+ iMeds.pl

Kabud 0,25 mg/mlUlotka Kabud

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kabud, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji

Budesonidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kabud i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kabud

3.    Jak stosować lek Kabud

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kabud

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kabud i w jakim celu się go stosuje

Lek nazywa się Kabud, jest to zawiesina do nebulizacji i zawiera 0,25 mg budezonidu w 1 ml.

Budezonid należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami.

Lek Kabud jest stosowany w leczeniu astmy, która powoduje trudności w oddychaniu.

Lek Kabud jest również stosowany w leczeniu szpitalnym u niemowląt i dzieci z pseudokrupem czyli ostrym zapaleniem krtani (laryngitis subglottica).

Kabud nie jest odpowiedni do leczenia rozpoczynających się nagle trudności w oddychaniu, w tym także ostrych napadów astmy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kabud Kiedy NIE stosować leku Kabud

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na budezonid lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Kabud.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał gruźlicę;

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby;

-    Jeśli pacjent jest przeziębiony lub ma zakażenie w obrębie klatki piersiowej.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kabud należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Dzieci i młodzież

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży przyjmujących glikokortykosteroidy długotrwale.

Inne leki i Kabud

Niektóre leki mogą powodować interakcję z lekiem Kabud, w szczególności są to steroidy w tabletkach oraz zażywane obecnie lub niedawno leki przeciwko zakażeniom grzybiczym (ketokonazol lub itrakonazol), jeżeli jest to możliwe, należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków. Inne leki, które mogą powodować interakcje z budezonidem to: erytromycyna, rytonawir i sakwinawir (stosowane w leczeniu zakażeń) oraz cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajście w ciążę.

Lekarz doradzi, czy należy stosować lek Kabud w okresie ciąży.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.

Nie należy stosować budezonidu w okresie karmienia piersią chyba, że lekarz zadecyduje inaczej. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Kabud nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Kabud

Lek Kabud jest stosowany wziewnie.

Lek musi być przyjmowany z nebulizatora przez ustnik lub maskę na twarz.

Lek Kabud, zawiesinę do nebulizacji, należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Informację o tym, jakie ilości leku oraz jak często lek należy przyjmować przekaże lekarz.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawkowanie:

Astma

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i dzieci (w wieku powyżej 12 lat)

Zwykle stosowana dawka początkowa to 0,5 do 2 mg na dobę. Odpowiednią dawkę ustala lekarz. Będzie ona uzależniona od nasilenia astmy u pacjenta. Po uzyskaniu poprawy lekarz może zmniejszyć dawkę do 0,5 mg - 1 mg na dobę.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat

Zwykle stosowana dawka początkowa to 0,25 mg do 1 mg na dobę. Dzieci powinny używać nebulizatora pod nadzorem osoby dorosłej.

Jeżeli pacjent przyjmuje steroidy w tabletkach do leczenia astmy, lekarz może zmniejszyć lub zmienić liczbę przyjmowanych tabletek po rozpoczęciu stosowania leku Kabud.

Poprawa stanu zdrowia może nastąpić już po dwóch dniach od rozpoczęcia przyjmowania leku, niemniej jednak uzyskanie pełnego działania leczniczego może trwać nawet do czterech tygodni. Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się dobrze.

Pseudokrup

Zwykle stosowana dawka u niemowląt i dzieci z pseudokrupem to 2 mg budezonidu dziennie. Można podać tę dawkę w całości (4 ampułki) lub podzielić ją na dwie i podać dwie ampułki po 1 mg w

odstępie 30 minut. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin lub do uzyskania poprawy stanu pacjenta.

Instrukcja stosowania leku

•    Przygotować nebulizator do użycia zgodnie z zaleceniami producenta.

•    Oddzielić jałowy plastikowy pojemnik (ampułkę) z paska poprzez przekręcenie i pociągnięcie

(rys. A).

•    Delikatnie wstrząsnąć ampułką ruchem okrężnym.

•    Trzymając ampułkę w pozycji pionowej odkręcić zamknięcie (rys. B).

•    Wycisnąć zawartość ampułki do komory nebulizatora (rys. C).

•    Użyć nebulizatora zgodnie z zaleceniami producenta.

•    Po każdej zakończonej inhalacji należy przepłukać usta wodą. W przypadku zastosowania maski

na twarz, należy również umyć twarz.

•    Po użyciu nebulizatora należy wypłukać wszelkie ewentualne pozostałości roztworu z komory

nebulizatora.

•    Należy starannie oczyścić nebulizator. Umyć ustnik lub maskę na twarz w ciepłej wodzie z

zastosowaniem łagodnego detergentu. Starannie wypłukać i wysuszyć podłączając komorę nebulizatora do wlotu sprężonego powietrza lub kompresora.

Uwaga: Do podawania leku Kabud nie należy stosować nebulizatorów ultradźwiękowych.

v v j o

iviiiu


wie siny an t jest prze2

agłego św

w postaci

cznie do jt

dechu po z

kj I-u \J I-a tą.V/ V/    '


użytku.

UJIVOWVUXXXW XV


Nie nale Każda j ć

W razie

zostać poddane kolejnej ocenie lekarza, a lekarz może zastosować inne leczenie.


;ku Kabud leczenie powinno


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kabud

Ważne, aby lek był przyjmowany zgodnie z ulotką lub zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać lub zmniejszać dawki bez konsultacji z lekarzem.

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę.

Nigdy nie należy stosować większej dawki leku niż zalecona przez lekarza. Jeżeli objawy astmy nasilają się lub lek nie działa, tak jak poprzednio, należy poinformować o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Kabud

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o określonej porze, należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o niej przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Kabud, jeżeli wystąpią którekolwiek z opisanych poniżej objawów:

•    obrzęk twarzy, szczególnie w obrębie ust, warg, języka, oczu i uszu. Wysypka, swędzenie,

problemy skórne oraz ucisk w klatce piersiowej z trudnościami w oddychaniu. Te objawy wskazują, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna. Występuje ona rzadko, u 1 do 10 pacjentów na 10 000.

•    Nagły świszczący oddech po przyjęciu leku. Objawy te występują bardzo rzadko, u mniej niż 1 na

10 000 pacjentów.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często: występują u 1 do 10 pacjentów na 100:

•    podrażnienie jamy ustnej i gardła - wystąpienie tego działania będzie mniej prawdopodobne,

jeżeli pacjent będzie przepłukiwał jamę ustną wodą po każdorazowym przyjęciu leku.

•    kaszel

•    zakażenie w obrębie jamy ustnej i gardła powodujące trudności w przełykaniu.

Rzadko: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000:

•    reakcje skórne, w tym wysypka, świąd i zaczerwienienie

•    chrypka

•    ucisk w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu

•    obrzęk twarzy, warg i języka

•    spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży

•    niepokój, nerwowość, zmiany w zachowaniu (szczególnie u dzieci)

•    wpływ na nadnercza (mały gruczoł obok nerki)

•    siniaki

•    bezgłos

Działania niepożądane, które mogą również wystąpić, ale ich częstość jest nieznana:

•    jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku)

•    zaćma (zmętnienie soczewki oka)

•    zaburzenia snu, depresja lub uczucie niepokoju, przygnębienie, nerwowość, nadpobudliwość i rozdrażnienie (większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów u dzieci).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent jest zaniepokojony wystąpieniem któregokolwiek z powyższych objawów lub objawy te utrzymują się.

Jeśli pacjent z jakiegokolwiek innego powodu czuje się źle, należy poinformować o tym lekarza tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w pozycji pionowej.

Nie stosować leku Kabud po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, saszetce i ampułce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać ampułkę w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek może być przechowywany przez 3 miesiące po pierwszym otwarciu saszetki.

Jakiekolwiek pozostałości zawiesiny w ampułce powinny zostać niezwłocznie usunięte. Nigdy nie należy stosować ampułki zawierającej zawiesinę, która po wstrząśnięciu jest odbarwiona lub mętna. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kabud

-    Substancją czynną leku jest budezonid. Każda 2 ml ampułka zawiera 0,5 mg budezonidu (0,25 mg/ml).

-    Ponadto lek zawiera disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian i wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Kabud i co zawiera opakowanie

Każde opakowanie leku Kabud składa się z plastikowej ampułki zawierającej zawiesinę w kolorze białym do prawie białego. Zestawy po 5 ampułek w pasku są pakowane w foliową saszetkę, która jest następnie pakowana w tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań: 20, 25, 30, 40, 50 lub 60 ampułek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa, Polska tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Norton Healthcare t/a IVAX Pharmaceuticals UK Preston Brook, Runcorn, Cheshire, WA7 3FA Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia

Dania

Finlandia

Niemcy

Węgry

Irlandia

Luksemburg

Holandia

Malta

Norwegia

Polska

Rumunia

Budesonide Teva 0,5 mg/2 ml vemevelsuspensie Budesonid Teva

Budesonide Teva 0,25mg/ml sumutinsuspensio

Larbex 0,5 mg/2ml Steri-Neb Suspension für einen Vernebler

Budesonide Teva 0,5 mg/2ml szuszpenzió porlasztâsra

Budesonide Teva 0.5mg/2ml Nebuliser Suspension

Nebu-Son 0,5 mg/2 ml suspension pour inhalation par nébusliseur

Larbex Steri-Neb0,25 mg/ml vernevelsuspensie

Budesonide Teva 0.5 mg/2 ml Nebuliser Suspension

Budesonide Teva 0.25mg/ml inhalasjonsvæske til nebulisator, suspensjon

Kabud

Budesonide Teva 0,5 mg/2 ml suspensie de inhalat prin nebulizator

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2015

6

Kabud

Charakterystyka Kabud

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kabud, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 0,5 mg budezonidu (0,25 mg/ml). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do nebulizacji Zawiesina o barwie białej do białawej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Budezonid w postaci zawiesiny do nebulizacji jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz u niemowląt i dzieci w wieku od sześciu miesięcy do 12 lat.

Astma

Nebbud jest wskazany w astmie u pacjentów, u których stosowanie inhalatora ciśnieniowego z dozownikiem lub inhalatora proszkowego jest niezadowalające lub niewłaściwe.

Pseudokrup

Bardzo ciężkie zapalenie krtani - pseudokrup (laryngitis subglottica), w którym zalecana jest hospitalizacja.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Kabud u niemowląt w wieku poniżej sześciu miesięcy.

Wskazania do stosowania produktu Kabud nie dotyczą stosowania leku u niemowląt w wieku poniżej sześciu miesięcy.

Sposób podawania Podanie wziewne.

Należy zachować ostrożność podczas przygotowywania i podawania produktu leczniczego.

Kabud przeznaczony jest do podawania wziewnego. Nie należy używać ampułek częściowo zużytych, otwartych lub uszkodzonych.

Kabud należy podawać za pomocą odpowiedniego nebulizatora o konstrukcji zapewniającej wytwarzanie cząstek o właściwej wielkości pozwalającej małym kroplom na przejście do płuc. Zazwyczaj będą miały one DV(50) < 3ąm oraz DV(90) < 6ąm.

Astma

Dawka początkowa

Na początku leczenia, w okresach zaostrzenia objawów astmy lub podczas zmniejszania dawki lub odstawiania doustnych glikokortykosteroidów, zalecana dawka produktu Kabud wynosi:

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zazwyczaj stosowana dawka to 0,5 - 2,0 mg na dobę. W bardzo ciężkich przypadkach dawkę można dodatkowo zwiększyć.

Dzieci (w wieku 6 miesięcy do 12 lat): 0,25 - 1 mg na dobę. U dzieci przyjmujących doustne steroidy jako leczenie podtrzymujące można rozważyć zastosowanie większej dawki początkowej do 2,0 mg na dobę.

Dzieci muszą stosować produkt leczniczy Kabud pod nadzorem osoby dorosłej. Inhalację należy wykonywać w pozycji wyprostowanej.

Dawka podtrzymująca

Dawkę podtrzymującą należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę nasilenie choroby oraz kliniczną odpowiedź pacjenta. Po uzyskaniu pożądanego działania leczniczego dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć do najmniejszej dawki, zapewniającej skuteczną kontrolę astmy.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku i młodzież): 0,5 - 2,0 mg na dobę. W bardzo ciężkich przypadkach dawkę można dodatkowo zwiększyć.

Dzieci (w wieku 6 miesięcy do 12 lat): 0,25 - 1 mg na dobę.

Stosowanie leku raz na dobę

Stosowanie jednej dawki leku na dobę należy rozważyć u dzieci i dorosłych ze stabilną astmą lekką do umiarkowanej. Dawka podtrzymująca powinna wynosić od 0,25 mg do 1,0 mg produktu Kabud na dobę. Podawanie raz na dobę można zapoczątkować u pacjentów, którzy nie są leczeni kortykosteroidami oraz u pacjentów z dobrze kontrolowanymi objawami choroby za pomocą wziewnych steroidów. Lek stosowany raz na dobę można podawać rano lub wieczorem. Jeżeli nastąpi nasilenie objawów astmy, należy zwiększyć dawkę dobową poprzez podawanie dawki dwa razy na dobę.

Pseudokrup

Zwykle stosowana dawka u niemowląt i dzieci z pseudokrupem to 2 mg budezonidu podane w postaci nebulizacji. Można podać tę dawkę w całości lub podzielić ją na dwie i podać dwie dawki po 1 mg w odstępie 30 minut. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin lub do uzyskania poprawy stanu klinicznego.

Początek działania

Poprawa stanu klinicznego u pacjentów z astmą może nastąpić w ciągu trzech dni od rozpoczęcia leczenia budezonidem. Pełne działanie lecznicze uzyskuje się dopiero po 2 - 4 tygodniach leczenia.

Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami

Stosowanie produktu Kabud może pozwolić na zastąpienie lub zmniejszenie dawki doustnych glikokortykosteroidów przy jednoczesnym zachowaniu kontroli astmy. Więcej informacji na temat odstawiania doustnych kortykosteroidów, patrz punkt 4.4.

Jeżeli konieczne jest uzyskanie silniejszego działania leczniczego, szczególnie u pacjentów bez większego wydzielania śluzu w drogach oddechowych, zaleca się raczej zwiększenie dawki produktu Kabud niż leczenie skojarzone z doustnymi kortykosteroidami z powodu mniejszego ryzyka niepożądanych działań ogólnoustrojowych.

Zalecane dawkowanie przedstawia poniższa tabela:

Dawka (mg)

Kabud 0,5 mg/2 ml (0,25 mg/ml) Objętość (ml)

0,25

1*

0,5

2

0,75

3

1,0

4

1,5

6

2,0

8

•    Należy wymieszać z 0,9% roztworem chlorku sodu do uzyskania objętości 2 ml.

Podział dawki i możliwość mieszania z innymi substancjami

Produkt leczniczy Kabud może być mieszany z 0,9% roztworem chlorku sodu oraz z roztworami do inhalacji z nebulizatora substancji takich, jak terbutalina, salbutamol, kromoglikan sodowy lub bromek ipratropium.

Zawartość pojedynczej ampułki można dzielić w celu dostosowania dawki. Połowę zawartości ampułki należy umieścić w komorze nebulizatora i zmieszać z taką samą ilością 0,9% roztworu chlorku sodu. Aby zapewnić dokładne dawkowanie na ampułce znajduje się podziałka z oznaczeniem 1 ml. Zaleca się stosowanie strzykawki pomiarowej.

Instrukcja stosowania produktu Kabud

Produkt leczniczy Kabud należy podawać za pomocą odpowiednich nebulizatorów. Nebulizatory ultradźwiękowe nie nadają się do podawania produktu Kabud.

Dawka budezonidu dostarczonego pacjentowi różni się w zależności od zastosowanego zestawu do nebulizacji. Czas nebulizacji oraz dostarczana dawka leku zależą od prędkości nebulizacji, objętości komory nebulizatora oraz od jej napełnienia. Kabud należy podawać za pomocą nebulizatora dyszowego wyposażonego w ustnik lub odpowiednią maskę na twarz. Nebulizator powinien być podłączony do kompresora o odpowiednim przepływie powietrza (5-8 l/min), a objętość napełnienia powinna wynosić 2-4 ml. Należy poinstruować pacjentów w zakresie prawidłowego stosowania produktu Kabud.

Dzieci oraz ich opiekunów należy zachęcić oraz przeszkolić do stosowania raczej ustnika niż maski na twarz.

Instrukcja stosowania

•    Przygotować nebulizator do użycia zgodnie z instrukcjami producenta;

•    Oddzielić jedną ampułkę z paska poprzez przekręcenie i pociągnięcie;

•    Delikatnie wstrząsnąć ampułką;

•    Trzymając ampułkę w pozycji pionowej odkręcić zamknięcie;

•    Wycisnąć zawartość do komory nebulizatora;

•    Produkt Kabud dostarczany jest w ampułkach do jednorazowego użytku. W związku z tym, po

każdym zastosowaniu należy usunąć wszelkie niewykorzystane pozostałości leku oraz starannie umyć i oczyścić komorę nebulizatora. Komorę nebulizatora, ustnik i maskę na twarz należy

myć ciepłą wodą lub łagodnym detergentem. Następnie dokładnie wypłukać i osuszyć podłączając komorę nebulizatora do wlotu sprężonego powietrza lub kompresora.

•    Należy pouczyć pacjentów, aby po każdym przyjęciu przepisanej dawki płukali jamę ustną wodą

w celu zmniejszenia ryzyka grzybicy jamy ustnej i gardła.

•    Pacjentów stosujących maskę na twarz należy pouczyć, aby po każdym użyciu maski przemywali

skórę twarzy wodą w celu uniknięcia podrażnienia.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na budezonid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kabud nie jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrej duszności oraz stanu astmatycznego.

W takich przypadkach należy stosować krótko działające beta2-mimetyki i inne leki rozszerzające oskrzela.

Pacjenci nieleczeni steroidami

Działanie terapeutyczne występuje zazwyczaj w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia. U pacjentów z obfitą wydzieliną oskrzelową można zalecić początkowo krótkotrwałe leczenie skojarzone (przez około 2 tygodnie) doustnymi kortykosteroidami. Po zakończeniu terapii doustnej leczenie produktem Kabud w postaci wziewnej w monoterapii powinno być wystarczające.

Pacjenci leczeni steroidami

Zmiana leczenia z doustnych kortykosteroidów na kortykosteroidy wziewne oraz dalsze prowadzenie terapii wymaga, w takich przypadkach, zachowania szczególnej ostrożności. Przystąpienie do zmiany leczenia z doustnych kortykosteroidów na leczenie budezonidem w postaci wziewnej może nastąpić wówczas, gdy stan pacjenta jest względnie stabilny. Produkt Kabud należy podawać jednocześnie ze stosowanymi dotychczas steroidami doustnymi przez około 10 dni. Następnie dawkę tych leków należy stopniowo zmniejszać (przykładowo o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę odpowiednika na miesiąc), aż do osiągnięcia minimalnego skutecznego poziomu. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite zastąpienie doustnych kortykosteroidów produktem Kabud.

Pacjenci, u których po przejściu na leczenie kortykosteroidami wziewnymi wystąpią zaburzenia czynności kory nadnerczy, mogą wymagać leczenia uzupełniającego kortykosteroidami ogólnoustrojowymi w okresach stresu związanego np. z zabiegami chirurgicznymi, zakażeniem lub nasileniem ataków astmy. Dotyczy to również pacjentów leczonych długotrwale dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych, u których także mogą wystąpić zaburzenia czynności nadnerczy skutkujące klinicznie istotną niewydolnością kory nadnerczy. Pacjenci tacy mogą również wymagać ogólnoustrojowego leczenia kortykosteroidami w okresach ciężkich sytuacji stresowych.

Zazwyczaj ogólnoustrojowe działanie steroidów zmniejsza się podczas zmiany z leczenia doustnego na leczenie produktem Kabud, powodując objawy alergiczne lub artretyczne takie, jak zapalenie błony śluzowej nosa, wyprysk oraz ból mięśni i stawów. Należy wówczas zastosować leczenie właściwe dla tych objawów. W rzadkich przypadkach, na niewystarczającą aktywność glikokortykosteroidową mogą wskazywać takie objawy, jak zmęczenie, ból głowy, nudności i wymioty. W tych przypadkach jest niekiedy konieczne okresowe zwiększenie dawki doustnych glikokortykosteroidów.

Podobnie, jak w przypadku innych leków wziewnych, może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli z nasileniem świstów bezpośrednio po podaniu dawki. Jeśli wystąpi ciężka reakcja, należy ponownie ocenić leczenie i w razie konieczności rozpocząć leczenie alternatywne.

Jeśli pomimo dobrze kontrolowanego leczenia u pacjenta wystąpi ostry napad duszności, należy zastosować szybko działający, wziewny lek rozszerzający oskrzela i rozważyć ponowną ocenę leczenia. Jeśli pomimo zastosowania maksymalnych dawek kortykosteroidów wziewnych nie udaje się w odpowiednim stopniu opanować objawów astmy, może być konieczne zastosowanie u pacjenta krótkotrwałego leczenia kortykosteroidami działającymi ogólnoustrojowo. W takich przypadkach konieczne jest kontynuowanie leczenia kortykosteroidami wziewnymi w skojarzeniu z leczeniem ogólnoustroj owym.

Objawy ogólnoustrojowe mogą wystąpić podczas stosowania kortykosteroidów wziewnych, szczególnie w długotrwałych okresach leczenia dużymi dawkami leku. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów po zastosowaniu wziewnych glikokortykosteroidów jest dużo mniejsze niż w przypadku leczenia kortykosteroidami doustnymi. Możliwe działania ogólnoustrojowe to zespół Cushinga, wygląd jak w zespole Cushinga, zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości mineralnej kości, zaćma, jaskra a rzadziej wachlarz skutków psychologicznych i behawioralnych w tym nadaktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci).

Dlatego też ważne jest, aby zwiększać dawkę kortykosteroidu wziewnego do najmniejszej skutecznej dawki utrzymującej kontrolę objawów astmy.

Kabud nie jest wskazany do leczenia ostrych napadów astmy, w których wymagane jest zastosowanie krótko działającego leku wziewnego rozszerzającego oskrzela. W przypadku, gdy krótko działający lek rozszerzający oskrzela okaże się nieskuteczny lub pacjent będzie wymagał większej niż zwykle liczby inhalacji, należy skonsultować się z lekarzem. W takiej sytuacji należy rozważyć wzmocnienie ich stałego leczenia np. poprzez zwiększenie dawek budezonidu wziewnego, dodanie długodziałającego beta-agonisty lub zastosowanie kursu leczenia doustnym glikokortykosteroidem.

Zaburzenia czynności wątroby mogą prowadzić do spowolnienia wydalania glikokortykosteroidów. Jednakże klirens osoczowy po podaniu dożylnej dawki budezonidu pacjentom z marskością wątroby i osobom zdrowym był podobny. Po podaniu doustnym obserwowano wzrost dostępności ogólnoustrojowej budezonidu przy zaburzonej czynności wątroby w wyniku zmniejszenia metabolizmu pierwszego przejścia. Kliniczne znaczenie tej obserwacji dla przebiegu leczenia produktem Kabud nie jest znane, ponieważ brak danych dla budezonidu wziewnego, niemniej jednak można spodziewać się wzrostu stężeń w osoczu i zwiększenia ryzyka niepożądanych działań ogólnoustroj owych.

Badania in vivo wykazały, że doustne podawanie ketokonazolu i itrakonazolu (znanych inhibitorów działania izoenzymu CYP3A4 w wątrobie i błonie śluzowej jelit) powoduje zwiększenie ogólnoustrojowej ekspozycji na budezonid. Należy unikać jednoczesnego podawania ketokonazolu, inhibitorów proteazy HIV oraz innych silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 4.5 Interakcje). Jeśli nie jest to możliwe przerwa pomiędzy podaniem wchodzących w interakcje leków powinna być jak najdłuższa. Można również rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z czynną lub nieaktywną gruźlicą płuc, oraz u pacjentów z grzybiczą lub wirusową infekcją dróg oddechowych.

W celu ograniczenia ryzyka kandydozy jamy ustnej oraz chrypki należy poinstruować pacjentów, aby:

•    po każdej inhalacji płukali jamę ustną wodą w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia grzybicy

jamy ustnej i gardła;

•    po każdym użyciu maski na twarz przemywali twarz wodą w celu uniknięcia podrażnienia skóry.

Zakażenia grzybicze jamy ustnej można szybko wyleczyć stosując leki przeciwgrzybicze o działaniu miejscowym, bez konieczności przerywania leczenia produktem Kabud.

Wpływ na wzrost

Zaleca się systematyczną kontrolę wzrostu dzieci, które długotrwale przyjmują glikokortykosteroidy wziewne. Jeśli wzrost jest spowolniony, należy zweryfikować sposób leczenia zmniejszając stosowaną dawkę glikokortykosteroidów wziewnych. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu leczenia należy dokładnie rozważyć korzyści wynikające ze stosowania glikokortykosteroidu i ryzyko związane ze spowolnieniem wzrostu. Ponadto wskazana jest konsultacja z lekarzem specjalizującym się w chorobach układu oddechowego u dzieci.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Budezonid jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP3A4. W związku z tym inhibitory tego enzymu, np. ketokonazol, itrakonazol, inhibitory proteazy HIV np. rytonawir, sakwinawir mogą zwiększać ekspozycję ogólnoustrojową na budezonid patrz punkt 4.4 oraz punkt 5.2. Ponieważ nie ma danych umożliwiających dostosowanie dawek, należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków. Jeśli nie jest to możliwe, przerwa między przyjmowaniem poszczególnych leków powinna być możliwie jak najdłuższa, należy również rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu.

Inne silne inhibitory CYP3A4, takie jak erytromycyna i klarytromycyna mogą również znacząco zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Jednoczesne podawanie cymetydyny może prowadzić do nieznacznego zwiększenia stężenia budezonidu w osoczu, które jest zazwyczaj nieistotne klinicznie.

Ograniczone dane dotyczące interakcji wziewnego budezonidu w dużej dawce wskazują, że znaczne zwiększenie stężenia w osoczu (średnio cztery razy) może wystąpić, jeśli itrakonazol w dawce 200 mg raz na dobę jest podawany wziewnie z budezonidem (pojedyncza dawka 1000 pg).

Zwiększone stężenie w osoczu i nasilone działanie glikokortykosteroidów było obserwowane u kobiet leczonych estrogenami i steroidami antykoncepcyjnymi. Nie obserwowano takiego działania podczas jednoczesnego przyjmowania budezonidu i małych dawek doustnych środków antykoncepcyjnych.

Jednoczesne stosowanie budezonidu ze steroidami o działaniu ogólnoustrojowym lub podawanymi donosowo prowadzi do addytywnego działania hamującego czynność nadnerczy.

Ze względu na możliwe zahamowanie czynności kory nadnerczy, test stymulacji ACTH wykonywany w celu wykrycia niedoczynności przysadki może wskazywać fałszywe wyniki (małe wartości).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie budezonidu w okresie ciąży jest możliwe jedynie wówczas, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Rozważając leczenie, należy preferować zastosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w porównaniu z glikokortykosteroidami doustnymi, z powodu ich słabszego działania ogólnoustrojowego w dawkach wymaganych do uzyskania podobnej odpowiedzi płucnej.

Noworodki urodzone przez matki leczone budezonidem w okresie ciąży należy monitorować, czy nie występuje u nich niedoczynność kory nadnerczy.

Badania na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy mogą zwiększać możliwość zniekształceń płodów (patrz punkt 5.3). Jednakże nie dotyczy to ludzi, jeżeli budezonid jest stosowany w zalecanych dawkach, lecz leczenie wziewnym budezonidem należy regularnie oceniać i stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dane dotyczące przebiegu ciąży u 2000 kobiet wskazują, że nie zwiększa się ryzyko teratogenności związane ze stosowaniem wziewnego budezonidu.

Karmienie piersią

Budezonid przenika do mleka matki. Jednakże w przypadku stosowania budezonidu w dawkach leczniczych nie przewiduje się żadnego wpływu leku na karmione niemowlę.

Kabud można stosować w okresie karmienia piersią.

Po zastosowaniu podtrzymujących dawek budezonidu w postaci wziewnej (200 lub 400 mikrogramów dwa razy na dobę) u kobiet karmiących piersią z astmą ogólnoustrojowe narażenie na budezonid karmionych piersią dzieci było znikome.

W badaniu farmakokinetyki, szacowana dawka dobowa, którą otrzymywało niemowlę, stanowiła 0,3% dawki dobowej u matki po zastosowaniu obu powyższych dawek budezonidu, a średnie stężenie w osoczu u dzieci szacowano na poziomie 1/600 stężenia obserwowanego w osoczu matki, zakładając całkowitą biodostępność przyjętego doustnego leku u dziecka. Stężenia budezonidu w próbkach osocza dzieci były poniżej granicy oznaczalności.

Na podstawie danych dotyczących budezonidu podawanego wziewnie oraz faktu, że właściwości farmakokinetyczne budezonidu są liniowe w zakresie dawek leczniczych po podaniu donosowym, wziewnym, doustnym lub doodbytniczym, przewidywana ekspozycja u karmionego piersią dziecka jest mała.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Kabud nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów, objawów oraz zgodnie z częstością występowania.

Częstość występowania została zdefiniowana następująco: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Objawy

Częstość występowania

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza jamy ustnej i gardła

Często

Zaburzenia układu immunologicznego

Natychmiastowe i opóźnione reakcje nadwrażliwości*, w tym wysypka, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcja anafilaktyczna

Rzadko

Zaburzenia

endokrynologiczne

Przedmiotowe i podmiotowe objawy działania ogólnoustroj owego kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy i opóźnienie wzrostu**

Rzadko

Zaburzenia psychiczne

Niepokój, nerwowość, depresja, zmiany w zachowaniu (głównie u dzieci).

Rzadko

Zaburzenia snu, lęk, pobudzenie psychoruchowe, agresja

Nie znana

Zaburzenia oka

Zaćma, jaskra

Nie znana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel, podrażnienie gardła Skurcz oskrzeli, , bezgłos, chrypka

Często

Rzadko

Zaburzenia skóry i

Siniaczenie

Rzadko

Klasyfikacja układów i narządów

Objawy

Częstość występowania

tkanki podskórnej

* Dotyczy poniżej opisanych wybranych działań niepożądanych, podrażnienia skóry twarzy. ** Patrz poniżej: Dzieci i młodzież.

Opis wybranych działań niepożądanych

Zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła spowodowane są depozycją leku. Ryzyko zakażeń można zmniejszyć, gdy pacjent wykonuje inhalacje produktem Kabud przed posiłkami i płucze jamę ustną po inhalacji. W większości przypadków kandydoza odpowiada na leczenie miejscowe i nie wymaga odstawienia budezonidu.

Aby zapobiec występowaniu kaszlu, można wykonać inhalację beta2-mimetyku 5 do 10 minut przed podaniem produktu Kabud.

Zdolność przystosowania do sytuacji stresowych może być zaburzona (patrz punkt 4.4).

Podrażnienie skóry twarzy, jako przykład reakcji nadwrażliwości, wystąpiło w niektórych przypadkach po zastosowaniu nebulizatora z maską na twarz. Aby zapobiec wystąpieniu podrażnienia skóry twarzy, po zastosowaniu maski należy przemyć skórę twarzy wodą.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia płuc u pacjentów z noworozpoznaną POChP, u których leczenie rozpoczęto wziewnymi kortykosteroidami. Jednak ważona ocena 8 badań klinicznych z udziałem 4643 pacjentów z POChP leczonych budezonidem i 3643 pacjentów przydzielonych losowo do grupy otrzymującej leczenie bez wziewnych kortykosteroidów nie wykazały zwiększonego ryzyka zapalenia płuc. Wyniki z pierwszych 7 z 8 badań zostały opublikowane w metaanalizie.

Dzieci i młodzież

Ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu u dzieci i młodzieży, należy kontrolować wzrost zgodnie z punktem 4.4.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie budezonidu nie powinno stanowić problemu klinicznego, nawet jeśli przyjęto dawkę znacznie większą niż zalecana.

Leczenie

Ostre przedawkowanie: nie ma konieczności podejmowania szczególnych działań doraźnych. Należy kontynuować leczenie budezonidem w najmniejszej skutecznej dawce podtrzymującej. Prawidłowa czynność kory nadnerczy powraca samoistnie w ciągu kilku dni.

Przedawkowanie przewlekłe: należy postępować tak, jak w przypadku pacjentów leczonych wcześniej steroidami. Należy zastosować odpowiednią dawkę podtrzymującą steroidu o działaniu ogólnoustrojowym np. prednizolonu. Kiedy stan pacjenta ustabilizuje się, pacjent powinien kontynuować leczenie budezonidem wziewnym w zalecanej dawce.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewną, glikokortykosteroidy.

Kod ATC: R03B A02

Budezonid jest glikokortykosteroidem wykazującym silne miejscowe działanie przeciwzapalne, o mniejszej liczbie i nasileniu działań niepożądanych w porównaniu do kortykosteroidów doustnych.

Miejscowe działanie przeciwzapalne

Dokładny mechanizm działania glikokortykosteroidów w leczeniu astmy nie jest w pełni poznany. Prawdopodobnie ważną rolę odgrywają reakcje przeciwzapalne polegające na zahamowaniu uwalniania mediatorów zapalenia i zahamowaniu odpowiedzi immunologicznej zależnej od cytokin.

Badanie kliniczne, z udziałem pacjentów z astmą porównujące działanie budezonidu wziewnego i doustnego w dawkach zapewniających zbliżoną biodostępność ogólnoustrojową, wykazały statystycznie istotną skuteczność budezonidu wziewnego, ale nie doustnego. Dlatego też, działanie terapeutyczne standardowych dawek wziewnego budezonidu można w większości wytłumaczyć bezpośrednim jego działaniem na drogi oddechowe.

W testach prowokacyjnych wykazano, że wcześniejsze leczenie budezonidem przez cztery tygodnie powoduje mniejsze zwężenie oskrzeli we wczesnych, jak również późnych reakcjach astmatycznych.

Początek działania

Po podaniu jednej dawki wziewnego budezonidu do jamy ustnej za pomocą inhalatora proszkowego, poprawę czynności płuc obserwuje się w ciągu kilku godzin. W przypadku terapeutycznego stosowania budezonidu wziewnego podawanego za pomocą inhalatora proszkowego, poprawa czynności płuc następuje w ciągu dwóch dni od rozpoczęcia leczenia, jednakże pełne działanie terapeutyczne osiąga się dopiero po upływie około 4 tygodni.

Reaktywność dróg oddechowych

Wykazano, że budezonid zmniejsza wpływ histaminy i metacholiny na drogi oddechowe u pacjentów z nadwrażliwością oskrzeli.

Astma wywołana wysiłkiem fizycznym

Leczenie budezonidem wziewnym jest skutecznie stosowane w zapobieganiu astmie wywołanej wysiłkiem fizycznym.

Wpływ na wzrost

Ograniczone dane pochodzące z długotrwałych badań wskazują, że większość dzieci i młodzieży leczonych wziewnym budezonidem osiąga ostatecznie swój spodziewany wzrost w wieku dorosłym. Jednakże, obserwuje się początkowo niewielkie, przemijające opóźnienie wzrostu (o około 1 cm), występujące najczęściej w pierwszym roku leczenia (patrz punkt 4.4).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Budezonid przechodzi intensywny metabolizm w wątrobie i podlega przemianie do metabolitów o małej aktywności glikokortykosteroidowej. Siła działania głównych metabolitów budezonidu, 6p-hydroksybudezonidu i 16a-hydroksyprednizolonu, wynosi mniej niż 1% aktywności budezonidu. Budezonid jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP 3A4 wchodzący w skład układu enzymatycznego cytochromu P450.

W przeprowadzonym badaniu ketokonazol podawany dwa razy na dobę w dawce 100 mg zwiększał stężenie w osoczu jednocześnie podanego doustnego budezonidu (jedna dawka 10 mg) średnio 7,8-krotnie. Brak danych dotyczących interakcji budezonidu wziewnego z ketokonazolem, jednakże można spodziewać się znaczącego zwiększenia stężeń budezonidu w osoczu.

Około 90% dawki budezonidu podanego doustnie podlega dezaktywacji podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Maksymalne stężenie w osoczu po inhalacji 1 mg budezonidu za pomocą inhalatora proszkowego wynosi około 3,5 nmol/l i jest osiągane po około 20 minutach.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność budezonidu jest niska, a jej nasilenie i rodzaj są podobne jak w przypadku innych glikokortykosteroidów, w tym dipropionianu beklometazonu i acetonidu fluocynolonu.

Wyniki badań toksyczności podostrej i przewlekłej wskazują, że działania ogólnoustrojowe budezonidu są słabsze lub podobne do działań obserwowanych po podaniu innych glikokortykosteroidów i obejmują np. zmniejszony przyrost masy ciała oraz atrofię tkanek limfoidalnych czy kory nadnerczy.

Zwiększenie częstości występowania glejaków mózgu u samców szczurów, obserwowane w przeprowadzonym badaniu dotyczącym rakotwórczości, nie zostało potwierdzone w kolejnych badaniach. Częstość występowania glejaków w żadnych grupach leczonych (budezonidem, prednizolonem lub triamcynolonem) i grupach kontrolnych nie różniła się.

Podczas badań nad rakotwórczością u samców szczurów wykryto zmiany w wątrobie (pierwotne nowotwory wywodzące się z komórek wątroby) zarówno w grupie, której podawano budezonid, jak i w grupie, której podawano inne glikokortykosteroidy. Najprawdopodobniej powstawanie tych zmian jest związane z działaniem na specyficzny receptor i jest typowe dla całej grupy leków.

Dostępne doświadczenia kliniczne ze stosowania leku nie wskazują, aby budezonid lub inne glikokortykosteroidy wziewne powodowały glejaki mózgu lub pierwotne nowotwory wywodzące się z komórek wątroby u ludzi.

W badaniach wpływu na rozród prowadzonych na zwierzętach kortykosteroidy takie, jak budezonid powodowały wady rozwojowe (rozszczep podniebienia, wady rozwoju kośćca).

Jednakże doświadczalne wyniki uzyskane u zwierząt okazują się nieistotne dla ludzi przyjmujących zalecane dawki.

Wyniki badań prowadzonych na zwierzętach, w których stosowano glikokortykosteroidy w dawkach mniejszych niż teratogenne, wykazały związek stosowanych prenatalnie glikokortykosteroidów ze zwiększonym ryzykiem opóźnienia wewnątrzmacicznego rozwoju płodu, chorób układu krążenia w wieku dorosłym, trwałych zmian w ilości receptorów glikokortykosteroidowych, zmian w metabolizmie i działaniu neuroprzekaźników, a także zmian w zachowaniu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Disodu edetynian Sodu chlorek Polisorbat 80

Kwas cytrynowy jednowodny Sodu cytrynian Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po otwarciu saszetki: 3 miesiące.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Niewykorzystane pozostałości leku należy wyrzucić.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w pozycji pionowej.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Ampułki przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania po otwarciu produktu, patrz punkt 6.3.

Produkt jest jałowy do czasu otwarcia opakowania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ampułki zawierające pojedyncze dawki wykonane są z polietylenu o niskiej gęstości.

Każda ampułka zawiera 2 ml zawiesiny. Paski z pięcioma sztukami opakowań jednostkowych pakowane są w opakowania foliowe (saszetki), umieszczone w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 lub 60 ampułek do jednorazowego użytku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy Kabud może być mieszany z 0,9% roztworem chlorku sodu oraz z roztworami terbutaliny, salbutamolu, kromoglikanu sodowego lub bromku ipratropium. Mieszaninę należy zużyć w ciągu 30 minut.

Nie należy stosować ampułki, w której po wstrząśnięciu zawiesina jest odbarwiona lub mętną.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17546

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.12.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.01.2015

12

Kabud