+ iMeds.pl

Itragen 100 mgUlotka Itragen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Itragen, 100 mg, kapsułki twarde (Itraconazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Itragen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Itragen

3.    Jak stosować lek Itragen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Itragen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ITRAGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Itragen należy do grupy leków zwanych „przeciwgrzybiczymi”, stosowanymi w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby i drożdżaki.

Itragen można stosować w leczeniu następujących zakażeń:

-    zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) jamy ustnej, gardła lub pochwy,

- zakażenia grzybicze paznokci i skóry (np. grzybica stóp, liszaj obrączkowy i zakażenie skóry zwane łupieżem pstrym),

-    Skórno-limfatyczna sporotrychoza, parakokcydioidomykoza, blastomykoza (u pacjentów z prawidłową odpornością) i histoplazmoza,

-    Itrakonazol może być stosowany w leczeniu pacjentów z inwazyjną postacią aspergilozy, którzy wykazują oporność lub nietolerancję na Amfoterycynę B.

Itragen można także stosować, aby zapobiec zakażeniu grzybiczemu u pacjentów, których układ odpornościowy jest osłabiony.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ITRAGEN

Kiedy nie stosować leku Itragen

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na itrakonazol lub którykolwiek ze składników leku.

• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub może zajść w ciążę (np. jeśli nie stosuje antykoncepcji).

•    Jeśli pacjent aktualnie przyjmuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków:

-    leki przeciwhistaminowe, takie jak terfenadyna, astemizol, mizolastyna

-    cyzapryd, stosowany w dolegliwościach żołądkowych

-    beprydyl i nizoldypina, stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej)

-    lewometadyl, stosowany w leczeniu niedoboru opioidów

-    midazolam lub triazolam, stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych lub zaburzeń snu

-    dofetylid lub chinidyna, stosowane w nieregularnej pracy serca

-    pimozyd lub sertindol, stosowane w leczeniu chorób psychicznych

-    leki stosowane w obniżaniu stężenia cholesterolu, takie jak symwastatyna, atorwastatyna lub lowastatyna

-    dihydroergotamina, ergometryna lub eletryptan, stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy

-    ergotamina, metyloergometryna, dihydroergotamina lub ergometryna stosowane po porodzie.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Itragen

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza:

- jeśli u pacjenta występuje duszność, obrzęk nadgarstków lub występująca w przeszłości niewydolność serca

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia wątroby lub nerek

-    jeśli pacjent przyjmował wcześniej inny lek przeciwgrzybiczy i wystąpiła u niego reakcja alergiczna.

-    występowały w przeszłości problemy z sercem

Należy poinformować lekarza jeżeli wystąpią u pacjenta objawy „zapalenia wątroby” takie jak utrata łaknienia, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha i ciemne zabarwienie moczu.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, szczególnie o następujących:

-    antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, izoniazyd) lub leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, ziele dziurawca), gdyż mogą hamować działanie itrakonazolu. Jeśli pacjent zaprzestał przyjmowania tych leków w ciągu ostatnich dwóch tygodni, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    werapamil, digoksyna, dyzopyramid stosowane w leczeniu chorób serca

-    leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryny, cilostazol stosowane do rozrzedzania krwi

-    klarytromycyna, erytromycyna (antybiotyki)

-    rytonawir, indynawir, sakwinawir (leki przeciwwirusowe)

-    leki przeciwnowotworowe, takie jak busulfan, docetaksel, trimetreksat, alkaloidy barwinka

-    cyklosporyna, rapamycyna, syrolimus, takrolimus (leki osłabiające układ immunologiczny)

-    buspiron, alprazolam, brotyzolam, stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych

-    midazolam (we wstrzyknięciach), lek uspokajający

-    reboksetyna, stosowana w leczeniu depresji

-    ebastyna, stosowana w leczeniu alergii

-    alfentanyl, eletryptan, fentanyl leki stosowane w leczeniu bólu

-    metyloprednizolon lub deksametazon, leki przeciwzapalne

-    repaglinid (lek przeciwcukrzycowy)

-    halofantryna (lek przeciwmalaryczny)

Nie przyjmować leków stosowanych w leczeniu zgagi, owrzodzenia żołądka czy niestrawności przed upływem 2 godzin od przyjęcia dawki leku Itragen. Pacjenci ze zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego (np. przyjmujący leki przeciwwrzodowe, takie jak esomeprazol) powinni przyjmować Itragen z napojem typu cola.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, nie powinna przyjmować leku Itragen. Należy stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne w trakcie oraz po zakończeniu stosowania leku Itragen, aż do wystąpienia następnej miesiączki.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Itragen.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Itragen nie wpływa zwykle na zdolność prowadzenia pojazdów, jeżeli jednak pacjent odczuwa działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy, nie może prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Itragen

Itragen zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję, niektórych cukrów, takich jak sacharoza, powinien przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK ITRAGEN

Lek Itragen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułkę należy przyjąć bezpośrednio po posiłku, popijając szklanką wody. Kapsułki nie należy żuć. Jeżeli lekarz nie inaczej, należy stosować dawki:

Dorośli i młodzież

Zakażenia grzybicze pochwy (drożdżyca sromu i pochwy):

2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem; czas kuracji: 1 doba

•    Zakażenia grzybicze skóry (grzybica ciała / grzybica pachwin) oraz grzybica błony śluzowej jamy ustnej (kandydoza jamy ustnej):

1 kapsułka raz na dobę przez 2 tygodnie

•    Grzybice stóp i dłoni:

1    kapsułka raz na dobę przez 4 tygodnie.

•    Łupież pstry (wysypka na tułowiu i odcinkach bliższych kończyn):

2    kapsułki raz na dobę przez 1 tydzień.

•    Grzybice paznokci:

Leczenie cykliczne:

Jeden cykl obejmuje podawanie 2 kapsułek dwa razy na dobę przez jeden tydzień, po czym następuje okres trzech tygodni bez leczenia. W przypadkach grzybic paznokci stóp terapia stosuje się 3 cykle. W przypadku grzybic paznokci rąk zalecane są dwa cykle.

Leczenie ciągłe:

2 kapsułki jeden raz na dobę przez trzy miesiące. Skutki leczenia będą widoczne również po zakończeniu stosowania leku, w miarę wzrostu paznokcia.

•    Parakokcydioidomykoza (choroba Lutza)*:

1 kapsułka raz na dobę przez 6 miesięcy.

•    Blastomykoza*:

1    kapsułka raz na dobę przez 6 miesięcy

Lekarz może zwiększyć dawkę do 2 kapsułek dwa razy na dobę.

•    Histoplazmoza*:

2    kapsułki raz na dobę przez 8 miesięcy.

Dwaka może być zwiekszona przez lekarza do 2 kapsułek dwa razy na dobę.

•    Aspergiloza inwazyjna:

Początkowa dawka wynosi 2 kapsułki 3 razy na dobę przez 4 dni, a następnie leczenie kontynuowane jest przy zastosowaniu dawki 2 kapsułek dwa razy na dobę aż do uzyskania stanu, w którym nie można stwierdzić patogenu w koloniach lub do ustąpienia zmian chorobowych (przez okres 2 do 5 miesięcy) lub do uzyskania w badaniu prawidłowej liczby granulocytów obojętnochłonnych (ustąpienia neutropenii).

*) Podano średni czas leczenia, który może się różnić w zależności od nasilenia dolegliwości oraz ustąpienia zmian klinicznych i mikologicznych.

Itrakonazol pozostaje dłużej w skórze i paznokciach niż we krwi. W zakażeniach grzybiczych skóry optymalne wyniki kliniczne uzyskuje się zwykle w ciągu 1 do 4 tygodni od zakończenia leczenia, w zakażeniach paznokci w ciągu 6 do 9 miesięcy od zakończenia leczenia.

Osoby w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania leku Itragen, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby lub nerek

Lekarz prowadzący zaleci pacjentowi odpowiednią dawkę (która może być mniejsza niż opisane powyżej).

Pacjenci ze zmniejszoną odpornością (w tym pacjenci z HIV lub AIDS)

Lekarz prowadzący może zalecić badanie krwi w celu kontrolowania zawartości leku Itragen w organizmie pacjenta. W niektórych przypadkach lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 200 mg dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Itragen

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe kapsułki i opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Itragen

Należy jak najszybciej zażyć dawkę leku, chyba że jest już pora na przyj ęcie kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Itragen

Nawet jeśli pacjent odczuwa poprawę, ważne jest, aby przyjmować kapsułki tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Jeśli zbyt wcześnie zaprzestanie się leczenia, zakażenie może się odnowić. Niekiedy lekarz zaleca pacjentowi kontynuowanie przyjmowania kapsułek, aby zapobiec nawrotowi zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Itragen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne, jeśli leczenie trwa miesiąc lub dłużej.

Bardzo często

Występowały u 1 lub więcej pacjentów na 10

Często

Występowały u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często

Występowały u 1 do 10 pacjentów na 1.000

Rzadko

Występowały u 1 do 10 pacjentów na 10.000

Bardzo rzadko

Występowały rzadziej niż u 1 pacjenta na 10.000

Częstość nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać przyjmowanie leku Itragen i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

-    reakcja uczuleniowa powodująca obrzęk warg, języka, twarzy lub trudności w oddychaniu

-    objawy niewydolności serca, takie jak duszność i obrzęk w okolicy kostek

- świąd skóry, ciężka reakcja skórna z występowaniem pęcherzy i złuszczaniem naskórka

-    zaburzenia czynności wątroby, powodujące żółtaczkę, ciemne zabarwienie moczu lub blade stolce

-    drętwienie i mrowienie palców u rąk i nóg.

Są to rzadkie lecz groźne reakcje. Może być konieczna pomoc medyczna.

Częstotliwość (prawdopodobieństwo wystąpienia) działań niepożądanych sklasyfikowano nastepująco:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Zmniejszenie liczby białych krwinek, które może prowadzić do zwiększenia ryzyka zakażenia. (leukopenia)

Nie znana

Zmniejszenie liczby płytek krwi, które może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia i siniaków (trombocytopenia)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje uczuleniowe powodujace obrzęk warg, języka lub twarzy, wysypkę, dolegliwości ze strony oczu

Nie znana

Świad z towarzyszącym zaczerwieniem skóry (obrzęk naczynioruchowy), opóźniona reakacja uczuleniowa (choroba posurowicza)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nie znana

Obniżenie poziomu potasu we krwi powodujące splątanie, dezorientację, osłabienie i dolegliwości mięśniowe (hipokaliemia), zwiekszenie poziomu tri glicerydów we krwi

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy, zawroty głowy, uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry (parestezje)

Rzadko

Obniżenie czucia dotyku (hypostezja)

Bardzo rzadko

Niepokój

Nie znana

Uszkodzenie nerwów ramion i dłoni i/lub nóg i stóp (neuropatia obwodowa)

Zaburzenia oka

Rzadko

Zaburzenia widzenia

Nie znana

Niewyraźne widzenie, podwójne widzenie (diplopia)

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Dzwonienie w uszach (szum w uszach)

Nie znana

Przemijająca lub stała utrata słuchu

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Nie znana

Gromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc)

Zaburzenia serca

Nie znana

Niewydolność serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, nudności

Niezbyt często

Wymioty, biegunka, zaparcie, niestrawność, zaburzenia smaku, wiatry

Rzadko

Zapalenie trzustki powodujące ból brzucha, wzdęcie brzucha wrażliwe na dotyk (zapalenie trzustki)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby, ciemny mocz, jasne stolce, zażółcenie skóry i białek oczu (żółtaczka)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Bardzo rzadko

Wypadanie włosów, bladość skóry, owrzodzenie ust

Nie znana

Alergiczny świąd skóry, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Skurcze mięśni

Nie znana

Ból mięśni, bóle stawów, ostre reakcje skórne takie jak zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyell’a

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Częste oddawanie moczu (częstomocz)

Nie znana

Wyciek moczu (nietrzymanie moczu)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Nieprawidłowości miesiączkowania takie jak nasilone krwawienie lub częstsze nieregularne krwawienia

Bardzo rzadko

Zmiany w cyklu miesiączkowym

Nie znana

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Obrzęk twarzy lub języka, skrócenie oddechu lub trudności w oddychaniu

Rzadko

Gorączka

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ITRAGEN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Itragen po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i etykiecie po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co robić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Itragen

Substancją czynną leku jest 100 mg itrakonazolu.

Ponadto lek zawiera: sacharozę ziarenka (ze skrobią kukurydzianą), hypromelozę (E464), sorbitanu stearynian i krzemionkę koloidalną uwodnioną. Kapsułka twarda zawiera żelatynę, tytanu dwutlenek (E171) i żelaza tlenek czerwony (E172).

Zawartość opakowania

Lek jest zapakowany w blistry, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają: 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100, 140, 150, 200, 250, 280, 300, 500 oraz 1000 kapsułek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórca Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irlandia

Mylan BV

Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy - Itrakonazol Mylan

Niemcy - Itraconazol dura 100 mg Hartkapseln

Węgry - Itraconazole 100 mg Capsules

Włochy - Itraconazolo Mylan Generics 100 mg hard capsules

Polska - Itragen

Portugalia - Itraconazol Mylan 100 mg Capsulas

Szwecja - Itraconazol Mylan 100 mg kapslar

Holandia - Itraconazol Mylan 100 mg capsules, capsule hard

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 546 64 00

Data zatwierdzenia ulotki: Wrzesień 2011r.

8/8

ItraGen

Charakterystyka Itragen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Itragen

100 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna kapsułka zawiera195 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Podłużne, czerwone, nieprzezroczyste kapsułki z twardej żelatyny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Kandydoza sromu i pochwy.

-    Kandydoza jamy ustnej, grzybice skóry (np. grzybica tułowia, grzybica pachwin, grzybica stóp, grzybica dłoni), grzybice paznokci (wywołane przez dermatofity i drożdżaki) oraz łupież pstry.

-    Sporotrychoza limfatyczno-skórna, parakokcydioidomikoza, blastomikoza (u osób z prawidłową odpornością) oraz histoplazmoza.

-    Itrakonazol może być stosowany w leczeniu pacjentów z inwazyjną postacią aspergilozy, u których stwierdzono oporność lub nietolerancję na leczenie amfoterycyną B.

Podczas przepisywania leków przeciwgrzybiczych należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwgrzybiczych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Itrakonazol kapsułki przeznaczone są do stosowania doustnego.

Kapsułki należy przyjmować bezpośrednio po posiłku.

Kapsułki należy połykać w całości.

Dawkowanie zalecane u dorosłych i młodzieży

-    Kandydoza sromu i pochwy: 200 mg rano i 200 mg wieczorem przez 1 dobę.

-    Kandydoza jamy ustnej: 100 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

-    Grzybica tułowia, grzybica pachwin: 100 mg raz na dobę przez 2 tygodnie.

-    Grzybica stóp, grzybica dłoni: 100 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

-    Łupież pstry: 200 mg raz na dobę przez 1 tydzień.

-    Grzybica paznokci

• Leczenie cykliczne

Jeden cykl obejmuje podawanie dwóch kapsułek dwa razy na dobę przez jeden tydzień (400 mg na dobę), po czym następuje okres trzech tygodni bez leczenia.

Trzy cykle stosuje się w leczeniu grzybicy paznokci stóp, dwa cykle zaleca się w leczeniu grzybicy paznokci rąk.

• Leczenie ciągłe

Dwie kapsułki (200 mg na dobę) jeden raz na dobę przez 3 miesiące.

Skutki leczenia będą widoczne również po zakończeniu stosowania leku, w miarę wzrostu paznokcia.

-    Sporotrychoza limfatyczno-skórna*: 100 mg jeden raz na dobę przez 3 miesiące.

-    Parakokcydioidomikoza*: 100 mg jeden raz na dobę przez 6 miesięcy.

-    Blastomikoza*: 100 mg jeden raz na dobę, dawkę można zwiększyć do 200 mg dwa razy na dobę przez 6 miesięcy.

-    Histoplazmoza*: 200 mg jeden raz na dobę, dawkę można zwiększyć do 200 mg dwa razy na dobę przez 8 miesięcy.

-    Aspergiloza inwazyjna: początkowa dawka 200 mg trzy razy na dobę przez 4 dni, a następnie 200 mg dwa razy na dobę do uzyskania ujemnego wyniku posiewu lub ustąpienia zmian chorobowych (przez okres 2 do 5 miesięcy) lub do ustąpienia neutropenii.

*) Podano średni czas leczenia, który może się różnić w zależności od nasilenia dolegliwości oraz ustąpienia zmian klinicznych i mikologicznych.

W zakażeniach grzybiczych skóry optymalne wyniki kliniczne uzyskuje się po 1 do 4 tygodni od zakończenia leczenia, w zakażeniach paznokci po 6 do 9 miesięcy od zakończenia leczenia. Jest to spowodowane wolniejszym usuwaniem itrakonazolu ze skóry i paznokci niż z osocza krwi.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Dane dotyczące stosowania itrakonazolu u dzieci są niewystarczaj ące, z tego powodu nie zaleca się jego stosowania, o ile potencjalne korzyści nie przeważają nad możliwym ryzykiem (patrz punkt 4.4).

Osoby w podeszłym wieku

Dane dotyczące stosowania itrakonazolu u osób w podeszłym wieku są niewystarczające, z tego powodu nie zaleca się jego stosowania, o ile potencjalne korzyści nie przeważaj ą nad możliwym ryzykiem.

Niewydolność wątroby

Itrakonazol jest metabolizowany głównie w wątrobie. U niektórych pacjentów z marskością wątroby zaobserwowano mniejszą dostępność biologiczną po podaniu doustnym, choć nie było to statystycznie znaczące. Okres półtrwania itrakonazolu nieznacznie, choć statystycznie znacząco, wzrastał. W razie konieczności należy modyfikować dawkowanie leku. Może być konieczne kontrolowanie stężenia itrakonazolu w osoczu (patrz punkt 4.4).

Niewydolność nerek

Dostępność biologiczna itrakonazolu po podaniu doustnym może być zmniejszona u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy wówczas rozważyć modyfikację dawkowania leku. Może być konieczne kontrolowanie stężenia leku w osoczu. Itrakonazol nie może być usunięty metodą dializy (patrz punkt 4.4).

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Jeśli kwaśność soku żołądkowego jest zmniejszona, zmniejsza się wchłanianie itrakonazolu. Informacje dotyczące pacjentów z achlorhydrią i pacjentów ze zmniejszonym wydzielaniem soku żołądkowego lub przyjmujących leki zobojętniające kwas, patrz punkt 4.4.

Zmniejszone wchłanianie u chorych na AIDS i u pacjentów z neutropenią może prowadzić do małego stężenia itrakonazolu we krwi i w rezultacie do braku jego skuteczności. W takich przypadkach może być wskazane kontrolowanie stężenia i w razie konieczności modyfikacja dawki.

4.3 Przeciwwskazania

•    Lek Itragen, 100 mg, kapsułki twarde jest przeciwwskazany u pacjentów z Nadwrażliwością w wywiadzie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie z lekiem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde, następujących leków (patrz punkt 4.5):

-    leków metabolizowanych przez CYP3A4, które mogą wydłużać odstęp OT, np.: astemizol, beprydyl, cyzapryd, chinidyna, pimozyd, mizolastyna, dofetylid, lewacetylmetadol (lewometadyl), sertindol i terfenadyna; jednocześnie z produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie może powodować zwiększenie stężenia tych leków w osoczu, prowadząc do wydłużenia odstępu QTc i rzadko wystąpienia torsade des pointes;

-    leków z grupy inhibitorów reduktazy HMG-CoA metabolizowanych przez CYP3A-4, takich jak symwastatyna, atorwastatyna i lowastatyna;

-    midazolam i triazolam podawanych doustnie;

-    alkaloidów sporyszu, takich jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergometryna (metyloergonowina);

-    eletryptan; nizoldypina.

•    Produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde nie należy stosować u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności komór serca, takimi jak zastoinowa niewydolność serca (ang. congestive heart failure, CHF) lub zastoinowa niewydolność serca w wywiadzie, z wyjątkiem leczenia zakażeń zagrażających życiu lub innych ciężkich zakażeń

•    Nie należy stosować leku Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w okresie ciąży ( za wyjątkiem przypadków zagrożenia życia). Patrz punkt 4.6.

Kobiety w wieku rozrodczym stosując lek Itragen, 100 mg, kapsułki twarde, powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Należy ją kontynuować, aż do okresu wystąpienia krwawienia miesiączkowego po zakończeniu stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość krzyżowa

Brak jest informacji dotyczących nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy itrakonazolem, a innymi lekami przeciwgrzybicznymi z grupy azoli, jednakże należy zachować ostrożność przy przepisywaniu produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde pacjentom ze stwierdzoną nadwrażliwością na inne związki z gupy azoli.

Wpływ na serce

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, którzy przyjmowali itrakonazol w postaci dożylnej, obserwowano przemijające, bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Zaburzenia te ustępowały przed podaniem następnego wlewu dożylnego. Nie wiadomo, czy opisywane zjawisko ma znaczenie kliniczne w odniesieniu do postaci doustnych leku.

Wykazano, że itrakonazol ma działanie inotropowe ujemne. Opisywano przypadki zastoinowej niewydolności serca w związku z jego stosowaniem. W doniesieniach spontanicznych niewydolność serca była stwierdzana częściej po podaniu dawki dobowej 400 mg niż po zastosowaniu innych, mniejszych dawek dobowych, co świadczy o tym, że ryzyko wystąpienia niewydolności serca może zwiększać się wraz z dawką dobową itrakonazolu.

Nie stosować produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, chyba że korzyści z leczenia wyraźnie przewyższają ryzyko stosowania. Podczas oceny korzyści i ryzyka u danego pacjenta należy uwzględnić takie indywidualne czynniki, jak ciężkość choroby, dawkowanie leku oraz indywidualne czynniki ryzyka rozwoju zastoinowej niewydolności serca. Te czynniki ryzyka obejmują choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna i choroby zastawek serca, ciężkie choroby płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc; niewydolność nerek oraz inne choroby przebiegające z obrzękami. Takiego pacjenta należy poinformować o objawach zastoinowej niewydolności serca oraz leczyć ostrożnie i obserwować, czy w czasie leczenia nie występują objawy zastoinowej niewydolności serca. Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać podawanie leku Itragen, 100 mg, kapsułki twarde.

Leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych mogą mieć działanie inotropowe ujemne, które może się sumować z inotropowo-ujemnym działaniem itrakonazolu. Ponadto itrakonazol może hamować metabolizm tych leków. Z tych powodów należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania itrakonazolu i antagonistów kanałów wapniowych, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia zastoinowej niewydolności serca.

Wpływ na czynność wątroby

Podczas leczenia produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde bardzo rzadko zaobserwowano występowanie ciężkiej hepatotoksyczności, w tym przypadków ostrej niewydolności wątroby zakończonych zgonem. Większość z tych przypadków miało miejsce u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby, leczonych z powodu grzybic układowych, mających inne poważne obciążenia zdrowotne i (lub) przyjmujących inne leki hepatotoksyczne. U niektórych z tych pacjentów nie występowały oczywiste czynniki ryzyka choroby wątroby. Niektóre z tych przypadków wystąpiły w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, w tym kilka w ciągu pierwszego tygodnia. U pacjentów leczonych produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde należy rozważyć monitorowanie czynności wątroby. Pacjentów należy poinformować, by niezwłocznie powiadomili lekarza, jeśli wystąpią u nich objawy świadczące o zapaleniu wątroby, takie jak: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha lub ciemna barwa moczu. U pacjentów zgłaszaj ących takie objawy należy natychmiast przerwać stosowanie produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde oraz przeprowadzić ocenę czynności wątroby. U pacjentów, u których stwierdza się podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, czynną chorobę wątroby, a także u pacjentów, u których po zastosowaniu innych leków występowały objawy toksycznego działania na wątrobę, nie należy rozpoczynać stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde , chyba że spodziewane korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem uszkodzenia wątroby. W przypadkach tych konieczne jest kontrolowanie aktywności enzymów wątrobowych.

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Wchłanianie itrakonazolu po podaniu doustnym jest słabsze w przypadku zmniejszonej kwaśności soku żołądkowego. Pacjenci przyjmujący leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) powinni stosować je co najmniej 2 godziny po podaniu produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde . Pacjentom z achlorhydrią, występującą u niektórych pacjentów z AIDS oraz u pacjentów przyjmuj ących leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego (np. antagoniści receptora H2, inhibitory pompy protonowej), zaleca się podawanie produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde kapsułki z napojami typu „cola”.

Stosowanie u dzieci

Dane kliniczne dotyczące stosowania itrakonazolu u dzieci są ograniczone. Z tego powodu nie należy stosować produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde u dzieci, z wyjątkiem przypadków, w których spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Dane kliniczne dotyczące stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek u osób w podeszłym wieku są ograniczone. Produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek nie należy stosować u osób w podeszłym wieku, o ile możliwe korzyści nie przeważają potencjalnego ryzyka.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dostępne są ograniczone dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dostępne są ograniczone dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów. U pacjentów z niewydolnością nerek biodostępność itrakonazolu po zastosowaniu doustnym może być obniżona. Należy wziąć pod uwagę modyfikację dawkowania.

Utrata słuchu

U niektórych pacjentów leczonych itrakonazolem stwierdzano przemijającą lub stałą utratę słuchu. Kilka z tych doniesień dotyczyło jednoczesnego stosowania chinidyny, która jest przeciwwskazana (patrz punkty 4.3 i 4.5). Utrata słuchu zwykle ustępuje po zakończeniu leczenia ale u części pacjentów może utrzymywać się.

Pacjenci z osłabioną odpornością

U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością (np. pacjenci z neutropenią, AIDS, po przeszczepach narządów), biodostępność produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde podawanego doustnie może być zmniejszona.

Pacjenci z grzybicą układową stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia Z powodu swoich właściwości farmakokinetycznych (patrz punkt 5.2), produkt Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek nie jest zalecany do rozpoczynania leczenia bezpośrednio zagrażaj ących życiu grzybic układowych.

Pacjenci z AIDS

Jeśli u pacjenta z AIDS, leczonego z powodu grzybicy układowej, takiej jak sporotrychoza, blastomikoza, histoplazmoza lub kryptokokoza (postać z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych lub bez), istnieje ryzyko nawrotu zakażenia, należy rozważyć pozostawienie leczenia podtrzymującego.

Neuropatia

Leczenie produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w postaci kapsułek należy przerwać, jeśli wystąpią objawy neuropatii, którą można wiązać z przyjmowaniem leku.

Zaburzenia metabolizmu metabolizmu węglowodanów

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancj ą fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni stosować tego leku.

Oporność krzyżowa

W przypadku kandydoz układowych wywołanych szczepami Candida podejrzanymi o oporność na flukonazol, należy sprawdzić przed rozpoczęciem leczenia w badaniach laboratoryjnych wrażliwośc tych szczepów na itrakonazol.

Możliwość interakcji

Produkt Itragen, 100 mg, kapsułki twarde ma zdolność klinicznie istotnych interakcji lekowych (patrz punkt 4.5).

Itrakonazolu nie należy stosować w okresie 2 tygodni od odstawienia leków indukujących aktywność cytochromu CYP 3A4 (ryfampicyna, ryfabutyna, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, preparaty dziurawca). Stosowanie itrakonazolu z którymś z wyżej wymienionych leków może prowadzić do zmniejszenia stężenia itrakonazolu w osoczu poniżej stężenia terapeutycznego, a co za tym idzie - do niepowodzenia leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

1.    Leki wpływające na wchłanianie itrakonazolu

Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego zaburzają wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek Itragen, 100 mg, kapsułki twarde (patrz punkt 4.4).

2.    Leki wpływające na metabolizm itrakonazolu

Itrakonazol jest metabolizowany głównie przez CYP 3A4.

Badania interakcji prowadzono z ryfampicyną, ryfabutyną i fenytoiną, które są silnymi induktorami CYP 3A4. Dostępność biologiczna itrakonazolu i hydroksyitrakonazolu zmniejszała się do tego stopnia, że ich skuteczność może być znacząco zmniejszona. Podawanie itrakonazolu razem z silnymi induktorami aktywności enzymu nie jest zalecane. Podobnego działania można się spodziewać podczas stosowania innych induktorów enzymatycznych, takich jak karbamazepina, ziele dziurawca, fenobarbital czy izoniazyd. Silne inhibitory tego enzymu takie jak: rytonawir, indynawir, klarytromycyna i erytromycyna mogą zwiększać dostępność biologiczną itrakonazolu.

3.    Wpływ itrakonazolu na metabolizm innych leków.

3.1 Itrakonazol może hamować metabolizm leków, które są metabolizowane przez grupę cytochromów 3A, co może prowadzić do nasilenia i/lub przedłużenia efektów działania, w tym działań niepożądanych. Przy zastosowaniu leczenia skojarzonego, należy sprawdzić odpowiednie informacje dołączone do leków odnośnie ich szlaków metabolizmu. Po zaprzestaniu leczenia stężenie itrakonazolu w surowicy krwi obniża się stopniowo w zależności od dawki i czasu leczenia (patrz punkt 5.2). Należy to wziąć pod uwagę rozważając hamujący wpływ itrakonazolu na jednocześnie zastosowane leki.

Poniżej podano przykłady interakcji

Stosowanie następujących leków równocześnie z itrakonazolem jest przeciwwskazane:

   Astemizol, beprydyl, cyzapryd, dofetylid, lewacetylmetadol (lewometadyl), mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertindol i terfenadyna. Jednoczesne stosowanie tych leków z produktem Itragen, 100 mg, kapsułki twarde jest przeciwwskazane, gdyż może dojść do zwiększenia ich stężenia w osoczu, co może doprowadzić do wydłużenia odstępu QT i w rzadkich przypadkach spowodować wystąpienie zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes.

   Inhibitory reduktazy HMG-CoA metabolizowane przez CYP3A4, takie jak lowastatyna i symwastatyna.

•    Triazolam i podawany doustnie midazolam.

•    Alkaloidy sporyszu, takie jak: dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina i metyloergometryna (metyloergonowina).

•    Nizoldypina.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania itrakonazolu i antagonistów kanałów wapniowych z powodu zwiększonego ryzyka zastoinowej niewydolności serca. Poza możliwymi interakcjami farmakokinetycznymi, obejmującymi enzymy cytochromu CYP3A4 uczestniczące w metabolizmie tych leków, antagoniści kanałów wapniowych mogą mieć działanie inotropowe ujemne, które może się sumować z takim działaniem itrakonazolu.

Następujące leki należy stosować z ostrożnością, wraz z monitorowaniem ich stężenia w surowicy, działania terapeutycznego i działań niepożądanych. Jeśli to konieczne, należy zmniejszyć dawkę tych leków, gdy podawane są jednocześnie z itrakonazolem:

   Doustne leki przeciwzakrzepowe.

•    Inhibitory proteazy wirusa HIV, takie jak: indynawir, rytonawir, sakwinawir.

•    Niektóre leki przeciwnowotworowe, takie jak: busulfan, docetaksel, trimetreksat i alkaloidy barwinka.

•    Leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, metabolizowane przez cytochrom CYP3A4, takie jak: pochodne dihydropirydyny i werapamil.

•    Niektóre leki immunosupresyjne: cyklosporyna, syrolimus (znany także jako rapamycyna), takrolimus.

•    Niektóre inhibitory reduktazy HMG-CoA metabolizowane przez CYP3A4, takie jak: atorwastatyna

•    Niektóre glikokortykosteroidy, takie jak: budezonid, deksametazon, flutikazon i metyloprednizolon.

•    Digoksyna (poprzez hamowanie glikoproteiny P).

•    Inne: alfentanyl, alprazolam, brotyzolam, buspiron, karbamazepina, cilostazol, dizopiramid, ebastyna, eletryptan, fentanyl, halofantryna, dożylnie podawany midazolam, reboksetyna, repaglinid, ryfabutyna.

3.2 Nie obserwowano interakcji itrakonazolu z zydowudyną (AZT) i fluwastatyną.

Nie obserwowano indukującego wpływu itrakonazolu na metabolizm etynyloestradiolu i noretysteronu.

4. Wpływ na wiązanie z białkami

W badaniach in vitro nie wykazano interakcji na poziomie wiązania z białkami osocza pomiędzy itrakonazolem a imipraminą, propranololem, diazepamem, cymetydyną, indometacyną, tolbutamidem i sulfametazyną.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których możliwa korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko uszkodzenia płodu (patrz punkt 4.3).

W badaniach na zwierzętach wykazano, że itrakonazol wywiera szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w czasie ciąży. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki wystąpienia wad wrodzonych. Obejmowały one deformacje w obrębie szkieletu, dróg moczowo-płciowych, układu sercowo-naczyniowego i narządu wzroku, jak również aberracje chromosomalne i złożone wady rozwojowe. Związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem wad, a stosowaniem produktu Itragen,

100 mg, kapsułki twarde nie został ustalony. Dane epidemiologiczne, dotyczące stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w trakcie pierwszego trymestru ciąży, głównie u pacjentek stosujących go krótkotrwale z powodu grzybicy pochwy i sromu, nie wykazały zwiększonego ryzyka wystąpienia deformacji u płodu w porównaniu z grupą kontrolną nie otrzymującą żadnych leków o działaniu teratogennym.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym stosujące produkt Itragen, 100 mg, kapsułki twarde powinny stosować skuteczną antykoncepcję. Odpowiednie środki antykoncepcyjne należy stosować po zakończeniu stosowania leku Itragen, aż do wystąpienia następnej miesiączki.

Ograniczone dane dotyczące krótkotrwałego stosowania itrakonazolu u kobiet w ciąży nie wskazują jak dotąd na szkodliwy wpływ leku. Brak udokumentowanych danych dotyczących długotrwałego stosowania leku w czasie ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano szkodliwość itrakonazolu (patrz punkt 5.3). Dlatego też preparatu nie należy stosować w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Itrakonazol przenika do mleka kobiecego. Podczas karmienia piersią należy rozważyć oczekiwane korzyści ze stosowania produktu Itragen, 100 mg, kapsułki twarde w stosunku do potencjalnego ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjentka nie powinna karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu itrakonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia objawów niepożądanych takich jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata słuchu (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych itrakonazolu w kapsułkach i po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono przedstawione niżej objawy niepożądane dotyczące wszystkich postaci itrakonazolu.

W podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu kliniczninczym, obejmującym 2104 pacjentów leczonych itrakonazolem w przebiegu grzybic skóry lub paznokci, najczęściej występujące działania niepożądane dotyczyły żołądka i jelit, skóry i wątroby.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów.

W ramach każdego układu i narządu, działania niepożądane zostały przedstawione według częstości występowania, zgodnie z następującym schematem: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

leukopenia

Częstość nieznana

neutropenia, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość*

Częstość nieznana

reakcje anafilaktyczne, reakcje rzekomo anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, zespół choroby posurowiczej

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

hipokaliemia, hipertriglicerydemia

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

ból głowy, zawroty głowy, parestezje

Rzadko

hipoestezje

Częstość nieznana

neuropatia obwodowa*

Zaburzenia oka

Rzadko

zaburzenia widzenia

Częstość nieznana

niewyraźne i podwójne widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

szumy uszne

Częstość nieznana

przemijająca lub trwała utrata słuchu*

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Częstość nieznana

obrzęk płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

ból brzucha, nudności

Niezbyt często

wymioty, biegunka, zaparcia, niestrawność, zaburzenia smaku, wzdęcia

Rzadko

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Hiperbilirubinemia, zwiększona aktywność AlAT, zwiększona aktywnośc AspAT

Rzadko

przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana

ostra niewydolność wątroby*, zapalenie wątroby, działanie hepatotoksyczne*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka

Niezbyt często

pokrzywka, łysienie, świąd

Bardzo rzadko

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, leukoklastyczne zapalenie naczyń, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana

bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

częstomocz

Częstość nieznana

nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

zaburzenia miesiączkowania

Częstość nieznana

zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

obrzęk

Rzadko

gorączka

* patrz punkt 4.4

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie przedawkowania należy zastosować środki podtrzymujące czynności życiowe. Płukanie żołądka można wykonać w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia leku. Można podać węgiel aktywowany, jeśli metoda ta zostanie uznana za odpowiednią.

Usunięcie itrakonazolu metodą hemodializy jest niemożliwe.

Nie ma swoistego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu.

Kod ATC : J02A C02

Właściwości ogólne

Itrakonazol jest syntetycznym związkiem triazolowym o działaniu grzybobójczym na dermatofity, drożdżaki, Aspergillus spp. oraz inne grzyby chorobotwórcze.

Mechanizm działania

Itrakonazol hamuje biosyntezę ergosterolu, najważniejszego sterolu błony komórkowej drożdżaków i grzybów, zazwyczaj w stężeniu pomiędzy <0,025 i 0,8 pg/ml. Powoduje to zmiany przepuszczalności i składu lipidów i błony komórkowej.

Mikrobiologia

Poniższe drobnoustroje są wrażliwe na itrakonazol:

-    dermatofity (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp)

-    drożdżaki (Candida albicans oraz inne Candida spp., Pityrosporum ovale, Cryptococcus neoformans, Candida glabrata)

-    Aspergillus fumigatus oraz inne Aspergillus spp.

-    grzyby dimorficzne: Sporothrix schenckii, Histoplasma spp., Paracoccidioides brasiliensis, Fonsecaea spp., Cladosporium spp, Blastomyces dermatitidis

-    Candida krusei, Candida glabrata i Candida tropicalis zwykle są najmniej wrażliwymi drożdżakami i niektóre wyizolowane szczepy wykazują in vitro zdecydowaną oporność na itrakonazol.

Najważniejszymi gatunkami grzybów, których wzrost nie jest hamowany przez itrakonazol, są Zygomycetes (np. Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Mucor spp. i Absidia spp), Fusarium spp., Scedosporium spp. oraz Scopulariopsis spp.

Na wrażliwość in vitro wpływa ilość materiału inokulacyjnego, temperatura inkubacji, faza wzrostu grzyba, a zwłaszcza podłoże użyte do hodowli. Z tego powodu obserwuje się znaczne różnice MIC.

Inne informacje

Oporność na azole rozwija się powoli i często jest wynikiem kilku mutacji genowych. Opisano kilka mechanizmów oporności. Jeden z mechanizmów polega na zmniejszonym powinowactwie 14a-demetylazy do azoli. Może to wynikać z nadekspresji lub mutacji punktowej w ERG11, genie kodującym 14a-demetylazę. Najczęściej oporność na azole wynika z ekspresji układów wypompowujących lek z komórek grzyba. Nie wydaje się, aby grzyby mogły przekazywać geny oporności z jednego niespokrewnionego organizmu do drugiego i często wyodrębnione kliniczne szczepy nie są do siebie podobne pod względem genetycznym. Zjawisko oporności wśród grzybów prawdopodobnie nie prowadzi do zmniejszenia wrażliwości na leki przeciwgrzybicze na dużą skalę, jak ma to miejsce w przypadku oporności bakterii. Wśród pacjentów ze stwierdzoną klinicznie opornością na klotrimazol opisuje się występowanie oporności krzyżowej na azolowe leki przeciwgrzybicze. Wielokrotne zwiększenie wartości MIC itrakonazolu obserwowano do tej pory jedynie wśród laboratoryjnie wyselekcjonowanych mutantów Aspergillus fumigatus.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Występują duże międzyosobnicze różnice stężenia leku w osoczu, zarówno po podaniu pojedynczej dawki, jak i dawek wielokrotnych.

Wchłanianie

Maksymalne stężenie substancji czynnej w osoczu jest osiągane w ciągu 2 do 5 godzin po podaniu. Bezwzględna dostępność biologiczna po podaniu doustnym itrakonazolu wynosi 55%. Maksymalna dostępność biologiczna po podaniu doustnym występuje, jeśli itrakonazol przyj ęty jest bezpośrednio po posiłku.

Dystrybucja

Itrakonazol wiąże się z białkami osocza w 99,8%. We krwi 5% itrakonazolu wiąże się z krwinkami, 95% z białkami osocza, a jedynie 0,2% występuje w postaci niezwiązanej. Stężenie itrakonazolu w krwi pełnej wynosi 60% stężenia w osoczu.

Nie ma żadnych danych dotyczących przenikania itrakonazolu do mleka kobiecego.

Stężenie leku w tkankach zawierających keratynę, zwłaszcza w skórze i paznokciach, jest do 4-krotnie większe niż w osoczu. Usuwanie itrakonazolu ze skóry zależy od regeneracji naskórka, usuwanie z paznokci zależy od szybkości ich wzrostu. Z tego powodu stężenie terapeutyczne w skórze utrzymuje się przez 2 do 4 tygodni po kilkutygodniowym leczeniu; dla paznokci okres ten wynosi 6 do 9 miesięcy.

Itrakonazol jest wydzielany na powierzchnię skóry przez gruczoły łojowe i w mniejszym stopniu przez gruczoły potowe. Dociera także do naskórka przez keratynocyty warstwy podstawnej. Itrakonazol dobrze przenika także do innych tkanek, które mogą być objęte zakażeniem grzybiczym. Stężenia 2-do 3-krotnie większe od występujących w osoczu stwierdzono w płucach, nerkach, wątrobie, kościach, żołądku, śledzionie i mięśniach.

Stężenie terapeutyczne w tkankach pochwy utrzymuje się przez 2 do 3 dni po dwukrotnym podaniu 2 kapsułek w ciągu jednego dnia.

Po podawaniu 2 kapsułek jeden raz na dobę przez 3 dni, stężenie terapeutyczne w tkankach pochwy utrzymuje się przez 2 dni.

Metabolizm

Itrakonazol jest metabolizowany w wątrobie, głównie przez cytochrom CYP3A4. Jednym z metabolitów jest hydroksyitrakonazol, który wykazuje in vitro działanie przeciwgrzybicze porównywalne z działaniem itrakonazolu. Stężenie oznaczane z użyciem metod biologicznych jest z tego powodu trzykrotnie większe niż stężenie itrakonazolu oznaczane za pomocą HPLC.

Eliminacja

Końcowy okres półtrwania itrakonazolu wynosi 17 godzin po podaniu pojedynczej dawki i zwiększa się do 34-42 godzin podczas wielokrotnego podawania. Farmakokinetyka itrakonazolu jest nieliniowa. Z tego względu po wielokrotnym podaniu substancja czynna gromadzi się w osoczu. Stężenia stanu stacjonarnego uzyskiwane są w ciągu 15 dni, a Cmax osiąga wartość 0,5 pg/ml po zastosowaniu dawki

100 mg itrakonazolu jeden raz na dobę, 1,1 pg/ml po dawce 200 mg jeden raz na dobę i 2,0 pg/ml po dawce 200 mg dwa razy na dobę. Po zakończeniu leczenia stężenie itrakonazolu w osoczu zmniejsza się w ciągu 7 dni do wartości prawie nieoznaczalnych. Ze względu na mechanizm wysycenia podczas metabolizmu w wątrobie, klirens itrakonazolu zmniejsza się podczas podawania większych dawek.

Od 3 do 18% podanej dawki jest wydalane z kałem w postaci niezmienionego itrakonazolu.

Zawartość itrakonazolu w postaci niezmienionej w moczu wynosi poniżej 0,03%.

W wątrobie itrakonazol jest metabolizowany do dużej liczby metabolitów wydalanych z kałem i moczem. Około 40% z nich jest wydalane z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności podostrej i przewlekłej wykazały działania niepożądane na nadnercza, wątrobę i jajniki samic szczura. Metabolizm tłuszczów u szczurów był zaburzony. Wyniki badań nieklinicznych nie wskazały na możliwość rozwoju mutacji genetycznych. Działania toksyczne występowały przy klinicznie istotnych stężeniach w osoczu. Kliniczne znaczenie działań obserwowanych w badaniach na zwierzętach nie jest znane.

W badaniach nieklinicznych u samców szczura, częściej występował mięsak tkanki miękkiej pod koniec 2-letniego okresu leczenia. Ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Nie ma dowodów na bezpośredni wpływ na płodność w czasie leczenia itrakonazolem. Stwierdzono, że itrakonazol w dużych dawkach ma zależne od dawki działanie toksyczne u ciężarnych samic myszy i szczurów, ma też działanie embriotoksyczne i teratogenne. U szczurów teratogenność przejawia się poważnymi defektami kośćca, zaś u płodów myszy występuje przepuklina mózgowa i przerost języka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki

Cukier sferoidalny (sacharoza/skrobia kukurydziana) Hypromeloza (E464)

Sorbitanu stearynian (E491)

Krzemionka koloidalna uwodniona (E551)

Kapsułka

Żelatyna

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Al, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają: 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100, 140, 150, 200, 250, 280, 300, 500 oraz 1000 kapsułek w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w sprzedaży.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12330

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03.08.2006 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wrzesień 2011r.

13/13

ItraGen