Imeds.pl

Kamiren 4 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kamiren, 1 mg, tabletki Kamiren, 2 mg, tabletki Kamiren, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Kamiren i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

3.    Jak stosować Kamiren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Kamiren

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Kamiren i w jakim celu się go stosuje

Kamiren powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego wynikające ze zmniejszenia oporu naczyń obwodowych.

Kamiren jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren wskazany jest również w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren

Kiedy nie stosować leku Kamiren

-    jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    w czasie karmienia piersią,

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz niskim ciśnieniem tętniczym,

-    u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie tętnicze, powodujące zawroty głowy lub omdlenie podczas wstawania,

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym oraz z niedrożnością dróg moczowych jakiegokolwiek typu, długotrwałym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu moczowym,

-    u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwających potrzeby oddania moczu) lub bezmoczem (brak wydalania moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kamiren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W szczególności należy poinformować lekarza o:

-    zaburzeniach czynności wątroby,

-    zaburzeniach serca,

-    przyjmowaniu innych leków.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewki (zaćma) powinni przed operacją poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub ostatnio leku Kamiren, w ten sposób lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub techniki chirurgiczne, jeśli wystąpią powikłania operacyjne, które może spowodować lek Kamiren.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren może wystąpić uczucie omdlenia lub zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym podczas gwałtownego wstawania. Jeśli pojawi się uczucie omdlenia lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się do czasu ustąpienia objawów oraz unikać sytuacji, podczas których może dojść do upadku lub urazu. Lekarz może zalecić regularne pomiary ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich objawów.

Dzieci

Leku Kamiren nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i lek Kamiren

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenolityczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie „pustki w głowie’’ spowodowane nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego. Podobne objawy mogą również wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zaburzeniach erekcji (impotencja) jednocześnie z lekami alfa-adrenolitycznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia takich objawów pacjenci powinni codziennie przyjmować leki alfa-adrenolityczne przed rozpoczęciem przyjmowania leków stosowanych w zaburzeniach erekcji.

Lek Kamiren może jeszcze bardziej obniżać ciśnienie tętnicze u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Stosowanie leku Kamiren z jedzeniem i piciem

Kamiren można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży.

Lekarz możne zalecić stosowanie leku Kamiren podczas ciąży tylko, jeśli możliwe korzyści dla matki są większe niż ryzyko dla płodu.

Leku Kamiren nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę leku ustali lekarz, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach lekarz po upływie 1 do 2 tygodni może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę, wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 2 mg do 4 mg doksazosyny raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 16 mg.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Leczenie rozpoczyna się od dawki 1 mg raz na dobę. Po upływie 1 do 2 tygodni, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę a następnie do 4 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 8 mg.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Lekarz określa czas trwania leczenia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren

W przypadku przedawkowania leku Kamiren może wystąpić objawowe niedociśnienie. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Należy natychmiast wezwać lekarza, który zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Lekarz może zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywowany lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna prawie całkowicie wiąże się z białkami osocza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnie lek należy przyjmować według zaleconego schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W celu oceny działań niepożądanych zastosowano następujący podział częstości:

bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów),

często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów),

niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów),

rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów),

bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów),

nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:

-    zakażenia układu oddechowego, zakażenia dróg moczowych,

-    senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy,

-    zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego),

-    kołatanie serca, przyspieszona czynność serca (tachykardia),

-    niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie) lub obniżenie ciśnienia podczas nagłego wstawania (niedociśnienie ortostatyczne),

-    zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt błony śluzowej nosa,

-    ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności,

-    świąd,

-    ból pleców, ból mięśni,

-    zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu,

-    ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęki obwodowe. Niezbyt często:

-    reakcje alergiczne na lek,

-    dna moczanowa (odkładanie kryształów kwasu moczowego, zwłaszcza w stawach), zwiększone łaknienie, jadłowstręt,

-    pobudzenie, depresja, lęk, bezsenność, nerwowość,

-    incydent naczyniowo - mózgowy, niedoczulica, omdlenie, drżenie,

-    szum uszny,

-    dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej na skutek zmniejszonego dopływu krwi do mięśnia serca), zawał serca,

-    krwawienie z nosa,

-    zaparcie, wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit, biegunka,

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby,

-    wysypka skórna,

-    ból stawów,

-    bolesne oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, krew w moczu,

-    impotencja,

-    ból, obrzęk twarzy,

-    zwiększenie masy ciała.

Rzadko:

-    kurcze mięśni, osłabienie mięśni,

-    wielomocz.

Bardzo rzadko:

-    mała liczba krwinek białych (leukopenia), mała liczba płytek krwi, która może być przyczyną łatwego powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (małopłytkowość),

-    zawroty głowy spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego wstawania, samoistnie występujące wrażenia czuciowe (parestezja),

-    niewyraźne widzenie,

-    wolna czynność serca (bradykardia), zaburzenia rytmu serca,

-    uderzenia gorąca,

-    skurcz oskrzeli,

-    zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka),

-    pokrzywka, łysienie, krwawienie do skóry (plamica),

-    nasilone wydalanie moczu, zaburzenia oddawania moczu, oddawanie moczu w nocy,

-    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bolesny, przedłużający się wzwód (priapizm),

-    uczucie zmęczenia, ogólne złe samopoczucie.

Nieznana:

-    zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka), patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności’’,

-    cofanie się nasienia do pęcherza moczowego w czasie wytrysku (wytrysk wsteczny).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kamiren

-    Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny, w postaci doksazosyny mezylanu.

-    Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Kamiren i co zawiera opakowanie

Kamiren, 1 mg: białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki

Kamiren, 2 mg: białe, okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

Kamiren, 4 mg: białe okrągłe, płaskie tabletki z rowkiem dzielącym po jednej stronie

Opakowania: 30 tabletek w blistrach, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5