+ iMeds.pl

Irinotecan polpharma 20 mg/mlUlotka Irinotecan polpharma

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA

Irinotecan Polpharma, 20 mg/ml, Lmiccnlral <I.j sporządzania roztrroru do infuzji

Irinotecani hydrochloridum trihydricnm

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irinotecan Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem    leku Irinotecan Polpharma

3.    Jak stosować lek Irinotecan Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irinotecan Polpharma

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IRINOTECAN POLPHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Irinotecan Polpharma należy do grupy leków zwanych cytostatykami (leki przcciwnowotworowe).

Lek Irinotecan Polpharma jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego i odbytu u dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami, jak też jako pojedynczy lek.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IRINOTECAN POLPHARMA

Lek Irinotecan Polpharma nie zostanie podany, jeśli:

•    występuje uczulenie (nadwrażliwość) na irynotekan lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6. „Inne informacje”)

•    występuje jakakolwiek inna choroba jelit lub w przeszłości występowała niedrożność jelit

•    pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

•    występuje podwyższony poziom bilirubiny we krwi (3 razy większy od normy)

•    występuje ciężka niewydolność szpiku kostnego

•    pacjent jest w złym stanie ogólnym (według standardów międzynarodowych)

•    pacjent zażywa ziele dziurawca (Hypericum perforation).

Lekarz zachowa szczególną ostrożność podając lek Irinotecan Polpharma:

Lek jest przeznaczony tylko dla dorosłych. Powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów w podeszłym wieku.

Ponieważ irynotekan jest lekiem przeciwnowotworowym będzie podawany na specjalnym oddziale i pod kontrolą lekarza wyspecjalizowanego w podawaniu leków przeciwnowotworowych. Personel oddziału wyjaśni pacjentowi, na co powinien zwrócić szczególną uwagę podczas i po leczeniu.

Co może wystąpić zaraz po rozpoczęciu leczenia?

•    Pierwsze 24 godzinv po podaniu leku Irinotecan Polpharma

W czasie podawania irynotekanu (30-90 minut) i w krótkim czasie po podaniu mogą wystąpić następujące objawy:

biegunka    - łzawienie MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej ' tłarmacji ul. Miodowa 15 00-f)52 Warszawa

pocenie się    -    zaburzenia widzenia

ból w nadbrzuszu    -    nadmierne wydzielanie śliny

Medyczny termin określający te objawy to ostry zespół cholinergiczny, który może być leczony (atropiną). W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Od dnia po podaniu leku Irinotecan Polpharma do następnego leczenia:

W tym czasie u pacjenta mogą występować różne objawy, które mogą być poważne i wymagać natychmiastowego leczenia i kontroli lekarza. Mogą to być:

Biegunka

Wystąpienie biegunki po 24 godzinach po podaniu leku Irinotecan Polpharma (opóźniona biegunka) może być poważne. Często występuje około 5. dnia po podaniu. Biegunka powinna być natychmiast leczona pod ścisłą kontrolą lekarską. Natychmiast po wystąpieniu pierwszych płynnych stolców należy:

1.    Zażyć lek przeciwbiegunkowy przepisany przez lekarza, ściśle według zaleceń. Leczenia nie można zmienić bez konsultacji z lekarzem. Zalecanym lekiem przeciwbiegunkowym jest loperamid (4 mg pierwsze podanie i następnie 2 mg co 2 godziny, również w nocy), l ak należy postępować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Zalecanej dawki loperamidu nie należy przyjmować dłużej niż 48 godzin.

2.    Natychmiast należy zacząć pić duże ilości wody lub płynów nawadniających (np. wody, wody sodowej, napojów gazowanych, zup lub doustnych płynów nawadniających).

3.    Natychmiast poinformować lekarza prowadzącego leczenie o wystąpieniu biegunki. Jeśli nie ma możliwości skontaktowania się z lekarzem, należy skontaktować się z oddziałem szpitalnym prowadzącym leczenie produktem Irinotecan Polpharma. Ważne jest aby poinformować odpowiednie osoby o wystąpieniu biegunki.

Może być konieczna hospitalizacja, dlatego należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub oddziałem szpitalnym prowadzącym leczenie, jeśli:

•    występują nudności i wymioty jednocześnie z biegunką

•    występuje gorączka wraz z biegunką

•    jeśli biegunka nie ustąpiła po 48 godzinach po rozpoczęciu podawania leku przeciwbiegunkowego.

Uwaga!

Nie należy stosować innego leku przeciwbiegunkowego niż przepisał lekarz ani innych od wyżej wymienionych płynów. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lekarza. Lek przeciwbiegunkowy nie inoże być stosowany w celu zapobiegania biegunce, nawet jeśli biegunka nie występowała w poprzednich cyklach leczenia.

Gorączka

Wystąpienie gorączki powyżej 38°C może być objawem zakażenia, szczególnie wtedy, gdy występuje także biegunka. W przypadku pojawienia się gorączki (powyżej 38°C) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem szpitalnym, gdyż może być konieczne zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Nudności i wymioty

W przypadku występowania nudności i (lub) wymiotów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem szpitalnym.

Neutropenia

Irynotekan może powodować zmniejszenie ilości niektórych krwinek białych, biorących udział w zwalczaniu zakażeń. Jest to neutropenia. Neutropenia często występuje podczas leczenia irynotekanem i jest przemijająca. Jest ona także poważnym działaniem niepożądanym, dlatego powinna być natychmiast leczona i monitorowana. Lekarz zaleci regularne badanie krwi w celu monitorowania tego rodzaju białych krwinek.

y«iNiiśiLKSTWti ZLiKUWIA

Oepartamc-nt Polityki Lekowej i Farmacji ui. Miodowa 152 00-052 Warszawa

Trudności z oddychaniem

W przypadku trudności z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z oddziałem szpitalnym.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed zastosowaniem leczenia irynotekanem i przed każdym następnym cyklem leczenia, powinna być monitorowana czynność wątroby (poprzez badania krwi).

Zaburzenia czynności nerek

Ponieważ lek ten nie był testowany u pacjentów z chorobami nerek, lekarz powinien sprawdzić czy nie występują zaburzenia czynności nerek.

Stosowanie z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio Ickach, również tych, które wydawane są bez recepty, w tym także preparatów ziołowych.

Nie należy przyjmować następujących leków w tym samym czasie co Irinotecan Polpharma, ponieważ mogą one zaburzać działanie irynotekanu:

•    ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    rylampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)

•    karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina (leki stosowane w leczeniu padaczki).

Nie należy stosować ziela dziurawca (Hypericum perforation) podczas terapii irynotekanem, ponieważ może zaburzać skuteczność irynotekanu. Jeśli pacjent stosuje ziele dziurawca, powinien natychmiast to przedyskutować z lekarzem.

W razie konieczności leczenia chirurgicznego, należy poinformować lekarza lub anestezjologa o stosowaniu tego leku, ponieważ irynotekan może zaburzać działanie innych leków stosowanych podczas operacji.

Ciąża i karmienie piersią

Irynotekanu nie wolno stosować w czasie ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę.

Zarówno mężczyźni jak i kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas stosowania leku i przez co najmniej 3 miesiące po zakończeniu leczenia. W razie wystąpienia w tym czasie ciąży, należy natychmiast poinformować lekarza.

Nie wiadomo czy irynotekan jest wydzielany do mleka kobiecego.

Dlatego, karmienie piersią należy przerwać w trakcie leczenia produktem Irinotecan Polpharma. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Irynotekan może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. W przypadku ich występowania, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych ani też obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Irinotecan Polpharma

Lek zawiera sorbitol. W przypadku nietolerancji fruktozy, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IRINOTECAN POLPHARMA

Irynotekan będzie podawany w infuzji dożylnej przez 30 do 90 minut. Ilość podanego roztworu będzie uzależniona od wieku, rozmiaru i ogólnego stanu pacjenta. Zależeć będzie także od innych leków jednocześnie stosowanych do leczenia nowotworu. Lekarz obliczy powierzchnię ciała pacjenta w metrach kwadratowych (nr).

•    Jeśli pacjent poprzednio był leczony 5-fluorouracylem, otrzyma sam irynotekan w dawce początkowej 350 mg/m2 co 3 tygodnie.

•    Jeśli wcześniej nie była stosowana chemioterapia pacjent otrzyma 180 mg/nr irynotekanu co 2 tygodnie. Następnie zostanie podany kwas folinowy i 5-fIuorouracyl.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji ui. Miodowa 15 0; )•952 Warszawa ^

Dostosowanie dawkowania przez lekarza, będzie uzależnione od stanu pacjenta i działań niepożądanych.

W przypadku podania większej niż zalecana dawki leku Irinotecan Polpharma

W przypadku, gdy zostanie podana większa dawka produktu Irinotecan Polpharma niż wymagana, działania niepożądane mogą być ciężkie. U pacjenta zostanie zastosowane leczenie zapobiegające odwodnieniu związane z biegunką oraz jakimikolwiek powikłaniami infekcyjnymi.

Jeśli pacjentowi wydaje się, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, powinien to zgłosić swojemu lekarzowi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem Icku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Irinotecan Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane związane ze stosowaniem irynotekanu jako pojedynczego leku. jak i w terapii skojarzonej z innymi lekami:

Należy natychmiast zgłosić lekarzowi o wystąpieniu następujących działań niepożądanych:

•    biegunka

•    wymioty

•    gorączka lub jakikolwiek rodzaj zakażenia

•    omdlenie, uczucie pustki w głowie lub zawroty głowy

•    stolce z krwią lub ciemne stolce

•    niemożność jedzenia i picia w wyniku nudności i wymiotów

•    trudności w oddychaniu.

Powyższe działania niepożądane mogą być ciężkie. Mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Bardzo częsty mi działaniami niepożądanymi (występującymi u więcej niż 1 na 10 pacjentów) są:

•    późna biegunka, występująca później niż po 24 godzinach po podaniu produktu (patrz punkt 2 ulotki w celu uzyskania dalszych informacji)

•    nudności (mdłości)

•    przemijające i zależne od dawki zmniejszenie białych krwinek (neutrołlli), niedokrwistość mogąca powodować uczucie osłabienia i pustki w głowie lub omdlenia, trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)

•    podwyższona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransfcrazy, fosfataza zasadowa) i zwiększone stężenie bilirubiny lub kreatyniny w badaniach laboratoryjnych

•    przemijające wypadanie włosów.

Częstymi działaniami niepożądanymi (występującymi u więcej niż 1 na 100 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 10 pacjentów) są:

•    ostry zespół cholinergiczny (główne jego objawy to wczesna biegunka, ból w nadbrzuszu, ból gardta, zapalenie spojówek, katar, niskie ciśnienie krwi, rozszerzenie naczyń krwionośnych, pocenie się, dreszcze, uczucie ogólnie złego samopoczucia lub choroby, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny) występujący w ciągu 24 godzin po infuzji (patrz punkt 2 w celu uzyskania dalszych informacji)

•    wysoka gorączka związana ze zmniejszeniem liczby neutrofili

•    odwodnienie związane z biegunką ¡(lub) wymiotami

•    zaparcia

•    zmęczenie.

fvJINIS'i'EkS'l YY<> Zdrowia Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15    .

00-952 Warszawa

Niezbyt częstymi działaniami niepożądanymi (występującymi u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 100 pacjentów) są:

•    reakcje alergiczne

•    łagodne reakcje skórne, łagodne reakcje w miejscu wstrzyknięcia

•    wczesne reakcje takie jak zaburzenia oddychania

•    choroba płuc (śródmiąższowe zapalenie płuc)

•    niedrożność jelit

•    bóle brzucha i zapalenie powodujące biegunkę (choroba zwana rzekomobloniastym zapaleniem jelit)

•    niewydolność nerek, niskie ciśnienie krwi lub niewydolność krążenia u pacjentów odwodnionych w wyniku biegunki i(lub) wymiotów lub sepsy (ciężkie zakażenie krwi).

Rzadkimi działaniami niepożądanymi (występującymi u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, lecz u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów) są:

•    ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne). Objawami mogą być: obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej lub gardła, które mogą powodować trudności w przełykaniu lub ciężkie zaburzenia oddychania. Jeśli wystąpią, należy natychmiast powiedzieć lekarzowi.

•    wczesne reakcje takie jak skurcze mięśni lub skurcze i drętwienie (parastezje)

•    krwawienie z przewodu pokarmowego i zapalenie okrężnicy

•    perforacja jelita, brak łaknienia, bóle brzucha, zapalenie błon śluzowych

•    zapalenie trzustki

•    podwyższone ciśnienie krwi podczas i po infuzji

•    obniżony poziom potasu i sodu we krwi, w większości przypadków związany z biegunką i wymiotami.

Bardzo rzadkimi działaniami niepożądanymi (występującymi u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

są:

•    przemijające zaburzenia mowy

•    zwiększona aktywność niektórych enzymów przewodu pokarmowego, rozkładających cukry i tłuszcze.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IRINOTECAN POLPHARMA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Fiolki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, tekturowym pudełku, w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Do jednorazowego użycia.

Zawartość fiolki powinna być zużyta natychmiast po rozcieńczeniu, gdyż nie zawiera środków konserwujących. Jeśli rozcieńczenie przygotowano w kontrolowanych, sprawdzonych warunkach z zachowaniem aseptyki, produkt może być przechowywany przez 24 godziny w temp. do 30°C i przez 48 godzin w temp. 2 - 8°C. Rozcieńczony produkt należy chronić przed światłem.

Nie stosować leku Irinotecan Polpharma po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

MINISTERSTWO ¿BKOWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji ul. Miodowa 15    5

00-952 Warszawa

INNE INFORMACJE

6.


Co zawiera lek Irinotecan Polpharma

•    Substancją czynną Icku jest chlorowodorek irynotekanu trójwodny.

Jeden ml koncentratu zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Każda fiolka 2 ml lub 5 ml zawiera odpowiednio 40 mg lub 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

•    Inne składniki Icku to kwas mlekowy, wodorotlenek sodu. kwas solny stężony, sorbitol (E420), woda do wstrzykiwali.

Jak wygląda lek Irinotecan Polpharma i co zawiera opakowanie

Irinotecan Polpharma koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest to przejrzysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

Wielkości opakowań:

I x fiolka 2 ml (40 mg)

I x fiolka 5 ml (100 mg)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

^—> 'Jo

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja użycia

Przygotowanie

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych. należy zachować środki ostrożności podczas przygotowania roztworu leku Irinotecan Polpharma.

Rozcieńczenie należy przeprowadzić w warunkach aseptycznych przez specjalnie przeszkolony personel w odpowiednim pomieszczeniu.

Należy unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

Instrukcje dotyczące postępowania z produktem Irinotecan Polpharma

1.    Należy korzystać z komory z laminarnym przepływem powietrza oraz stosować fartuchy i rękawice. Jeśli nie można skorzystać z komory z laminarnym przepływem powietrza, należy użyć maski na usta i okularów ochronnych.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki iniekcyjne i butle do infuzji oraz użyte kaniule, igły, cewniki, rurki oraz resztki leków przeciwnowotworowych powinny zostać usunięte zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla produktów cytotoksycznych z uwzględnieniem norm prawnych dotyczących usuwania produktów szkodliwych.

3.    W przypadku rozlania należy postępować zgodnie z instrukcją:

-    należy założyć ubranie ochronne

-    uszkodzone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na szkodliwe odpady - skażone powierzchnie należy zmyć dokładnie dużą ilością zimnej wody - zmyte powierzchnie należy wytrzeć dokładnie a materiały użyte do wycierania powinny zostać usunięte jako produkty szkodliwe.

4.    W przypadku kontaktu ze skórą, powierzchnię skóry należy przemyć dużą ilością bieżącej wody, a następnie mydłem z wodą. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi, należy je dokładnie przemyć wodą.

W przypadku uczucia dyskomfortu należy skontaktować się z lekarzem.

MINISTERSTWO ZDROWIA Oepartament Polityki Lekowej i farmacji ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

5. Jeśli produkt Irinotecan Polphartna dostanie się do oczu, należy je bardzo dokładnie przepłukać dużą ilością wody. Należy natychmiast skontaktować się z okulistą.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania

Irinotecan Polpharma koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do infuzji tylko po rozcieńczeniu w zalecanych roztworach przed podaniem, tj. w 0.9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy. Należy pobrać aseptycznie wymaganą ilość koncentratu irynotekanu z fiolki za pomocą skalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać, obracając ręcznie.

W przypadku zauważenia osadu w dołkach lub w roztworze do infuzji, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Usuwanie

Wszystkie urządzenia służące do przygotowania, podawania oraz inne, które miały kontakt z irynotekanem powinny zostać usunięte zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla produktów cytotoksycznych z uwzględnieniem norm prawnych dotyczących usuwania produktów szkodliwych.

MINISTKKSTWf > ¿DRUWIA

Departament Polityki lekowej i Farmacji ul. ivîiodowa 15 00-952 Warszawa

Irinotecan Polpharma

Charakterystyka Irinotecan polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Polpharma, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml koncentratu zawiera 20 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego {Irinotecani hydrochloridum trihydricum), co odpowiada 17,33 mg/ml irynotekanu.

Każda fiolka 2 ml i 5 ml produktu Irinotecan Polpharma zawiera odpowiednio 40 mg lub 100 mg chlorowodorku irynotekanu trójwodnego.

Substancja pomocnicza: sorbitol (E420).

Jedna fiolka 2 ml zawiera 90 mg sorbitolu.

Jedna fiolka 5 ml zawiera 225 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przejrzysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Irinotecan Polpharma jest wskazany w leczeniu pacjentów w zaawansowanym stadium raka jelita grubego i odbytu:

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracyIem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie byli dotychczas poddawani chemioterapii zaawansowanej choroby,

•    w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem.

Irynotekan w połączeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu raka jelita grubego i odbytu z przerzutami wykazującego ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, u pacjentów, u których wcześniej nie leczono przerzutów i po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego zawierającego leczenie irynotekanem (patrz punkt 5.1).

Irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany leczeniu pierwszego rzutu raka jelita grubego i odbytu z przerzutami.

Irynotekan w skojarzeniu z kapecytabiną Í z bewacyzumabem lub bez, jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu raka jelita grubego i odbytu z przerzutami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania wyłącznie u dorosłych. Po rozcieńczeniu, roztwór irynotekanu do wlewu dożylnego należy podawać do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie

Monoterapia (upacjentów wcześniej leczonych):

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc. podawana raz na trzy tygodnie, we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz „Sposób podawania” poniżej oraz punkty 4.4 i 6.6).

Terapia wieloiekowa (u pacjentów wcześniej niełeczonych):

Bezpieczeństwo i skuteczność irynotekanu w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1): irynotekan z 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie.

Zalecana dawka irynotekanu wynosi 180 mg/m2 pc. podawana raz na dwa tygodnie we wlewie dożylnym, trwającym od 30 do 90 minut, po którym podaje się we wlewie dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanego cetuksymabu, patrz druki informacyjne tego produktu.

Zasadniczo, stosuje się tę samą dawkę irynotekanu co w ostatnich cyklach wcześniej stosowanej terapii wielolekowej z irynotekanem. Nie wolno podawać irynotekanu wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu infuzji cetuksymabu.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanego bewacyzumabu, patrz charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) dla bewacyzumabu.

Dawkowanie i sposób podawania jednocześnie stosowanej kapecytabiny, patrz punkt 5.1 oraz odpowiednie rozdziały ChPL dla kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania

Irynotekan należy podawać po odpowiednim zmniejszeniu nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i całkowitym ustąpieniu biegunki, związanej z podawaniem leku.

Dawkę chlorowodorku irynotekanu i 5-FU (jeśli jest stosowany) należy zmniejszyć w kolejnym kursie chemioterapii, w zależności od najwyższego stopnia działań niepożądanych, które wystąpiły podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie irynotekanem można opóźnić o 1-2 tygodnie do ustąpienia działań niepożądanych związanych z lekiem.

Dawkę chlorowodorku irynotekanu i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w przypadku wystąpienia:

•    toksyczności hematologicznej (neutropenia stopnia 4.), neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3.-4. i gorączka stopnia 2.-4,), trombocytopenia i leukopenia (stopnia

4.);

•    toksyczności niehematologicznej (stopnia 3.-4.).

Modyfikacja dawkowania jednocześnie stosowanego z irynotekanem cetuksymabu, patrz informacja o leku dla tego produktu.

Modyfikacja dawkowania jednocześnie stosowanego bewacyzumabu z połączeniem irynotekan/5FU/FA, patrz ChPL bewacyzumabu.

W połączeniu z kapecytabiną u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę, zgodnie z ChPL kapecytabiny. Również modyfikacja dawkowania jednocześnie stosowanych leków, patrz ChPL kapecytabiny.

Długość leczenia

Leczenie irynotekanem należy kontynuować do momentu wystąpienia progresji procesu nowotworowego lub znacznego nasilenia działań niepożądanych.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

W monoterapii: U pacjentów ze stężeniem bilirubiny nie większym niż 3-krotna wartość górnej granicy normy (GGN) oraz ze stanem ogólnym < 2 wg klasyfikacji WHO, zaleca się modyfikację dawki produktu Irinotecan Polpharma. U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5,2), dlatego też ryzyko uszkodzenia układu krwiotwórczego jest większe. W tej grupie pacjentów zaleca się wykonywanie co tydzień pełnego badania morfologii krwi.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5 razy większe niż GGN, zalecana dawka irynotekanu wynosi 350 mg/m2 pc.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż GGN, zalecana dawka irynotekanu wynosi 200 mg/m" pc.

•    Nie zaleca się leczenia irynotekanem pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna wartość GGN (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Nie ma danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych irynotekanem w chemioterapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie zaleca się stosowania irynotekanu, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych irynotekanu u pacjentów w podeszłym wieku. W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów w tej grupie pacjentów, dawkę leku należy dobrać szczególnie ostrożnie. Pacjenci z tej grupy powinni podlegać ścisłej kontroli lekarskiej (patrz punkt 4.4).

Dzieci:

Irynotekan nie powinien być stosowany u dzieci.

Sposób podawania

Irynotekan jest lekiem cytotoksycznym, informacje dotyczące rozcieńczania oraz szczególnych środków ostrożności dotyczących usuwania i przygotowania leku do stosowania patrz punkt 6.6. Irynotekanu nie należy podawać w postaci bolusa dożylnego ani infuzji krótszych niż 30 minut oraz dłuższych niż 90 minut.

4.3    Przeciwwskazania

Przewlekłe choroby zapalne jelit i(Iub) niedrożność jelita grubego (patrz punkt 4.4).

Wcześniej występująca nadwrażliwość na irynotekan lub na substancje pomocnicze.

Ciąża i karmienie piersią (patrz punkt 4.4 i 4.6).

Stężenie bilirubiny ponad 3 razy większe od GGN (patrz punkt 4.4).

Ciężkie zaburzenie czynności szpiku.

Stan ogólny wg klasyfikacji WHO > 2.

Jednoczesne stosowanie produktów dziurawca (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe przeciwwskazania cetuksymabu, bewacyzumabu lub kapecytabiny - patrz druki informacyjne tych produktów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Irinotecan Polpharma należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej, na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu cytostatyków.

Ze względu na rodzaj i częstość powodowanych działań niepożądanych, irynotekan należy podawać w poniższych przypadkach wyłącznie wtedy, gdy spodziewane korzyści z jego stosowania przewyższają możliwe ryzyko:

t,


•    u pacjentów z dużym ryzykiem toksyczności, zwłaszcza znajdujących się w stanie ogólnym 2 wg klasyfikacji WHO,

•    w nielicznych przypadkach, gdy pacjenci nie są w stanie stosować się do zaleceń dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i przedłużonego zastosowania terapii przeciwbiegunkowej i picie dużych ilości napojów po wystąpieniu opóźnionej biegunki). W takich przypadkach zaleca się umieszczenie pacjentów w szpitalu i objęcie ścisłą obserwacją.

Irynotekan w monoterapii jest zwykle stosowany w schemacie dawkowania raz na 3 tygodnie. Niemniej jednak, w przypadku pacjentów wymagających ściślejszej kontroli lub szczególnie zagrożonych wystąpieniem ciężkiej neutropenii można rozważać schemat podawania leku raz na tydzień (patrz punkt 5.1).

Opóźniona biegunka

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia opóźnionej biegunki, która może pojawić się po upływie ponad 24 godzin po podaniu irynotekanu, w dowolnym momencie przed kolejnym podaniem leku.

W monoterapii pierwszy płynny stolec występował średnio 5. dnia po wlewie irynotekanu. Pacjenci powinni poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu biegunki i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Do grupy pacjentów szczególnie podatnych na wystąpienie biegunki należą pacjenci po wcześniejszej radioterapii okolic brzucha/miednicy, z hiperleukocytozą w badaniu wyjściowym, pacjenci w stanie ogólnym >2 i kobiety. Nieleczona biegunka może zagrażać życiu pacjenta, szczególnie w przypadku występującej jednocześnie neutropenii.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawierających elektrolity oraz zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Recepta na lek przeciwbiegunkowy zostanie wypisana choremu na oddziale, na którym będzie podany irynotekan. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zakupić przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki móc natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto, w przypadku pojawienia się biegunki pacjent musi poinformować o tym lekarza prowadzącego lub szpital, w którym podano irynotekan.

Aktualnie zalecana terapia przeciwbiegunkowa obejmuje duże dawki loperamidu (dawka początkowa 4 mg, następnie dawka 2 mg podawana co 2 godziny). Terapię należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca. Nie wolno modyfikować dawki. W żadnym przypadku nie powinno się podawać loperamidu dłużej niż przez 48 godzin w takich dawkach, ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia niedrożności porażennej jelit, jak i przez okres krótszy niż 12 godzin.

Oprócz leczenia przeciwbiegunkowego należy stosować profilaktycznie antybiotyki o szerokim zakresie działania w przypadku, gdy biegunce towarzyszy ciężka neutropenia (liczba granulocytów obojętnochłonnych <500/mm3).

Oprócz leczenia antybiotykami pacjent powinien być poddany leczeniu szpitalnemu biegunki w następujących przypadkach:

•    wystąpienie biegunki z towarzyszącą gorączką,

•    ciężka biegunka (wymagająca dożylnego nawodnienia),

•    biegunka nie ustępująca w ciągu 48 godzin po rozpoczęciu terapii loperamidem w dużych dawkach.

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet u pacjentów, u których opóźnione biegunki występowały w czasie poprzednich kursów leczenia irynotekanem.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka zaleca się zmniejszenie dawki podczas następnego kursu leczenia (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia irynotekanem zaleca się cotygodniowe badanie morfologii krwi. Pacjenci powinni być poinformowani o zagrożeniu wystąpienia neutropenii i znacznej gorączki. W przypadku neutropenii z gorączką (temperatura >38°C i liczba granulocytów obojętnochłonnych <1000/mm3) należy natychmiast podjąć leczenie szpitalne, stosując dożylne antybiotyki o szerokim spektrum działania.

U pacjentów, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, zaleca się zmniejszenie dawki leku w kolejnym kursie chemioterapii (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką istnieje zwiększone ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej.

U pacjentów tych należy wykonać morfologię krwi obwodowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Przed rozpoczęciem terapii oraz przed każdym cyklem chemioterapii należy wykonać badanie parametrów czynności wątroby.

U pacjentów z hiperbilirubinemią (stężenie bilirubiny od 1,5 do 3 razy większe niż wartość GGN) jest zmniejszony klirens irynotekanu (patrz punkt 5.2) i zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej, dlatego u pacjentów z tej grupy co tydzień należy wykonywać pełne badanie morfologii krwi. Pacjenci, u których stężenie bilirubiny jest 3 razy większe niż wartość GGN (patrz punkt 4.3) nie powinni być leczeni irynotekanem.

Nudności i wymioty

Profilaktyczne stosowanie środków przeciwwymiotnych jest zalecane przed każdym podaniem irynotekanu. Po podaniu irynotekanu często obserwowano nudności i wymioty. Pacjentów, u których wystąpią wymioty z opóźnioną biegunką należy jak najszybciej hospitalizować.

Ostry zespół cholinergicznv

W przypadkach wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka oraz innych objawów takich jak: pocenie się, bolesne skurcze brzucha, łzawienie, zwężenie źrenic i ślinienie) należy, o ile nie ma klinicznych przeciwwskazań (patrz punkt 4.8), podać podskórnie siarczan atropiny w dawce 0,25 mg. Należy zachować ostrożność podczas podawania siarczanu atropiny pacjentom chorym na astmę. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne stosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek irynotekanu.

Zaburzenia za strony układu oddechowego

Śródmiąższowa choroba płuc z naciekami płucnymi niezbyt często występuje podczas stosowania irynotekanu. Śródmiąższowa choroba płuc może zakończyć się zgonem. Rozwój nacieków w płucach jest związany z następującymi czynnikami ryzyka: jednoczesne stosowanie leków toksycznych dla płuc, radioterapii i czynników stymulujących kolonie granulocytame. Pacjenci z czynnikami ryzyka, przed i podczas terapii powinni być monitorowani pod kątem objawów ze strony układu oddechowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności narządów wewnętrznych, a zwłaszcza wątroby, u osób w podeszłym wieku, należy ostrożnie dobierać wielkość dawki produktu Irinotecan Polpharma przewidzianej do podania (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelit

Nie należy podawać pacjentom produktu Irinotecan Polpharma do czasu ustąpienia niedrożności jelit (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Wvnaczvnienie

Należy ostrożnie podawać lek, aby uniknąć wynaczynienia, a miejsce wlewu należy obserwować czy nie wystąpił stan zapalny. Jeśli dojdzie do wynaczynienia, zaleca się przemycie tego miejsca sterylną wodą i przykładanie lodu.

Nadwrażliwość

Obserwowano reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anaftlaktyczne i rzekomoanafilaktyczne. Inne

Ze względu na zawartość sorbitolu, nie należy stosować produktu Irinotecan Polpharma w przypadku wrodzonej nietolerancji fruktozy.

W rzadkich przypadkach występowała niewydolność nerek, niedociśnienie lub zapaść krążeniowa u pacjentów z objawami odwodnienia wskutek biegunki i(lub) wymiotów lub posocznicy.

W trakcie leczenia i co najmniej przez 3 miesiące po jego zakończeniu, musi być stosowana skuteczna antykoncepcja.

Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami hamującymi (np. ketokonazol) lub indukującymi (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina lub ziele dziurawca)

CYP3A4, gdyż może się zmienić metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć możliwości występowania interakcji irynotekanu z lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Irynotekan wykazuje aktywność antycholinoesterazy, a leki hamujące aktywność antycholinoesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśni owej wywołanej przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo-mięśniowąpo niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) prowadzi do osłabienia działania irynotekanu, metabolitu irynotekanu SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz osłabienia działania farmakodynamicznego. Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych powodował zmniejszenie AUC SN-38 i glukuronidu SN-38 o 50% lub więcej. Dodatkowo indukcja enzymów cytochromu P-450 3A wpływała na nasilenie procesu glukuronidacji oraz wydzielania z żółcią. Procesy te mogą odgrywać rolę w osłabieniu działania irynotekanu orazjego metabolitów.

Badanie wykazało, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu prowadziło do zmniejszenia AUC pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC) o 87% i zwiększenia AUC SN-38 o 109%, w porównaniu z podawaniem samego iiynotekanu.

Należy przedsięwziąć środki ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki hamujące (np, ketokonazol) lub indukujące (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) metabolizm poprzez cytochrom P-450 3A4. Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami hamującymi lub indukującymi szlak metaboliczny, ponieważ może to zmieniać metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.4).

W małym badaniu farmakok in etycznym (n=5), w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350mg/m2pc. oraz ziele dziurawca (Hypericum perforatum) w dawce 900 mg, obserwowano zmniejszenie o 42% aktywnego metabolitu irynotekanu (SN-38) w surowicy krwi. Dziurawiec powoduje zmniejszenie stężenia SN-38 w surowicy krwi. Nie należy stosować jednocześnie irynotekanu wraz z produktami zawierającymi ziele dziurawca (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i kwasu folinowego w schemacie chemioterapii skojarzonej, nie wpływa na parametry farmakokinetyczne irynotekanu.

Nie stwierdzono, że profil bezpieczeństwa irynotekanu jest zaburzony przez cetuksymab i na odwrót.

W jednym badaniu, u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/FA bez lub w połączeniu z bewacyzumabem, stężenia irynotekanu były podobne. Stężenia SN-38 (aktywnego metabolitu irynotekanu), były analizowane u pacjentów (około 30 pacjentów w ramieniu badania). Stężenia SN-38 były średnio 33% wyższe u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/FA w połączeniu z bewacyzumabem niż u pacjentów leczonych tylko irynotekanem/5FU/FA. Ze względu na dużą zmienność osobniczą i ograniczoną liczbę uczestników badania, nie jest pewne czy zwiększenie SN-38 związane było z bewacyzumabem.

Obserwowano niewielki wzrost występowania biegunki i leukopenii.

Zanotowano więcej doniesień związanych ze zmniejszeniem dawki irynotekanu u pacjentów otrzymujących irynotekan/5FU/FA w połączeniu z bewacyzumabem.

U pacjentów, u których występuje silna biegunka, leukopenia lub neutropenia związana ze stosowaniem bewacyzumabu w połączeniu z irynotekanem należy zmodyfikować dawkę irynotekanu zgodnie z informacją podaną w punkcie 4.2.

4.6 Ciąża i laktacja

Ciaża

Brak danych o stosowaniu irynotekanu u kobiet w ciąży.

U królików i szczurów udowodniono embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu. Produktu Irinotecan Polpharma nie należy stosować u kobiet w ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Kobiety w okresie rozrodczym

Kobiety w okresie rozrodczym stosujące Irinotecan Polpharma należy poinformować, aby unikały zajścia w ciążę i zgłosiły natychmiast lekarzowi prowadzącemu informację o zajściu w ciążę (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Zarówno kobiety w wieku rozrodczym jak i mężczyźni, muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie i co najmniej przez 3 miesiące po zakończeniu terapii.

Karmienie piersią

W badaniach prowadzonych na samicach szczurów otrzymujących znakowany 14C irynotekan, stwierdzono jego przenikanie do mleka. Nie wiadomo, czy irynotekan jest wydzielany do mleka ludzkiego. Dlatego, z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt, matki leczone irynotekanem nie powinny karmić piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od podania leku oraz przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą urządzeń mechanicznych, w przypadku wystąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane podane w tym punkcie dotyczą irynotekanu. Brak informacji o wzajemnym wpływie na profil bezpieczeństwa irynotekanu i cetuksymabu. W połączeniu z cetuksymabem, wystąpienia dodatkowych działań niepożądanych należy spodziewać się po cetuksymabie (np. wysypka trądzikopodobna 88%). Należy zapoznać się także z drukami informacyjnymi cetuksymabu.

W celu uzyskania informacji o bewacyzumabie, należy zapoznać się także z ChPL bewacyzumabu.

Działania niepożądane występujące u pacjentów leczonych kapecytabiną w połączeniu z irynotekanem występujące dodatkowo do obserwowanych podczas monoterapii kapecytabiną lub częściej niż podczas monoterapii kapecytabiną, to: bardzo częste działania niepożądane wszystkich stopni\ zakrzepica/zator; częste działania niepożądane wszystkich stopni’, reakcje z nadwrażliwości, niedokrwienie serca/zawał; częste działania niepożądane stopnia 3. / 4.: gorączka neutropeniczna. Pełna informacja dotycząca działań niepożądanych powodowanych przez kapecytabinę, patrz ChPL kapecytabiny.

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. występujące u pacjentów leczonych kapecytabiną w połączeniu z irynotekanem i bewacyzumabem występujące dodatkowo do obserwowanych podczas monoterapii kapecytabiną lub częściej niż podczas monoterapii kapecytabiną, to: częste działania niepożądane stopnia 3. i 4.: neutropenia, zakrzepica/zator, nadciśnienie i niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego. Pełna informacja dotycząca działań niepożądanych powodowanych przez kapecytabinę i bewacyzumab, patrz ChPL kapecytabiny lub bewacyzumabu.

Informacje o działaniach niepożądanych, mających możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem irynotekanu pochodzą z wyników badań obejmujących grupę 765 pacjentów otrzymujących lek w zalecanej dawce 350 mg/m“ pc. w monoterapii i grupę 145 pacjentów, leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej z 5-FU/FA, w schemacie co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

Częstość występowania określono jako:

Bardzo częste (>1/10); częste (>1/100 do <1/10); niezbyt częste (>1/1 000 do <1/100); rzadkie (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadkie (<1/10 000).

Zaburzenia żołądka i jelit Opóźniona biegunka

Biegunka (występująca później niż w ciągu 24 godzin od podania leku) jest działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość podawanej dawki produktu irynotekanu.

W monoterapii:

Bardzo często’, ciężka biegunka występowała u 20% pacjentów, u których stosowano leczenie przeciwbiegunkowe. W ocenianych kursach chemioterapii u 14% pacjentów wystąpiła ciężka biegunka. Początek wystąpienia pierwszych płynnych stolców przypadał średnio 5. dnia po podaniu wlewu dożylnego irynotekanu.

W chemioterapii skojarzonej:

Bardzo często: ciężka biegunka występowała u 13,1% pacjentów, u których stosowano leczenie przeciwbiegunkowe. W ocenianych kursach chemioterapii u 3,9% pacjentów wystąpiła ciężka biegunka.

Niezbyt często: opisywane były przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit, przy czym w jednym z nich rozpoznanie zostało potwierdzone bakteriologicznie (Clostridium difficile).

Nudności i wymioty W monoterapii:

Bardzo często: nudności i wymioty miały ciężki przebieg u 10% pacjentów, u których stosowano leki przeć i wwym i otne.

W chemioterapii skojarzonej:

Często: odsetek ciężkich nudności i wymiotów był mniejszy (odpowiednio 2,1% i 2,8% pacjentów). Odwodnienie

Często: odwodnienie związane z biegunką i(lub) wymiotami.

Niezbyt często’, niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność sercowo-krążeniowa u pacjentów, którzy byli odwodnieni z powodu biegunki i (lub) wymiotów.

Inne zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcia związane z podawaniem irynotekanu i(lub) loperamidu występowały:

•    w monoterapii: u mniej niż 10% pacjentów

•    w leczeniu skojarzonym: u 3,4% pacjentów.

Niezbyt często: niedrożność jelit lub krwawienie z przewodu pokarmowego.

Rzadko: zapalenie okrężnicy, w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy oraz perforacja jelita.

Ze stosowaniem ¡rynotekanu związane były przypadki objawowego i bezobjawowego zapalenia trzustki.

Inne objawy o łagodnym przebiegu to: brak łaknienia, bóle brzucha i zapalenie błony śluzowej. Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem niepożądanym ograniczającym wielkość podawanej dawki irynotekanu. Zarówno w monoterapii, jak też w chemioterapii skojarzonej neutropenia była przemijająca i nie nasilała się wraz z dawką; średni czas do wystąpienia największego jej nasilenia wynosił 8 dni.

W monoterapii:

Bardzo często: neutropenia występowała u 78,7% pacjentów, z czego o nasileniu ciężkim (liczba neutrofili <500 komórek/mm3) u 22,6% pacjentów. W 18% ogólnej liczby kursów leczenia, liczba neutrofili zmniejszała się do <1000 komórek/mm3, a w 7,6% była mniejsza niż 500 komórek/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii obserwowano zwykle w okresie do 22 dni od podania leku. Niedokrwistość odnotowano u 58,7% pacjentów (8% ze stężeniem hemoglobiny <80 g/1 i 0,9% ze stężeniem hemoglobiny <65 g/1).

Często: gorączka z ciężką neutropenią występowała u 6,2% pacjentów i w 1,7% kursów chemioterapii.

Zakażenia występowały u około 10,3% pacjentów (w 2,5% kursów chemioterapii) i były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów (w 1,1% kursów chemioterapii). W dwóch przypadkach zakażenia spowodowały zgon pacjenta.

Trombocytopenię (<100 000 komórek/mm3) obserwowano u 7,4% pacjentów i w 1,8% kursów chemioterapii, przy czym w 0,9% przypadków, tj. 0,2% kursów, liczba płytek wynosiła <50 000 komórek/mm3.

U prawie wszystkich pacjentów obserwowano normalizację ilości płytek w ciągu 22 dni od podania leku.

W chemioterapii skojarzonej:

Bardzo często: neutropenia występowała u 82,5% pacjentów, z czego o nasileniu ciężkim (liczba neutrofili <500 komórek/mm3) u 9,8% pacjentów. Z ocenianych kursów chemioterapii, w 67,3% liczba neutrofili zmniejszała się do <1000 komórek/mm3, w tym w 2,7% liczba neutrofili wynosiła poniżej 500 komórek/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii następowało zwykle w ciągu 7- 8 dni po podaniu leku.

Niedokrwistość stwierdzano u 97,2% pacjentów (2,1% z hemoglobiną <8 g/dl).

Trombocytopenia (<100 000 komórek/mm3) stwierdzana była u 32,6% pacjentów i 21,8% kursów chemioterapii.

Nie obserwowano ciężkiej trombocytopenii (<50 000 komórek/mm3).

Opisano 1 przypadek obwodowej trombocytopenii z obecnością przeciwciał przeciwpłytkowych. Często: gorączka z ciężką neutropenią występowała u 3,4% pacjentów i w 0,9% kursów chemioterapii. Zakażenia występowały u około 2% pacjentów (0,5% kursów chemioterapii) i były połączone z ciężką neutropenią u około 2,1 % pacjentów (0,5% kursów), przy czym w 1 przypadku stwierdzono zgon pacjenta.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: obserwowano rzadkie przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolności sercowo-krążeniowej u pacjentów z posocznicą.

Zaburzenia ogółne i stany w miejscu podania Ostry zespół cholinereiczny

Często: ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny był obserwowany u 9% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 1,4% pacjentów leczonych w chemioterapii wielolekowej. Główne objawy tego zespołu to: wczesna biegunka oraz wiele innych objawów, takich jak bóle brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone wydzielanie śliny, występujące w czasie lub w ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu wlewu dożylnego irynotekanu.

Wyżej wymienione objawy ustępowały po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Astenia o ciężkim przebiegu występowała u <10% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% leczonych w chemioterapii wielolekowej. Nie określono jednoznacznego związku przyczynowego między tymi objawami, a podawaniem irynotekanu.

Gorączka bez zakażenia oraz bez towarzyszącej jej ciężkiej neutropenii występowała u 12% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% chorych otrzymujących chemioterapię wielolekową. Niezbyt często: opisywano również łagodne odczyny w miejscu podaniu infuzji.

Zaburzenia serca

Rzadko: nadciśnienie podczas lub po podania wlewu dożylnego.

Zaburzenia układu oddechowego> klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często', śródmiąższowe zapalenie płuc oraz zapalenia płuc z towarzyszącymi naciekami.

Wśród objawów wczesnych obserwowano także uczucie duszności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: przemijające łysienie.

Niezbyt często: łagodne reakcje skórne.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: łagodne reakcje alergiczne Rzadko: reakcje anafitaktyczne (anafilaktoidalne).

Zaburzenia mięśn i o wo-szkieleto we i tkanki łącznej

Rzadko: obserwowano wczesne objawy takie jak: skurcze mięśniowe oraz parestezje.

Badania diagnostyczne

Bardzo często: w chemioterapii skojarzonej w surowicy, przemijający wzrost (stopnia 1. i 2.) aktywności aminotransferaz (A1AT, AspAT), fosfatazy alkalicznej lub wzrost stężenia bilirubiny stwierdzano odpowiednio u 15%, 11%, 11% i 10% pacjentów bez przerzutów do wątroby. Przemijający wzrost aktywności enzymów wątrobowych stopnia 3., obserwowano odpowiednio u 0%, 0%, 0% i 1% pacjentów. Nie stwierdzono zwiększenia aktywności enzymów stopnia 4.

Często: w monoterapii, przemijający, lekki lub umiarkowany wzrost aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej oraz wzrost stężenia bilirubiny, obserwowano odpowiednio u 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów bez przerzutów do wątroby. Przemijające, lekkie lub umiarkowane zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy występowało u 7,3% pacjentów.

Rzadko: hipokaliemia i hiponatremia głównie związane z występowaniem biegunki i wymiotów. Bardzo rzadko: zwiększenie aktywności amylazy i(lub) lipazy.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: przemijające zaburzenia mowy, związane z wlewem dożylnym irynotekanu.

4.9 Przedawkowanie

Opisano przypadki przedawkowania irynotekanu po podaniu dawek 2 razy większych od zalecanej dawki leczniczej, które mogą kończyć się zgonem. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum dla irynotekanu. W przypadku przedawkowania należy zapobiegać odwodnieniu występującemu wskutek biegunki oraz rozpocząć leczenie powikłań związanych z zakażeniem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farma kody namiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwnowotworowe. Kod ATC: L01XX19

Dane doświadczalne

Irynotekanjest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest środkiem przeciwnowotworowym, działającym jako specyficzny inhibitor topoizomerazy I DNA. Metabolizowany jest w większości tkanek przez karboksyloesterazę do SN-3 8, związku o większej aktywności niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i wykazującego silniejsze działanie cytotoksyczne wobec licznych linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstawanie jednoniciowych odcinków DNA, blokujących widełki replikacyjne DNA i odpowiedzialnych za cytotoksyczne właściwości leku. Działanie cytotoksyczne irynotekanu i SN-38 jest zależne od czasu i specyficzne dla fazy S.

In vitro, irynotekan i SN-38 nie są w istotny sposób rozpoznawane przez glikoproteinę P (MDR) i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych odpornych na doksorubicynę i winblastynę.

Dodatkowo, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym guzom mysim (gruczołakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekanjest również aktywny w przypadku nowotworów wykazujących ekspresję glikoproteiny P (MDR) (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Poza działaniem przeciwnowotworowym, najważniejszym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

W chemioterapii wielolekowei w leczeniu pierwszego rzutu raka jelita grubego i odbytu z przerzutami:

W chemioterapii wielolekowei z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

Badania kliniczne III fazy przeprowadzono w grupie wcześniej nie leczonych 385 pacjentów z rakiem jelita grubego i obytu z przerzutami, leczonych irynotekanem podawanym w dwutygodniowym (patrz punkt 4.2) albo tygodniowym schemacie dawkowania.

W schemacie dwutygodniowym podawano:

dzień 1. irynotekan w dawce 180 mg/m2 pc. co dwa tygodnie, następnie kwas folinowy (w dawce 200 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dożylnym) i 5-fluorouracyl (w dawce 400 mg/m2 pc. w szybkim wlewie dożylnym (bolus), następnie w dawce 600 mg/m2 pc. w 22-godzinnym wlewie dożylnym);

dzień 2. - kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz wg tego samego schematu dawkowania jak w 1. dniu.

W schemacie tygodniowym podawano w ciągu 6 tygodni irynotekan w dawce 80 mg/m2 pc., następnie kwas folinowy (w dawce 500 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dożylnym) i następnie 5-fluorouracyl (w dawce 2300 mg/m2 pc. w 24-godzinnym wlewie dożylnym).

Skuteczność irynotekanu stosowanego w chemioterapii wielolekowej w dwóch podanych wyżej schematach dawkowania, oceniano w grupie 198 pacjentów:

Chemioterapia wielolekowa (n=198)

Schemat 1 tygodniowy (n=50)

Schemat 2 tygodniowy (n=148)

irynotekan

+5-FU/FA

5-FU/FA

irynotekan

+5-FU/FA

5FU/FA

irynotekan

+5-FU/FA

5-FU/FA

Odsetek odpowiedzi (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

p<0,001

p= 0,045

p=0,005

Mediana czasu do progresji (w miesiącach)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,001

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie (w miesiącach)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

p=0,043

Ts

S

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (w miesiącach)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (w miesiącach)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0,0014

NS

p<0,001

Mediana przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NS

p=0,041

5-FU: 5-fluorouracyl

FA: kwas folinowy

NS: statystycznie nie znamienny

*: w populacji pacjentów uwzględnionych w protokole badania klinicznego

W tygodniowym schemacie chemioterapii, częstość występowania ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5-FU/FA oraz 25,6% u pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <500 komórek/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w skojarzeniu z 5-FU/FA i 2,4% pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii.

Poza tym, mediana czasu do wystąpienia pogorszenia się ogólnego stanu pacjenta była statystycznie znamiennie dłuższa w przypadku podawania irynotekanu w chemioterapii wielolekowej, w porównaniu z grupą leczoną 5-FU/FA w monoterapii (p=0,046).

Jakość życia pacjentów w badaniach klinicznych III fazy oceniano wg kwestionariusza EORTC QLQ-C30. Pogorszenie się ogólnego stanu pacjenta występowało zwykle później w grupie leczonej irynotekanem. Ogólny stan zdrowia w porównaniu z jakością życia (Global Health Status/ Quality of Life) był nieznacznie lepszy w grupie leczonej irynotekanem w chemioterapii skojarzonej, chociaż w stopniu nieznamiennym statystycznie. Może to wskazywać na brak korelacji między skutecznością irynotekanu w chemioterapii wielolekowej, ajakościążycia.

W skojarzeniu z bewacyzumabem

W randomizowanym badaniu klinicznym III fazy, z podwójnie ślepą próbą i akty wną kontrolą, oceniającym zastosowanie bewacyzumabu w skojarzeniu z iiynotekanem/5-FU/FA jako leczenia pierwszego rzutu w raku jelita grubego i obytu z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do schematu irynotekan/5-FU/FA spowodowało statystycznie istotne wydłużenie całkowitego czasu przeżycia. Kliniczne korzyści związane z zastosowaniem bewacyzumabu, mierzone jako wydłużenie całkowitego czasu przeżycia, były widoczne we wszystkich opisanych wcześniej podgrupach pacjentów, wyodrębnionych ze względu na wiek, płeć, stopień sprawności, lokalizację pierwotnej zmiany nowotworowej, liczbę narządów objętych procesem chorobowym i czas od pojawienia się przerzutów. Patrz także ChPL dla bewacyzumabu.

Wyniki oceny skuteczności bewacyzumabu w skojarzeniu z chemioterapią irynotekanem/5-FU/FA zostały przedstawione w tabeli poniżej (badanie AVF2107g).

AVF2107g

Liczba pacjentów

Ramię 1

Ramię 2

irynotekan/5FU/FA

Placebo

i ry notekan/5FU/F A Avastin

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana (w miesiącach)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29-16,99

18,46-24,18

Współczynnik ryzykab

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji

Mediana (w miesiącach)

6,2 10,6

Współczynnik ryzyka

0,54

Wartość p

<0,0001

Całkowity współczynnik odpowiedzi

Współczynnik (w procentach)

34,8

44,8

95% przedział ufności

30,2-39,6

39,9-49,8

Wartość p

0,0036

Czas odpowiedzi

Mediana (w miesiącach)

7,1

10,4

25-75% (w miesiącach)

4,7-11,8

6,7-15,0

a 5 mg/kg, co 2 tygodnie b W stosunku do ramienia kontrolnego

W skojarzeniu z cetuksymabem

EMR 62 202-013: w tym random i zowanym badaniu z udziałem pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytu z przerzutami, którzy nie otrzymywali wcześniejszego leczenia choroby przerzutowej, porównano skojarzenie cetuksymabu z irynotekanem oraz podawanym we wlewie 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) (599 pacjentów) z taką samą chemioterapią bez cetuksymabu (599 pacjentów). Proporcja pacjentów z nowotworami z genem KRAS typu dzikiego do populacji pacjentów, u których możliwe było wykrycie genu KRAS, wynosiła 64%.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane w tym badaniu są podsumowane w tabeli poniżej:

Ogólna populacja

Populacja z genem KRAS typu dzikiego

Zmienna/

statystyczna

Cetuksymab plus FOLFIRI

(N=599)

FOLFIRI(N=599)

Cetuksymab plus FOLFIRI

(N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95% CI)

46,9 (42,9; 51,0)

38,7 (34,8; 42,8)

59,3 (51,6; 66,7)

43,2 (35,8; 50,9)

Wartość p

0,0038

0,0025

PFS

Współczynnik ryzyka (95% CI)

0,85 (0,726; 0,998)

0,68 (0,501; 0,934)

Wartość p

0,0479

0,0167

CI (confidence interval) = przedział ufności, FOLFIRI = irynotekan plus podawany we wlewie 5-FU/FA, ORR {objective response rate) - obiektywny odsetek odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową), PFS (progression-free survival) — czas przeżycia bez progresji choroby

W skojarzeniu z kapecvtabina

Zgodnie z danymi z randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych III fazy (CAIRO), kapecytabinę stosowano u pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytu z przerzutami w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w połączeniu z irynotekanem jako leczenie pierwszego rzutu. Randomizowano 820 pacjentów do leczenia sekwencyjnego (n=410) lub leczenia skojarzonego (n=410). Na leczenie sekwencyjne składało się podawanie: w leczeniu I rzutu

kapecytabiny (1250 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni), w leczeniu II rzutu irynotekanu (350 mg/m" pierwszego dnia) oraz w leczeniu III rzutu połączenie kapecytabiny (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) z oksaliplatyną(130 mg/m2 pierwszego dnia). Na leczenie skojarzone składało się podawanie: w leczeniu I rzutu kapecytabiny (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) w połączeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pierwszego dnia) i w leczeniu II rzutu połączenie kapecytabiny (1000 mg/m2 dwa razy na dobę przez 14 dni) i oksaliplatyny (130 mg/m2 pierwszego dnia). Wszystkie cykle leczenia następowały w odstępach 3-tygodniowych. W leczeniu I rzutu mediana czasu przeżycia bez progresji choroby w populacji przeznaczonej do badania wynosiła 5,8 miesięcy (95%C1; 5,1-6,2 miesięcy) w przypadku monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesięcy (95%C1;

7,0-8,3 miesięcy) w przypadku leczenia skojarzonego kapecytabiną z irynotekanem (p=0,0002).

Zgodnie z danymi z wieloośrodkowych, random i zowanych, kontrolowanych badań klinicznych II fazy (AIO K.RK 0604), kapecytabinę stosowano w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytu z przerzutami w dawce początkowej 800 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w połączeniu z irynotekanem i bewacyzumabem jako leczenie pierwszego rzutu. Randomizowano 115 pacjentów do leczenia kapecytabiną z irynotekanem i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 dwa razy na dobę przez 2 tygodnie i następnie 7 dniowa przerwa), irynotekan (200 mg/m2 pc. jako 30 minutowy wlew pierwszego dnia co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. jako 30-90 minutowy wlew dożylny l dnia co 3 tygodnie); a 118 pacjentów randomizowano do leczenia kapecytabiną w połączeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 2 tygodnie i następnie 7 dniowa przerwa), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. jako 2 godzinny wlew pierwszego dnia co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. jako 30-90 minutowy wlew dożylny 1 dnia co 3 tygodnie). Przeżycie bez progresji choroby w czasie 6 miesięcy w populacji przeznaczonej do badania wynosiło 80% (kapecytabina w połączeniu z irynotekanem i bewacyzumabem) w stosunku do 74% (kapecytabina w połączeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem). Całkowity odsetek odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą i częściową) wynosił 45% (kapecytabina w połączeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem) w stosunku do 47% (kapecytabina w połączeniu z irynotekanem i bewacyzumabem).

W monoterapii w leczeniu drugiego rzutu raka jelita grubego i odbytu z przerzutami:

Badania kliniczne fazy II/III z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem jelita grubego i obytu z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z udziałem 5-fluorouracylu (5-FU) okazała się nieskuteczna. Skuteczność produktu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Faza 111

Irynotekan vs. leczenie podtrzymujące

Irynotekan vs. S-FU

Irynotekan

Leczenie

Wartość p

Irynotekan

5-FU

Wartość p

podtrzymujące

n= 183

n=90

n=127

n=129

Czas przeżycia bez progresji choroby w ciągu 6 miesięcy (%)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33,5*

26,7

p=0,03

Przeżycie w ciągu 12 miesięcy (%)

36,2*

13,8

p=0,0001

44,8*

32,4

p=0,0351

Mediana przeżycia (w miesiącach)

9,2*

6,5

p=0,0001

10,8*

8,5

p=0,0351

*: Różnica statystycznie znamienna

W badaniach 11 fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących irynotekan w 3-tygodniowym schemacie chemioterapii, przeżycie bez objawów choroby wynosiło 30% po 6 miesiącach leczenia, a średni czas przeżycia - 9 miesięcy. Średni czas do progresji choroby wynosił 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono badanie II fazy w grupie 304 pacjentów leczonych irynotekanem z zastosowaniem tygodniowego schematu dawkowania, którzy otrzymywali irynotekan we wlewie dożylnym trwającym 90 minut w dawce 125 mg/m2 pc. przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodniową przerwą w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia 10 miesięcy. Obserwowano podobny profil bezpieczeństwa podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2 pc., w porównaniu z zastosowanym 3-tygodniowym schematem dawkowania. Średni czas do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosił 11 dni.

W skojarzeniu z cetuksymabem po niepowodzeniu chemioterapii z zastosowaniem irynotekanu:

Cetuksymab w skojarzeniu z irynotekanem analizowano w dwóch badaniach klinicznych. 356 pacjentów z rakiem jelita grubego i obytu z przerzutami z potwierdzoną ekspresją EGFR, po niedawnym niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu, i których stan ogólny w skali Kamofsky wynosił minimum 60 (u większości tych pacjentów stan ogólny w skali Kamofsky był> 80) otrzymywało skojarzone leczenie.

EMR 62 202-007: W tym random i zowanym badaniu klinicznym porównano leczenie skojarzone cetuksymab u w skojarzeniu z irynotekanem (218 pacjentów) z cetuksymabem w monoterapii (111 pacjentów).

IMCL CP02-9923: To otwarte badanie kliniczne z jednym ramieniem miało na celu ocenę skuteczności leczenia skojarzonego u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności uzyskane z tych badań są podsumowane w tabeli poniżej:

Badanie

N

OJ

RR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesiące)

n (%)

95%CI

n (%) I 95%CI

Media

na

95%CI

Media

na

95%CI

Cetuksymab + irynotekan

EMR 62 202-007

218

50

(22,9)

17,5;

29,1

121

(55,5)

48,6;

62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCL

CP02-

9923

138

21

(15,2)

9,7; 22,3

84

(60,9)

52,2;

69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2;

10,3

Cetuksymab

EMR 62 202-007

111

12

(10,8)

5,7; 18,1

36

(32,4)

23,9;

42,0

1,5

1,4; 2,0

6,9

5,6; 9,1

CI (confidence interval) = przedział ufności, DCR (disease control rate) = odsetek kontroli schorzenia (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, odpowiedzią częściową lub stabilizacją schorzenia przez co najmniej 6 tygodni), ORR (objective response rate) - obiektywny odsetek odpowiedzi (pacjenci z odpowiedzią całkowitą lub częściową), OS (overall survival time) = całkowity czas przeżycia, PFS (progression-free survival) - czas przeżycia bez progresji choroby

Skuteczność leczenia skojarzonego cetuksymabu z irynotekanem była wyższa niż skuteczność leczenia cetuksymabem w monoterapii pod względem obiektywnego odsetka odpowiedzi (ORR), odsetka kontroli schorzenia (DCR) i czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniach randomizowanych nie stwierdzono wpływu na całkowite przeżycie (współczynnik ryzyka, ang. hazard ratio 0,91; p = 0,48).

Farmakokinetyka/Farmakodynamika

Nasilenie głównych działań toksycznych występujących podczas leczenia irynotekanem (np. leukopenia, neutropenia i biegunka) jest związane z ekspozycją (AUC) na działanie leku i jego

metabolitu - SN-38. W monoterapii zauważono znaczącą korelację pomiędzy nasileniem toksyczności hematologicznej (zmniejszenie liczby białych krwinek i granulocytów obojętnochłonnych w nadir) lub nasileniem biegunki, a wartościami AUC zarówno irynotekanu jak i jego metabolitu SM-3 8.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U 60 pacjentów, w trakcie badań I fazy stosowano następujący schemat dawkowania: dawki od 100 do 750 mg/m2 pc. podawane w 3 0-m i nutowych wlewach dożylnych powtarzanych co trzy tygodnie. Irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji leku z surowicy. Średnia wartość klirensu osoczowego wynosiła 15 1/h/m2, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 1/m2. Średni okres półtrwania w surowicy irynotekanu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w fazie końcowej -14,2 godziny. Metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 13,8 godzin. Średnie stężenia irynotekanu i SN-38 w surowicy, osiągane pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc., wynosiły odpowiednio 7,7 pg/ml i 56 ng/ml, a średnie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) odpowiednio 34 pg-h/ml i 451 ng-h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono w grupie 148 pacjentów z rakiem jelita grubego i odbytu z przerzutami, leczonych w badaniach klinicznych II fazy wg różnych schematów dawkowania, w których stosowano różne dawki leku.

Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu trójkompartmentowego były zbliżone do parametrów stwierdzanych w badaniach klinicznych I fazy. We wszystkich badaniach wykazano, że stężenia w surowicy irynotekanu (CPT-11) i jego metabolitu SN-38 zwiększają się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11 oraz że parametry farmakokinetyczne CPT-11 i SN-38 są niezależne od liczby uprzednio podanych kursów chemioterapii oraz od schematu dawkowania.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65% i 95%.

Wyniki badań metabolicznych, w których stosowano irynotekan znakowany węglem radioaktywnym l4C wykazały, że ponad 50% dawki leku podanego dożylnie, wydala się w postaci niezmienionej, 33% wydala się z kałem poprzez żółć, 22% wydala się w moczu.

Scharakteryzowano dwa szlaki metaboliczne, z których każdy dotyczy co najmniej 12% podanej dawki leku:

•    hydroliza przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38; metabolit SN-38 podlega eliminacji z organizmu głównie poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym i następnie wydalanie z żółcią oraz w moczu (mniej niż 0,5% podanej dawki irynotekanu); glukuronidowa pochodna SN-38 prawdopodobnie podlega następnie hydrol i zowaniu w jelitach.

•    oksydacyjne przemiany końcowego pierścienia piperydyny z udziałem enzymów cytochromu P-450 3A, w wyniku których powstaje pochodna kwasu am ino Walerianowego (APC) i główna pochodna aminowa (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci nie zmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, w postaci pochodnej glukuronowej metabolitu SN-38 oraz w postaci samego metabolitu SN-38. Tylko metabolit SN-38 wykazuje istotną aktywność cytotoksyczną.

U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5 do 3 razy większe od GGN, klirens irynotekanu jest zmniejszony o około 40%. U tych pacjentów, podanie irynotekanu w dawce 200 mg/m3 pc. prowadzi do uzyskania stężenia leku w surowicy, porównywalnego ze stężeniem uzyskiwanym u pacjentów nowotworowych z prawidłowymi parametrami czynności wątroby, którym podawano irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W warunkach in vitro wykazano działanie mutagenne irynotekanu i SN-38 w teście aberracji chromosomów na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO), jak również in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Nie wykazano jednak działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano lek raz w tygodniu przez 13 tygodni w maksymalnej dawce 150 mg/m2 pc. (stanowiącej mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi) nie stwierdzono, w trakcie 91 tygodniowej obserwacji po zakończeniu podawania irynotekanu, występowania nowotworów będących następstwem podawania leku.

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym irynotekanu zostały przeprowadzone na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne obejmowały układ krwiotwórczy i limfatyczny. U psów obserwowano opóźnioną biegunkę połączoną z zanikiem i ogniskową martwicą błon śluzowych jelit. U psów obserwowano również wyłysienie. Nasilenie wymienionych objawów było zależne od dawki i objawy były przemijające.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E420)

Kwas solny stężony (do pH 3,5)

Kwas mlekowy

Wodorotlenek sodu (do pH 3,5)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać produktu Irinotecan Polpharma z innymi lekami, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6 (patrz także punkt 4.2).

6.3    Okres ważności

Oryginalne opakowanie 2 lata

Po otwarciu

Po otwarciu fiolki produkt należy natychmiast zużyć.

Po rozcieńczeniu

Stabilność chemiczna i fizyczna po rozcieńczeniu leku zalecanymi roztworami (patrz punkt 6.6) została oceniona przez 24 godziny w temp. 30°C i przez 48 godzin w temp. 2 - 8°C. Rozcieńczony roztwór należy chronić przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast, chyba że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Jeśli produkt nie zostanie zastosowany natychmiast, odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania ponosi użytkownik.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Fiolki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, tekturowym pudełku, w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z oranżowego szkła (typu I) z korkiem z gumy butylowej, z aluminiowym uszczelnieniem typu tlip-off w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x fiolka 2 ml 1 x fiolka 5 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Przygotowanie

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować środki ostrożności podczas przygotowania roztworu leku Irinotecan Polpharma.

Rozcieńczenie należy przeprowadzić w warunkach aseptycznych przez specjalnie przeszkolony personel w odpowiednim pomieszczeniu.

Należy unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania

Irinotecan Polpharma koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przeznaczony do infuzji tylko po rozcieńczeniu w zalecanych roztworach przed podaniem, tj. w 0,9% roztworze chlorku sodu lub 5% roztworze glukozy. Należy pobrać aseptycznie wymaganą ilość koncentratu irynotekanu z fiolki za pomocą kalibrowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butelki z płynem infuzyjnym o pojemności 250 ml. Następnie roztwór do infuzji należy dokładnie wymieszać, obracając ręcznie.

W przypadku zauważenia osadu w fiolkach lub w roztworze do infuzji, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytotoksycznych.

Instrukcje dotyczące postępowania z produktem Irinotecan Polpharma

1.    Należy korzystać z komory z laminamym przepływem powietrza oraz stosować fartuchy i rękawice. Jeśli nie można skorzystać z komory z laminamym przepływem powietrza, należy użyć maski na usta i okularów ochronnych.

2.    Otwarte pojemniki, takie jak fiolki iniekcyjne i butle do infuzji oraz użyte kaniule, igły, cewniki, rurki oraz resztki leków przeciwnowotworowych powinny zostać usunięte zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla produktów cytotoksycznych z uwzględnieniem norm prawnych dotyczących usuwania produktów szkodliwych.

3.    W przypadku rozlania należy postępować zgodnie z instrukcją:

-    należy założyć ubranie ochronne

-    uszkodzone szkło należy zebrać i umieścić w pojemniku na szkodliwe odpady — skażone powierzchnie należy zmyć dokładnie dużą ilością zimnej wody - zmyte powierzchnie należy wytrzeć dokładnie a materiały użyte do wycierania powinny zostać usunięte jako produkty szkodliwe.

4.    W przypadku kontaktu ze skórą, powierzchnię skóry należy przemyć dużą ilością bieżącej wody, a następnie mydłem z wodą. W przypadku kontaktu z błonami śluzowymi, należy je dokładnie przemyć wodą.

W przypadku uczucia dyskomfortu należy skontaktować się z lekarzem.

5.    Jeśli produkt Irinotecan Polpharma dostanie się do oczu, należy je bardzo dokładnie przepłukać dużą ilością wody. Należy natychmiast skontaktować się z okulistą.

Usuwanie

Wszystkie urządzenia służące do przygotowania, podawania oraz inne, które miały kontakt z irynotekanem powinny zostać usunięte zgodnie ze standardowymi procedurami szpitalnymi dla produktów cytotoksycznych z uwzględnieniem norm prawnych dotyczących usuwania produktów szkodliwych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Irinotecan Polpharma