowany personel w ściśle wyznaczonym w tym celu miejscu. Należy podjąć środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu roztworu ze skórą lub błonami śluzowymi.

W przypadku kontaktu roztworu lub roztworu do infuzji irynotekanu ze skórą, obszar ten należy natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu roztworu lub roztworu do infuzji irynotekanu z błonami śluzowymi, należy je natychmiast przemyć wodą.

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

Podobnie jak inne produkty lecznicze do wstrzykiwań, ROZTWÓR IRYNOTEKANU MUSI BYĆ PRZYGOTOWANY Z ZACHOWANIEM ZASAD ASEPTYKI (patrz punkt 6.3).

Instrukcja rozcieńczenia produktu leczniczego

Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do infuzji dożylnej jedynie po rozcieńczeniu przed podaniem za pomocą zalecanych rozcieńczalników, albo 0,9% roztworem chlorku sodu do infuzji albo 5% roztworem glukozy do infuzji. Należy pobrać aseptycznie wymaganą ilość produktu leczniczego Irinotecan Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji z fiolki za pomocą skalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka infuzyjnego lub butelki do infuzji o poj. 250 ml. Płyn infuzyjny należy następnie dokładnie wymieszać, obracając worek lub butelkę rękoma.

Jeśli w fiolkach lub po odtworzeniu stwierdzi się jakikolwiek osad, produkt leczniczy należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania z cytotoksycznymi produktami leczniczymi.

Instrukcje zabezpieczenia przy przygotowywaniu roztworu irynotekanu do infuzji

1.    Należy używać komory ochronnej oraz nosić rękawice ochronne jak i fartuch ochronny. Jeśli komora ochronna nie jest dostępna, należy używać maski ochronnej oraz okularów ochronnych.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki do iniekcji oraz butelki infuzyjne oraz zużyte kaniule, strzykawki, cewniki, rurki oraz pozostałości cytostatycznych produktów leczniczych powinny być uznawane za odpady niebezpieczne i należy je usuwać zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI.

3.    W przypadku rozlania postępować zgodnie z następującą instrukcją:

•    należy ubrać odzież ochronną,

•    należy zebrać stłuczone szkło i umieścić w pojemniku na ODPADY NIEBEZPIECZNE,

•    należy odpowiednio spłukać skażone powierzchnie obfitą ilością zimnej wody,

•    następnie należy dokładnie wytrzeć spłukane powierzchnie, materiały użyte do wycierania usunąć jako ODPADY NIEBEZPIECZNE.

4.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinotecanu Kabi ze skórą, obszar skóry należy spłukać dużą ilością bieżącej wody, a następnie umyć mydłem i wodą. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi przemyć dokładnie wodą obszar kontaktu. W razie uczucia dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

5.    W przypadku kontaktu produktu leczniczego Irinotecan Kabi z oczami, dokładnie przemyć oczy dużą ilością wody. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą.

Usuwanie

Wszystkie materiały stosowane do przygotowania, podania lub w inny sposób wchodzące w kontakt z irynotekanem, powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi postępowania z cytostatycznymi produktami leczniczymi.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire GU35 0NF Wielka Brytania

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15869

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.08.2009 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.09.2012 r.

UK/H/1149/001/II/031 23

1

   Może być ciężka, opóźniona i przebiegać z gorączką.

2

   Związane z leczeniem irynotekanem i (lub) loperamidem.

3

   W tym zapalenie jelita ślepego oraz niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy.

4

   Gorączka przy braku zakażenia i ciężka neutropenia.

5

   Z ciężką neutropenią lub bez niej.

6

   Często związane z biegunką i (lub) wymiotami.

7

   Spowodowane odwodnieniem wskutek biegunki i (lub) wymiotów czy posocznicy.

Irinotecan Kabi