+ iMeds.pl

Kamiren 1 mgUlotka Kamiren

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kamiren, 1 mg, tabletki Kamiren, 2 mg, tabletki Kamiren, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Kamiren i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

3.    Jak stosować Kamiren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Kamiren

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje

Kamiren powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń obwodowych.

Kamiren jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren wskazany jest również w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

Kiedy nie stosować leku Kamiren

-    jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    w czasie karmienia piersią,

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz niskim ciśnieniem tętniczym,

-    u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie tętnicze, powodujące zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania,

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym oraz z niedrożnością dróg moczowych jakiegokolwiek typu, długotrwałym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu moczowym,

-    u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwających potrzeby oddania moczu) lub bezmoczem (brak wydalania moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W szczególności należy poinformować lekarza o:

-    zaburzeniach czynności wątroby,

-    zaburzeniach serca,

-    przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewki (zaćma) powinni przed operacją poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśli wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren może wystąpić uczucie omdlenia lub zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym podczas gwałtownego wstawania. Jeśli pojawi się uczucie omdlenia lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów oraz unikać sytuacji, podczas których może dojść do upadku lub urazu. Lekarz może zalecić regularne pomiary ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów.

Dzieci

Leku Kamiren nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i lek Kamiren

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie „pustki w głowie’’ spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Podobne objawy mogą również wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zaburzeniach erekcji (impotencja) jednocześnie z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia takich objawów pacjenci powinni codziennie przyjmować leki alfa-adrenolityczne przed rozpoczęciem przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach erekcji.

Lek Kamiren może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Stosowanie leku Kamiren z jedzeniem i piciem

Kamiren można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży.

Lekarz możne zalecić stosowanie leku Kamiren podczas ciąży tylko, jeśli możliwe korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla płodu.

Leku Kamiren nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku ustali lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach lekarz po upływie 1 do 2 tygodni może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę, wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 2 mg do 4 mg doksazosyny raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. Po upływie 1 do 2 tygodni, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lekarz określa czas trwania leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren

W przypadku przedawkowania leku Kamiren może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Należy natychmiast wezwać lekarza, który zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Lekarz może zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna prawie całkowicie wiąże się z białkami osocza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnie lek należy przyjmować według zaleconego schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W celu oceny działań niepożądanych zastosowano następujący podział częstości:

bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów),

niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów),

rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów),

bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),

nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:

-    zakażenia układu oddechowego, zakażenia dróg moczowych,

-    senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy,

-    zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego),

-    kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia),

-    niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie) lub obniżenie ciśnienia podczas nagłego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne),

-    zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa,

-    ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności,

-    świąd,

-    ból pleców, ból mięśni,

-    zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu,

-    ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe. Niezbyt często:

-    reakcje alergiczne na lek,

-    dna moczanowa (odkładanie kryształów kwasu moczowego, zwłaszcza w stawach), zwiększone łaknienie, jadłowstręt,

-    pobudzenie, depresja, lęk, bezsenność, nerwowość,

-    incydent naczyniowo - mózgowy, niedoczulica, omdlenie, drżenie,

-    szum uszny,

-    dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej na skutek zmniejszonego dopływu krwi do mięśnia serca), zawał serca,

-    krwawienie z nosa,

-    zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka,

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

-    wysypka skórna,

-    ból stawów,

-    bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, krew w moczu,

-    impotencja,

-    ból, obrzęk twarzy,

-    zwiększenie masy ciała.

Rzadko:

-    kurcze mięśni, osłabienie mięśni,

-    wielomocz.

Bardzo rzadko:

-    mała liczba krwinek białych (leukopenia), mała liczba płytek krwi, która może być przyczyną łatwego powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (małopłytkowość),

-    zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego wstawania, samoistnie występujące wrażenia czuciowe (parestezja),

-    niewyraźne widzenie,

-    wolna czynność serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca,

-    uderzenia gorąca,

-    skurcz oskrzeli,

-    zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka),

-    pokrzywka, łysienie, krwawienie do skóry (plamica),

-    nasilone wydalanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy,

-    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bolesny, przedłużający się wzwód (priapizm),

-    uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie.

Nieznana:

-    zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka), patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności’’,

-    cofanie się nasienia do pęcherza moczowego w czasie wytrysku (wytrysk wsteczny).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kamiren

-    Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny, w postaci doksazosyny mezylanu.

-    Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Kamiren i co zawiera opakowanie

Kamiren, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki

Kamiren, 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

Kamiren, 4 mg: białe okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Kamiren

Charakterystyka Kamiren

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kamiren, 1 mg, tabletki Kamiren, 2 mg, tabletki Kamiren, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny (Doxazosinum), w postaci doksazosyny mezylanu.

Kamiren, 1 mg, 2 mg, 4 mg, tabletki

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Kamiren, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki

Kamiren, 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

Kamiren, 4 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Kamiren jest wskazany w leczeniu:

-    samoistnego nadciśnienia tętniczego,

-    objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dawkę należy określić indywidualnie u każdego pacjenta, w zależności od osiągniętych efektów i ewentualnych działań niepożądanych.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie należy rozpocząć od 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach po 1 do 2 tygodni dawkę można zwiększyć do 2 mg doksazosyny raz na dobę, a następnie do 4 mg doksazosyny raz na dobę, wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Średnia dawka podtrzymująca wynosi 2 do 4 mg doksazosyny raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka to 16 mg doksazosyny na dobę.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Leczenie należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4). W razie potrzeby po 1 do 2 tygodni dawkę można zwiększyć do 2 mg doksazosyny raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg.

Lekarz określa czas trwania terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki doksazosyny u pacjentów w podeszłym wieku. Jednak dawka produktu leczniczego powinna być możliwie jak najmniejsza a zwiększanie dawki powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz nie wykazano, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek, w tej grupie pacjentów można stosować standardowe dawki. Jednakże dawka produktu leczniczego powinna być możliwie jak najmniejsza, a zwiększanie dawki powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą. Doksazosyna wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza i nie może być usuwana metodą dializoterapii.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas podawania doksazosyny pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Ponieważ brak wystarczającego doświadczenia, nie zaleca się stosowania doksazosyny u dzieci.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych,

-    u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

-    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jednoczesnym przekrwieniem górnej części dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami

w pęcherzu moczowym,

-    w czasie karmienia piersią (patrz punkt 4.6)1,

-    u pacjentów z niedociśnieniem2.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z inkontynencją z przepełnienia lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Rozpoczęcie leczenia

W związku z blokowaniem receptorów alfa przez doksazosynę u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne objawiające się zawrotami głowy i osłabieniem, a także, rzadko, utratą przytomności (omdlenie), w szczególności na początku leczenia. Dlatego też na początku leczenia należy monitorować ciśnienie tętnicze w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy poinformować pacjenta, żeby unikał sytuacji grożących urazem, jeśli na początku leczenia doksazosyną pojawią się zawroty głowy lub osłabienie.

Tylko w przypadku wskazania dotyczącego nadciśnienia tętniczego.

Tylko dla wskazania dotyczącego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Zastosowanie u pacjentów z ostrymi zaburzeniami serca

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować ostrożność podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi ostrymi zaburzeniami serca:

-    obrzęk płuc na skutek zwężenia zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej,

-    niewydolność serca z dużą pojemnością minutową,

-    niewydolność prawokomorowa na skutek zatoru płucnego lub wysięku osierdziowego,

-    niewydolność lewokomorowa z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Tak jak w przypadku innych leków w pełni metabolizowanych przez wątrobę, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, doksazosynę należy podawać bardzo ostrożnie. Ponieważ brak doświadczenia klinicznego, nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil), gdyż obie substancje mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne i mogą powodować niedociśnienie objawowe u niektórych pacjentów. Aby zmniejszyć ryzyko niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 wyłącznie, jeśli pacjent jest stabilny hemodynamicznie w trakcie leczenia alfa-adrenolitykami. Ponadto zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 od najmniejszej możliwej dawki oraz zachowanie 6-godzinnej przerwy od podania doksazosyny.

Nie przeprowadzono badań z produktami doksazosyny o przedłużonym uwalnianiu.

Stosownie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS, rodzaj zespołu małej źrenicy) obserwowano podczas operacji zaćmy u niektórych pacjentów leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną. Zgłaszano również pojedyncze przypadki występowania śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas leczenia innymi lekami alfa1 -adrenolitycznymi, dlatego nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego działania niepożądanego w przypadku stosowania tej grupy produktów leczniczych. Ponieważ IFIS może prowadzić do zwiększenia liczby powikłań proceduralnych podczas operacji zaćmy, należy pouczyć pacjenta, aby poinformował chirurga operującego zaćmę o aktualnym lub wcześniejszym stosowaniu leków alfa1 -adrenolitycznych.

Kamiren zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 może prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia (patrz punkt 4.4). Nie przeprowadzono badań z produktami doksazosyny o przedłużonym uwalnianiu.

Większość doksazosyny (98%) w osoczu łączy się z białkami. Dane uzyskane z badań in vitro z zastosowaniem ludzkiego osocza wskazują, że doksazosyna nie wpływa na wiązanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z białkami.

Nie obserwowano niepożądanych interakcji podczas stosowania doksazosyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu jednocześnie z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, lekami beta-adrenolitycznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami urykozurycznymi i przeciwzakrzepowymi. Brak jednak danych z oficjalnych badań nad interakcjami leków.

Doksazosyna nasila działanie obniżające ciśnienie tętnicze innych leków alfa-adrenolitycznych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

W randomizowanym badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą otwartą z udziałem 22 zdrowych ochotników płci męskiej, podanie pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w pierwszym dniu czterodniowego doustnego leczenia cymetydyną (400 mg dwa razy na dobę) powodowało 10% zwiększenie średniego AUC doksazosyny oraz brak statystycznie istotnych zmian średniej wartości C max oraz średniego okresu półtrwania doksazosyny. 10 % zwiększenie średniej wartości AUC doksazosyny podawanej z cymetydyną mieści się w zakresie odchylenia międzyosobniczego (27%) średniej wartości AUC doksazosyny podawanej z placebo.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wskazanie dotyczące nadciśnienia

Ponieważ brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży, nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży. Z tego powodu w ciąży wolno stosować doksazosynę wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści są większe niż ryzyko. Mimo, że nie obserwowano działania teratogennego w badaniach na zwierzętach, stwierdzono zmniejszone przeżycie płodów u zwierząt w przypadku zastosowania bardzo dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Należy zaprzestać karmienia piersią, jeśli leczenie doksazosyną jest konieczne (patrz punkt 5.3).

Stosowanie doksazosyny w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż ulega ona kumulacji w mleku samic szczurów, natomiast brak danych odnośnie przenikania doksazosyny do mleka kobiet karmiących piersią.

Wskazanie dotyczące łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Mogą wystąpić zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane podzielono według następującego schematu:

-    bardzo często (>1/10)

-    często (>1/100 do <1/10)

-    niezbyt często (>1/1000 do    <1/100)

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

-    bardzo rzadko (<1/10 000)

-    nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zakażenia

układu

oddechowego, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne na lek

Zaburzenia

dna

metabolizmu i odżywiania

moczanowa,

zwiększone

łaknienie,

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

pobudzenie, depresja, lęk, bezsenność, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

incydent

naczyniowo -

mózgowy,

niedoczulica,

omdlenie,

drżenie

zawroty głowy związane z postawą ciała, parestezja

Zaburzenia oka

niewyraźne

widzenie

śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego)

szum uszny

Zaburzenia serca

kołatanie serca, tachykardia

dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego

bradykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie

ortostatyczne,

niedociśnienie

uderzenia

gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

krwawienie z nosa

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności

zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

cholestaza,

zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd

wysypka

skórna

pokrzywka,

łysienie,

plamica

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, ból mięśni

ból stawów

kurcze

mięśni,

osłabienie

siły

mięśniowej

Zaburzenia nerek i

zapalenie

bolesne

wielomocz

zwiększenie

dróg moczowych

pęcherza

moczowego,

nietrzymanie

moczu

oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, krwiomocz,

diurezy, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

ginekomastia,

priapizm

wytrysk

wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, ból

w klatce

piersiowej,

objawy

grypodobne,

obrzęki

obwodowe

ból, obrzęk twarzy

zmęczenie, złe samopoczucie

Badania

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

4.9 Przedawkowanie

Jeśli przedawkowanie spowoduje niedociśnienie, pacjenta należy natychmiast ułożyć w pozycji na wznak z głową w dół. W poszczególnych przypadkach można też zastosować inne środki podtrzymujące. Ze względu na fakt, że doksazosyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, nie zaleca się dializowania.

Jeśli ta metoda nie jest właściwa, wstrząs należy zwalczać z użyciem płynów zwiększających objętość osocza. Jeśli to konieczne, następnie należy zastosować lek obkurczający naczynia. W razie konieczności należy monitorować czynność nerek.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

Leki przeciwnadciśnieniowe; kod ATC: C02CA04

Leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego; kod ATC: G04CA

Doksazosyna jest selektywnym długo działającym antagonistą receptorów aj-adrenergicznych. Zmniejsza kurczliwość mięśniówki gładkiej ściany obwodowych naczyń krwionośnych, co prowadzi do spadku obwodowego oporu naczyniowego i do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jej wpływ na czynność serca jest nieistotny i przejściowy. Doksazosyna obniża całkowite stężenie cholesterolu, jego frakcji LDL i całkowite stężenie triglicerydów oraz podwyższa stężenie frakcji HDL-cholesterolu we krwi. Można ją stosować u pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną, ponieważ nie wpływa lub wpływa korzystnie na stężenie glukozy i insuliny we krwi. Lek hamuje agregację płytek krwi. Po długotrwałym stosowaniu doprowadza do zmniejszenia przerostu lewej komory serca. Doksazosyna może być stosowana u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, angiopatią obwodową i dną moczanową.

Dawka jednorazowa działa przez 24 godziny, wpływ na ciśnienie krwi jest najwyraźniejszy między 2. a 6. godziną po zażyciu. Pełne działanie widoczne jest po kilku tygodniach regularnego stosowania. Jeśli efekt stosowania jest niezadowalający, doksazosynę można skojarzyć z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, takimi jak leki hamujące receptory p-adrenergiczne, leki moczopędne, antagoniści wapnia oraz inhibitory konwertazy angiotensyny.

Doksazosyna zmniejsza kurczliwość mięśni gładkich górnego odcinka cewki moczowej i mięśni gruczołu krokowego otaczających i zwierających ujście cewki moczowej. Dzięki rozluźnieniu mięśni wydalanie moczu jest ułatwione, co w znacznym stopniu łagodzi dolegliwości u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Wpływ doksazosyny na prawidłowe ciśnienie tętnicze jest nieistotny.

Skutki leczenia są widoczne już w ciągu dwóch pierwszych tygodni leczenia i wzrastają w następnych tygodniach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po zażyciu doksazosyna dobrze się wchłania i osiąga stężenie maksymalne w osoczu w ciągu 1,5 do 3 godzin.

Metabolizm/eliminacja

Z białkami osocza wiąże się prawie całkowicie. Metabolizowana jest w wątrobie, następnie wydala się w większości z kałem w postaci metabolitów. Mniej niż 10% zażytej dawki wydala się z moczem. Biologiczny okres półtrwania wynosi od 16 do 22 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Po podawaniu doustnym LD50 doksazosyny wynosi 2,935 g/kg mc. u myszy, u szczurów przekracza 5 g/kg mc.

Nawet bardzo duże dawki doksazosyny podawane szczurom (do 100 mg/kg/dobę) nie wywołały zaburzeń czynności płciowych i płodności, ani zaburzeń rozwojowych u potomstwa samic szczurów (a także królików), którym podawano bardzo duże dawki leku w okresie ciąży.

Po podawaniu dużych dawek (50 mg/kg/dobę) samicom szczurów w późnym okresie ciąży i w okresie karmienia stwierdzono u potomstwa opóźnienie wzrostu i rozwoju, jednak bez trwałego wpływu na zachowanie i zdolności reprodukcyjne.

Doksazosyna gromadzi się w mleku szczurów w stężeniu 20-krotnie wyższym od stężenia w osoczu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Laktoza j ednowodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC, w pudełku tekturowym Opakowanie: 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Kamiren, 1 mg, tabletki: pozwolenie nr 4912 Kamiren, 2 mg, tabletki: pozwolenie nr 4913 Kamiren, 4 mg, tabletki: pozwolenie nr 4914

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.04.2000 r./14.06.2006 r./29.04.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Kamiren