+ iMeds.pl

Irinotecan medac 20 mg/mlUlotka Irinotecan medac

VUÏÏKA, ûlAŸÎÆJEMiv. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Irinotecan inetlac, 20 „,s/„,|, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Chlorowodorek irynotekanu trój wodny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Na ezy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać

LcitenzlTT d° lekarZa|'Ub1 farmaCeUty’ Sdy Potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

ck ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irinotecan medac

3.    Jak stosować lek Irinotecan medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan medac

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IRINOTECAN MEDAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Irinotecan medac należy do grupy leków cytostatycznych (leki przeciwnowotworowe).

Lek Irinotecan medac jest stosowany w leczeniu zaawansowanych stadiów nowotworów okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, w terapii skojarzonej (z innymi lekami) bądź samodzielnie.

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące choroby, należy zwrócić się do lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IRINOTECAN MEDAC Kiedy nie stosować leku Irinotecan medac

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek irynotekanu trójwodny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irinotecan medac.

•    jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek inna choroba jelit lub wystąpiła w przeszłości niedrożność

jelit.

•    jeśli    pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią lub podejrzewa, że może być w ciąży.

•    jeśli    u pacjenta stwierdzono podwyższony poziom bilirubiny we krwi (więcej niż trzykrotna

wartość górnej granicy normy).

•    jeśli    u pacjenta występują zaburzenia komórek krwi (niewydolność szpiku kostnego).

•    jeśli    ogólny stan zdrowia pacjenta jest zły (ocena według międzynarodowego standardu).

•    jeśli    pacjent stosuje ziołowe środki lecznicze zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum

perforatum).

Dodatkowe informacje dotyczące przeciwwskazań dla cetuksymabu lub bewacyzumabu, stosowanych w terapii skojarzonej z lekiem Irinotecan medac, znajdują się w materiałach informacyjnych dla tych produktów leczniczych.

iTKRSTWO ZDROWIA rrienl Polityki l.akuwej ' Parmaer 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irinotecan medac

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Jeśli lek został przepisany do stosowania u dziecka, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy także zachować szczególną ostrożność stosując lek u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Irinotecan medac jako lek przeciwnowotworowy jest podawany pacjentowi na specjalnym oddziale szpitalnym, pod nadzorem lekarza mającego kwalifikacje w stosowaniu leków przeciwnowotworowych. Personel oddziału wyjaśni pacjentowi, na co należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu. Niniejsza ulotka może pomóc pacjentowi w zapamiętaniu tych informacji.

Jeśli pacjent otrzymuje lek Irinotecan medac w terapii skojarzonej z cetuksymabcm lub bewacyzumabem, powinien również przeczytać ulotki informacyjne dołączone do tych produktów leczniczych.

W trakcie podawania leku Irinotecan medac (30 - 90 minut) oraz do 24 godzin po jego podaniu u

pacjenta mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    Biegunka

•    Pocenie się

•    Bóle brzucha

•    Łzawienie oczu

•    Zaburzenia wzroku

•    Nadmiar wydzielanej śliny w ustach

Określenie medyczne powyższych działań niepożądanych to „ostry zespół cholinergiczny”, który leczony jest atropiną. Jeśli wystąpią którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który' zastosuje niezbędne leczenie.

W okresie pomiędzy kolejnymi podaniami leku Irinotecan medac u pacjenta mogą wystąpić różne działania niepożądane, które mogą być poważne i wymagać natychmiastowego leczenia oraz uważnego nadzoru.

Należą do nich:

Biegunka

Biegunka, która rozpocznie się po 24 godzinach od podania leku Irinotecan medac („biegunka opóźniona”) może być niebezpieczna. Występuje ona często po około 5 dniach od podania leku.

Biegunkę należy natychmiast leczyć i uważnie nadzorować jej przebieg. Natychmiast po pojawieniu się pierwszych płynnych stolców należy:

1.    Przyjąć wszelkie leki przeciwbiegunkowe przepisane przez lekarza, ściśle według zaleceń.

Leczenia nie wolno zmieniać bez porozumienia z lekarzem. Zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid (4 mg przy pierwszej dawce, a następnie 2 mg co 2 godziny, także w ciągu nocy). Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 12 godzin po ostatnim płynnym stolcu. Zalecanej dawki Ioperamidu nie wolno przyjmować dłużej niż przez 48 godzin.

2.    Należy natychmiast zacząć pić duże ilości wody i płynów nawadniających (np. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne środki uzupełniające niedobór płynów ustrojowych).

3.    O biegunce należy niezwłocznie poinformować lekarza nadzorującego leczenie. Jeśli lekarz jest niedostępny, należy skontaktować się z oddziałem szpitala nadzorującym terapię lekiem Irinotecan medac. Jest bardzo ważne, aby powiadomić lekarza lub szpital o biegunce.

IINISTERSTWO ZDRÓW f/ apartament Poiityki Lekowej i Farmac 00-952 Warszawa ul Miodowa 15

Hospitalizacja w leczeniu biegunki zalecana jest jeżeli:

•    biegunce towarzyszy gorączka (ponad 38°C)

° ciężka biegunka (oraz wymioty) powodują utratę wody z organizmu wymagającą nawadniania dożylnego

•    biegunka nie ustępuje po 48 godzinach od rozpoczęcia jej leczenia

Uwaga! Nie należy przyjmować leków na biegunkę poza tymi przepisanymi przez lekarza oraz wymienionymi powyżej płynami. Należy stosować się do zaleceń lekarza. Leków przeciwbiegunkowych nie należy przyjmować zapobiegawczo, nawet jeżeli biegunka opóźniona występowała u pacjenta podczas poprzednich cyklów terapii.

Gorączka

Jeśli temperatura ciała pacjenta przekroczy 38°C może to oznaczać, że wystąpiła infekcja, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu biegunka. Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka (ponad 38°C) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitala nadzorującym terapię, w celu otrzymania niezbędnego leczenia.

Nudności i wymioty

Jeśli wystąpią u pacjenta nudności i (lub) wymioty, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitala nadzorującym terapię.

Neutropenia

Lek Irinotecan medac może powodować obniżenie liczby pewnego typu białych krwinek, które pełnią istotną rolę w zwalczaniu zakażeń. Takie zdarzenie nazywane jest neutropenią. Neutropenia często występuje podczas leczenia lekiem Irinotecan medac i jest odwracalna. Lekarz nadzorujący terapię powinien zapewnić pacjentowi systematyczne badania krwi, aby monitorować liczbę tych białych krwinek. Neutropenia jest poważną chorobą, która powinna być natychmiastowo leczona i uważnie monitorowana.

Trudności z oddychaniem

Jeśli wystąpią u pacjenta jakiekolwiek trudności z oddychaniem należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Irinotecan medac oraz przed każdym następnym cyklem, lekarz nadzorujący terapię będzie monitorował czynność wątroby pacjenta (za pomocą badań krwi).

Zaburzenia czynności nerek

Ponieważ lek ten nie był dotąd testowany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, pacjent powinien zgłosić lekarzowi swoje ewentualne problemy z nerkami.

Jeśli jeden lub więcej ze wspomnianych objawów niepożądanych wystąpi u pacjenta po powrocie ze szpitala do domu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem szpitala nadzorującym terapię lekiem Irinotecan medac.

Stosowanie leku Irinotecan medac z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę szpitalnego o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to również ziołowych preparatów leczniczych.

352 Warszawę Miodowa 1 fi

Leki o których wiadomo, że mają wpływ na skutki leczenia lekiem Irinotecan mcdac:

•    kelokonazol (stosowany w leczeniu infekcji grzybiczych)

•    ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    karbamazepina, fenobarbital oraz fenyloina (leki stosowane w leczeniu epilepsji)

•    w trakcie terapii lekiem Irinotecan medac oraz w okresach pomiędzy cyklami terapii nie należy używać preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ponieważ może on zmniejszyć skuteczność irynotekanu.

Jeśli pacjent wymaga leczenia chirurgicznego, powinien poinformować lekarza przeprowadzającego operację lub anestezjologa o stosowaniu tego preparatu, ponieważ może on wpłynąć na skuteczność niektórych leków stosowanych w trakcie zabiegu chirurgicznego.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Irinotecan medac nie należy stosować w okresie ciąż)'. Jeśli pacjentka lub jej partner leczeni są lekiem Irinotecan mcdac, powinni stosować środki zapobiegające zajściu w ciążę w okresie leczenia oraz przez trzy miesiące po jego zakończeniu. Jednocześnie, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie terapii powinna niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Należy przerwać karmienie piersią na czas terapii lekiem Irinotecan medac.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W niektórych wypadkach lek Irinotecan medac może powodować działania niepożądane, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn i urządzeń mechanicznych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas pierwszych 24 godzin po podaniu leku Irinotecan medac u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy oraz zaburzenia wzroku. Jeśli wystąpią takie objawy nie należ)' prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn lub urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Irinotecan medac

Lek Irinotecan medac zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. fruktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IRINOTECAN MEDAC

Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Lek Irinotecan medac podawany jest we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut.

Dawka leku Irinotecan medac zależy od wieku, wzrostu, wagi i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Dawka zależy także od innych leków przyjmowanych przez pacjenta w leczeniu nowotworu. Lekarz wyliczy powierzchnię ciała w metrach kwadratowych (nr) na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta.

•    Jeśli pacjent był wcześniej leczony preparatem 5-fluorouracil, to zwykle otrzyma leczenie tylko samym lekiem Irinotecan medac, poczynając od dawki 350 ing/m2 raz na trzy tygodnie.

•    Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony chemioterapią, to zwykle otrzyma dawkę leku Irinotecan medac 180 mg/m2 raz na dwa tygodnie, a następnie kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Jeśli pacjent otrzymuje lek Irinotecan mcdac w skojarzeniu z cetuksymabem, wtedy leku Irinotecan medac nie należy podawać wcześniej niż po godzinie od zakończenia wlewu cetuksymabu. Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących aktualnego leczenia.

N1S1EKSTWO ZDROWI, art&mem Polityki Lekowej i Farmac 00-952 Warszawa ni Miodowa 15

Lekarz może dostosować powyższe dawki do stanu zdrowia pacjenta oraz występujących działań niepożądanych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irinotecan niedac

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Irinotecan medac, mogą wystąpić bardziej dotkliwe działania niepożądane. Pacjentowi zostanie zapewniona możliwie najlepsza opieka w zapobieganiu odwodnienia z powodu biegunki oraz leczeniu występujących zakażeń. Jeśli pacjent uważa, że otrzymał dawkę większą niż zalecana, powinien skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Irinotecan medac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz prowadzący leczenie poinformuje pacjenta o działaniach niepożądanych oraz wyjaśni potencjalne ryzyko i korzyści związane z leczeniem.

Niektóre działania niepożądane wymagają natychmiastowego leczenia. Należą do nich:

•    Biegunka

•    Zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (rodzaj białych krwinek, które pełnią istotną rolę w zwalczaniu infekcji)

•    Gorączka

•    Nudności i wymioty

•    Trudności z oddychaniem (możliwy objaw ciężkiej reakcji alergicznej)

Jeśli wystąpią którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy uważnie przeczytać informacje zawarte w punkcie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irinotecan medac”.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (wystęjmjące u więcej niż 1 na JO pacjentów)

•    Zaburzenia krwi takie jak neutropenia, czyli zbyt niska liczba granulocytów obojętnochłonnych (rodzaj białych komórek krwi) oraz anemia, czyli spadek ilości hemoglobiny we krwi

•    W terapii skojarzonej, trombocytopenia (obniżenie liczby płytek krwi) powodująca sińce, skłonność do krwawień oraz nadmierne krwawienie

•    Opóźniona ciężka biegunka

•    W monoterapii, gorączka

•    W monoterapii, infekcje

•    W monoterapii, ciężkie mdłości i wymioty

•    Utrata włosów (włosy odrastają po zakończeniu leczenia)

•    w terapii skojarzonej, przemijający, niewielki lub umiarkowany wzrost poziomu enzymów wątrobowych w surowicy (np. transaminazy, fosfatazy zasadowej) lub bilirubiny

NIM Kr.h ! W O ZDK1 artarnent Polityki Lekowej i 00 952 Warszawa ui MtO'iows 15

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż u I na

100 pacjentów)

•    Ciężki, przemijający, ostry zespól cholinergiczny: główne objawy to wczesna biegunka oraz zespół wielu innych objawów, takich jak bóle brzucha; zaczerwienienie, ból, swędzenie lub łzawienie oczu (zapalenie spojówek); katar (nieżyt nosa); niedociśnienie; zaczerwienienie spowodowane rozszerzeniem naczyń krwionośnych; pocenie się i dreszcze; złe ogólne samopoczucie; zawroty głowy; zaburzenia wzroku, zwężenie źrenic; łzawienie oczu i nadmierne ślinienie się, pojawiające się w ciągu 24 godzin od podania pierwszej infuzji leku Irinotecan medac.

•    W monoterapii, trombocytopenia (obniżenie liczby płytek krwi) powodująca sińce, skłonność do krwawień oraz nadmierne krwawienie

•    W terapii skojarzonej, gorączka

•    W terapii skojarzonej, infekcje

•    W trzech przypadkach, infekcje związane z poważnym spadkiem liczby niektórych białych krwinek (neutropenia) doprowadziły do śmierci

•    W terapii skojarzonej, ciężkie mdłości i wymioty

•    Gorączka związana z poważnym spadkiem liczby niektórych białych krwinek (neutropenia z gorączką)

•    Utrata wody z organizmu (odwodnienie), zwykle związana z biegunką i/lub wymiotami

•    zaparcie

•    Osłabienie    (astenia)

•    Przemijający, niewielki lub umiarkowany wzrost poziomu kreatyniny we krwi

•    W monoterapii, przemijający, niewielki lub umiarkowany wzrost poziomu enzymów wątrobowych w surowicy (np. transaminazy, fosfatazy zasadowej) lub bilirubiny

•    W terapii skojarzonej, przemijający, wyraźny (3 stopnia) wzrost poziomu bilirubiny w surowicy

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów, aie więcej niż u ł na

1000 pacjentów)

•    Niewielkie reakcje alergiczne - wysypka, w tym zaczerwienienie i swędzenie skóry, pokrzywka, zapalenie spojówek, nieżyt nosa

•    Niewielkie    reakcje skórne

•    Niewielkie    reakcje wokół miejsca    wkłucia    igły

•    Choroba płuc objawiająca się uczuciem duszności, suchym kaszlem i trzeszczeniami wdechowymi (śródmiąższowe zapalenie płuc) oraz wczesnymi objawami, takimi jak trudności z oddychaniem

•    Częściowa lub całkowita niedrożność jelit (ileus), krwawienie z żołądka i jelit

•    Stan zapalny jelit, powodujący bóle brzucha i/lub biegunkę (choroba zwana rzekomobłoniastym zapaleniem okrężnicy)

•    Niewydolność nerek, niedociśnienie    lub    niewydolność sercowo-krążeniowa spowodowane

odwodnieniem związanym z biegunką i (lub) wymiotami lub u pacjentów z posocznicą

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale więcej niż u 1 na

10 000 pacjentów)

•    Ciężkie reakcje alergiczne (reakcja anafiiaktyczna/anafilaktoidalna), w tym obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, jamy ustnej, ust lub gardła, które mogą prowadzić do trudności w przełykaniu lub skrajnych trudności z oddychaniem

•    Skurcze i drętwienie mięśni (parestezje)

•    stan zapalny jelita grubego, powodujący bóle brzucha (zapalenie okrężnicy, w tym zapalenie jelita ślepego, niedokrwienne lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego)

•    perforacja jelita; utrata apetytu; bóle brzucha; stany zapalne błon śluzowych

:aw a


ÎM.Vt łiKSTWU iDROV/i ^artamen! Polityki Lekowe) i Farmar 00-952 Wars: in Miodowa

•    stany zapalne trzustki, bezobjawowe lub z objawami (głównie bóle brzucha)

•    wysokie ciśnienie krwi w trakcie i po podawaniu leku

•    niski poziom potasu i sodu we krwi, związany głównie z biegunką i wymiotami

Bardzo rzadkie działania niepożądane (wystęj)ujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

•    przemijające zaburzenia mowy

•    wzrost poziomu niektórych enzymów rozkładających cukry (amylaza) i tłuszcze (lipaza)

•    jeden przypadek zmniejszonej liczby płytek krwi, spowodowany wystąpieniem przeciwciał przeciw płytkom

Jeśli pacjent otrzymuje lek Irinotecan medac w terapii skojarzonej z cetuksymabem, niektóre działania niepożądane mogą pojawić się w związku z przyjmowaniem tych dwóch leków. Do takich skutków ubocznych należy trądzikopodobna wysypka. Należy zatem koniecznie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania preparatu cetuksymab.

Jeśli nasili się który kolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IRINOTECAN MEDAC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nic stosować leku Irinotecan medac po upływie terminu ważności zamieszczonego na fiolce i na opakowaniu kartonowym po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego.

Po rozcieńczeniu koncentratu, roztwór może być przechowywany przez 6 godzin w temperaturze pokojowej (15 °C - 25° C) lub przez 24 godziny w lodówce (2 °C - 8 °C).

Nie stosować leku Irinotecan medac, jeśli we fiolce lub po rozcieńczeniu koncentratu pojawd się jakikolwiek osad.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników' na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

i EüSTW (>' ZDJÜÜV 10-952 Warszawa

'• MinriOWÎÏ 1e

Co zawiera lek Irinotecan medac

•    Substancją czynną leku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny. Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trój wodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Jedna fiolka z 2 ml leku zawiera 40 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (40 mg/2 ml). Jedna fiolka z 5 ml leku zawiera 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (100 mg/5 ml). Jedna fiolka z 15 ml leku zawiera 300 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (300 mg/15 ml).

•    Inne składniki leku to sorbitol (E420), kwas mlekowy, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH 3,5) i woda do wstrzykiwali.

Jak wygląda lek Irinotecan medac i co zawiera opakowanie

Lek Irinotecan medac 20 mg/ml koncentrat to sporządzania roztworu do infuzji jest przezroczystym, żółtym roztworem.

Irinotecan medac 40 mg: Jedna fiolka zawierająca 2 ml.

Irinotecan medac 100 mg: Jedna fiolka zawierająca 5 ml.

Irinotecan medac 300 mg: Jedna fiolka zawierająca 15 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Niemcy


Wytworca:

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6, D-22880 Wedel, Niemcy


Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Irinotecan    medac 20    mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgia    Irinotecan    medac 20    mg/ml, Solution à diluer pour perfusion

Bulgaria    Irinotecan medac 20 mg/ml concéntrate for solution for infusion,

HpHHoreKaH Melare 20 mg/ml KOHucirrpaT 3a Hit(|)y3HoneH pa3TBop Czechy    Irinotecan medac 20 mg/ml, koncentrát pro přípravu infiizního roztoku

Dania    Irinotecan    ’’medac”

Estonia    Irinotecan    medac 20    mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Finlandia    Irinotecan medac 20 mg/ml, Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francja    IRINOTECAN MEDAC 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Grecja    Irinotecan    medac 20    mg/ml, FIukvô ÔiàXupa yia xcapaoKemj SiaLûpaxoç rcpoç éyxuar|

Hiszpania    Irinotecan    medac 20    mg/ml, Concentrado para solución para perfusión

Holandia    Irinotecan HCl-trihydraat medac 20 mg/ml, Concentraat voor oplossing voor infusie

Irlandia    Irinotecan    medac 20    mg/ml, concéntrate for solution for infusion

Litwa    Irinotecan    medac 20    mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Łotwa    Irinotecan medac 20 mg/ml koncentrâts inftiziju šklduma pagatavošanai


Irinomedac® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung Irinotecan medac 20 mg/ml, Konsentrat til infusjonsvæske Irinotecan medac

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Węgr}'

Wielka Brytania


Irinotecano medac 20 mg/ml, Concentrado para soluçào para perfusäo Irinotecan medac 20 mg/ml, concentrât pentru solujie perfuzabilä Irinotecan medac 20 mg/ml infúzny koncentrát

Irinotekanijev klorid medac 20 mg/ml koncentrát za raztopino za infundiranje Irinotecan medac 20 mg/ml, Koncentrát tili infusionsvätska, Iösning Irinotecan medac 20 mg/ml, koncentrátům oldatos infúzióhoz Irinotecan medac 20 mg/ml, concéntrate for solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR} /|jf 52 ,TO40 f ,

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Instrukcja dotycząca użytkowania, przygotowania do stosowania oraz usuwania pozostałości produktu Irinotecan tnedac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Użytkowanie

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, lek Irinotecan medac należy sporządzać i przechowywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Wymagane jest używanie ochronnych okularów, masek i rękawiczek.

Jeżeli Irinotecan medac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji lub przygotowany roztwór do infuzji dostanie się przypadkowo na skórę, należy go natychmiast dokładnie zmyć wodą z mydłem. Jeżeli Irinotecan medac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji lub przygotowany roztwór do infuzji dostanie się na błony śluzowe, należy je natychmiast przepłukać wodą.

Przygotowanie roztworu do wlewu dożylnego

Podobnie jak inne leki wstrzykiwane dożylnie, roztwór do infuzji leku Irinotecan medac należy przygotowywać w warunkach aseptycznych.

W przypadku pojawienia się osadu we fiolce z koncentratem lub po rozcieńczeniu koncentratu, preparat należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi środków cytotoksycznych.

W warunkach aseptycznych, przy użyciu kalibrowanej strzykawki pobrać z fiolki wymaganą ilość leku Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji i wstrzyknąć do worka infuzyjnego o pojemności 250 ml lub butelki infuzyjnej zawierającej 0,9 % roztwór chlorku sodu bądź 5 % roztwór glukozy. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać.

Roztwór irynotekanu do infuzji należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Leku Irinotecan medac nie należy podawać w formie jednorazowej dawki dożylnej lub wlewu dożylnego w czasie krótszym niż 30 minut lub dłuższym niż 90 minut.

Po rozcieńczeniu w 0,9 % roztworze chlorku sodu lub 5 % roztworze glukozy, golowy do użycia preparat wykazuje trwałość chemiczną i fizyczną maksymalnie przez 6 godzin w temperaturze pokojowej (około 25 °C) w naświetlonym pomieszczeniu lub przez 48 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce (około 2 °C - 8 °C).

i)R'


rvllM

Depa

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast po sporządzeniu. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania gotowego roztworu i warunki poprzedzające jego zastosowanie spoczywa na użytkowniku. Zwykle roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż przez 6 godzin w temperaturze pokojowej lub 24 godziny w temperaturze od 2 °C do 8 °C, chyba, że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

rtWlSlŁR&i flu Departament Polityki i.6K°w ) ' 00-952 Warszawa ul Miodowa

15

Irinotecan medac

Charakterystyka Irinotecan medac

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan medac, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego, co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Jedna fiolka z 2 ml leku zawiera 40 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (40 mg/2 ml). Jedna fiolka z 5 ml leku zawiera 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (100 mg/5 ml). Jedna fiolka z 15 ml leku zawiera 300 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego (300 mg/15 ml).

Substancje pomocnicze: sorbitol (E420).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, żółty roztwór.

pH 3,0 - 3,8

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Irinotecan medac jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego i odbytnicy.

•    w monoterapii, u pacjentów po niepowodzeniu terapii 5-fluorouracylem.

•    w terapii skojarzonej z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym, u pacjentów nieleczonych uprzednio chemioterapią w zaawansowanym stadium choroby.

Lek Irinotecan medac w skojarzeniu z cetuksymabem jest stosowany w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego i odbytnicy, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu.

Lek Irinotecan medac w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest stosowany w leczeniu pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego lub odbytnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Lek przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Po rozcieńczeniu, roztwór do infuzji z irynotekanem należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie

W monoterapii (u pacjentów wcześniej leczonych):

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 i jest podawana raz na 3 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz punkty 4.4 i 6.6).

W terapii skojarzonej (u pacjentów wcześniej nieleczonych):

Bezpieczeństwo oraz skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1).

Irynotekan plus 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie:

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 180 mg/m2 i jest podawana raz na 2 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po którym podaje się we wlewie kwas folinowy oraz 5-fluorouracyl.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania stosowanego równocześnie cetuksymabu można znaleźć w informacji dołączonej do tego produktu leczniczego. Zwykle stosuje się taką samą dawkę irynotekanu jaka była podana w ostatnim cyklu poprzedniego schematu leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekanu nie należy podawać wcześniej niż po godzinie od zakończenia wlewu cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego dla bewacyzumabu.

Modyfikacje dawkowania

Irynotekan należy podawać po odpowiednim zmniejszeniu się wszystkich działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) oraz po całkowitym ustąpieniu biegunki spowodowanej podawaniem leku.

Dawkę irynotekanu i 5-FU w kolejnym wlewie należy zmniejszyć i dostosować do stopnia działań niepożądanych, które wystąpiły podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie należy opóźnić o 1 lub 2 tygodnie, aby mogły ustąpić działania niepożądane spowodowane podawaniem leku.

Dawkę irynotekanu i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15 - 20 % w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    Toksyczność hematologiczna (neutropenia 4. stopnia, gorączka neutropeniczna [neutropenia 3. - 4. stopnia oraz gorączka 2. - 4. stopnia], trombocytopenia i leukopenia [4. stopnia]).

•    Toksyczność niehematologiczna (3. - 4. stopnia).

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu podawanego w skojarzeniu z irynotekanem zgodnych z informacją dołączoną do tego produktu leczniczego.

W przypadku podawania bewacyzumabu w terapii skojarzonej irynotekan/5-FU/FA, należy stosować się do zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania zawartych w charakterystyce produktu leczniczego dla bewacyzumabu.

Czas trwania leczenia

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do wystąpienia progresji procesu chorobowego lub niedopuszczalnej toksyczności.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W monoterapii:

Dawkę początkową irynotekanu należy dostosować do poziomu bilirubiny we krwi (do 3-krotnej wartości górnej granicy normy [GGN]) u pacjentów w stanie ogólnym < 2 według klasyfikacji WHO. U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50 %, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), dlatego ryzyko uszkodzenia krwi jest większe. Z tego względu, w tej grupie pacjentów zaleca się wykonywanie raz w tygodniu pełnej morfologii krwi.

•    U pacjentów ze stężeniem bilirubiny 1,5-krotnie większym niż GGN, zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż GGN, zalecana dawka irynotekanu wynosi 200 mg/m2.

•    Pacjenci ze stężeniem bilirubiny ponad 3-krotnie większym niż GGN nie powinny być leczeni irynotekanem (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami wątroby leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania irynotekanu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych irynotekanu u pacjentów w podeszłym wieku. Jednak, w związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów w tej grupie pacjentów, dawkę leku należy dobierać szczególnie ostrożnie. Ta grupa pacjentów wymaga szczególnie intensywnego nadzoru (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

•    Przewlekłe zapalenie jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka nadwrażliwość na chlorowodorek irynotekanu trójwodny lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku Irinotecan medac.

•    Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.4 i 4.6).

•    Stężenie bilirubiny większe niż 3-krotna wartość GGN (patrz punkt 4.4).

•    Ciężka niewydolność szpiku kostnego.

•    Stan sprawności według klasyfikacji WHO > 2.

•    Równoczesne stosowanie preparatów dziurawca zwyczajnego (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe informacje dotyczące przeciwwskazań dla cetuksymabu lub bewacyzumabu, znajdują się w materiałach informacyjnych dla tych produktów leczniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Irynotekan należy podawać wyłącznie na oddziałach szpitalnych wyspecjalizowanych w podawaniu cytostatyków oraz pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość zdarzeń niepożądanych, irynotekan może być stosowany jedynie, gdy przewidywane korzyści leczenia przeważają nad możliwym ryzykiem terapeutycznym w następujących przypadkach:

•    U pacjentów, u których występuje ryzyko powikłań, zwłaszcza tych, których stan sprawności według klasyfikacji WHO = 2.

•    W rzadkich przypadkach, gdy można podejrzewać, że pacjent nie będzie w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i długotrwałego leczenia przeciwbiegunkowego, w połączeniu z przyjmowaniem dużych ilości płynów w razie opóźnionej biegunki). W przypadku tych pacjentów zaleca się ścisły nadzór szpitalny.

W monoterapii irynotekan stosuje się zwykle w schemacie leczenia: 1 dawka co trzy tygodnie. Jednakże u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub u osób szczególnie narażonych na ryzyko ciężkiej neutropenii, można rozważyć podawanie leku w schemacie dawkowania: 1 dawka co tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Należy poinformować pacjentów o istniejącym ryzyku, że po ponad 24 godzinach od podania irynotekanu, lub w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego kursu terapii, może wystąpić opóźniona biegunka. W monoterapii pierwszy płynny stolec występował przeciętnie w 5 dniu po infuzji irynotekanu. Pacjenci powinni niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu biegunki i szybko rozpocząć właściwe leczenie.

Do pacjentów ze zwiększonym ryzykiem biegunki należą osoby po uprzedniej radioterapii okolic brzucha/miednicy, pacjenci z podwyższoną wyjściowo leukocytozą, chorzy w stanie sprawności według klasyfikacji WHO > 2, oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie dla życia, zwłaszcza gdy jednocześnie występuje neutropenia.

Po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawierających sole mineralne i natychmiast rozpocząć odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Leczenie przeciwbiegunkowe powinno zostać przepisane przez oddział szpitalny, w którym irynotekan został podany. Po wypisaniu ze szpitala, pacjent powinien zaopatrzyć się w przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto pacjent powinien zawsze informować lekarza lub oddział szpitalny podający irynotekan o wystąpieniu biegunki.

Zalecane obecnie leczenie przeciwbiegunkowe polega na podawaniu dużych dawek loperamidu (pierwsza dawka 4 mg, a następnie 2 mg co 2 godziny). Leczenie to należy kontynuować bez jakichkolwiek zmian przez 12 godzin po ostatnim wystąpieniu płynnego stolca. W żadnym razie nie powinno się stosować loperamidu dłużej niż przez 48 godzin, z uwagi na niebezpieczeństwo niedrożności porażennej jelit oraz nie krócej niż przez 12 godzin.

Oprócz leczenia przeciwbiegunkowego, profilaktycznie powinno się stosować antybiotyki o szerokim zakresie działania, zwłaszcza gdy biegunce towarzyszy ciężka neutropenia (liczba neutrofilów mniejsza niż 500 komórek/mm3).

Poza zastosowaniem antybiotyków, w leczeniu biegunki zaleca się hospitalizację w następujących przypadkach:

•    Biegunka z towarzyszącą gorączką

•    Biegunka stopnia ciężkiego (wymagająca dożylnego uzupełniania płynów)

•    Biegunka utrzymująca się po 48 godzinach leczenia dużymi dawkami loperamidu

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet pacjentom, u których opóźnione biegunki występowały w poprzednich cyklach leczenia.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka zalecane jest zmniejszenie dawki w kolejnych

Hematologia

W czasie leczenia irynotekanem zaleca się wykonywanie co tydzień pełnych kontrolnych badań morfologii krwi. Należy poinformować pacjentów o ryzyku neutropenii i znaczeniu wystąpienia gorączki. Neutropenia z gorączką (temperatura > 38°C i liczba neutrofilów < 1000 komórek/mm3) wymaga pilnego leczenia szpitalnego za pomocą dożylnych antybiotyków o szerokim spektrum działania.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, zalecane jest zmniejszenie dawki w kolejnych kursach leczenia (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką zwiększa się ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej. U pacjentów z ciężką biegunką należy wykonać pełne badanie morfologii krwi.

Pacjenci z obniżoną aktywnością enzymu UDP-glukuronylotransferazy (ang. uridine diphosphate glucuronosyltransferase. UGT) kodowanego przez gen UGT1A1

SN-38 jest poddawany detoksykacji do glukuronidu SN-38 za pośrednictwem genu UGT1A1. U osób z wrodzonym niskim stopniem ekspresji UGT1A1 (zespół Criglera Najjara typ I i typ II oraz u osób homozygotycznych dla allelu UGT1A1*28 [zespół Gilberta]) zwiększa się ryzyko toksycznego działania irynotekanu. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Badania parametrów czynności wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem terapii.

Cotygodniowe badania morfologii krwi obwodowej zalecane są u pacjentów ze stężeniem bilirubiny w zakresie od 1,5 do 3 razy większym niż GGN, u których zmniejszony klirens irynotekanu (patrz punkt 5.2) zwiększa ryzyko toksyczności hematologicznej. Zalecenia dla pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna wartość GGN znajdują się w punkcie 4.3.

Nudności i wymioty

Profilaktyczne zastosowanie środków przeciwwymiotnych jest zalecane przed każdym podaniem irynotekanu. Nudności i wymioty obserwowane są często. Pacjenci, u których wystąpią wymioty związane z opóźnioną biegunką, powinni zostać jak najszybciej poddani leczeniu szpitalnemu.

Ostry zespół cholinergiczny

W razie wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka oraz inne objawy, takie jak: pocenie się, bolesne skurcze brzucha, łzawienie, zwężenie źrenic i nadmierne ślinienie się) należy, jeśli nie ma klinicznych przeciwwskazań (patrz punkt 4.8), podać podskórnie siarczan atropiny w dawce 0,25 mg. Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów chorych na astmę. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne stosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek irynotekanu.

Zaburzenia oddechowe

Śródmiąższowe zapalenie płuc manifestujące się jako zmiany naciekowe w płucach występuje rzadko podczas leczenia irynotekanem. Śródmiąższowe zapalenie płuc może prowadzić do śmierci. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc są: stosowanie leków uszkadzających płuca, radioterapia oraz podawanie czynnika stymulującego rozwój kolonii (ang. colony stimulating factor, CSF). Pacjentów z czynnikami ryzyka należy przed leczeniem oraz podczas leczenia irynotekanem uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy ze strony układu

oddechowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów, a zwłaszcza zaburzeń czynności wątroby, u pacjentów w podeszłym wieku należy szczególnie ostrożnie dobierać dawkę (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelit

Irynotekanu nie należy podawać dopóki nie ustąpi u pacjenta niedrożność jelit (patrz punkt 4.3). Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Inne

Ze względu na zawartość sorbitolu, nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

W sporadycznych przypadkach występowały: zaburzenia czynności nerek, niedociśnienie lub niewydolność krążenia u pacjentów odwodnionych na skutek biegunki i (lub) wymiotów albo posocznicy.

Należy stosować antykoncepcję w trakcie leczenia i co najmniej przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.6).

Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami będącymi silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazol) lub z lekami indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, dziurawiec), gdyż mogą one wpływać na metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji irynotekanu z lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Irynotekan wykazuje aktywność antycholinoesterazy, a leki o takich właściwościach mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i przeciwdziałać blokadzie nerwowo-mięśniowej po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) osłabia działanie irynotekanu, metabolitu irynotekanu SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz zmniejsza efekt farmakodynamiczny.

Te leki przeciwdrgawkowe powodowały zmniejszenie AUC SN-38 i glukuronidu SN-38 o ponad 50 %. Ponadto indukcja enzymów cytochromu P450 3A wpływała na nasilenie procesu glukuronidacji oraz procesu wydalania z żółcią, co może przyczyniać się do osłabienia działania irynotekanu oraz jego metabolitów.

Badanie wykazało, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu prowadziło do zmniejszenia AUC głównego metabolitu pochodnej kwasu amidowalerianowego (APC) o 87 % i zwiększenia AUC SN-38 o 109 %, w porównaniu z podaniem samego irynotekanu.

Należy zachować środki ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki należące do inhibitorów cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazol) lub indukujące cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina). Jednoczesne stosowanie irynotekanu z lekami hamującymi lub indukującymi ten szlak metaboliczny może zmieniać metabolizm irynotekanu

W niewielkim badaniu farmakokinetycznym (n = 5), w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350 mg/m2 oraz dziurawiec zwyczajny (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg zaobserwowano zmniejszenie o 42 % stężenia aktywnego metabolitu irynotekanu (SN-38) w surowicy.

Dlatego nie należy stosować irynotekanu razem z preparatami dziurawca zwyczajnego (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i kwasu folinowego w terapii skojarzonej, nie wpływa na parametry farmakokinetyczne irynotekanu.

Nie ma dowodów wskazujących, że profil bezpieczeństwa irynotekanu zmienia się pod wpływem stosowania cetuksymabu i odwrotnie.

W jednym z badań, stwierdzono podobne stężenia irynotekanu u pacjentów otrzymujących terapię skojarzoną irynotekan/5-FU/FA oraz u pacjentów otrzymujących terapię irynotekan/

5 -FU/FA/bewacyzumab.

Stężenia aktywnego metabolitu irynotekanu (SN-38) analizowano w podgrupach pacjentów (około 30 osób w każdej badanej grupie). Stężenia SN-38 były wyższe średnio o 33 % u pacjentów otrzymujących terapię irynotekan/5-FU/FA w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu do pacjentów otrzymujących tę samą terapię bez bewacyzumabu. Ze względu na znaczne różnice między poszczególnymi pacjentami oraz ograniczoną liczebność badanych grup, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zaobserwowane zwiększone stężenia SN-38 były efektem stosowania bewacyzumabu. Stwierdzono nieznacznie częstsze występowanie działań niepożądanych: biegunki i leukopenii. Donoszono o częstszym zmniejszaniu dawki irynotekanu u pacjentów otrzymujących terapię irynotekan/5-FU/FA w skojarzeniu bewacyzumabem.

U pacjentów, u których podczas równoczesnego stosowania irynotekanu i bewacyzumabu wystąpi ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia, należy zmodyfikować dawkę irynotekanu, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w punkcie 4.2.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowaniu irynotekanu u kobiet w ciąży.

Embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu zostało udowodnione u królików i szczurów. Nie należy, zatem stosować irynotekanu u kobiet w ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i do 3 miesięcy po okresie leczenia. W razie wystąpienia ciąży pacjentka powinna niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Laktacja

W badaniach prowadzonych na samicach szczurów otrzymujących znakowany 14C irynotekan, stwierdzono jego przenikanie do mleka. Nie wiadomo, czy irynotekan przenika do mleka ludzkiego. W związku z tym, z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, matki leczone irynotekanem powinny zaprzestać karmienia piersią na czas trwania terapii (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjentów należy ostrzec o możliwości wystąpienia w ciągu 24 godzin od podania irynotekanu zawrotów głowy i zaburzeń widzenia oraz przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą urządzeń mechanicznych w razie wystąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisane poniżej odnoszą się do irynotekanu. Brak dowodów, by cetuksymab zmieniał profil bezpieczeństwa irynotekanu lub odwrotnie. Podczas jednoczesnego stosowania z cetuksymabem dodatkowe, zgłoszone działania niepożądane były takie, jakich się spodziewano w związku z zastosowaniem cetuksymabu (m.in. wysypka trądzikopodobna u 88 % pacjentów). Zalecane jest zatem zapoznanie się również z materiałami informacyjnymi dotyczącymi cetuksymabu.

Dane dotyczące działań niepożądanych w terapii skojarzonej z bewacyzumabem można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego dla bewacyzumabu.

Następujące działania niepożądane, które mają możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem irynotekanu, pochodzą z wyników badań grupy 765 pacjentów otrzymujących lek w zalecanej dawce 350 mg/m2 w monoterapii oraz grupy 145 pacjentów leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej z 5-FU/FA, w schemacie co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2.

Najczęstsze (> 1/10) działania niepożądane ograniczające wielkość podawanej dawki irynotekanu to: opóźniona biegunka (występująca po ponad 24 godzinach od podania leku) oraz zaburzenia krwi, takie jak: neutropenia, anemia czy trombocytopenia.

Często obserwowano ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny. Główne objawy określono jako wczesną biegunkę oraz zespół wielu innych objawów, takich jak bóle brzucha, zapalenie spojówek, katar sienny, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe ogólne samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, zwężenie źrenic, łzawienie oczu i nadmierne ślinienie się, które pojawiają się w ciągu 24 godzin od podania pierwszej infuzji irynotekanu koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Objawy te ustępują po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Opóźniona biegunka

W monoterapii:

Ciężka biegunka występowała u 20 % pacjentów, którzy stosowali się do zaleceń dotyczących leczenia biegunki. W ocenianych cyklach terapii, u 14 % pacjentów wystąpiła ciężka biegunka. Pierwszy płynny stolec występował 5 dnia (mediana czasu) po infuzji irynotekanu.

W terapii skojarzonej:

Ciężka biegunka występowała u 13,1 % pacjentów, którzy stosowali się do zaleceń dotyczących leczenia biegunki. W ocenianych cyklach terapii, u 3,9 % pacjentów wystąpiła ciężka biegunka.

Zaburzenia krwi

Neutropenia

Neutropenia, zarówno w monoterapii jak i w terapii skojarzonej, była odwracalna i nie nasilała się wraz z dawką, a średni czas do wystąpienia największego jej nasilenia wynosił 8 dni.

W monoterapii:

Neutropenia występowała u 78,7 % pacjentów, z czego o nasileniu ciężkim (liczba neutrofilów < 500 komórek/mm3) u 22,6 % pacjentów. W ocenianych kursach leczenia, u 18 % pacjentów liczba neutrofilów zmniejszyła się do poniżej 1000 komórek/mm3, a u 7,6 % była mniejsza niż 500 komórek/ mm3.

Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle w ciągu 22 dni.

Gorączka z ciężką neutropenią występowała u 6,2 % pacjentów i w 1,7 % cykli terapeutycznych.

Zakażenia występowały u około 10,3 % pacjentów (2,5 % cykli terapii) i były związane z ciężką neutropenią u około 5,3 % pacjentów (1,1 % cykli terapii), natomiast w dwóch przypadkach zakażenia doprowadziły do śmierci pacjenta.

W terapii skojarzonej:

Neutropenia występowała u 82,5 % pacjentów, z czego o nasileniu ciężkim (liczba neutrofilów

<    500 komórek/mm3) u 9,8 % pacjentów.

W ocenianych cyklach leczenia, u 67,3 % pacjentów liczba neutrofilów zmniejszyła się do poniżej 1000 komórek/mm3, a u 2,7 % była mniejsza niż 500 komórek/mm3.

Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle w ciągu 7 lub 8 dni.

Gorączka z ciężką neutropenią występowała u 3,4 % pacjentów i w 0,9 % cykli terapii.

Zakażenia występowały u około 2 % pacjentów (0,5 % cykli terapii) i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1 % pacjentów (0,5 % cykli terapii), natomiast w jednym przypadku zakażenie doprowadziło do śmierci pacjenta.

Anemia

W monoterapii:

Anemię obserwowano u około 58,7 % pacjentów (u 8 % stężenie hemoglobiny wynosiło mniej niż 8 g/dl, a u 0,9 % mniej niż 6,5 g/dl).

W terapii skojarzonej:

Anemię obserwowano u 97,2 % pacjentów (u 2,1 % stężenie hemoglobiny wynosiło mniej niż 8 g/dl). Trombocytopenia W monoterapii:

Trombocytopenię (< 100 000 komórek/mm3) obserwowano u 7,4 % pacjentów i w 1,8 % cyklach terapii, przy czym w 0,9 % przypadków, tj. 0,2 % cykli, liczba płytek wynosiła

<    50 000 komórek/mm3.

U niemal wszystkich pacjentów stwierdzano normalizację liczby płytek w ciągu 22 dni.

W terapii skojarzonej:

Trombocytopenię (< 100 000 komórek/mm3) obserwowano u 32,6 % pacjentów i w 21,8 % cykli terapii, natomiast ciężkich przypadków trombocytopenii (< 50 000 komórek/mm3) nie zaobserwowano.

Po wprowadzeniu leku do sprzedaży opisano 1 przypadek obwodowej trombocytopenii, w której występowały przeciwciała przeciwpłytkowe.

Działania niepożądane podsumowano w tabeli poniżej, stosując częstość występowania według kryteriów MedDRA. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Bardzo często: > 1/10 Często:    > 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: > 1/1 000 do < 1/100 Rzadko:    > 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko:    < 1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych

danych)

Układ narządów

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

•    Ciężka opóźniona biegunka

•    Ciężkie nudności i wymioty w monoterapii

Często

•    Ciężkie nudności i wymioty w terapii skojarzonej

•    Przypadki odwodnienia (zwykle związane z biegunką i (lub) wymiotami)

•    Zaparcie związane z podawaniem irynotekanu i (lub) loperamidu

Niezbyt często

•    Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (jeden przypadek udokumentowany bakteriologicznie: Clostridium difficile)

•    Niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność sercowo-krążeniowa na skutek odwodnienia spowodowanego biegunką i (lub) wymiotami

•    Niedrożność jelit, krwawienie z żołądka i (lub) jelit

Rzadko

•    Zapalenie okrężnicy, łącznie z zapaleniem jelita ślepego oraz niedokrwiennym lub wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy

•    Perforacja jelita

•    Inne łagodne objawy, takie jak brak łaknienia, bóle brzucha oraz zapalenie śluzówki

•    Objawowe lub bezobjawowe zapalenie trzustki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

•    Neutropenia (odwracalna i nie nasilająca się wraz z dawką)

•    Anemia

•    Trombocytopenia w terapii skojarzonej

•    Przypadki infekcji w monoterapii

Często

•    Neutropenia z gorączką

•    Przypadki infekcji w terapii skojarzonej

•    Przypadki infekcji spowodowane ciężką neutropenią, w trzech przypadkach zakończone śmiercią pacjenta

•    Trombocytopenia w monoterapii

Bardzo rzadko

• Jeden przypadek obwodowej trombocytopenii, w której występowały przeciwciała przeciwpłytkowe.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

• Wyłysienie (przemijające)

Niezbyt często

• Łagodne reakcje skórne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

• Gorączka bez infekcji oraz bez towarzyszącej jej ciężkiej neutropenii w monoterapii

Często

•    Gorączka bez infekcji oraz bez towarzyszącej jej ciężkiej neutropenii w terapii skojarzonej

•    Ciężki przemijający zespół cholinergiczny (główne objawy określono jako wczesną biegunkę oraz zespół innych objawów, takich jak: bóle brzucha, zapalenie spojówek, katar sienny, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe ogólne samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia wzroku, zwężenie źrenic, łzawienie i nadmierne ślinienie się.)

•    Osłabienie

Niezbyt często

• Reakcje wokół miejsce podania

Układ narządów

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Badania diagnostyczne

Bardzo często

• W terapii skojarzonej obserwowano w surowicy przemijający wzrost (stopnia 1. i 2.) aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej lub stężenia bilirubiny, bez przerzutów do wątroby.

Często

•    W monoterapii obserwowano w surowicy przemijający, łagodny lub umiarkowany wzrost aktywności aminotransferaz lub fosfatazy alkalicznej lub stężenia bilirubiny, bez przerzutów do wątroby.

•    W terapii skojarzonej zaobserwowano w surowicy przemijający wzrost stężenia bilirubiny stopnia 3.

•    Przemijające, łagodne lub umiarkowane wzrosty stężenia kreatyniny w surowicy

Rzadko

• Hipokaliemia i hiponatremia

Bardzo rzadko

• Zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

•    Śródmiąższowe zapalenia płuc objawiające się jako nacieki płucne

•    Wczesne objawy, takie jak duszność

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

• Łagodne reakcje alergiczne

Rzadko

• Reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

• U pacjentów z posocznicą obserwowano niewydolność nerek, niedociśnienie krwi lub niewydolność sercowo-krążeniową.

Zaburzenia serca

Rzadko

• Nadciśnienie krwi podczas wlewu lub po jego zakończeniu

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

• Wczesne objawy: skurcze mięśni i parestezje

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

• Przemijające zaburzenia mowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

• Zespół rozpadu guza

4.9 Przedawkowanie

Zgłaszano przypadki przedawkowania po podaniu dawek około 2 razy większych od zalecanej dawki leczniczej, które mogą prowadzić do śmierci. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie irynotekanu. Pacjentowi należy zapewnić możliwie najlepszą opiekę w zapobieganiu odwodnienia z powodu biegunki oraz w leczeniu występujących infekcji.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe, kod ATC: L01XXl9. Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest to środek przeciwnowotworowy, działający jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. Metabolizowany jest w większości tkanek przez karboksyesterazę do SN-38, związku o większej aktywności niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i wykazującego silniejsze działanie cytotoksyczne wobec licznych linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstawanie jednoniciowych odcinków DNA, blokujących widełki replikacyjne DNA i odpowiedzialnych za cytotoksyczne właściwości leku. Dowiedziono, że działanie cytotoksyczne jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

In vitro, irynotekan i SN-38 nie są w znaczący sposób rozpoznawane przez P-glikoproteinę wielolekooporną (ang. Multi drug resistance, MDR) i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych opornych na doksorubicynę i winblastynę.

Irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym guzom mysim (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny w przypadku nowotworów wykazujących ekspresję P-glikoproteiny MDR (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Poza działaniem przeciwnowotworowym, najważniejszym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

W monoterapii

Badania kliniczne fazy II/III, z co 3-tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z 5-fluorouracylem (5-FU) okazała się nieskuteczna. Skuteczność irynotekanu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Badanie fazy III

Irynotekan vs. leczenie wspomagające

Irynotekan 5-fluorouracil (

vs.

5-FU)

Irynoteka

n

Leczenie

wspomagające

Wartość p

Irynotekan

5-FU

Wartość p

Liczba pacjentów

183

90

127

129

Przeżycie bez progresji choroby po 6 miesiącach |%1

Nie

dotyczy

Nie dotyczy

33,5

26,7

0,03

Przeżycie po 12 miesiącach

r%i

36,2

13,8

0,0001

44,8

32,4

0,0351

Mediana przeżycia |w miesiącachi

9,2

6,5

0,0001

10,8

8,5

0,0351

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących co 3-tygodniowy schemat dawkowania, przeżycie bez progresji choroby wynosiło 30 % po 6 miesiącach leczenia, a

mediana czasu przeżycia wynosiła 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Ponadto przeprowadzono badania nieporównawcze II fazy, w grupie 304 pacjentów leczonych z zastosowaniem co tygodniowego schematu dawkowania. Pacjenci otrzymywali irynotekan we wlewie dożylnym trwającym 90 minut, w dawce 125 mg/m2 przez 4 kolejne tygodnie, a następnie mieli 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia wynosiła 10 miesięcy. Obserwowano podobny profil bezpieczeństwa podczas tygodniowego schematu dawkowania u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2, w porównaniu z co 3-tygodniowym schematem dawkowania. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni.

W terapii skojarzonej

Badania kliniczne III fazy przeprowadzono w grupie wcześniej nieleczonych 385 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami. Pacjenci byli leczeni co 2-tygodniowym (patrz punkt 4.2) albo tygodniowym schematem dawkowania. W schemacie co 2-tygodniowym, w pierwszym dniu podawano irynotekan w dawce 180 mg/m2 (raz na 2 tygodnie), a następnie kwas folinowy (w dawce 200 mg/m2 w dwugodzinnym wlewie dożylnym) oraz 5-fluorouracyl (w dawce 400 mg/m2 w szybkim jednorazowym wlewie dożylnym, a następnie w dawce 600 mg/m2 w 22-godzinnym wlewie dożylnym). W drugim dniu podawano kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz według tych samych schematów dawkowania. W schemacie tygodniowym podawano irynotekan w dawce 80 mg/m2, a następnie kwas folinowy (w dawce 500 mg/m2 w 2-godzinnym wlewie dożylnym) oraz 5-fluorouracyl (w dawce 2 300 mg/m2 w 24-godzinnym wlewie dożylnym) przez okres 6 tygodni.

Skuteczność irynotekanu w badanej terapii skojarzonej w dwóch podanych wyżej schematach dawkowania, oceniano w grupie 198 pacjentów.

Terapia skojarzona (n = 198)

Schemat tygodniowy (n = 50)

Schemat co

2-tygodniowy (n = 148)

Irinotecan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Irinotecan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Irinotecan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Odsetek odpowiedzi na leczenie [%1

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

< 0,001

0,045

0,005

Mediana czasu do progresji choroby [w miesiącach]

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

< 0,001

NS

0,001

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie [w miesiącach]

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

0,043

NS

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby [w miesiącachl

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

< 0,001

NS

0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia [w miesiącachl

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

0,0014

NS

< 0,001

Mediana przeżycia [w miesiącach]

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

0,028

NS

0,041

* jak w populacji uwzględnionej w protokole badania klinicznego; 5-FU = 5-fluorouracyl; FA = kwas folinowy; NS = niezamienny statystycznie

W tygodniowym schemacie leczenia, ciężka biegunka występowała u 44,4 % pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5-FU/FA oraz u 25,6 % pacjentów leczonych wyłącznie 5-FU/FA. Ciężka neutropenia (liczba neutrofilów < 500 komórek/mm3) występowała u 5,8 % pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5-FU/FA oraz u 2,4 % pacjentów leczonych wyłącznie 5-FU/ FA.

Ponadto mediana czasu do pogorszenia się ogólnego stanu pacjenta była statystycznie znamiennie dłuższa w przypadku podawania irynotekanu w terapii skojarzonej, w porównaniu z leczeniem 5-FU/FA w monoterapii (p = 0,046).

Jakość życia pacjentów w tym badaniu klinicznym III fazy oceniano według kwestionariusza EORTC QLQ-C30. W grupach leczonych irynotekanem czas do ostatecznego pogorszenia był zwykle dłuższy. Stosunek ogólnego stan zdrowia do jakości życia (Global Health Status/Quality of Life) był nieznacznie lepszy w grupie leczonej irynotekanem w terapii skojarzonej, chociaż w stopniu niezamiennym statystycznie, co wskazuje, że skuteczne leczenie skojarzone z zastosowaniem irynotekanu nie musi wpływać na jakość życia.

W terapii skojarzonej z cetuksymabem

Skuteczność skojarzenia cetuksymabu z irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Łącznie terapię skojarzoną otrzymało 356 pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego, którego komórki wykazywały ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). U tych pacjentów wcześniejsze leczenie cytotoksyczne zawierające irynotekan zakończyło się niepowodzeniem a ich ocena w skali sprawności Kamofsky’ego nie była niższa niż 60, ale dla większości chorych była równa lub większa niż 80.

Badanie EMR 62 202-007: badanie randomizowane, porównujące stosowanie terapii skojarzonej obejmującej cetuksymab i irynotekan (218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (111 pacjentów).

Badanie IMCL CP02-9923: próba otwarta bez grupy kontrolnej oceniająca terapię skojarzoną u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności pochodzące z wymienionych badań podsumowano w poniższej tabeli:

Badanie

n

ORR

DCR

PFS (w miesiącach)

OS (w miesiącach)

n [%]

95 % CI

n [%]

95 % CI

Mediana

95 % CI

Mediana

95 % CI

Cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202-007

218

50

(22,9)

17,5,

29,1

121

(55,5)

48,6,

62,2

4,1

2,8, 4,3

8,6

7,6, 9,6

IMCL

CP02-9923

138

21

(15,2)

9,7, 22,3

84

(60,9)

52,2,

69,1

2,9

2,6, 4,1

8,4

7,2, 10,3

Cetuksymab

EMR 62 202-007

111

12

(10,8)

5,7, 18,1

36

(32,4)

23,9,

42,0

1,5

1,4, 2,0

6,9

5,6, 9,1

n = liczba chorych; CI = przedział ufności; DCR = odsetek kontroli choroby (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią na leczenie lub stabilizacją choroby przez okres co najmniej 6 tygodni); ORR = odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą odpowiedzią lub częściową odpowiedzią); OS = całkowity czas przeżycia; PFS = przeżycie bez progresji choroby

Skuteczność leczenia skojarzonego z zastosowaniem cetuksymabu i irynotekanu była większa niż monoterapii cetuksymabem pod względem wartości odsetka odpowiedzi obiektywnych (ORR), odsetka kontroli choroby (DCR) oraz czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniu randomizowanym nie wykazano wpływu na całkowity czas przeżycia (ryzyko względne 0,91, p = 0,48).

W terapii skojarzonej w bewacyzumabem

W aktywnie kontrolowanym, randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, z podwójnie ślepą próbą, oceniano bewacyzumab w skojarzeniu z irynotekanem, 5-fluorouracylem i kwasem folinowym jako leczenie pierwszego rzutu w rozsianym raku okrężnicy i odbytnicy (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do schematu irynotekan/5-fluorouracyl/kwas folinowy istotnie statystycznie wydłużało całkowity czas przeżycia. Korzyść kliniczna, wyrażona czasem całkowitego przeżycia, była widoczna we wszystkich zdefiniowanych uprzednio podgrupach pacjentów, włączając te zdefiniowane w oparciu o wiek, płeć, stopień sprawności, lokalizację guza pierwotnego, liczbę zajętych narządów i czas trwania uogólnionej fazy procesu nowotworowego. Dane dostępne są także w charakterystyce produktu leczniczego dla bewacyzumabu. Wyniki skuteczności leczenia uzyskane w badaniu AVF2107g podsumowano w poniższej tabeli.

Grupa 1 Irynotekan/ 5 -FU/FA/placebo

Grupa 2 Irynotekan/ 5-FU/FA/bewacizumab a

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu przeżycia [w miesiącach]

15,6

20,3

95 % przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Ryzyko względneb

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu przeżycia [w miesiącach]

6,2

10,6

Ryzyko względneb

0,54

Wartość p

< 0,0001

Całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie

Odsetek [%]

34,8

44,8

95 % przedział ufności

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi na leczenie

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie [w miesiącach]

7,1

10,4

25 - 75 percentyl [w miesiącach]

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

a 5 mg/kg co 2 tygodnie. b W stosunku do grupy kontrolnej.

Dane farmakokinetyczne i farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych irynotekanu (tj. neutropenii i biegunki) zależy od ekspozycji (wartości AUC) na lek macierzysty i jego metabolit SN-38. Zaobserwowano istotną korelację między toksycznym wpływem leku na układ krwiotwórczy (zmniejszeniem liczby krwinek białych i maksymalnym zmniejszeniem liczby neutrofilów) oraz intensywnością biegunki, a wartościami AUC dla irynotekanu i SN-38 w monoterapii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W badaniu I fazy na 60 pacjentach po zastosowaniu schematu dawkowania w postaci 30-minutowych wlewów dożylnych powtarzanych co 3 tygodnie, z dawkami od 100 do 750 mg/m2, irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji. Średnia wartość klirensu osoczowego wynosiła 15 l/h/m2, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania irynotekanu w osoczu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w fazie końcowej 14,2 godziny. Metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 13,8 godzin. Średnie najwyższe stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, osiągane pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2, wynosiły odpowiednio 7,7 ąg/ml i 56 ng/ml, a średnie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) odpowiednio 34 ąg-h/ml i 451 ng-h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono w badaniach klinicznych II fazy na grupie 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych według różnych schematów dawkowania i różnymi dawkami leku. Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu trójkompartmentowego były zbliżone do parametrów stwierdzanych w badaniach klinicznych I fazy. We wszystkich badaniach wykazano, że działanie irynotekanu i SN-38 zwiększa się proporcjonalnie do podanej dawki irynotekanu oraz że ich parametry farmakokinetyczne są niezależne od liczby uprzednio podanych cykli terapii, czy też schematu dawkowania.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65 % i 95 %.

Wyniki badań metabolicznych i badań rozkładu masy, w których stosowano irynotekan znakowany węglem radioaktywnym l4C wykazały, że ponad 50 % dawki leku podanego dożylnie, jest wydalana w postaci niezmienionej, 33 % jest eliminowane z kałem (głównie w żółci), a 22 % z moczem.

Każdy z dwóch podanych niżej szlaków metabolicznych, odpowiada za co najmniej 12 % podanej dawki leku:

•    Hydroliza przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38. SN-38 jest eliminowany z organizmu głównie przez sprzęganie z kwasem glukuronowym, a następnie wydalany z żółcią oraz z moczem (mniej niż 0,5 % podanej dawki irynotekanu).

Glukuronidowa pochodna SN-38 prawdopodobnie jest następnie hydrolizowana w jelitach.

•    Oksydacyjna przemiana końcowego pierścienia piperydyny z udziałem enzymów cytochromu P-450 3A, w wyniku których powstaje pochodna kwasu aminowalerianowego (APC) i główna pochodna aminowa (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci nie zmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, w postaci pochodnej glukuronidowej metabolitu SN-38 oraz w postaci samego metabolitu SN-38. Tylko metabolit SN-38 wykazuje istotną aktywność cytotoksyczną.

U pacjentów, u których stężenie bilirubiny 1,5 do 3 razy przekracza górny poziom normy, klirens irynotekanu jest zmniejszony o około 40 %. U tych pacjentów podanie irynotekanu w dawce 200 mg/ m2 prowadzi do uzyskania stężenia leku w surowicy porównywalnego ze stężeniem uzyskiwanym u pacjentów chorych na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby, którym podawano irynotekan w dawce 350 mg/m2.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W warunkach in vitro wykazano działanie mutagenne irynotekanu i SN-38 w teście aberracji chromosomów na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO), jak również in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Nie wykazano jednak działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano lek raz w tygodniu przez 13 tygodni w maksymalnej dawce 150 mg/m2 (stanowiącej mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi), nie stwierdzono nowotworów związanych z podawaniem leku w trakcie 91 tygodniowej obserwacji po zakończeniu leczenia.

Badania toksyczności po jednorazowym i wielokrotnym podaniu irynotekanu przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne obejmowały układ krwiotwórczy i limfatyczny. U psów obserwowano opóźnioną biegunkę połączoną z zanikiem i ogniskową martwicą błon śluzowych jelit oraz wyłysienie. Nasilenie wymienionych objawów zależało od dawki. Objawy te były odwracalne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E420)

Kwas mlekowy

Sodu wodorotlenek (do uzyskania pH 3,5)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności 2 lata.

Rozcieńczony produkt leczniczy (roztwór do infuzji)

Po rozcieńczeniu w 0,9 % roztworze chlorku sodu lub 5 % roztworze glukozy, gotowy do użycia preparat wykazuje trwałość chemiczną i fizyczną maksymalnie przez 6 godzin w temperaturze pokojowej (około 25 °C) w oświetlonym pomieszczeniu lub przez 48 godzin, jeśli przechowywany jest w lodówce (około 2 °C - 8 °C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast po sporządzeniu. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania gotowego roztworu i warunki poprzedzające jego zastosowanie spoczywa na użytkowniku. Zwykle roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż przez 6 godzin w temperaturze pokojowej lub 24 godziny w temperaturze od 2 °C do 8 °C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Irinotecan medac 40 mg:

Fiolka z oranżowego szkła typu I, o pojemności 2 ml, zamykana korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Irinotecan medac 100 mg:

Fiolka z oranżowego szkła typu I, o pojemności 5 ml, zamykana korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Irinotecan medac 300 mg:

Fiolka z oranżowego szkła typu I, o pojemności 15 ml, zamykana korkiem z gumy halobutylowej pokrytej fluoropolimerem i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off. Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, lek Irinotecan medac należy sporządzać i przechowywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Wymagane jest używanie ochronnych okularów, masek i rękawiczek.

Jeżeli Irinotecan medac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji lub przygotowany roztwór do infuzji dostanie się przypadkowo na skórę, należy go natychmiast dokładnie zmyć wodą z mydłem. Jeżeli Irinotecan medac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji lub przygotowany roztwór do infuzji dostanie się na błony śluzowe, należy je natychmiast przepłukać wodą.

Przygotowanie roztworu do wlewu dożylnego

Podobnie jak inne leki wstrzykiwane dożylnie, roztwór do infuzji leku Irinotecan medac należy przygotowywać w warunkach aseptycznych (patrz punkt 6.3).

W przypadku pojawienia się osadu we fiolce z roztworem lub roztworze po rozcieńczeniu, preparat należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi środków cytotoksycznych.

W aseptycznych warunkach, przy użyciu kalibrowanej strzykawki, pobrać z fiolki wymaganą ilość leku Irinotecan medac koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji i wstrzyknąć do worka infuzyjnego o pojemności 250 ml lub butelki infuzyjnej zawierającej 0,9 % roztwór chlorku sodu bądź 5 % roztwór glukozy. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać.

Usuwanie

Wszystkie materiały użyte do rozcieńczania i podawania leku należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

Lek przeznaczony wyłącznie do użytku jednorazowego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 D-20354 Hamburg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16473

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.02.2010r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.03.2010r.

Irinotecan medac