Imeds.pl

Karvidil 12,5 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

KARVIDIL® 6,25 mg, tabletki KARVIDIL® 12,5 mg, tabletki KARVIDIL® 25 mg, tabletki

Karwedilol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek KARVIDIL® i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku KARVIDIL®

3.    Jak przyjmować lek KARVIDIL®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek KARVIDIL®

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek KARVIDIL® i w jakim celu się go stosuje

KARVIDIL® zawiera karwedilol, który jest beta-adrenolitykiem. Lek ten ma liczne działania, które wykorzystuje się w leczeniu chorób układu krążenia.

Substancja czynna leku KARVIDIL® rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza opór naczyń obwodowych. Z tego powodu lek KARVIDIL® jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dusznicy bolesnej. Dane kliniczne wskazują, że lek KARVIDIL® nadaje się do leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami nerek lub cukrzycą.

Długotrwałe stosowanie leku KARVIDIL® wpływa korzystnie na lipidy w surowicy, zmniejszając stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości i triglicerydów, a także zwiększając stężenie lipoprotein o wysokiej gęstości. Lek KARVIDIL® ma właściwości antyoksydacyjne i wiążące wolne rodniki.

Lek KARVIDIL® stosuje się również w leczeniu niewydolności serca.

Lek KARVIDIL® jest stosowany w leczeniu:

■    Nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

■    Przewlekłej stabilnej dusznicy bolesnej. Lek KARVIDIL® jest stosowany w profilaktycznym leczeniu przewlekłej stabilnej dusznicy bolesnej.

■    Objawowej przewlekłej niewydolności serca. Lek KARVIDIL® jest stosowany w leczeniu stabilnej przewlekłej niewydolności serca o małym, umiarkowanym lub dużym nasileniu jako lek wspomagający leczenie standardowe, np. lekami moczopędnymi, digoksyną i inhibitorami ACE.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku KARVIDIL® Kiedy nie stosować leku KARVIDIL®

■    jeśli pacjent ma uczulenie na karwedilol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

■    jeśli pacjent cierpi na niestabilną/zdekompensowaną niewydolność serca,

■    jeśli u pacjenta występuje znaczne zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie serca wymagające dożylnego podawania leków wspomagających działanie serca,

■    jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem spowodowane astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (zapalenie lub skurcz oskrzeli),

■    jeśli pacjent ma bardzo wolną czynność serca (poniżej 50 uderzeń na minutę) lub ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi poniżej 85 mm Hg),

■    jeśli pacjent ma inne poważne problemy z sercem,

■    jeśli pacjent ma guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa-adrenolitykami),

■    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby,

■    jeśli pacjent ma kwasicę metaboliczną.

W przypadku występowania u pacjenta któregokolwiek z wymienionych powyżej stanów należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku KARVIDIL®.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku KARVIDIL® należy zwrócić się do lekarza:

■    Jeśli    pacjent    ma problemy z nerkami.

■    Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą. Być może lekarz zechce zmniejszyć dawkę leku.

■    Jeśli pacjent ma cukrzycę. Lek ten może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi (niedocukrzenia, czyli hipoglikemii). Z tego powodu należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

■    Jeśli pacjent ma skłonność do reakcji przebiegających ze skurczem oskrzeli.

■    Jeśli pacjent ma rodzaj dusznicy bolesnej określany mianem dusznicy bolesnej typu Prinzmetala.

■    Jeśli    pacjent    ma problemy z naczyniami krwionośnymi (chorobę naczyń obwodowych).

■    Jeśli pacjent ma problemy z krążeniem krwi w palcach rąk i nóg (zjawisko Raynauda). Może bowiem dojść do zaostrzenia objawów.

■    Jeśli pacjent ma guz chromochłonny (nowotwór nadnercza, który powoduje napady wzrostu ciśnienia tętniczego).

■    Jeśli    pacjent    kiedykolwiek miał problemy z tarczycą.

■    Jeśli pacjent cierpi na ciężkie osłabienie siły mięśniowej (miastenię, czyli nużliwość mięśni).

■    Jeśli pacjent cierpi na chorobę skóry o nazwie łuszczyca (patrz również punkt 4).

■    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna (na przykład nagły obrzęk, powodujący problemy z oddychaniem lub przełykaniem, obrzęk dłoni, stóp i kostek nóg lub ciężka wysypka).

■    Jeśli pacjent ma alergię i poddaje się leczeniu odczulającemu.

■    Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Lek KARVIDIL® może bowiem zmniejszać wytwarzanie łez.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów lub pacjent nie jest pewien, wówczas przed przyjęciem leku KARVIDIL® powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca konieczne jest skontrolowanie stanu klinicznego po upływie 2-3 godzin od rozpoczęcia przyjmowania leku, jak również po każdym zwiększeniu dawki leku KARVIDIL®. Przed zwiększeniem dawki leku konieczne jest skontrolowanie czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami przewodzenia w sercu powinni stosować lek KARVIDIL® ściśle według zaleceń lekarza.

Lek KARVIDIL® może powodować bardzo wolne bicie serca. Jeśli tętno pacjenta spadnie poniżej 55 uderzeń na minutę, lekarz obniży dawkę leku.

0Jeżeli pacjent ma być poddany operacji, powinien poinformować lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia, że przyjmuje lek KARVIDIL®.

Zespół odstawienia

Nie należy przerywać lub ani zaprzestawać stosowania leku KARVIDIL® bez zalecenia lekarza. Nagłe przerwanie przyjmowania leku KARVIDIL® może spowodować działania niepożądane (ostre objawy dusznicy bolesnej, zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego lub zaburzeń rytmu serca, jak również nasilenie objawów nadczynności tarczycy). W miarę możliwości dawkę leku KARVIDIL® należy zmniejszać stopniowo w okresie 1-2 tygodni. W przypadku zaostrzenia dusznicy bolesnej zaleca się, aby podawanie preparatu KARVIDIL® natychmiast wznowić, przynajmniej czasowo, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Inne leki i KARVIDIL®

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Substancja czynna leku — karwedilol — może wpływać na działanie niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku KARVIDIL®

W szczególności, w przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych poniżej leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

■    Digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca). Jednoczesne stosowanie leku KARVIDIL® i digoksyny może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny we krwi. Z tego powodu stężenie digoksyny należy monitorować. Lek KARVIDIL® może nasilać rzadkoskurcz (zwolnione bicie serca) powodowany przez digoksynę.

■    Cyklosporyna (stosowana po przeszczepie narządu). Lek KARVIDIL® może zwiększać stężenie cyklosporyny we krwi, dlatego po rozpoczęciu jego stosowania dawkę cyklosporyny zmniejsza się i monitoruje jej stężenie we krwi.

■    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń). Może osłabiać działanie leku KARVIDIL®.

■    Barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki). Mogą osłabiać działanie leku KARVIDIL®.

■    Cymetydyna (stosowana do leczenia niestrawności, zgagi i wrzodów żołądka). Może nasilać działanie karwedilolu.

■    Erytromycyna (antybiotyk, stosowany w leczeniu zakażeń). Może nasilać działanie karwedilolu.

■    Fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji). Może nasilać działanie karwedilolu.

■    Wodorotlenek glinu, cholestyramina. Leki te mogą spowalniać wchłanianie karwedilolu.

■    Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina. Lek KARVIDIL® może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi (niedocukrzenia, czyli hipoglikemii).

■    Leki zmniejszające działanie katecholamin (inhibitory MAO, rezerpina).

■    Werapamil, dyltiazem lub inne leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron). Istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego rzadkoskurczu (zwolnionego bicia serca) lub bloku przedsionkowo-komorowego. Wstrzyknięcie werapamilu może spowodować ciężkie niedociśnienie. Amiodaron zwiększa ryzyko komorowych zaburzeń rytmu.

■    Klonidyna (stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, migren i uderzeń gorąca w okresie przekwitania).

■    Ergotamina, ergometryna.

■    Alprostadyl.

■    Leki przeciwmalaryczne (ryzyko wystąpienia rzadkoskurczu, czyli zwolnionego bicia serca).

■    Chlorpromazyna.

■    Inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

■    Niesteroidowe leki przeciwzapalne    i kortykosteroidy.

Środki do znieczulenia ogólnego, leki nasenne, leki uspokajające (przeciwlękowe) i alkohol nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi (hipotensyjne) leku KARVIDIL®, a niesteroidowe leki przeciwzapalne i kortykosteroidy działanie to osłabiają.

Lek KARVIDIL® może nasilać lub osłabiać działanie presyjne (czyli zwiększające ciśnienie krwi) adrenaliny.

KARVIDIL® z jedzeniem i piciem

Alkohol nasila działanie hipotensyjne leku KARVIDIL®.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku KARVIDIL® nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karwedilol jest wydzielany do mleka. Z tego powodu na czas stosowania tego leku należy przerwać karmienie piersią.

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania tego leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta występują zawroty głowy lub podobne objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek KARVIDIL® zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak przyjmować lek KARVIDIL®

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceutą.

Lek KARVIDIL® należy przyjmować podczas posiłku.

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Dorośli

Dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę tę zwiększa się po 2 dniach do zwykle stosowanej dawki wynoszącej 25 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększać w odstępach wynoszących co najmniej 2 tygodnie do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

W przypadku osób w wieku podeszłym dawka 12,5 mg zapewnia w części przypadków właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego. W przypadku braku zadowalającego obniżenia ciśnienia tętniczego dawkę tę można stopniowo zwiększać do zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Przewlekła stabilna dusznica bolesna

Dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę zwiększa się po 2 dniach do 25 mg dwa razy na dobę.

Zgodnie z danymi z piśmiennictwa w leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej zaleca się stosowanie dawki 50 mg karwedilolu dwa razy na dobę.

Objawowa przewlekła niewydolność serca

Stosowanie leku KARVIDIL® należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza w warunkach szpitalnych. Dawkowanie dostosowuje się indywidualnie.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. W przypadku dobrej tolerancji leku dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach nie krótszych niż dwa

tygodnie, do dawki 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę, aż do dawki 25 mg dwa razy na dobę. Dawka powinna być zwiększana do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana maksymalna dawka dobowa u wszystkich pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także u pacjentów o masie ciała poniżej 85 kg z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca wynosi 25 mg dwa razy na dobę. U pacjentów o masie ciała powyżej 85 kg z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca zalecana dawka maksymalna wynosi 50 mg dwa razy na dobę.

W przypadku przerwania leczenia preparatem KARVIDIL® na okres dłuższy niż dwa tygodnie, leczenie należy rozpocząć ponownie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę, a następnie zwiększać dawkę zgodnie z przedstawionymi powyżej zaleceniami.

Schorzenia wątroby

U pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby dawkę preparatu KARVIDIL® należy zmniejszyć. Leku KARVIDIL® nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Schorzenia nerek

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, o ile skurczowe ciśnienie tętnicze przekracza 100 mm Hg.

W przypadku wrażenia, że działanie leku KARVIDIL® tabletki jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku KARVIDIL®

Po przedawkowaniu leku może wystąpić ciężkie niedociśnienie, rzadkoskurcz (zwolnienie bicia serca), niewydolność serca, a nawet wstrząs kardiogenny. W ciężkich przypadkach może wystąpić blok przedsionkowo-komorowy. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i drgawki uogólnione.

Pacjenta należy położyć na wznak i natychmiast wezwać pogotowie w celu wdrożenia intensywnego leczenia. Płukanie żołądka lub sprowokowanie wymiotów może być użyteczne w ciągu kilku pierwszych godzin po przyjęciu leku.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem!

Pominięcie zastosowania leku KARVIDIL®

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę KARVIDIL® o wyznaczonej porze, powinien ją zażyć jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i zażyć kolejną dawkę leku o przewidzianej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i rzadkoskurczu (zwolnienia bicia serca).

Bardzo często (częściej niż u 1    na    10    osób)

■    zawroty głowy*;

■    ból głowy*;

■    niewydolność serca;

■    niskie ciśnienie krwi;

■    uczucie osłabienia lub    zmęczenie *.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    zakażenie dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli), płuc (zapalenie płuc), nosa i gardła (zakażenie górnych dróg oddechowych) — objawy obejmują świszczący oddech, duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej i ból gardła;

■    zakażenie dróg moczowych;

■    niedokrwistość, czyli anemia (mała liczba krwinek czerwonych);

■    zwiększenie masy ciała;

■    wzrost stężenia cholesterolu (stwierdzany w badaniach krwi);

■    upośledzenie kontroli stężenia glukozy (hipoglikemia, czyli niedocukrzenie, bądź też hiperglikemia) u pacjentów z cukrzycą;

■    depresj a, obniżony nastrój;

■    problemy ze wzrokiem, ból lub uczucie suchości oczu z powodu mniejszej produkcji łez, podrażnienie oczu;

■    wolne bicie serca (rzadkoskurcz);

■    obrzęki (w tym obrzęki uogólnione, obwodowe, grawitacyjne i obrzęki narządów płciowych, obrzęki kończyn dolnych, stóp i kostek);

■    zatrzymanie płynów w organizmie objawiające się obrzękami uogólnionymi, obrzękami poszczególnych części ciała, np. rąk, stóp, kostek i kończyn dolnych oraz wzrostem objętości krwi krążącej w organizmie;

■    zawroty głowy lub uczucie nagłego odpływu krwi z głowy po przyjęciu pozycji pionowej;

■    zaburzenia krążenia obwodowego (zimne dłonie i stopy, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego i zjawiska Raynauda);

■    problemy z oddychaniem, obrzęk płuc, astma u pacjentów predysponowanych;

■    nudności lub wymioty;

■    biegunka;

■    rozstrój żołądka/niestrawność;

■    ból brzucha,

■    ból, który może lokalizować się w obrębie rąk i stóp;

■    problemy z nerkami, w tym zmiany częstości oddawania moczu.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    zaburzenia snu;

■    omdlenie1;

■    mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp;

■    dławica piersiowa;

■    zaburzenia przewodzenia w sercu (blok    przedsionkowo-komorowy);

■    zaparcia;

■    reakcje skórne (np. wyprysk alergiczny, zapalenie skóry, nasilone pocenie się, pokrzywka, świąd, zmiany łuszczycowe, swędzenie i suche zmiany na skórze);

■    wypadanie włosów;

■    niezdolność do uzyskania erekcji (zaburzenia erekcji).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    małopłytkowość (mała liczba płytek krwi) mogąca objawiać się nadmierną skłonnością do siniaczenia i krwawieniami z nosa;

■    zatkany nos, świszczący oddech, objawy grypopodobne;

■    uczucie suchości w ustach.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    leukopenia (mała ilość wszystkich rodzajów krwinek białych) — objawy obejmują zakażenia jamy ustnej, dziąseł, gardła i płuc;

■    nadwrażliwość (reakcje alergiczne);

■    odchylenia w badaniach czynnościowych wątroby;

■    nietrzymanie moczu u kobiet, ustępujące po przerwaniu przyjmowania leku.

Może wystąpić zaostrzenie łuszczycy.

Lek KARVIDIL® może też spowodować wystąpienie objawów cukrzycy u osób, które mają bardzo łagodną postać cukrzycy, nazywaną cukrzycą utajoną.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca przy zwiększaniu dawki leku KARVIDIL® może nastąpić zaostrzenie niewydolności serca i zastoju płynów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek KARVIDIL®

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek KARVIDIL®

-    Substancją czynną leku jest karwedilol.

Każda tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedilolu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typu A), krzemionka koloidalna bezwodna i stearynian magnezu.

Barwniki: tlenek żelaza żółty E 172 (tabletki o mocy 6,25 mg i 12,5 mg), tlenek żelaza czerwony E 172 (tabletki o mocy 12,5 mg).

Jak zawiera lek KARVIDIL® i co zawiera opakowanie

Tabletki o mocy 6,25 mg - okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie, żółte z ciemnożółtymi plamkami

Tabletki o mocy 12,5 mg - okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie, różowe z ciemnoróżowymi plamkami.

Tabletki o mocy 25 mg - białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Blistry PVC/Al

Jeden blister zawiera 14 tabletek.

Jedno pudełko kartonowe zawiera 2 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Nr telefonu: +371 67083205 Faks: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

W celu uzyskania informacji o tym produkcie leczniczym należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

ŁotwaKARVIDIL® 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletes Bułgaria KapBeguaoa rpuągeKC 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg TaóaeTKH Czechy Carvedilol Grindeks 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tablety Polska    KARVIDIL® 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletki

Rumunia    Carvedilol Grindeks 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg comprimate

Słowacja    Carvedilol Grindeks 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

1

występują szczególnie na początku leczenia