+ iMeds.pl

Isosorbidi mononitras accord 40 mgUlotka Isosorbidi mononitras accord

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Isosorbidi mononitras Accord, 20 mg, tabletki Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg, tabletki

(Isosorbidi mononitras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Isosorbidi mononitras Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Isosorbidi mononitras Accord

3.    Jak stosować Isosorbidi mononitras    Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Isosorbidi mononitras Accord

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST ISOSORBIDI MONONITRAS ACCORD I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Isosorbidi mononitras Accord należy do grupy leków zwanych azotanami organicznymi. Azotany organiczne powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co zwiększają dopływ krwi do obszarów o szczególnym zapotrzebowaniu.

Isosorbidi mononitras Accord jest stosowany w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej. Dławica piersiowa objawia się zazwyczaj ostrym bólem w klatce piersiowej, szyi lub okolicy ramienia. Źródłem bólu jest mięsień sercowy, który ma za mało tlenu w stosunku do aktualnego zapotrzebowania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM ISOSORBIDI MONONITRAS

ACCORD

Kiedy nie stosować Isosorbidi mononitras Accord

-    Jeśli u pacjenta występują poważne schorzenia mięśnia sercowego lub osierdzia, powodujące znaczne upośledzenie funkcji serca (tzw. zaciskające zapalenie osierdzia, tamponada serca lub kardiomiopatia ograniczająca).

-    Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inhibitory fosfodiesterazy (np. sildenafil, tadalafil i wardenafil) (patrz również "Stosowanie innych leków").

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na azotany lub którykolwiek z pozostałych składników leku Isosorbidi mononitras Accord.

-    Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie).

-    Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia przepływu krwi w mózgu (zaburzenia naczyniowo-mózgowe).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może powodować bladość skóry, osłabienie i duszności).

-    Jeśli pacjent miał zawał serca.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono krwotok do mózgu.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono obrażenia głowy (uraz).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono zbyt małą objętość krwi (hipowolemia).

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia krwi (niewydolność krążenia).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs lub zapaść naczyniową.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba oczu zwana jaskrą.

Jeżeli pacjent cierpi na którąkolwiek z wyżej wymienionych chorób należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Isosorbidi mononitras Accord

-    Jeśli pacjent jest wrażliwy na działanie obniżające ciśnienie krwi. Isosorbidi mononitras Accord nie powinien być stosowany, u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi, wstrząsem, niedoczynnością tarczycy, niedokrwistością, zaburzeniami perfuzji mózgu lub podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, u pacjentów, którzy omdleli z powodu zmniejszonej perfuzji (zapaść naczyniowa).

- Jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aorty lub zaburzenia czynności innych zastawek serca (zwężenie zastawki dwudzielnej).

-    Jeśli u pacjenta występuje niedoczynność tarczycy.

-    Jeśli pacjent jest niedożywiony (ciężkie niedożywienie).

-    Jeśli pacjent cierpi na choroby wątroby lub nerek.

-    Jeśli u pacjenta występuje hipotermia (bardzo niska temperatura ciała).

-    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia krwi.

Uwaga: Isosorbidi mononitras Accord nie jest przeznaczony do leczenia napadów dusznicy bolesnej (dławicy piersiowej).

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych stanów występuje obecnie lub występował w przeszłości należy powiadomić o tym lekarza.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Uwaga: poniższe ostrzeżenia dotyczą również leków stosowanych w przeszłości lub, które mogą być stosowane w najbliższej przyszłości. Isosorbidi mononitras Accord może wywoływać interakcje z niektórymi lekami. Oznacza to, że każdy z wymienionych leków może mieć wpływ na działanie pozostałych lub może powodować działania niepożądane. Interakcje mogą wystąpić podczas stosowania Isosorbidi mononitras Accord z następującymi lekami:

•    Syldenafil (stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji lub wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych w płucach) oraz inne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, na przykład tadalafil). Nie wolno stosować tych leków, jednocześnie z Isosorbidi mononitras Accord, ponieważ może to nasilić działanie przeciwnadciśnieniowe, co z kolei może prowadzić do zagrażających życiu działań niepożądanych, takich jak zawał serca.

• Inne leki przeciwnadciśnieniowe, stosowane często w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takie jak beta-adrenolityki, leki blokujące kanały wapniowe, leki moczopędne oraz tzw. antagoniści receptora angiotensyny II.

•    Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki (stosowane w stanach lękowych).

•    Dihydroergotamina (lek stosowany w leczeniu migreny). Może dojść do wzrostu ciśnienia tętniczego

•    Alprostadil (lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji).

•    Aldesleukin (lek stosowaniu w leczeniu przerzutowego raka nerki).

Leki pogrupowane są według substancji czynnych lub grup, do których należą substancje czynne. Na opakowaniach stosowanych produktów leczniczych należy sprawdzić, jakie substancje czynne zawiera lek lub zwrócić się w tym celu do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie Isosorbidi mononitras Accord z jedzeniem i piciem

Alkohol może wzmocnić działanie hipotensyjne leku (obniżające ciśnienie). Należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia Isosorbidi mononitras Accord.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane na temat stosowania monoazotanu izosorbidu w czasie ciąży są niewystarczające, aby można było ocenić możliwość jego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Lek Isosorbidi mononitras Accord nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Dane na temat stosowania monoazotanu izosorbidu w czasie karmienia piersią są niewystarczające, aby można było ocenić możliwość jego szkodliwego wpływu. W celu zachowania ostrożności, karmienie piersią należy przerwać w czasie leczenia lekiem Isosorbidi mononitras Accord.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki może wystąpić spadek ciśnienia krwi, co może powodować zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ Isosorbidi mononitras Accord może zaburzać zdolność wykonywania tych czynności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Isosorbidi mononitras Accord

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ ISOSORBIDI MONONITRAS ACCORD

Isosorbidi mononitras Accord należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka monoazotanu izosorbidu to 1 tabletka 20 mg Isosorbidi mononitras Accord 2 do 3 razy na dobę. Jeśli działanie leku jest niewystarczające dawkę można zwiększyć do 1 tabletki Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg 2 do 3 razy na dobę.

W celu zapobiegania możliwości wystąpienia działań niepożądanych, leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, a następnie stopniowo je zwiększać, aż do uzyskania pożądanego działania leczniczego.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 120 mg.

Ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska tolerancji należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę oraz zapewnić odpowiednie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami tak, aby niski poziom azotanów pozwolił na przywrócenie wrażliwości (pierwsza dawka powinna być przyjmowana rano a kolejna późnym popołudniem np. 8 rano i 15 po południu).

Tabletkę należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody).

Czas trwania leczenia określi lekarz.

Tak jak w przypadku innych azotanów, nie należy nagle przerywać leczenia monoazotanem izosorbidu. Dawkę i częstość podawania należy zmniejszać stopniowo.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki leku.

Dzieci

Jak dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania monoazotanu izosorbidu u dzieci. Isosorbidi mononitras Accord nie powinien być stosowany u dzieci.

Stosowanie:

Tabletkę należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Isosorbidi mononitras Accord

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Isosorbidi mononitras Accord, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz lub farmaceuta miał dokładne informacje na temat stosowanego leku.

Pominięcie przyjęcia leku Isosorbidi mononitras Accord

W przypadki pominięcia dawki leku, pominiętą dawkę należy przyjąć najszybciej jak to jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Isosorbidi mononitras Accord

Lek należy stosować tak długo jak zalecił to lekarz. Nie należy przerywać stosowania leku tylko ze względu na poprawę samopoczucia. Przerwanie stosowanie leku może spowodować nasilenie choroby.

Lek musi być stosowany regularnie. Lek jest nieskuteczny, jeżeli przyjmowany jest tylko w chwili wystąpienia objawów choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Isosorbidi mononitras Accord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Większość działań niepożądanych jest zależna od wielkości dawki. Najczęstszym działaniem niepożądanym jest ból głowy. Występuje on u około 25% pacjentów na początku leczenia. Ból zwykle zanika w ciągu około tygodnia od rozpoczęcia leczenia.

Działania niepożądane występujące:

bardzo często: u więcej niż u 1 na 10 pacjentów

często: u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 pacjentów

rzadko: u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko: u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W trakcie stosowania leku Isosorbidi mononitras Accord mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy;

Często: zawroty głowy, senność;

Rzadko: omdlenie;

Zaburzenia ogólne:

Często: zmęczenie, uczucie osłabienia;

Zaburzenia naczyniowe:

Często: niskie ciśnienie krwi;

Niezbyt często: nasilenie objawów dławicy piersiowej;

Zaburzenia serca:

Często: przyspieszenie bicia serca;

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: nudności;

Niezbyt często: wymioty, biegunka;

Bardzo rzadko: ból brzucha lub niestrawność;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: wysypka, świąd;

Nieznana: nadmierna potliwość, skórne reakcje alergiczne i zaczerwienienie skóry;

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ISOSORBIDI MONONITRAS ACCORD

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Isosorbidi mononitras Accord po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Isosorbidi mononitras Accord

-    Substancją czynną leku monoazotan izosorbidu. Każda tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg monoazotanu izosorbidu.

-    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną (PH 102), karboksymetyloskrobię sodową (typ A), krzemionkę koloidalną bezwodną i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Isosorbidi mononitras Accord i co zawiera opakowanie Isosorbidi mononitras Accord, 20 mg tabletki: białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, tabletki o ściętych brzegach, z wytłoczonym oznaczeniem "AS" na jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg tabletki: białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, tabletki o ściętych brzegach, z wytłoczonym oznaczeniem "AT" na jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Blistry PVC/Aluminium i PVC/PVDC/Aluminium 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 100, 200 lub 500 tabletek w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 90, 100, 200 lub 500 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Accord Healthcare Limited Sage House 319 Pinner Road North Harrow HA1 4HF

Middlesex Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Czechy

Isosorbide mononitrate Accord 20 mg/40 mg tablety

Niemcy

Isosorbidmononitrat Accord 20mg/40mg Tabletten

Hiszpania

Mononitrato de Isosorbida Accord 20mg/40mg comprimidos EFG

Włochy

Isosorbide mononitrate Accord Healthcare 20mg/40mg compresse

Litwa

Isosorbidi mononitras Accord 20mg/40mg tabletes

Holandia

Isosorbide-5-mononitraat Accord 20mg/40mg Tabletten

Polska

Isosorbidi mononitras Accord

Szwecja

Isosorbidmononitrat Accord 20mg tablett

Wielka Brytania

Isosorbide mononitrate 20mg/40mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 07/2014

Isosorbidi mononitras Accord

Charakterystyka Isosorbidi mononitras accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 40 mg monoazotanu izosorbidu.

Substancje pomocnicze: zawiera laktozę jednowodną, 10 mg/tabletkę Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki

Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg tabletki:

Białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie, tabletki o ściętych brzegach, z wytłoczonym oznaczeniem "AT" na jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie napadom dławicy piersiowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podawania doustnego.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka Isosorbidi mononitras Accord, 20 mg 2 do 3 razy na dobę. Jeśli działanie leku jest niewystarczające dawkę można zwiększyć do 1 tabletki Isosorbidi mononitras Accord, 40 mg 2 do 3 razy na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 3 tabletki Isosorbidi mononitras Accord,40 mg na dobę.

W celu zapobiegania możliwości wystąpienia działań niepożądanych leczenie należy rozpoczynać od małych dawek, a następnie stopniowo je zwiększać, aż do uzyskania pożądanego działania leczniczego.

Ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska tolerancji należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę oraz zapewnić odpowiednie przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami tak, aby niski poziom azotanów pozwolił na przywrócenie wrażliwości (pierwsza dawka powinna być przyjmowana rano a kolejna późnym popołudniem np. 8 rano i 15 po południu).

Tabletkę należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody).

Czas trwania leczenia określi lekarz.

Tak jak w przypadku innych azotanów, nie należy nagle przerywać leczenia monoazotanem izosorbidu. Dawkę i częstość podawania należy zmniejszać stopniowo (patrz punkt 4.4).

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawki leku.

Dzieci

Jak dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania monoazotanu izosorbidu u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azotany lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Monoazotanu izosorbidu nie należy stosować w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego z niskim ciśnieniem wypełniania, ostrej niewydolności krążenia (wstrząs, zapaść naczyniowa) lub kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (HOCM), niskiego ciśnienia napełniania komór serca, zwężenia zastawki aorty lub dwudzielnej i chorób związanych z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, np. po urazach głowy i w przypadku krwotoku mózgowego..

Monoazotanu izosorbidu nie należy stosować u pacjentów ze znaczną niedokrwistością, ciężkim niedociśnieniem tętniczym, jaskrą z zamkniętym kątem przesączania lub hipowolemią.

Inhibitory 5-fosfodiesterazy, (np. syldenafil, tadalafil, wardenafil), nasilają działanie obniżające ciśnienie tętnicze azotanów, dlatego nie wolno przyjmować ich jednocześnie z azotanami lub donorami tlenku azotu (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku ostrego napadu dusznicy bolesnej, zamiast produktu leczniczego Isosorbidi mononitras Accord należy podać podjęzykowo nitroglicerynę w aerozolu lub w tabletkach..

Poszerzenie naczyń żylnych może powodować zaleganie krwi w układzie żylnym połączone ze zmniejszonym powrotem krwi żylnej do serca, niedociśnieniem tętniczym i odruchową tachykardią. Dlatego, doustne azotany nie powinny być stosowane przez pacjentów, którzy są wrażliwi na działanie obniżające ciśnienie, to jest przez pacjentów, u których występowało wcześniej niedociśnienie, wstrząs, zapaść naczyniowa lub poważna choroba naczyń mózgowych, znaczna niedokrwistość lub niedoczynność tarczycy. Produkt leczniczy Isosorbidi mononitras Accord należy stosować ostrożnie u pacjentów, po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego oraz u pacjentów z hipotermią, niedożywionych i ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Z tych samych powodów, doustne azotany należy stosować ostrożnie u pacjentów z dławicą piersiową o innym podłożu lub u pacjentów z krążeniem hiperkinetycznym.

Azotany podawane doustnie powodują rozszerzenie naczyń żylnych, dlatego nie należy ich stosować u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (po dożylnym podaniu dużej dawki nitrogliceryny obserwowano dalszy wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego).

Opisano przypadki rozwoju tolerancji oraz tolerancji krzyżowej na inne azotany. Nie należy długotrwale stosować dużych dawek produktu leczniczego. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Po podaniu dawki początkowej mogą wystąpić objawy zapaści naczyniowej, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami krążenia.

Produkt leczniczy Isosorbidi mononitras Accord może u niektórych pacjentów powodować niedociśnienie tętnicze lub omdlenie. Ciężka hipotonia ortostatyczna jest często obserwowana po jednoczesnym spożyciu alkoholu.

Niedociśnieniu tętniczemu spowodowanemu przez azotany może towarzyszyć paradoksalna bradykardia i nasilenie dławicy piersiowej.

Tak jak w przypadku innych azotanów, nie należy nagle przerywać leczenia monoazotanem izosorbidu. Dawkę i częstość podawania należy zmniejszać stopniowo.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwnadciśnieniowe działanie produktu leczniczego Isosorbidi mononitras Accord może być nasilone przez jednoczesne stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy typu 5, które są stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji. Może to prowadzić do zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych. Z tego powodu chorym leczonym monoazotanem izosorbidu nie wolno przyjmować inhibitorów 5-fosfodiesterazy (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie innych leków o działaniu hipotensyjnym, np. leków ß-adrenolitycznych, leków blokujących kanał wapniowy, leków rozszerzających naczynia (neuroleptyki i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), alprostadilu, aldesleukiny, leków przeciwnadciśnieniowych, leków moczopędnych, antagonistów receptora angiotensyny II itp. i ( lub) alkoholu może nasilić hipotensyjne działanie monoazotanu izosorbidu. Podobna reakcja może wystąpić w przypadku nadużywania neuroleptyków i trójpierścieniowych leków antydepresyjnych.

Istnieją doniesienia, że jednoczesne stosowanie monoazotanu izosorbidu z dihydroergotaminą może spowodować zwiększenie jej stężenia we krwi i tym samym podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.

Brak danych dotyczących interakcji z pokarmem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane na temat stosowania monoazotanu izosorbidu w czasie ciąży są niewystarczające, aby można było ocenić możliwość jego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Ograniczone dane z badań na zwierzętach nie wykazały niekorzystnego wpływu na ciążę lub nienarodzone dziecko. W celu zachowania ostrożności nie zaleca się stosowania produktu Isosorbidi mononitras Accord w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania monoazotanu izosorbidu do mleka ludzkiego, prawdopodobnie przenika on w niewielkim stopniu. Nie jest znany wpływ monoazotanu izosorbidu na dzieci karmione piersią. W celu zachowania ostrożności, karmienie piersią należy przerwać w czasie leczenia monoazotanem izosorbidu.

Płodność

Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na wpływ leczenia monoazotanem izosorbidu na płodność samców i samic. Brak badań dotyczących wpływu na płodność u ludzi..

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki może wystąpić spadek ciśnienia krwi, co może powodować zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Większość objawów niepożądanych wynika z farmakologicznych właściwości produktu leczniczego i zależy od dawki. Ból głowy występuje u około 25% pacjentów na początku leczenia i może być spowodowany rozszerzeniem naczyń krwionośnych przez monoazotan izosorbidu; ból zwykle przemija w ciągu około jednego tygodnia. Zgłaszano przypadki niedociśnienia (z zawrotami głowy i nudnościami), przemijającego w trakcie leczenia.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano według następujących kryteriów: Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1, 000 do <1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1, 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000),

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)


Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zdarzenie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

Często

Zawroty głowy, senność

Rzadko

Omdlenie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Astenia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie

Niezbyt często

Zapaść z nasileniem objawów dławicy piersiowej (czasami wraz z bradyarytmią i omdleniem);

Przemijające niedobór tlenu we krwi wraz z niedotlenieniem mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Zaburzenia serca

Często

Tachykardia

Nieznane

Napadowa bradykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności

Niezbyt Często

Wymioty, biegunka

Bardzo rzadko

Niestrawność *

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Wysypka, świąd

Nieznana

Złuszczające zapalenie skóry, zaczerwienienie twarzy, reakcje alergiczne skóry **

* Prawdopodobnie ze względu na indukowane azotanami rozluźnienie zwieracza ** Czasami ciężkie

Aby zmniejszyć częstość występowania bólów głowy należy w ciągu pierwszych 2-4 dni przyjmować 30 mg monoazotanu izosorbidu a następnie w razie potrzeby stopniowo zwiększać dawkę. Spadek ciśnienia krwi może powodować odruchową tachykardię, zawroty głowy i omdlenia.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Ból głowy, niedociśnienie, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, tachykardia, zawroty głowy, niepokój, nadmierne ocieplenie i zaczerwienienie skóry, zaburzenia widzenia, omdlenia. Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego ze splątaniem i ubytkami neurologicznymi występuje niezbyt często. Methemoglobinemia (sinica, hipoksemia, pobudzenie, depresja oddechowa, drgawki, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe) występuje rzadko.

Leczenie

Poniższe zabiegi stanowią jedynie wytyczne co do postępowania. Sposób leczenia wybierze lekarz prowadzący.

Zasady ogólne

•    Zaprzestać stosowania monoazotanu izosorbidu.

•    Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego a w przypadku podejrzenia ciężkiego zatrucia rozważyć płukanie żołądka (o ile to możliwe w ciągu jednej godziny po przedawkowaniu).

•    Zasady ogólne w przypadku wystąpienia niskiego ciśnienie krwi spowodowanego azotanami:

-    Położyć chorego z uniesionymi kończynami dolnymi.

-    Podawać tlen.

-    Zwiększyć objętość osocza.

W przypadku utrzymującego się niedociśnienia

•    Należy podać chlorowodorek noradrenaliny lub dopaminę.

Leczenie methemoglobinemii

•    Zastosować związki redukujące:

-    błękit metylenowy: do 50 ml 1 % roztworu podanego dożylnie;

-    witamina C - 1 g podanie doustne lub w postaci soli sodowej dożylnie;

-    błękit toluidynowy: początkowo dokładnie 2 - 4 mg / kg masy ciała dożylnie, w razie potrzeby powtarzać kilkakrotnie podając 2 mg/kg masy ciała co godzinę.

•    W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie.

•    W ciężkiej opornej methemoglobinemii (metHEB> 70%) należy zastosować hemodializę lub transfuzję wymienną.

W przypadku objawów zatrzymania oddechu i krążenia, należy natychmiast rozpocząć zabiegi resuscytacyjne.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: LEKI ROZSZERZAJĄCE NACZYNIA STOSOWANE W CHOROBACH SERCA; azotany organiczne Kod ATC: C01DA14

Produkt leczniczy Isosorbidi mononitras Accord ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu aktywnego metabolitu diazotanu isosorbidu jakim jest monoazotan izosorbidu. Nitrozwiązki powodują zależny od dawki rozkurcz mięśni gładkich. Efekt terapeutyczny jest zależny od dawki i wrażliwości pacjenta.

Monoazotan izosorbidu powoduje rozszerzenie naczyń żylnych, zmniejszenie powrotu krwi żylnej do serca (zmniejszenie obciążenia wstępnego serca). Wysokie dawki powodują rozszerzenie naczyń tętniczych i zmniejszenie oporu naczyniowego (zmniejszenie obciążenia następczego). Monoazotan izosorbidu zmniejsza obciążenie serca poprzez rozszerzenie naczyń żylnych i tętniczych i może mieć bezpośredni wpływ na rozszerzenie naczyń wieńcowych. Poprzez zmniejszenie końcoworozkurczowego ciśnienia oraz objętości krwi, obniża ciśnienie wewnątrz komory, a tym samym poprawia podwsierdziowy przepływ krwi. Bezpośredni efekt monoazotanu izosorbidu to zmniejszenie obciążenia serca i dotlenienie mięśnia sercowego.

Isosorbidi mononitras Accord jest stosowany w zapobieganiu napadom dławicy piersiowej.

Długotrwałe stosowanie nitrozwiązków jest związane z rozwojem tolerancji. Z tego powodu, tabletki należy przyjmować raz na dobę tak, aby zapewnić przerwy o niskim poziomie azotanów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Monoazotan izosorbidu wchłania się szybko, maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje po około 1 godzinie od podania doustnego.

Biodostępność monoazotanu izosorbidu po podaniu doustnym wynosi 100%. Produkt leczniczy nie podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.

Okres półtrwania monoazotanu izosorbidu w osoczu wynosi około 5,1 godziny. Metabolizowany jest do glukuronidu 5-monoazotanu izosorbidu, który ma okres półtrwania około 2,5 godziny. Monoazotan izosorbidu jest również wydalany w formie niezmienionej wraz z moczem.

Po wielokrotnym podaniu doustnym stężenie w osoczu jest zgodne z oszacowanym na podstawie parametrów kinetycznych po jednorazowym podaniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna (PH 102)

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 ° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium i PVC/PVDC/Aluminium 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 100, 200 lub 500 tabletek w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 100, 200 lub 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Limited 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 18421

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.06.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Isosorbidi mononitras Accord