+ iMeds.pl

Itrokast 100 mgUlotka Itrokast

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Itrokast, 100 mg, kapsułki, twarde

Itraconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Itrokast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Itrokast

3.    Jak stosować lek Itrokast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Itrokast

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Itrokast i w jakim celu się go stosuje

Itrokast zawiera jako substancję czynną itrakonazol, należący do grupy pochodnych tiazolu, który jest

środkiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania.

Lek Itrokast jest wskazany w leczeniu:

-    zakażeń narządów płciowych: grzybica pochwy i sromu;

-    zakażeń skóry, błony śluzowej lub oczu: grzybica skóry, łupież pstry, kandydoza (grzybica) jamy ustnej, grzybicze zakażenie rogówki;

-    grzybic paznokci, wywołanych przez dermatofity i (lub) drożdżaki;

-    grzybic układowych (grzybice różnych narządów i tkanek): aspergiloza układowa i kandydoza układowa, kryptokokoza, w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

u pacjentów z kryptokokozą i osłabioną odpornością oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego (lek Itrokast jest wskazany tylko wtedy, gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne), histoplazmoza, blastomikoza, sporotrychoza, parakokcydioidomikoza oraz inne, rzadko występujące grzybicze zakażenia układowe lub tropikalne.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Itrokast

Kiedy nie stosować leku Itrokast:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia czynności komór serca, takie jak zastoinowa niewydolność serca, z wyjątkiem leczenia zakażeń zagrażających życiu lub innych ciężkich zakażeń. Objawy zastoinowej niewydolności serca to m.in.: spłycenie

oddechu, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn lub brzucha, silne uczucie zmęczenia lub budzenie się w nocy z brakiem tchu;

- jeśli pacjentka jest w ciąży (z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia). Patrz punkt: „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

W trakcie przyjmowania leku Itrokast przeciwwskazane jest przyjmowanie niektórych innych

leków patrz punkt: „Lek Itrokast a inne leki”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Itrokast należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent ma chore nerki. Może być konieczna zmiana dawki tego leku;

-    jeśli pacjent ma chorą wątrobę. Może być konieczna zmiana dawki tego leku. Lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby u pacjentów otrzymujących Itrokast, gdyż lek ten bardzo rzadko może powodować ciężkie uszkodzenie wątroby;

-    jeśli pacjent ma chore serce;

-    jeśli pacjent miał w przeszłości reakcję alergiczną na inny lek przeciwgrzybiczy;

-    jeśli pacjent ma osłabioną odporność, np. z powodu neutropenii, AIDS lub przeszczepienia narządu. Może być konieczna zmiana dawki tego leku;

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki - patrz punkt: „Lek Itrokast a inne leki”.

Jeśli u pacjenta w czasie stosowania leku Itrokast wystąpią niżej opisane objawy, należy powiedzieć

o tym lekarzowi:

-    objawy świadczące o zapaleniu wątroby, takie jak: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha, zażółcenie skóry lub oczu, odbarwienie kału lub ciemna barwa moczu - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza;

-    objawy zastoinowej niewydolności serca, takie jak: duszność, niewyjaśniony przyrost masy ciała, obrzęk nóg, nietypowe uczucie zmęczenia, budzenie się w nocy z powodu duszności -należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza;

-    objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak: wysypka, świąd, pokrzywka, trudności z oddychaniem i (lub) obrzęk twarzy - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza;

-    nadwrażliwość na światło;

-    ciężkie reakcje skórne, takie jak: uogólniona wysypka ze złuszczaniem skóry i pęcherzami

w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych lub wysypką z małymi krostami lub pęcherzami -należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza;

-    objawy neuropatii (uszkodzenia nerwów), takie jak: mrowienie, zaburzenia czucia, osłabienie czucia, osłabienie siły w kończynach, ból głowy, zawroty głowy - należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza;

-    objawy utraty słuchu;

-    niewyraźne lub podwójne widzenie, dzwonienie w uszach, nietrzymanie moczu lub zbyt częste oddawanie moczu.

Lek Itrokast a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub

ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki, z którymi nie należy stosować leku Itrokast:

niektóre leki stosowane w leczeniu alergii: terfenadyna, astemizol, mizolastyna; niektóre leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej (choroba wieńcowa) lub wysokiego ciśnienia tętniczego: beprydyl, felodypina, nizoldypina, lerkanidypina, iwabradyna, ranolazyna, eplerenon;

cyzapryd - lek stosowany w zaburzeniach motoryki przewodu pokarmowego; niektóre leki zmniejszające stężenie cholesterolu: symwastatyna, lowastatyna;

-    niektóre leki nasenne: midazolam (doustny), triazolam;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychotycznych: lurazydon, pimozyd, sertindol;

-    kolchicyna - lek stosowany w leczeniu dny moczanowej, gdy jest podawany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu silnego bólu lub uzależnienia: lewacetylmetadol (czyli lewometadyl), metadon;

-    halofantryna - lek stosowany w leczeniu malarii;

-    irynotekan - lek przeciwnowotworowy;

-    alkaloidy sporyszu stosowane w leczeniu bólów migrenowych: dihydroergotamina lub ergotamina;

-    alkaloidy sporyszu stosowane do kontroli krwawienia i utrzymania skurczu macicy po porodzie: ergometryna (czyli ergonowina) lub metylergometryna (czyli metylergonowina);

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca: dyzopiramid, dronedaron, chinidyna, dofetylid.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, przeciwwskazane jest zastosowanie leku Itrokast.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Itrokast, stosowanie tych leków można rozpocząć po co najmniej

2 tygodniach od odstawienia leku Itrokast.

Leki, których stosowanie z lekiem Itrokast jest niezalecane, chyba że lekarz uzna to za konieczne:

-    niektóre leki stosowane w leczeniu raka: dasatynib, nilotynib, trabektedin;

-    aliskiren - lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego;

-    ryfabutyna - lek stosowany w leczeniu gruźlicy;

-    karbamazepina - lek stosowany w leczeniu padaczki;

-    kolchicyna - lek stosowany w dnie moczanowej;

-    ewerolimus - lek stosowany po przeszczepieniu narządów;

-    fentanyl - silny lek przeciwbólowy;

-    rywaroksaban - lek zmniejszający krzepliwość krwi;

-    salmeterol - lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej;

-    tamsulozyna - lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn;

-    wardenafil - lek stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji (wzwodu).

Stosowanie tych leków można rozpocząć po co najmniej 2 tygodniach od odstawienia leku Itrokast.

Inne leki, które wchodzą w interakcje z lekiem Itrokast:

-    niektóre antybiotyki, takie jak: cyprofloksacyna, klarytromycyna, erytromycyna;

-    niektóre leki działające na serce lub naczynia krwionośne, jak: digoksyna, nadolol, niektóre leki z grupy antagonistów wapnia, w tym: werapamil;

-    leki zmniejszające krzepliwość krwi: kumaryny, cylostazol, dabigatran;

-    metyloprednizolon, budezonid, cyklezonid, flutykazon lub deksametazon - leki podawane doustnie, we wstrzyknięciach lub wziewnie w leczeniu stanów zapalnych, astmy i alergii;

-    cyklosporyna, takrolimus, temsyrolimus, syrolimus (czyli rapamycyna) - leki te są zwykle podawane po przeszczepieniu narządów;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (AIDS): marawirok, inhibitory proteazy, w tym indynawir, rytonawir, darunawir, fosamprenawir, sakwinawir;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu raka: bortezomib, busulfan, docetaksel, erlotynib, iksabepilon, lapatynib, trymetreksat, alkaloidy barwinka;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu lęku lub nasenne: buspiron, perospiron, ramelteon, midazolam (podawany dożylnie), alprazolam, brotyzolam;

-    niektóre silne leki przeciwbólowe: alfentanyl, buprenorfina, oksykodon;

-    niektóre leki stosowane w    leczeniu    cukrzycy: repaglinid, saksagliptyna;

-    niektóre leki stosowane w    leczeniu    psychoz: arypiprazol, haloperydol, kwetiapina,

rysperydon;

-    niektóre leki stosowane w    leczeniu    nudności i wymiotów: aprepitant, domperydon;

-    niektóre leki stosowane w    leczeniu    zapalenia pęcherza moczowego: fezoterodyna,

imidafenacyna, solifenacyna, tolterodyna;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji: syldenafil, tadalafil;

-    prazykwantel - lek stosowany w leczeniu zakażeń pasożytniczych;

-    ebastyna - lek stosowany w leczeniu alergii;

-    reboksetyna - lek stosowany w leczeniu depresji;

-    atorwastatyna - lek zmniejszający stężenie cholesterolu;

-    meloksykam - lek stosowany w zapaleniu stawów i bólu;

-    cynakalcet - lek stosowany w nadczynności przytarczyc;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu małego stężenia sodu we krwi: mozawaptan, tolwaptan;

-    alitretynoina (podawana doustnie) - lek stosowany w leczeniu wyprysku;

-    eletryptan - lek stosowany w leczeniu bólów migrenowych.

Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z tych leków, może być konieczna zmiana dawkowania tych leków lub leku Itrokast.

Leki wpływające na wchłanianie itrakonazolu

Leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego zaburzają wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek leku Itrokast. Dlatego leki zobojętniające można przyjmować co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub co najmniej 2 godziny po zastosowaniu leku Itrokast. Z tego samego powodu, jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku, powinien popijać lek Itrokast napojem typu „cola” (niedietetyczna).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Itrokast nie należy stosować w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których w opinii lekarza potencjalne korzyści ze stosowania leczenia przewyższają możliwe niebezpieczeństwo dla płodu.

Itrakonazol przenika w bardzo niewielkich ilościach do mleka matki. Lekarz zdecyduje, czy oczekiwane korzyści ze stosowania leku Itrokast podczas karmienia piersią przeważają ryzyko dla dziecka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjentka nie powinna karmić piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Itrokast, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży, do czasu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu stosowania leku Itrokast.

Lek Itrokast z jedzeniem i piciem

Lek Itrokast należy przyjmować bezpośrednio po pełnym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Itrokast może niekiedy powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie lub utratę słuchu. Jeśli u pacjenta wystąpią te objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Itrokast zawiera sacharozę

Każda kapsułka zawiera 224,31 mg sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Itrokast

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Itrokast należy podawać bezpośrednio po pełnym posiłku. Kapsułki należy połykać w całości.

Zalecana dawka

Dorośli:

Zakażenia narządów płciowych

Dawkowanie

Okres stosowania

0 mg dwa razy na dobę

1 dzień

lub

lub

200 mg raz na dobę

3 dni

błony śluzowej lub oczu

Dawkowanie

Okres stosowania

200 mg raz na dobę

7 dni

lub

lub

100 mg raz na dobę

15 dni

0 mg dwa razy na dobę

7 dni

lub

lub

100 mg raz na dobę

30 dni

100 mg raz na dobę

15 dni

200 mg raz na dobę

7 dni


Wskazanie

Grzybica pochwy i sromu

Wskazanie

Grzybica skóry

Zakażenia okolic o zwiększonym rogowaceniu naskórka, takie jak grzybica podeszwy stóp i dłoni

Kandydoza jamy ustnej Łupież pstry

U niektórych pacjentów z osłabieniem odporności (np. u pacjentów z neutropenią, AIDS lub po przeszczepieniu narządów) lekarz może zalecić podwojenie dawki.

21 dni

Długość leczenia zależy

200 mg raz na dobę

od reakcji pacjenta na leczenie


Grzybicze zakażenie rogówki

Grzybica paznokci, wywołana przez dermatofity i (lub) drożdżaki Leczenie cykliczne

Polega na przyjmowaniu dwóch kapsułek leku dwa razy na dobę (200 mg dwa razy na dobę) przez jeden tydzień. W leczeniu grzybicy paznokci rąk stosuje się dwa cykle. W leczeniu grzybicy paznokci stóp stosuje się trzy cykle. Okresy przyjmowania leku (cykle) są oddzielone trzytygodniową przerwą, w czasie której lek nie jest przyjmowany.

Reakcja na leczenie staje się widoczna po zakończeniu leczenia i odrośnięciu paznokci.

Lokalizacja grzybicy paznokci

Tydzień 5

Tydzień 6, 7 i 8

Tydzień

9

Przerwa

Cykl 2.

w przyjmowaniu

Cykl 3

itrakonazolu


Tydzień 1 Tydzień 2, 3 i 4

Przerwa

Cykl 1. w przyjmowaniu itrakonazolu

Przerwa

Cykl 1. w przyjmowan iu itrakonazolu


Cykl 2.


Wyłącznie paznokcie stóp lub wraz z

paznokciami rąk

Wyłącznie paznokcie rąk

Leczenie ciągłe

Lokalizacja grzybicy paznokci    Dawkowanie    Okres stosowania

Wyłącznie paznokcie stóp lub wraz z

200 mg raz na dobę 3 miesiące

paznokciami rąk

Efekty leczenia uzyskuje się w ciągu 2 do 4 tygodni po zakończeniu leczenia zakażeń skóry i po 6 do 9 miesięcy od zakończenia leczenia zakażeń paznokci.

Grzybice układowe

Wskazanie

Dawkowanie

Średni okres stosowania1

Uwagi

Aspergiloza

200 mg raz na dobę

2 do 5 miesięcy

Lekarz zwiększy dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kandydoza

100 do 200 mg raz na dobę

3 tygodnie do 7 miesięcy

Lekarz zwiększy dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kryptokokoza (bez zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

200 mg raz na dobę

2 miesiące do 1 roku

Lekarz rozważy pozostawienie leczenia podtrzymuj ącego

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

200 mg dwa razy na dobę

2 miesiące do 1 roku

Lekarz rozważy pozostawienie leczenia podtrzymuj ącego

Histoplazmoza

od 200 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę

8 miesięcy

Blastomikoza

od 100 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę

6 miesięcy

Sporotrychoza limfatyczno-skórna lub skórna

100 mg raz na dobę

3 miesiące

Parakokcydioidomikoza

100 mg raz na dobę

6 miesięcy

Brak danych dotyczących skuteczności stosowania kapsułek Itrokast w leczeniu parakokcydioidomikozy u pacjentów z AIDS

Chromomikoza

100 do 200 mg raz na dobę

6 miesięcy

1 Lekarz dostosuje długość leczenia do reakcji pacjenta na leczenie.

Stosowanie u dzieci

Lek Itrokast może być stosowany u dzieci tylko wówczas, jeśli lekarz zdecyduje, że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Kiedy można spodziewać się wyników leczenia

Wyleczenie nie jest natychmiastowe.

W wyniku leczenia zakażeń skórnych zmiany chorobowe zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach po zaprzestaniu leczenia. Charakterystyczne dla zakażeń wywołanych przez grzyby jest pozostanie zmian chorobowych do momentu powstania nowej tkanki skórnej, pomimo że podany lek wyeliminował grzyba.

Zmiany w obrębie paznokci powinny zniknąć w ciągu od 6 do 9 miesięcy po zakończeniu leczenia.

W tym czasie podany lek eliminuje grzyby znajdujące się w paznokciach. Powstanie nowej tkanki paznokcia trwa kilka miesięcy.

Lek Itrokast utrzymuje się w paznokciach i jest skuteczny przez kilka miesięcy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Itrokast

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Itrokast należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Itrokast

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Itrokast

Należy kontynuować przyjmowanie leku Itrokast tak długo jak lekarz zaleci. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia mimo stwierdzonej przez pacjenta poprawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z opisanych niżej ciężkich objawów niepożądanych - może być konieczne uzyskanie natychmiastowej pomocy medycznej:

-    nagłe objawy uczulenia, takie jak wysypka, pokrzywka, ciężkie podrażnienia skóry, obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej (występują niezbyt często);

-    ciężkie choroby skóry z łuszczeniem się naskórka i (lub) wysypką z małymi krostami

(z gorączką) lub pęcherze na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych, gorączka, dreszcze, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie (objawy te występują bardzo rzadko);

-    mrowienie, drętwienie lub osłabienie kończyn (objawy te występują niezbyt często);

-    całkowity brak apetytu, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka), niezwykle ciemny mocz, blade stolce lub wypadanie włosów. Mogą to być objawy problemów z wątrobą (występują niezbyt często);

-    duszność, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęki nóg lub brzucha, silne zmęczenie lub budzenie się w nocy ze skróconym oddechem. Mogą to być objawy niewydolności serca. Duszność może być również spowodowana nagromadzeniem się płynu w płucach (objawy te występują bardzo rzadko).

Należy powiadomić lekarza, jeśli wystąpi którekolwiek z przedstawionych niżej działań niepożądanych.

Często (występujące od 1 do 10 na 100pacjentów):

-    ból brzucha, nudności;

-    ból głowy.

Niezbyt często (występujące od 1 do 10 na 1 000 pacjentów)

-    wymioty, biegunka, zaparcie, niestrawność,    wzdęcia;

-    zapalenie zatok, katar, kaszel, zakażenia górnych dróg oddechowych;

-    zaburzenia miesiączkowania;

-    nadwrażliwość;

-    mrowienie, drętwienie, osłabienie    czucia;

-    zaburzenia czynności wątroby, hiperbilirubinemia (podwyższone stężenie bilirubiny we krwi);

-    nieoczekiwane oddawanie moczu lub potrzeba częstego oddawania moczu;

-    zaburzenia smaku;

-    zaburzenia w obrazie krwi, które mogą zwiększać ryzyko infekcji, obniżenie liczby leukocytów we krwi;

-    szumy uszne;

-    obrzęk;

-    zaburzenia erekcji (wzwodu);

-    świąd, wysypka, pokrzywka.

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

-    zespół choroby posurowiczej (rodzaj    ogólnoustrojowej reakcji alergicznej), obrzęk

naczynioruchowy (obrzęki w okolicy twarzy lub gardła, mogące utrudniać oddychanie), reakcja anafilaktyczna;

-    zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne    widzenie, podwójne widzenie;

-    utrata słuchu (przemijająca lub trwała);

-    silne bóle brzucha, często z nudnościami i wymiotami (zapalenie trzustki);

-    duże stężenie trójglicerydów we krwi;

-    nadwrażliwość skóry na światło;

-    ciężkie złuszczające reakcje skórne (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry), leukoklastyczne zapalenie naczyń (zapalenie małych naczyń skórnych);

-    łysienie;

-    zastoinowa niewydolność serca (przebiegająca z następującymi objawami: duszność, nieoczekiwane zwiększenie masy ciała, obrzęk kończyn lub brzucha, silne uczucie zmęczenia lub budzenie się w nocy z brakiem tchu);

-    zwiększona aktywność we krwi enzymu zwanego fosfokinazą kreatynową.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Podczas badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania itrakonazolu u dzieci i młodzieży, często występowały następujące działania niepożądane:

-    ból głowy;

-    wymioty;

-    ból brzucha;

-    biegunka;

-    zaburzenia czynności wątroby;

-    niedociśnienie tętnicze (znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi);

-    nudności;

-    pokrzywka.

Charakter działań niepożądanych u dzieci i młodzieży jest zasadniczo podobny jak u pacjentów dorosłych, jednak częstość występowania jest większa.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Itrokast

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym oraz blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Itrokast

-    Substancją czynną leku jest itrakonazol. Jedna kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu.

-    Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (skrobia kukurydziana i sacharoza), Poloksamer 188, hypromeloza 6 cP, Poloksamer 188 mikronizowany; korpus i wieczko kapsułki: żelatyna, indygokarmin (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Itrokast i co zawiera opakowanie

Itrokast ma postać kapsułek żelatynowych twardych (rozmiar „0”), zawierających żółto-beżowe kuliste mikrogranulki. Korpus kapsułki i wieczko barwy zielonej.

Opakowanie zawiera 4 kapsułki lub 28 kapsułek w blistrach w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel.: 22 855 40 93

Wytwórca:

LABORATORIOS LICONSA SA.

Avda. Miralcampo no 7

Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10


Itrokast

Charakterystyka Itrokast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Itrokast, 100 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda kapsułka zawiera 224,31 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki, twarde.

Kapsułki żelatynowe twarde (rozmiar „0”), zawierające żółto-beżowe kuliste mikrogranulki. Korpus kapsułki i wieczko w kolorze zielonym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Itrokast w postaci kapsułek jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń:

•    zakażenia narządów płciowych:

-    grzybica pochwy i sromu;

•    zakażenia skóry, błony śluzowej    lub oczu:

-    grzybica skóry, np. grzybica stóp, pachwin, tułowia i dłoni,

-    łupież pstry,

-    kandydoza jamy ustnej,

-    grzybicze zakażenie rogówki;

•    grzybice paznokci, wywołane przez dermatofity i (lub) drożdżaki;

•    grzybice układowe:

-    aspergiloza układowa i kandydoza układowa,

-    kryptokokoza (w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów

z kryptokokozą i osłabioną odpornością oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego; itrakonazol jest wskazany tylko wtedy, gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne,

-    histoplazmoza,

-    blastomikoza,

-    sporotrychoza,

-    parakokcydioidomikoza,

-    inne, rzadko występujące, układowe lub tropikalne zakażenia grzybicze.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

W celu uzyskania najlepszego wchłaniania substancji czynnej, Itrokast należy podawać bezpośrednio po pełnym posiłku.

Kapsułki należy połykać w całości.

Zakażenia narządów płciowych

Wskazanie

Dawkowanie

Okres stosowania

200 mg dwa razy na dobę

1 dzień

Kandydoza sromu i pochwy

lub

lub

200 mg raz na dobę

3 dni

Zakażenia skóry, błony śluzowej lub oczu

Wskazanie

Dawkowanie

Okres stosowania

200 mg raz na dobę

7 dni

Grzybica skóry

lub

lub

100 mg raz na dobę

15 dni

Zakażenia okolic o zwiększonej

200 mg dwa razy na dobę

7 dni

keratynizacji, takie jak grzybica

lub

lub

podeszwy stóp i dłoni

100 mg raz na dobę

30 dni

Łupież pstry

200 mg raz na dobę

7 dni

Kandydoza jamy ustnej

100 mg raz na dobę

15 dni

U niektórych pacjentów z osłabieniem odporności (np. u pacjentów z neutropenią, AIDS lub po przeszczepieniu narządów) może wystąpić zmniejszenie biodostępności itrakonazolu po doustnym podaniu produktu Itrokast, kapsułki. Z tego powodu może być konieczne podwojenie dawki.

21 dni

Grzybicze zapalenie rogówki

200 mg raz na dobę

Długość leczenia należy dostosować do odpowiedzi

klinicznej

Grzybica paznokci, wywołana przez dermatofity i (lub) drożdżaki

Leczenie cykliczne

Polega na przyjmowaniu dwóch kapsułek dwa razy na dobę (200 mg dwa razy na dobę) przez jeden tydzień. W leczeniu grzybicy paznokci rąk stosuje się dwa cykle. W leczeniu grzybicy paznokci stóp stosuje się trzy cykle. Okresy przyjmowania leku (cykle) są oddzielone trzytygodniową przerwą, w czasie której lek nie jest przyjmowany. Reakcja na leczenie staje się widoczna po zakończeniu leczenia i odrośnięciu paznokci.

Lokalizacja grzybicy paznokci

Tydzień

1.

Tydzień Tydzień Tydzień 2. 3. 4.

Tydzień

5.

Tydzień

6.

Tydzień

7.

Tydzień

8.

Tydzień

9.

Paznokcie stóp lub wraz

z paznokciami rąk

Cykl 1.

Przerwa w przyjmowaniu itrakonazolu

Cykl

2.

Przerwa w przyjmowaniu itrakonazolu

Cykl

3.

Wyłącznie paznokcie rąk

Cykl

1.

Przerwa w przyjmowaniu itrakonazolu

Cykl

2.

Leczenie ciągłe

Lokalizacja grzybicy paznokci

Dawkowanie

Okres stosowania

Wyłącznie paznokcie stóp lub wraz z paznokciami rąk

200 mg raz na dobę

3 miesiące

Eliminacja itrakonazolu ze skóry i paznokci zachodzi wolniej niż z osocza. Optymalne wyniki leczenia pod względem objawów klinicznych i rezultatów badań mykologicznych uzyskuje się w ciągu 2 do 4 tygodni po zakończeniu leczenia zakażeń skóry i po 6 do 9 miesiącach od zakończenia leczenia zakażeń paznokci.

Grzybice układowe

Wskazanie

Dawkowanie

Średni okres stosowania1

Uwagi

Aspergiloza

200 mg raz na dobę

2 do 5 miesięcy

Zwiększyć dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kandydoza

100 do 200 mg raz na dobę

3 tygodnie do 7 miesięcy

Zwiększyć dawkę do 200 mg dwa razy na dobę, jeżeli zmiany są głębokie lub rozsiane

Kryptokokoza

(bez zapalenia opon

mózgowo-rdzeniowych)

200 mg raz na dobę

2 miesiące do 1 roku

Leczenie podtrzymujące: patrz punkt 4.4

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

200 mg dwa razy na dobę

2 miesiące do 1 roku

Leczenie podtrzymujące: patrz punkt 4.4

Histoplazmoza

od 200 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę

8 miesięcy

Blastomikoza

od 100 mg raz na dobę do 200 mg dwa razy na dobę

6 miesięcy

Sporotrychoza limfatyczno-skórna i skórna

100 mg raz na dobę

3 miesiące

Parakokcydioidomikoza

100 mg raz na dobę

6 miesięcy

Brak danych dotyczących skuteczności stosowania kapsułek Itrokast w leczeniu parakokcydioidomikozy u pacjentów z AIDS

Chromomikoza

100 do 200 mg raz na dobę

6 miesięcy

1 Długość leczenia należy c

ostosować do odpowiedzi klinicznej

Stosowanie u dzieci

Dostępne dane dotyczące stosowania itrakonazolu w postaci kapsułek u dzieci są ograniczone.

Produkt ten można stosować u dzieci tylko wówczas, jeżeli spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Dostępne dane dotyczące stosowania itrakonazolu w postaci kapsułek u osób w podeszłym wieku są ograniczone. Zaleca się stosowanie itrakonazolu postaci kapsułek u tych osób tylko, jeśli stwierdzi się, że spodziewane korzyści przewyższają ryzyko. Zasadniczo zaleca się, by podczas wyboru dawki u osób w podeszłym wieku wziąć pod uwagę większą częstość występowania zaburzeń czynności wątroby, nerek lub serca oraz jednoczesne występowanie innych chorób lub stosowanie innych leków. Patrz punkt 5.2.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Dostępne dane dotyczące stosowania itrakonazolu po podaniu doustnym u pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest stosowany w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4. i 5.2 Szczególne grupy pacjentów, Pacjenci z niewydolnością wątroby).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Dostępne dane dotyczące stosowania itrakonazolu u pacjentów z niewydolnością nerek są ograniczone. U niektórych pacjentów z niewydolnością nerek całkowite narażenie organizmu na itrakonazol może być mniejsze. Jeśli produkt jest stosowany w tej grupie pacjentów, należy zachować ostrożność i rozważyć możliwość modyfikacji dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie z itrakonazolem niektórych leków metabolizowanych przez CYP3A4. Zwiększone stężenia tych leków w osoczu, wynikające z jednoczesnego ich stosowania z itrakonazolem, mogą nasilić lub wydłużyć zarówno ich działanie lecznicze, jak i niepożądane, do takiego stopnia, że mogą wystąpić potencjalnie ciężkie zagrożenia. Na przykład zwiększone stężenia niektórych leków w osoczu mogą spowodować wydłużenie odstępu QT i wystąpienie tachyarytmii komorowych, w tym zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes -arytmii mogącej zagrażać życiu (patrz punkt 4.5.).

Itrakonazolu w postaci kapsułek nie należy stosować u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności komór serca, takimi jak zastoinowa niewydolność serca (CHF, ang. congestive heart failure) lub zastoinowa niewydolność serca w wywiadzie, z wyjątkiem leczenia zakażeń zagrażających życiu lub innych ciężkich zakażeń, patrz punkt 4.4.

Stosowanie itrakonazolu jest przeciwwskazane w ciąży (z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia), patrz punkt 4.6.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji w okresie leczenia itrakonazolem. Stosowanie takiej metody należy kontynuować aż do momentu wystąpienia krwawienia miesiączkowego po zakończeniu stosowania itrakonazolu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wpływ na serce

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników, którzy przyjmowali itrakonazol w postaci dożylnej, obserwowano przemijające, bezobjawowe zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. Zaburzenia te ustępowały przed podaniem następnej infuzji dożylnej. Nie wiadomo, czy opisywane zjawisko ma znaczenie kliniczne w odniesieniu do postaci doustnych leku.

Wykazano, że itrakonazol ma działanie inotropowe ujemne. Opisywano przypadki zastoinowej niewydolności serca w związku ze stosowaniem itrakonazolu. W doniesieniach spontanicznych niewydolność serca częściej notowano po podaniu dawki dobowej 400 mg niż po zastosowaniu innych, mniejszych dawek dobowych, co świadczy o tym, że ryzyko niewydolności serca może zwiększać się wraz z dawką dobową itrakonazolu.

Itrakonazolu nie należy stosować u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca lub zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie, o ile spodziewane korzyści wyraźnie nie przewyższają ryzyka. Określając indywidualnie dla każdego pacjenta stosunek korzyści do ryzyka, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak: nasilenie choroby stanowiącej wskazanie do stosowania leku, schemat dawkowania (tj. całkowita dawka dobowa) oraz wystąpienie poszczególnych czynników ryzyka rozwoju zastoinowej niewydolności serca. Do tych czynników ryzyka należą choroby serca, takie jak: choroba niedokrwienna serca, wady zastawkowe, poważne choroby płuc, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, a także niewydolność nerek i inne choroby, w przebiegu których występują obrzęki. Jeśli u pacjenta występuje ryzyko rozwoju zastoinowej niewydolności serca, należy go poinformować o możliwych objawach podmiotowych i przedmiotowych. Leczenie należy prowadzić ostrożnie, obserwując szczególnie wnikliwie, czy nie występują objawy podmiotowe i przedmiotowe zastoinowej niewydolności serca. W razie wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie itrakonazolu.

Leki z grupy antagonistów wapnia mogą mieć działanie inotropowe ujemne, które może się sumować z inotropowym ujemnym działaniem itrakonazolu. Ponadto itrakonazol może hamować metabolizm tych leków. Z tych powodów należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania itrakonazolu i antagonistów wapnia, gdyż zwiększa się ryzyko zastoinowej niewydolności serca.

Możliwe interakcje z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie niektórych leków z itrakonazolem może skutkować zmianą skuteczności itrakonazolu i (lub) jednocześnie podawanego leku, działaniami zagrażającymi życiu i (lub) nagłym zgonem. Leki przeciwwskazane, niezalecane lub zalecane do stosowania z ostrożnością z itrakonazolem wymieniono w punkcie 4.5.

Nadwrażliwość krzyżowa

Nie ma danych dotyczących występowania nadwrażliwości krzyżowej na itrakonazol i inne leki przeciwgrzybicze z grupy azoli. Należy zachować ostrożność przepisując itrakonazol pacjentom wykazującym nadwrażliwość na inne związki z grupy azoli.

Neuropatia

Leczenie itrakonazolem w postaci kapsułek należy przerwać, jeśli wystąpią objawy neuropatii, którą można wiązać z przyjmowaniem leku.

Utrata słuchu

Notowano przypadki przemijającej lub trwałej utraty słuchu u pacjentów otrzymujących itrakonazol. W kilku przypadkach pacjent jednocześnie przyjmował chinidynę, której stosowanie z itrakonazolem jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.5 Wpływ itrakonazolu na metabolizm innych leków). Utrata słuchu zwykle ustępuje po przerwaniu terapii, lecz u niektórych pacjentów może się utrzymywać.

Oporność krzyżowa

Jeśli podejrzewa się, że drożdżyca układowa jest wywołana szczepami Candida opornymi na flukonazol, nie można zakładać, że będą one wrażliwe na itrakonazol. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia itrakonazolem należy wykonać test wrażliwości.

Wpływ produktu na czynność wątroby

Podczas leczenia itrakonazolem bardzo rzadko obserwowano występowanie ciężkiej hepatotoksyczności, w tym ostrej niewydolności wątroby zakończonej zgonem. Większość z tych zaburzeń występowała u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą wątroby, leczonych z powodu grzybic układowych, mających inne poważne obciążenia zdrowotne i (lub) przyjmujących inne leki hepatotoksyczne. U niektórych z tych pacjentów nie występowały oczywiste czynniki ryzyka choroby wątroby. W niektórych przypadkach zaburzenia te wystąpiły w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, w tym kilka w ciągu pierwszego tygodnia. U pacjentów leczonych itrakonazolem należy rozważyć monitorowanie czynności wątroby. Należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego powiadomienia lekarza, jeśli wystąpią objawy świadczące o zapaleniu wątroby, takie jak: brak łaknienia, nudności, wymioty, uczucie zmęczenia, ból brzucha lub ciemna barwa moczu. Jeśli pacjent zgłasza takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie itrakonazolu oraz przeprowadzić ocenę czynności wątroby.

Dostępne dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów. Zaleca się, by pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby uważnie kontrolować podczas leczenia itrakonazolem. Decydując się na rozpoczęcie leczenia itrakonazolem jednocześnie z innymi produktami leczniczymi metabolizowanymi przy udziale CYP3A4, należy wziąć pod uwagę wydłużony czas połowicznej eliminacji obserwowany w badaniach klinicznych po jednokrotnym podaniu itrakonazolu w postaci kapsułek u pacjentów z marskością wątroby.

U pacjentów ze zwiększoną lub nieprawidłową aktywnością enzymów wątrobowych, czynną chorobą wątroby, a także u pacjentów, u których po zastosowaniu innych leków występowały objawy toksycznego działania na wątrobę, nie należy stosować itrakonazolu, chyba że występuje ciężki lub zagrażający życiu stan, a spodziewane korzyści z leczenia przewyższają ryzyko. Zaleca się monitorowanie czynności wątroby u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności wątroby lub u których wystąpiło toksyczne działanie innych leków na wątrobę (patrz punkt 5.2 Szczególne grupy pacjentów, Pacjenci z niewydolnością wątroby).

Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego

Wchłanianie itrakonazolu po podaniu doustnym jest słabsze, jeśli kwaśność soku żołądkowego jest zmniejszona. U pacjentów ze zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego wynikającą z choroby (np. pacjenci z achlorhydrią) lub ze stosowania leków (np. pacjenci przyjmujący leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego), zaleca się podawanie produktu Itrokast z kwaśnymi napojami (typu „cola” niedietetyczna). Działanie przeciwgrzybicze należy kontrolować i w razie konieczności zwiększyć dawkę. Patrz punkt 4.5.

Pacjenci z osłabioną odpornością

U niektórych pacjentów z osłabioną odpornością (np. pacjenci z neutropenią, AIDS, po przeszczepieniu narządów), biodostępność itrakonazolu podawanego doustnie może być zmniejszona.

Pacjenci z grzybicą układową stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia Z powodu swoich właściwości farmakokinetycznych (patrz punkt 5.2), itrakonazolu w postaci kapsułek nie zaleca się do rozpoczynania leczenia grzybic układowych bezpośrednio zagrażających życiu.

Pacjenci z AIDS

Jeśli u pacjenta z AIDS, leczonego z powodu grzybicy układowej, takiej jak sporotrychoza, blastomikoza, histoplazmoza lub kryptokokoza (postać z zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych lub bez), istnieje ryzyko nawrotu zakażenia, należy rozważyć pozostawienie leczenia podtrzymującego.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy Itrokast zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Itrakonazol jest metabolizowany głównie z udziałem cytochromu CYP3A4. Inne związki, które albo są metabolizowane tym samym szlakiem, albo zmieniają czynność CYP3A4, mogą wpływać na farmakokinetykę itrakonazolu. Podobnie itrakonazol może zmieniać farmakokinetykę innych związków metabolizowanych tym samym szlakiem. Itrakonazol jest silnym inhibitorem CYP3A4 i glikoproteiny P. Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego dla produktu leczniczego stosowanego jednocześnie, w celu sprawdzenia sposobu jego metabolizmu oraz ewentualnej konieczności modyfikacji dawki.

Produkty lecznicze, które mogą zmniejszać stężenie itrakonazolu w osoczu

Produkty zmniejszające kwaśność soku żołądkowego (np. leki zobojętniające, takie jak wodorotlenek glinu, lub zmniejszające wydzielanie kwasu, takie jak antagoniści receptora H2 i inhibitory pompy protonowej) zaburzają wchłanianie itrakonazolu uwalnianego z kapsułek. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych z itrakonazolem w kapsułkach:

-    podczas jednoczesnego stosowania z produktami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego zaleca się podawanie itrakonazolu z kwaśnymi napojami (typu „cola” niedietetyczna);

-    zaleca się, by przyjmować leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po zażyciu produktu Itrokast;

-    podczas leczenia skojarzonego zaleca się kontrolowanie działania przeciwgrzybiczego itrakonazolu i w razie konieczności - zwiększenie dawki.

Jednoczesne podawanie itrakonazolu z silnymi induktorami CYP3A4 może prowadzić do zmniejszenia biodostępności itrakonazolu i hydroksyitrakonazolu w stopniu mogącym znacznie zmniejszyć skuteczność itrakonazolu, np.:

-    leki przeciwbakteryjne: izoniazyd, ryfabutyna (patrz także Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększane przez itrakonazol), ryfampicyna;

-    leki przeciwpadaczkowe: karbamazepina (patrz także Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększane przez itrakonazol), fenobarbital, fenytoina;

-    leki przeciwwirusowe: efawirenz, newirapina.

Dlatego nie zaleca się jednoczesnego podawania silnych induktorów CYP3A4 z itrakonazolem. Zaleca się, aby nie stosować tych leków 2 tygodnie przed rozpoczęciem i w trakcie terapii itrakonazolem, chyba, że spodziewane korzyści przewyższają ryzyko zmniejszonej skuteczności itrakonazolu.

Podczas jednoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie działania przeciwgrzybiczego itrakonazolu i w razie konieczności - zwiększenie dawki.

Produkty lecznicze, które mogą zwiększać stężenie itrakonazolu w osoczu Silne inhibitory CYP3A4 mogą zwiększać biodostępność itrakonazolu, np.

-    leki przeciwbakteryjne: cyprofloksacyna, klarytromycyna, erytromycyna;

-    leki przeciwwirusowe: darunawir wzmocniony rytonawirem, fosamprenawir wzmocniony

rytonawirem, indynawir, rytonawir (patrz także Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększane przez itrakonazol).

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania tych leków z itrakonazolem. Zaleca się, by dokładnie obserwować, czy u pacjentów, którzy muszą przyjmować itrakonazol jednocześnie z silnymi inhibitorami CYP3A4, nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe nasilonego lub wydłużonego działania itrakonazolu. W razie konieczności zaleca się zmniejszenie dawki i (lub) pomiary stężeń itrakonazolu w osoczu.

Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może być zwiększane przez itrakonazol Itrakonazol i jego główny metabolit - hydroksyitrakonazol, mogą hamować metabolizm leków przez CYP3A4 oraz hamować białko transportowe glikoproteinę P, co może skutkować zwiększeniem w osoczu stężeń tych leków i (lub) ich czynnych metabolitów, gdy są podawane jednocześnie z itrakonazolem. To zwiększone stężenie może nasilać lub wydłużać zarówno działania terapeutyczne, jak i niepożądane tych leków. Stosowanie razem z itrakonazolem leków metabolizowanych przez CYP3A4, powodujących wydłużenie odstępu QT, może być przeciwwskazane, gdyż to połączenie może prowadzić do tachyarytmii komorowych, w tym do wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes - artytmii mogącej zagrażać życiu. Po zaprzestaniu leczenia stężenie itrakonazolu zmniejsza się do prawie nieoznaczalnego w ciągu 7 do 14 dni, w zależności od dawki i czasu trwania leczenia. U pacjentów z marskością wątroby lub osób otrzymujących inhibitory CYP3A4 zmniejszanie się stężeń w osoczu może nawet przebiegać wolniej. Jest to szczególnie ważne, gdy

rozpoczyna się stosowanie produktów leczniczych, których metabolizm jest zaburzany przez itrakonazol.

Produkty lecznicze, które wchodzą w interakcje z itrakonazolem, sklasyfikowano następująco:

•    „przeciwwskazane”: w żadnych okolicznościach nie stosować leku razem z itrakonazolem ani przez 2 tygodnie po zaprzestaniu podawania itrakonazolu;

•    „niezalecane”: unikać stosowania leku zarówno w trakcie, jak i przez 2 tygodnie po zaprzestaniu podawania itrakonazolu, chyba że spodziewane korzyści przewyższają ryzyko działań niepożądanych; jeśli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania, zaleca się obserwację kliniczną, czy u pacjenta nie występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe nasilonego lub przedłużonego działania, lub działania niepożądane leku stosowanego

w skojarzeniu oraz w razie konieczności zmniejszenie dawki lub przerwanie jego podawania;

•    „stosowanie z ostrożnością”: zaleca się dokładną obserwację pacjenta, gdy lek jest stosowany razem z itrakonazolem; w razie skojarzonego leczenia zaleca się obserwację kliniczną; czy

u pacjenta nie występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe nasilonego lub przedłużonego działania lub działań niepożądanych leku stosowanego w skojarzeniu oraz w razie konieczności zmniejszenie dawki lub przerwanie jego podawania; w razie potrzeby zaleca się pomiary stężeń w osoczu.

Przykłady leków, których stężenia w osoczu mogą zwiększać się pod wpływem itrakonazolu, uszeregowane wg grup leków, z zaleceniem dotyczącym skojarzonego stosowania z itrakonazolem.

Grupa leków    Przeciwwskazane    Niezalecane


Alfa-adrenolityki    tamsulozyna

Leki przeciwbólowe    lewacetylmetadol    fentanyl

(lewometadyl),

metadon


Leki przeciwarytmiczne dyzopiramid,

dofetylid,

dronedaron,

chinidyna

Leki przeciwbakteryjne Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe


Stosowanie z ostrożnością

alfentanyl, buprenorfina i.v. i podjęzykowo, oksykodon digoksyna


ryfabutyna

rywaroksaban


Leki przeciwpadaczkowe Leki przeciwcukrzycowe

Leki przeciwrobacze i    halofantryna

przeciwpierwotniakowe Leki    astemizol,

przeciwhistaminowe    mizolastyna,

terfenadyna


karbamazepina


kumaryny,

cylostazol,

dabigatran

repaglinid,

saksagliptyna

prazykwantel

ebastyna


eletryptan


Leki przeciwmigrenowe alkaloidy sporyszu,

takie jak:

dihydroergotamina,

ergometryna

(ergonowina),

ergotamina,

metyloergometryna

(metyloergonowina)

Leki

irynotekan

dasatynib,

bortezomib,

przeciwnowotworowe

nilotynib,

busulfan,

trabektedin

docetaksel,

erlotynib,

iksabepilon,

lapatynib,

trymetreksat,

alkaloidy barwinka

Leki

lurazydon,

alprazolam,

przeciwpsychotyczne,

midazolam podawany

arypiprazol,

przeciwlękowe i nasenne

doustnie,

brotyzolam,

pimozyd,

buspiron,

sertyndol,

haloperydol,

triazolam

midazolam i.v.,

perospiron,

kwetiapina,

ramelteon,

rysperydon

Leki przeciwwirusowe

marawirok,

indynawir,

rytonawir,

sakwinawir

Beta-adrenolityki

nadolol

Antagoniści wapnia

beprydyl,

inne dihydropirydyny,

felodypina,

lerkanidypina,

nizoldypina

w tym werapamil

Leki działające na układ

iwabradyna,

aliskiren

krążenia, różne

ranolazyna

Diuretyki

eplerenon

Leki żołądkowo-jelitowe

cyzapryd

aprepitant,

domperydon

Leki immunosupresyjne

ewerolimus

budezonid,

cyklezonid,

cyklosporyna,

deksametazon,

flutykazon,

metyloprednizolon,

syrolimus (czyli

rapamycyna),

takrolimus,

temsyrolimus

Leki zmniejszające

lowastatyna,

atorwastatyna

stężenie lipidów Leki działające na układ oddechowy Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), trójpierścieniowe i inne odpowiednie leki przeciwdepresyjne

symwastatyna

salmeterol

reboksetyna

Leki urologiczne

wardenafil

fezoterodyna,

imidafenacyna,

syldenafil,

solifenacyna,

tadalafil,

tolterodyna alitretynoina (postać doustna),


Inne leki


kolchicyna u osób z    kolchicyna

cynakalcet,

mozawaptan,

tolwaptan


zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

a Patrz również: Produkty lecznicze, które mogą zmniejszać stężenie itrakonazolu w osoczu b Patrz również: Produkty lecznicze, które mogą zwiększać stężenie itrakonazolu w osoczu

Produkty lecznicze, których stężenie w osoczu może zmniejszać itrakonazol

Jednoczesne podawanie itrakonazolu z niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym - meloksykamem, może zmniejszać jego stężenie w osoczu. Zaleca się ostrożne stosowanie meloksykamu w skojarzeniu z itrakonazolem oraz monitorowanie działania tych leków i działań niepożądanych. Gdy meloksykam jest podawany razem z itrakonazolem, zaleca się zmodyfikowanie w razie konieczności jego dawki.

Dzieci i młodzież

Badania interakcji przeprowadzano tylko u osób dorosłych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Itrakonazolu nie należy stosować w czasie ciąży, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia, w których spodziewana korzyść dla matki przewyższa ryzyko uszkodzenia płodu (patrz punkt 4.3).

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ itrakonazolu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Dostępne dane dotyczące stosowania itrakonazolu w czasie ciąży są ograniczone. Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki wystąpienia wad wrodzonych. Obejmowały one deformacje w obrębie szkieletu, dróg moczowo-płciowych, układu sercowo-naczyniowego i narządu wzroku, a także aberracje chromosomalne i wielorakie wady rozwojowe. Związek przyczynowy pomiędzy wystąpieniem wad a stosowaniem itrakonazolu nie został ustalony.

Dane epidemiologiczne, dotyczące stosowania itrakonazolu w trakcie pierwszego trymestru ciąży, głównie u pacjentek leczonych krótkotrwale z powodu kandydozy pochwy i sromu, nie wykazały zwiększonego ryzyka wad rozwojowych w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej, nienarażonymi na działanie znanych substancji teratogennych.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym, leczone itrakonazolem, powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji, do czasu wystąpienia pierwszej miesiączki po zakończeniu stosowania produktu Itrokast.

Karmienie piersią

Bardzo niewielka ilość itrakonazolu przenika do mleka matki. Podczas karmienia piersią należy rozważyć oczekiwane korzyści ze stosowania itrakonazolu, w stosunku do ryzyka. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjentka nie powinna karmić piersią.

Płodność Patrz punkt 5.3.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzano badań wpływu itrakonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak: zawroty głowy, zaburzenia widzenia i utrata słuchu (patrz punkt 4.8).

8.    Działania niepożądane

Działania niepożądane są zdarzeniami niepożądanymi, które powiązano ze stosowaniem itrakonazolu, w oparciu o kompleksową ocenę dostępnych danych dotyczących działań niepożądanych. Nie można wiarygodnie ustalić związku przyczynowego ze stosowaniem itrakonazolu, w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Ze względu na to, że badania kliniczne przeprowadzane są w bardzo zmiennych warunkach, częstość występowania działań niepożądanych, obserwowanych w badaniach klinicznych produktu leczniczego, nie powinna być bezpośrednio porównana do częstości występowania działań niepożądanych wykazanych w badaniach klinicznych innego produktu leczniczego oraz nie musi odpowiadać częstości występowania takich działań obserwowanych w praktyce klinicznej.

Dane uzyskane podczas badań klinicznych

Tabela 1. przedstawia działania niepożądane stwierdzone u >1% pacjentów leczonych produktem itrakonazolem w trakcie badań klinicznych.

Tabela 1. Działania niepożądane stwierdzone u >1% pacjentów leczonych itrakonazolem w trakcie 107 badań klinicznych

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Itrakonazol, kapsułki % (n=8499)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

1,6

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

1,6

Ból brzucha

1,3

Tabela 2. przedstawia działania niepożądane stwierdzone u <1% pacjentów leczonych produktem Itrokast, kapsułki, w trakcie badań klinicznych.

Tabela 2. Działania niepożądane stwierdzone u <1% pacjentów leczonych itrakonazolem w trakcie 107 badań klinicznych Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie błony śluzowej nosa Zapalenie zatok

Zakażenia górnych dróg oddechowych Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia smaku

Niedoczulica

Parestezje

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcie

Biegunka

Niestrawność

Wzdęcia

Wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby Hiperbilirubinemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka

Pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg żółciowych

Wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji Zaburzenia miesiączkowania Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania itrakonazolu w postaci kapsułek oceniono u 165 pacjentów w wieku od 1 roku do 17 lat, biorących udział w 14 badaniach klinicznych (4 badania z kontrolą placebo i z podwójnie ślepą próbą, 9 badań otwartych oraz 1 badanie obejmujące fazę otwartą z następującą po niej fazą podwójnie ślepej próby). Pacjenci z tej grupy otrzymali co najmniej jedną dawkę itrakonazolu w leczeniu zakażeń grzybiczych i dostarczyli danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Na podstawie uzyskanych z tych badań klinicznych łącznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi u dzieci i młodzieży były: ból głowy (3,0%), wymioty (3,0%), ból brzucha (2,4%), biegunka (2,4%), zaburzenia czynności wątroby (1,2%), niedociśnienie tętnicze (1,2%), nudności (1,2%) oraz pokrzywka (1,2%). Charakter działań niepożądanych jest zasadniczo podobny u dzieci i młodzieży oraz u pacjentów dorosłych, jednak częstość występowania u dzieci i młodzieży jest większa.

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu

Działania niepożądane stwierdzone po raz pierwszy po wprowadzeniu leku do obrotu w odniesieniu do wszystkich postaci farmaceutycznych itrakonazolu przedstawiono w Tabeli 3.

Częstość i uporządkowanie grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA:

•    bardzo często (> 1/10),

•    często (>1/100 do <1/10),

•    niezbyt często (>1/1 000 do <1/100),

•    rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

•    bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przedstawione poniżej częstości występowania działań niepożądanych uzyskano na podstawie doniesień spontanicznych.

Tabela 3. Działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu itrakonazolu do obrotu


wg kategorii częstości na podstawie doniesień spontanicznych

Zaburzenia układu

immunologicznego

Bardzo rzadko

zespół choroby posurowiczej, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabo

izmu i odżywiania

Bardzo rzadko

hipertriglicerydemia

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

zaburzenia widzenia (w tym podwójne i niewyraźne widzenie)

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko

przemijająca lub trwała utrata słuchu

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

duszność

Zaburzenia żołądka

i jelit

Bardzo rzadko

zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

ciężka hepatotoksyczność (w tym kilka przypadków zgonów z powodu ostrej niewydolności wątroby)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, leukoklastyczne zapalenie naczyń, łysienie, nadwrażliwość na światło

Badania laboratoryjne

Bardzo rzadko

zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9Przedawkowanie

Zasadniczo zdarzenia niepożądane stwierdzane po przedawkowaniu są zbieżne z działaniami niepożądanymi podczas stosowania itrakonazolu (patrz punkt 4.8).

W razie przedawkowania należy zastosować środki podtrzymujące czynności życiowe. Można podać węgiel aktywny, jeśli metoda ta zostanie uznana za odpowiednią.

Usunięcie itrakonazolu metodą hemodializy jest niemożliwe.

Nie ma swoistego antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne triazolu, kod ATC: J02A C02.

Itrakonazol, pochodna triazolu, ma szeroki zakres działania.

Badania in vitro wykazały, że itrakonazol zaburza syntezę ergosterolu w komórkach grzybów. Ergosterol jest składnikiem błony komórkowej grzybów, o podstawowym znaczeniu dla ich życia. Zaburzenie syntezy ergosterolu wywołuje ostatecznie działanie przeciwgrzybicze.

Badania in vitro wykazały, że itrakonazol zastosowany w stężeniach zwykle <1 mg/ml hamuje wzrost wielu grzybów patogennych dla człowieka, w tym:

dermatofitów (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum); drożdżaków (Candida spp., w tym C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis i C. krusei, Cryptococcus neoformans, Malassezia spp., Trichosporon spp., Geotrichum spp ); Aspergillus spp.; Histoplasma spp. w tym H. capsulatum; Paracoccidioides brasiliensis; Sporothrix schenckii; Fonsaecaea spp.; Cladosporium spp; Blastomyces dermatitidis; Coccidiodes immitis; Pseudallescheria boydii; Penicillium marneffei oraz różnych innych drożdżaków i grzybów.

Spośród drożdżaków Candida spp. najmniej wrażliwe na działanie itrakonazolu są Candida krusei, Candida glabrata i Candida tropicalis, przy czym niektóre z wyodrębnionych szczepów wykazują całkowitą oporność na działanie leku in vitro.

Podstawowe grzyby, których wzrostu nie hamuje itrakonazol, należą do następujących gatunków:

Zygomycetes (np. Rhizopus spp., Rhizomucor spp., Mucor spp. oraz Absidia spp ), Fusarium spp., Scedosporium spp. i Scopulariopsis spp.

Oporność na azole rozwija się powoli i jest często wynikiem kilku mutacji genetycznych. Obserwowanymi mechanizmami są: wzmożona ekspresja genu ERG11, który koduje enzym docelowy 14a-demetylazę, punktowe mutacje w ERG11 prowadzące do zmniejszenia docelowego powinowactwa i (lub) wzmożona ekspresja białka transportowego, co skutkuje zwiększeniem aktywnego wypływu z komórki. Oporność krzyżową pomiędzy azolami obserwowano w Candida spp., chociaż oporność na jeden lek z grupy niekoniecznie świadczy o oporności na pozostałe azole. Stwierdzano oporne na itrakonazol szczepy Aspergillus fumigatus.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka farmakokinetyczna

Maksymalne stężenie itrakonazolu w osoczu występuje od 2 do 5 godzin po podaniu doustnym. Farmakokinetyka itrakonazolu ma przebieg nieliniowy i w konsekwencji kumuluje się w osoczu po wielokrotnym podaniu. Stan stacjonarny jest osiągany zwykle w ciągu około15 dni, z wartościami Cmax wynoszącymi 0,5 mg/ml, 1,1 mg/ml i 2,0 mg/ml po doustnym podaniu dawek odpowiednio 100 mg raz na dobę, 200 mg raz na dobę i 200 mg dwa razy na dobę. Końcowy okres półtrwania itrakonazolu zasadniczo mieści się w przedziale od 16 do 28 godzin po podaniu pojedynczej dawki i zwiększa się do 34-42 godzin po podaniu dawek wielokrotnych. Po przerwaniu stosowania leku, w ciągu 7 do 14 dni, stężenie itrakonazolu w osoczu zmniejsza się do wartości prawie niewykrywalnych, w zależności od dawki i czasu trwania leczenia. Średni całkowity klirens osoczowy itrakonazolu po podaniu dożylnym wynosi 278 ml/min. Podczas podawania dużych dawek, klirens itrakonazolu zmniejsza się z powodu mechanizmu wysycenia metabolizmu wątrobowego.

Wchłanianie

Itrakonazol po podaniu doustnym szybko się wchłania. Maksymalne stężenie niezmienionego leku w osoczu występuje po upływie 2 do 5 godzin po podaniu doustnym itrakonazolu w kapsułkach. Bezwzględna biodostępność itrakonazolu po podaniu doustnym wynosi około 55%. Jest ona największa, jeśli kapsułki przyjmuje się bezpośrednio po obfitym posiłku.

Wchłanianie itrakonazolu w kapsułkach jest zmniejszone u pacjentów ze zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego, tj. u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze zmniejszające wydzielanie kwasu żołądkowego (np. antagoniści receptora H2, inhibitory pompy protonowej) oraz u pacjentów z achlorhydrią wywołaną przez niektóre choroby (patrz punkt 4.4 i 4.5). U tych pacjentów obserwuje się zwiększone wchłanianie itrakonazolu po podaniu na czczo, jeśli itrakonazol podawany jest z kwaśnym napojem (np. typu „cola” niedietetyczna). Gdy itrakonazol podawano w pojedynczej dawce 200 mg, na czczo, z niedietetyczną colą, po wcześniejszym leczeniu ranitydyną, antagonistą receptora H2, wchłanianie itrakonazolu było porównywalne z wchłanianiem itrakonazolu po podaniu samego itrakonazolu. (Patrz punkt 4.5).

Dystrybucja

Itrakonazol w większości wiąże się z białkami osocza (99,8%), szczególnie z albuminami (metabolit hydroksylowany - w 99,6%). Wykazuje on także powinowactwo do lipidów. Tylko 0,2% itrakonazolu w osoczu występuje w postaci wolnego leku. Itrakonazol jest rozmieszczany w organizmie z dużą pozorną objętością dystrybucji (>700 l), co świadczy o znacznym stopniu rozmieszczenia w tkankach. Stwierdzono, że jego stężenie w płucach, nerkach, wątrobie, kościach, żołądku, śledzionie i mięśniach jest od 2- do 3-krotnie większe niż w osoczu, a wychwyt itrakonazolu przez tkanki zrogowaciałe, szczególnie przez skórę, jest do 4-krotnie większy. Stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym są mniejsze.

Metabolizm

Itrakonazol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. Badania in vitro wykazały, że cytochrom CYP3A4 jest głównym układem enzymatycznym biorącym udział w metabolizmie itrakonazolu.

Głównym metabolitem jest hydroksyitrakonazol, wykazujący porównywalne do itrakonazolu działanie przeciwgrzybicze in vitro. Stężenie tego metabolitu w osoczu jest około dwukrotnie większe niż stężenie itrakonazolu.

Eliminacja.

Itrakonazol jest wydalany głównie w postaci nieczynnych metabolitów z moczem (35%) i z kałem (54%) w ciągu tygodnia po podaniu roztworu doustnego. Wydalanie itrakonazolu i jego czynnego metabolitu - hydroksyitrakonazolu przez nerki stanowi mniej niż 1% dawki dożylnej. Po doustnym podaniu dawki z substancją czynną znakowaną promieniotwórczo stwierdzono, że wydalanie leku z kałem w postaci niezmienionej wynosi od 3 do 18% dawki.

Ponieważ wydaje się, że redystrybucja itrakonazolu z tkanek zrogowaciałych jest pomijalna, eliminacja leku z tych tkanek zależy od regeneracji naskórka. W przeciwieństwie do stężenia w osoczu, terapeutyczne stężenie itrakonazolu w skórze utrzymuje się przez 2 do 4 tygodni po zakończeniu czterotygodniowej kuracji. Już po tygodniu leczenia wykrywa się itrakonazol w keratynie paznokci, a stężenie leku utrzymuje się w niej przez przynajmniej 6 miesięcy od zakończenia trzymiesięcznej kuracji.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Itrakonazol metabolizowany jest głównie w wątrobie. Przeprowadzono badanie farmakokinetyki u 6 zdrowych pacjentów i 12 pacjentów z marskością wątroby, którym podano pojedynczą dawkę 100 mg itrakonazolu w kapsułkach. Stwierdzono znaczące zmniejszenie średniego Cmax (47%) i dwukrotne zwiększenie czasu półtrwania eliminacji (37 ± 17 godzin vs. 16 ± 5 godzin) itrakonazolu u pacjentów z marskością wątroby w porównaniu ze zdrowymi osobami. Jednakże całkowite narażenie na działanie itrakonazolu, obliczone na podstawie wartości AUC, było podobne u pacjentów z marskością wątroby i u osób zdrowych. Brak danych dotyczących długotrwałego leczenia itrakonazolem pacjentów z marskością wątroby (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Dostępne dane dotyczące doustnego stosowania itrakonazolu u pacjentów z niewydolnością nerek są ograniczone. Badanie farmakokinetyczne z zastosowaniem pojedynczej dawki 200 mg itrakonazolu (4 tabletki po 50 mg) zostało przeprowadzone z udziałem 3 grup pacjentów z niewydolnością nerek (mocznica: n=7; hemodializa: n=7 i ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa: n=5). U pacjentów z mocznicą ze średnią wartością klirensu kreatyniny wynoszącą 13 ml/min * 1,73 m2 pc., ogólny wpływ na organizm określony na podstawie AUC, był nieznacznie zmniejszony w porównaniu z prawidłowymi parametrami populacyjnymi. Badanie to nie wykazało żadnego znamiennego wpływu hemodializy lub ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej na farmakokinetykę itrakonazolu (Tmax, Cmax i AUC0-8 h). Profile zależności stężenia w osoczu od czasu wykazały duże zróżnicowanie międzyosobnicze we wszystkich trzech grupach.

Po podaniu pojedynczej dawki dożylnej, średnie końcowe okresy półtrwania itrakonazolu u pacjentów z lekkimi (określonymi w tym badaniu jako klirens kreatyniny (CrCl) 50-79 ml/min), umiarkowanymi (określonymi w tym badaniu jako CrCl 20-49 ml/min) i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (określonymi w tym badaniu jako CrCl <20ml/min) były podobne do średnich końcowych okresów półtrwania itrakonazolu u zdrowych osób (zakres średnich 42-49 godzin vs 48 godzin, odpowiednio u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u zdrowych osób). Całkowite narażenie organizmu na itrakonazol, określone na podstawie AUC, było mniejsze u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, odpowiednio o około 30% i 40%, w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością nerek.

Brak dostępnych danych dotyczących długotrwałego stosowania itrakonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dializa nie wykazała żadnego wpływu na okres półtrwania ani na klirens itrakonazolu lub hydroksyitrakonazolu. (Patrz punkty 4.2 i 4.4).

Dzieci i młodzież

Dostępne dane farmakokinetyczne dotyczące stosowania itrakonazolu w populacji dzieci i młodzieży są ograniczone. Badania kliniczne farmakokinetyki, z udziałem dzieci i młodzieży w wieku od 5 miesięcy do 17 lat, przeprowadzono z użyciem itrakonazolu w postaci kapsułek, roztworu doustnego i w postaci do podawania dożylnego. Poszczególne dawki itrakonazolu w postaci kapsułek i roztworu doustnego wynosiły od 1,5 do 12,6 mg/kg mc. na dobę, podawano raz lub dwa razy na dobę. Itrakonazol w postaci dożylnej w dawce 2,5 mg/kg mc. podawanej w jednorazowej infuzji dożylnej lub w dawce 2,5 mg/kg mc. podawanej w infuzji raz lub dwa razy na dobę. Jeśli taką samą dawkę dobową, podawano dwa razy na dobę lub raz na dobę, skoki stężeń były porównywalne do występujących po podaniu pojedynczej dawki dobowej u dorosłych. Wartość AUC itrakonazolu i całkowity klirens w odniesieniu do masy ciała nie zależały od wieku. Odnotowano natomiast słaby związek pomiędzy wiekiem a objętością dystrybucji itrakonazolu, Cmax i końcowym stopniem eliminacji. Pozorny klirens itrakonazolu i objętość dystrybucji wydawały się być zależne od masy ciała.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Itrakonazol badano z zastosowaniem standardowego zestawu badań nieklinicznych dotyczących bezpieczeństwa.

Badania dotyczące ostrej toksyczności itrakonazolu, prowadzone u myszy, szczurów, świnek morskich i psów, wskazują na szeroki margines bezpieczeństwa. Badania dotyczące przewlekłej (i podprzewlekłej) toksyczności podawanego doustnie itrakonazolu u szczurów i psów wykazały zmiany w niektórych narządach i tkankach: korze nadnerczy, wątrobie i układzie fagocytów jednojądrzastych. Stwierdzono także zaburzenia metabolizmu lipidów w różnych narządach w postaci komórek piankowych.

Podczas stosowania dużych dawek, w badaniach oceniających histologiczną strukturę kory nadnerczy, stwierdzono odwracalny obrzęk z przerostem komórek warstwy siatkowatej i pasmowatej, co niekiedy wiązało się ze zmniejszeniem grubości warstwy kłębkowatej. Podczas stosowania dużych dawek wykazano odwracalne zmiany w wątrobie. Obserwowano niewielkie zmiany w komórkach zatokowych oraz zjawisko wakuolizacji hepatocytów, co wskazuje na zaburzenia czynności komórkowych, ale bez widocznych cech zapalenia lub martwicy komórek wątrobowych.

Zmiany histologiczne systemu fagocytamego komórek jednojądrzastych charakteryzowały się głównie zwiększeniem ilości składników białkowych w różnych tkankach narządów miąższowych.

U młodych psów, w wyniku przewlekłego podawania itrakonazolu, obserwowano zmniejszenie gęstości mineralnej kości.

W trzech badaniach toksykologicznych przeprowadzonych na szczurach, itrakonazol powodował rozwój wad układu kostnego: zmniejszenie aktywności w obrębie płytek wzrostu kości, zmniejszenie grubości warstwy zbitej kości długich oraz zwiększenie łamliwości kości.

Rakotwórczość i mutagenność

Itrakonazol nie wykazywał pierwotnej rakotwórczości u myszy i szczurów. U samców myszy stwierdzano jednak większą zapadalność na mięsaki tkanek miękkich, co wiązano z nasilonym występowaniem przewlekłych, nienowotworowych reakcji zapalnych w obrębie tkanki łącznej w następstwie zwiększenia się stężenia cholesterolu i odkładania się cholesterolu w tkance łącznej.

Brak danych świadczących o mutagennym działaniu itrakonazolu.

Toksyczny wpływ na reprodukcje i rozwój potomstwa

Po podaniu w dużych dawkach u szczurów i myszy itrakonazol wywoływał zależny od dawki wzrost działania toksycznego u samic, embriotoksyczność i teratogenność. Działanie teratogenne u szczurów objawiało się powstawaniem dużych wad układu kostnego, natomiast u myszy prowadziło do powstawania przepuklin mózgowych i makroglosji (przerost masy języka).

Nie stwierdzono bezpośredniego wpływu itrakonazolu na płodność.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, ziarenka (skrobia kukurydziana i sacharoza) Poloksamer 188 Hypromeloza 6 cP Poloksamer 188 mikronizowany

Korpus i wieczko kapsułki Żelatyna

Indygokarmin (E 132)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Kapsułki pakowane są w blistry aluminium/aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 4 kapsułki lub 28 kapsułek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21880

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27/05/2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Itrokast