+ iMeds.pl

Kamiren xl 4 mgUlotka Kamiren xl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kamiren XL, 4 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Doxazosinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarz, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Kamiren XL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren XL

3.    Jak stosować Kamiren XL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Kamiren XL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Kamiren XL i w jakim celu się go stosuje

Kamiren XL powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi na skutek zmniejszenia oporu naczyń krwionośnych.

Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Można go stosować w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Kamiren XL jest wskazany także w leczeniu objawów spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Można go stosować zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jak i u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj nieistotny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamiren XL

Kiedy nie stosować leku Kamiren XL

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na doksazosynę lub inne pochodne chinazoliny (prazosyna, terazosyna) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6);

-    w czasie karmienia piersią;

-    u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego;

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym (łagodny rozrost gruczołu krokowego) oraz niskim ciśnieniem krwi;

-    u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło niedociśnienie ortostatyczne, czyli niskie ciśnienie krwi powodujące zawroty głowy lub dezorientację podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej;

-    u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym, z jednym z następujących objawów: niedrożność lub zator przewodu moczowego jakiegokolwiek typu, długotrwałe zakażenie przewodu moczowego lub kamienie w pęcherzu moczowym;

-    u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia (nie odczuwający potrzeby oddania moczu) lub bezmoczem (organizm nie wytwarza moczu) z zaburzeniami czynności nerek lub bez nich.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Kamiren XL przepisywany jest przez lekarza.

Przed przepisaniem leku pacjent powinien poinformować lekarza:

-    jeśli    ma chorą wątrobę;

-    jeśli    ma chore serce;

-    jeśli    przyjmuje inne leki.

Pacjenci poddawani operacji oczu z powodu zmętnienia soczewek (zaćma) powinni przed operacją poinformować lekarza okulistę o przyjmowaniu obecnie lub niedawno leku Kamiren XL. Dzięki temu lekarz będzie mógł zastosować odpowiednie środki ostrożności lub odpowiedni sposób wykonywania operacji, by nie wystąpiły możliwe powikłania.

Na początku przyjmowaniu leku Kamiren XL, podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej pacjent może mieć wrażenie omdlewania lub zawroty głowy, powodowane przez niskie ciśnienie krwi. Jeśli pojawi się wrażenie omdlewania lub zawroty głowy, należy usiąść lub położyć się i poczekać aż dolegliwości miną, by uniknąć sytuacji, w której może dojść do upadku lub urazu. Na początku leczenia lekarz może regularnie mierzyć ciśnienie, aby zmniejszyć takie ryzyko.

Stosowanie leku Kamiren XL u dzieci

Leku Kamiren XL nie należy stosować u dzieci.

Inne leki i Kamiren XL

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

U niektórych pacjentów przyjmujących leki alfa-adrenergiczne w celu obniżenia wysokiego ciśnienia tętniczego lub leczenia rozrostu gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie „pustki w głowie’’ spowodowane obniżeniem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej. Objawy te mogą wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie leki stosowane w zaburzeniach erekcji (impotencja) z lekami alfa-adrenergicznymi. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia tych objawów, pacjenci powinni przyjmować leki alfa-adrenergiczne, w tym Kamiren XL, przynajmniej 6 godzin przed lekiem stosowanym w zaburzeniach erekcji.

Kamiren XL może dodatkowo obniżać ciśnienie krwi u pacjentów już przyjmujących inne leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak terazosyna i prazosyna.

Stosowanie leku Kamiren XL z jedzeniem i piciem

Kamiren XL można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, czy też gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w okresie ciąży, Kamiren XL można stosować podczas ciąży tylko w przypadku, kiedy możliwe korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu.

Leku Kamiren XL nie należy stosować podczas karmienia piersią, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy, zwłaszcza na początku stosowania leku Kamiren XL, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinnien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Kamiren XL

Kamiren XL należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Początkowa dawka leku Kamiren XL to 4 mg podawane raz na dobę. Dawka dobowa wynosząca 4 mg jest skuteczna u większości pacjentów.

Jeżeli oczekiwane obniżenie ciśnienia po 4 tygodniach leczenia jest niezadowalające i jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg podawane raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie należy ich rozgryzać, przełamywać ani rozkruszać.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kamiren XL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kamiren XL

W razie przedawkowania leku Kamiren XL może wystąpić znaczne zmniejszenie ciśnienia krwi. W takim przypadku pacjenta należy ułożyć na plecach z uniesionymi nogami. Lekarz zastosuje leczenie objawowe. Wywołanie wymiotów nie jest zalecane. Można zastosować płukanie żołądka, podać węgiel aktywny lub środki przeczyszczające. Hemodializa nie jest skuteczna, ponieważ doksazosyna jest prawie całkowicie związana z białkami.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Kamiren XL

W razie pominięcia dawki leku nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku należy przyjąć według zaleconego schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów

Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów

Działania niepożądane o nieznanej częstości: częstość nie może być określona na podstawie

dostępnych danych

Częste działania niepożądane

-    zakażenia dróg oddechowych (nosa, gardła, płuc), zakażenia dróg moczowych

-    zawroty głowy, bóle głowy, senność

-    uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)

-    przyspieszone bicie serca (tachykardia), odczuwanie bicia serca

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi lub spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, powodujący zawroty głowy, uczucie „pustki w głowie’’ lub omdlenia (niedociśnienie ortostatyczne)

-    zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie i (lub) wyciek z nosa, spowodowane zapaleniem błony śluzowej nosa

-    ból żołądka/brzucha, niestrawność, suchość w jamie ustnej, nudności

-    świąd

-    ból pleców, bóle mięśni

-    zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie    moczu

-    ogólne osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk stóp, kostek lub palców

Niezbyt częste działania niepożądane

-    polekowe reakcje nadwrażliwości

-    zwiększone lub zmniejszone łaknienie, zapalenie stawów (dna)

-    lęk, depresja, bezsenność

-    udar, omdlenia, drżenie, zaburzenia czucia w dłoniach i stopach

-    szum w uszach

-    zawał serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

-    krwawienie z nosa

-    zaparcia, wiatry, zapalenie żołądka i jelit, które może wywoływać biegunkę i wymioty

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych    czynności wątroby

-    wysypka skórna

-    bóle stawów

-    ból lub uczucie dyskomfortu przy oddawaniu moczu, częstsze oddawanie moczu, krew w moczu

-    impotencja

-    obrzęk twarzy, ogólny ból

-    zwiększenie masy ciała

Bardzo rzadkie działania niepożądane

-    mała liczba białych krwinek lub płytek krwi, która może być przyczyną powstawania siniaków lub zwiększonej skłonności do krwawienia (leukopenia, małopłytkowość)

-    niepokój, nerwowość

-    omdlenia lub zawroty głowy spowodowane przez niskie ciśnienie krwi podczas podnoszenia się z pozycji siedzącej lub leżącej, uczucie mrowienia lub drętwienia w dłoniach i stopach

-    zaburzenia widzenia

-    zwolniona lub nieregularna praca serca

-    uderzenia gorąca

-    sapanie (wywołane skurczem oskrzeli)

-    zapalenie wątroby lub zaburzenia dróg żółciowych, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

-    pokrzywka, łysienie

-    czerwone lub fioletowe plamy na skórze, krwawienie podskórne (plamica)

-    kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej

-    zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, zwiększona ilość oddawanego moczu

-    powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), bolesny przedłużający się wzwód (priapizm)

-    zmęczenie, ogólne złe samopoczucie

Działania niepożądane o nieznanej częstości

-    zaburzenia dotyczące oczu, które mogą pojawić się w czasie operacji zaćmy (zmętnienie soczewki oka), patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności’’

-    brak lub niewielka ilość nasienia w czasie wytrysku, oddawanie mętnego moczu po wytrysku

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Kamiren XL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Kamiren XL

-    Substancją czynną leku jest doksazosyna. Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny w postaci doksazosyny mezylanu.

-    Pozostałe składniki leku to hypromeloza, wapnia wodorofosforan bezwodny, laktoza jednowodna, magnezu stearynian

Skład otoczki: Opadry White Y-1-7000 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400).

Jak wygląda lek Kamiren XL i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Opakowania: 30, 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu w blistrach, w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 30.08.2012

5

Kamiren XL

Charakterystyka Kamiren xl

CHARAKTERYTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kamiren XL, 4 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) w postaci doksazosyny mezylanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 74,27 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu

Białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nadciśnienie tętnicze

Kamiren XL jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak diuretyki tiazydowe, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści wapnia lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Kamiren XL wskazany jest w leczeniu objawów klinicznych spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Może być stosowany zarówno u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, jak i pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może jednocześnie obniżać ciśnienie tętnicze. U pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, wpływ na ciśnienie tętnicze krwi jest zazwyczaj klinicznie nieistotny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie i łagodny rozrost gruczołu krokowego

Dawka początkowa produktu leczniczego Kamiren XL to 4 mg podawane raz na dobę. Dawka dobowa wynosząca 4 mg jest skuteczna u większości pacjentów. Jeżeli oczekiwane obniżenie ciśnienia po 4 tygodniach leczenia jest niezadowalające i jeśli pacjent dobrze toleruje leczenie, dawkę można zwiększyć do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg podawane raz na dobę.

Kamiren XL można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ nie stwierdzono zmian w parametrach farmakokinetycznych u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, nie ma konieczności dostosowania dawki produktu leczniczego. Doksazosyna nie ulega dializie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci

Kamiren XL nie jest zalecany u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania Podanie doustne

4.3    Przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

-    u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna), lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;

-    u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie;

-    u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jednoczesnym przekrwieniem górnej części dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu moczowym;

-    u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego, przełyku lub zmniejszoną średnicą światła przewodu pokarmowego w wywiadzie1;

-    w czasie karmienia piersią (patrz punkt 4.6)2;

-    u pacjentów z niedociśnieniem3.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z inkontynencją z przepełnienia lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez niej.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Informacje dla pacjenta

Należy poinformować pacjentów o konieczności połykania tabletki w całości. Tabletek nie należy rozgryzać, dzielić ani kruszyć.

Nieprawidłowo krótki czas pasażu przez przewód pokarmowy (np. po resekcji chirurgicznej) może skutkować niepełnym wchłanianiem. Ze względu na długi okres półtrwania doksazosyny, kliniczne znaczenie tego jest niejasne.

Rozpoczęcie leczenia

W związku z blokowaniem receptorów alfa przez doksazosynę, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne objawiające się zawrotami głowy i osłabieniem a także rzadko utratą przytomności, w szczególności na początku leczenia. Dlatego też w praktyce medycznej zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi na początku leczenia w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia skutków ortostatycznych. Należy poinformować pacjenta, by unikał sytuacji grożących urazem, jeśli na początku leczenia doksazosyną pojawią się zawroty głowy lub osłabienie.

Zastosowanie u pacjentów z ostrymi chorobami serca

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia, w praktyce medycznej zaleca się ostrożność przy podawaniu doksazosyny pacjentom z następującymi ostrymi chorobami serca:

-    obrzęk płuc wynikający ze zwężenia tętnicy lub zwężenia zastawki dwudzielnej;

-    niewydolność serca przy wysokiej pojemności minutowej;

-    niewydolność prawej komory związana z zatorem płucnym lub wysiękiem osierdziowym;

-    niewydolność lewej komory przy niskim ciśnieniu napełniania.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Tak jak w przypadku innych leków w pełni metabolizowanych przez wątrobę u pacjentów, u których występują zaburzenia czynności wątroby, doksazosynę należy podawać z wyjątkową ostrożnością. Ze względu na brak informacji klinicznych nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie z inhibitorami 5-fosfodiesterazy

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym podawaniu doksazosyny z inhibitorem 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil), gdyż obydwa leki mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne i mogą u niektórych pacjentów wywołać objawy niedociśnienia. Aby zmniejszyć ryzyko niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem 5-fosfodiesterazy tylko wtedy, gdy w trakcie leczenia lekami alfa-adrenolitycznymi stan hemodynamiczny pacjenta jest stabilny. Ponadto zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem 5-fosfodiesterazy w najmniejszej możliwej dawce oraz zachowywanie 6-godzinnej przerwy po podaniu doksazosyny. Nie przeprowadzono badań z użyciem leków o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierających doksazosynę.

Stosownie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS, rodzaj zespołu małej źrenicy) obserwowano podczas operacji zaćmy u niektórych pacjentów leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną. Zgłaszano również pojedyncze przypadki występowania śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas leczenia innymi lekami alfai-adrenergicznymi, dlatego nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego działania niepożądanego związanego z grupą leków. IFIS może prowadzić do zwiększenia liczby powikłań proceduralnych podczas operacji zaćmy. Podczas oceny przedoperacyjnej chirurg operujący zaćmę oraz zespół okulistów powinni ustalić, czy pacjent, u którego zaplanowano operację zaćmy, jest lub był leczony lekami alfa1-adrenergicznymi.

Kamiren XL zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie doksazosyny z inhibitorami 5-fosfodiesterazy (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil) może prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia (patrz punkt 4.4). Nie przeprowadzono badań z użyciem leków o zmodyfikowanym uwalnianiu zawierających doksazosynę.

Większość doksazosyny (98%) w osoczu łączy się z białkami. Dane in vitro w ludzkim osoczu wskazują, że doksazosyna nie wpływa na wiązanie digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny z białkami.

Doksazosynę w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu podawano w warunkach klinicznych z diuretykami tiazydowymi, furosemidem, lekami beta-adrenolitycznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i przeciwzakrzepowymi, bez działań niepożądanych wynikających z interakcji. Nie ma jednak danych ze specyficznych badań dotyczących interakcji leków.

Doksazosyna nasila działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi innych leków alfa-adrenolitycznych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

W randomizowanym badaniu klinicznym metodą otwartą z kontrolą placebo przeprowadzonym na 22 zdrowych ochotnikach płci męskiej, podawanie pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w pierwszym dniu czterodniowego schematu leczenia doustną cymetydyną (400 mg dwa razy na dobę) powodowało wzrost średniego AUC doksazosyny o 10% oraz brak statystycznie istotnych zmian średniej wartości Cmax oraz średniego czasu półtrwania doksazosyny. Zwiększenie o 10% średniej wartości AUC doksazosyny podawanej z cymetydyną mieści się w zakresie odchylenia międzyosobniczego średniej wartości AUC doksazosyny podawanej z placebo (27%).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wskazanie dotyczące nadciśnienia tętniczego

Ze względu na brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży. Z tego powodu, podczas ciąży doksazosynę stosować można tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko. Mimo braku działania teratogennego w badaniach na zwierzętach, obserwowano zmniejszenie przeżywalności płodów zwierząt po zastosowaniu bardzo dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią powinny zaprzestać karmienia, jeśli wymagane jest leczenie doksazosyną (patrz punkt 5.3).

Doksazosyna jest przeciwwskazana w czasie karmienia piersią, gdyż ulega kumulacji w mleku samic szczurów; brak informacji na temat przenikania doksazosyny do mleka kobiet karmiących piersią.

Wskazanie dotyczące łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zwłaszcza na początku leczenia produktem leczniczym Kamiren XL mogą pojawić się zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (zawroty głowy). W tym okresie nie jest zalecane wykonywanie tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

-    bardzo często (>1/10)

-    często (>1/100 do <1/10)

-    niezbyt często (>1/1000 do    <1/100)

-    rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

nieznana (częstość nie może być określona na podatnie dostępnych danych).

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Polekowe reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt, dna,

zwiększone

łaknienie

Zaburzenia

psychiczne

Lęk, depresja, bezsenność

Pobudzenie,

nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, bóle głowy, senność

Udar naczyniowy mózgu, niedoczulica, omdlenie, drżenie

Zawroty głowy związane z postawą ciała, parestezje

Zaburzenia oka

Zaburzenia

widzenia

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Szum w uszach

Zaburzenia serca

Palpitacje,

tachykardia

Dławica

piersiowa, zawał mięśnia sercowego

Bradykardia, arytmie serca

Zaburzenia

naczyniowe

Niedociśnienie

ortostatyczne,

niedociśnienie

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

Krwawienie z nosa

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności

Zaparcia, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie żołądka i jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowe testy czynności wątroby

Cholestaza,

zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Wysypka skórna

Łysienie,

plamica,

pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców, ból mięśni

Ból stawów

Kurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zapalenie

pęcherza,

nietrzymanie

moczu

Bolesne

oddawanie moczu, krwiomocz, częste oddawanie moczu

Zaburzenia

mikcji,

oddawanie

moczu w nocy,

wielomocz,

zwiększona

diureza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja

Ginekomastia,

priapizm

Wytrysk nasienia wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia, ból w

klatce piersiowej,

objawy

grypodobne,

obrzęki

obwodowe

Ból, obrzęk twarzy

Zmęczenie, złe samopoczucie

Badania

diagnostyczne

Zwiększenie masy ciała

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu leczniczego Kamiren XL są podobne do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem doksazosyny w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

4.9 Przedawkowanie

Jeśli przedawkowanie spowoduje niedociśnienie, pacjenta należy natychmiast ułożyć w pozycji na wznak, z głową niżej. W poszczególnych przypadkach można też zastosować inne środki pomocy. Ponieważ doksazosyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, nie zaleca się wykonywania dializy.

5.    WŁASNOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Własności farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwadrenergiczne o działaniu obwodowym; kod ATC: C02CA.

Doksazosyna jest selektywnym długo działającym antagonistą postsynaptycznych receptorów ai -adrenergicznych.

Obniża ciśnienie tętnicze poprzez zapobieganie skurczowi mięśni gładkich naczyń obwodowych, przez co zmniejsza całkowity obwodowy opór naczyniowy. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują Kamiren o natychmiastowym uwalnianiu, mogą zastąpić go produktem leczniczym Kamiren XL w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nie zmienia się. Nawet podczas długotrwałego stosowania nie rozwija się tolerancja na doksazosynę.

Doksazosyna zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i powoduje zwiększenie stężenia HDL-cholesterolu w surowicy krwi.

Doksazosyna zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę u pacjentów, u których wrażliwość na insulinę jest zaburzona. Zmniejsza agregację płytek. Podczas długotrwałego stosowania hamuje przerost lewej komory serca. Doksazosynę można stosować u pacjentów z niewydolnością nerek, astmą, cukrzycą, dną moczanową oraz pacjentów w podeszłym wieku. Działanie doksazosyny utrzymuje się przez ponad 24 godziny. Pełne działanie rozwija po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Doksazosyna zapobiega skurczowi mięśni gładkich szyi pęcherza moczowego oraz mięśni gruczołu krokowego, które otaczają i uciskają cewkę moczową. Dzięki działaniu relaksującemu na mięśnie, mikcja jest ułatwiona, co znacząco zmniejsza uciążliwe objawy obserwowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Korzystny wpływ na te objawy występuje już w ciągu dwóch pierwszych tygodni leczenia i zwiększa się w czasie dalszego leczenia. W porównaniu do tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu mają lepszy stosunek skuteczności do bezpieczeństwa. Wpływ produktu leczniczego na prawidłowe ciśnienie tętnicze jest nieistotny. Istniejąca dysfunkcja seksualna może ulec poprawie. Doksazosyna zwiększa aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu i sporadycznie aktywność reninową osocza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Produkt leczniczy Kamiren XL, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, łatwo wchłania się po podaniu doustnym. Doksazosyna stopniowo osiąga maksymalne stężenie w osoczu krwi po 8-9 godzinach. Maksymalne stężenie doksazosyny w osoczu krwi po podaniu tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu to w przybliżeniu jedna trzecia stężenia osiąganego podczas podawania tabletek o natychmiastowym wchłanianiu. Stężenie po 24 godzinach jest podobne dla obu postaci farmaceutycznych. Dlatego też profil stężenia doksazosyny w osoczu krwi jest bardziej wyrównany, a stosunek stężenia maksymalnego do minimalnego w osoczu krwi wynosi mniej niż połowę wartości charakterystycznej dla postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

W stanie równowagi dynamicznej dostępność biologiczna doksazosyny w produkcie leczniczym Kamiren XL, w porównaniu do postaci standardowej, wynosiła 54% po dawce 4 mg.

Metabolizm/ eliminacja.

We krwi doksazosyna jest prawie całkowicie związana z białkami osocza (98%). Jest intensywnie metabolizowana drogą O-demetylacji i hydroksylacji. Usuwanie leku z osocza przebiega dwufazowo, okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 22 godziny, co umożliwia podawanie raz na dobę. Mniej niż 5% przyjętej dawki zostaje wydalone w postaci niezmienionej.

Właściwości farmakokinetyczne doksazosyny u pacjentów w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek nie różnią się w sposób znaczący od właściwości farmakokinetycznych u młodszych pacjentów lub u osób z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub stosujących leki zmieniające metabolizm wątrobowy (np. cymetydynę), AUC (pole pod krzywą zależności stężenia od czasu) doksazosyny uległo zwiększeniu, a klirens zmniejszeniu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące bezpieczeństwa farmakologicznego, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka (patrz również punkt 4.6).

Doksazosyna ulega kumulacji w mleku szczurów, osiągając stężenia do 20 razy większe niż w osoczu krwi.

6.    WŁAŚCIWOŚCI FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Hypromeloza

Wapnia wodorofosforan bezwodny Laktoza j ednowodna Magnezu stearynian

Skład otoczki: Opadry White Y-1-7000:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku Opakowania: 30, 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJACY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12643

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31.01.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.02.2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

30.08.2012

8

1

   Dla pacjentów przyjmujących tylko tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.

2

   Tylko w przypadku wskazania dotyczącego nadciśnienia tętniczego.

3

   Tylko dla wskazania dotyczącego łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Kamiren XL