+ iMeds.pl

Jodek potasu g.l. pharma 65 mgUlotka Jodek potasu g.l. pharma

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA

Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki

Kalii iodidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Jodek potasu G.L. Pharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Jodek potasu G.L. Pharma

3.    Jak przyjmować lek Jodek potasu G.L. Pharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Jodek potasu G.L. Pharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Jodek potasu G.L. Pharma i w jakim celu się go stosuje

Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę.

W trakcie uszkodzeń reaktorów jądrowych może dojść do emisji radioaktywnego jodu. W przypadku skażenia, radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu (np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Jodek potasu G.L. Pharma Kiedy nie przyjmować leku Jodek potasu G.L. Pharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy, objawiająca się wytwarzaniem zbyt dużej ilości hormonów tarczycy,

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią,

-    jeśli u pacjenta występują choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Jodek potasu G.L. Pharma należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia,

-    w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu). Podanie leku Jodek potasu G.L. Pharma może pogorszyć ten stan,

-    jeśli u pacjenta stosuje się lub stosowane było w przeszłości leczenie chorób tarczycy,

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczona autonomia tarczycy,

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek,

-    w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym związanego,

-    jeśli pacjent jest odwodniony lub występują u niego skurcze spowodowane upałem,

-    w przypadku przyjmowania leków wymienionych w punkcie „Inne leki i lek Jodek potasu G.L. Pharma”.

Z noworodkiem w wieku kilku tygodni, po podaniu leku Jodek potasu G.L. Pharma należy zgłosić się do lekarza tak szybko jak to możliwe, w celu skontrolowania czynności tarczycy.

Jeżeli choć jedno z powyższych uwarunkowań stosuje się do pacjenta, należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne leki i lek Jodek potasu G.L. Pharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy pamiętać, że informacja ta dotyczy również leków przyjmowanych niedawno.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki hamujące czynność tarczycy; w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem Jodek potasu G.L. Pharma stan pacjenta musi być ściśle monitorowany przez lekarza,

-    kaptopril lub enalapril; leki te mogą powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi,

-    chinidynę; działanie chinidyny na serce może zostać zwiększone przez lek Jodek potasu G.L. Pharma,

-    leki moczopędne oszczędzające potas jak amilorid lub triamteren; leki te mogą powodować zwiększenie stężenia potasu we krwi.

Stosowanie leku Jodek potasu G.L. Pharma może wpływać na terapię z zastosowaniem radioaktywnego jodu oraz wyniki badań tarczycy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety w ciąży mogą przyjąć maksymalnie 2 dawki (tzn. 2 tabletki dwa razy). Jeśli lek Jodek potasu G.L. Pharma jest podany w późnym okresie ciąży, zaleca się zbadać czynność tarczycy u noworodka.

Kobiety karmiące piersią mogą przyjąć maksymalnie 2 dawki (tzn. 2 tabletki dwa razy).

Jod wydzielany jest do mleka kobiecego, ale jego ilość nie jest wystarczająca, aby w pełni chronić dziecko. Dlatego należy podać jodek potasu również dziecku (patrz punkt „Jak przyjmować lek Jodek potasu G.L. Pharma”).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jodek potasu nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Jodek potasu G.L. Pharma zawiera laktozę.

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak przyjmować lek Jodek potasu G.L. Pharma

Tabletki zawierające jod należy przyjmować jedynie w przypadku katastrof jądrowych i po komunikacie odpowiednich władz np. za pośrednictwem radia lub telewizji.

Nie podejmować samodzielnie decyzji o przyjęciu leku.

Lek należy przyjmować zawsze zgodnie z instrukcjami podanymi w tej ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe (w ciągu 2 godzin) po ogłoszeniu, że wystąpiło skażenie radioaktywnym jodem.

Jeśli tabletki zostaną przyjęte w ciągu 4 do 6 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywnym jodem, ochrona wynosi około 50%. Po upływie 12 godzin od skażenia, przyjęcie tabletek mija się celem, ponieważ tarczyca wychwyciła już radioaktywny jod.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią, można rozkruszyć tabletki i rozprowadzić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut. Należy upewnić się, że tabletka jest całkowicie rozpuszczona przed podaniem jej dziecku.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki Dzieci od 3 do 12 lat: 1 tabletka Dzieci od miesiąca do 3 lat: pół tabletki

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: jedna czwarta tabletki Kobiety w ciąży: 2 tabletki. Jest to dawka zapewniająca ochronę również dziecku.

Karmiące piersią: 2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą przyjąć maksymalnie dwie dawki (dwa razy 2 tabletki). Noworodki mogą przyjąć tylko jedną dawkę. Dzieciom, u których wystąpiły reakcje skórne, nie należy podawać kolejnych dawek.

Stosowanie tabletek zawierających jod nie jest zalecane u osób powyżej 40 lat, ponieważ w tym wieku nie występuje zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy spowodowany działaniem radioaktywnego jodu.

Pojedyncze przyjęcie wyżej opisanych dawek chroni przed możliwym wchłonięciem radioaktywnego jodu w czasie przejścia chmury radioaktywnej.

Jeśli skażenie radioaktywnym jodem przedłuża się, wymienione powyżej dawki należy przyjmować przez cały czas trwania zagrożenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Jodek potasu G.L. Pharma

Przyjęcie większej niż podana powyżej dawki leku Jodek potasu G.L. Pharma nie zwiększa działania ochronnego.

Jeśli pacjent przyjmie za dużą dawkę leku Jodek potasu G.L. Pharma, może wystąpić zatrucie jodem z ciężkimi działaniami niepożądanymi jak zaburzenia oddychania i zaburzenia serca.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Jodek potasu G.L. Pharma, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (mogą występować u więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Wysypka skórna występująca czasowo

Częstość nieznana (częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

•    Nadczynność tarczycy (charakteryzująca się utratą wagi, zwiększonym apetytem, nietolerancją na gorąco i zwiększoną potliwością),

•    Powiększenie tarczycy z lub bez obrzęku śluzowatego (pogrubienie skóry i tkanek, szczególnie na twarzy),

•    Reakcje nadwrażliwości jak obrzęk ślinianek, ból głowy, świszczący oddech lub kaszel, zaburzenia żołądkowe.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Jodek potasu G.L. Pharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Jodek potasu G.L. Pharma

-    Substancją czynną leku jest jodek potasu.

1 tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu.

-    Pozostałe składniki leku to:

Skrobia kukurydziana,

Laktoza j ednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy,

Magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Jodek potasu G.L. Pharma i co zawiera opakowanie

Biała lub brązowo-biała, okrągła wypukła tabletka z linią podziału w kształcie krzyża na wewnętrznej stronie i nacięciami na zewnętrznej stronie.

Tabletkę można podzielić na cztery równe części.

Opakowanie zawiera blister z 2, 6, 10 lub 20 tabletkami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Al. Jana Pawła II 61 01-031 Warszawa Polska

Tel: 022/ 636 52 23; 636 53 02

Fax: 022/ 636 50 76

Ten produkt medyczny jest zarejestrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Holandia:

Bułgaria:

Cypr:

Czechy:

Estonia:

Finlandia:

Irlandia:

Islandia:

Łotwa:

Litwa:

Malta:

Polska:

Portugalia:

Rumunia:

Szwecja:

Słowacja:

Słowenia:

Wielka Brytania:

Kajodan 65 mg tabletten KaaueB ňogng G.L. Pharma 65 mg TaöaeTKH rmSroúxo Ká^ro G.L. Pharma 65 mg SroKÍa Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety Potassium iodide G.L. Pharma Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg tablettia Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets Kaliumjoöiöi G.L. Pharma 65 mg töflur Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets Jodek potasu G.L. Pharma

Iodeto de potássio G.L. Pharma 65 mg comprimidos Iodurä de potasiu G.L. Pharma 65 mg comprimate Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablet Kalijev jodid G.L. Pharma 65 mg tablete Potassium iodide 65 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Jodek potasu G.L. Pharma

Charakterystyka Jodek potasu g.l. pharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Laktoza jednowodna: 80 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Średnica: około 8,3 mm Grubość: 3,2 - 3,8 mm

Biała lub brązowo-biała, okrągła wypukła tabletka z linią podziału w kształcie krzyża na wewnętrznej stronie i nacięciami na zewnętrznej stronie.

Tabletkę można podzielić na cztery równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki produktu leczniczego Jodek potasu G.L. Pharma mogą być przyjmowane jedynie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze, np. poprzez radio lub telewizję.

Zaleca się przyjęcie tabletek w ciągu jednej godziny po usłyszeniu wezwania, jednak najbardziej korzystne działanie spodziewane jest, jeśli produkt leczniczy podany jest w ciągu dwóch godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania.

W celu łatwiejszego dostosowania dawki dla dzieci, tabletki mają linie podziału w kształcie krzyża. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla noworodków i dzieci, tabletki można rozpuścić w wodzie, syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać 6 minut.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 tabletki Dzieci od 3 do 12 lat: 1 tabletka Dzieci od miesiąca do 3 lat: pół tabletki

Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: jedna czwarta tabletki Kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki

Osoby w podeszłym wieku

Przyjmowanie tabletek z zawartością jodu przez osoby powyżej 40 lat nie jest zalecane, ponieważ w tej grupie pacjentów nie występuje zwiększone ryzyko raka tarczycy po wystawieniu na działanie radioaktywnego jodu.

Specjalne grupy pacjentów

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami nerek lub wątroby. Wydalanie jodu następuje głównie poprzez nerki, jednak na współczynnik wydalania przez nerki nie ma wpływu ani wychwyt jodu, ani poziom stężenia jodu w surowicy.

Wymienione powyżej wielkości dawek chronią przed możliwym wchłonięciem radioaktywnego jodu po wystawieniu na jego działanie poprzez oddychanie podczas przejścia chmury radioaktywnej.

Jeśli działanie radioaktywnego jodu przedłuża się, wymienione powyżej dawkowanie należy stosować codziennie w czasie występowania skażenia radioaktywnego.

Kobiety ciężarne i karmiące piersią powinny przyjąć maksymalnie dwie dawki. Noworodki nie powinny przyjąć więcej niż pojedynczą dawkę. Dzieci, u których wystąpiły reakcje skórne po przyjęciu pierwszej dawki, nie powinny przyjmować kolejnej dawki.

Jest bardzo ważne, aby przyjąć produkt leczniczy tak szybko jak to jest możliwe, w celu zapewnienia nasycenia tarczycy w przypadku wystawienie na działanie promieniowania. Przyjęcie produktu leczniczego po 4 do 6 godzinach po wystawieniu na działanie promieniowania zapewnia ochronę w 50%. Po 12 godzinach od wystawienie na działanie promieniowania, przyjęcie produktu leczniczego mija się z celem, ponieważ tarczyca wchłonęła już jod radioaktywny.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa.

Nadczynność tarczycy.

Zapalenie naczyń z hipokomplementemią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów przyjmujących leczenie tyreostatyczne należy kontynuować to leczenie i poddawać ich regularnej kontroli lekarskiej w krótkich odstępach czasu.

W przypadku podejrzenia nowotworu tarczycy, należy unikać podawania jodu. Jod wchodzi w interakcje z radioaktywnym jodem stosowanym w terapii i diagnostyce tarczycy.

Farmakologiczne dawki jodu mogą powodować powiększenie tarczycy, a co za tym idzie, zwężenie dróg oddechowych.

U pacjentów z nieleczoną autonomią tarczycy może wystąpić nadczynność tarczycy lub tyreotoksykoza.

W przypadku wystawienia na działanie radioaktywnego jodu w czasie katastrof nuklearnych, dawkowanie jodku potasu należy dobierać według planów operacyjno-ratowniczych. Należy rozważyć ryzyko i korzyści podawania stabilnego radioaktywnego jodu dla poszczególnych grup wiekowych. Kobiety w ciąży, kobiety karmiące, noworodki, niemowlęta i dzieci powinny jako pierwsze otrzymać jod. Pojedyncza dawka jodku potasu zapewnia odpowiednią ochronę na jedną dobę. W przypadku przedłużającego wystawienia na działanie promieniowania, należy podawać kolejne dawki. Zapobieganie z zastosowaniem jodku potasu zapewnia ochronę przed wdychanym i połkniętym radioaktywnym jodem. Nie stanowi ochrony przed innymi radionuklidami.

W grupie ryzyka znajdują się pacjenci z tyreotoksykozą poddawani aktualnie leczeniu lub pacjenci, którzy w przeszłości chorowali i byli leczeni.

Nadczynność tarczycy spowodowana jodem może szybciej objawiać się u pacjentów z bezobjawowym wolem guzkowym lub chorobą Gravesa, którzy nie są leczeni.

Sole potasu powinny być stosowane ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek lub nadnerczy, ciężkim odwodnieniem lub bolesnymi skurczami.

Należy zachować ostrożność, jeśli sole potasu podawane są jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, ponieważ może powodować to hiperkaliemię.

Potencjalne korzyści z zapobiegawczego podania jodu są największe u młodych. Ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy jest większe u płodu, noworodka i małego dziecka niż u dorosłego w przeliczeniu na dawkę radioaktywnego jodu.

Zapobiegawcze podanie jodku potasu zazwyczaj nie jest zalecane u dorosłych powyżej 40 lat, chyba że dawka wchłonięta zwiększa się do zagrażającej prawidłowemu funkcjonowaniu tarczycy, czyli około 5 Gy. Ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy jest bardzo małe w tej grupie, podczas gdy częstość występowania chorób tarczycy jest większe, w związku z czym ryzyko powikłań wywołanych jodkiem potasu jest wyższe.

Noworodki w pierwszych dniach życia są szczególnie narażone na działanie radioaktywnego jodu i zablokowanie czynności tarczycy przez przeciążenie jodkiem potasu. Frakcja wychwytu substancji radioaktywnych jest czterokrotnie większa niż we wszystkich innych grupach wiekowych. Tarczyca u noworodków jest szczególnie wrażliwa na nadmiar jodku potasu. Przejściowa niedoczynność tarczycy w tym wczesnym etapie rozwoju mózgu może powodować zmniejszenie zdolności intelektualnych. W przypadku podawania jodu noworodkom, należy przeprowadzać dokładną kontrolę czynności tarczycy. U noworodków, którym podawano jodek potasu w pierwszych tygodniach życia należy kontrolować poziom TSH i, jeśli konieczne, T4, a w razie potrzeby zastosować odpowiednią terapię zastępczą.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem Lapp laktazy lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jod wchodzi w interakcję z radioaktywnym jodem stosowanym w leczeniu i diagnostyce chorób tarczycy (patrz punkt 4.4).

Niektóre leki jak kaptopril i enalapril mogą powodować hiperkaliemię, która może być nasilona poprzez jednoczesne stosowanie jodku potasu.

Działanie chinidyny na serce zwiększone jest poprzez zwiększenie stężenia potasu.

Sole potasu podawane jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas jak amilorid lub triamteren, czy antagoniści aldosteronu mogą powodować hiperkaliemię (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Powtarzające się podawanie jodu podczas ciąży może spowodować zanik czynności tarczycy u płodu. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na rozrodczość. W okresie ciąży dozwolona dawka musi być ograniczona do maksymalnie dwóch. Jeśli jod podawany jest w późnym okresie ciąży, zaleca się monitorowanie czynności tarczycy u noworodka.

Karmienie piersią

Jod wydzielany jest do mleka ludzkiego w dużych ilościach, jednak ilości te są niewystarczające, aby w stopniu wystarczającym chronić dziecko. Z tego powodu dziecku należy również podać jodek potasu. Jeśli w okresie karmienia piersią konieczne jest podanie jodku potasu, nie należy podawać więcej niż dwie dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.2).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono.

4.8 Działania niepożądane

Bardzo często (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Rzadko    (>1/10000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości jak obrzęk ślinianek, ból głowy, skurcz oskrzeli i zaburzenia żołądkowo-jelitowe mogą mieć różne nasilenie (od łagodnego do ostrego) i mogą być zależne od dawki.

Zaburzenia endokrynologiczne

Częstość nieznana: Nadczynność tarczycy, choroby autoimmunologiczne (choroba Graves’a i Hashimoto), toksyczne wole guzkowe i niedoczynność tarczycy spowodowane jodem.

Odnotowano również nadczynność tarczycy, zapalenie tarczycy z lub bez obrzęku śluzowatego.

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: Przedłużające się stosowanie może powodować depresje, nerwowość, impotencję, bezsenność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: przemijająca wysypka skórna.

4.9 Przedawkowanie Objawy

Przy zatruciu jodem mogą wystąpić takie objawy jak ból głowy, ból i obrzęk ślinianek, gorączka lub zapalenie gardła, obrzęk lub zapalenie gardła, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i biegunka. Może wystąpić również obrzęk płuc.

Przyjęcie dużej dawki jodu może powodować uszkodzenie przewodu pokarmowego i uszkodzenie nerek. W przypadku zapaści krążeniowo-oddechowej należy zapewnić drożność dróg oddechowych i stabilizację krążenia. Może wystąpić obrzęk głośni powodujący zamartwicę lub zachłystowe zapalenie płuc.

W przypadku ostrego zatrucia jodem należy pacjentowi podać dużą ilość zawiesiny z mleka i skrobi.

Noworodki są szczególnie wrażliwe na przedawkowanie jodu, prawdopodobnie w związku z nierozwiniętym systemem regulacji. U noworodków, którym podawano jodek potasu w pierwszych tygodniach życia należy kontrolować poziom TSH i, jeśli konieczne, T4, a w razie potrzeby zastosować odpowiednią terapię zastępczą (patrz również punkt 4.4).

Leczenie

Jeśli nie doszło do uszkodzenia przełyku, należy rozważyć płukanie zawiesiną skrobi lub węglem aktywowanym.

Należy uzupełnić elektrolity i płyny i utrzymywać prawidłowe krążenie. Jako środek przeciwbólowy można podać petydynę (100 mg) lub morfinę (10 mg). Może okazać się konieczne przeprowadzenie tracheotomii.

Hemodializa może zredukować duże stężenie jodu w surowicy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antidota, kod ATC: V03AB21

W przypadkach katastrof jądrowych radioaktywny jod może zostać uwolniony w ogromnych ilościach. Z powodu wysokiej lotności może być łatwo zainhalowany i wchłonięty przez płuca.

Po ekspozycji na bardzo silne promieniowanie radioaktywny jod można wykryć w dużych ilościach w tarczycy, co zwiększa ryzyko lokalnego uszkodzenia. Wychwyt radioaktywnego jodu przez tarczycę można zablokować poprzez jej wysycenie dużą dawką przyjętego odpowiednio wcześnie stabilnego jodku. Dawka 130 mg (= 2 tabletki) jodku potasu zapewnia całkowite wysycenie. Ryzyko raka tarczycy po ekspozycji na radioaktywny jod jest wyższe u młodszych osób. Generalnie przyjmuje się, że największe ryzyko dotyczy płodów starszych niż 12 tygodni, noworodków i dzieci, ponieważ ich tarczyca jest w trakcie wzrostu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Doustnie podany jod jest konwertowany do nieorganicznego jodku i prawie całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Pokarm opóźnia ten proces o 10-15 minut. Po doustnym przyjęciu wchłanianie jest zakończone po 2 godzinach. Po przyjęciu radioaktywnego 131I na pusty żołądek, radioaktywność w okolicy szyi jest wykrywana po około 3 minutach. Przy dobowym spożyciu jodu w ilości 150 do 250 pg fizjologiczne stężenia w surowicy u ludzi wahają się od 1 do 5 pg/l (40 to 80 nmol/l).

Dystrybucja

Jod w krążeniu ogólnym jest szybko wymieniany pomiędzy erytrocytami i płynem zewnątrzkomórkowym. Całkowita ilość nieorganicznego jodu w tej puli wynosi około 250 pg. Wychwyt jodu przez tarczycę zależy od objętości, funkcjonowania tarczycy, stężenia jodku w osoczu oraz fizjologii związanej z wiekiem. Aktywny transport jodku w tkankach zewnątrz tarczycowych, np. gruczołach ślinowych, gruczołach łzowych, splocie naczyniówkowym, ciele rzęskowym oka, skórze, łożysku, błonie śluzowej przewodu pokarmowego oraz gruczołach sutkowych w czasie laktacji, zachodzi w mniejszym stopniu.

Jod przechodzi przez barierę łożyskową i jest wychwytywany przez tarczycę płodu. Stwierdzono, że wychwyt rozpoczyna się u około 3-miesięcznych płodów. Największe stężenia stwierdza się u płodów w wieku około 6 miesięcy. U dzieci i młodzieży wychwyt jodu w tarczycy jest większy niż u dorosłych. Jednakże u starszych osób obserwuje się znaczące jego zmniejszenie.

Jeśli jod jest podawany na pusty żołądek, połowa maksymalnego wychwytu w tarczycy jest osiągana zazwyczaj po około 4 godzinach, choć u większości pacjentów proces ten zajmuje od 2,5 do 6,5 godziny.

Metabolizm

Jod ulega organifikacji w tarczycy, tj. jest utleniany i wiązany przez tyreoglobulinę. Hormony tarczycy, tyroksyna (T4) i trijodotyronina (T3), są syntetyzowane poprzez oksydatywną kondensację jodowanej monojodotyrozyny (MIT) i dijodotyrozyny (DIT) wewnątrz kompleksu tyreoglobuliny. Sekrecja hormonów zachodzi poprzez pinocytozę, a następnie proteolityczne uwolnienie T4 i T3 z tyreoglobuliny.

Wydalanie

Zasadnicza eliminacja (95%) odbywa się przez nerki i wynosi około 30 do 40 ml/min.

Na współczynnik eliminacji nerkowej nie ma wpływu wychwyt jodu oraz ilość jodu w surowicy.

U kobiet w ciąży obserwuje się zwiększoną eliminację jodków, co może powodować niedobór jodu. Tylko niewielkie ilości jodu stwierdza się w kale (około 1% całkowitej eliminacji jodu).

Jod jest wydzielany w znamiennych ilościach (10-15% przyjętej dawki) do mleka matki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Stwierdzono, że pojedyncza wysoka dawka wykazuje działanie teratogenne u szczurów. W innym badaniu u szczurów codzienne podawanie dużej dawki jodu prowadziło do zahamowania porodu, braku laktacji i zmniejszonej aktywności macierzyńskiej. Podawanie substancji zawierających jod świniom nie dawało skutków teratogennych.

W długoterminowym badaniu, w którym szczury przez dwa lata otrzymywały jodek potasu w wodzie pitnej, obserwowano rozwój raka płaskonabłonkowego w gruczołach ślinowych.

Oprócz informacji podanych w innych punktach, nie ma dodatkowych istotnych informacji pochodzących z badań na zwierzętach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana,

Laktoza j ednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Kopolimer metakrylanu butylu zasadowy,

Magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC-PVDC/aluminium zawierający 2, 6, 10 lub 20 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące i inne wymagania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach

Austria


8.


NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


9.


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


7

Jodek potasu G.L. Pharma