Imeds.pl

Irtucalan 75 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Irtucalan, 75 mg, tabletki powlekane Irtucalan, 150 mg, tabletki powlekane Irtucalan, 300 mg, tabletki powlekane

(Irbesartanum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Irtucalan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Irtucalan

3.    Jak stosować lek Irtucalan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Irtucalan

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK IRTUCALAN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Irtucalan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich zwężenie. To z kolei powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek Irtucalan zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami, powodując rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek Irtucalan spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu 2.

Lek Irtucalan jest stosowany:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (samoistne nadciśnienie tętnicze) w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz potwierdzonymi w badaniach laboratoryjnych zaburzeniami czynności nerek.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IRTUCALAN Kiedy nie stosować leku Irtucalan

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (irbesartan) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Irtucalan,

po trzecim miesiącu ciąży. (Należy także unikać stosowania leku Irtucalan we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Nie należy stosować leku Irtucalan u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Irtucalan

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych stanów dotyczy pacjenta: jeśli występują nasilone wymioty lub biegunka

jeśli występują zaburzenia dotyczące nerek jeśli występują zaburzenia dotyczące serca

jeśli pacjent stosuje lek Irtucalan z powodu choroby nerek spowodowanej cukrzycą. W takim przypadku lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań, szczególnie dotyczy to oznaczania stężenia potasu we krwi w przypadku złej czynności nerek jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny lub podanie znieczulenia.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu ilub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Irtucalan we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Stosowanie leku Irtucalan z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Irtucalan zwykle nie wykazuje oddziaływania z innymi lekami.

Mogą być konieczne badania krwi w przypadku przyjmowania: suplementów potasu, substytutów soli zawierających potas,

leków moczopędnych oszczędzających potas (niektóre diuretyki), leków zawierających lit.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania pewnych leków przeciwbólowych, nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, działanie irbesartanu może być osłabione.

Stosowanie leku Irtucalan z jedzeniem i piciem

Lek Irtucalan może być stosowany podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Irtucalan przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Irtucalan. Nie zaleca się stosowania leku Irtucalan we wczesnej ciąży i nie wolno go przyjmować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Irtucalan podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu irbesartanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Irtucalan wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże, podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego, rzadko mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia. Jeżeli wystąpią takie objawy, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności.

Lek Irtucalan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dostępne są następujące moce tabletek leku Irtucalan: 75 mg, 150 mg, 300 mg.

Sposób podania

Lek Irtucalan przyjmuje się doustnie, podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać popijając wodą. Należy starać się przyjmować dawkę dobową codziennie o tej samej porze. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Irtucalan tak długo, jak zaleci lekarz.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 150 mg raz na dobę. Lekarz może następnie zwiększyć dawkę do 300 mg raz na dobę, w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego krwi.

Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z współistniejącą chorobą nerek

U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, zalecana dawka podtrzymująca w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi 300 mg raz na dobę.

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci poddani hemodializie oraz osoby w wieku powyżej 75 lat.

Maksymalne działanie obniżające ciśnienie krwi powinno być osiągnięte w ciągu 4-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Stosowanie leku Irtucalan u dzieci

Nie należy stosować leku Irtucalan u dzieci (< 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Irtucalan

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości tabletek lub w przypadku połknięcia jakiejkolwiek liczby tabletek przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawami przedawkowania może być: niedociśnienie i tachykardia (ewentualnie bradykardia).

Pominięcie zastosowania leku Irtucalan

W razie przypadkowego pominięcia dobowej dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Irtucalan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre z tych działań mogą być poważne i mogą wymagać pomocy medycznej.

Tak jak w przypadku podobnych leków, u pacjentów przyjmujących irbesartan, obserwowano rzadkie przypadki alergicznych reakcji skórnych (wysypka, pokrzywka), jak również miejscowego obrzęku twarzy, warg i (lub) języka. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych objawów lub wystąpienia duszności należy przerwać przyjmowanie leku Irtucalan i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej została zdefiniowana następująco:

Bardzo często: dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często: dotyczy 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: dotyczy 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko: dotyczy 1 do 10 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko: dotyczy mniej niż 1 na 10000 pacjentów

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów leczonych irbesartanem:

Bardzo często: u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą 2 typu oraz współistniejącą chorobą nerek, w badaniach krwi stwierdzono zwiększone stężenie potasu.

Często: zawroty głowy, nudności/wymioty, zmęczenie i zwiększenie aktywności enzymu, który odzwierciedla czynność mięśni i serca (kinaza kreatynowa) stwierdzane w badaniach krwi. U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz współistniejącą chorobą nerek występowały zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, niskie ciśnienie tętnicze podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej, ból stawów lub mięśni, jak również zmniejszenie stężenia białka (hemoglobiny) w krwinkach czerwonych.

Niezbyt często: przyspieszenie czynności serca, nagłe zaczerwienienie twarzy, kaszel, biegunka, niestrawność/zgaga, zaburzenia czynności seksualnych, bóle w klatce piersiowej.

Niektóre działania niepożądane zgłaszano po wprowadzeniu leku Irtucalan do sprzedaży, ale częstość ich występowania nie jest znana. Te działania niepożądane to: bóle głowy, zaburzenia smaku, dzwonienie w uszach, kurcze mięśni, ból stawów i mięśni, zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zaburzenie czynności nerek i zapalenie małych naczyń krwionośnych, głównie skóry (stan nazywany leukocytoklastycznym zapaleniem naczyń krwionośnych).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IRTUCALAN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Irtucalan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i bezpośrednim. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Irtucalan

Substancją czynnąjest irbesartan. Każda tabletka zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg

-W9K

'K-ir-rnl-


— Inneskładniki to:

:rmĘcĘ0śiia\ kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 15 cP, manitol, . ;:u*^    krzemionka koloidalna bezwodna;

Y-5-7068 White o składzie: hydroksypropyloceluloza, hypromeloza ■ 3;cP^h^promeloza 50 cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jakw^b^la leklrtucalan i co zawiera opakowanie

. r " ^    ' ^

75 mg: ■.

Białc,owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z oznaczeniem „I” po jednej stronie t l75^ po drugiej stronie.

Irtucalan, 150 mg:

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z oznaczeniem „I” po jednej stronie i „150” po drugiej stronie.

Irtucalan, 300 mg:

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z oznaczeniem „1” po jednej stronie i „300” po drugiej stronie.

Wielkości opakowań:

Blistry: 14,28, 30, 56, 84,90 lub 98 tabletek powlekanych.

Pojemnik: 30,60 lub 250 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Medis ehf, Reykjavikurvegi 78,220 Hafnarfjóróur, Islandia Wytwórca:

Actavis hf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 HafnarfjórÓur, Islandia.

Data zatwierdzenia ulotki:

l

G

t:m>-


5