Imeds.pl

Kalinox 50% + 50%

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony Dinitrogenii oxidum + Oxygenium

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

• Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony, i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony

3.    Jak stosować KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony, I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

KALINOX jest mieszaniną dwóch gazów medycznych (podtlenek azotu 50% oraz tlen 50%). Należy do

kategorii leków znieczulających ogólnie.

W tym stężeniu KALINOX nie daje efektu znieczulenia ogólnego.

Lek działa poprzez obniżenie wrażliwości na ból i pozwala pacjentowi być bardziej odprężonym w trakcie

niektórych zabiegów medycznych:

• Krótkie, bolesne procedury u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca, w szczególności punkcje lędźwiowe (pobieranie próbki płynu znajdującego się w kręgosłupie), biopsje szpiku (pobieranie próbek szpiku kostnego), mniejsze powierzchowne zabiegi chirurgiczne, opatrywanie oparzeń, nastawianie prostych złamań lub niektórych zwichnięć stawów obwodowych (zabieg ustawiania kości lub stawów we właściwej pozycji) oraz wkłucia żylne (pobieranie krwi), opieka medyczna w nagłych wypadkach dotyczących urazów, oparzeń i transportu.

• Zabiegi stomatologiczne u dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca oraz pacjentów odczuwających lęk przed zabiegiem lub niepełnosprawnych.

•    Poród, tylko w warunkach szpitalnych, podczas oczekiwania na znieczulenie zewnątrzoponowe oraz jeśli pacjentka odmówi takiego znieczulenia lub jeśli niemożliwe jest jego zastosowanie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KALINOX, 50% + 50%, gaz medyczny sprężony

LEKU KALINOX NIE WOLNO STOSOWAĆ w następujących przypadkach:

• Jeżeli pacjentowi podawano gaz okulistyczny (SF6, C2F6, C3F8) używany w chirurgii oka, zawsze należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł zadecydować, czy podanie leku nie narazi pacjenta na ciężkie komplikacje pooperacyjne, które mogą być spowodowane wzrostem ciśnienia wewnątrz oka.

•    Jeżeli stan pacjenta wymaga podawania czystego tlenu.

Jeżeli pacjent ma jedną z poniższych chorób:

o Podwyższone ciśnienie śródczaszkowe (wysokie ciśnienie wewnątrz głowy) o Zaburzenia świadomości (nie całkiem normalny stan świadomości) o Uraz głowy

o Odma opłucnowa (gromadzenie się powietrza pomiędzy płucem a ścianą klatki piersiowej) o Choroba obturacyjna płuc (choroba pęcherzyków płucnych skutkująca problemami z oddychaniem) o Zator gazowy (powstawanie pęcherzyków powietrza we krwi, mogące występować np. po wypadku podczas nurkowania) o Obecność powietrza w jamie brzusznej

o Stwierdzony i nieleczony niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego o Występujące od niedawna, niewyjaśnione zaburzenia neurologiczne

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek KALINOX

•    Gaz powinien być podawany przez wykwalifikowany personel. Pacjentowi NIGDY nie wolno samodzielnie obsługiwać butli zawierających lek KALINOX.

• Pomieszczenia, w których Kalinox jest często stosowany, muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację lub system wentylacyjny, aby utrzymać najmniejsze stężenie podtlenku azotu w otaczaj ącym powietrzu.

•    Podczas inhalacji należy oddychać normalnie.

•    Nie należy nakładać na twarz tłustych substancji (kremy, maści itp.) przed podawaniem leku KALINOX.

•    Skuteczność jest mniejsza u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

•    Noworodki należy nadzorować pod kątem działań niepożądanych, głównie depresji oddechowej.

• W przypadku powtarzającego się lub długotrwałego podawania leku lekarz może przepisać pacjentowi witaminę B12.

• Jeśli pacjent dorosły lub dziecko ma ostre zapalenie ucha, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Stosowanie innych leków:

• Jeżeli pacjentowi podano gaz okulistyczny (SF6, C2F6, C3F8) używany w chirurgii oka, zawsze należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł zadecydować, czy podanie leku nie narazi pacjenta na ciężkie komplikacje pooperacyjne, które mogą być spowodowane wzrostem ciśnienia wewnątrz oka.

• Skojarzenie z lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (takimi jak pochodne morfiny, benzodiazepiny i inne leki psychotropowe) zwiększa działanie nasenne. W przypadku jednoczesnego przyjmowania takich leków pacjent będzie podlegał dokładniejszej obserwacji.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach,

również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Lek KALINOX może być stosowany podczas ciąży, jeśli wymaga tego stan kliniczny.

Po krótkotrwałym podawaniu podtlenku azotu nie jest konieczne przerwanie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli pacjent musi prowadzić pojazd lub obsługiwać urządzenia po podaniu leku KALINOX (szczególnie w przypadku długotrwałego podawania), pacjent będzie znajdować się pod obserwacją, aż do ustąpienia wszystkich działań niepożądanych i odzyskania takiego samego stanu czujności jak przed leczeniem.

3. JAK STOSOWAĆ KALINOX 50% + 50% gaz medyczny, sprężony Dawkowanie

Do podawania leku KALINOX uprawniony jest wyłącznie personel medyczny. Członkowie personelu medycznego wyjaśniają pacjentowi przebieg inhalacji i będą go obserwować przez cały czas jej trwania. Możliwa jest także obecność członka rodziny lub bliskiej osoby.

Podawanie leku KALINOX zostanie natychmiast przerwane w przypadku utraty kontaktu słownego. Maksymalna skuteczność jest osiągana po co najmniej 3 minutach inhalacji.

Skuteczność ta jest mniejsza u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Sposób i droga podania

Lek musi być podawany w czystym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

KALINOX jest mieszaniną dwóch gazów medycznych wdychanych przez pacjenta przez maskę nakładaną na twarz oraz odpowiednie urządzenie.

Podczas inhalacji pacjent musi oddychać normalnie.

Po zakończeniu zabiegu maska jest zdejmowana, a pacjent musi odpocząć do momentu całkowitego ustąpienia działania leku.

Czas trwania leczenia

Czas inhalacji mieszaniny zależy od czasu trwania zabiegu i nie powinien przekraczać 60 minut ciągłej inhalacji. Jeżeli podawanie jest powtarzane, leczenie nie może trwać dłużej niż 15 dni.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku KALINOX:

Skóra pacjenta może nabrać niebieskawego odcienia (sinica); w takim przypadku członek personelu medycznego natychmiast zatrzyma podawanie leku. Jeżeli sinica nie ustąpi w bardzo krótkim czasie, pacjent będzie wentylowany za pomocą ręcznego resuscytatora - worka oddechowego wypełnionego otaczającym powietrzem lub tlenem.

Przerwanie przyjmowania leku KALINOX:

Powrót do normalnego stanu po zakończeniu inhalacji jest praktycznie natychmiastowy, bez efektów pozostałości poznieczuleniowych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, KALINOX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku, zazwyczaj ustępują w ciągu kilku minut od zakończenia inhalacji mieszaniną:

parestezje (mrowienie), głęboka sedacja (senność), zmiana nastroju lub odczuwania zmysłowego (słuchowego, wzrokowego), nieprawidłowe ruchy, najczęściej w wyniku hiperwentylacji (zbyt szybkie oddychanie podczas inhalacji), zawroty głowy, nudności, wymioty, wyczerpanie, pobudzenie, sny.

Po długotrwałej albo powtarzającej się ekspozycji:

•    Zaburzenia neurologiczne, takie jak mieloneuropatie (schorzenia rdzenia kręgowego)

   Zgłaszane były przypadki niedokrwistości megaloblastycznej z leukopenią (spadek liczby czerwonych krwinek, z jednoczesnym spadkiem liczby białych krwinek), spowodowane zahamowaniem enzymu (syntetazy metioninowej) biorącego udział w syntezie witaminy B12

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i | Produktów Biobójczych_ {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KALINOX 50% + 50% gaz medyczny sprężony

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku KALINOX po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

Chronić przed wstrząsami, upadkami, źródłami ciepła lub zapłonu, materiałami łatwopalnymi oraz złymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności niskimi temperaturami.

Pełne butle muszą być przechowywane W POZYCJI POZIOMEJ w temperaturze od 10 do 30°C przez co najmniej 48 h przed użyciem, z zamkniętymi zaworami.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera KALINOX 50% + 50% gaz medyczny sprężony Substancjami czynnymi leku sa:

Podtlenek azotu ..................................................................................................................50% (mol/mol)

Tlen..........................................................................................................................................50% (mol/mol)

Ponadto lek zawiera:

Nie dotyczy

Jak wyglada lek KALINOX 50% + 50% gaz medyczny sprężony i co zawiera zewnętrzne opakowanie?

Butle o pojemności 2 l, 5 l, 11l, 15l i 20 litrów.

Jedna 2-litrowa butla napełniona pod ciśnieniem 170 bar dostarcza 0,59 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15°C, co odpowiada 943 g.

Jedna 5-litrowa butla napełniona pod ciśnieniem 170 bar dostarcza 1,47 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15°C, co odpowiada 2358 g.

Jedna 11-litrowa butla napełniona pod ciśnieniem 170 bar dostarcza 3,23 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15°C, co odpowiada 5187 g.

Jedna 15-litrowa butla napełniona pod ciśnieniem 170 bar dostarcza 4,4 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15°C, co odpowiada 7073 g.

Jedna 20-litrowa butla napełniona pod ciśnieniem 170 bar dostarcza 5,9 m3 gazu pod ciśnieniem 1 bar w temperaturze 15°C, co odpowiada 9431 g.

Butle wykonane są ze stali lub aluminium z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia.

Standardowy kolor: biały korpus z białym uchwytem w poziome i pionowe niebieskie pasy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

AIR LIQUIDE Sante INTERNATIONAL

75, quai d’Orsay 75007 Paris - Francja

Wytwórca:

AIR LIQUIDE Sante FRANCE

Les petits Carreaux 2, avenue du Lys

94380 Boneuil sur Marne - Francja

AIR LIQUIDE MEDICAL NV

Tolhuisstraat 46 2627 Schelle - Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AUSTRIA:

BUŁGARIA:

CZECHY:

FRANCJA:

NIEMCY:

GRECJA:

WĘGRY:

WŁOCHY:

POLSKA:

RUMUNIA:

PORTUGALIA:

SŁOWACJA:


KALINOX

KALINOXAL

KALINOX

KALINOX

KALINOX

KALINOX

KALINOXAL

KALINOX

KALINOX

KALINOX

KALINOX

KALINOX


Data zatwierdzenia ulotki: lipiec 2013 r.

Następujące informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Butle zawierające równomolową mieszaninę podtlenku azotu z tlenem są przeznaczone wyłącznie do użytku medycznego.

FiO2 (zawartość tlenu w mieszaninie oddechowej) nie może być niższa niż 21%.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KALINOX

•    Personel używający butli musi być przeszkolony w stosowaniu gazów.

•    Nie używać żadnych butli, które mogły być wystawiona na działanie ujemnych temperatur.

•    Jeżeli na butli osadza się szron, nie używać butli i zwrócić ją do apteki.

•    Nie posługiwać się butlą z zaworem niezabezpieczonym pokrywą ochronną.

•    Nie używać nieszczelnych butli.

•    Nie podnosić butli za zawór.

•    Nie próbować naprawiać uszkodzonego zaworu.

•    Zabezpieczyć butle odpowiednio (łańcuchy, haki) w celu utrzymania ich W POZYCJI PIONOWEJ ZAWOREM DO GÓRY i zabezpieczenia przed przypadkowym upadkiem.

•    Nigdy nie należy używać siły w celu zamocowania butli w odpowiedniej pozycji.

OSTRZEŻENIA DLA OSOBY PODAJĄCEJ GAZ ORAZ PACJENTA

• Nie stać przodem do wylotu gazu z butli - należy zawsze stawać po przeciwnej stronie niż regulator ciśnienia, w pewnej odległości za butlą. Nie wystawiać pacjenta bezpośrednio na strumień gazu.

• Przy podłączaniu butli należy mieć czyste, niezatłuszczone ręce (bez rękawiczek i bez używania kombinerek).

• Nie używać aerozoli (lakier do włosów, dezodorant...), rozpuszczalników organicznych (alkohol, benzyna...), na materiał lub w pobliżu.

•    Nie smarować twarzy pacjenta tłustymi substancjami (wazelina, maści itp.).

UWAGA:

•    Nie smarować.

•    Nie palić.

•    Nie umieszczać w pobliżu ognia.

W szczególności:

a) Nigdy nie wprowadzać gazu do aparatu, który może zawierać materiały łatwopalne, w szczególności substancje tłuste.

b) Nigdy nie czyścić aparatury zawierającej ten gaz, a także elementów łączących, zamknięć, zaworów z użyciem materiałów łatwopalnych, w szczególności substancji tłustych.

• W przypadku wycieku zamknąć nieszczelny zawór. Dobrze przewietrzyć i ewakuować pomieszczenie.

•    W razie pożaru ryzyko zatrucia wzrasta z powodu wytwarzania spalin zawierających związki azotowe.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I OBCHODZENIA SIĘ Z BUTLAMI:

Aby zapobiec wypadkom należy przestrzegać następujących zasad:

Podłączanie:

• Butle wyposażone w zawór

o Otworzyć zawór na butli tuż przed podłączeniem regulatora ciśnienia, aby wydmuchać ewentualne zanieczyszczenia z końcówki. Połączenie butli z regulatorem ciśnienia należy utrzymywać w czystości.

o Upewnić się, że zawór bezpieczeństwa jest kompatybilny ze stosowaną mieszaniną gazów oraz że regulator ciśnienia-przepływomierza jest zaplombowany.

o Używać specjalnego regulatora ciśnienia-przepływomierza do medycznej równomolowej mieszaniny podtlenku azotu z tlenem, napełnianej pod ciśnieniem 170 bar (dwustopniowy regulator ciśnienia -przepływomierz wyposażony w L- złącze zgodnie z normą NF E 29-650).

o Używać regulatora ciśnienia z przepływomierzem umożliwiającym pomiar ciśnień do 1,5 razy wyższych od maksymalnego ciśnienia roboczego w butli.

• Butle wyposażone we wbudowany regulator ciśnienia:

o Ze względów bezpieczeństwa butle te mogą być używane tylko z przewodem zaciskanym na specjalnym złączu, z niebiesko-białym zabezpieczeniem zamykającym podłączonym do zaworu dozującego lub przepływomierza, wyposażonego w niebiesko-białe zabezpieczenie zamykające.

o Specjalne złącze do medycznej mieszaniny podtlenku azotu z tlenem powinno odpowiadać normie NF S 90-116.

o Nie dokręcać regulatora ciśnienia-przepływomierza kombinerkami, może to spowodować uszkodzenie plomby.

o Nie używać dodatkowych złączy do połączenia dwóch elementów, które fabrycznie do siebie nie pasują.

o Jeżeli w regulatorze ciśnienia osadza się szron, sprawdzić przepływ gazu (za pomocą balonika), ponieważ może to oznaczać, że regulator jest zablokowany, Przewietrzyć miejsce, gdzie mieszanina stosowana była przez dłuższy czas (pomieszczenie, pojazd itd.) i upewnić się, czy gaz może zostać usunięty w razie wypadku lub przypadkowego wycieku.

Otwieranie butli po podłączeniu

•    Postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie na głowicy butli.

•    Nie używać siły w celu otwarcia zaworu i nie otwierać zaworu całkowicie.

• Otwierać zawór powoli, stopniowo, aby uniknąć wychłodzenia mieszaniny, co może prowadzić do rozdzielenia gazów.

•    Nie należy wielokrotnie zmieniać ustawień ciśnienia w regulatorze ciśnienia.

•    Nie przenosić gazu pod ciśnieniem z jednej butli do drugiej.

Po użyciu:

• Zamknąć zawór na butli, umożliwić spadek ciśnienia odczytywanego na regulatorze ciśnienia poprzez pozostawienie otwartego przepływomierza, następnie zamknąć przepływomierz i odkręcić mocowanie regulatora ciśnienia.

•    Nigdy nie opróżniać butli całkowicie, zawsze należy utrzymać minimalne ciśnienie 10 bar.

•    Przechowywać puste butle w pozycji PIONOWEJ ZAWOREM DO GÓRY (aby zapobiec korozji spowodowanej wilgocią).

7