+ iMeds.pl

Itrapol 0,925 – 37 GBq/fiolkęUlotka Itrapol

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ItraPol, prekursor radiofarmaceutyku, roztwór

itru (90Y) chlorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest ItraPol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem ItraPol

3.    Jak stosować ItraPol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać ItraPol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest ItraPol i w jakim celu się go stosuje

ItraPol jest produktem przeznaczonym wyłącznie do terapii po połączeniu z innym produktem leczniczym, który dociera do określonych komórek organizmu. Po dotarciu do celu, ItraPol przekazuje tym określonym komórkom małe dawki promieniowania jonizującego.

Więcej informacji dotyczących stosowania i możliwych działań niepożądanych spowodowanych podaniem produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) dostępnych jest w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego, przeznaczonego do znakowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem ItraPol

Kiedy nie stosować ItraPol:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek itru (90Y) lub którykolwiek z pozostałych składników tego

produktu (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje podejrzenie ciąży (patrz poniżej)

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

ItraPol to produkt radiofarmaceutyczny, stosowany jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym.

Nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentom.

Dzieci i młodzież

Szczególne środki ostrożności należy zastosować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży (w wieku od 2 do 16 lat).

ItraPol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje chlorku itru (90Y) z innymi lekami, ponieważ nie są dostępne wyniki żadnych badań klinicznych.

Ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy ItraPol jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Przed podaniem produktu należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej, jeśli:

-    u kobiety istnieje podejrzenie ciąży,

-    nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie,

-    kobieta karmi piersią.

W przypadku wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej.

Lekarz rozważy alternatywną metodę terapii, która nie powoduje emisji promieniowania jonizującego.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i w krótkim okresie po zakończeniu leczenia.

W przypadku karmienia piersią i jednoczesnej konieczności podania radiofarmaceutyku lekarz zaleci zaprzestanie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych.

2. Jak stosować ItraPol

Radiofarmaceutyki mogą być podawane wyłącznie przez upoważniony personel.

Istnieją ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przekazywania i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. ItraPol jest stosowany wyłącznie w odpowiednich warunkach klinicznych i tylko przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania produktu i będą na bieżąco informować o swoich działaniach. Lekarz nie podaje produktu ItraPol bezpośrednio pacjentowi.

Dawka

O wielkości dawki produktu ItraPol, która zostanie podana pacjentowi, decyduje lekarz. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Sposób podania

ItraPol jest produktem radiofarmaceutycznym, stosowanym jedynie w połączeniu z innym produktem leczniczym, który dociera do określonych komórek organizmu i który podawany jest przez lekarza. ItraPol przeznaczony jest do znakowania produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą podania w leczeniu określonych chorób.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki ItraPol

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ dawka produktu podawana pacjentowi jest ściśle kontrolowana przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej. Jednak w przypadku przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

4 Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Narażenie na promieniowanie jonizujące może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory (w przypadku stosowania wysokich aktywności izotopów promieniotwórczych), bądź też prowadzić do powstania wad dziedzicznych.

Więcej informacji dotyczących możliwych działań niepożądanych spowodowanych podaniem produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) dostępnych jest w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego, przeznaczonego do znakowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 492-13-01, fax +48 22 492-13-09 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać ItraPol

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego produktu leczniczego.

Produkty radiofarmaceutyczne są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych. Przechowywanie radiofarmaceutyków odbywa się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera produkt ItraPol

-    Substancją czynną produktu jest itru (90Y) chlorek.

-    Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925-37 GBq itru (90Y) (co odpowiada 46 - 1840 nanogramom itru w postaci chlorku itru ).

-    Pozostałe składniki to kwas solny stężony i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda ItraPol i co zawiera opakowanie

Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 2 ml zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona aluminiowym kapslem w ołowianym pojemniku osłonowym.

Prekursor radiofarmacetyku, roztwór.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 718 07 00

Fax: 22 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) ItraPol jest dołączona jako odrębny dokument do opakowania produktu, w celu dostarczenia pracownikom służby zdrowia dodatkowych, naukowych i praktycznych informacji dotyczących podawania i stosowania tego radiofarmaceutyku.

ItraPol

Charakterystyka Itrapol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.


ItraPol, prekursor radiofarmaceutyku, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Fiolka zawiera w określonym dniu i o określonym czasie 0,925 - 37 GBq itru (90Y) (odpowiada to 46 -1840 nanogramom itru ] w objętości od 0,010 ml do 2 ml w postaci chlorku itru w roztworze rozcieńczonego kwasu solnego.

Chlorek itru (90Y) powstaje w wyniku rozpadu strontu (90Sr). Itr (90) rozpada się do stabilnego cyrkonu (90Zr) emitując promieniowanie beta o maksymalnej energii 2,28 MeV . Okres półtrwania izotopu itru (90Y) wynosi 2,67 dnia (64,1 godzin).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Prekursor radiofarmaceutyku, roztwór. Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt przeznaczony jest do znakowania produktów leczniczych, specjalnie opracowanych i dopuszczonych do stosowania w celu znakowania przy pomocy tego radionuklidu.

Prekursor radiofarmaceutyku. Produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów._


4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Ilość produktu leczniczego ItraPol niezbędnego do znakowania oraz dawka produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) i podawanego następnie pacjentowi zależą od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do radioznakowania oraz zamierzonego sposobu jego użycia. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Sposób podawania

Produkt leczniczy ItraPol przeznaczony jest do znakowania in vitro produktów leczniczych podawanych następnie pacjentowi określoną drogą podania.

Dalsze informacje dotyczące przygotowania produktu podano w punkcie 12.

4.3 Przeciwwskazania

Nie podawać produktu leczniczego ItraPol bezpośrednio pacjentowi.

Nie stosować produktu leczniczego ItraPol w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na chlorek itru (90Y) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkty lecznicze znakowane itrem (90Y) są przeciwwskazane w następuj ących przypadkach:

-    stwierdzenie lub podejrzenie ciąży lub jeśli ciąża nie może być wykluczona (patrz punkt 4.6).

-    karmienie piersią

Informacje o przeciwwskazaniach dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) z użyciem produktu leczniczego ItraPol dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zawartość fiolki produktu ItraPol nie jest przeznaczona do bezpośredniego podania pacjentowi, lecz musi zostać użyta do celów znakowania cząstek nośników, takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty.

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikaj ącą z zastosowania procedury terapeutycznej z użyciem tego radiofarmaceutyku. Ilość produktu leczniczego ItraPol niezbędnego do znakowania, oraz dawka produktu leczniczego znakowanego radioizotopem itru (90Y) i podawanego następnie pacjentowi, powinna być w każdym przypadku tak niska, jak tylko to możliwe, przy uzyskaniu oczekiwanego efektu terapeutycznego.

Informacje o specjalnych ostrzeżeniach i szczególnych środkach ostrożności dla poszczególnych produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Dzieci i młodzież

Szczególne środki ostrożności należy zastosować przy podawaniu radioaktywnych produktów leczniczych dzieciom i młodzieży (w wieku od 2. do 16. roku życia).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na to, że produkt leczniczy ItraPol jest prekursorem radiofarmaceutyku przeznaczonym do znakowania produktów leczniczych, nie były przeprowadzane badania dotyczące interakcji chlorku itru (90Y) z innymi produktami leczniczymi.

Informacje dotyczące interakcji w związku z użyciem produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie stosowania i w krótkim okresie po zastosowaniu produktu leczniczego.

Jeżeli zachodzi potrzeba podania produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) kobiecie w wieku rozrodczym, konieczne jest ustalenie, czy nie jest ona w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża zostanie wykluczona. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody terapii, bez użycia promieniowania jonizuj ącego (jeśli takie istniej ą).

Ciąża

Produkty lecznicze znakowane itrem (90Y) są przeciwwskazane w przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej ciąży, bądź jeśli ciąża nie została wykluczona (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Przed podaniem produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) kobiecie karmiącej piersią, należy rozważyć możliwość odroczenia podania radiofarmaceutyku do czasu zakończenia przez matkę karmienia piersią. Jeśli podanie produktu zostanie uznane za konieczne, należy polecić karmiącej kobiecie zaprzestanie karmienia piersią.

Dalsze informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) w okresie ciąży i laktacji dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Płodność

Informacje dotyczące stosowania produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) w odniesieniu do płodności dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Informacje dotyczące wpływu produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y) na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pojawiaj ące się w wyniku dożylnego podania znakowanego itrem (90Y) produktu leczniczego przygotowanego w drodze znakowania produktem leczniczym ItraPol zależą od zastosowanego produktu leczniczego. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu przeznaczonego do znakowania. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadniona poprzez każdorazowe oszacowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu radiofarmaceutycznego. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie mała, przy uzyskaniu pożądanego efektu terapeutycznego.

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad dziedzicznych.

Dawka promieniowania pochłonięta w wyniku terapeutycznej ekspozycji może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na choroby nowotworowe i zwiększenia odsetka występowania mutacji. W każdym przypadku należy ocenić stosunek korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego, czyli czy zagrożenie wynikaj ące z napromieniania jest mniejsze niż ryzyko wynikaj ące z samej choroby.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 492-13-01, fax +48 22 492-13-09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Obecność wolnego chlorku itru (90Y) w organizmie w wyniku nieumyślnego podania produktu leczniczego ItraPol prowadzi do nasilonego działania toksycznego na szpik kostny i uszkodzenia hematopoetycznych komórek macierzystych.

W przypadku nieumyślnego podania produktu leczniczego ItraPol radioaktywność w organizmie pacjenta musi zostać obniżona przez natychmiastowe podanie (w ciągu 1 godz.) substancji chelatujących, takich jak sole wapniowo sodowe DTPA lub EDTA w celu przyspieszenia procesu usuwania radionuklidu z organizmu.

Placówki medyczne, w których stosuje się produkt leczniczy ItraPol do znakowania produktów leczniczych do celów terapeutycznych muszą dysponować następującymi substancjami:

-    Ca-DTPA (dietylenotriaminooctan trisodu wapnia) lub

-    Ca-EDTA (etylenodiaminooctan disodu wapnia.

Powyższe substancje chelatujące (Ca-DTPA, Ca-EDTA), dzięki zdolnościom do tworzenia rozpuszczalnych w wodzie kompleksów z poprzez wymianę jonową między wapniem i itrem obniżaj ą radioaktywność wolnego itru (90Y). Kompleksy te są następnie szybko usuwane przez nerki.

Jeden gram substancji chelatującej należy podać w wolnym, trwającym 3 - 4 minuty, dożylnym wstrzyknięciu lub jako infuzję (1 g substancji chelatujacej na 100 - 250 ml glukozy lub roztworu izotonicznego chlorku sodu).

Skuteczność chelatowania jest największa bezpośrednio po nieumyślnym podaniu lub w ciągu jednej godziny od podania, kiedy radionuklid ciągle jeszcze krąży w płynach tkankowych i znajduje się w osoczu. Nawet po upływie więcej niż 1 godziny od ekspozycji nie wyklucza się zasadności podania oraz czynnego działania związku chelatującego, ale z ograniczoną skutecznością.

Dożylne podawanie nie powinno być kontynuowane dłużej niż przez 2 godziny.

W każdym takim przypadku należy monitorować parametry krwi pacjenta oraz bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania, jeśli nastąpi uszkodzenie czynności szpiku kostnego.

Toksyczność wolnego itru (90Y) uwalnianego in vivo ze znakowanych produktów leczniczych do organizmu w trakcie terapii, można obniżyć poprzez podanie substancji chelatuj ących.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne terapeutyczne produkty radiofarmaceutyczne,kod ATC: V10X

Właściwości farmakodynamiczne produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y), uzyskanych poprzez znakowanie produktem leczniczym ItraPol przed podaniem, zależą od rodzaju produktu leczniczego poddanego znakowaniu. Stosowne informacje dostępne są w Charakterystyce Produktu

Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y), uzyskanych poprzez znakowanie produktem ItraPol przed podaniem, zależą od rodzaju produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

U szczura, po dożylnym podaniu chlorek itru (90Y) jest szybko usuwany z krwi. W ciągu 24 godzin od podania radioaktywność we krwi zmniejsza się z 11,0% do 0,14% poziomu aktywności podanej. Dwa najważniejsze narządy, w których gromadzi się chlorek itru (90Y), to wątroba i kości. W wątrobie 5 minut po wstrzyknięciu wychwytywane jest 18% podanej aktywności. Po 24 godzinach od wstrzyknięcia wychwyt w wątrobie obniża się do 8,4%. W kościach poziom podanej aktywności zwiększa się z 3,1% po 5 min. do 18% po 6 godzinach a następnie obniża się z upływem czasu. Wydalanie z kałem i moczem jest powolne: po 15 dniach wydalane jest około 13% podanej aktywności.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości toksykologiczne produktów leczniczych znakowanych itrem (90Y), uzyskanych w wyniku znakowania produktem leczniczym ItraPol przed ich podaniem, zależą od rodzaju znakowanego produktu leczniczego.

Brak danych dotyczących toksyczności chlorku itru (90Y), jego wpływu na zdolności rozrodcze u zwierząt oraz jego właściwości mutagennych i rakotwórczych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny stężony Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Znakowanie produktów leczniczych, takich jak przeciwciała monoklonalne, peptydy lub inne substraty chlorkiem itru (90Y) wymaga środowiska wolnego od wszelkich zanieczyszczeń metalami.

Stąd bardzo ważne jest, aby wszelkie materiały używane do sporządzania znakowanego produktu leczniczego były uprzednio odpowiednio przygotowane w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia śladowych zanieczyszczeń metalami. W celu obniżenia poziomu tych zanieczyszczeń należy używać tylko igieł odpornych na rozcieńczone kwasy (np. niemetalowych).

6.3    Okres ważności

7 dni od daty produkcji

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Bezbarwna fiolka ze szkła typu I o pojemności 2 ml zamknięta gumowym korkiem oraz zabezpieczona aluminiowym kapslem, w ołowianym pojemniku osłonowym.

Wielkość opakowania: 1 fiolka

W trakcie przechowywania produktu fiolka może ulec przebarwieniu na kolor żółto-brązowy, co spowodowane jest działaniem promieniowania jonizującego. Takie przebarwienia nie mają wpływu na jakość produktu leczniczego.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione w odpowiednich warunkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przekazywanie i usuwanie podlegaj ą regulacjom przepisów prawnych i (lub) odpowiednim licencjom wydanym przez właściwe lokalne instytucje.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniaj ący odpowiednie warunki bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia jałowości produktu.

Zawartość fiolki jest przeznaczona do użytku wyłącznie po odpowiednim wyznakowaniu produktów leczniczych przeznaczonych do znakowania itrem (90Y) i nie należy jej podawać pacjentowi bezpośrednio, bez wcześniejszego przygotowania.

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie jonizuj ące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin itp. W kontakcie z promieniowaniem jonizującym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z lokalnie obowiązuj ącymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel. (22) 718 07 00

Fax (22) 718 03 50

e-mail: polatom@polatom.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Dawka pochłonięta przez poszczególne narządy w wyniku dożylnego podania produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) zależy od właściwości poddanego znakowaniu produktu leczniczego. Informacje dotyczące dozymetrii wynikającej z zastosowania produktu leczniczego znakowanego itrem (90Y) dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub w ulotce dołączonej do opakowania danego produktu leczniczego przeznaczonego do znakowania.

Poniższa tabela umożliwia ocenę udziału dawki pochłoniętej pochodzącej od itru (90Y) niezwiązanego z produktem leczniczym, w wyniku podania tego produktu leczniczego lub w wyniku nieumyślnego podania prekursora radiofarmaceutyku.

Szacunkowe dane dozymetryczne opierają się na badaniach przeprowadzonych na szczurach, a obliczenia wykonane zostały zgodnie z zaleceniami MIRD/ICRP 60.

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności (mGy/MBq)

Narząd

Dorośli (70 kg)

15 lat (50 kg)

10 lat (30 kg)

5 lat (17 kg)

1 rok (10 kg)

Noworodki

(5 kg)

Nadnercza

0,723

1,090

2,530

3,620

7,230

21,700

Krew

0,042

0,0629

0,147

0,210

0,419

1,260

Szpik kostny

2,580

3,880

9,050

12,90

25,80

77,500

Mózg

0,0086

0,0129

0,0301

0,043

0,0860

0,258

Kościec

0,582

0,872

2,040

2,910

5,820

17,500

Jelito grube

0,023

0,0346

0,0806

0,115

0,230

0,691

Kość udowa

7,760

11,60

27,20

38,80

77,60

233,00

Serce

0,253

0,379

0,885

1,260

2,530

7,590

Jelito kręte

0,0116

0,0174

0,0406

0,0581

0,116

0,348

Nerki

2,350

3,530

8,240

11,80

23,50

70,600

Wątroba

1,270

1,910

4,460

6,370

12,70

38,200

Płuca

0,423

0,634

1,480

2,110

4,230

12,700

Jajniki

0,333

0,499

1,170

1,660

3,330

9,990

Trzustka

0,079

0,118

0,276

0,395

0,790

2,370

Mięśnie

szkieletowe

0,000612

0,000917

0,00214

0,00306

0,00612

0,0183

Skóra

0,102

0,153

0,358

0,511

1,020

3,060

Śledziona

0,490

0,736

1,720

2,450

4,900

14,700

Żołądek

0,0647

0,0970

0,226

0,323

0,647

1,940

Grasica

0,0734

0,110

0,257

0,367

0,734

2,200

Tarczyca

0,999

1,500

3,500

5,000

9,990

30,000

Pęcherz moczowy

0,362

0,544

1,270

1,810

3,620

10,900

Macica

0,0151

0,0226

0,0528

0,0755

0,151

0,453

Dawka

skuteczna

(mSv/MBq)

0,665

0,998

2,330

3,330

6,650

19,900

Dawka skuteczna dla dorosłego pacjenta o masie ciała 70 kg w wyniku dożylnie wstrzykniętej aktywności 1 GBq wynosi 665 mSv.

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Przed użyciem produktu leczniczego należy sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz zmierzyć radioaktywność. Radioaktywność można zmierzyć przy użyciu komory jonizacyjnej. Itr (90Y) jest czystym emiterem promieniowania beta. Pomiary aktywności przy użyciu komory jonizacyjnej są bardzo wrażliwe na czynniki geometryczne, dlatego powinny być wykonywane wyłącznie w odpowiednio wcześniej zwalidowanych warunkach geometrycznych.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki ochrony radiologicznej i jakości farmaceutycznej.

Fiolki nigdy nie należy otwierać. Fiolkę należy przechowywać w ołowianym pojemniku osłonowym. Produkt należy pobrać z fiolki aseptycznie przez korek, po uprzednim jego zdezynfekowaniu, przy użyciu jałowej igły i strzykawki do jednorazowego użytku. Przed pobraniem produkt można rozcieńczyć roztworem zalecanym w procedurze znakowania produktu leczniczego.

W celu utrzymania jałowości produktu leczniczego ItraPol oraz całego procesu znakowania należy zastosować odpowiednie środki ostrożności zgodne z wymogami ochrony radiologicznej i jakości farmaceutycznej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

ItraPol