+ iMeds.pl

Jodek sodu na 131 i polatom, kapsułki do diagnostyki aktywność od 1 MBq do 37 MBqUlotka Jodek sodu na 131 i polatom, kapsułki do diagnostyki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki 1-37 MBq, kapsułki twarde Substancja czynna: sodu jodek [131I]

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej nadzorującego przebieg badania,

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej nadzoruj ącemu przebieg badania.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki i w jakim celu się go stosuje?

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Jodku sodu Nal31I POLATOM, kapsułek do diagnostyki.

3.    Jak stosować Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki i w jakim celu się go stosuje

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki jest lekiem (radiofarmaceutykiem), przeznaczonym wyłącznie do diagnostyki. Kapsułki zawierające różną ilość (aktywność) promieniotwórczego jodku sodu, podawane są doustnie i służą do diagnostyki chorób tarczycy.

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, jest przeznaczony do wykonywania badań izotopowych w chorobach tarczycy. Stosowany jest do oceny zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność tarczycy), do lokalizacji tarczycy, do oceny jej wielkości i kształtu oraz oceny czynności zmian w tarczycy: guzków „zimnych" (nie gromadzących jodu), „ciepłych" (gromadzących jod w podobnym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy), „gorących"

(gromadzących jod w wyższym stopniu niż prawidłowy miąższ tarczycy).

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki może być stosowany w celu badania zachowania się radiojodu w tarczycy. Ocena wychwytu tarczycowego jodu i jego okresu półtrwania w tarczycy służyć może do obliczeń dozymetrycznych dawki terapeutycznej radiojodu.

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki stosowany jest u pacjentów leczonych z powodu raka zróżnicowanego tarczycy w celu identyfikacji pozostałości tarczycy oraz w diagnostyce przerzutów raka.

Ze względu na zawartość promieniotwórczego izotopu jodu - 131, stosowanie tego leku wiąże się z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Lekarz uznał, że korzyści wynikające z przeprowadzonego badania przewyższają potencjalne ryzyko związane z promieniowaniem jonizującym.

Leku Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, nie wolno stosować:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

•    U kobiet w potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży (lub gdy ciąża nie została wykluczona),

•    U kobiet karmiących piersią,

Leku Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, nie należy stosować:

• W diagnostyce u dzieci poniżej 10 roku życia,

• W badaniu scyntygraficznym tarczycy, z wyjątkiem przypadków raka tarczycy lub jeśli jod - 123 lub technet - 99m nie są dostępne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować dużą ostrożność podczas stosowania leku Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki u pacjentów z zaburzeniami połykania bądź chorobami przewodu pokarmowego powodującymi zwracanie pokarmu lub wymioty (ze względu na ryzyko niewłaściwego przyj ęcia leku oraz skażeń promieniotwórczych należy rozważyć możliwość podania jodu-131 w innej, niż kapsułki, postaci farmaceutycznej lub inną drogą niż doustna).

Podawanie leków zawieraj ących izotopy promieniotwórcze stwarza w stosunku do innych osób ryzyko narażenia na zewnętrzne promieniowanie jonizuj ące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin, potu itp. Z tego powodu należy zachować podstawowe zasady higieny.

W celu zmniejszenia dawki promieniowania pochłoniętego przez pęcherz moczowy zaleca się po podaniu leku picie, nieco większej niż przeciętnie, ilości płynów i częstsze opróżnianie pęcherza moczowego.

Przed podaniem Jodku sodu Na131I POLATOM, kapsułek do diagnostyki lekarz może zalecić:

• dietę ubogą w jod (szczególnie należy ograniczyć spożycie produktów pochodzenia morskiego),

•    unikanie leków zawierających jod (np. witamin z dodatkiem jodu, niektórych środków odkażaj ących, niektórych leków przeciwko zaćmie soczewki oka, niektórych leków wykrztuśnych, preparatów amiodaronu, niektórych środków kontrastuj ących stosowanych w badaniach radiologicznych),

•    czasowe odstawienie naturalnych bądź syntetycznych hormonów tarczycy, aby zwiększyć wychwyt jodu przez tkankę tarczycy

•    czasowe odstawienie leków przeciwtarczycowych np. zawierających tiamazol lub propyltiouracyl

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi specjaliście medycyny nuklearnej o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wiele substancji wchodzi w różnego rodzaju interakcje z jodkami. Wpływają one na mechanizmy wiązania jodków z białkami oraz ich zachowanie w organizmie. Oznacza to konieczność zapoznania się przez lekarza ze wszystkimi przyjmowanymi przez chorego lekami i podjęcia decyzji o ewentualnym odstawieniu niektórych leków przed podaniem jodku [131I] sodu.

Przed podaniem jodku [131I] sodu lekarz może zalecić dietę ubogą w jod, co powoduje zwiększenie jego wychwytu przez tkankę tarczycy. Zaleca się aby pacjent pozostał na czczo przez około 2 godziny przed i po połknięciu kapsułki zawierającej jodek [131I] sodu w celu umożliwienia dobrego wchłaniania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jodku sodu Na131I POLATOM, kapsułek do diagnostyki nie wolno stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza specjalistę medycyny nuklearnej jeśli:

-    u kobiety istnieje podejrzenie ciąży,

-    nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie,

-    kobieta karmi piersią.

W przypadku wątpliwości, konieczna jest konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny nuklearnej, nadzoruj ącym przebieg badania.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, konieczne jest poinformowanie o tym lekarza przed przyjęciem kapsułki.

W przypadku konieczności zastosowania jodku [131I] sodu u kobiety karmiącej, należy zakończyć karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych.

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki zawiera sód

Lek zawiera od 80 do 96 mg sodu w jednej kapsułce. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej.

3. Jak stosować Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki

Istniej ą ścisłe przepisy dotyczące stosowania, przekazywania i usuwania radiofarmaceutyków. Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki jest podawany wyłącznie w odpowiednich warunkach i tylko przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Osoby te podejmują specjalne środki ostrożności w celu bezpiecznego stosowania leku i będą na bieżąco informować o swoich działaniach.

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki to lek do podawania doustnego w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej.

Aktywność (dawkę) leku ustala lekarz specjalista medycyny nuklearnej. Będzie to minimalna dawka niezbędna do uzyskania oczekiwanej informacji diagnostycznej.

W zależności od rodzaju badania, zalecana aktywność promieniotwórcza kapsułek mieści się w przedziale:

•    w badaniach izotopowych przeprowadzanych u pacjentów z łagodnymi chorobami tarczycy zaleca się podanie 0,15 - 4 MBq jodku [131I] sodu.

•    w badanich u pacjentów leczonych z powodu raka zróżnicowanego tarczycy zaleca się podanie 37 - 240 MBq (zwykle 37 - 74 MBq) jodku [131I] sodu.

(MBq = megabekerel - jednostka miary radioaktywności)

Stosowanie u dzieci

Stosowanie Jodku sodu Na131I POLATOM, kapsułek do diagnostyki u dzieci musi być starannie przeanalizowane przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów. Należy pamiętać, że odległe potencjalne działania niepożądane związane z podaniem jodu (131I) u dzieci (zwłaszcza poniżej 10 roku życia) i młodzieży są bardziej prawdopodobne niż u dorosłych.

Aktywność diagnostyczna dla dzieci powinna być częścią dawki dla dorosłych i można j ą obliczyć

modyfikując aktywność dla dorosłego po wzięciu pod uwagę masy i (lub) powierzchni ciała dziecka Po podaniu Jodku sodu Na131I POLATOM, kapsułek do diagnostyki należy:

•    w celu zmniej szenia dawki promieniowania pochłoniętego przez pęcherz moczowy pić większe (około 1 - 1,5 litra więcej) niż przeciętnie ilości płynów,

• często oddawać mocz w celu usunięcia pozostałości radiofarmaceutyku z organizmu.

Podawanie leków zawieraj ących izotopy promieniotwórcze stwarza w stosunku do innych osób ryzyko narażenia na zewnętrzne promieniowanie jonizuj ące lub skażenie spowodowane izotopem zawartym w plamach moczu, wymiocin, potu, itp. W związku z tym po podaniu jodku sodu Na131I należy:

• unikać bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, a szczególnie małymi dziećmi i kobietami w ciąży przez okres czasu zalecony przez lekarza,

•    usuwać pozostałości wydalin, potu przez okres czasu zalecony przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przedawkowanie jest prawie niemożliwe, ponieważ dawka leku podawana pacjentowi jest ściśle kontrolowana przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej.

Lek jest dostarczany w kapsułkach o znanej aktywności, co ułatwia lekarzowi kontrolowanie dawki jaka ma być podana pacjentowi.

W przypadku przedawkowania lekarz może podać leki blokujące gromadzenie jodu-131 przez tarczycę lub środki wywołujące wymioty i zalecić picie większej ilości płynów i częste oddawanie moczu, aby usunąć pozostałości radiofarmaceutyku z organizmu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza specjalisty medycyny nuklearnej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane po podaniu Jodku sodu Na131I POLATOM, kapsułek do diagnostyki opisywano w pojedynczych przypadkach (dokładna częstość niemożliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych). Możliwe działania niepożądane to reakcje nadwrażliwości, nudności i wymioty.

Narażenie na promieniowanie jonizujące może prowadzić do zwiększonej zachorowalności na nowotwory, bądź też prowadzić do powstania wad dziedzicznych. Obecne dowody wskazuj ą jednak na małe ryzyko wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza specjalistę medycyny nuklearnej nadzoruj ącego przebieg badania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Jodek sodu Na,131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki

Pacjent nie będzie musiał przechowywać tego leku.

Radiofarmaceutyki są przechowywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, w odpowiednich warunkach, w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego.

Nie stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki

Substancją czynną jest sodu jodek 131I o aktywności [1-37 MBq]

Pozostałe składniki to:

Sodu węglan Sodu wodorowęglan Disodu wodorofosforan dwuwodny Sodu tiosiarczan pięciowodny Kapsułka żelatynowa twarda

Jak wygląda Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki i co zawiera opakowanie

Kapsułki żelatynowe dla celów diagnostycznych dostarczane są w następuj ących opakowaniach bezpośrednich:

Pierwszy rodzaj opakowania:

Fiolka polipropylenowa zamknięta polietylenowym korkiem i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. W jednej fiolce można umieścić do 10 kapsułek o tej samej aktywności. Do każdego opakowania dołączane jest świadectwo radiofarmaceutyku.

Drugi rodzaj opakowania:

Fiolka polipropylenowa zamknięta polipropylenowym korkiem wyposażonym w absorbent jodu i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułki oraz świadectwo radiofarmaceutyku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@,polatom.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Radiofarmaceutyk jest dostarczany w postaci kapsułek o aktywności zgodnej z zamówieniem (aktywność wyznaczana jest na godz. 12°° w dniu kalibracji).

Podczas obsługi oraz podawania produktu leczniczego, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Sposób otwierania opakowania z produktem radioaktywnym:

Pierwszy rodzaj opakowania

1. Sprawdzić radioaktywność i datę kalibracji, umieszczoną na opakowaniu zewnętrznym.

2.    Wyjąć metalową puszkę z tekturowego pudełka i zerwać jej górną pokrywę

3.    Wyj ąć górną czę ść wkładki styropianowej.

4.    Wyjąć pojemnik osłonowy z kapsułką.

5.    Zdj ąć górną pokrywę ołowianego poj emnika osłonowego.

6.    Zdjąć plastikową przykrywkę z fiolki polipropylenowej umieszczonej wewnątrz pojemnika ołowianego.

7.    Wyjmować pojedynczo kapsułki z fiolki przy pomocy pęsety.

Drugi rodzaj opakowania:

1.    Sprawdzić radioaktywność i datę kalibracji, umieszczoną na opakowaniu zewnętrznym.

2. Wyj ąć metalową puszkę z tekturowego pudełka i zerwać jej górną pokrywę

3.    Wyjąć górną część wkładki styropianowej.

4.    Wyjąć pojemnik osłonowy z kapsułką.

5. Rozerwać papierowo - foliowe opakowanie aplikatora a następnie wyjąć aplikator.

6.    Otworzyć pojemnik osłonowy z kapsułką. W tym celu odkręcić pokrywę pojemnika przytrzymując dolną jego część. Fiolka wraz z kapsułką powinna pozostawać w pojemniku osłonowym.

7.    Połączyć fiolkę z aplikatorem. W tym celu aplikator należy wkręcić do fiolki zawierającej kapsułkę.

8.    W trakcie podawania kapsułki zaleca się, by fiolka zawierająca kapsułkę połączona z aplikatorem była umieszczona w pojemniku osłonowym. Pacjent trzymając pojemnik osłonowy w ręku umieszcza górną część aplikatora w ustach, a następnie przechyla go tak, aby kapsułka wypadła z aplikatora do ust. W przypadkach szczególnych możliwe jest podawanie kapsułki bez pojemnika osłonowego. W tym przypadku, pacjent chwytając za aplikator, wyjmuje fiolkę zawierającą kapsułkę z pojemnika osłonowego, umieszcza górną część aplikatora w ustach i następnie przechyla go tak, aby kapsułka wypadła z aplikatora do ust.

9.    Po podaniu kapsułki aplikator wraz z fiolką należy wyrzucić do odpadów. Pojemnik osłonowy należy zwrócić producentowi.

W przypadku konieczności odłączenia fiolki od aplikatora należy fiolkę wraz z aplikatorem umieścić w pojemniku osłonowym, a następnie przytrzymuj ąc pojemnik ręką wykręcić aplikator z fiolki.

W celu wykonania pomiaru aktywności kapsułki należy umieścić górną część aplikatora w chwytaku miernika aktywności a następnie wyjąć aplikator połączony z fiolką zawierającą kapsułkę. Całość umieścić w mierniku aktywności. Po zakończeniu pomiaru fiolkę wraz z aplikatorem umieścić w pojemniku osłonowym. W razie konieczności przeniesienia kapsułki po pomiarze do innego pomieszczenia należy odłączyć aplikator od fiolki w sposób opisany powyżej. Po odłączeniu aplikatora pojemnik przykryć pokrywą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

6/6

Jodek sodu Na 131 I Polatom, kapsułki do diagnostyki

Charakterystyka Jodek sodu na 131 i polatom, kapsułki do diagnostyki

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki.

Kapsułki twarde, 1-37 MBq.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka twarda zawiera sodu jodek [131I] (Natrii iodidi (I3II)) o aktywności od 1 MBq do 37 MBq.

Promieniotwórczy izotop jodu [131I] jest otrzymywany z tlenku telluru napromieniowanego neutronami w reaktorze jądrowym lub z produktów rozszczepienia uranu. Okres półtrwania jodu-131 wynosi 8,02 dnia. Izotop ten rozpada się do stabilnego ksenonu-131 emitując promieniowanie gamma o energii 365 keV (81,7%), 637 keV (7,2%) i 284 keV (6,1%) oraz promieniowanie beta o maksymalnej energii 606 keV.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułki twarde

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt leczniczy stosowany jest w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycy (w tym ektopii), jej wielkości i kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (nie gromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w podobnym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy), „gorących” (gromadzących jod w wyższym stopniu niż prawidłowy miąższ tarczycy).

Jodek [131I] sodu może być stosowany w celu badania kinetyki radiojodu w tarczycy. Ocena wychwytu tarczycowego jodu i efektywnego okresu półtrwania jodu w tarczycy służyć może do obliczeń dozymetrycznych dawki terapeutycznej radiojodu.

Jodek [131I] sodu stosowany jest u pacjentów leczonych z powodu raka zróżnicowanego tarczycy w celu identyfikacji pozostałości tarczycy oraz w diagnostyce przerzutów raka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, to produkt leczniczy do podawania doustnego.

W diagnostyce scyntygraficznej tarczycy i w celu badania kinetyki radiojodu w tarczycy zaleca się podanie 0,15 - 4 MBq jodku [131I] sodu na 24 godziny przed badaniem. Badanie jodochwytności tarczycy wykonuje się również, w zależności od wskazań, po 4-6 h oraz w okresie kilku pierwszych dób od podania jodku [131I] sodu.

W diagnostyce u pacjentów leczonych z powodu raka zróżnicowanego tarczycy zaleca się podanie 37 -240 MBq (zwykle 37 - 74 MBq) jodku [131I] sodu. Scyntygrafię całego ciała wykonuje się zwykle po upływie 72 h (lub więcej) od podania jodku [131I] sodu.

W świetle Dyrektywy Europejskiej 97/43/Euratom i aktualnej praktyki w Europie, powyższe aktywności należy traktować jedynie jako ogólną wskazówkę. Należy zwrócić uwagę, że w każdym kraju lekarz specjalista w dziedzinie medycyny nuklearnej powinien uwzględniać diagnostyczne poziomy referencyjne (diagnostic reference level - DRL) oraz zasady określone przez lokalne przepisy. Podanie aktywności większej niż lokalne DRLs powinno być uzasadnione.

Aktywność radiofarmaceutyku podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych.

Dzieci i młodzież

Podanie produktu leczniczego u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów. Należy pamiętać, że odległe potencjalne działania niepożądane związane z podaniem jodu (131I) u dzieci (zwłaszcza poniżej 10 roku życia) i młodzieży są bardziej prawdopodobne niż u dorosłych.

Aktywność diagnostyczna dla dzieci powinna być częścią dawki dla dorosłych i można j ą obliczyć modyfikuj ąc aktywność dla dorosłego biorąc pod uwagę masę lub powierzchnię ciała dziecka w oparciu o poniższe wzory.

Aktywność dla dziecka (MBq) = aktywność dla dorosłego (MBq) x masa ciała dziecka (kg)

70 kg

2

Aktywność dla dziecka (MBq) = aktywność dla dorosłego (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m )

2

1.73 m2

Poniżej podano współczynniki do korekty aktywności diagnostycznej u dzieci wg zaleceń Grupy Pediatrycznej Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (Paediatric Task Group of EANM)

Część d

awki dla dorosłego

3 kg

=

0.1

22 kg

=

0.50

42 kg

=

0.78

4 kg

=

0.14

24 kg

=

0.53

44 kg

=

0.80

6 kg

=

0.19

26 kg

=

0.56

46 kg

=

0.82

8 kg

=

0.23

28 kg

=

0.58

48 kg

=

0.85

10 kg

=

0.27

30 kg

=

0.62

50 kg

=

0.88

12 kg

=

0.32

32 kg

=

0.65

52-54 kg

=

0.90

14 kg

=

0.36

34 kg

=

0.68

56-58 kg

=

0.92

16 kg

=

0.40

36 kg

=

0.71

60-62 kg

=

0.96

18 kg

=

0.44

38 kg

=

0.73

64-66 kg

=

0.98

20 kg

=

0.46

40 kg

=

0.76

68 kg

=

0.99

4.3 Przeciwwskazania

Produktu leczniczy Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, nie wolno stosować:

•    U osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    U kobiet w potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży (lub gdy ciąża nie została wykluczona),

•    U kobiet karmiących piersią,

Produktu leczniczy Jodek sodu Na131I POLATOM, kapsułki do diagnostyki, nie należy stosować:

•    W diagnostyce u dzieci poniżej 10 roku życia,

•    W badaniu scyntygraficznym tarczycy, z wyjątkiem przypadków raka tarczycy lub jeśli jod - 123 lub technet - 99m nie są dostępne.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Uzasadnienie indywidualnych korzyści/ryzyka

W przypadku każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią wynikającą z zastosowania radiofarmaceutyku. Podana aktywność powinna być w każdym przypadku tak mała, jak tylko to możliwe, przy uzyskaniu oczekiwanej informacji diagnostycznej.

Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości (w tym anafilaktycznych i anafilaktoidalnych) jest po podaniu jodku [131I] sodu bardzo małe. Należy jednak mieć je na uwadze i posiadać możliwość szybkiej interwencji w takich przypadkach.

Po podaniu jodku [131I] sodu należy przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia skażeń promieniotwórczych otoczenia.

Brak doniesień o zwiększonej częstości występowania nowotworów, białaczki lub mutacji u osób, które otrzymały diagnostyczne aktywności jodku [131I] sodu.

Należy zachować szczególne środki ostrożności u pacjentów z zaburzeniami połykania bądź chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego, szczególnie zwężeniem przełyku. Pacjent powinien połknąć kapsułkę w całości popijając ją, tak by zapewnić jej pasaż do żołądka i jelita cienkiego. Należy rozważyć równoczesne podanie produktu leczniczego z grupy antagonistów receptora H2 lub inhibitorów pompy protonowej.

Niewydolność nerek

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe ustalenie wskazań u chorych z niewydolnością nerek ze względu na zwiększone napromieniowanie tych chorych związane z ograniczoną zdolnością wydalania jodu-131.

Ciąża

Ciąża, patrz punkt 4.6.

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci, patrz punkt 4.2 Przygotowanie pacjenta

Przed rozpoczęciem badania należy zalecić pacjentowi przyjmowanie większych ilości płynów, a w pierwszych godzinach po podaniu kapsułki, częstsze opróżnianie pęcherza moczowego w celu zmniejszenia napromieniowania.

Ze względu na zwolnione wchłanianie jodku [131I] sodu w obecności pokarmu w żołądku, w przypadku niektórych badań (szczególnie wczesnych pomiarów jodochwytności tarczycy) celowe może być pozostawienie pacjenta na czczo na około 2 godziny przed i około 2 godziny po doustnym podaniu radiofarmaceutyku.

W niektórych przypadkach (szczególnie u pacjentów z planowanym leczeniem jodem - 131 z powodu raka tarczycy) wskazana może być dieta z niską zawartością jodu.

Po podaniu produktu leczniczego

Ze względu na retencję 131I w organizmie po jego podaniu, wskazane może być czasowe ograniczenie bliskich kontaktów z małymi dziećmi i kobietami w ciąży, przez czas określony w odpowiednich przepisach.

Specjalne ostrzeżenia

Produkt leczniczy zawiera 80-96 mg sodu w jednej kapsułce. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów będących na diecie niskosodowej.

U pacjentów z nadwrażliwością na żelatynę i jej metabolity zalecane jest stosowanie jodku [131I] sodu w roztworze.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wiele substancji wchodzi w różnego rodzaju interakcje z jodkami. Wpływają one na mechanizmy wiązania jodków z białkami lub ich farmakokinetykę. Oznacza to konieczność zapoznania się ze wszystkimi przyjmowanymi przez chorego produktami leczniczymi i podjęcia decyzji o ewentualnym wstrzymaniu wybranej farmakoterapii przed podaniem jodku [131I] sodu.

W tabeli poniżej podano czas, na jaki należy wstrzymać podawanie niektórych substancji:

Substancja czynna

Okres na jaki należy wstrzymać podawanie wymienionej substancji, przed podaniem jodku [131I1 sodu

Produkty lecznicze blokujące czynność tarczycy np. karbimazol, metimazol, propylouracyl, nadchlorany

2-5 dni przed rozpoczęciem badania

Salicylany (duże dawki), glikokortykosteroidy, nitroprusydek sodu, nitraty, sulfobromoftaleina, doustne produkty lecznicze przeciwzakrzepowe, produkty lecznicze przeciwhistaminowe, przeciwpasożytnicze, penicyliny, sulfonamidy, tolbutamid, tiocyjanki, tiopental

1 tydzień

Fenylobutazon

1-2 tygodnie

Produkty lecznicze wykrztuśne i witaminy zawierające jod

4 tygodnie

Liotyronina

2 tygodnie

Lewotyroksyna

4 tygodnie

Amiodaron

3 - 6 miesięcy

Produkty do stosowania miejscowego zawierające związki jodu

1- 9 miesięcy

Rozpuszczalne w wodzie środki kontrastowe

1 - 2 miesiące

Nierozpuszczalne w wodzie środki kontrastowe

3 - 6 miesięcy

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

Jeżeli zachodzi konieczność podania produktu leczniczego kobiecie w wieku rozrodczym, konieczne jest ustalenie, czy nie jest ona w ciąży. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża zostanie wykluczona. W razie wątpliwości dotyczących możliwej ciąży (jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka, jeśli miesiączki są bardzo nieregularne, itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne metody diagnostyczne, bez użycia promieniowania jonizującego (jeśli takie istnieją).

Ciąża

Podanie jodku [131I] sodu jest przeciwwskazane w przypadku potwierdzonej lub podejrzewanej ciąży lub

gdy nie można jej wykluczyć (dawka pochłonięta promieniowania jonizującego, absorbowana przez macicę, wynosi 0,01-22 mGy, a gruczoł tarczowy płodu w drugim i trzecim trymestrze ciąży, intensywnie gromadzi jod).

Karmienie piersią

Przed podaniem radiofarmaceutyku kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odroczenia podania izotopu promieniotwórczego do chwili zakończenia przez matkę karmienia piersią i wybrać najkorzystniejszy sposób postępowania. W przypadku konieczności zastosowania jodku [131I] sodu u kobiety karmiącej, należy zakończyć karmienie piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych.

4.8 Działania niepożądane

Narażenie na promieniowanie jonizujące w przypadku każdego pacjenta musi być uzasadnione korzyścią wynikającą z przeprowadzonego badania. Podana radioaktywność powinna być taka, aby dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta była możliwie niska, przy uzyskaniu pożądanego efektu diagnostycznego.

Częstość występowania działań niepożądanych po podaniu produktu leczniczego przedstawiono w tabeli poniżej._

Zaburzenia układu immunologicznego:

reakcje nadwrażliwości

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne:

wrodzone zaburzenia czynności tarczycy

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Narażenie na promieniowanie jonizujące jest związane z ryzykiem wywołania chorób nowotworowych i wad wrodzonych. Obecne dowody wskazuj ą na małe prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju działań niepożądanych w przypadku badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej.

W większości badań diagnostycznych w medycynie nuklearnej dostarczona dawka promieniowania (dawka skuteczna) jest mniejsza niż 20 mSv. W przypadku jodku [131I] sodu o aktywności 1-37 MBq ten poziom jest zwykle nieco większy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy dostarczany jest w kapsułkach o znanej aktywności, co ułatwia lekarzowi

kontrolowanie dawki, jaka ma być podana pacjentowi. Lokalne przepisy mogą zobowiązywać personel wykonujący badania z użyciem radiofarmaceutyków do pomiaru aktywności każdorazowo przed ich podaniem, co dodatkowo ogranicza ryzyko przedawkowania jodku [131I] sodu.

W przypadku podania pacjentowi większej aktywności niż wskazana, należy dążyć do redukcji dawki promieniowania pochłoniętej przez pacjenta poprzez przyśpieszenie eliminacji radionuklidu z moczem (zwiększenie diurezy, częstsze oddawanie moczu). Można również próbować zmniejszyć wchłanianie jodku [131I] sodu podając środki wywołujące wymioty lub zmniejszyć gromadzenie jodu przez tarczycę podając produkty lecznicze blokujące tarczycę np. nadchloran potasu lub produkty zawierające stabilny jod (jod - 127).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: różne radiofarmaceutyki stosowane w diagnostyce tarczycy, jodek [131I] sodu. kod ATC: V09F X03

Jodek [131I] sodu, w dawkach stosowanych ze wskazań diagnostycznych, nie wykazuje jakiegokolwiek efektu farmakologicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym jodku [131I] sodu, jodki są szybko wchłaniane w górnym odcinku przewodu pokarmowego (90% w ciągu 60 minut). Farmakokinetyka jodu promieniotwórczego jest podobna jak jodu stabilnego. Po przeniknięciu do krwi jodki podlegaj ą dystrybucji w przedziale pozatarczycowym, skąd są wychwytywane głównie przez tarczycę lub wydalane poprzez nerki. Niewielkie ilości jodku [131I] sodu są wychwytywane przez ślinianki, śluzówkę żołądka, sploty naczyniowe mózgu, są też gromadzone w łożysku i wydzielane do mleka kobiet karmiących. Efektywny okres półtrwania jodu promieniotwórczego w osoczu wynosi około 12 h, podczas kiedy dla jodu zgromadzonego w tarczycy wynosi on około 6 dni. Tak więc, po podaniu jodku [131I] sodu, efektywny okres półtrwania około 40% aktywności wynosi 0,4 dnia, a pozostałych 60%, 8 dni. Z moczem wydalane jest około 37 - 75% aktywności, ze stolcem około 10%, niewielkie ilości wydalane są również z potem.

Jon 131I" jest kumulowany w tarczycy dzięki aktywnemu transportowi przez błony komórkowe gruczołu. W gruczole tarczycy jodek jest utleniany do jodu i następnie wbudowywany do reszt tyrozylowych tyreoglobuliny. W normalnych warunkach około 2% krążącego jodu radioaktywnego jest wychwytywane przez tarczycę w ciągu każdej godziny.

Szybkosc wzgledna przenikania jodu-131 do krwi z kapsulki zelatynowej

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ponieważ ilość jodu w preparacie jest niewielka w porównaniu z ilościami zwykle przyjmowanymi w pokarmie (40-500 pg/dobę), nie istnieje możliwość zatrucia.

Brak danych dotyczących zarówno toksyczności po wielokrotnym podaniu jodku sodu, jego wpływu na reprodukcję u zwierząt, jak i jego właściwości mutagennych i rakotwórczych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu węglan Sodu wodorowęglan Disodu wodorofosforan dwuwodny Sodu tiosiarczan pięciowodny Kapsułka żelatynowa twarda

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

21 dni od daty produkcji

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym ołowianym pojemniku osłonowym.

Przechowywanie radiofarmaceutyków powinno odbywać się w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji promieniotwórczych.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Kapsułki żelatynowe dla celów diagnostycznych dostarczane są w następuj ących opakowaniach bezpośrednich:

Pierwszy rodzaj opakowania:

Fiolka polipropylenowa zamknięta polietylenowym korkiem i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. W jednej fiolce można umieścić do 10 kapsułek o tej samej aktywności. Do każdego opakowania dołączane jest świadectwo radiofarmaceutyku.

Drugi rodzaj opakowania:

Fiolka polipropylenowa zamknięta polipropylenowym korkiem wyposażonym w absorbent jodu i umieszczona w ołowianym pojemniku osłonowym. Opakowanie zawiera jedną kapsułkę. Do każdego opakowania dołączany jest polipropylenowy aplikator do podawania kapsułki oraz świadectwo radiofarmaceutyku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania.

Produkty radiofarmaceutyczne mogą być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, w odpowiednich warunkach klinicznych, a ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przekazywanie i usuwanie podlegaj ą regulacjom przepisów prawnych i (lub) odpowiednim licencjom wydanym przez właściwe lokalne instytucje.

Radiofarmaceutyki powinny być przygotowane przez użytkownika w sposób zapewniający odpowiednie warunki bezpieczeństwa radiologicznego i jakości farmaceutycznej.

Podawanie radioaktywnych produktów leczniczych stwarza w stosunku do innych osób ryzyko ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie jonizuj ące lub skażenie spowodowane plamami moczu, wymiocin, potu, itp. W kontakcie z promieniowaniem jonizującym należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Tel: 22 7180700

Fax: 22 7180350

e-mail: polatom@polatom.pl

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19004

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLNIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27.07.1984 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.07.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11. DOZYMETRIA

Jod [131I] rozpada się z okresem połowicznego rozpadu 8,02 dni, emitując promieniowanie beta o maksymalnej energii 606 keV i promieniowanie gamma z najbardziej znaczącym fotonem gamma o energii 365 keV.

Dawka promieniowania pochłaniana przez pacjenta zależy od jodochwytności tarczycy.

Stosowany przez ICRP (International Commission on Radiological Protection) model służący do obliczania dawki pochłoniętej odnosi się do podania dożylnego. Ponieważ wchłanianie jodu w przewodzie pokarmowym jest szybkie i całkowite, model dożylny w tym wypadku jest odpowiedni również do podania doustnego, chociaż należy wziąć pod uwagę dodatkową dawkę promieniowania pochłoniętą przez ścianę żołądka poza dawką wynikającą z wydzielania do soku żołądkowego i śliny. Zakładając średni czas pozostawania jodku [131I] sodu w żołądku wynoszący 0,5 h, po podaniu doustnym dawka pochłonięta przez ściany żołądka wzrasta o ok. 30% w odniesieniu do modelu dożylnego. Zmiany dawek pochłoniętych przez inne narządy i tkanki są bardzo niewielkie. W przypadku zablokowania tarczycy nie zachodzi swoisty wychwyt przez żadne narządy i tkanki. Przypuszcza się, że dystrybucja jest jednolita, a połowiczny okres wydalania wynosi 8 h.

Przy 55% wychwycie przez tarczycę izotopu jodu-131 na skutek krążenia organicznego jodu i odzyskanych jodków dochodzi do wzrostu dawki dla narządów innych niż tarczyca, przewód pokarmowy i pęcherz moczowy.

Dawka promieniowania pochłonięta przez narządy niewychwytuj ące jodu jest w dużym stopniu uzależniona od zmian patofizjologicznych wywołanych przez chorobę tarczycy.

Dawki pochłonięte po podaniu jodu-131 wg Annals of the ICRP, Radiation dose to Patients from Radiofarmaceuticals. Vol.18 No.1-4, 1987, p.259-278.

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi [mGy/MBq]

(z zablokowaną tarczycą, wychwyt 0%)

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

3.7E-02

4.2E-02

6.7E-02

1.1E-01

2.0E-01

Ściany pęcherza

6.1E-01

7.5E-01

1.1E+00

1.8E+00

3.4E+00

Powierzchnia kości

3.2E-02

3.8E-02

6.1E-02

9.7E-02

1.9E-01

Piersi

3.3E-02

3.3E-02

5.2E-02

8.5E-02

1.7E-01

Przewód pokarmowy: Ściany żołądka

3.4E-02

4.0E-02

6.4E-02

1.0E-01

1.9E-01

Jelito cienkie

3.8E-02

4.7E-02

7.5E-02

1.2E-01

2.2E-01

Jelito grube - odcinek górny

3.7E-02

4.5E-02

7.0E-02

1.2E-01

2.1E-01

Jelito grube - odcinek dolny

4.3E-02

5.2E-02

8.2E-02

1.3E-01

2.3E-01

Nerki

6.5E-02

8.0E-02

1.2E-01

1.7E-01

3.1E-01

Watroba

3.3E-02

4.0E-02

6.5E-02

1.0E-01

2.0E-01

Płuca

3.1E-02

3.8E-02

6.0E-02

9.6E-02

1.9E-01

Jajniki

4.2E-02

5.4E-02

8.4E-02

1.3E-01

2.4E-01

Trzustka

3.5E-02

4.3E-02

6.9E-02

1.1E-01

2.1E-01

Szpik kostny

3.5E-02

4.2E-02

6.5E-02

1.0E-01

1.9E-01

Śledziona

3.4E-02

4.0E-02

6.5E-02

1.0E-01

2.0E-01

Jądra

3.7E-02

4.5E-02

7.5E-02

1.2E-01

2.3E-01

Tarczyca

2.9E-02

3.8E-02

6.3E-02

1.0E-01

2.0E-01

Macica

5.4 E-02

6.7E-02

1.1E-01

1.7E-01

3.0E-01

Pozostałe narządy

3.2E-02

3.9E-02

6.2E-02

1.0E-01

1.9E-01

Dawka skuteczna mSv/MBq

7.2E-02

8.8E-02

1.4E-01

2.1E-01

4.0E-01

Narażenie ściany pęcherza moczowego stanowi do 50,8% dawki skutecznej.

Blokada częściowa:

Dawka skuteczna (mSv/MBq) z niewielkim wychwytem tarczycowym jodu

wychwyt: 0.5 %

3.0 E-01

4.5 E-01

6.9 E-01

1.5 E+00

2.8 E+00

wychwyt 1.0 %

5.2 E-01

8.1 E-01

1.2 E+00

2.7 E+00

5.3 E+00

wychwyt 2.0 %

9.7 E-01

1.5 E+00

2.4 E+00

5.3 E+00

1.0 E+01

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi [mGy/MBq]

Wychwyt 15%

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

3.6E-02

4.3E-02

7.1E-02

1.1E-01

2.2E-01

Ściany pęcherza

5.2E-01

6.4E-01

9.8E-01

1.5E+00

2.9E+00

Powierzchnia kości

4.7E-02

6.7E-02

9.4E-02

1.4E-01

2.4E-01

Piersi

4.3E-02

4.3E-02

8.1E-02

1.3E-01

2.5E-01

Przewód pokarmowy: Ściany żołądka

4.6E-01

5.8E-01

8.4E-01

1.5E+00

2.9E+00

Jelito cienkie

2.8E-01

3.5E-01

6.2E-01

1.0E+00

2.0E+00

Jelito grube - odcinek górny

5.9E-02

6.5E-02

1.0E-01

1.6E-01

2.8E-01

Jelito grube - odcinek dolny

4.2E-02

5.3E-02

8.2E-02

1.3E-01

2.3E-01

Nerki

6.0E-02

7.5E-02

1.1E-01

1.7E-01

2.9E-01

Wątroba

3.2E-02

4.1E-02

6.8E-02

1.1E-01

2.2E-01

Płuca

5.3E-02

7.1E-02

1.2E-01

1.9E-01

3.3E-01

Jajniki

4.3E-02

5.9E-02

9.2E-02

1.4E-01

2.6E-01

Trzustka

5.2E-02

6.2E-02

1.0E-01

1.5E-01

2.7E-01

Szpik kostny

5.4E-02

7.4E-02

9.9E-02

1.4E-01

2.4E-01

Śledziona

4.2E-02

5.1E-02

8.1E-02

1.2E-01

2.3E-01

Jądra

2.8E-02

3.5E-02

5.8E-02

9.4E-02

1.8E-01

Tarczyca

2.1E+02

3.4E+02

5.1E+02

1.1E+03

2.0E+03

Macica

5.4E-02

6.8E-02

1.1E-01

1.7E-01

3.1E-01

Pozostałe narządy

6.5E-02

8.9E-02

1.4E-01

2.2E-01

4.0E-01

Dawka skuteczna mSv/MBq

6.6E+00

1.0E+01

1.5E+01

3.4E+01

6.2E+01

Dawka pochłonięta

na jednostkę aktywności podaną

pacjentowi

Narząd

(mGy/MBq)

Wychwyt 35%

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

4.2E-02

5.0E-02

8.7E-02

1.4E-01

2.8E-01

Ściany pęcherza

4.0E-01

5.0E-01

7.6E-01

1.2E+00

2.3E+00

Powierzchnia kości

7.6E-02

1.2E-01

1.6E-01

2.3E-01

3.5E-01

Piersi

6.7E-02

6.6E-02

1.3E-01

2.2E-01

4.0E-01

Przewód pokarmowy: Ściany żołądka

4.6E-01

5.9E-01

8.5E-01

1.5E+00

3.0E+00

Jelito cienkie

2.8E-01

3.5E-01

6.2E-01

1.0E+00

2.0E+00

Jelito grube - odcinek górny

5.8E-02

6.5E-02

1.0E-01

1.7E-01

3.0E-01

Jelito grube - odcinek dolny

4.0E-02

5.1E-02

8.0E-02

1.3E-01

2.4E-01

Nerki

5.6E-02

7.2E-02

1.1E-01

1.7E-01

2.9E-01

Wątroba

3.7E-02

4.9E-02

8.2E-02

1.4E-01

2.7E-01

Płuca

9.0E-02

1.2E-01

2.1E-01

3.3E-01

5.6E-01

Jajniki

4.2E-02

5.7E-02

9.0E-02

1.4E-01

2.7E-01

Trzustka

5.4E-02

6.9E-02

1.1E-01

1.8E-01

3.2E-01

Szpik kostny

8.6E-02

1.2E-01

1.6E-01

2.2E-01

3.5E-01

Śledziona

4.6E-02

5.9E-02

9.6E-02

1.5E-01

2.8E-01

Jądra

2.6E-02

3.2E-02

5.4E-02

8.9E-02

1.8E-01

Tarczyca

5.0E+02

7.9E+02

1.2E+03

2.6E+03

4.7E+03

Macica

5.0E-02

6.3E-02

1.0E-01

1.6E-01

3.0E-01

Pozostałe narządy

1.1E-01

1.6E-01

2.6E-01

4.1E-01

7.1E-01

Dawka skuteczna mSv/MBq

1.5E+01

2.4E+01

3.6E+01

7.8E+01

1.4E+02

Narząd

Dawka pochłonięta na jednostkę aktywności podaną pacjentowi (mGy/MBq)

Wychwyt 55%

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

4.9E-02

5.8E-02

1.1E-01

1.7E-01

3.4E-01

Ściany pęcherza

2.9E-01

3.6E-01

5.4E-01

8.5E-01

1.6E-00

Powierzchnia kości

1.1E-01

1.7E-01

2.2E-01

3.2E-01

4.8E-01

Piersi

9.1E-02

8.9E-02

1.9E-01

3.1E-01

5.6E-01

Przewód pokarmowy: Ś ciany żołądka

4.6E-01

5.9E-01

8.6E-01

1.5E-00

3.0E+00

Jelito cienkie

2.8E-01

3.5E-01

6.2E-01

1.0E+00

2.0E+00

Jelito grube - odcinek górny

5.8E-02

6.7E-02

1.1E-01

1.8E-01

3.2E-01

Jelito grube - odcinek dolny

3.9E-02

4.9E-02

7.8E-02

1.3E-01

2.4E-01

Nerki

5.1E-02

6.8E-02

1.0E-01

1.7E-01

2.9E-01

Wątroba

4.3E-02

5.8E-02

9.7E-02

1.7E-01

3.3E-01

Płuca

1.3E-01

1.8E-01

3.0E-01

4.8E-01

8.0E-01

Jajniki

4.1E-02

5.6E-02

9.0E-02

1.5E-01

2.7E-01

Trzustka

5.8E-02

7.6E-02

1.3E-01

2.1E-01

3.8E-01

Szpik kostny

1.2E-01

1.8E-01

2.2E-01

2.9E-01

4.6E-01

Śledziona

5.1E-02

6.8E-02

1.1E-01

1.7E-01

3.3E-01

Jądra

2.6E-02

3.1E-02

5.2E-02

8.7E-02

1.7E-01

Tarczyca

7.9E+02

1.2E+03

1.9E+03

4.1E+03

7.4E+03

Macica

4.6E-02

6.0E-02

9.9E-02

1.6E-01

3.0E-01

Pozostałe narządy

1.6E-01

2.4E-01

3.7E-01

5.9E-01

1.0E+00

Dawka skuteczna mSv/MBq

2.4E+01

3.7E+01

5.6E+01

1.2E+02

2.2E+02

12. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Radiofarmaceutyk jest dostarczany w postaci kapsułek o aktywności zgodnej z zamówieniem (aktywność wyznaczana jest na godz. 12°° w dniu kalibracji).

Podczas obsługi oraz podawania produktu leczniczego, należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Sposób otwierania opakowania z produktem radioaktywnym:

Pierwszy rodzaj opakowania

1.    Sprawdzić radioaktywność i datę kalibracji, umieszczoną na opakowaniu zewnętrznym.

2.    Wyjąć metalową puszkę z tekturowego pudełka i zerwać jej górną pokrywę.

3.    Wyj ąć górną część wkładki styropianowej.

4.    Wyj ąć poj emnik osłonowy z kapsułką.

5.    Zdj ąć górną pokrywę ołowianego poj emnika osłonowego.

6.    Zdjąć plastikową przykrywkę z fiolki polipropylenowej umieszczonej wewnątrz pojemnika ołowianego.

7.    Wyjmować pojedynczo kapsułki z fiolki przy pomocy pęsety.

Drugi rodzaj opakowania:

1.    Sprawdzić radioaktywność i datę kalibracji, umieszczoną na opakowaniu zewnętrznym.

2. Wyj ąć metalową puszkę z tekturowego pudełka i zerwać jej górną pokrywę

3.    Wyj ąć górną czę ść wkładki styropianowej.

4.    Wyj ąć pojemnik osłonowy z kapsułką.

5.    Rozerwać papierowo - foliowe opakowanie aplikatora a następnie wyjąć aplikator.

6. Otworzyć pojemnik osłonowy z kapsułką. W tym celu odkręcić pokrywę pojemnika przytrzymując

dolną jego część. Fiolka wraz z kapsułką powinna pozostawać w pojemniku osłonowym.

7. Połączyć fiolkę z aplikatorem. W tym celu aplikator należy wkręcić do fiolki zawierającej kapsułkę.

8.    W trakcie podawania kapsułki zaleca się, by fiolka zawierająca kapsułkę połączona z aplikatorem była umieszczona w pojemniku osłonowym. Pacjent trzymaj ąc pojemnik osłonowy w ręku umieszcza górną część aplikatora w ustach, a następnie przechyla go tak, aby kapsułka wypadła z aplikatora do ust. W przypadkach szczególnych możliwe jest podawanie kapsułki bez pojemnika osłonowego. W tym przypadku, pacjent chwytając za aplikator, wyjmuje fiolkę zawierającą kapsułkę z pojemnika osłonowego, umieszcza górną część aplikatora w ustach i następnie przechyla go tak, aby kapsułka wypadła z aplikatora do ust.

9.    Po podaniu kapsułki aplikator wraz z fiolką należy wyrzucić do odpadów. Pojemnik osłonowy należy zwrócić producentowi.

W przypadku konieczności odłączenia fiolki od aplikatora należy fiolkę wraz z aplikatorem umieścić w pojemniku osłonowym, a następnie przytrzymując pojemnik ręką wykręcić aplikator z fiolki.

W celu wykonania pomiaru aktywności kapsułki należy umieścić górną część aplikatora w chwytaku miernika aktywności a następnie wyjąć aplikator połączony z fiolką zawierającą kapsułkę. Całość umieścić w mierniku aktywności. Po zakończeniu pomiaru fiolkę wraz z aplikatorem umieścić w pojemniku osłonowym. W razie konieczności przeniesienia kapsułki po pomiarze do innego pomieszczenia należy odłączyć aplikator od fiolki w sposób opisany powyżej. Po odłączeniu aplikatora pojemnik przykryć pokrywą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z

lokalnymi przepisami.

13/13

Jodek sodu Na 131 I Polatom, kapsułki do diagnostyki