+ iMeds.pl

Iverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g pasta doustna dla koni 18,7 mg/g + 140,3 mg/gUlotka Iverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g pasta doustna dla koni

ULOTKA INFORMACYJNA Iverpraz, 18,7 mg/g+ 1403 mg/g pasta doustna dla koni

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down

BT35 6JP

Zjednoczone Królestwo

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

lverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g pasta doustna dla koni

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każdy gram zawiera:

Substancja czynna:

Iwermektyna    18,7 mg

Prazykwantel    140,3 mg

Substancja pomocnicza:

Tytanu dwutlenek (E 171)    20 mg

Biała lub biaława homogenna pasta

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Do leczenia mieszanych inwazji tasiemców i nicieni lub stawonogów, wywołanych przez dorosłe i niedojrzałe nicienie, gzy i tasiemce u koni:

Nicienie:

Duże słupkowce: Strongylus vulgaris (dojrzałe i larwy' naczyniowe), Strongydus edentatus (dojrzałe i larwy tkankowe L4), Strongylus equinas (dojrzałe), Tridontophorus spp. (dojrzałe)

Małe słupkowce: Cyathostomum: Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (dojrzałe i nieotorbione larwy śluzówkowe)

Glisty: Parascaris equorum (dojrzałe i larwy')

Owsiki: Oxyiiris equi (larwy)

Trichostrongylus: Trichostrongylus axei (dojrzałe)

Węgorki: Strongyloides wester i (dojrzałe)

Habronema: Habronema spp. (dojrzałe)

Onchocerca: Onchocerca spp. mikrofi larie np. skórna onchocerkoza Nicienie płucne: Dictyocaulus arnfieldi (dojrzałe i larwy)

Tasiemce:

Anoplocephala perfoliata (dojrzałe), Anoplocephala magna (dojrzałe), Paranoplocephala mamillana (dojrzałe)

Owady dwuskrzydłe:

Gasterophilus spp. (larwy)

Ponieważ wystąpienie inwazji tasiemców u źrebiąt młodszych niż dwa miesiące jest mało prawdopodobne, leczenie źrebiąt poniżej tego wieku nie jest uważane za konieczne.

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u źrebiąt poniżej 2 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U koni z silną inwazją Ochocerca microfilariae po leczeniu mogą wystąpić takie reakcje jak obrzęki i świąd. Uważa się, że te reakcje są wynikiem likwidacji dużej liczby mikrofilarii.

W przypadkach bardzo silnych inwazji pasożytniczych, niszczenie pasożytów może spowodować łagodne przejściowe morzyska i luźne stolce u leczonych koni.

W bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu notowano morzyska, biegunki i utratę apetytu, w szczególności przy dużym obciążeniu pasożytami.

W bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu produktem zgłaszano reakcje alergiczne takie jak nadmierne ślinienie, obrzęk języka, pokrzywka, tachykardia, przekrwienie błon śluzowych, obrzęki podskórne. Jeśli te objawy się utrzymują należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSOB PODANIA

Podanie jednorazowe.

200 pg iwermektyny i 1,5 mg prazykwantelu na kg masy ciała, co odpowiada 1,07 g pasty na 100 kg masy ciała.

W celu zapewnienia podania właściwej dawki, masa ciała powinna być określona tak dokładnie jak to możliwe, należy wybrać właściwą podzialkę strzykawki, ponieważ zbyt niska dawka może prowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju oporności na leki przeciwpasożytnicze.

Masa ciała

Dawka

Masa ciała

Dawka

Do 100 kg

1,070 g

401 -450 kg

4,815 g

101 - 150 kg

1,605 g

451 - 500 kg

5,350 g

151 - 200 kg

2,140 g

501 - 550 kg

5,885 g

201-250 kg

2,675 g

551 -600 kg

6,420 g

251 -300 kg

3,210 g

601 -650 kg

6,955 g

301 -350 kg

3,745 g

651-700 kg

7,490 g

351 -400 kg

4,280 g

Pierwsza podziałka dostarcza ilość pasty wystarczającą do leczenia 50 kg.

Każda kolejna podziałka strzykawki daje ilość pasty potrzebną do leczenia 50 kg masy ciała. Strzykawka powinna zostać nastawiona na obliczoną dawkę poprzez ustawienie pierścienia na właściwym miejscu na tłoku.

Strzykawka zawiera 7,49 g pasty i jest wystarczająca do leczenia 700 kg masy ciała przy zalecanej dawce.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed podaniem ustaw strzykawkę na obliczoną dawkę poprzez przekręcenie pierścienia na tłoku strzykawki. Pastę podaje się doustnie, wkładając końcówkę strzykawki do przestrzeni między zębowej i deponując odpowiednią ilość pasty na tylną część języka. W jamie ustnej zwierzęcia nic powinno być pokarmu. Natychmiast po podaniu należy unieść głowę konia na kilka sekund aby upewnić się że dawka zostanie połknięta.

Lekarz weterynarii powinien udzielić zaleceń odnośnie właściwych programów dawkowania i zarządzania stadem aby uzyskać odpowiednią kontrolę nad inwazją pasożytów - zarówno nicieni jak i tasiemców.

10. OKRES KARENCJI

Konie: tkanki jadalne - 35 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na tekturowym pudełku i strzykawce, po upływie "EXP".

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Należy unikać niżej opisanego postępowania, ponieważ zwiększa ono ryzyko rozwoju oporności, co może ostatecznie skutkować nieefektywnym leczeniem:

-    zbyt częste i powtarzane stosowanie leków przeciwpasożytniczych z tej samej klasy, przez długi okres czasu.

-    stosowanie zbyt niskich dawek, które może wynikać ze źle oszacowanej masy ciała, nieprawidłowego podania produktu lub braku kalibracji urządzenia do dawkowania.

Przypadki kliniczne podejrzane o oporność wobec leków przeciwpasożytniczych powinny być zbadane z użyciem odpowiednich testów (np. Test Redukcji Liczby Wydalanych Jaj w Kale -FECRT). Gdy wyniki testu(-ów) sugerują oporność na dany lek przeciwpasożytniczy, powinien być zastosowany lek przeciwpasożytniczy należący do innej klasy farmakologicznej, posiadający inny mechanizm działania.

W niektórych krajach, w tym w krajach UE notowano oporność na iwermektynę (awermektynę) w przypadku Parascaris eąuorum u koni. Z tego powodu stosowanie tego produktu powinno być oparte na lokalnych (regionalnych w obrębie gospodarstwa) informacjach epizootycznych dotyczących wrażliwości nicieni i zaleceń jak ograniczyć dalszą oporność na leki przeciwpasożytnicze. Awermektyny mogą nie być dobrze tolerowane przez gatunki inne niż docelowe. Przypadki nietolerancji zgłaszano u psów w szczególności u owczarków szkockich, owczarków staroangielskich, pokrewnych ras oraz ich mieszańców a także u żółwi.

Nie można pozwolić żeby psy i koty połknęły resztki pasty lub miały dostęp do zużytych strzykawek ze względu na ryzyko wystąpienia działań ubocznych związanych z zatruciem iwermektyną.

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Badania tolerancji przeprowadzone u źrebiąt powyżej 2 tygodnia życia nie wykazały żadnych niepożądanych reakcji po podaniu dawki do 5-krotnie przekraczającej zalecaną.

Badania bezpieczeństwa przeprowadzone u klaczy otrzymujących dawkę 3-krotnie przekraczającą zalecaną w 14-dniowych odstępach przez cały okres ciąży i laktacji nie wykazały żadnych poronień ani żadnego niepożądanego wpływu na ciążę, poród, ogólne zdrowie klaczy czy pojawienie się zaburzeń u źrebiąt.

Badania bezpieczeństwa przeprowadzone u ogierów otrzymujących dawkę 3-krotnie przekraczającą zalecaną nie wykazały żadnych działań niepożądanych, w szczególności wpływu na wyniki reprodukcyjne.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Po użyciu umyć ręce.

Nie jeść, nie pić nie palić w trakcie stosowania produktu.

Unikać kontaktu z oczami, ponieważ produkt może wywołać podrażnienie oczu.

Po przypadkowym kontakcie z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

Po przypadkowym połknięciu lub gdy wystąpi podrażnienie oczu, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę lub etykietę.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUZYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

PRODUKT BARDZO NIEBEZPIECZNY DLA RYB I ORGANIZMÓW WODNYCH, Nie zanieczyszczać produktem lub zużytymi strzykawkami wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15.    INNE INFORMACJE

Pasta doustna jest dostępna w następujących wielkościach opakowań:

-    1 pudełko tekturowe zawierające 1 strzykawkę x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 2 strzykawki x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 12 strzykawki x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 40 strzykawki x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 48 strzykawki x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 50 strzykawki x 7,49g

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Varia Sp. z.o.o.

Mogilska 80

31 - 546 Kraków

Polska

Iverpraz Paste-Package Leaflet-PL-09-01-14

Iverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g pasta doustna dla koni

Charakterystyka Iverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g pasta doustna dla koni

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Iverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g Pasta Doustna dla Koni

Iverpraz, 18.7 mg/g + 140.3 mg/g Orał Pastc for Horses (IE, AT, BE, DK, DE, FR, IT, NL, PT, ES, SE, UK, HU, CZ, SK)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy gram zawiera;

Substancje czynna:

Iwermektyna    18,7 mg

Prazykwantel    140,3 mg

Substancja(-e) pomocnicze:

Tytanu dwutlenek (El71)    20 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Pasta doustna.

Biała lub biaława homogenna pasta.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Konie.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do leczenia mieszanych inwazji tasiemców i nicieni lub stawonogów, wywołanych przez dorosłe i niedojrzałe nicienie, gzy i tasiemce u koni:

Nicienie:

Duże słupkowce; Strongylus vulgaris (dojrzałe i larwy naczyniowe), Strongylus edentatus (dojrzałe i larwy tkankowe L4), Strongylus equinus (dojrzałe), Tridontophorus spp. (dojrzałe)

Małe słupkowce: Cyathostomum: Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp. (dojrzałe i nieotorbione larwy śluzówkowe)

Glisty: Parascaris equorum (dojrzałe i larwy)

Owsiki: Oxyuris equi (larwy)

Trichostrongylus: Trichostrongylus axe i (dojrzałe)

Węgorki: Strongyloides wester i (dojrzałe)

Habronema: Habronema spp. (dojrzałe)

Onchocerca: Onchocerca spp. mikrofilarie np. skórna onchocerkoza Nicienie płucne: Dictyocaulus arnfieldi (dojrzałe i larwy)

Tasiemce:

Anoplocephala perfoliata (dojrzałe), Anoplocephala magna (dojrzałe), Paranoplocephala mamillana (dojrzałe)

Owady dwuskrzydłe:

Gasterophilus spp. (larwy)

Ponieważ wystąpienie inwazji tasiemców u źrebiąt młodszych niż dwa miesiące jest mało prawdopodobne, leczenie źrebiąt poniżej tego wieku nie jest uważane za konieczne.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować u źrebiąt poniżej 2 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Należy unikać niżej opisanego postępowania, ponieważ zwiększa ono ryzyko rozwoju oporności, co może ostatecznie skutkować nieefektywnym leczeniem:

-    zbyt częste i powtarzane stosowanie leków przeciwpasożytniczych z tej samej klasy, przez długi okres czasu.

-    stosowanie zbyt niskich dawek, które może wynikać ze źle oszacowanej masy ciała, nieprawidłowego podania produktu lub braku kalibracji urządzenia do dawkowania.

Przypadki kliniczne podejrzane o oporność wobec leków przeciwpasożytniczych powinny być zbadane z użyciem odpowiednich testów (np. Test Redukcji Liczby Wydalanych Jaj w Kale - FECRT). Gdy wyniki testu(-ów) sugerują oporność na dany lek przeciwpasożytniczy, powinien być zastosowany lek przeciwpasożytniczy należący do innej klasy farmakologicznej, posiadający inny mechanizm działania.

W niektórych krajach, w tym w krajach UE notowano oporność na iwermektynę (awermektynę) w przypadku Parascaris eąuorum u koni. Z tego powodu stosowanie tego produktu powinno być oparte na lokalnych (regionalnych w obrębie gospodarstwa) informacjach epizootycznych dotyczących wrażliwości nicieni i zaleceń jak ograniczyć dalszą oporność na leki przeciwpasożytnicze.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Awermektyny mogą nie być dobrze tolerowane przez gatunki inne niż docelowe. Przypadki nietolerancji zgłaszano u psów w szczególności u owczarków szkockich, owczarków staroangielskich, pokrewnych ras oraz ich mieszańców a także u żółwi wodnych i lądowych.

Nie można pozwolić żeby psy i koty połknęły resztki pasty lub miały dostęp do zużytych strzykawek ze względu na ryzyko wystąpienia działań ubocznych związanych z zatruciem iwermektyną.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po użyciu umyć ręce.

Nie jeść, nie pić nie palić w trakcie stosowania produktu.

Unikać kontaktu z oczami, ponieważ produkt może wywołać podrażnienie oczu.

Po przypadkowym kontakcie z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody.

Po przypadkowym połknięciu lub gdy wystąpi podrażnienie oczu, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi ulotkę lub etykietę.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

U koni z silną inwazją Ochocerca microfilariae po leczeniu mogą wystąpić takie reakcje jak obrzęki i świąd. Uważa się, że te reakcje są wynikiem likwidacji dużej liczby mikrofilarii.

W przypadkach bardzo silnych inwazji pasożytniczych, niszczenie pasożytów może spowodować łagodne przejściowe morzyska i luźne stolce u leczonych koni.

W bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu notowano morzyska, biegunki i utratę apetytu, w szczególności przy dużym obciążeniu pasożytami.

W bardzo rzadkich przypadkach po leczeniu produktem zgłaszano reakcje alergiczne takie jak nadmierne ślinienie, obrzęk języka, pokrzywka, tachykardia, przekrwienie błon śluzowych, obrzęki podskórne. Jeśli te objawy się utrzymują należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie jednorazowe.

200 pg iwermektyny i 1,5 mg prazykwantelu na kg masy ciała, co odpowiada 1,07g pasty na 100 kg masy ciała.

W celu zapewnienia podania właściwej dawki, masa ciała powinna być określona tak dokładnie jak to możliwe, należy wybrać właściwą podziałkę strzykawki, ponieważ zbyt niska dawka może prowadzić do zwiększenia ryzyka rozwoju oporności na leki przeciwpasożytnicze.

Masa ciała

Dawka

Masa ciała

Dawka

Do 100 kg

1,070 g

401 -450 kg

4,815 g

101 - 150 kg

1,605 g

451 - 500 kg

5,350 g

151 -200 kg

2.140 g

501 -550 kg

5,885 g

201 -250 kg

2.675 g

551 - 600 kg

6.420 g

251 -300 kg

3,210 g

601 -650 kg

6.955 g

301 -350 kg

3,745 g

651 -700 kg

7,490 g

351 -400 kg

4,280 g

Pierwsza podziałka dostarcza ilość pasty wystarczającą do leczenia 50 kg.

Każda kolejna podziałka strzykawki daje ilość pasty potrzebną do leczenia 50 kg masy ciała.

Strzykawka powinna zostać nastawiona na obliczoną dawkę poprzez ustawienie pierścienia na właściwym miejscu na tłoku.

Strzykawka zawiera 7,49 g pasty i jest wystarczająca do leczenia 700 kg masy ciała przy zalecanej dawce.

Sposób użycia

Przed podaniem ustaw strzykawkę na obliczoną dawkę poprzez przekręcenie pierścienia na tłoku strzykawki. Pastę podaje się doustnie, wkładając końcówkę strzykawki do przestrzeni między zębowej i deponując odpowiednią ilość pasty na tylną część języka. W jamie ustnej zwierzęcia nie powinno być pokarmu. Natychmiast po podaniu należy unieść głowę konia na kilka sekund aby upewnić się że dawka zostanie połknięta.

Lekarz weterynarii powinien udzielić zaleceń odnośnie właściwych programów dawkowania i zarządzania stadem aby uzyskać odpowiednią kontrolę nad inwazją pasożytów - zarówno nicieni jak i tasiemców.

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Badania tolerancji przeprowadzone u źrebiąt powyżej 2 tygodnia życia nie wykazały żadnych niepożądanych reakcji po podaniu dawki do 5-krotnie przekraczającej zalecaną.

Badania bezpieczeństwa przeprowadzone u klaczy otrzymujących dawkę 3-krotnie przekraczającą zalecaną w 14-dniowych odstępach przez cały okres ciąży i laktacji nie wykazały żadnych poronień ani żadnego niepożądanego wpływu na ciążę, poród, ogólne zdrowie klaczy czy pojawienie się zaburzeń u źrebiąt.

Badania bezpieczeństwa przeprowadzone u ogierów' otrzymujących dawkę 3-krotnie przekraczającą zalecaną nie wskazały żadnych działań niepożądanych, w szczególności wpływu na w'yniki reprodukcyjne.

4.11 Okres karencji

Konie: tkanki jadalne - 35 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u koni produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Endektocydy, preparaty złożone iwermektyny Kod ATCvet: QP 54AA51

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

lw'ermektyna jest makrocykliczną pochodną laktonową, o szerokim zakresie działania przeciwpasożytniczego w'obec nicieni i stawonogów. Działa poprzez hamowanie impulsów nerwowych. Jej mechanizm działania dotyczy jonowych kanałów chlorkowych bramkowanych glutaminianem. Iwermektyna w'iąże silnie i wybiórczo z jonowymi kanałami chlorkowymi, które występują w nerwach i komórkach mięśniowych bezkręgowców. To prowadzi do wzrostu przepuszczalności błony komórkowej dla jonów chlorkowych i hiperpolaryzacji komórki nerwowej lub mięśniowej, skutkując paraliżem i śmiercią pasożytów. Substancje z tej klasy mogą także oddziaływać na inne bramowane ligandami kanały chlorkowe, tak jak bramkowane przez neuroprzekaźnik kwfas gamma-aminomasłowy (GABA). Margines bezpieczeństwa substancji z tej klasy jest przypisywany temu, że ssaki nie posiadają kanałów chlorkowych bramkowanych glutaminianem.

Prazykwantel jest pochodną pyrazynoizochinoliny, która posiada działanie przeciwpasożytnicze wobec wielu gatunków tasiemców i przywr. Działa głównie poprzez zaburzanie zarówno motoryki jak i funkcji przyssawek tasiemców. Jego mechanizm działania polega na zaburzaniu koordynacji nerwowo-mięśniowej, a także na wpływaniu na przepuszczalność integumentu pasożytów, co prowadzi do nadmiernej utraty wapnia i glukozy. To powoduje spastyczny paraliż mięśniówki pasożyta.

5.2 Właściwości farmakokinctyczne

Po podaniu w zalecanej dawce u koni, maksymalne stężenie w osoczu zostało osiągnięte w ciągu 24 godzin. Stężenie iwermektyny wynosiło nadal ponad 2 ng/ml 14 dni po podaniu. Okres półtrwania eliminacji wynosił 90h. Okres półtrwania eliminacji prazykwantelu wynosił 40 minut.

6. DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Olej rycynowy, uwodorniony Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E171)

Aromat jabłkowy Glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Po użyciu umieścić nasadkę i przechowywać w temperaturze poniżej 25 *C.

6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Regulowane wielodawkowe strzykawki z polietylenowego cylindra, tłoku i wieczka, z polipropylenowymi pierścieniami dozującymi. Strzykawka zawiera 7,49 g produktu i jest dostosowana do różnych objętości dawki.

Pasta doustna jest dostępna w następujących wielkościach opakowań.

-    1 pudełko tekturowe zawierające 1 strzykawkę x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 2 strzykawki x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 12 strzykawek x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 40 strzykawek x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 48 strzykawek x 7,49g

-    1 pudełko tekturowe zawierające 50 strzykawek x 7,49g

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

PRODUKT BARDZO NIEBEZPIECZNY DLA RYB I ORGANIZMÓW WODNYCH. Nie zanieczyszczać produktem lub zużytymi strzykawkami wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych. Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down

BT35 6JP

Zjednoczone Królestwo

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Iverpraz Paste-SPC-PL-19-l 2-13

Iverpraz, 18,7 mg/g + 140,3 mg/g pasta doustna dla koni