+ iMeds.pl

Itraconazole–premier research 100 mgUlotka Itraconazole–premier research

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Itraconazole - Premier Research, 100 mg, kapsułki, twarde

Itraconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Itraconazole - Premier Research i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Itraconazole - Premier Research

3.    Jak stosować Itraconazole - Premier Research

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Itraconazole - Premier Research

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Itraconazole - Premier Research i w jakim celu się go stosuje

Itraconazole - Premier Research należy do grupy tak zwanych leków przeciwgrzybiczych. Itraconazole - Premier Research jest stosowany w:

   powierzchniowych zakażeniach grzybiczych, jeśli leczenie miejscowe jest nieskuteczne lub niewłaściwe; należą do nich:

-    zakażenia skóry

-    łupież pstry (jest to zakażenie grzybicze skóry, w którym skóra łuszczy się otrębiasto po podrapaniu; zmienione miejsca na skórze są jaśniejsze lub ciemniejsze niż skóra zdrowa);

   zakażeniach błon śluzowych i (lub) narządów wewnętrznych, wywołanych przez niektóre rodzaje grzybów.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Itraconazole - Premier Research Kiedy nie stosować leku Itraconazole - Premier Research

■    Jeśli pacjent ma uczulenie na itrakonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

■    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

-    astemizol, mizolastyna, terfenadyna (leki przeciwalergiczne);

-    beprydyl, felodypina, lerkarnidypina, nizoldypna, iwabradyna lub ranolazyna (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i (lub) zwężenia naczyń krwionośnych w sercu);

-    chinidyna, dyzopiramid, dronedaron lub dofetylid (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca);

-    cyzapryd (lek stosowany w chorobach żołądka i jelit);

-    lewacetylometadol lub lewometadyl i metadon (stosowane w leczeniu osób uzależnionych od opioidów);

-    pimozyd, lurazydon i sertyndol (leki stosowane w schizofrenii);

-    niektóre leki stosowane w celu obniżenia stężenia cholesterolu, takie jak lowastatyna i symwastatyna;

-    kolchicyna u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    eplerenon (lek moczopędny);

-    triazolam (lek stosowany w zaburzeniach snu);

-    midazolam w postaci doustnej (lek stosowany w celu uspokojenia przed badaniami, operacjami lub na oddziałach intensywnej terapii);

-    dihydroergotamina (lek stosowany w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego lub niektórych rodzajów bólu głowy);

-    ergometryna lub ergonowina, metyloergometryna lub metyloergonowina (leki hamujące krwawienie po porodzie);

-    ergotamina i eletryptan (leki stosowane w leczeniu migreny);

-    halofantryna (lek przeciwmalaryczny);

-    irynotekan (lek stosowany w leczeniu raka).

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych wyżej leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi i nie rozpoczynać stosowania leku Itraconazole - Premier Research. Nie należy również przyjmować żadnego z tych leków przez 2 tygodnie po zakończeniu kuracji lekiem Itraconazole -Premier Research.

■    Jeśli pacjent ma objawy zaburzeń czynności serca lub miał w przeszłości niewydolność serca,

z wyjątkiem leczenia zakażeń grzybiczych zagrażających życiu lub o bardzo ciężkim przebiegu.

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub mogła zajść w ciążę, chyba że lekarz zaleci podawanie leku (patrz niżej „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Itraconazole - Premier Research należy omówić to z lekarzem, jeśli którakolwiek z opisanych niżej sytuacji dotyczy pacjenta.

   Przyjmowanie innych leków

Patrz także punkt „Itraconazole - Premier Research a inne leki”.

   Choroby serca występujące obecnie lub w przeszłości. Jeśli wystąpią takie objawy, jak duszność, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęki nóg lub brzucha, nietypowe uczucie wyczerpania lub pojawi się niemożność pozostawania we śnie, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

   Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

U pacjentów z niedoborem soku żołądkowego, u niektórych pacjentów z AIDS lub podczas stosowania leków hamujących wytwarzanie kwasu w żołądku, zaleca się popijanie leku Itraconazole - Premier Research kwaśnym napojem, takim jak niedietetyczny napój typu „cola” (patrz także niżej, punkt „Itraconazole - Premier Research a inne leki”).

   Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych lub choroba wątroby

Leczenie można rozpocząć tylko wtedy, gdy oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko uszkodzenia wątroby. W takich przypadkach lekarz będzie kontrolował aktywność enzymów wątrobowych i w razie konieczności zmodyfikuje dawkę. Jeśli po zastosowaniu leku Itraconazole - Premier Research u pacjenta wystąpią objawy uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4), należy przerwać jego przyjmowanie i zwrócić się niezwłocznie do lekarza.

   Zaburzenia czynności nerek

W razie konieczności lekarz zmodyfikuje dawkę leku.

   Osłabienie czynności układu odpornościowego, np. w przypadku zmniejszenia liczby krwinek białych, AIDS lub po przeszczepieniu narządu.

   Pacjenci z AIDS leczeni z powodu wewnętrznych zakażeń grzybiczych, jeśli istnieje ryzyko nawrotu. Lekarz prowadzący zweryfikuje konieczność dalszego stosowania leku.

   Wcześniejsze reakcje alergiczne na leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych. Dotyczy to głównie leków zawierających substancje czynne, których nazwa kończy się na „azol”.

   Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować metody zapobiegania ciąży podczas przyjmowania leku Itraconazole - Premier Research (patrz niżej punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Dzieci i pacjenci w podeszłym wieku

Leku Itraconazole - Premier Research zwykle nie stosuje się u dzieci i u osób w podeszłym wieku, ale lekarz może go przepisać w szczególnych przypadkach.

Itraconazole - Premier Research a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

■    Leki wymienione wyżej w punkcie „Kiedy nie stosować leku Itraconazole - Premier Research”.

Nie stosować tych leków jednocześnie z lekiem Itraconazole - Premier Research. Żadnego z tych leków nie należy również stosować przez 2 tygodnie po zakończeniu kuracji lekiem Itraconazole -Premier Research.

■    Nie zaleca się stosowania żadnego z niżej wymienionych leków razem z lekiem Itraconazole -Premier Research, chyba że lekarz uzna to za konieczne:

-    dazatynib, nilotynib lub trabektedyna (leki stosowane w leczeniu raka);

-    aliskiren (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego);

-    kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej);

-    ewerolimus (lek podawany zazwyczaj po przeszczepieniu narządu);

-    fentanyl (silny lek przeciwbólowy);

-    rywaroksaban (lek rozrzedzający krew);

-    salmeterol (lek stosowany w leczeniu astmy i innych zaburzeń oddychania);

-    tamsulozyna (lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn)

-    wardenafil (stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu).

Żadnego z tych leków tych nie należy stosować również przez 2 tygodnie po zakończeniu kuracji lekiem Itraconazole - Premier Research.

■    Nie stosować żadnego z niżej wymienionych leków przez 2 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia ani podczas stosowania leku Itraconazol - Premier Research, chyba że lekarz zaleci inaczej:

-    ryfampicyna, ryfabutyna (leki stosowane w leczeniu gruźlicy i trądu);

-    fenytoina (lek stosowany w leczeniu napadów drgawek i stanów bólowych pochodzenia nerwowego);

-    karbamazepina, fenobarbital (leki stosowane w leczeniu napadów drgawek i niektórych rodzajów bólu);

-    izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i trądu);

-    efawirenz, newirapina (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV).

■    Jeśli pacjent ma zacząć przyjmować lub już stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Leki te mogą zaburzać działanie leku Itraconazole -Premier Research. Lekarz może uznać za konieczne zmianę dawki leku Itraconazole - Premier Research lub innego leku stosowanego przez pacjenta:

-    silne leki przeciwbólowe: alfentanyl, buprenorfina (podawana we wstrzyknięciu lub podjęzykowo) i oksykodon;

-    leki stosowane w leczeniu niestrawności, wrzodów żołądka lub zgagi mogą wpływać na wytwarzanie kwasu w żołądku; aby mieć pewność, że lek Itraconazole - Premier Research zadziała właściwie, konieczna jest w żołądku odpowiednia ilość kwasu, dlatego po zażyciu któregokolwiek z leków z tej grupy należy odczekać co najmniej godzinę przed przyjęciem leku Itraconazole - Premier Research, a po zażyciu leku Itraconazole - Premier Research należy odczekać 2 godziny przed przyjęciem któregokolwiek z powyższych leków; j eśli pacjent przyjmuje leki hamujące wytwarzanie kwasu w żołądku, powinien kapsułki leku Itraconazole -Premier Research popijać napojem typu „cola” (niedietetycznym);

-    alprazolam (lek stosowany w stanach pobudzenia i lęku);

-    brotyzolam (lek stosowany w zaburzeniach snu: w trudnościach w zasypianiu i zbyt wczesnym budzeniu się);

-    buspiron (lek stosowany w stanach pobudzenia i lęku);

-    leki stosowane w leczeniu raka, takie jak bortezomib, busulfan, docetaksel, erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trimetreksat i alkaloidy barwinka;

-    leki stosowane w stanach z zaburzeniami myślenia, odczuwania i zachowania: arypiprazol, haloperydol, perospiron, kwetiapina, ramelteon i rysperydon;

-    leki hamujące krzepnięcie krwi, takie jak fenprokumon, warfaryna, cylostazol i dabigatran;

-    leki stosowane w zakażeniach HIV, takie jak rytonawir, darunawir, indynawir, fozamprenawir, sakwinawir i marawirok;

-    leki stosowane w zakażeniach bakteryjnych: cyprofloksacyna, klarytromycyna lub erytromycyna;

-    leki działające na serce i naczynia krwionośne: nadolol, digoksyna i cylostazol;

-    werapamil, nifedypina i podobne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego;

-    niektóre steroidy, takie jak budezonid, deksametazon, flutykazon i metyloprednizolon, stosowane w leczeniu różnych stanów zapalnych;

-    leki stosowane w celu zahamowania układu odpornościowego i zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów: cyklosporyna, syrolimus (znany również pod nazwą rapamycyna), takrolimus, cyklezonid lub temsyrolimus;

-    leki stosowane w leczeniu nadreaktywności pęcherza moczowego: fezoterodyna, imidafenacyna, solifenacyna lub tolterodyna;

-    alitretynoina (doustna) - lek stosowany w leczeniu wyprysku;

-    aprepitant i domperydon - leki hamujące nudności i wymioty;

-    atorwastatyna - lek zmniejszający stężenie cholesterolu;

-    cynakalcet - lek stosowany w leczeniu nadczynności przytarczyc;

-    ebastyna - lek stosowany w leczeniu alergii i świądu;

-    eletryptan - lek stosowany w leczeniu bólu migrenowego;

-    mozawaptan lub tolwaptan - leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi;

-    prazykwantel - lek stosowany w leczeniu robaczycy;

-    reboksetyna - lek przeciwdepresyjny;

-    repaglinid lub saksagliptyna - leki stosowane w leczeniu cukrzycy;

-    meloksykam - lek stosowany w celu zmniejszenia stanu zapalnego i bólu;

-    midazolam podawany dożylnie - lek stosowany w celu uspokojenia przed badaniami lub operacjami;

-    syldenafil i tadalafil - leki stosowane w zaburzeniach wzwodu.

Jeśli pacjent ma zacząć stosować lub już przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz może uznać za konieczne zmianę dawki leku Itraconazole - Premier Research lub innego leku stosowanego przez pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią

   Nie stosować leku Itraconazole - Premier Research w czasie ciąży, z wyjątkiem leczenia zagrażających życiu wewnętrznych zakażeń grzybiczych, jeśli w opinii lekarza spodziewana korzyść przewyższa ryzyko.

Doświadczenie dotyczące stosowania leku w czasie ciąży jest niewielkie; znane są przypadki wystąpienia wad wrodzonych. Krótkotrwałe stosowanie (w grzybiczych zakażeniach narządów płciowych) w pierwszym trymestrze ciąży nie zwiększało ryzyka wad wrodzonych.

Kobiety w wieku rozrodczym: powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcji podczas leczenia i do czasu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu leczenia.

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania tego leku, powinna niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

   Itraconazole - Premier Research można przyjmować w czasie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza. Niewielkie ilości itrakonazolu przenikają do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Itraconazole - Premier Research może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia lub utratę słuchu. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Itraconazole - Premier Research zawiera cukier (sacharozę)

Lek ten zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Itraconazole - Premier Research należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Itraconazole - Premier Research

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Itraconazole - Premier Research i czas trwania leczenia są następujące.

Powierzchowne zakażenia grzybicze

■    skóry

1 kapsułka raz na dobę przez 2 tygodnie

■    dłoni i stóp

1    kapsułka raz na dobę przez 4 tygodnie

■    łupież pstry

2    kapsułki raz na dobę przez 7 dni

Lekarz może podwoić dawkę u pacjentów z osłabioną odpornością, np. ze zmniejszoną liczbą krwinek białych, AIDS lub po przeszczepieniu narządu.

Lek Itraconazole - Premier Research pozostaje w skórze znacznie dłużej niż we krwi. Dlatego wyleczenie zakażeń grzybiczych skóry uzyskuje się po 2 do 4 tygodni od zakończenia przyjmowania leku.

Zakażenia grzybicze błon śluzowych i (lub) narządów wewnętrznych, wywołane przez:

■    grzyby nitkowate z rodzaju Aspergillus

2 kapsułki raz na dobę przez 2 do 5 miesięcy

Jeśli zakażenie obejmuje tkanki otaczające lub cały organizm: 2 kapsułki dwa razy na dobę

■    drożdżaki z rodzaju Candida

1    lub 2 kapsułki raz na dobę przez okres od 3 tygodni do 7 miesięcy

Jeśli zakażenie obejmuje tkanki otaczające lub cały organizm: 2 kapsułki dwa razy na dobę

■    grzyby z rodzaju Histoplasma

2    kapsułki raz lub dwa razy na dobę przez 8 miesięcy

Sposób stosowania

Kapsułki należy połykać bez żucia, popijając szklanką wody bezpośrednio po posiłku i jeśli to możliwe - codziennie o tej samej porze.

Jeśli lek stosuje się dwa razy na dobę, kapsułki należy przyjmować rano i wieczorem.

Jeśli pacjent przyjmuje leki hamujące wytwarzanie kwasu w żołądku, powinien popijać kapsułki leku Itraconazole - Premier Research napojem typu „cola” (niedietetycznym), patrz „Itraconazole - Premier Research a inne leki”.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Itraconazole - Premier Research

Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Itraconazole - Premier Research

Należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Itraconazole - Premier Research

Nie należy przerywać stosowania leku Itraconazole - Premier Research ani zmieniać dawki bez wyraźnej zgody lekarza. W przeciwnym wypadku leczenie może być nieskuteczne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy lub podejrzewa, że ma którykolwiek z wymienionych objawów, powinien odstawić lek Itraconazole - Premier Research i niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Może być konieczna pilna pomoc medyczna. Wymienione działania niepożądane występują rzadko.

■    Ciężkie reakcje alergiczne z takimi objawami, jak:

-    nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu i połykaniu,

-    wysypka, pokrzywka, ciężkie podrażnienie skóry,

-    obrzęk warg, języka, twarzy i szyi,

-    bardzo silne zawroty głowy lub omdlenie.

■    Ciężka lub swędząca wysypka skórna, z możliwością powstawania pęcherzy, złuszczaniem się skóry i bólem oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych (zagrażające życiu toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, leukocytoklastyczne zapalenie naczyń).

   Uszkodzenie wątroby z takimi objawami, jak:

-    utrata apetytu,

-    nudności, wymioty,

-    nietypowe uczucie zmęczenia,

-    ból brzucha,

-    zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka),

-    nietypowo ciemne zabarwienie moczu, odbarwione stolce,

-    wypadanie włosów.

Notowano ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym przypadki zakończonych zgonem: ostrej niewydolności wątroby oraz zapalenia wątroby.

■    Niewydolność serca z takimi objawami, jak:

-    duszność,

-    niespodziewane zwiększenie masy ciała,

-    obrzęk nóg lub brzucha,

-    uczucie niezwykłego zmęczenia,

-    uczucie duszności powodujące przerwanie snu.

Duszność może być także objawem obecności płynu w płucach

   zaburzenia dotyczące nerwów, tzw. neuropatia obwodowa, która objawia się uczuciem drętwienia lub mrowienia rąk i nóg;

   zapalenie trzustki z takimi objawami, jak silny ból w nadbrzuszu, często z nudnościami i wymiotami.

Inne działania niepożądane mogą występować z następującą częstością

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów)

■    ból brzucha

■    nudności

■    ból głowy

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

■    reakcje alergiczne o różnym nasileniu

■    zapalenie zatok, katar, kaszel i przeziębienie

■    wymioty

■    biegunka

■    zaparcie

■    niestrawność

■    gazy

■    zwiększenie wyników badań czynności wątroby

■    pokrzywka

■    świąd

■    zaburzenia cyklu miesiączkowego

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

■    zmniej szenie liczby krwinek białych, co może spowodować zwiększenie ryzyka zakażeń

■    zespół choroby posurowiczej, który jest reakcją nadwrażliwości organizmu na obce substancje

■    zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi

■    zaburzenia smaku

■    zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie i podwójne widzenie

■    utrata słuchu (może być trwała)

■    hałas w uszach (szumy uszne)

■    trudności w oddychaniu

■    częstsza potrzeba oddawania moczu (opróżniania pęcherza)

■    obrzęk na skutek gromadzenia się płynu pod skórą

■    nietypowe wypadanie lub ścieńczenie włosów

■    zaczerwienienie, świąd lub łuszczenie się skóry

■    nadwrażliwość skóry na światło

■    u mężczyzn: zaburzenia wzwodu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Itraconazole - Premier Research

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Blister należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Itraconazole - Premier Research

Substancją czynną leku jest itrakonazol.

Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg itrakonazolu.

Pozostałe składniki to: hypromeloza, makrogol 20000, sacharoza ziarenka o składzie: sacharoza, skrobia kukurydziana;

skład kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Itraconazole - Premier Research i co zawiera opakowanie

Kapsułki żelatynowe twarde, wielkość 0, wypełnione białymi lub prawie białymi peletkami. Kapsułka ma biały, nieprzezroczysty korpus i białe, nieprzezroczyste wieczko.

Kapsułki pakowane są w blistry z folii PCV/Aluminium lub PCV/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 4, 8, 15, 28 lub 60 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2013

8 DE/H/2274/001/R/001+IB/006

Itraconazole–Premier Research

Charakterystyka Itraconazole–premier research

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Itraconazole - Premier Research, 100 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza (192 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Kapsułki żelatynowe twarde (wielkość 0), wypełnione białymi lub prawie białymi peletkami. Wieczko kapsułki: białe, nieprzezroczyste. Korpus kapsułki: biały, nieprzezroczysty.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Grzybice powierzchowne

Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych, jeśli leczenie miejscowe jest nieskuteczne lub niewłaściwe:

-    grzybice skóry gładkiej (np. grzybica tułowia, grzybica podudzi, grzybica stóp i grzybica dłoni);

-    łupież pstry (Pityriasis versicolor).

Grzybice układowe

Itraconazole - Premier Research jest wskazany w leczeniu grzybic układowych, takich jak kandydoza, aspergiloza i histoplazmoza.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Grzybice powierzchowne (skóry, błony śluzowej)

Wskazanie

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Grzybica tułowia, grzybica podudzi

1 kapsułka raz na dobę (co odpowiada 100 mg itrakonazolu)

2 tygodnie

Grzybica dłoni i stóp (tinea manus, tinea pedis)

1 kapsułka raz na dobę (co odpowiada 100 mg itrakonazolu)

4 tygodnie

Łupież pstry (Pityriasis versicolor)

2 kapsułki raz na dobę (co odpowiada 200 mg itrakonazolu)

7 dni

U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością, np. z neutropenią, AIDS lub po przeszczepieniu narządu, biodostępność itrakonazolu może być zmniejszona. Wskazane może być podwojenie dawki.

Itrakonazol pozostaje w skórze znacznie dłużej niż we krwi. Dlatego w przypadku grzybicy skóry optymalny wynik leczenia uzyskuje się po upływie 2 do 4 tygodni po odstawieniu produktu Itraconazole - Premier Research.

Grzybice układowe

Wskazanie

Dawkowanie

Czas trwania leczenia^

Uwagi

Aspergiloza

2 kapsułki raz na dobę (co odpowiada 200 mg itrakonazolu)

2-5 miesięcy

W chorobie inwazyjnej lub rozsianej dawkę należy zwiększyć do 2 kapsułek dwa razy na dobę (rano i wieczorem) (co odpowiada 400 mg itrakonazolu)

Kandydoza

1-2 kapsułki raz na dobę

(co odpowiada

100- 200 mg itrakonazolu)

3 tygodnie -7 miesięcy

W chorobie inwazyjnej lub rozsianej dawkę należy zwiększyć do 2 kapsułek dwa razy na dobę (rano i wieczorem) (co odpowiada 400 mg itrakonazolu)

Histoplazmoza

2 kapsułki raz lub dwa razy na dobę (rano i wieczorem) (co odpowiada 200-400 mg itrakonazolu)

8 miesięcy

Czas trwania leczenia należy dostosować w zależności od skuteczności klinicznej.

Dzieci i młodzież

Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych danych z badań klinicznych, dotyczących stosowania itrakonazolu u dzieci i młodzieży, stosowanie u dzieci nie jest zalecane, chyba że przewidywana korzyść przeważa ryzyko (patrz punkt 4.4).

Zapobieganie zakażeniom grzybiczym: nie są dostępne dane dotyczące skuteczności itrakonazolu u dzieci z neutropenią. Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa ogranicza się do stosowania dawki 5 mg/kg mc./dobę, podawanej w dwóch dawkach podzielonych (patrz punkt 4.8).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Ze względu na ograniczoną liczbę dostępnych danych z badań klinicznych dotyczących stosowania itrakonazolu u pacjentów w podeszłym wieku, jego podawanie pacjentom tej grupy nie jest zalecane, chyba że przewidywana korzyść przeważa ryzyko (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Biodostępność itrakonazolu po podaniu doustnym może być mniejsza u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy rozważyć możliwość modyfikacji dawki (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Itrakonazol jest metabolizowany głównie w wątrobie. U pacjentów z marskością wątroby końcowy okres półtrwania itrakonazolu jest nieznacznie wydłużony, a biodostępność nieco zmniejszona. Należy rozważyć możliwość modyfikacji dawki (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

W celu uzyskania pełnego wchłaniania itrakonazolu, kapsułki należy połykać bez żucia, popijając niewielką ilością płynu, bezpośrednio po posiłku.

4.3 Przeciwwskazania

♦ Itraconazole - Premier Research jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną

nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

♦    Jednoczesne podawanie niektórych substratów izoenzymu CYP3A4 i produktu Itraconazole -Premier Research jest przeciwwskazane. Ich zwiększone stężenie w osoczu spowodowane przez jednoczesne zastosowanie itrakonazolu może w takim stopniu nasilić lub wydłużyć zarówno działanie lecznicze, jak i działania niepożądane, że mogą wystąpić potencjalnie ciężkie zaburzenia. Przykładowo, zwiększone stężenie w osoczu niektórych z tych substancji czynnych może spowodować wydłużenie odstępu QT i tachyarytmie komorowe, włącznie z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca typu torsade de pointes. Szczególne przykłady znajdują się w punkcie 4.5.

♦    Produktu Itraconazole - Premier Research nie należy stosować u pacjentów z objawami zaburzeń komorowych, takimi jak zastoinowa niewydolność serca lub niewydolność serca w wywiadzie,

z wyjątkiem leczenia zagrażających życiu lub innych ciężkich zakażeń (patrz punkt 4.4).

♦    Nie należy stosować produktu Itraconazole - Premier Research w czasie ciąży, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia (patrz punkt 4.6).

♦    Jeśli pacjentka w wieku rozrodczym przyjmujące itrakonazol, powinna stosować antykoncepcję. Skuteczne metody zapobiegania ciąży należy stosować aż do pierwszej miesiączki po zakończeniu leczenia itrakonazolem.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość krzyżowa

Nie ma danych dotyczących nadwrażliwości krzyżowej miedzy itrakonazolem a innymi azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi. Należy zachować ostrożność przepisując itrakonazol w kapsułkach pacjentom z nadwrażliwością na inne leki z grupy azoli.

Wpływ na serce

Badania u zdrowych ochotników wykazały, że dożylne podanie itrakonazolu powoduje przemijające, bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory serca, ustępujące przed następną infuzją. Znaczenie kliniczne tej obserwacji dla postaci doustnych produktu nie jest znane.

Wykazano, że itrakonazol wykazuje działanie inotropowe ujemne. Opisywano przypadki zastoinowej niewydolności serca w związku ze stosowaniem itrakonazolu. W spontanicznych raportach częściej zgłaszano niewydolność serca po zastosowaniu całkowitej dawki dobowej 400 mg niż podczas stosowania mniej szych dawek, co świadczy o tym, że ryzyko niewydolności serca może zwiększać się wraz ze zwiększeniem całkowitej dobowej dawki itrakonazolu.

Itrakonazolu nie należy stosować u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, chyba że potencjalna korzyść wyraźnie przewyższa ryzyko.

W analizie stosunku korzyści do ryzyka należy uwzględniać takie czynniki, jak ciężkość zakażenia, schemat dawkowania (np. całkowitą dawkę dobową) oraz indywidualne czynniki ryzyka zastoinowej niewydolności serca. Do takich czynników ryzyka należą kardiomiopatie, takie jak choroba niedokrwienna serca i (lub) choroba zastawek serca, ciężka choroba płuc (np. przewlekła, obstrukcyjna choroba płuc), niewydolność nerek i inne choroby, w przebiegu których mogą występować obrzęki. Pacjenta należy poinformować o objawach przedmiotowych i podmiotowych zastoinowej niewydolności serca. Leczenie należy prowadzić ostrożnie i kontrolować, czy w czasie jego trwania nie wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe zastoinowej niewydolności serca. W razie wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie itrakonazolu.

Leki z grupy antagonistów wapnia mogą mieć działanie inotropowe ujemne, które może się sumować z inotropowym ujemnym działaniem itrakonazolu. Ponadto itrakonazol może hamować metabolizm antagonistów wapnia. Dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania itrakonazolu z antagonistami wapnia (patrz punkt 4.5) ze względu na zwiększone ryzyko zastoinowej niewydolności serca.

Wpływ na wątrobę

Bardzo rzadko podczas stosowania itrakonazolu występowało ciężkie działanie toksyczne na wątrobę, w tym kilka przypadków ostrej niewydolności wątroby, zakończonej zgonem. W większości przypadków takie działanie wystąpiło u pacjentów z występującą wcześniej chorobą wątroby, leczonych ze wskazań układowych, z innymi poważnymi problemami zdrowotnymi i (lub) stosujących inne produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym. U niektórych z tych pacjentów nie stwierdzano czynników ryzyka choroby wątroby. Niektóre przypadki występowały w pierwszym miesiącu leczenia, a nawet w ciągu pierwszego tygodnia. U pacjentów leczonych itrakonazolem należy rozważyć monitorowanie czynności wątroby. Należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego zgłaszania lekarzowi wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów wskazujących na zapalenie wątroby, takich jak brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha lub ciemne zabarwienie moczu.

Jeśli pacjent zgłasza takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Itraconazole -Premier Research i przeprowadzić badania czynności wątroby.

Liczba danych dotyczących stosowania itrakonazolu w postaci doustnej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczona. Należy zachować ostrożność i uważnie kontrolować stan tych pacjentów podczas leczenia itrakonazolem. W trakcie badania klinicznego z zastosowaniem pojedynczej dawki doustnej u pacjentów z marskością wątroby obserwowano wydłużenie okresu półtrwania itrakonazolu. Zaleca się, aby wziąć to pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu stosowania itrakonazolu razem z innymi produktami leczniczymi metabolizowanymi przez izoenzym CYP3A4.

Zdecydowanie odradza się stosowania itrakonazolu u pacjentów ze zwiększoną bądź nieprawidłową aktywnością enzymów wątrobowych lub z czynną chorobą wątroby albo u pacjentów, u których inne produkty lecznicze działały toksycznie na wątrobę, chyba że pacjent jest w ciężkim lub zagrażającym życiu stanie, w którym spodziewana korzyść z leczenia przeważa ryzyko uszkodzenia wątroby. Zaleca się kontrolowanie czynności wątroby, j eśli u pacjenta występowały wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub objawy toksycznego działania innych leków na wątrobę (patrz punkt 5.2).

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Wchłanianie itrakonazolu z kapsułek jest słabsze, jeśli kwaśność soku żołądkowego jest zmniejszona. U pacjentów ze zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego wynikającą z choroby (np. pacjenci z achlorhydrią) lub ze stosowania leków (np. pacjenci przyjmujący leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego), zaleca się przyjmowanie kapsułki z itrakonazolem razem z kwaśnym napojem (typu „cola” niedietetyczna). Należy kontrolować działanie przeciwgrzybicze u tych pacjentów i w razie konieczności zwiększyć dawkę itrakonazolu (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

Dane z badań klinicznych z zastosowaniem itrakonazolu w postaci kapsułek u dzieci i młodzieży są ograniczone. Nie zaleca się stosowania tych kapsułek u dzieci i młodzieży, chyba że spodziewana korzyść z leczenia przewyższa ryzyko.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Dane z badań klinicznych z zastosowaniem itrakonazolu w postaci kapsułek u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone. Zaleca się stosowanie itrakonazolu w tej postaci u tych pacjentów tylko wtedy, gdy spodziewana korzyść przewyższa ryzyko. Zasadniczo zaleca się, aby przy wyborze dawki uwzględnić występujące częściej u pacjentów w podeszłym wieku zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca, a także współistniejące choroby lub stosowanie innych produktów leczniczych.

Zaburzenia czynności nerek

Liczba dostępnych danych dotyczących doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, jest ograniczona. U niektórych pacjentów z niewydolnością nerek całkowity wpływ itrakonazolu na organizm może być mniejszy. Produkt leczniczy należy stosować u tych pacjentów ostrożnie i rozważyć modyfikację jego dawki.

Utrata słuchu

U pacjentów leczonych itrakonazolem notowano przemijającą lub trwałą utratę słuchu. W niektórych przypadkach pacjenci otrzymywali jednocześnie chinidynę, której stosowanie jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5). Utrata słuchu zazwyczaj ustępuje po przerwaniu leczenia, ale u niektórych pacjentów może się utrzymywać.

Pacjenci z osłabioną odpornością

U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością (np. z neutropenią, z AIDS lub po przeszczepieniu narządu) biodostępność itrakonazolu podawanego doustnie w kapsułkach może być zmniejszona.

Pacjenci z ostrymi, zagrażającymi życiu grzybicami układowymi

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) nie zaleca się stosowania itrakonazolu w leczeniu początkowym ostrej, zagrażającej życiu układowej grzybicy.

Pacjenci z AIDS

U pacjentów z zespołem nabytego upośledzenia odporności, leczonych z powodu grzybicy układowej, takiej jak sporotrychoza, blastomikoza, histoplazmoza lub kryptokokoza (z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych lub bez) oraz z ryzykiem nawrotu, lekarz powinien ocenić, czy konieczne jest zastosowanie leczenia podtrzymującego.

Neuropatia

W razie wystąpienia neuropatii, którą można wiązać ze stosowaniem itrakonazolu, leczenie należy przerwać.

Oporność krzyżowa

Jeśli przypuszczalnymi patogenami układowej kandydozy są szczepy Candida oporne na flukonazol, nie można założyć, że są one wrażliwe na itrakonazol. Przed rozpoczęciem leczenia itrakonazolem należy zbadać wrażliwość tych szczepów.

Możliwość zamiany

Nie zaleca się zamiennego stosowania itrakonazolu w kapsułkach i w postaci roztworu doustnego. Całkowity wpływ na organizm tej samej dawki itrakonazolu podanej w roztworze doustnym jest większy niż podanej w postaci kapsułek.

Możliwe interakcje z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie niektórych produktów leczniczych z itrakonazolem może spowodować zmianę skuteczności itrakonazolu i (lub) tych produktów, działania zagrażające życiu i (lub) nagły zgon. Wykaz substancji czynnych, których stosowanie razem z itrakonazolem jest przeciwwskazane, niezalecane lub zalecane do stosowania z ostrożnością, znajduje się w punkcie 4.5.

Zaburzenia metabolizmu węglowodanów

Ten produkt leczniczy zawiera sacharozę. Nie powinni go stosować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Itrakonazol jest metabolizowany głównie z udziałem izoenzymu CYP3A4. Inne substancje również metabolizowane przez ten izoenzym lub modyfikujące jego aktywność mogą wpływać na farmakokinetykę itrakonazolu. Podobnie, itrakonazol może zmieniać farmakokinetykę innych substancji, które dzielą z nim szlak metaboliczny. Itrakonazol jest silnym inhibitorem CYP3A4 oraz P-glikoproteiny. W razie skojarzonego leczenia należy zapoznać się z zawartą w Charakterystyce Produktu Leczniczego informacją o metabolizmie i ewentualnej konieczności modyfikacji dawkowania.

Produkty lecznicze, które mogą zmniejszyć stężenie itrakonazolu w osoczu

Produkty lecznicze, które zmniejszają kwaśność soku żołądkowego (np. leki zobojętniające, tj. wodorotlenek glinu lub leki hamujące wydzielanie kwasu solnego, tj. antagoniści receptora Hi inhibitory pompy protonowej), osłabiają wchłanianie itrakonazolu z kapsułek. Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania wymienionych produktów leczniczych i itrakonazolem w kapsułkach.

Zaleca się, aby podczas podawać itrakonazol z kwaśnymi napojami (typu „cola” niedietetyczna), jeśli jednocześnie stosowane są leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego.

Zaleca się, aby leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) przyjmować co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub 2 godziny po przyjęciu itrakonazolu w kapsułkach.

Podczas jednoczesnego stosowania należy kontrolować działanie przeciwgrzybicze i w razie konieczności zwiększać dawkę itrakonazolu.

Jednoczesne stosowanie itrakonazolu z silnymi induktorami CYP3A4 może zmniejszyć biodostępność itrakonazolu i hydroksyitrakonazolu w stopniu znacznie osłabiającym skuteczność.

Przykłady:

-    leki przeciwbakteryjne: izoniazyd, ryfabutyna (patrz także „Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększone przez itrakonazol”), ryfampicyna;

-    leki przeciwdrgawkowe: karbamazepina (patrz także „Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększone przez itrakonazol”), fenobarbital, fenytoina;

-    leki przeciwwirusowe: efawirenz, newirapina.

Z tego względu nie zaleca się stosowania silnych induktorów CYP3A4 z itrakonazolem. Należy unikać stosowania tych produktów leczniczych przez 2 tygodnie przed oraz w trakcie leczenia itrakonazolem, chyba że korzyść z ich stosowania przeważa nad ryzykiem zmniejszenia skuteczności itrakonazolu.

Podczas jednoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie działania przeciwgrzybiczego i w razie konieczności - zwiększenie dawki itrakonazolu.

Produkty lecznicze, które mogą zwiększyć stężenie itrakonazolu w osoczu

Silne inhibitory CYP3A4 mogą zwiększyć biodostępność itrakonazolu.

Przykłady:

-    leki przeciwbakteryjne: cyprofloksacyna, klarytromycyna, erytromycyna;

-    leki przeciwwirusowe: darunawir wzmocniony rytonawirem, fosamprenawir wzmocniony rytonawirem, indynawir (patrz także „Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększone przez itrakonazol”), rytonawir (patrz także „Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększone przez itrakonazol”).

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych z itrakonazolem w kapsułkach. Jeśli pacjent musi przyjmować itrakonazol razem z silnymi inhibitorami CYP3A4, należy ściśle kontrolować, czy nie występują u niego przedmiotowe lub podmiotowe objawy nasilonego lub przedłużonego działania farmakologicznego itrakonazolu. W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę itrakonazolu. Jeśli jest to wskazane, zaleca się oznaczanie stężenia itrakonazolu w osoczu.

Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększone przez itrakonazol

Itrakonazol i jego główny metabolit, hydroksyitrakonazol, mogą hamować metabolizm substancji czynnych z udziałem izoenzymu CYP3A4 oraz transport substancji czynnych przez P-glikoproteinę. W wyniku tego jednoczesne stosowanie z itrakonazolem może być przyczyną zwiększenia w osoczu stężenia tych substancji czynnych i (lub) ich metabolitów, a to z kolei może nasilić lub przedłużyć ich działanie terapeutyczne, ale również działania niepożądane. Przeciwwskazane może być jednoczesne stosowanie itrakonazolu i substancji czynnych, które wydłużają odstęp QT i są metabolizowane przez CYP3A4, gdyż takie połączenie może prowadzić do tachyarytmii komorowych, w tym do potencjalnie zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsade depointes. Po zaprzestaniu leczenia stężenie itrakonazolu w osoczu zmniejsza się w ciągu 7 do 14 dni do prawie niewykrywalnych wartości, zależnie od zastosowanej dawki i czasu trwania leczenia. U pacjentów z marskością wątroby lub otrzymujących inhibitory CYP3A4 zmniejszenie to może następować wolniej. Jest to szczególnie ważne na początku stosowania leków, których metabolizm zaburza itrakonazol.

Produkty lecznicze, które wchodzą w interakcje z itrakonazolem. sklasyfikowano następująco:

♦    „przeciwwskazane”: w żadnych okolicznościach nie stosować produktu leczniczego razem z itrakonazolem ani przez 2 tygodni po zaprzestaniu podawania itrakonazolu;

♦    „nie zalecane”: unikać stosowania leku zarówno w trakcie. jak i przez 2 tygodnie po zaprzestaniu podawania itrakonazolu, chyba że spodziewane korzyści przewyższają ryzyko działań niepożądanych; jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, zaleca się obserwację kliniczną. czy u pacjenta nie występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe nasilonego lub przedłużonego działania lub działań niepożądanych leku stosowanego w skojarzeniu oraz w razie konieczności zmniejszenie dawki lub przerwanie jego podawania;

♦    „stosowanie z ostrożnością”: zaleca się dokładną obserwację pacjenta. gdy lek jest stosowany razem z itrakonazolem; w razie skojarzonego leczenia zaleca się obserwację kliniczną. czy u pacjenta nie występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe nasilonego lub przedłużonego działania lub działań niepożądanych leku stosowanego w skojarzeniu oraz w razie konieczności zmniejszenie dawki lub przerwanie jego podawania; w razie potrzeby zaleca się pomiary stężeń w osoczu.

Niżej przedstawiono przykłady substancji czynnych (grupy leków), których stężenie w osoczu może być zwiększone przez itrakonazol oraz wskazówki dotyczące jednoczesnego stosowania z itrakonazolem.

Grupa leków

Przeciwwskazane

Niezalecane

Stosowanie z ostrożnością

Alfa-adrenolityki

tamsulozyna

Leki przeciwbólowe

lewacetylmetadol

(lewometadyl).

metadon

fentanyl

alfentanyl. buprenorfina i.v. i podjęzykowo, oksykodon

Leki przeciwarytmiczne

dyzopiramid.

dofetylid.

dronedaron.

chinidyna

digoksyna

Leki przeciwbakteryjne

ryfabutyna3

Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe

rywaroksaban

kumaryny.

cylostazol.

dabigatran

Leki przeciwpadaczkowe

karbamazepina3

Leki przeciwcukrzycowe

repaglinid.

saksagliptyna

Leki przeciwrobacze i przeciwpierwotniakowe

halofantryna

prazykwantel

Leki przeciwhistaminowe

astemizol.

mizolastyna.

terfenadyna

ebastyna

Leki przeciwmigrenowe

alkaloidy sporyszu. takie jak

dihydroergotamina.

ergometryna

(ergonowina).

ergotamina.

metyloergometryna

(metyloergonowina)

eletryptan

Grupa leków

Przeciwwskazane

Niezalecane

Stosowanie z ostrożnością

Leki przeciwnowotworowe

irynotekan

dasatynib,

nilotynib,

trabektedin

bortezomib,

busulfan,

docetaksel,

erlotynib,

iksabepilon,

lapatynib,

trymetreksat,

alkaloidy barwinka

Leki

przeciwpsychotyczne, przeciwlękowe i nasenne

lurazydon,

midazolam podawany

doustnie,

pimozyd,

sertyndol,

triazolam

alprazolam,

arypiprazol,

brotyzolam,

buspiron,

haloperydol,

midazolam i.v.,

perospiron,

kwetiapina,

ramelteon,

rysperydon

Leki przeciwwirusowe

marawirok,

indynawirb,

rytonawirb,

sakwinawir

Beta-adrenolityki

nadolol

Antagoniści wapnia

beprydyl,

felodypina,

lerkanidypina,

nizoldypina

inne

dihydropirydyny, w tym werapamil

Leki działające na układ krążenia, rożne

iwabradyna,

ranolazyna

aliskiren

Diuretyki

eplerenon

Leki żołądkowo-jelitowe

cyzapryd

aprepitant,

domperydon

Leki immunosupresyjne

ewerolimus

budezonid,

cyklezonid,

cyklosporyna,

deksametazon,

flutykazon,

metyloprednizolon,

syrolimus (czyli

rapamycyna),

takrolimus,

temsyrolimus

Leki zmniejszające stężenie lipidów

lowastatyna,

symwastatyna

atorwastatyna

Leki działające na układ oddechowy

salmeterol

Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), trójpierścieniowe i inne odpowiednie leki przeciwdepresyjne

reboksetyna

Grupa leków

Przeciwwskazane

Niezalecane

Stosowanie z ostrożnością

Leki urologiczne

wardenafil

fezoterodyna,

imidafenacyna,

syldenafil,

solifenacyna,

tadalafil,

tolterodyna

Inne leki

kolchicyna u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

kolchicyna

alitretynoina (postać

doustna),

cynakalcet,

mozawaptan,

tolwaptan

a Patrz także “Produkty lecznicze, które mogą zmniejszyć stężenie itrakonazolu w osoczu” b Patrz także “Produkty lecznicze, które mogą zwiększyć stężenie itrakonazolu w osoczu”

Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zmniejszone przez itrakonazol

Itrakonazol może zmniejszyć stężenie w osoczu jednocześnie stosowanego niesteroidowego leku przeciwzapalnego - meloksykamu. Zaleca się ostrożne stosowanie meloksykamu w skojarzeniu z itrakonazolem oraz monitorowania działania tych leków i działań niepożądanych. Gdy meloksykam podawany jest razem z itrakonazolem, zaleca się zmodyfikowanie w razie konieczności jego dawki.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie stosować produktu Itraconazole - Premier Research w czasie ciąży, z wyjątkiem stanów zagrożenia życia, gdy możliwe korzyści dla matki przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu (patrz punkt 4.3).

W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ itrakonazolu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Istnieje ograniczona liczba danych dotyczących stosowania itrakonazolu w czasie ciąży. W okresie po wprowadzeniu do obrotu notowano przypadki wad wrodzonych, m.in. układu szkieletowego, dróg moczowo-płciowych, układu sercowo-naczyniowego i oka, a także nieprawidłowości chromosomalnych i wad mnogich. Nie ustalono jednak związku przyczynowego ze stosowaniem itrakonazolu.

Dane epidemiologiczne dotyczące stosowania itrakonazolu podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży (głównie u pacjentek leczonych krótkotrwale z powodu kandydozy pochwy i sromu) nie wykazały zwiększenia ryzyka wad wrodzonych w porównaniu z grupą kontrolną, która nie otrzymywała żadnego leku o znanych właściwościach teratogennych.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym leczone itrakonazolem powinny stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży. Skuteczną antykoncepcję należy stosować aż do czasu wystąpienia następnej miesiączki po zakończeniu leczenia itrakonazolem.

Karmienie piersią

Bardzo niewielkie ilości itrakonazolu przenikają do mleka kobiecego. Dlatego należy starannie rozważyć stosunek oczekiwanych korzyści z leczenia itrakonazolem do ryzyka dla karmionego piersią dziecka. Jeśli są wątpliwości, pacjentka nie powinna karmić piersią.

Płodność

Wyniki badań nieklinicznych nie dowodzą pierwotnego wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia u niektórych pacjentów działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata słuchu (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi itrakonazolu w kapsułkach, notowanymi podczas badań klinicznych i (lub) zgłaszanymi w spontanicznych raportach, były: ból głowy, ból brzucha i nudności. Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: ciężkie reakcje alergiczne, niewydolność serca (zastoinowa niewydolność serca, obrzęk płuc), zapalenie trzustki, ciężka hepatotoksyczność (w tym przypadki ostrej niewydolności wątroby zakończonej zgonem) i ciężkie reakcje skórne. Częstość działań niepożądanych oraz inne obserwowane działania niepożądane przedstawiono w podpunkcie „Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych”. Dodatkowe informacje o innych ciężkich działaniach niepożądanych znajdują się w punkcie 4.4.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane w poniższej tabeli pochodzą z badań klinicznych otwartych oraz z podwójnie ślepą próbą, z zastosowaniem itrakonazolu w kapsułkach, z udziałem 8499 leczonych itrakonazolem pacjentów z grzybicami skóry lub grzybicą paznokci, a także ze spontanicznych zgłoszeń.

Poniższa tabela przedstawia polekowe działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów.

W każdej grupie działania te wymieniono zgodnie z częstością, według następującej konwencji:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często

>1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1000

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie zatok, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Zaburzenia ukladu immunologicznego

Nadwrażliwość*

Zespół choroby posurowiczej, obrzęk

naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipertriglicerydemia

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Niedoczulica, parestezje, zaburzenia smaku

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia (w tym podwójne

widzenie i niewyraźne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika

Przemijająca lub trwała utrata słuchu1, szumy uszne

Zaburzenia serca

Zastoinowa niewydolność serca1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności

Wymioty,

biegunka,

zaparcie,

niestrawność,

wzdęcia

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa czynność wątroby

Ciężka

hepatotoksyczność (w tym przypadki zakończonej zgonem ostrej niewydolności wątroby)1, hiperbilirubinemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka,

wysypka,

świąd

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, uogólniona ostra osutka krostkowa, rumień

wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry,

leukocytoklastyczne zapalenie naczyń, łysienie,

nadwrażliwość na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia

miesiączkowania

Zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Granulocytopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperglikemia, hiperkaliemia, hipokaliemia, hipomagnezemia

Zaburzenia psychiczne

Stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Neuropatia obwodowa*, zawroty głowy, senność, drżenie

Zaburzenia serca

Niewydolność serca, niewydolność lewokomorowa, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc, dysfonia, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niewydolność wątroby*, zapalenie wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka rumieniowa, nadmierne pocenie się

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk uogólniony, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, zmęczenie, dreszcze

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej , zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, zwiększenie stężenie mocznika we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowe wyniki badania moczu

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania itrakonazolu w roztworze doustnym oceniano u 250 pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 14 lat, uczestniczących w pięciu otwartych badaniach klinicznych. Pacjenci otrzymali co najmniej jedną dawkę itrakonazolu w roztworze doustnym w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym lub w leczeniu pleśniawek w jamie ustnej albo zakażeń układowych. Łączne dane z tych badań wskazują, że bardzo często zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi u dzieci i młodzieży były: wymioty (36,0%), gorączka (30,8%), biegunka (28,4%), zapalenie błon śluzowych (23,2%), wysypka (22,8%), ból brzucha (17,2%), nudności (15,6%), nadciśnienie tętnicze (14,0%) i kaszel (11,2). Rodzaj reakcji niepożądanych u tych pacjentów jest zbliżony do reakcji obserwowanych u pacjentów dorosłych, ale u dzieci i młodzieży występują one częściej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

Zasadniczo działania niepożądane notowane po przedawkowaniu odpowiadają działaniom zgłaszanym po zastosowaniu itrakonazolu (patrz punkt 4.8).

Leczenie

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie podtrzymujące. Jeśli to wskazane, można podać węgiel aktywny.

Itrakonazolu nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

Nie jest znana specyficzna odtrutka.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu.

Kod ATC: J02AC02

Mechanizm działania

Itrakonazol hamuje aktywność 14a-demetylazy w komórce grzyba, co powoduje niedobór ergosterolu i zakłócenie syntezy błony komórkowej grzyba.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Zależności PK/PD dla itrakonazolu i, ogólnie, dla triazoli, nie zostały dobrze poznane i komplikuje je ograniczona wiedza dotycząca farmakokinetyki działania przeciwgrzybiczego.

Mechanizmy oporności

Wydaje się, że oporność grzybów na związki azolowe rozwija się powoli i wynika często z kilku mutacji genetycznych. Opisano następujące mechanizmy:

■    nadekspresja genu ERG11, który koduje 14-alfa-demetylazę (enzym docelowy);

■    mutacje punktowe w genie ERG11, prowadzące do zmniejszenia powinowactwa 14-alfa-demetylazy do itrakonazolu;

■    nadekspresja układów transportujących lek, powodująca wypompowanie itrakonazolu z komórek grzyba (tzn. usunięcie itrakonazolu z miejsca docelowego);

■    oporność krzyżowa; oporność krzyżową wśród azolowych substancji czynnych obserwowano

w przypadku drożdżaków Candida, chociaż oporność na jeden z leków tej grupy nie musi oznaczać oporności na inny lek z grupy azoli.

Stężenia graniczne

Z zastosowaniem metod EUCAST (Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów) ustalono stężenia graniczne itrakonazolu tylko dla grzybów z rodzaju kropidlaków (Aspergillus). Stężenia te przedstawiono w poniższej tabeli, zgodnie z Tabelą Klinicznych Granicznych Stężeń Leków Przeciwgrzybiczych wg EUCAST (ang. EUCAST Antifungal Clinical Breakpoint Table) w wersji 4.1, obowiązującej od 5 marca 2012 roku.

Lek

przeciwgrzybiczy

Stężenia graniczne dla poszczególnych gatunków (S</R>) (mg/l)

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem S</R>

A. flavus

A. fumigatus

A. nidulans

A. niger

A. terreus

Itrakonazol1

1/2

1/2

1/2

IE2,3

1/2

IE3

A. = Aspergillus S = wrażliwe, R = opome

1    U pacjentów leczonych z powodu zakażeń grzybiczych zaleca się kontrolowanie minimalnych stężeń itrakonazolu.

2    Epidemiologiczne wartości odcięcia (ang. epidemiological cut-off values, ECOFF) dla tych gatunków są na ogół o jedną jednostkę większe niż dla A. fumigatus.

3    Wartości MIC dla izolowanych szczepów A. niger i A. versicolor są na ogół większe niż dla A. fumigatus. Nie wiadomo, czy przekłada się to na gorszą odpowiedź kliniczna na leczenie.

IE = Nie ma wystarczających danych, aby określić stężenia graniczne dla tych gatunków.

Z zastosowaniem metod CLSI (Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych) ustalono jedynie stężenia graniczne itrakonazolu dla gatunków Candida, wywołujących powierzchowne zakażenia. Według tych kryteriów stężenia graniczne są następujące: szczepy wrażliwe <0,125 mg/l, a szczepy oporne >1 mg/l.

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków może być różne w różnych rejonach geograficznych i zmieniać się z upływem czasu. Należy odnieść się do lokalnych danych dotyczących oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Wrażliwość grzybów na itrakonazol in vitro zależy od wielkości inokulum, temperatury inkubacji, fazy wzrostu grzyba i od rodzaju użytego podłoża hodowlanego. Z tego względu możliwe są istotne różnice w wartościach MIC itrakonazolu. Wrażliwość w poniższej tabeli określono na podstawie wartości MIC90 <1 mg itrakonazolu na litr. Nie stwierdzono korelacji między wrażliwością in vitro a skutecznością kliniczną.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Aspergillus spp2_

Blastomyces dermatitidis1_

Candida albicans_

Candida parapsilosis_

Cladosporium spp._

Coccidioides immitis1_

Cryptococcus neoformans_

Epidermophyton ^ floccosum_

Fonsecaea spp. 1_

Geotrichum spp._

Histoplasma spp._

Malassezia (wcześniej Pityrosporum) spp._

Microsporum spp._

Paracoccidioides brasiliensis1_

Penicillium marneffei1_

Pseudallescheria boydii_

Sporothrix schenckii_

Trichophyton spp._

Trichosporon spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Candida glabrata3_

Candida krusei_

Candida tropicalis3_

Gatunki z naturalną opornością_

Absidia spp._

Fusarium spp._

Mucor spp._

Rhizomucor spp._


Scedosporium proliferans Scopulariopsis spp._


1    Gatunki grzybów stwierdzone u pacjentów, którzy powrócili z podróży poza Europę.

2    Notowano szczepy Aspergillus fumigatus oporne na itrakonazol.

3    Naturalna średnia wrażliwość.

Dzieci i młodzież

Tolerancję i bezpieczeństwo stosowania itrakonazolu w roztworze doustnym badano w otwartym, niekontrolowanym badaniu klinicznym III fazy, w którym 103 pacjentów w wieku od 0 do 14 lat (mediana: 5 lat) otrzymywało lek w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym. Większość pacjentów (78%) poddanych było allogenicznemu przeszczepieniu szpiku kostnego z powodu chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Wszyscy pacjenci otrzymali 5 mg/kg mc./dobę itrakonazolu w roztworze doustnym w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. Ze względu na metodykę badania nie można było wyciągnąć formalnych wniosków w odniesieniu do skuteczności itrakonazolu. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi o zdecydowanym lub możliwym związku z podaniem itrakonazolu były wymioty, nieprawidłowa czynność wątroby i ból brzucha.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne właściwości farmakokinetyczne

Badania farmakokinetyki itrakonazolu po podaniu dawki pojedynczej i po dawkowaniu wielokrotnym przeprowadzono u zdrowych ochotników, w określonych grupach populacji oraz u pacjentów. Itrakonazol na ogół dobrze się wchłania. Maksymalne stężenia w osoczu po podaniu doustnym występują w ciągu 2 do 5 godzin. Itrakonazol podlega w wątrobie intensywnym przemianom, w wyniku których powstają liczne metabolity. Głównym metabolitem jest hydroksyitrakonazol, którego stężenia w osoczu mogą nawet dwukrotnie przewyższać stężenia niezmienionej substancji czynnej. Końcowy okres półtrwania wynosi 17 godzin po podaniu dawki pojedynczej i wydłuża się do 34-42 godzin po podaniu wielokrotnym. Farmakokinetyka itrakonazolu ma przebieg nieliniowy.

W związku z tym podanie wielokrotne powoduje kumulację substancji czynnej w osoczu. Stężenie stanu stacjonarnego w osoczu uzyskuje się w ciągu 15 dni, a wartości Cmax sięgają 0,5 mikrograma/ml po podawaniu itrakonazolu w dawce 100 mg raz na dobę, 1,1 mikrograma/ml po podaniu dawki 200 mg raz na dobę i 2,0 mikrogramy/ml po podaniu dawki 200 mg dwa razy na dobę. Po zakończeniu leczenia stężenia itrakonazolu w osoczu zmniejszają się do wartości prawie niewykrywalnych w ciągu 7 dni. Podczas podawania dużych dawek klirens itrakonazolu zmniejsza się z powodu mechanizmu wysycenia metabolizmu wątroby. Itrakonazol wydalany jest w postaci nieczynnych metabolitów w moczu (około 35%) i z kałem (około 54%).

Wchłanianie

Podany doustnie itrakonazol jest szybko wychwytywany przez organizm. Maksymalne stężenia niezmienionej substancji czynnej w osoczu uzyskuje się w ciągu 2 do 5 godzin po podaniu. Biodostępność całkowita itrakonazolu po podaniu doustnym wynosi 55%. Maksymalną biodostępność po podaniu doustnym uzyskuje się przyjmując itrakonazol bezpośrednio po posiłku.

Dystrybucja

Itrakonazol wiąże się z białkami osocza w 99,8%, zwłaszcza z albuminami (99,6% metabolit hydroksyitrakonazol). Itrakonazol wykazuje również wyraźne powinowactwo do lipidów. Tylko 0,2% substancji czynnej występuje w osoczu w postaci wolnej. Pozorna objętość dystrybucji itrakonazolu w organizmie wynosi ponad 700 l, co wskazuje na znaczne przenikanie do tkanek. Stężenia oznaczone w płucach, nerkach, wątrobie, kościach, żołądku, śledzionie i mięśniach były 2-3-krotnie większe niż odpowiednie stężenia w osoczu. Iloraz stężenia itrakonazolu w mózgu do stężenia w osoczu wynosi około 1.

Stężenia itrakonazolu w skórze są do 4-krotnie większe niż stężenia w osoczu. Eliminacja leku ze skóry zależy od procesu odnowy naskórka.

Stężenia lecznicze itrakonazolu w tkankach pochwy utrzymują się przez kolejne 3 dni po zakończeniu jednodniowego leczenia itrakonazolem w dawce 200 mg dwa razy na dobę. Dlatego jednodniowe leczenie jest wystarczające.

Metabolizm

Itrakonazol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie, w wyniku czego powstaje wiele różnych metabolitów. Głównym metabolitem jest hydroksyitrakonazol, który w warunkach in vitro wykazuje działanie przeciwgrzybicze porównywalne do itrakonazolu. Stężenia hydroksymetabolitu w osoczu są około dwukrotnie większe od stężeń itrakonazolu. W badaniach in vitro stwierdzono, że izoenzym CYP3A4 odgrywa ważną rolę w metabolizmie itrakonazolu.

Wydalanie

W ciągu jednego tygodnia około 35% itrakonazolu jest wydalane w postaci nieczynnych metabolitów w moczu, a w około 54% z kałem. Wydalanie substancji niezmienionej drogą nerkową stanowi mniej niż 0,03% dawki, natomiast wydalanie z kałem jest zmienne i wynosi od 3 do 18% dawki.

Ponieważ wydaje się, że przenikanie itrakonazolu z tkanek zrogowaciałych do organizmu jest minimalne, można przyjąć, że usuwanie itrakonazolu z tych tkanek odbywa się przez regenerację skóry. Itrakonazolu nie można wykryć w osoczu po 7 dniach od zaprzestania leczenia, podczas gdy stężenia terapeutyczne w skórze utrzymują się przez 2-4 tygodnie po zakończeniu 4-tygodniowego leczenia. Itrakonazol można wykryć w paznokciach już po tygodniu od rozpoczęcia leczenia. Po zakończeniu 3-miesięcznego leczenia stężenia terapeutyczne itrakonazolu utrzymują się przez co najmniej 6 miesięcy.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Badanie farmakokinetyki z zastosowaniem itrakonazolu w pojedynczej dawce 100 mg (jedna kapsułka 100 mg) przeprowadzono u 6 zdrowych osób i u 12 pacjentów z marskością wątroby. Nie stwierdzono między tymi dwiema grupami znaczących statystycznie różnic w wartościach AUC^. U pacjentów z marskością wątroby obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie średniej wartości Cmax (47%) i dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania itrakonazolu w fazie eliminacji (37±17 vs. 16±5 godzin) w porównaniu ze zdrowymi osobami.

Nie są dostępne dane dotyczące długotrwałego stosowania itrakonazolu u pacjentów z marskością wątroby (patrz punkty 4.2 i 4 4).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Liczba dostępnych danych dotyczących stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek jest ograniczona. Itrakonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z tej grupy.

Dzieci i młodzież

W dwóch badaniach farmakokinetyki u dzieci z neutropenią (w wieku od 6 miesięcy do 14 lat) stosowano itrakonazol w roztworze doustnym w dawce 5 mg/kg mc. raz lub dwa razy na dobę. Ogólny wpływ itrakonazolu na organizm był nieco większy u starszych dzieci (od 6 do 14 lat) niż u dzieci młodszych. U wszystkich dzieci skuteczne stężenie itrakonazolu w osoczu uzyskano w ciągu 3 do 5 dni po rozpoczęciu leczenia i utrzymywało się ono przez cały okres stosowania leku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania niekliniczne itrakonazolu nie wykazały genotoksyczności, pierwotnego działania rakotwórczego ani zaburzania płodności. Po zastosowaniu dużych dawek obserwowano działanie na korę nadnerczy, wątrobę i układ fagocytów jednojądrzastych, ale wydaje się, że ma to mniejsze znaczenie w proponowanym zastosowaniu klinicznym itrakonazolu. Stwierdzono, że itrakonazol w dużych dawkach powoduje u szczurów i myszy zależne od dawki zwiększenie toksyczności dla matek, ma także działanie embriotoksyczne i teratogenne. Długotrwałe stosowanie itrakonazolu powodowało zmniejszenie gęstości mineralnej kości u młodych psów, a u szczurów zmniejszenie

aktywności płytek kostnych, rozrzedzenie warstwy zbitej w kościach długich i zwiększoną łamliwość kości.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza ziarenka o składzie: sacharoza

skrobia kukurydziana Hypromeloza Makrogol 20000

Korpus kapsułki Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

Wieczko kapsułki Tytanu dwutlenek (E171)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Kapsułki pakowane są w blistry i tekturowe pudełka.

Blistry z folii PCWAluminium lub PCV/PVDC/Aluminium zawierają 4, 6, 8, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 60, 84, 90 lub 100 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Premier Research GmbH

Birkenweg 14

64295 Darmstadt, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18499

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.07.2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.10.2013 r.

18 DE/H/2274/001/R/001+IB/006

1

patrz punkt 4.4

Opis wybranych działań niepożądanych

Niżej wymieniono działania niepożądane itrakonazolu notowane podczas badań klinicznych z zastosowaniem itrakonazolu podawanego w roztworze doustnym oraz dożylnie (z wyjątkiem zapalenia w miejscu wstrzyknięcia, które jest specyficzne dla drogi podania we wstrzyknięciach).

Itraconazole–Premier Research