+ iMeds.pl

Kalium effervescens bezcukrowy 782 mg K+/3 gUlotka Kalium effervescens bezcukrowy

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należ>' zwrócić się do lekarza lub farmaceuty', gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nic należy go przekazywać innym, gdyż może

im zaszkodzić, nawet jeśli objawy choroby są takie same._


KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY

(Kalii cilras ■Kalii hydrocarbonas)

782 mg jonów potasu/3g, granulat musujący

Skład:

Jedna saszetka zawiera:

substancja czynna: 782 mg jonów potasu w postaci potasu cytrynianu (Kalii cilras) i potasu wodorowęglanu (Kalii hydrocarbonas).

substancje pomocnicze: aspartam (E 951), kw'as cytrynowy', makrogol 6000. krzemionka koloidalna bezwodna, czerwień koszenilowa (E 124), esencja cytrynowa.

Opakowanie:

20 saszetek

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Fannaceutyczno-Chemiczne .,SYNTEZA” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71 61-005 Poznaii

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Kalium cffervescens bezcukrowy

3.    Jak stosować lek Kalium efifervcscens bezcukrowy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Kalium cfifcrvcscens bezcukrowy

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY i w jakim celu się go stosuje

KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY jest lekiem zawierającym 782 mg jonów potasu w saszetce.

Potas jest głównym kationem płynu komórkowego i jednym z najważniejszych pierwiastków wchodzących w skład płynów ustrojowych. Bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych i procesach fizjologicznych, m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego i w metabolizmie węglowodanów. Wraz z jonami sodowymi i chlorkowymi wpływa na gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia osmotycznego.

Lek jest przepisywany w celu uzupełnienia niedoborów potasu niezależnie od przyczyny, w' przebiegu cukrzycy, długotrwałych biegunkach, przy7 istnieniu przetok jelitowych oraz podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy.

2.    Zanim zastosuje się lek KALIUM EFFERVESCENS BEZCUKROWY

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na składniki leku.

Nie należy stosować leku Kalium effcrvcsccns bezcukrowy gdy występuje: fenyloketonuria, hiperkaliemia.

niewydolność nerek i nadnerczy,

podczas kuracji Ickami moczopędnymi oszczędzającymi potas,

skąpomocz,

bezmocz.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z jedzeniem i piciem:

Zaleca się przy jmowanie leku w trakcie lub pod koniec posiłku.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Lek bardzo ostrożnie stosować przy silnym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek, w chorobie serca, w kurczu mięśni powodowanych pracą w wysokiej temperaturze.

Należy zachować szczególna ostrożność podając z innymi lekami zawierającymi potas.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów' z fenyloketonurią.

Stosowanie leku Kalium efłervescens bezcukrowy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami nerek powinni stosować lek Kalium effenescens bezcukrowy z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy u dzieci:

Nie podawać leku Kalium effenescens bezcukrowy dzieciom poniżej 12. roku życia.

Dawkowanie powinien ustalić lekarz.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy u osób w podeszłym wieku:

Osoby w podeszłym wieku mogą bezpiecznie stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy. Dawkowanie powinien ustalić lekarz.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Należy' zachować szczególną ostrożność szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży'. Lek Kalium cfifervcsccns bezcukrowy' należy przyjmować wyłącznic w dawkach zalecanych przez lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosow aniem każdego leku należy' poradzić się lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność szczególnie w okresie karmienia piersią. Lek Kalium effervesccns bezcukrowy należy przyjmować wyłącznic w dawkach zalecanych przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Stosowanie leku Kalium effen escens bezcukrowy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów1 i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które zostały' kupione bez recepty

Stosowanie Kalium cfifen'csccns bezcukrowy z Ickami moczopędnymi, oszczędzającymi potas, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę, indometacyną może spowodować wzrost stężenia potasu we krwi. Dicta o dużej zawartości chlorku sodowego (soli kuchennej) zwiększa wydalanie potasu.

3.    Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

Lek Kalium effervescens bezcukrowy należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować sic z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku Kalium cffcrvescens bezcukrowy to 1 lub 2 saszetki w pierwszej dawce, a następnie w zależności od niedoboru potasu, od 1 do 2 saszetki dziennic.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy niż zalecana:

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku w dawkach większych niż przepisane przez lekarza może dojść do hiperkaliemii (zwiększenia zawartości potasu we krwi), której objawami są drętwienie kończyn , osłabienie mięśniowe, paraliż, niedociśnienic. zaburzenia rytmu serca, niemiarowość. blok i zatrzymanie czynności serca. Objawy kardiotoksyczności leczy się, podając sole wapnia z jednoczesną kontrolą elektrokardiograficzną czynności serca.

W razie przyjęcia dawki większej niż przepisana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy:

Podczas regularnego stosowania, jeżeli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy' poczekać i przyjąć ją o należnej porze.

Nie należy stosowne dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. Kalium cffcncscens bezcukrowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kalium effcrvcsccns bezcukrowy jest na ogól dobrze tolerowany. Rzadko mogą wy stąpić:zaburzenia żolądkowo-jclitowe, nudności, wymioty, biegunka.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosow ania leku i zasięgnąć porady lekarza.

5.    Przechowywanie leku Kalium effervescens bezcukrowy

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy' stosować leku Kalium cfTervcsccns bezcukrowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C. Chronić od wilgoci.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaccutyczno-Chemiczne ..SYNTEZA” Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71 61 -005 Poznali Tcl. 0 61 879-20-81 Fax 0 61 876-51-79

Data opracowania ulotki:

Kalium effervescens bezcukrowy

Charakterystyka Kalium effervescens bezcukrowy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    Nazwa własna produktu leczniczego

Kalium effervescens bezcukrowy 782 mg jonów potasu/3 g granulat musu jący

2.    Skład jakościowy i ilościowy substancji    czynnej

Jedna saszetka zawiera 782 mg jonów potasu w postaci potasu cytrynianu (Kalii citras) i potasu wodorowęglanu (Kalii hydrocarbonas).

Substancje pomocnicze: aspartam 0,015 g, czerwień koszenilowa (E 124) 0,00034 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczy ch patrz punkt    6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Granulat musujący

4.    Szczegółowe dane kliniczne

4.1.    Wskazania do stosowania

Preparat potasowy jest wskazany do stosowania w stanach niedoboru potasu niezależnie od przyczyny, w długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych, podczas leczenia Ickami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. nicktóiymi Ickami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy. Może być stosowany u chorych w przebiegu cukrzycy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Najczęściej w pierwszej dawce 1 lub 2 saszetki, a następnie w zależności od niedoboru potasu: od 1 do 2 saszetek dziennie.

Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki wody i pić lekko musujący plvn.

Lek może być stosowany przez chorych na cukrzycę - nic zawiera cukru.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, fenyloketonuria, hiperkaliemia, niewydolność nerek i nadnerczy, podczas kuracji lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, skąpomocz. bczmocz.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bardzo ostrożnie stosować przy silnym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek, w' chorobie serca, w kurczu mięśni spowodowanych pracą w wysokiej temperaturze.

Należy zachować ostrożność podając z innymi Ickami zawierającymi potas.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Stosowanie z Ickami moczopędnymi, oszczędzającymi potas, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. indometacyną może spowodować wzrost stężenia potasu we krwi. Dieta o dużej zawartości chlorku sodowego (soli kuchennej) zwiększa wydalanie potasu.

Ciąża i laktacja

Zachować ostrożność w stosowaniu w czasie ciąży i laktacji, szczególnie w pierwszy m trymestrze ciąży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek nie wykazuje wpły wu na zdolności psychomotory czne. Nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane

Niekiedy mogą wy stąpić przejściowe zaburzenia żolądkowo-jelitowe. nudności, wymioty, biegunka.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może spowodować hiperkaliemię, której objawami są: parestezje kończyn, osłabienie mięśniowe, paraliż, niedociśnienie, zaburzenia ry tmu serca, niemiarowość, blok i zatrzymanie czynności serca. Objawy kardiotoksyczności leczy się podając sole wapnia z jednoczesną kontrolą elektrokardiograficzną czy nności serca.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakotcrapcutyczna: związki mineralne; preparaty' potasu: kod: ATC: A12BA02

Potas jest głównym kationem płynu wewnątrzkomórkowego i jednym z ważniejszych pierw iastków płynów' ustrojowych. Dzięki potasow i mogą zachodzić w organizmie liczne reakcje enzymatyczne i procesy' fizjologiczne, takie jak: przewodzenie nerwowe, praca serca, mięśni gładkich i prążkowanych, a także metabolizm węglowodanów.

Działa antagonistycznie w stosunku do wapnia - nadmiar potasu zatrzymuje serce w rozkurczu oraz zwiększa przepuszczalność błon komórkowych. Jako antagonista sodu zmniejsza pęcznienie komórek. Bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo - zasadowej i ciśnienia osmotyczncgo.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym preparat łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. Zawartość potasu w organizmie człowieka mieści się w granicach od 2,8 do3,5 mola (około 40 do 50 mmol/kg), z czego 95% znajduje się w przestrzeni wewnątrzkomórkowej. W przybliżeniu z przeciętną dietą spożywamy dziennie od 50 do 100 mmol potasu, z czego wydaleniu przez nerki ulega około 90%, pozostałe 10% (u chory ch z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek aż od 30 do 40%) podlega wydaleniu przez przewód pokarmowy.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Literaturowe dane niekliniczne odnośne składników produktu leczniczego nic ujawniają szczególnego ryzyka dla człowieka.

6. Szczegółowe dane farmaceutyczne

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Aspartam (E 951)

Kw as cytrynowy Makrogol 6000

Krzemionka koloidalna bezw odna Czerwień koszeni Iow a (E 124)

Esencja cytrynowa

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2,5 roku

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z laminatu papier/Ai/Surlyn lub papier/PE/Al/Surlyn w tekturowym pudelku.

20 saszetek.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zawartość saszetki rozpuścić w około 1/3 szklanki przegotowanej i ochłodzonej wody.

7. Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Farmaccutyczno-Chcmicznc ..SYNTEZA'’ Sp. z o.o. ul. Św. Michała 67/71. 61-005 Poznań Tel. 0 61 879-20-81 Fax 0 61 877-56-22

8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

R/2693

9. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu/ data

PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.07.1992/10.06.2005 r.

10. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu Charakterystyki Produktu LECZNICZEGO

Kalium effervescens bezcukrowy