+ iMeds.pl

Karbostad 300 mgUlotka Karbostad

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

KARBOSTAD, 150 mg, tabletki powlekane KARBOSTAD, 300 mg, tabletki powlekane KARBOSTAD, 600 mg, tabletki powlekane

okskarbazepina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarza lub farmaceutę. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Karbostad i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karbostad

3.    Jak stosować lek Karbostad

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Karbostad

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Karbostad i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Karbostad

Substancją czynną leku Karbostad jest okskarbazepina.

Lek Karbostad należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdrgawkowymi lub przeciwpadaczkowymi.

W jakim celu stosuje się lek Karbostad

Leki takie jak lek Karbostad, należą do leków standardowo stosowanych w leczeniu padaczki. U pacjentów, u których rozpoznano padaczkę, występują powtarzające się napady drgawek. Napady są wynikiem tymczasowego zaburzenia układu elektrycznego w mózgu.

W warunkach prawidłowych komórki mózgu koordynują ruchy ciała, wysyłając sygnały nerwami do mięśni w sposób zorganizowany i uporządkowany. W przebiegu padaczki komórki mózgu wysyłają zbyt wiele sygnałów w sposób zdezorganizowany. Wynikiem może być brak skoordynowanej aktywności mięśniowej zwany napadem padaczkowym.

Lek Karbostad jest wskazany w leczeniu napadów częściowych przechodzących lub nie we wtórnie uogólnione napady toniczno-kloniczne.

Napady częściowe obejmują ograniczony obszar mózgu, ale mogą się rozprzestrzenić na cały mózg i mogą spowodować uogólnione napady toniczno-kloniczne. Istnieją dwa typy napadów częściowych: proste i złożone. W napadach częściowych prostych pacjent pozostaje przytomny, natomiast w napadach częściowych złożonych świadomość pacjenta zostaje zaburzona.

Lek Karbostad działa w ten sposób, że kontroluje „nadmiernie pobudzone” komórki nerwowe. Dzięki temu częstość występowania takich napadów zostaje zmniejszona lub ich siła osłabiona.

Lek Karbostad można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Zwykle lekarz próbuje znaleźć jeden lek, który działa najlepiej u danego pacjenta. Niemniej jednak w przypadku cięższej postaci padaczki w celu kontrolowania napadów może wystąpić konieczność stosowania leczenia skojarzonego co najmniej dwoma lekami.

Lek Karbostad jest zalecany do stosowania osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego, nawet jeśli różnią się od informacji zawartych w tej ulotce.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Karbostad Kiedy nie stosować leku Karbostad

-    jeśli pacjent ma uczulenie na okskarbazepinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Karbostad należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

-    u pacjenta kiedykolwiek występowała nietypowa wrażliwość (wysypka lub inne objawy uczulenia) na karbamazepinę lub inne leki. Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na karbamazepinę, istnieje szansa (około 1 do 4 (25%)), że może także wystąpić reakcja alergiczna na okskarbazepinę.

-    u pacjenta występuje choroba nerek.

-    u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

-    pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki pomagające nerkom pozbyć się soli i wody w wyniku zwiększenia ilości wytwarzanego moczu).

-    pacjent ma chorobę serca, duszność i (lub) obrzęki stóp i nóg z powodu zatrzymania płynów w organizmie.

-    u pacjenta występuje małe stężenie sodu we krwi, co potwierdzają badania krwi (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

-    pacjentka stosuje antykoncepcję hormonalną, jak tabletki antykoncepcyjne. Okskarbazepina może spowodować, że leki antykoncepcyjne nie będą prawidłowo działać. Należy stosować inną lub dodatkową (niehormonalną) metodę antykoncepcji w czasie stosowania leku Karbostad. Powinno to pomóc zapobiec niechcianej ciąży. Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku nieregularnego krwawienia lub plamienia z dróg rodnych. W przypadku pytań należy porozmawiać z lekarzem lub pracownikiem personelu medycznego.

Jeżeli u pacjenta wystąpi dowolny z poniższych objawów po rozpoczęciu leczenia lekiem Karbostad, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się na izbę przyjęć do najbliższego szpitala:

-    jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna po rozpoczęciu leczenia okskarbazepiną. Objawy obejmują obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła, ust lub nagłe problemy w oddychaniu, gorączkę z obrzękiem węzłów chłonnych, wysypkę lub pęcherze skórne.

-    jeśli pacjent zauważy objawy zapalenia wątroby, takie jak żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu).

-    jeśli pacjent zaobserwuje ewentualne objawy zaburzeń krwi, jak zmęczenie, duszność w czasie ćwiczeń, bladość skóry, bóle głowy, dreszcze, zawroty głowy, częste zakażenia z gorączką, bólem gardła, owrzodzeniami w jamie ustnej, krwawienia lub powstawanie siniaków częściej niż zwykle, krwawienia z nosa, zaczerwienienie lub fioletowe plamy na skórze albo niewyjaśnione plamy na skórze.

-    U niewielkiej liczby osób leczonych lekami przeciwpadaczkowymi takimi jak okskarbazepina, występowały myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze. Jeżeli pacjent zaobserwuje takie myśli w dowolnym czasie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli u pacjenta wystąpi dowolny z poniższych objawów po rozpoczęciu leczenia lekiem Karbostad, należy jak najszybciej poinformować lekarza:

-    jeśli u pacjenta wystąpi szybkie lub nietypowo wolne tętno.

Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych u pacjentów pochodzenia chińskiego (z grupy etnicznej Han) lub tajskiego związanych z karbamazepiną lub chemicznie pokrewnymi związkami można przewidzieć, badając próbkę krwi od tych pacjentów. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy badanie krwi jest konieczne przed rozpoczęciem leczenia okskarbazepiną.

Lek Karbostad a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to zwłaszcza następujących leków:

-    Hormonalne środki antykoncepcyjne, jak tabletki antykoncepcyjne (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    Inne leki przeciwpadaczkowe, jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina lub lamotrygina.

-    Leki zmniejszające stężenie sodu we krwi, jak leki moczopędne (leki pomagające nerkom pozbyć się soli i wody w wyniku zwiększenia ilości wytwarzanego moczu), desmopresyna i niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak indometacyna.

-    Lit i inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju i niektórych typów depresji).

-    Leki kontrolujące układ immunologiczny organizmu, jak cyklosporyna i takrolimus. Karbostad z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Karbostad można przyjmować w czasie lub niezależnie od posiłku.

Alkohol może zwiększyć uspokajające działanie leku Karbostad. O ile to możliwe, należy unikać alkoholu i poprosić lekarza o poradę.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna skonsultować się lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Pacjentki w ciąży lub planujące zajście w ciążę powinny poinformować o tym swojego lekarza prowadzącego.

Ważne jest, aby w czasie ciąży kontrolować napady padaczkowe. Niemniej jednak może istnieć zagrożenie dla dziecka w przypadku stosowania leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży. Lekarz przekaże informacje o korzyściach i możliwych zagrożeniach i pomoże podjąć decyzję o tym, czy należy stosować lek Karbostad.

Nie należy przerywać leczenia lekiem Karbostad w czasie ciąży bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie ciąży należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w czasie przyjmowania leku Karbostad. Substancja czynna leku Karbostad przenika do mleka kobiecego. Może to powodować działania niepożądane u dzieci karmionych piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w czasie karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Karbostad może spowodować senność lub zawroty głowy u pacjenta.

Ważne jest, aby omówić z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w czasie przyjmowania tego leku.

3. Jak stosować lek Karbostad

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, nawet jeśli różnią się one od informacji zawartych w tej ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dawka u osób dorosłych

-    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Karbostad dla osób dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) to 600 mg na dobę.

-    Należy przyjmować jedną tabletkę 300 mg dwa razy na dobę lub dwie tabletki 150 mg dwa razy na dobę.

-    Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki, aby znaleźć odpowiednią dawkę dla pacjenta. Najlepsze wyniki uzyskuje się zwykle dla dawek z zakresu od 600 mg do 2400 mg na dobę.

-    W przypadku stosowania innych leków przeciwpadaczkowych dawka okskarbazepiny pozostaje taka sama.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba nerek (z zaburzeniami czynności nerek) dawka początkowa wynosi połowę zazwyczaj stosowanej dawki początkowej .

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lekarz może dostosować dawkę,.

Dawkowanie u dzieci

Lek Karbostad może być przyjmowany u dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

Dawka u dzieci zależy od ich masy ciała.

-    Dawka początkowa wynosi od 8 do 10 miligramów na kilogram masy ciała na dobę i jest podawana w dwóch dawkach podzielonych. Na przykład dziecko o masie 30 kg powinno rozpocząć leczenie od jednej tabletki 150 mg podawanej dwa razy na dobę.

-    Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększaniu dawki, aby znaleźć odpowiednią dawkę. Najlepsze wyniki są zwykle uzyskiwane dla dawki wynoszącej 30 miligramów na kilogram masy ciała na dobę. Dawka maksymalna dla dziecka to 46 miligramów na kilogram masy ciała na dobę.

Jak stosować lek Karbostad

-    Należy połknąć tabletki, popijając niewielką ilością wody.

-    W razie konieczności tabletkę można podzielić na pół w celu łatwiejszego połknięcia. Nie dzielić tabletek, aby przyjąć połowę dawki. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do dzielenia na równe dawki.

- Dla małych dzieci, które nie mogą połykać tabletek lub którym nie można podać

wymaganej dawki w postaci tabletki, okskarbazepina jest dostępna w postaci zawiesiny doustnej.

Kiedy i jak długo stosować lek Karbostad

Lek Karbostad stosować dwa razy na dobę, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, o ile lekarz nie zaleci inaczej. W ten sposób najlepiej kontroluję się padaczkę. Ponadto dzięki temu pacjent łatwiej zapamięta, kiedy przyjmować tabletki.

Lekarz poinformuje pacjenta, przez jaki czas należy stosować lek Karbostad. Długość leczenia będzie zależeć od typu napadów u pacjenta. Aby zapewnić odpowiednią kontrolę napadów leczenie może być niezbędne przez wiele lat. Nie należy zmieniać dawki ani przerywać stosowania tych leków bez porozumienia ze swoim lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Karbostad

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na izbę przyjęć w najbliższym szpitalu. Objawy przedawkowania leku Karbostad mogą obejmować: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, zwiększenie liczby niekontrolowanych ruchów, letarg, splątanie, kurcze mięśni lub znaczące nasilenie drgawek, problemy z koordynacją i (lub) mimowolne ruchy gałek ocznych.

Pominięcie przyjęcia leku Karbostad

W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jeżeli nadszedł czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy wrócić do regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wątpliwości lub pominięcia zastosowania kilku dawek należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie przyjmowania leku Karbostad

Nie należy przerywać stosowania leku, chyba że tak zaleci lekarz.

Aby zapobiec nagłemu nasileniu napadów, nigdy nie należy odstawiać leku w sposób nagły. Stosowanie leku należy przerywać stopniowo, zgodnie z instrukcjami podanymi przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie: należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza

Poniżej przedstawione objawy występujące bardzo rzadko są oznakami potencjalnie ciężkich działań niepożądanych, które mogą wymagać nagłego leczenia:

- Obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła lub jamy ustnej, któremu towarzyszą problemy z oddychaniem, mową lub przełykaniem (objawy reakcji anafilaktycznych i obrzęku naczynioruchowego) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, jak wysypka skórna, gorączka i ból mięśni oraz stawów.

-    Ciężkie pęcherze na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, nosa lub narządów płciowych (oznaki ciężkiej reakcji alergicznej, w tym zespołu Lyella, zespołu Stevensa-Johnsona i rumienia wielopostaciowego).

-    Zmęczenie, duszność w czasie ćwiczeń, bladość skóry, bóle głowy, dreszcze, zawroty głowy, częste zakażenia z gorączką, bólem gardła, owrzodzeniami w jamie ustnej, krwawienia lub powstawanie siniaków częściej niż zwykle, krwawienia z nosa, zaczerwienienie lub fioletowe plamy na skórze albo niewyjaśnione plamy na skórze (oznaki zmniejszenia liczby płytek krwi lub liczby krwinek).

-    Czerwona wysypka z przebarwieniami, przede wszystkim na twarzy, której może towarzyszyć uczucie zmęczenia, gorączka, nudności lub utrata apetytu (objawy tocznia rumieniowatego układowego).

-    Letarg, splątanie, kurcze mięśni lub istotne nasilenie drgawek (możliwe objawy małego stężenia sodu w krwi) (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).

-    Objawy grypopodobne z towarzyszącą żółtaczką (zażółcenie skóry lub białkówek oczu) (objawy zapalenia wątroby).

-    Silny ból w nadbrzuszu (ból brzucha), nudności (wymioty), utrata apetytu (objawy zapalenia trzustki).

-    Zwiększenie masy ciała, zmęczenie, utrata włosów, osłabienie mięśni, uczucie zimna (objawy niedoczynności tarczycy).

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać na izbę przyjęć do najbliższego szpitala w przypadku zaobserwowania dowolnego z powyższych działań niepożądanych. Lekarz podejmie również decyzję, czy lek Karbostad należy od razu odstawić oraz w jaki sposób kontynuować dalszą opiekę medyczną.

Inne działania niepożądane: należy jak najszybciej powiadomić lekarza Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10):

-    dreszcze, zaburzenia koordynacji, spontaniczne ruchy oczu, zaburzenia lękowe i nerwowość, depresja, wysypka.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10 000):

-    nieregularne bicie serca lub bardzo szybka albo bardzo wolna akcja serca.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w przypadku zaobserwowania dowolnego z powyższych działań niepożądanych. Może być konieczna interwencja medyczna.

Inne działania niepożądane: należy się skontaktować z lekarzem, jeżeli te objawy niepokoją pacjenta

Są to zwykle łagodne lub umiarkowane działania niepożądane leku Karbostad. Większość z tych objawów przemija i zwykle z czasem ustępuje.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    zmęczenie; bóle głowy, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, podwójne widzenie. Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 10):

-    osłabienie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, apatia, pobudzenie, splątanie, nieostre widzenie, zaburzenie widzenia, zaparcia, biegunka, bóle żołądka (brzucha), trądzik, wypadanie włosów, zaburzenia równowagi.

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 pacjenta na 100):

-    pokrzywka. U pacjenta może także wystąpić zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych w czasie przyjmowania leku Karbostad.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    wysokie ciśnienie krwi.

Należy powiadomić lekarza, jeżeli jakiekolwiek z wyżej wspomnianych działań niepożądanych stanie się ciężkie.

Raportowano przypadki wystąpienia zaburzeń kostnych obejmujących osteopenię, osteoporozę (ścieńczenie kości) i złamania. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli stosuje leki przeciwpadaczkowe przez długi czas, wystąpiła u niego w przeszłości osteoporoza lub przyjmuje leki steroidowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Karbostad

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są ślady wcześniejszych prób otwierania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Karbostad

-    Substancją czynną leku jest okskarbazepina.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: Celuloza mikrokrystaliczna, Krospowidon (typ A), Hypromeloza, Magnezu stearynian, Krzemionka do użytku stomatologicznego.

Otoczka tabletki: Tytanu dwutlenek (E 171), Hypromeloza 6 cP, Makrogol 8000, Żelaza tlenek żółty (E 172), Żelaza tlenek czarny (E 172) (tylko dla tabletek powlekanych o mocy 150 mg), Żelaza tlenek czerwony (E 172), Talk.

Jak wygląda lek Karbostad i co zawiera opakowanie

Tabletki 150 mg to jasnoszaro-zielone, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, grubości około 4,4 mm, długości około 11,1 mm i szerokości około 5,6 mm, z linią podziału po obu stronach i wytłoczonym napisem „150” po jednej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki.

Tabletki 300 mg to żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, grubości około 5,4 mm, długości około 15,1 mm i szerokości około 6,6 mm, z linią podziału po obu stronach i wytłoczonym napisem „300” po jednej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki. Tabletki 600 mg to różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, grubości około 7,0 mm, długości około 18,6 mm i szerokości około 8,1 mm, z linią podziału po obu stronach i wytłoczonym napisem „600” po jednej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Tabletki powlekane są dostępne w blistrach zawierających 50, 100 i 200 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórca PSI Supply nv

Guldensporenpark 22, block C

9820 Merelbeke

Belgia

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia

Oxcarbazepine CF 150/300/600 mg filmomhulde tabletten

Dania

Oxcarbazepine STADA

Finlandia

Oxcarbazepine STADA 150/300/600 mg kalvopäällysteistä tablettia

Szwecja

Oxcarbazepine STADA 150/300/600 mg filmdragerade tabletter

Polska

KARBOSTAD 150/300/600 mg tabletki powlekane

Niemcy

Oxcarbazepin STADA 150/300/600 mg Filmtabletten

Słowenia

Okskarbazepin STADA 150/300/600 mg filmsko oblozene tablete

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.2014

8

Karbostad

Charakterystyka Karbostad

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

KARBOSTAD, 150 mg, tabletki powlekane KARBOSTAD, 300 mg, tabletki powlekane KARBOSTAD, 600 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda 150 mg tabletka powlekana produktu Karbostad zawiera 150 mg okskarbazepiny (Oxcarbamazepinum).

Każda 300 mg tabletka powlekana produktu Karbostad zawiera 300 mg okskarbazepiny (Oxcarbamazepinum).

Każda 600 mg tabletka powlekana produktu Karbostad zawiera 600 mg okskarbazepiny (Oxcarbamazepinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

150 mg: Jasnoszaro-zielone, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, grubości około

4,4 mm, długości około 11,1 mm i szerokości około 5,6 mm, z linią podziału po obu stronach i wytłoczonym napisem „150” po jednej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki.

300 mg: Żółte, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, grubości około 5,4 mm, długości około 15,1 mm i szerokości około 6,6 mm, z linią podziału po obu stronach i wytłoczonym napisem „300” po jednej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki.

600 mg: Różowe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, grubości około 7,0 mm, długości około 18,6 mm i szerokości około 8,1 mm, z linią podziału po obu stronach i wytłoczonym napisem „600” po jednej stronie linii podziału po jednej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Okskarbazepina jest wskazana w leczeniu napadów częściowych przechodzących lub nie we wtórnie uogólnione napady toniczno-kloniczne.

Okskarbazepina jest wskazana do stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W monoterapii i w leczeniu skojarzonym, leczenie okskarbazepiną rozpoczyna się od dawki skutecznej klinicznie, podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Dawkę można zwiększać w zależności od odpowiedzi klinicznej pacjenta. Jeśli inne leki przeciwpadaczkowe mają być zastąpione przez okskarbazepinę, dawkę jednocześnie stosowanego(ych) leku(ów) przeciwpadaczkowego(ych) należy stopniowo zmniejszać po włączeniu terapii okskarbazepiną. W leczeniu skojarzonym, w związku z tym, że całkowite obciążenie pacjenta lekami przeciwpadaczkowymi jest zwiększone, może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki jednocześnie stosowanego(ych) leku(ów) przeciwpadaczkowego(ych) i (lub) wolniejszego zwiększania dawki okskarbazepiny (patrz punkt 4.5).

Poniższe zalecenia dotyczące dawkowania odnoszą się do wszystkich pacjentów bez zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 5.2). Nie ma konieczności monitorowania stężenia w osoczu w celu zapewnienia optymalnego leczenia okskarbazepiną.

Dorośli

Monoterapia

Leczenie okskarbazepiną należy rozpoczynać od dawki 600 mg na dobę (8 do 10 mg/kg mc. na dobę), w dwóch dawkach podzielonych. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać maksymalnie o 600 mg na dobę w około jednotygodniowych odstępach, zaczynając od dawki początkowej, do uzyskania pożądanej odpowiedzi klinicznej. Działanie terapeutyczne obserwuje się po dawkach od 600 mg na dobę do 2400 mg na dobę.

Badania kontrolowane z lekiem stosowanym w monoterapii u pacjentów nieleczonych aktualnie lekami przeciwpadaczkowymi wykazały skuteczność dawki 1200 mg na dobę. Niemniej jednak u pacjentów bardziej opornych na leczenie, przestawianych z innych leków przeciwpadaczkowych na monoterapię okskarbazepiną, wykazano, że skuteczna jest dawka 2400 mg na dobę.

W kontrolowanych warunkach szpitalnych zwiększenie dawki do 2400 mg na dobę osiągano w ciągu 48 godzin.

Leczenie skojarzone

Leczenie okskarbazepiną należy rozpoczynać od dawki 600 mg na dobę (8 do 10 mg/kg mc. na dobę), podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać maksymalnie o 600 mg na dobę w około jednotygodniowych odstępach czasu, zaczynając od dawki początkowej, do uzyskania pożądanej odpowiedzi klinicznej. Działanie terapeutyczne obserwuje się po dawkach od 600 mg na dobę do 2400 mg na dobę.

W kontrolowanym badaniu klinicznym z leczeniem skojarzonym wykazano, że skuteczne są dawki od 600 mg do 2400 mg na dobę, choć większość pacjentów nie tolerowała dawki 2400 mg na dobę bez zmniejszenia dawek innych, jednocześnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych, głównie z powodu objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dawki dobowe powyżej 2400 mg na dobę nie były systematycznie oceniane w badaniach klinicznych. Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się modyfikację dawkowania (patrz “Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek”). Osoby z ryzykiem hiponatremii patrz punkt 4.4.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby. Stosowanie okskarbazepiny nie było oceniane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i dlatego należy zachować ostrożność, ustalając dawkowanie u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min) leczenie okskarbazepiną należy rozpoczynać od dawki o połowę mniejszej niż zwykła dawka początkowa (300 mg na dobę). Dawkę należy zwiększać w odstępach co najmniej tygodniowych, do osiągnięcia pożądanej odpowiedzi klinicznej (patrz punkt 5.2).

Zwiększanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wymaga staranniejszej obserwacji. Dzieci i młodzież

W monoterapii i terapii skojarzonej leczenie okskarbazepiną należy zaczynać od dawki 8 do 10 mg/kg mc. na dobę podawanej w dwóch dawkach podzielonych. W leczeniu skojarzonym działanie terapeutyczne obserwowano po średniej dawce podtrzymującej wynoszącej około 30 mg/kg mc. na dobę. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać maksymalnie o 10 mg/kg mc. na dobę w około jednotygodniowych odstępach czasu, zaczynając od dawki początkowej, do maksymalnej dawki 46 mg/kg m.c. na dobę, aby uzyskać pożądaną odpowiedź kliniczną (patrz punkt 5.2).

Okskarbazepina jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku 6 lat i starszych. Skuteczność i bezpieczeństwo oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących około 230 dzieci w wieku poniżej 6 lat (do 1 miesiąca). Okskarbazepina nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nie zostały odpowiednio potwierdzone.

Wszystkie powyższe zalecenia dotyczące dawkowania (u dorosłych, u osób w podeszłym wieku i u dzieci) zostały oparte na dawkowaniu przebadanym w badaniach klinicznych z udziałem wszystkim grup wiekowych. W uzasadnionych przypadkach można jednak rozważyć zastosowanie mniejszych dawek początkowych.

Sposób podawania

Podanie doustne

Tabletki mają linię podziału i mogą być przełamane na pół, aby ułatwić połknięcie tabletki przez pacjenta. Niemniej jednak tabletki nie można podzielić na równe dawki. U dzieci, które nie potrafią połykać tabletek lub u pacjentów, u których wymagana dawka nie może być podana przy użyciu tabletek, należy zastosować zawiesinę zawierającą okskarbazepinę do podawania doustnego.

Produkt Karbostad można przyjmować w czasie lub niezależnie od posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Nadwrażliwość

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu raportowano reakcje nadwrażliwości typu I (natychmiastowe), w tym wysypkę, świąd, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i przypadki anafilaksji. Istnieją doniesienia o przypadkach anafilaksji i obrzęku naczynioruchowego dotyczącego krtani, głośni, warg i powiek po podaniu pierwszej lub kolejnych dawek okskarbazepiny. Jeśli takie reakcje wystąpią u pacjenta po leczeniu okskarbazepiną, należy przerwać stosowanie leku i rozpocząć inne leczenie.

Pacjentów, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości na karbamazepinę, należy poinformować o możliwości wystąpienia u około 25-30% z nich reakcji nadwrażliwości (np. ciężkich reakcji skórnych) na okskarbazepinę (patrz punkt 4.8).

Reakcje nadwrażliwości, w tym wielonarządowe reakcje nadwrażliwości, mogą wystąpić także u pacjentów bez nadwrażliwości na karbamazepinę w wywiadzie. Reakcje takie mogą dotyczyć skóry, wątroby, krwi i układu chłonnego lub innych narządów, albo każdego z nich indywidualnie, albo jednocześnie w kontekście reakcji ogólnoustrojowej (patrz punkt 4.8). Zazwyczaj, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na reakcje nadwrażliwości, produkt Karbostad należy natychmiast odstawić.

Odczyny skórne

Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o występowaniu ciężkich odczynów skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznej nekrolizy naskórka (zespołu Lyella) oraz rumienia wielopostaciowego w związku z zastosowaniem okskarbazepiny. Pacjenci, u których wystąpią ciężkie odczyny skórne, mogą wymagać hospitalizacji, gdyż stany te mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Przypadki tych zdarzeń związanych ze stosowaniem okskarbazepiny występowały zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Mediana czasu od rozpoczęcia leczenia do ich wystąpienia wynosiła 19 dni. Opisano kilka pojedynczych przypadków nawrotu ciężkich reakcji skórnych po ponownym podaniu okskarbazepiny. Pacjentów, u których wystąpi reakcja skórna po podaniu produktu Karbostad, należy szybko zbadać i natychmiast odstawić lek, chyba że wysypka jednoznacznie nie ma związku z jego stosowaniem. W przypadku przerwania leczenia należy rozważyć zastąpienie okskarbazepiny innym lekiem przeciwpadaczkowym w celu uniknięcia napadów padaczkowych z odstawienia. Podawania okskarbazepiny nie należy wznawiać u pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.3).

Allel HLA-B*1502 - u pacjentów w populacji chińskiej, tajskiej oraz innej azjatyckiej

Wykazano, że u osób pochodzenia chińskiego (z grupy etnicznej Han) lub taj skiego leczonych karbamazepiną, występowanie allelu HLA-B*1502 jest silnie powiązane z ryzykiem wystąpienia ciężkich, niepożądanych reakcji skórnych, znanych jako zespół Stevensa-Johnsona (Steven-Johnson Syndrome, SJS). Okskarbazepina ma podobną budowę chemiczną do karbamazepiny, możliwe więc, że ryzyko wystąpienia SJS istnieje także u tych pacjentów leczonych okskarbazepiną. Sugerują to również niektóre dane uzyskane dla okskarbazepiny. Allel HLA-B*1502 występuje u około 10% przedstawicieli populacji chińskiej Han i tajskiej. Jeżeli jest możliwe, pacjenci z tych grup etnicznych przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną czy pochodną chemicznie substancją czynną, powinni zostać przebadani na obecność tego allelu. Jeżeli wynik testu w kierunku allelu HLA-B*1502 będzie dodatni, można rozważyć zastosowanie okskarbazepiny, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższą ryzyko.

Ze względu na powszechne występowanie tego allelu w pozostałych azjatyckich populacjach (u ponad 15% mieszkańców Filipin i Malezji) należy rozważyć przeprowadzenie testów genetycznych na obecność allelu HLA-B*1502 w tych populacjach.

Częstość występowania allelu HLA-B*1502 jest nieistotna u osób np. pochodzenia europejskiego, afrykańskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz koreańskiego (<1%).

Allel HLA-A*3101 - w populacji europejskiej oraz u Japończyków

Niektóre dane sugerują związek między występowaniem allelu HLA-A*3101 i zwiększonym ryzykiem wywołanych przez karbamazepinę niepożądanych reakcji skórnych, włączając SJS, TEN, osutkę polekową z eozynofilią i objawami układowymi (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS) lub mniej uciążliwą ostrą uogólnioną osutkę krostkową (ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP) oraz wysypkę grudkowo-plamistą u osób pochodzenia europejskiego lub Japończyków.

Częstość występowania allelu HLA-A*3101 różni się znacząco między poszczególnymi grupami etnicznymi. W populacji europejskiej wynosi od 2 do 5%, a u Japończyków około 10%.

Obecność allelu HLA-A*3101 może zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji skórnych (głównie lżejszych) z 5% w ogólnej populacji do 26% wśród osób pochodzenia europejskiego, podczas gdy brak tego allelu może zmniejszyć powyższe ryzyko z 5 do 3,8%.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać przeprowadzanie badań przesiewowych na obecność allelu HLA-A*3101 przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną lub jej pochodnymi.

Jeżeli u pacjenta pochodzenia europejskiego lub japońskiego stwierdzono obecność allelu HLA-A*3101, można rozważyć zastosowanie karbamazepiny lub jej pochodnych, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko.

Hiponatremia

U najwyżej 2,7% pacjentów leczonych okskarbazepiną stężenie sodu w surowicy wynosiło poniżej 125 mmol/1, było zazwyczaj bezobjawowe i nie wymagało zmiany leczenia. Badania kliniczne wykazały, że stężenie sodu w surowicy powracało do normy po zmniejszeniu dawki okskarbazepiny, jej odstawieniu lub po zastosowaniu zachowawczego leczenia (np. ograniczonego przyjmowania płynów). U pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami nerek przebiegającymi z małym stężeniem sodu lub u pacjentów leczonych jednocześnie produktami zmniejszającymi stężenie sodu (np. lekami moczopędnymi, desmopresyną), a także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyną), przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu w surowicy. Oznaczenie to należy następnie powtórzyć po upływie około 2 tygodni, potem co miesiąc przez pierwsze 3 miesiące leczenia lub w razie wskazań klinicznych. Te czynniki ryzyka mogą dotyczyć głównie pacjentów w podeszłym wieku. Takie same zasady kontroli stężenia sodu w surowicy należy zastosować u pacjentów leczonych okskarbazepiną podczas wprowadzania leków zmniejszających stężenie sodu. Ogólnie, jeśli podczas leczenia okskarbazepiną wystąpią objawy kliniczne wskazujące na hiponatremię (patrz punkt 4.8), należy rozważyć oznaczenie stężenia sodu w surowicy. U innych pacjentów ocena stężenia sodu w surowicy może być częścią rutynowych badań laboratoryjnych.

U wszystkich pacjentów z pierwotną lub wtórną niewydolnością serca należy regularnie kontrolować masę ciała w celu określenia stopnia retencji płynów. W przypadku zatrzymania płynów lub pogorszenia wydolności serca należy skontrolować stężenie sodu w surowicy. W razie stwierdzenia hiponatremii istotnym przeciwdziałaniem jest ograniczenie podaży wody. Ponieważ okskarbazepina może bardzo rzadko powodować zaburzenia przewodzenia w sercu, stan pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami przewodzenia (np. z blokiem przedsionkowo-komorowym, zaburzeniami rytmu serca) należy uważnie monitorować.

Czynność wątroby

Opisywano bardzo rzadkie przypadki zapalenia wątroby, które w większości przypadków ustępowało. Jeśli podejrzewa się wystąpienie zdarzenia dotyczącego wątroby, należy ocenić czynność tego narządu i rozważyć przerwanie stosowania produktu Karbostad.

Działanie hematologiczne

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu bardzo rzadko raportowano przypadki agranulocytozy, niedokrwistości aplastycznej i pancytopenii u pacjentów leczonych okskarbazepiną (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi jakikolwiek objaw znaczącego zahamowania czynności szpiku kostnego, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Zachowania samobójcze

U pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe w różnych wskazaniach opisywano występowanie myśli i zachowań samobójczych. Metaanaliza badań klinicznych z randomizacją, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych również wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego ryzyka nie jest znany, a dostępne dane nie wykluczają możliwości zwiększenia ryzyka w przypadku okskarbazepiny.

Dlatego pacjentów należy obserwować, czy nie występują u nich myśli i zachowania samobójcze oraz rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów (i ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia się do lekarza w przypadku wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych.

Hormonalne środki antykoncepcyjne

Pacjentki w wieku rozrodczym należy ostrzec, że okskarbazepina stosowana jednocześnie z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi może spowodować ich nieskuteczność (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia produktem Karbostad zaleca się stosowanie innych, niehormonalnych metod antykoncepcji.

Alkohol

Ze względu na możliwość addytywnego działania uspokajającego należy zachować ostrożność w przypadku spożywania alkoholu podczas leczenia okskarbazepiną.

Odstawienie leku

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, okskarbazepinę należy odstawiać stopniowo w celu zminimalizowania możliwości zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Indukcja enzymów

Okskarbazepina i jej farmakologicznie czynny metabolit (monohydroksypochodna, MHD) są słabymi induktorami in vitro i in vivo enzymów CYP3A4 i CYP3A5 cytochromu P450, odpowiedzialnych za metabolizm bardzo wielu leków, np. leków immunosupresyjnych (takich jak cyklosporyna, takrolimus), doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz niżej) oraz niektórych innych leków przeciwpadaczkowych (np. karbamazepiny), powodując zmniejszenie stężenia tych leków w osoczu (patrz poniższa tabela podsumowująca wyniki uzyskane dla innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych).

W warunkach in vitro okskarbazepina i MHD są słabymi induktorami UDP-glukuronylotransferaz (wpływ na poszczególne enzymy tej grupy nie jest znany). Dlatego in vivo okskarbazepina i MHD mogą wywierać mało istotny indukujący wpływ na metabolizm produktów leczniczych, eliminowanych głównie przez sprzęganie z udziałem UDP-glukuronylotransferaz. Na początku leczenia okskarbazepiną lub podczas zmiany jej dawki uzyskanie nowego poziomu indukcji może trwać od 2 do 3 tygodni.

W razie przerwania leczenia okskarbazepiną może być konieczne zmniejszenie dawki jednocześnie przyjmowanych leków, a decyzję o tym należy podjąć na podstawie monitorowania stanu klinicznego pacjenta i (lub) stężeń leków w osoczu. Indukcja prawdopodobnie stopniowo zmniejszy się w ciągu od 2 do 3 tygodni po przerwaniu leczenia.

Hormonalne środki antykoncepcyjne: Wykazano, że okskarbazepina ma wpływ na dwa składniki doustnych środków antykoncepcyjnych: etynyloestradiol (EE) i lewonorgestrel (LNG). Średnie wartości AUC dla EE i LNG zmniejszyły się odpowiednio o 48-52% i 32-52%. Z tego względu okskarbazepina może zmniejszać skuteczność jednocześnie stosowanych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.4). Należy stosować inną skuteczną metodę zapobiegania ciąży.

Hamowanie aktywności enzymów

Okskarbazepina i MHD hamują aktywność CYP2C19. Dlatego możliwe są interakcje podczas jednoczesnego podawania dużych dawek okskarbazepiny z produktami leczniczymi metabolizowanymi głównie przez CYP2C19 (np. fenytoiny). Stężenia fenytoiny w osoczu zwiększyły się maksymalnie o 40%, gdy okskarbazepinę podawano w dawkach większych niż 1200 mg/dobę (patrz niżej tabela podsumowująca wyniki uzyskane dla innych leków przeciwdrgawkowych). W takim przypadku może być konieczne zmniejszenie dawki jednocześnie stosowanej fenytoiny (patrz punkt 4.2).

Przeciwpadaczkowe produkty lecznicze

W badaniach klinicznych oceniano możliwość interakcji między okskarbazepiną a innymi przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi. Wpływ tych interakcji na średnie wartości AUC i Cmm podsumowano w poniższej tabeli.

Podsumowanie interakcji przeciwpadaczkowych produktów leczniczych z okskarbazepiną

Przeciwpadaczkowy produkt leczniczy

Jednocześnie stosowany

Wpływ okskarbazepiny na lek

przeciwpadaczkowy

Stężenie

Wpływ leku

przeciwpadaczkowego na MHD Stężenie

Karbamazepina

Zmniejszenie o 0-22% (zwiększenie o 30% stężenia epoksydowej pochodnej karbamazepiny)

Zmniejszenie o 40%

Klobazam

Nie został zbadany

Bez wpływu

Felbamat

Nie został zbadany

Bez wpływu

Lamotrygina

Nieznaczne zmniejszenie*

Bez wpływu

Fenobarbital

Zwiększenie o 14-15%

Zmniejszenie o 30-31%

Fenytoina

Zwiększenie o 0-40%

Zmniejszenie o 29-35%

Kwas walproinowy

Bez wpływu

Zmniejszenie o 0-18%

* Wstępne wyniki wskazują, że okskarbazepina może zmniejszać stężenia lamotryginy, co może mieć znaczenie u dzieci, ale możliwość interakcji z okskarbazepiną okazała się mniejsza niż w przypadku jednocześnie stosowanych leków, które są induktorami enzymów (karbamazepiną, fenobarbitalem i fenytoiną).

Wykazano, że silne induktory enzymów cytochromu P450 (tj. karbamazepina, fenytoina i fenobarbital) zmniejszają u dorosłych stężenie MHD w osoczu (o 29-40%). U dzieci w wieku od 4 do 12 lat podanie jednego z trzech leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy zwiększało klirens MHD o około 35% w porównaniu do monoterapii. Jednoczesne leczenie okskarbazepiną i lamotryginą wiązało się ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych (nudności, senności, zawrotów i bólu głowy). Gdy jeden lub kilka leków przeciwpadaczkowych podaje się jednocześnie z okskarbazepiną, należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki i (lub) kontrolowanie stężenia leku w osoczu, zwłaszcza u dzieci leczonych jednocześnie lamotryginą.

W przypadku okskarbazepiny nie obserwowano autoindukcji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Cymetydyna, erytromycyna, wiloksazyna, warfaryna i dekstropropoksyfen nie wpływały na farmakokinetykę MHD.

Interakcja między okskarbazepiną a inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) jest teoretycznie możliwa ze względu na podobieństwo budowy chemicznej okskarbazepiny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

W badaniach klinicznych, do których włączono pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, nie obserwowano żadnych istotnych klinicznie interakcji.

Skojarzenie litu i okskarbazepiny może nasilać toksyczne działania na układ nerwowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Ogólne ryzyko związane z padaczką i z lekami przeciwpadaczkowymi:

Wykazano, że u potomstwa kobiet chorujących na padaczkę występowanie wad rozwojowych jest od dwóch do trzech razy częstsze niż w populacji ogólnej, w której wskaźnik wynosi 3%. W populacji osób leczonych częstsze występowanie wad rozwojowych odnotowano w związku z terapią wieloma lekami, jednak nie wyjaśniono, w jakim stopniu odpowiedzialne jest za to leczenie i (lub) choroba.

Ponadto, nie wolno przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego, gdyż nasilenie choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Ryzyko związane z okskarbazepiną:

Dane kliniczne dotyczące ekspozycji podczas ciąży są wciąż niewystarczające, aby ocenić działanie teratogenne okskarbazepiny. W badaniach na zwierzętach obserwowano zwiększenie śmiertelności zarodków, opóźnienia wzrostu oraz wady rozwojowe po podaniu dawek toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

•    Jeśli kobieta leczona okskarbazepiną zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, należy ponownie dokładnie rozważyć konieczność leczenia. Należy stosować minimalne dawki skuteczne oraz monoterapię, jeśli tylko to możliwe, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

•    Pacjentkom należy udzielić porady odnośnie zwiększonego ryzyka wad rozwojowych oraz zapewnić możliwość wykonania badań prenatalnych.

•    W czasie ciąży nie wolno przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego okskarbazepiną, gdyż nasilenie choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Monitorowanie i profilaktyka:

Leki przeciwpadaczkowe mogą przyczyniać się do powstania niedoboru kwasu foliowego, co może prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości rozwoju płodu. Zarówno przed ciążą, jak i w trakcie ciąży zaleca się suplementację kwasem foliowym. Ponieważ nie dowiedziono skuteczności takiej suplementacji, pacjentkom, nawet tym, które przyjmują uzupełniające dawki kwasu foliowego, należy zaproponować wykonanie diagnostycznych badań prenatalnych.

Dane uzyskane od ograniczonej liczby kobiet wskazują, że stężenie w osoczu czynnego metabolitu okskarbazepiny - 10-monohydroksypochodnej (MHD), może stopniowo zmniejszać się w czasie ciąży. Zaleca się uważne monitorowanie odpowiedzi klinicznej na leczenie u kobiet w ciąży, które otrzymują okskarbazepinę, aby upewnić się, że utrzymana jest odpowiednia kontrola napadów padaczkowych. Należy rozważyć śledzenie zmian stężenia MHD w osoczu. Jeśli dawka produktu leczniczego była zwiększana w czasie ciąży, można również rozważyć kontrolowanie stężenia MHD w osoczu po porodzie.

U noworodka:

U noworodków opisywano zaburzenia krwawienia wywołane przez leki przeciwpadaczkowe. W ramach ostrożności należy podawać witaminę K1 jako środek zapobiegawczy zarówno matce przez kilka ostatnich tygodni ciąży, jak i noworodkowi.

Karmienie piersią

Okskarbazepina i jej czynny metabolit (MHD) przenikają do mleka kobiecego. Ustalono, że stosunek stężenia w mleku do stężenia w osoczu wynosi dla obu substancji 0,5. Nieznany jest wpływ okskarbazepiny na niemowlę karmione piersią. Dlatego nie należy stosować okskarbazepiny podczas karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie okskarbazepiny wiąże się z występowaniem reakcji niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub senność (patrz punkt 4.8). Wpływ okskarbazepiny na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn jest umiarkowany. Dlatego pacjentów należy poinformować, że ich fizyczna i (lub) umysłowa sprawność, konieczna do obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów, może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi są senność, bóle głowy, zawroty głowy, podwójne widzenie, nudności, wymioty i uczucie zmęczenia, które występują u ponad 10% pacjentów.

Profil działań niepożądanych, sklasyfikowanych według układów i narządów, opracowano na podstawie danych z badań klinicznych, w których działania niepożądane określono jako związane z działaniem okskarbazepiny. Ponadto wzięto pod uwagę klinicznie istotne doniesienia dotyczące działań niepożądanych uzyskane w programach leczenia indywidualnego oraz doświadczenia zebrane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

bardzo często: >1/10; często: >1/100 do < 1/10; niezbyt często: >1/1000 do < 1 /100; rzadko: > 1/10 000 do < 1/1000; bardzo rzadko: < 1/10 000; częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często Bardzo rzadko Częstość nieznana

leukopenia.

małopłytkowość.

zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

nadwrażliwość #

Częstość nieznana

reakcje anafilaktyczne, osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS)**

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Bardzo rzadko

hiponatremia.

hiponatremia, z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi, takimi jak napady drgawkowe, splątanie, zaburzenia świadomości, encefalopatia (dalsze działania niepożądane przedstawiono także w „Zaburzenia układu nerwowego”), zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie), wymioty, nudności1'.

Częstość nieznana

niedoczynność tarczycy.

Zaburzenia psychiczne

Często

stan splątania, depresja, apatia, pobudzenie (np. nerwowość), chwiejność afektu.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

senność, bóle głowy, zawroty głowy.

ataksja, drżenie, oczopląs, zaburzenia uwagi, niepamięć.

Zaburzenia oka

Bardzo często Często

podwójne widzenie.

niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia.

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

zaburzenia rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

nadciśnienie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Często

Bardzo rzadko

nudności, wymioty. biegunka, zaparcia, bóle brzucha.

zapalenie trzustki i (lub) zwiększenie aktywności lipazy i (lub) amylazy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Niezbyt często Bardzo rzadko

Częstość nieznana

wysypka, łysienie, trądzik. pokrzywka.

obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), rumień wielopostaciowy (patrz punkt 4.4).

ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)**

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Bardzo rzadko

układowy toczeń rumieniowaty.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często Często

uczucie zmęczenia. astenia.

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Częstość nieznana

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie

aktywności fosfatazy zasadowej we krwi.

zmniejszenie stężenia T4 (o niejasnym znaczeniu klinicznym)

^Podczas stosowania okskarbazepiny bardzo rzadko może wystąpić klinicznie istotna hiponatremia (stężenie sodu <125 mmol/l). Występowała na ogół w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia okskarbazepiną, chociaż u niektórych pacjentów stężenie sodu poniżej 125 mmol/l wystąpiło po raz pierwszy po ponad 1 roku od rozpoczęcia leczenia (patrz punkt 4.4).

** Przypadki występowania działań niepożądanych raportowane spontaniczne i w literaturze naukowej (częstość nieznana): Przypadki występowania działań niepożądanych raportowane spontaniczne i w literaturze naukowej pochodzą z doświadczenia po wprowadzeniu okskarbazepiny do lecznictwa. Ponieważ zgłaszanie występowania tych reakcji jest dobrowolne i dotyczy populacji o nieokreślonej wielkości nie jest możliwa ocena częstości ich występowania i tym samym zostały skalsyfikowane z częstością nieznaną.

#Nadwrażliwość (w tym nadwrażliwość wielonarządowa) przejawiająca się wysypką, gorączką. Może to dotyczyć innych narządów lub układów, takich jak krew i układ limfatyczny (np. eozynofilia, małopłytkowość, leukopenia, limfadenopatia, powiększenie śledziony), wątroba (np. nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zapalenie wątroby), mięśnie i stawy (np. obrzęk stawów, bóle mięśni, bóle stawów), układ nerwowy (np. encefalopatia wątrobowa), nerki (np. białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek), płuca (np. duszność, obrzęk płuc, astma, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc), obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

Raportowano występowanie zmniejszonej gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozy i złamań u pacjentów stosujących leczenie produktem Karbostad przez długi czas. Nie został określony mechanizm, za pośrednictwem którego produkt Karbostad wpływa na metabolizm kości.

Zgłaszanie podejrzewanych reakcji niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Opisano pojedyncze przypadki przedawkowania. Maksymalna przyjęta dawka wynosiła około 24 000 mg. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia po zastosowaniu leczenia objawowego. Do objawów przedawkowania należą senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, hiperkinezy, hiponatremia, ataksja i oczopląs. Nie istnieje specyficzna odtrutka. W razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy rozważyć usunięcie leku przez płukanie żołądka i (lub) jego inaktywację przez podanie węgla aktywowanego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe; pochodne karboksamidu, kod ATC: N03AF02 Działanie farmakodynamiczne

Działanie farmakologiczne okskarbazepiny wywierane jest głównie przez metabolit (MHD) (patrz punkt 5.2). Uważa się, że mechanizm działania okskarbazepiny i MHD oparty jest głównie na blokadzie kanałów sodowych bramkowanych elektrycznie, co powoduje stabilizację nadmiernie pobudzonych błon komórek nerwowych, zahamowanie powtarzających się wyładowań neuronalnych oraz zmniejszenie rozprzestrzeniania się impulsów synaptycznych. Ponadto zwiększone przewodnictwo potasu i modulacja aktywowanych wysokim napięciem kanałów wapniowych może także przyczyniać się do przeciwdrgawkowego działania leku. Nie stwierdzono żadnych istotnych interakcji z neuroprzekaźnikiem w mózgu lub miejscami receptorowymi modulatora.

U zwierząt okskarbazepina i jej czynny metabolit (MHD) są silnymi i skutecznymi lekami przeciwdrgawkowymi. Związki te chroniły gryzonie przed uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi i w mniejszym stopniu napadami klonicznymi oraz eliminowały lub zmniejszały częstość uporczywie nawracających napadów częściowych u makaków z implantami z glinu. Nie obserwowano tolerancji (osłabienia działania przeciwdrgawkowego) w leczeniu napadów padaczkowych toniczno-klonicznych, gdy okskarbazepina lub MHD podawane były codziennie myszom i szczurom odpowiednio przez 5 dni lub 4 tygodnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym tabletek z okskarbazepiną lek jest całkowicie wchłaniany i podlega w dużym stopniu przemianie do farmakologicznie czynnego metabolitu (MHD).

Po jednokrotnym podaniu na czczo tabletek z okskarbazepiną w dawce 600 mg zdrowym ochotnikom płci męskiej średnia wartość Cmax MHD wynosiła 34 ^mol/l, a odpowiednia mediana tmax wynosiła 4,5 godziny.

W badaniu bilansu masy wykazano, że u ludzi zaledwie 2% całkowitej radioaktywności w osoczu stanowiła okskarbazepina w postaci niezmienionej, około 70% MHD, a pozostałość odpowiadała mniej istotnym, wtórnym metabolitom, które były szybko wydalane.

Pokarm nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania okskarbazepiny, dlatego produkt leczniczy można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji MHD wynosi 49 litrów.

Około 40% MHD wiąże się z białkami osocza krwi, głównie z albuminami. W zakresach terapeutycznych wiązanie to jest niezależne od stężenia w osoczu. Okskarbazepina i MHD nie wiążą się z kwaśną alfa-1-glikoproteiną.

Okskarbazepina i MHD przenikają przez łożysko. W jednym przypadku stwierdzono podobne stężenia leku u matki i noworodka.

Metabolizm

Okskarbazepina podlega szybkiej przemianie przez enzymy cytozolowe wątroby do MHD, który jest głównie odpowiedzialny za działanie farmakologiczne okskarbazepiny. MHD jest dalej metabolizowany przez sprzęganie z kwasem glukuronowym. Niewielkie ilości (4% dawki) są utleniane do farmakologicznie nieczynnego metabolitu (pochodna 10,11-dihydroksy, DHD).

Eliminacja

Okskarbazepina jest wydalana z organizmu głównie w postaci metabolitów, przeważnie przez nerki. Ponad 95% dawki pojawia się w moczu, w tym mniej niż 1% jako niezmieniona okskarbazepina. Z kałem wydala się mniej niż 4% podanej dawki. Około 80% dawki wydalane jest w moczu albo w postaci glukuronidów MHD (49%), albo jako niezmieniony MHD (27%), podczas gdy nieaktywny DHD stanowi około 3%, a 13% dawki to okskarbazepina w postaci sprzężonej.

Okskarbazepina jest szybko usuwana z osocza i jej pozorny okres półtrwania wynosi od 1,3 do

2,3 godziny. Natomiast pozorny okres półtrwania MHD w osoczu wynosi średnio 9,3±1,8 godziny.

Proporcjonalność dawki

U pacjentów otrzymujących okskarbazepinę dwa razy na dobę stężenie MHD osiąga stan stacjonarny w osoczu w ciągu 2-3 dni. W stanie stacjonarnym farmakokinetyka MHD ma charakter liniowy, wykazuje proporcjonalność w zakresie dawek od 300 do 2400 mg/dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Farmakokinetykę i metabolizm okskarbazepiny oraz MHD oceniano u zdrowych ochotników i u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby po podaniu pojedynczej doustnej dawki 900 mg. Lekkie i umiarkowane zaburzenia czynności wątroby nie wpływały na farmakokinetykę okskarbazepiny i MHD. Nie przeprowadzono badań okskarbazepiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Istnieje liniowa zależność między klirensem kreatyniny a klirensem nerkowym MHD. Gdy okskarbazepina podawana jest w pojedynczej dawce 300 mg, okres półtrwania MHD w fazie eliminacji u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) wydłuża się o 60-90% (od 16 do 19 godzin) przy dwukrotnym zwiększeniu wartości AUC w porównaniu z analogicznymi wartościami u dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek (10 godzin).

Dzieci

Farmakokinetykę okskarbazepiny oceniano w badaniach klinicznych u dzieci otrzymujących lek w dawce od 10 do 60 mg/kg mc./dobę. Klirens MHD obliczany w oparciu o masę ciała zmniejsza się u dzieci wraz z ze zwiększaniem się wieku i masy ciała, zbliżając się do wartości obserwowanych u dorosłych. Średni klirens obliczany w oparciu o masę ciała u dzieci w wieku od 4 do 12 lat jest średnio o 40% większy niż analogiczne wartości u pacjentów dorosłych. Z tego względu uważa się, że ekspozycja na MHD u tych dzieci stanowi 2/3 ekspozycji u pacjentów dorosłych leczonych podobną dawką w przeliczeniu na kg masy ciała. Wraz ze zwiększaniem się masy ciała pacjenta, u dzieci w wieku 13 lat i starszych MHD w przeliczeniu na kg masy ciała powinien osiągnąć wartości obserwowane u pacjentów dorosłych.

Ciąża

Dane uzyskane od niewielkiej liczby kobiet wskazują, że stężenie MHD w osoczu może stopniowo zmniejszać się w czasie ciąży (patrz punkt 4.6).

Pacjenci w podeszłym wieku

Po podaniu okskarbazepiny w dawce pojedynczej (300 mg) oraz po wielokrotnym podaniu dawek (600 mg/dobę) ochotnikom w podeszłym wieku (60-82 lata) maksymalne stężenia w osoczu oraz wartości AUC dla MHD były o 30%-60% większe niż wartości uzyskane u młodszych ochotników (18-32 lata). Porównanie klirensu kreatyniny u ochotników młodszych i w podeszłym wieku wskazuje, że różnice między grupami wynikały ze związanego z wiekiem zmniejszenia wartości klirensu kreatyniny. Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania nie są konieczne, gdyż dawki terapeutyczne są dostosowywane indywidualnie.

Płeć

Nie obserwowano różnic w farmakokinetyce związanych z płcią u dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności okskarbazepiny i jej farmakologicznie czynnego metabolitu (monohydroksypochodnej, MHD) nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Działanie nefrotoksyczne obserwowane w badaniu toksyczności po podaniu wielokrotnym u szczurów nie zostało stwierdzone w badaniach na psach i myszach. Wobec braku doniesień o występowaniu podobnych zmian u ludzi kliniczne znaczenie wyników badań na szczurach pozostaje nieznane.

Badania nad pobudzeniem układu odpornościowego myszy wykazały, że MHD (i w mniejszym stopniu okskarbazepina) mogą wywoływać opóźnioną reakcję nadwrażliwości.

Badania na zwierzętach wykazały zwiększenie umieralności zarodków oraz opóźnienie rozwoju przed- i (lub) pourodzeniowego po podaniu dawek toksycznych dla matki. Obserwowano zwiększenie liczby wad rozwojowych u płodów szczura w jednym z ośmiu badań dotyczących toksycznego działania leku na zarodek, w których badano okskarbazepinę lub farmakologicznie czynny metabolit (MHD), przy czym wyniki te uzyskano, stosując dawki toksyczne dla matki (patrz punkt 4.6).

W badaniach działania rakotwórczego okskarbazepina wywoływała u zwierząt nowotwory wątroby (szczury i myszy), nowotwory jąder i narządów płciowych żeńskich (szczury). Pojawienie się nowotworów wątroby było najprawdopodobniej skutkiem indukcji wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie to, choć nie może być wykluczone, jest jednak słabe lub nie występuje u pacjentów leczonych okskarbazepiną. Nowotwory jąder mogły mieć związek ze zwiększonymi stężeniami hormonu luteinizującego. Ze względu na brak takiego zwiększenia u ludzi uważa się, że rozwój tego typu nowotworów u szczurów nie ma znaczenia klinicznego. W jednym badaniu dotyczącym rakotwórczości u szczurów po podaniu MHD obserwowano zależne od dawki zwiększenie liczby ziarniniaków w układzie rozrodczym samic (w obrębie szyjki macicy i pochwy). Działania te wystąpiły po uzyskaniu stężeń leku porównywalnych z przewidywanym stężeniem w organizmie człowieka. Mechanizm powstawania tych nowotworów nie został dotychczas wyjaśniony. Zatem znaczenie kliniczne obserwowanych zmian nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon (typ A)

Hypromeloza Magnezu stearynian

Krzemionka do użytku stomatologicznego

Otoczka tabletki:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Hypromeloza 6 cP

Makrogol 8000

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172) (tylko dla tabletek powlekanych o mocy 150 mg)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii Aluminium/PVC/PE/PVDC w tekturowym pudełku.

Blistry zawierają 50, 100 i 200 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21792, 21793, 21794

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.04.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.07.2014

15

Karbostad