+ iMeds.pl

Jodid 200 200 mcg joduUlotka Jodid 200

Logo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Jodid 200

200 pg, tabletka

(Kalii iodidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. -Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet gdy objawy ich choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Jodid 200 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Jodid 200

3.    Jak stosować lek Jodid 200

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Jodid 200

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK JODID 200 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Dostateczne spożywanie jodu jest niezbędne do wewnątrzustrojowej syntezy hormonów tarczycy oraz do prawidłowej budowy i funkcjonowania tarczycy. Niedostateczna podaż jodu jest potencjalną przyczyną choroby, która może prowadzić do wola (rozrostu/powiększenia tarczycy), a w ciężkich przypadkach - wrodzonych zaburzeń czynności mózgu (obniżenie inteligencji). Jodid 100 / Jodid 200 dostarczają jodu i są wskazane w zapobieganiu i leczeniu niedoborów jodu.

Lek Jodid stosuje się w:

• zapobieganiu powstawania wola w przypadku niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią;

•    zapobieganiu nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznym na wolu wywołanym niedoborem jodu;

•    leczeniu wola powstałego w wyniku niedoboru jodu u noworodków, dzieci i młodzieży.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU JODID 200

Kiedy nie stosować leku Jodid 200

•    jawnej nadczynności tarczycy

•    utajonej nadczynności tarczycy, przy dawkach jodu przekraczających 150 pg/dobę

•    autonomicznego gruczolaka tarczycy oraz przy występowaniu ogniskowych i rozsianych woli guzkowych o autonomicznym wydzielaniu

•    nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Jodid 200

•    przed zastosowaniem preparatu konieczne jest ustalenie czy u chorego nie występuje obecnie ani nie stwierdzano w przeszłości nadczynności tarczycy ani wola guzkowatego.

•    przed rozpoczęciem leczenia jodem należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia rozlanego lub ogniskowego autonomicznego wydzielania hormonów tarczycy,

ponieważ w takich przypadkach podawanie jodu w dawkach przekraczających 150 pg/dobę może wywołać nadczynność tarczycy.

•    podawanie jodu może uniemożliwić planowane leczenie radioaktywnym jodem przy nadczynności tarczycy, obecności guzków autonomicznych czy w nowotworze tarczycy.

•    przy podejrzeniu nowotworu tarczycy nie należy podawać jodu.

•    jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Jodid 200 z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

   niedobór jodu nasila odpowiedź na leczenie przeciwtarczycowe w nadczynności tego gruczołu, nadmiar jodu osłabia tę odpowiedź. W związku z tym jeśli tylko można zaprzestać podawania jodu należy zrobić to przed i w trakcie leczenia nadczynności tarczycy.

•    leki przeciwtarczycowe blokuj ą organiczne wiązanie jodu w gruczole tarczowym i dlatego mogą działać jako czynniki wolotwórcze.

•    wychwyt jodu w tarczycy jest kompetycyjnie blokowany przez substancje o takim samym mechanizmie „wyłapywania” (jak nadchloran, który blokuje też wewnętrzny obieg jodu) oraz przez substancje nie transportowane, jak tiocyjanian (w stężeniach powyżej 5 mg/dl).

•    jednoczesne podawanie dużych dawek jodu, który blokuje wydzielanie hormonów w gruczole tarczowym, i litu może sprzyjać powstaniu wola i niedoczynności tarczycy.

•    duże dawki jodku potasu w połączeniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas mogą wywołać hiperkalemię.

Ciąża i okres karmienia piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią zwiększa się zapotrzebowanie na jod. Z tego względu szczególnie ważne jest przyjmowanie jodu w odpowiedniej ilości (200 pg /dobę). Jod przechodzi przez łożysko i jest wydzielany do mleka (30-krotna koncentracja). Ze względu na wysoką wrażliwość tarczycy płodu i noworodka, należy unikać podawania w ciąży i w okresie karmienia bardzo wysokich dawek jodu (rzędu mg). Wyjątkiem jest oczywiście profilaktyczne blokowanie tarczycy dużymi dawkami jodu po katastrofach nuklearnych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jod nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK JODID 200

Lek Jodid 200 należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej stosuje się następujące schematy dawkowania:

Zapobieganie powstawaniu wola w przypadku niedoboru jodu:

Niemowlęta i dzieci:

50 - 100 pg jodu/dobę Młodzież i dorośli:

100 - 200 pg jodu/dobę Okres ciąży i karmienia piersią:

200 pg jodu/dobę

Zapobieganie nawracającemu rozrostowi wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznym na wolu wywołanym niedoborem jodu:

100 - 200 pg jodu/dobę

Leczenie wola powstałego w wyniku niedoboru jodu:

Noworodki, dzieci:

100 - 200 pg jodu/dobę Młodzież:

200 pg jodu/dobę

Sposób stosowania: po posiłkach z odpowiednią ilością płynu.

Profilaktyczne podawanie tabletek z jodkiem zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia.

W terapii wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarcza 2 - 4- tygodniowe leczenie. Dzieci i młodzież zwykle wymagają podawania jodu przez 6 - 12 miesięcy, a nawet dłużej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Jodid 200

•    objawami przedawkowania toksycznego mogą być: brązowe śluzówki, wymioty, bóle brzucha i biegunka.

•    może dojść do odwodnienia i wstrząsu.

•    w rzadkich przypadkach obserwowano stenozę przełyku.

•    zgony występowały wyłącznie po przyjęciu niezwykle wysokich dawek jodu (30 - 250 ml jodyny).

•    przewlekłe przedawkowanie może prowadzić do tzw. jodzicy przebiegającej z zapaleniem spojówek, podrażnieniem śluzówek nosa, żołądka i oskrzeli.

Leczenie ostrego zatrucia polega na płukaniu żołądka, leczeniu objawowym zaburzeń wodno-elektrolitowych, leczeniu wstrząsu. W przypadku przewlekłego przedawkowania wystarczy przerwać podawanie jodu. Przy niedoczynności tarczycy wywołanej jodem zaleca się przerwanie podawania jodu i podanie hormonów tarczycy. Nadczynność tarczycy wywołana jodem leczona jest lekami przeciwtarczycowymi; w bardzo ciężkich przypadkach konieczne jest umieszczenie na oddziale intensywnej opieki medycznej, plazmafereza, a niekiedy nawet tyreoidektomia .

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku gdy w tarczycy istnieją duże ogniska wydzielania autonomicznego nie można całkowicie wykluczyć jawnej nadczynności tarczycy spowodowanej dawkami jodu przekraczającymi 150 pg /dobę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK JODID 200

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C, w opakowaniu zewnętrznym; chronić przed światłem Nie należy stosować leku Jodid 200 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Jodid 200

substancje czynna: jodek potasu

każda tabletka preparatu Jodid 200 pg zawiera 261,6 pg jodku potasu, co odpowiada 200 pg jodu substancje pomocnicze: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, celuloza w proszku, laktoza jednowodna

Jak wygląda lek Jodid 200 i co zawiera opakowanie

Okrągła tabletka o kolorze zbliżonym do białego, płaska po obu stronach, z rowkiem dzielącym po obu stronach, ze ściętymi krawędziami i napisem na górze EM 70

Rodzaj opakowania

Blistry PCW/Al lub PP/Al w tekturowym pudełku. Jeden blister zawiera 25 tabletek.

Wielkość opakowań:

-    50 tabletek (2 blistry)

-    100 tabletek (4 blistry).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 D-64293 Darmstadt Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu

odpowiedzialnego

Merck Sp.z o.o.

Al. Jerozolimski 178 02-486 Warszawa tel.53-59-700

Data opracowania ulotki:

4

Jodid 200

Charakterystyka Jodid 200

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Jodid 100, 100 pg tabletka Jodid 200, 200 pg tabletka

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: potasu jodek (Kalii iodidum)

Tabletka Jodid 100 zawiera 130,8 mikrogramów jodku potasu, równowartość 100 mikrogramów jodu Tabletka Jodid 200 zawiera 261,6 mikrogramów jodku potasu, równowartość 200 mikrogramów jodu

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka Jodid 100

Okrągła tabletka o kolorze zbliżonym do białego, płaska po obu stronach, z rowkiem dzielącym po obu stronach, ze ściętymi krawędziami i napisem na górze EM 33

Jodid 200

Okrągła tabletka o kolorze zbliżonym do białego, płaska po obu stronach, z rowkiem dzielącym po obu stronach, ze ściętymi krawędziami i napisem na górze EM 70

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    profilaktyka wola w warunkach niedoboru jodu, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią;

-    zapobieganie nawrotom wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznym usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu;

-    leczenie wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, dzieci i młodzieży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować się do zamieszczonych poniżej schematów dawkowania:

Zapobieganie powstawania wola w przypadku niedoboru jodu:

Niemowlęta i dzieci:

50 - 100 pg jodu/dobę Młodzież i dorośli:

100 - 200 pg jodu/dobę Okres ciąży i karmienia piersią:

200 pg jodu/dobę

Zapobieganie nawrotom wola po zakończeniu terapii hormonami tarczycy lub po zabiegu chirurgicznego usunięcia wola wywołanego niedoborem jodu:

100 - 200 pg jodu/dobę

Leczenie wola powstałego w wyniku niedoboru jodu:

Noworodki, dzieci:

100 - 200 pg jodu/dobę

Młodzież:

200 pg jodu/dobę

Sposób stosowania: po posiłkach z odpowiednią ilością płynu.

Profilaktyczne podawanie tabletek z jodkiem zwykle musi trwać wiele lat, często do końca życia.

W terapii wola wywołanego niedoborem jodu u noworodków, zwykle wystarcza 2 - 4- tygodniowe leczenie. Dzieci i młodzież zwykle wymagają podawania jodu przez 6 - 12 miesięcy, a nawet dłużej.

4.3    Przeciwwskazania

Jawna nadczynność tarczycy

Utajona nadczynność tarczycy, przy dawkach jodu przekraczających 150 pg/dobę Autonomiczny gruczolak tarczycy oraz ogniskowe lub rozsiane wole guzkowe o autonomicznym wydzielaniu

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed zastosowaniem preparatu Jodid należy upewnić się, czy u chorego nie występuje obecnie ani nie stwierdzano w przeszłości nadczynności tarczycy ani wola guzkowatego. Przed rozpoczęciem leczenia jodem należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę celem wykluczenia rozlanego lub ogniskowego autonomicznego wydzielania hormonów tarczycy. W takim przypadku możliwe jest wywołanie nadczynności tarczycy podawaniem jodu w dawkach większych niż 150 pg /dobę. Podawanie jodku może uniemożliwić planowane leczenie radioaktywnym jodem przy nadczynności, obecności guzków autonomicznych czy w raku tarczycy. W razie podejrzenia raka tarczycy podawania jodu należy unikać.

Preparatu Jodid nie powinni zażywać pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) czy zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji

Niedobór jodu nasila odpowiedź na leczenie przeciwtarczycowe w nadczynności tego gruczołu, nadmiar jodu osłabia tę odpowiedź. W związku z tym wszelkie, możliwe do uniknięcia, podawanie jodu należy przerwać przed i w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Leki przeciwtarczycowe blokują wiązanie jodu w gruczole tarczowym i dlatego mogą działać jako czynniki wolotwórcze. Wychwyt jodu w tarczycy jest kompetycyjnie blokowany przez substancje o takim samym mechanizmie wychwytywania (jak nadchloran, który blokuje też wewnętrzny obieg jodu) oraz przez substancje nie transportowane, jak tiocyjanian (w stężeniach powyżej 5 mg/dl).

Wychwytywanie i wewnętrzny obieg jodu w tarczycy pobudza TSH.

Jednoczesne podawanie dużych dawek jodu, który blokuje wydzielanie hormonów w gruczole tarczowym i litu może zwiększać ryzyko wola i niedoczynności tarczycy.

Duże dawki jodku potasu w połączeniu z oszczędzającymi potas lekami moczopędnymi mogą prowadzić do hiperkaliemii.

4.6    Ciąża i laktacja

W okresie ciąży i karmienia piersią zwiększa się zapotrzebowanie na jod. Z tego względu niezwykle ważna jest odpowiednia podaż tego pierwiastka (200 pg /dobę).

Jod przechodzi przez łożysko i do mleka (30-krotna koncentracja). Ze względu na wysoką wrażliwość tarczycy płodu i noworodka, należy unikać podawania w ciąży i w okresie karmienia bardzo wysokich dawek jodu (rzędu mg).

Wyjątkiem jest profilaktyczne blokowanie tarczycy dużymi dawkami jodu po katastrofach nuklearnych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Jod nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu..

4.8 Działania niepożądane

Nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku, gdy w tarczycy istnieją duże ogniska wydzielania autonomicznego nie można całkowicie wykluczyć ujawnienia się nadczynności tarczycy przy podawaniu jodu w dawkach przekraczających 150 pg /dobę.

4.9    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania mogą obejmować: brązowe śluzówki, wymioty, bóle brzucha i biegunkę. Może dojść do odwodnienia i wstrząsu. W rzadkich przypadkach obserwowano stenozę przełyku. Zgony występowały wyłącznie po przyjęciu niezwykle wysokich dawek jodu (30 - 250 ml jodyny). Przewlekłe przedawkowanie może być przyczyną tzw. jodzicy (zatrucia jodem) przebiegającej z podrażnieniem śluzówek nosa, żołądka i oskrzeli oraz spojówek oczu.

Leczenie ostrego zatrucia polega na płukaniu żołądka, wyrównywaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych, leczeniu wstrząsu i in. postępowaniu objawowym. W przypadku przewlekłego przedawkowania wystarczy przerwać podawanie jodu. Przy nadczynności tarczycy wywołanej jodem zaleca się przerwanie podawania jodu i podanie hormonów tarczycy. Tego typu nadczynność leczona jest lekami przeciwtarczycowymi; w bardzo ciężkich przypadkach konieczne jest umieszczenie na oddziale intensywnej terapii, plazmafereza, a niekiedy nawet tyreoidektomia (usunięcie tarczycy).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: jodki/leki jodkowe Kod ATC: H03CA01

Dostateczna podaż jodu jest niezbędna do endogennej syntezy hormonów tarczycy oraz do prawidłowego wyglądu i funkcjonowania tarczycy. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dorośli potrzebują 150 - 300 pg jodu/dobę. Te zalecenia do dziś nie zostały zrealizowane. Niedostateczna podaż jodu jest potencjalną przyczyną chorób: wola endemicznego, a w ciężkich przypadkach - wrodzonego matołectwa. Jodid 100 / Jodid 200 dostarczają jodu i są wskazane w zapobieganiu i leczeniu niedoborów jodu.

Po elektrochemicznym wychwycie jodu przez komórki nabłonkowe pęcherzyków tarczycowych (wysycaniu), w obecności H2O2 jako kosubstratu zachodzi utlenianie ułatwiane przez peroksydazę jodkową i powstaje jod organiczny. W tym procesie część reszt tyrozynowych glikoproteiny zwanej tyreoglobuliną zostaje ujodowana w pozycji 3, a częściowo także w pozycji 5 pierścienia aromatycznego (jodowanie).

Ujodowane reszty tyrozynowe w procesie kondensacji oksydacyjnej przechodzą w kompleks tyroninowy z jego podstawowymi produktami: tyroksyną (T4) i trójjodotyroniną (T3). Hormony tarczycy są magazynowane w postaci kompleksów tyroninowo-tyreoglobulinowych wydzielanych w procesie egzocytozy do koloidu wypełniającego pęcherzyki tarczycy.

Fizjologiczne (do ok. 300 pg) ilości jodu stosuje się jako suplementację przy niedostatecznej podaży tego pierwiastka; zapobiegają one powstawaniu wola z niedoboru jodu, normalizują rozmiary tarczycy u noworodków, dzieci i młodzieży, a także równoważą niektóre parametry biochemiczne (stosunek T3/T4, poziom TSH).

Farmakologicznie aktywne dawki jodu (więcej niż 1 mg/dobę) mogą wywierać następujące działania:

a)    efekt Wolffa-Chaikoffa: nadmiar jodu prowadzi do zahamowania organifikacji jodu w tarczycy. Długotrwały nadmiar jodu wywołuje zmniejszenie wychwytu tego pierwiastka. W warunkach patologicznych utrzymujący się efekt Wolffa-Chaikoffa może prowadzić do niedoczynności tarczycy i rozwoju wola.

b)    zmniejszenie szybkości przemian jodu wewnątrz tarczycy i szybkości rozpadu białek [nośnikowych] prowadzi do zmniejszenia uwalniania hormonów tarczycy. Efekt ten jest szczególnie

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zazwyczaj jod jest przyjmowany drogą pokarmową. Może być jednak wychwytywany także przezskómie i z jam ciała. Trzeba to brać pod uwagę zwłaszcza przy niezamierzonym przyjęciu jodu farmaceutycznego. Jod nieorganiczny jest niemal całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim, podczas gdy przez skórę wchłania się jedynie w niewielkim procencie w sposób niekontrolowany. Przeciętna objętość dystrybucji u zdrowego człowieka wynosi ok. 23 litry (38% masy ciała). Stężenie nieorganicznego jodu w surowicy w normalnych warunkach waha się od 0,1 do 05 pg/dl. Jodek jest magazynowany w tarczycy i innych tkankach, takich jak ślinianki, gruczoły piersiowe i żołądek. Stężenie jodku w ślinie, kwasie żołądkowym i mleku jest 30-krotnie wyższe niż w osoczu. Wydalanie jodu z moczem, zwyczajowo mierzone w pg/g kreatyniny stanowi wyznacznik podaży tego pierwiastka, ponieważ zazwyczaj dobrze koreluje z jego dziennym spożyciem w diecie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra Patrz 4.9 Przedawkowanie Toksyczność po długotrwałym podawaniu Patrz 4.9 Przedawkowanie

Toksyczność reprodukcyjna

Badania na zwierzętach nie wykazały żadnych efektów teratogennych. Jod przechodzi przez łożysko i - w dużych dawkach - może wywołać u płodu niedoczynność tarczycy i wole. Jod jest też wydzielany do mleka i to w dużych ilościach. Dawki terapeutyczne nie są szkodliwe dla płodu ani noworodka.

Mutagenność, rakotwórczość

Na podstawie badań w różnych układach testowych można wnioskować, że jodek potasu nie ma biologicznie znaczących właściwości mutagennych ani rakotwórczych.

Brak danych nieklinicznych o znaczeniu klinicznym dla przepisującego lek.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

stearynian magnezu celuloza mikrokrystaliczna krzemionka koloidalna bezwodna skrobia kukurydziana celuloza w proszku laktoza jednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres trwałości 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C, w opakowaniu zewnętrznym; chronić przed światłem

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PCW/Al lub PP/Al w tekturowym pudełku.

Jeden blister zawiera 25 tabletek.

Wielkość opakowań*:

-    50 tabletek (2 blistry)

-    100 tabletek (4 blistry).

* Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merck KGaA Frankfurter Str. 250 D- 64293 Darmstadt Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Jodid 100: 5113, R/0767

Jodid 200:

5114, R/0768

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Pozwolenie nr 5113 Pozwolenie nr R/0767


Pozwolenie nr 5114 Pozwolenie nr R/0768


Jodid 100: 04.05.1993 04.03.1999 30.04 2004 29.04.2005

Jodid 200: 04.05.1993 04.03.1999 29.04 2004 29.04.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Jodid 200