Imeds.pl

Jodek Potasu G.L. Pharma 65 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki

Kalii iodidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Jodek potasu G.L. Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Jodek potasu G.L. Pharma

3.    Jak przyjmować lek Jodek potasu G.L. Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Jodek potasu G.L. Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Jodek potasu G.L. Pharma i w jakim celu się go stosuje

Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę.

W trakcie uszkodzeń reaktorów jądrowych może dojść do emisji radioaktywnego jodu. W przypadku skażenia, radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu (np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Jodek potasu G.L. Pharma Kiedy nie przyjmować leku Jodek potasu G.L. Pharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, objawiająca się wytwarzaniem zbyt dużej ilości hormonów tarczycy,

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią,

-    jeśli u pacjenta występują choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jodek potasu G.L. Pharma należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia,

-    w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu). Podanie leku Jodek potasu G.L. Pharma może pogorszyć ten stan,

-    jeśli u pacjenta stosuje się lub stosowane było w przeszłości leczenie chorób tarczycy,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczona autonomia tarczycy,

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek,

-    w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym związanego,

-    jeśli pacjent jest odwodniony lub występują u niego skurcze spowodowane upałem,

-    w przypadku przyjmowania leków wymienionych w punkcie „Inne leki i lek Jodek potasu G.L. Pharma”.

Z noworodkiem w wieku kilku tygodni, po podaniu leku Jodek potasu G.L. Pharma należy zgłosić się do lekarza tak szybko jak to możliwe, w celu skontrolowania czynności tarczycy.

Jeżeli choć jedno z powyższych uwarunkowań stosuje się do pacjenta, należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne leki i lek Jodek potasu G.L. Pharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy pamiętać, że informacja ta dotyczy również leków przyjmowanych niedawno.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki hamujące czynność tarczycy; w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Jodek potasu G.L. Pharma stan pacjenta musi być ściśle monitorowany przez lekarza,

-    kaptopril lub enalapril; leki te mogą powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi,

-    chinidynę; działanie chinidyny na serce może zostać zwiększone przez lek Jodek potasu G.L. Pharma,

-    leki moczopędne oszczędzające potas jak amilorid lub triamteren; leki te mogą powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Stosowanie leku Jodek potasu G.L. Pharma może wpływać na terapię z zastosowaniem radioaktywnego jodu oraz wyniki badań tarczycy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży mogą przyjąć maksymalnie 2 dawki (tzn. 2 tabletki dwa razy). Jeśli lek Jodek potasu G.L. Pharma jest podany w późnym okresie ciąży, zaleca się zbadać czynność tarczycy u noworodka.

Kobiety karmiące piersią mogą przyjąć maksymalnie 2 dawki (tzn. 2 tabletki dwa razy).

Jod wydzielany jest do mleka kobiecego, ale jego ilość nie jest wystarczająca, aby w pełni chronić dziecko. Dlatego należy podać jodek potasu również dziecku (patrz punkt „Jak przyjmować lek Jodek potasu G.L. Pharma”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jodek potasu nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Jodek potasu G.L. Pharma zawiera laktozę.

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Jodek potasu G.L. Pharma

Tabletki zawierające jod należy przyjmować jedynie w przypadku katastrof jądrowych i po komunikacie odpowiednich władz np. za pośrednictwem radia lub telewizji.

Nie podejmować samodzielnie decyzji o przyjęciu leku.

Lek należy przyjmować zawsze zgodnie z instrukcjami podanymi w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe (w ciągu 2 godzin) po ogłoszeniu, że wystąpiło skażenie radioaktywnym jodem.

Jeśli tabletki zostaną przyjęte w ciągu 4 do 6 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywnym jodem, ochrona wynosi około 50%. Po upływie 12 godzin od skażenia, przyjęcie tabletek mija się celem, ponieważ tarczyca wychwyciła już radioaktywny jod.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią, można rozkruszyć tabletki i rozprowadzić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut. Należy upewnić się, że tabletka jest całkowicie rozpuszczona przed podaniem jej dziecku.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki Dzieci od 3 do 12 lat: 1 tabletka Dzieci od miesiąca do 3 lat: pół tabletki

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: jedna czwarta tabletki Kobiety w ciąży: 2 tabletki. Jest to dawka zapewniająca ochronę również dziecku.

Karmiące piersią: 2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą przyjąć maksymalnie dwie dawki (dwa razy 2 tabletki). Noworodki mogą przyjąć tylko jedną dawkę. Dzieciom, u których wystąpiły reakcje skórne, nie należy podawać kolejnych dawek.

Stosowanie tabletek zawierających jod nie jest zalecane u osób powyżej 40 lat, ponieważ w tym wieku nie występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy spowodowany działaniem radioaktywnego jodu.

Pojedyncze przyjęcie wyżej opisanych dawek chroni przed możliwym wchłonięciem radioaktywnego jodu w czasie przejścia chmury radioaktywnej.

Jeśli skażenie radioaktywnym jodem przedłuża się, wymienione powyżej dawki należy przyjmować przez cały czas trwania zagrożenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Jodek potasu G.L. Pharma

Przyjęcie większej niż podana powyżej dawki leku Jodek potasu G.L. Pharma nie zwiększa działania ochronnego.

Jeśli pacjent przyjmie za dużą dawkę leku Jodek potasu G.L. Pharma, może wystąpić zatrucie jodem z ciężkimi działaniami niepożądanymi jak zaburzenia oddychania i zaburzenia serca.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Jodek potasu G.L. Pharma, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (mogą występować u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Wysypka skórna występująca czasowo

Częstość nieznana (częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

•    Nadczynność tarczycy (charakteryzująca się utratą wagi, zwiększonym apetytem, nietolerancją na gorąco i zwiększoną potliwością),

•    Powiększenie tarczycy z lub bez obrzęku śluzowatego (pogrubienie skóry i tkanek, szczególnie na twarzy),

•    Reakcje nadwrażliwości jak obrzęk ślinianek, ból głowy, świszczący oddech lub kaszel, zaburzenia żołądkowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Jodek potasu G.L. Pharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Jodek potasu G.L. Pharma

-    Substancją czynną leku jest jodek potasu.

1 tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu.

-    Pozostałe składniki leku to:

Skrobia kukurydziana,

Laktoza j ednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy,

Magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Jodek potasu G.L. Pharma i co zawiera opakowanie

Biała lub brązowo-biała, okrągła wypukła tabletka z linią podziału w kształcie krzyża na wewnętrznej stronie i nacięciami na zewnętrznej stronie.

Tabletkę można podzielić na cztery równe części.

Opakowanie zawiera blister z 2, 6, 10 lub 20 tabletkami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02

Fax: 022/ 636 50 76

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Holandia:

Bułgaria:

Cypr:

Czechy:

Estonia:

Finlandia:

Irlandia:

Islandia:

Łotwa:

Litwa:

Malta:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Szwecja:

Słowacja:

Słowenia:

Wielka Brytania:

Kajodan 65 mg tabletten KanueB Hogug G.L. Pharma 65 mg Ta6aeTKH rmSro^o Ka^ro G.L. Pharma 65 mg StoKa Jodid draselny G.L. Pharma 65 mg tablety Potassium iodide G.L. Pharma Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg tablettia Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets Kalmmjoóiói G.L. Pharma 65 mg toflur Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets Jodek potasu G.L. Pharma

Iodeto de potassio G.L. Pharma 65 mg comprimidos Iodura de potasiu G.L. Pharma 65 mg comprimate Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter Jodid draselny G.L. Pharma 65 mg tablet Kalijev jodid G.L. Pharma 65 mg tablete Potassium iodide 65 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5