+ iMeds.pl

Ismigen -Ulotka Ismigen

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem ISMIGEN.

- Należy zachować tę ulotkę aż do ukończenia leczenia, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym.


ISMIGEN

tabletki podjęzykowe

Każda tabletka zawiera 7 mg lizatu bakterii:

Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus viridans Klebsiella pneumoniae Klebsiella ozaenae Haemophilus influenzae Neisseria catarrhalis Streptococcus pneumoniae


oraz 43 mg glicyny


6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów

(w tym typ TY1 - 1 miliard, typ TY2 - 1 miliard, typ TY3 - 1 miliard, typ TY5 - 1 miliard, typ TY8 - 1 miliard, typ TY47 -i miliard)

Substancję pomocnicze:

celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian, amonowy glicyryzynian, wyciąg ze sproszkowanej mięty

Dostępne opakowania: 3 biistry po 10 tabletek podjęzykowych, w tekturowym pudelku.

Podmiot odpowiedzialny:

ISTITUTO PIRRI S.r.l. Vìa Sella Quintino 3 20121 Mediolan Włochy

Wytwórca:

Bruschettini S.r.l.

Via Isonzo 6 16147 Genua Włochy

Sois treści ulotki:

1.    Co to jest ISMIGEN i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się ISMIGEN

3.    Jak stosować ISMIGEN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie ISMIGEN

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ISMIGEN IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ismigen, tabletki podjęzykowe jest lekiem stosowanym w leczeniu ostrych, podostrych nawracających

lub przewlekłych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych

Preparat działa również profilaktycznie zapobiegając nawracającym zakażeniom.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ ISMIGEN Nie należy stosować produktu Ismigen, jeśli:

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna (uczuleniowa) na Ismigen lub którykolwiek składnik wchodzący w skład produktu leczniczego

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały toksycznego działania na płód. Pomimo to nie zaleca się podawania produktu Ismigen w pierwszym trymestrze ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się podawania produktu Ismigen w okresie laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono żadnych interakcji z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. JAK STOSOWAĆ ISMIGEN

Droga podania: doustna.

Leczenie ostrych stanów: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować aż do ustąpienia objawów, przez co najmniej dziesięć dni.

Długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każda lek, Ismigen może powodować działania niepożądane. W przeprowadzonych badaniach klinicznych nie wykazano niepożądanych działań związanych ze stosowaniem preparatu Ismigen.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE ISMIGEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Deklarowany termin ważności dotyczy wyłącznie produktu w nienaruszonym opakowaniu. Nie należy stosować produktu po terminie ważności podanym na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia /opracowania ulotki:

2

Ismigen

Charakterystyka Ismigen

1.


NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ISMIGEN

tabletki podjęzykowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 7 mg lizatu bakterii:

Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus viridans Klebsiella pneumoniae Klebsiella ozaenae Haemophilus influenzae Neisseria catarrhalis Streptococcus pneumoniae


oraz 43 mg glicyny


6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów 6 miliardów

(w tym typ TY1 - 1 miliard, typ TY2 - 1 miliard, typ TY3 - 1 miliard, typ TY5 - 1 miliard, typ TY8 - i miliard, typ TY47 -1 miliard)

Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki podjęzykowe

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

W leczeniu ostrych, podostrych nawracających lub przewlekłych zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych.

Preparat działa również profilaktycznie zapobiegając nawracającym zakażeniom.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie ostrych stanów: jedna tabletka dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować aż do ustąpienia objawów przez co najmniej dziesięć dni.

Długotrwałe leczenie: jedna tabletka dziennie, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Nie ma specjalnych zaleceń.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono żadnych interakcji z innymi lekami.

4.6    Ciąża lub laktacja

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały toksycznego działania na płód. Pomimo to nie zaleca się podawania produktu ISM1GEN w pierwszym trymestrze ciąży, w przypadku podejrzenia ciąży oraz w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W przeprowadzonych badaniach klinicznych nie wykazano niepożądanych działań związanych ze stosowaniem preparatu ISMIGEN.

4.9    Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania nie są znane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: immonostymulatory, kod ATC: J07AX

ISMIGEN zawiera lizat bakterii powodujących zakażenia dróg oddechowych. Mechanizm działania preparatu polega na zwiększeniu odporności organizmu przeciwko mikroorganizmom odpowiedzialnym za zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych. ISMIGEN wykazuje działanie ochronne w nawracających zakażeniach układu oddechowego. Takie działanie zostało udokumentowane zmniejszoną liczbą nawrotów, krótszym okresem utrzymywania się gorączki oraz rzadszym stosowaniem antybiotyków. Nie odnotowano działania depresyjnego ani pobudzającego na układ krążenia czy oddechowy.

Na właściwości immunomodulacyjne preparatu ISMIGEN mają wpływ następujące czynniki:

-    dojrzewanie komórek dendrytycznych zdolnych do specyficznego pobudzenia limfocytów T i B;

-    wydzielanie swoistych IgA skierowanych przeciwko cząsteczkom powierzchniowym patogenów;

-    wzmacnianie mechanizmu zabijania komórek bakteryjnych przez graiuilocyty, za pośrednictwem opsonizacji bakterii przez swoiste przeciwciała;

-    zwiększenie odporności wrodzonej (komórki dendrytyczne i graiuilocyty) oraz nabytej (wydzielanie IgA skierowanych przeciwko strukturom powierzchniowym bakterii).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ze względu na specyficzny rodzaj produktu, w którego skład wchodzą liofilizowane lizaty bakteryjne, przeprowadzenie badań farmakokinetycznych nie było możliwe.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym przeprowadzono na myszach i szczurach. ISMIGEN podawano zwierzętom doustnie i dootrzewnowo. Nie potwierdzono występowania przypadków śmiertelnych na skutek podania najwyższych stosowanych dawek. W badaniu dotyczącym toksyczności po podawaniu wielokrotnym (110-150 dni) przeprowadzonym na szczurach i psach nie wykazano działania toksycznego produktu leczniczego ISMIGEN, które mogłoby mieć znaczenie kliniczne. Nie stwierdzono makro- i mikroskopowych zmian hematologicznych, hematochemicznych ani anatomopatologicznych.

W badaniach z grupą kontrolną dowiedziono, że preparat nie wykazuje szkodliwego wpływu na reprodukcję u szczurów, działania toksycznego na płód, u myszy i królików ani działania szkodliwego na reprodukcję w okresie około i pourodzeniowym u szczurów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Krzemionka koloidalna uwodniona Magnezu stearynian Amonowy glicyryzynian Wyciąg ze sproszkowanej mięty

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Niegodności z innymi substancjami nie są znane.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

3 blistry z folii PVC/Aluminium po 10 tabletek, w tekturowym pudelku.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak specjalnej instrukcji.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ISTITUTO PIRRI S.r.l.

Via Sella Quintino 3 20121 Mediolan Włochy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Ismigen