+ iMeds.pl

Izepox 1,5 mgUlotka Izepox

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Izepox

1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Indapamidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem, leku.

Należy zachować tą ulotką, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutą.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Izepox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Izepox

3.    Jak stosować lek Izepox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Izepox

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK IZEPOXI W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Indapamid jest lekiem moczopędnym pochodną sulfonamidową o działaniu zmniejszającym ciśnienie tętnicze krwi. Indapamid stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego (pierwotnego).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU IZEPOX Kiedy nie stosować leku Izepox:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na indapamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na pochodne sulfonamidów,

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,

-    u pacjentów z encefalopatią wątrobową (choroba mózgu) lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby,

-    u pacjentów z małym stężeniem potasu we krwi (hipokaliemia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Izepox

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie tiazydowych leków moczopędnych lub leków o podobnym działaniu może spowodować rozwój encefalopatii wątrobowej (choroba mózgu), szczególnie w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. W takim przypadku należy natychmiast odstawić lek moczopędny.

Zgłaszano przypadki występowania reakcji nadwrażliwości na światło w związku ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych lub leków o podobnym działaniu. Jeśli w trakcie leczenia wystąpi reakcja nadwrażliwości na światło, zaleca się przerwanie leczenia. Podczas stosowania indapamidu zaleca się ochronę powierzchni skóry narażonej na działanie promieni słonecznych lub sztucznego promieniowania UV.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania preparatu Izepox u dzieci i młodzieży.

Kontrola w trakcie leczenia

Podczas leczenia indapamidem należy ściśle kontrolować niektóre parametry laboratoryjne u pacjentów, u których stwierdzono:

-    zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej;

-    cukrzycę;

-    dnę moczanową;

-    zaburzenia czynności nerek.

Osoby w podeszłym wieku mogą stosować lek Izepox tylko wówczas, gdy czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona tylko w niewielkim stopniu.

Co powinni wiedzieć sportowcy

Stosowanie leku Izepox może powodować pozytywny wynik testu antydopingowego.

Izepox stosowany jako środek dopingowy może powodować ciężką arytmię.

Stosowanie leku Izepox jako środka dopingowego może zagrażać zdrowiu.

Nie można przewidzieć wystąpienia prawdopodobnych skutków zdrowotnych związanych ze stosowaniem leku Izepox jako środka dopingowego, nie można wykluczyć wystąpienia ciężkiego zagrożenia zdrowia.

Stosowanie leku Izepox z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania:

•    Lit: następuje zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie następujące leki:

W przypadku jednoczesnego stosowania wymienionych niżej leków może pojawić się częstoskurcz typu „torsades de pointes” (szczególna postać zaburzeń rytmu serca1)

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, takie jak chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid;

•    leki przeciwpsychotyczne takie jak: chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna, amisulpryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd, droperydol, haloperydol;

•    inne leki takie jak beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna podawana dożylnie. halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina podawana dożylnie.

Leki o działaniu przeciwzapalnym (niesteroidowe leki przeciwzapalnej w tvm selektywne inhibitory cvklooksygenazv (COX-2L kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach (>

3g/dobe):

•    możliwe zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu. Ryzyko ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych (ze zmniejszoną objętością płynów ustrojowych). Konieczne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów.

Inhibitory ACE:

•    Ryzyko znacznego obniżenia ciśnienia krwi i (lub) ostrej niewydolności nerek w przypadku zastosowania inhibitorów ACE u pacjentów z istniejącym wcześniej niedoborem sodu w organizmie (zwłaszcza u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

Działanie indapamidu może ulec zmianie lub mogą wystąpić działania niepożądane, jeśli jednocześnie zastosuje się którykolwiek z następujących leków:

•    amfoterycyna B podawana dożylnie, kortyko steroidy, tetrakozaktyd, środki przeczyszczające przyspieszające perystaltykę jelit,

•    baklofen,

•    nasercowe glikozydy naparstnicy,

•    leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren),

•    metformina,

•    środki kontrastuj ące zawieraj ące j od,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pochodne imipraminy), leki neuroleptyczne,

•    wapń (sole wapnia),

•    cyklosporyna, takrolimus.

Stosowanie leku Izepox z jedzeniem i piciem

-    Chlorek sodu: osłabienie przeciwnadciśnieniowego działania indapamidu

-    Alkohol: nasilenie wpływu alkoholu

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy unikać stosowania leków moczopędnych (diuretyków) u kobiet w ciąży.

Stosowanie w okresie karmienia piersią jest niewskazane, ponieważ indapamid przenika do pokarmu kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Izepox ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W pojedynczych przypadkach może dojść do znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, zwłaszcza na początku leczenia łub po dodaniu innego leku obniżającego ciśnienie krwi (przeciwnadciśnieniowego). Zdolność aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym lub obsługiwania maszyn może zostać zaburzona.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Izepox

Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję laktozy (nietolerancję pewnych cukrów) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK IZEPOX

Zawsze należy stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka raz na dobę, rano.

Sposób podawania

Lek Izepox można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości (nie wolno ich kruszyć lub żuć) popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody).

Czas trwania leczenia

Czas leczenia ustala lekarz prowadzący.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie indapamidu jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Izepox

W przypadku zażycia leku Izepox w dawce większej niż zalecana można spodziewać się nasilenia działań niepożądanych oraz nasilenia działania moczopędnego z ryzykiem zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi i wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Pominięcie zastosowania leku Izepox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć tabletkę o zwykłej porze i powrócić do ustalonego schematu dawkowania.

Przerwanie stosowania leku Izepox

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania indapamidu bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania stosowania indapamidu ciśnienie tętnicze krwi może ponownie ulec zwiększeniu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, indapamid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych sklasyfikowano według następującej częstotliwości występowania:_

Bardzo często:

występujące u więcej niż } na 10 pacjentów

Często:

występujące u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100pacjentów

Niezbyt często:

występujące u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występujące u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000

Bardzo rzadko:

występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana częstość:

na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi i komórek krwi (trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna).

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, zaburzenia czucia (parestezje).

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca (niemiarowość), niskie ciśnienie krwi (niedoci śnienie).

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość w ustach.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana: możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby (patrz punkty: „Kiedy nie stosować leku Izepox” i „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Izepox”).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje nadwrażliwości, głównie dotyczące skóry, u pacjentów skłonnych do alergii i reakcji astmatycznych.

Często: grudkowo-plamiste wysypki.

Niezbyt często: plamica.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Nieznana częstość: ryzyko nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego (choroba autoimmunologiczna).

Odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Izepox” ).

Badania laboratoryjne

Bardzo rzadko: odnotowano bardzo rzadkie przypadki zwiększenia stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).

Nieznana częstość:

-    Utrata potasu z hipokaliemią o szczególnie ciężkim przebiegu u pacjentów z grup dużego ryzyka.

-    Zmniejszenie objętości płynów ustrojowych (odwodnienie) i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie ortostatyczne) w następstwie obniżenia stężenia sodu we krwi (hiponatremia).

-    Jednoczesna utrata jonów chloru może prowadzić do rozwoju zasadowicy metabolicznej: częstość występowania i stopień nasilenia tego zjawiska są niewielkie,

-    Zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi w trakcie leczenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK IZEPOX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Izepox po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Produkt nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Izepox

Substancją czynną leku jest indapamid. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu.

Inne składniki leku to:

laktoza jedno wodna, skrobia żelowana, kukurydziana, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Izepox i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki pakowane w blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny

Ozone Laboratories BV 2 Martinus Nijhofflaan 2624 ES Delft, Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy Indapamid Ozone 1,5 mg retardtabletten Bułgaria Izepox 1,5 mg taójmca c ymun^eHo ocBoSo^aBane Republika Czeska Izepox 1,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Republika Słowacka Izepox 1,5 mg tablety s predíženým uvolňováním Rumunia Izepox 1,5 mg comprimât eu eliberare prelungità Węgry Indapamid Ozone 1,5 mg retard tabletta

Data zatwierdzenia ulotki

6

Izepox

Charakterystyka Izepox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Izepox; 1,5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 1,5 mg indapamidu (Indapamidum).

Substancja pomocnicza: każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 144,22 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Biała, okrągła tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania Nadciśnienie samoistne (pierwotne).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania

Tabletkę należy połykać popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody). Tabletki nie należy żuć.

Dawkowanie

Lek przeznaczony do stosowania doustnego.

1 tabletkę na dobę, najlepiej rano, połknąć w całości popijając wodą. Tabletki nie należy żuć. W większych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego działania przeciwnadciśnieniowego, natomiast występuje nasilone działanie saluretyczne.

Zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 4.4)

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.) stosowanie leku jest przeciwwskazane.

Tiazydowe leki moczopędne i leki o podobnym działaniu są w pełni skuteczne jedynie u pacjentów, u których czynność nerek jest prawidłowa lub zaburzona w niewielkim stopniu.

Pacjenci w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4)

U osób w podeszłym wieku dostosowując dawkę na podstawie stężenia kreatyniny w osoczu należy uwzględnić wiek, masę ciała i płeć. U pacjentów w podeszłym wieku indapamid

można stosować jedynie wówczas, kiedy czynność nerek jest prawidłowa lub jest tylko nieznacznie zaburzona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4A)

W ciężkich zaburzeniach czynności wątroby stosowanie indapamidu jest przeciwwskazane. Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie zaleca się stosowania produktu Izepox u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na indapamid, inne sulfonamidy lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Ciężka niewydolność nerek.

-    Encefalopatia wątrobowa lub inne ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Hipokaliemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia specjalne

W przypadku zaburzenia czynności wątroby, leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów mogą powodować encefalopatię wątrobową, szczególnie gdy zachwiana jest równowaga wodno-elektrolitowa. Należy wówczas natychmiast przerwać stosowanie tych leków moczopędnych.

Nadwrażliwość na światło

Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych na światło, związanych ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych i leków o podobnym działaniu (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości na światło, zaleca się odstawienie leku. Jeśli ponowne zastosowanie leku jest konieczne, zaleca się ochronę powierzchni skóry narażonej na działanie promieni słonecznych lub sztucznego promieniowania UV.

Substancje pomocnicze

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania - Równowaga wodno-elektrolitowa

•    Stężenie sodu w osoczu:

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stężenie sodu, a następnie regularnie je kontrolować. Wszystkie leki moczopędne mogą powodować hiponatremię, czasem z poważnymi jej konsekwencjami. Zmniejszenie stężenia sodu może być w początkowym okresie bezobjawowe, dlatego też konieczna jest regularna kontrola, częstsza u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z marskością wątroby (patrz punkt 4.8 i 4.9).

•    Stężenie potasu w osoczu:

Utrata potasu z hipokaliemią stanowi duże ryzyko związane ze stosowaniem tiazydowych leków moczopędnych i leków o podobnym działaniu. Należy zapobiegać wystąpieniu hipokaliemii (< 3,4 mmol/1), szczególnie u pacjentów, u których ryzyko jej wystąpienia jest największe, np. u osób w podeszłym wieku, niedożywionych, leczonych wieloma lekami, u pacjentów z marskością wątroby, z obrzękami i wodobrzuszem, u osób z chorobą naczyń wieńcowych i niewydolnością serca. W takiej sytuacji hipokaliemia zwiększa kardiotoksyczność preparatów naparstnicy oraz ryzyko zaburzeń rytmu serca.

W grupie ryzyka znajdują się również pacjenci z wydłużonym odstępem QT, bez względu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, podobnie jak i bradykardia, usposabia do rozwoju ciężkich zaburzeń rytmu serca, szczególnie do potencjalnie śmiertelnego częstoskurczu typu torsades de pointes.

Częstsze kontrolowanie stężenia potasu w osoczu jest konieczne we wszystkich przedstawionych powyżej sytuacjach. Pierwsze oznaczenie stężenia potasu w osoczu należy wykonać w pierwszym tygodniu leczenia. W przypadku stwierdzenia hipokaliemii konieczne jest uzupełnienie potasu.

Stężenie wapnia w osoczu:

Leki moczopędne tiazydowe i leki o podobnym działaniu mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, powodując nieznaczne, przemijające zwiększenie stężenia wapnia w osoczu. Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. Należy przerwać leczenie powyższymi lekami przed przeprowadzeniem badania oceniającego czynność przytarczyc.

-    Stężenie glukozy we krwi

Monitorowanie stężenia glukozy we krwi jest ważne u osób chorych na cukrzycę, szczególnie jeśli współistnieje hipokaliemia.

-    Kwas moczowy

U pacjentów z hiperurykemią istnieje tendencja do zwiększania częstości napadów dny.

-    Czynność nerek a leki moczopędne

Leki moczopędne tiazydowe i leki o podobnym działaniu są w pełni skuteczne u pacjentów z prawidłową czynnością nerek lub z tylko w niewielkim stopniu zaburzoną czynnością nerek (stężenie kreatyniny w osoczu poniżej 25 mg/1, tj. 220 pmol/1 u dorosłych). U osób w podeszłym wieku podczas oceny czynności nerek na podstawie stężenia kreatyniny, należy wziąć pod uwagę wiek, pleć i masę ciała.

Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu, indukowana przez leki moczopędne, na początku leczenia powoduje zmniejszenie przewodzenia kłębuszkowego. Może to powodować zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu. Ta przemijająca czynnościowa niewydolność nerek nie powoduje żadnych następstw u osób z prawidłową czynnością nerek, natomiast może nasilić już istniejącą niewydolność nerek.

-    Sportowcy

Osoby wyczynowo uprawiające sport powinny zwrócić uwagę na fakt, że substancja czynna zawarta w preparacie może powodować pozytywny wynik testu antydopingowego.

łzepox stosowany jako środek dopingowy może powodować ciężką arytmię.

Stosowanie produktu leczniczego Izepox jako środka dopingowego może zagrażać zdrowiu. Nie można przewidzieć wystąpienia prawdopodobnych skutków zdrowotnych związanych ze stosowaniem produktu Izepox jako środka dopingowego, nie można wykluczyć wystąpienia ciężkiego zagrożenia zdrowia.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania:

yt

Następuje zwiększenie stężenia litu w osoczu z objawami przedawkowania, tak jak w przypadku diety ubogosodowej (zmniejszone wydalanie litu z moczem). Jeżeli konieczne jest zastosowanie leków moczopędnych, należy uważnie monitorować stężenie litu w osoczu i jeśli to konieczne, należy odpowiednio dostosować dawkę.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie następujące leki:

Leki indukujące wystąpienie częstoskurczu typu torsades de pointes:

-    grupa I a leków przeciwarytmicznych (chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid),

-    grupa III leków przeciwarytmicznych (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid),

-    niektóre leki przeciwpsychotyczne: fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna),

-    benzamidy (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd),

-    butyrofenony (droperydol, haloperidol),

-    inne: beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna z'v., halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina zv.

Zwiększenie ryzyka arytmii komorowych, szczególnie torsades de pointes (hipokaliemia jest czynnikiem predysponującym). Jeżeli jednoczesne zastosowanie tych leków jest konieczne, należy obserwować, czy u pacjenta nie rozwija się hipokaliemia i w razie konieczności korygować stężenie potasu. Należy kontrolować stężenie elektrolitów w osoczu oraz wykonywać badanie EKG.

Jeśli występuje hipokaliemia, należy stosować leki nie powodujące ryzyka torsades de pointes.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane ogólnie), w tym selektywne inhibitory COX-2. duże dawki kwasu acetylosalicylowego (> 3 g/dobeJ:

Możliwość zmniejszenia działania hipotensyjnego indapamidu. Zwiększa się ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych (zmniejszone przesączanie kłębuszkowe). Od początku leczenia należy kontrolować czynność nerek i dbać o nawodnienie pacjenta.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACEV.

Ryzyko nagłego wystąpienia niedociśnienia tętniczego i (lub) ostrej niewydolności nerek, kiedy leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny rozpoczynane jest w sytuacji utrzymującego się niedoboru sodu w organizmie (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem tętnicy nerkowej).

W nadciśnieniu tętniczym, uprzednie leczenie moczopędne może spowodować niedobór sodu, należy:

-    przerwanie stosowania leku moczopędnego na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami ACE, a następnie powrót do stosowania leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu, jeśli to konieczne

-    lub rozpoczęcie leczenia inhibitorem ACE w małych dawkach, które należy stopniowo zwiększać.

W zastoinowej niewydolności serca należy rozpocząć leczenie od bardzo małych dawek inhibitora ACE, jeżeli to możliwie po zmniejszeniu dawki równocześnie stosowanego leku moczopędnego powodującego hipokaliemię.

We wszystkich przypadkach należy monitorować czynność nerek (stężenie osoczowe kreatyniny) przez pierwsze tygodnie leczenia inhibitorem ACE.

Inne leki powodujące hipokaliemię, amfoterycyna B (iw), gluko- i mineralokortykosteroidy (stosowane ogólnie), tetrakozaktyd, środki przeczyszczające o działaniu pobudzającym perystaltykę jelit:

Zwiększenie ryzyka hipokaliemii (działanie addycyjne). Należy monitorować oraz korygować w razie konieczności stężenie potasu w osoczu, zwłaszcza podczas równoczesnego stosowania glikozydów naparstnicy.

Należy stosować leki przeczyszczające nie pobudzające perystaltyki jelit.

Baklofen

Nasila przeciwnadciśnieniowe działanie indapamidu. Należy nawodnić pacjenta oraz na początku leczenia monitorować czynność nerek.

Glikozydy naparstnicy

Hipokaliemia jest czynnikiem usposabiającym do wystąpienia objawów toksyczności glikozydów naparstnicy. Konieczne jest kontrolowanie stężenia potasu w osoczu oraz wykonanie badania EKG, a w razie konieczności zmodyfikowanie leczenia.

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie następujących leków:

Leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd. spironolakton, triamteren):

Racjonalne kojarzenie tych leków, korzystne dla niektórych pacjentów, nie eliminuje ryzyka hipokaliemii lub hiperkaliemii (zwłaszcza w przypadku osób chorych na cukrzycę lub z niewydolnością nerek). Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu i EKG, ajeśli jest to konieczne, należy ponownie rozważyć sposób leczenia,

Metformina

Zwiększenie ryzyka indukowanej przez metforminę kwasicy mleczanowej, z powodu możliwości rozwoju czynnościowej niewydolności nerek związanej ze stosowaniem leków moczopędnych, zwłaszcza diuretyków pędowych. Nie należy stosować metforminy, jeżeli stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 15 mg/1 (135 jimol/1) u mężczyzn i 12 mg/1 (110 pmol/1) u kobiet.

Środki kontrastujące zawierające jod

W przypadku odwodnienia spowodowanego lekami moczopędnymi istnieje zwiększone ryzyko ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza jeśli zastosowano duże dawki jodowego środka kontrastującego. Przed zastosowaniem takiego środka należy odpowiednio nawodnić pacjenta.

Leki przeciwdepresyjne takie jak imipramina. neuroleptyki

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe oraz ryzyko hipotonii ortostatycznej (działanie addycyjne).

Wapń (sole wapnia)

Ryzyko hiperkalcemii w wyniku zmniejszonego wydalania wapnia przez nerki.

Cyklosporyna. takrolimus

Ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, bez zmiany stężenia cyklosporyny, nawet w przypadku prawidłowego nawodnienia i (lub) stężenia sodu we krwi.

Kortykosteroidy. tetrakozaktyd (stosowane ogólnie)

Zmniejszone działanie przeciwnadciśnieniowe - zatrzymanie wody i (lub) sodu w wyniku działania kortykosteroidów.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciaża

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą należy unikać stosowania leków moczopędnych u kobiet w ciąży. Nigdy nie należy ich stosować w leczeniu fizjologicznych obrzęków, występujących w czasie ciąży. Leki moczopędne mogą powodować niedokrwienie łożyska i płodu, co wiąże się z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie w okresie karmienia piersią nie jest zalecane (indapamid przenika do pokarmu kobiecego).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić różne reakcje związane z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

4.8    Działania niepożądane

Większość działań niepożądanych dotyczących objawów klinicznych i wyników badań laboratoryjnych zależy od dawki.

Leki moczopędne o działaniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid, mogą powodować działania niepożądane występujące z następującą częstotliwością:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1000,<1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki)

Nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: zawroty głowy, uczucie zmęczenia, bóle głowy, parestezje.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: wymioty.

Rzadko: nudności, zaparcia, suchość w ustach.

Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: niewydolność nerek.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby.

Częstość nieznana: możliwość rozwoju encefalopatii wątrobowej w przebiegu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

-    Reakcje nadwrażliwości, głównie dotyczące skóry, u pacjentów skłonnych do alergii i reakcji astmatycznych.

Często: grudkowo-plamiste wysypki.

Niezbyt często: plamica.

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Nieznana: ryzyko nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego.

-    Odnotowano przypadki nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.4).

Badania laboratoryjne

W badaniach klinicznych hipokaliemię (stężenie potasu w osoczu <3,4 mmol/1) obserwowano u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stężenie potasu w osoczu wyniosło <3,2 mmol/1 po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia średnie zmniejszenie stężenia potasu wynosiło 0,23 mmol/1.

Bardzo rzadko: hiperkalcemia.

Nieznana:

-    utratę potasu z hipokaliemią o szczególnie ciężkim przebiegu zwłaszcza u pacjentów z grup dużego ryzyka (patrz punkt 4.4),

-    hiponatremia i hipowolemia powodująca odwodnienie i hipotonię ortostatyczną. Współistniejąca utrata jonów chlorkowych może prowadzić do wtórnej, kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej: częstość i nasilenie tego działania nie jest znaczące.

-    zwiększone stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi podczas leczenia: celowość stosowania tych leków moczopędnych u pacjentów z dną moczanową lub cukrzycą należy szczególnie rozważyć.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Nie stwierdzono toksyczności indapamidu w dawkach do 40 mg, czyli 27-krotnie większych niż dawki terapeutyczne. Objawy ostrego zatrucia lekiem mają postać zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej (hiponatremia, hipokaliemia). Mogą wystąpić nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, kurcze mięśni, zawroty głowy, senność, dezorientacja, wielomocz lub skąpomocz, czasem także bezmocz (na skutek hipowolemii).

Leczenie:

Na początku konieczna jest szybka eliminacja połkniętej substancji z przewodu pokarmowego poprzez płukanie żołądka i (lub) podanie węgla aktywowanego, następnie zapewnienie prawidłowej równowagi wodno-elektrolitowej w specjalistycznym ośrodku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: LEKI MOCZOPĘDNE, sulfonamidy, produkty proste.

Kod ATC: C 03 BA 11

Indapamid jest pochodną sulfonamidową zawierającą pierścień indolowy, o właściwościach farmakologicznych podobnych do tiazydowych leków moczopędnych, działających poprzez hamowanie wchłaniania zwrotnego sodu w części korowej nerki. Lek zwiększa wydalanie sodu i chlorków, w mniejszym stopniu, potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu i wywołując działanie przeciwnadciśnieniowe.

Badania II i III fazy, z zastosowaniem indapamidu w monoterapii, wykazały jego działanie przeciwnadciśnieniowe trwające 24 godziny. Działanie to występowało po podaniu dawek, których działanie moczopędne było słabo nasilone.

Właściwości przeciwnadciśnieniowe indapamidu są związane z poprawą podatności tętnic i zmniejszeniem oporu naczyniowego i całkowitego oporu obwodowego.

Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca.

Leki moczopędne tiazydowe i leki o podobnym działaniu wykazują terapeutyczne plateau i powyżej określonej dawki zwiększa się jedynie częstość występowania działań niepożądanych. Nie należy zwiększać dawki leku, jeżeli leczenie jest nieskuteczne.

Podczas krótko-, średnio- i długoterminowego leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wykazano, że indapamid:

-    nie wpływa na metabolizm lipidów: trój glicerydy, frakcję LDL cholesterolu i frakcję HDL cholesterolu,

-    nie wpływa na metabolizm węglowodanów, nawet u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym chorych na cukrzycę.

5.2    Właściwości farm a ko ki ne tyczne

Izepox jest dostarczany w postaci o przedłużonym uwalnianiu dzięki systemowi macierzy, w której substancja czynna jest utrzymywana we wnętrzu tabletki w rozproszeniu, co umożliwia powolne uwalnianie indapamidu.

Wchłanianie

Uwolniona część indapamidu jest szybko i całkowicie wchłaniana w przewodzie pokarmowym. Pokarm nieznacznie przyspiesza wchłanianie, ale nie wpływa na ilość wchłoniętego leku. Maksymalne stężenie w surowicy po podaniu pojedynczej dawki występuje po około 12 godzinach. Wielokrotne podawanie dawek zmniejsza różnice w stężeniach występujących w surowicy pomiędzy dwiema dawkami. Istnieją różnice indywidualne.

Dystrybucja

Indapamid wiąże się z białkami osocza w 79%. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 14 do 24 godzin (średnio 18 godzin). Stan stacjonarny osiągany jest po 7 dniach. Wielokrotne podawanie dawek nie prowadzi do kumulacji.

Metabolizm

Lek wydalany jest głównie z moczem (70% dawki) oraz z kałem (22%) w postaci nieczynnych metabolitów.

Pacjenci z grup dużego ryzyka

U pacjentów z niewydolnością nerek parametry farmakokinetyczne nie ulegają zmianie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Zastosowanie doustne dużych dawek (od 40 do 8000 razy wyższych od dawki terapeutycznej) u zwierząt różnych gatunków, wykazało nasilenie działania moczopędnego indapamidu. Główne objawy zatrucia indapamidem podczas badań ostrej toksyczności po podaniu dożylnym lub dootrzewnym, (spowolnienie oddechu i obwodowy rozkurcz naczyń) były związane z właściwościami farmakologicznymi indapamidu. Badania nie wykazały działania mutagennego ani rakotwórczego indapamidu.

6. WŁAŚCIWOŚCI FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdze ń:

laktoza jedno wodna, skrobia żelowana, kukurydziana, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka:

hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania.

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ozone Laboratories BV 2 Martinus Nijhofflaan 2624 ES Delft, Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANU TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10 z 10

Izepox