+ iMeds.pl

Karvidil 6,25 mgUlotka Karvidil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

KARVIDIL® 6,25 mg, tabletki KARVIDIL® 12,5 mg, tabletki KARVIDIL® 25 mg, tabletki

Karwedilol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek KARVIDIL® i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku KARVIDIL®

3.    Jak przyjmować lek KARVIDIL®

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek KARVIDIL®

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek KARVIDIL® i w jakim celu się go stosuje

KARVIDIL® zawiera karwedilol, który jest beta-adrenolitykiem. Lek ten ma liczne działania, które wykorzystuje się w leczeniu chorób układu krążenia.

Substancja czynna leku KARVIDIL® rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza opór naczyń obwodowych. Z tego powodu lek KARVIDIL® jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dusznicy bolesnej. Dane kliniczne wskazują, że lek KARVIDIL® nadaje się do leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami nerek lub cukrzycą.

Długotrwałe stosowanie leku KARVIDIL® wpływa korzystnie na lipidy w surowicy, zmniejszając stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości i triglicerydów, a także zwiększając stężenie lipoprotein o wysokiej gęstości. Lek KARVIDIL® ma właściwości antyoksydacyjne i wiążące wolne rodniki.

Lek KARVIDIL® stosuje się również w leczeniu niewydolności serca.

Lek KARVIDIL® jest stosowany w leczeniu:

■    Nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

■    Przewlekłej stabilnej dusznicy bolesnej. Lek KARVIDIL® jest stosowany w profilaktycznym leczeniu przewlekłej stabilnej dusznicy bolesnej.

■    Objawowej przewlekłej niewydolności serca. Lek KARVIDIL® jest stosowany w leczeniu stabilnej przewlekłej niewydolności serca o małym, umiarkowanym lub dużym nasileniu jako lek wspomagający leczenie standardowe, np. lekami moczopędnymi, digoksyną i inhibitorami ACE.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku KARVIDIL® Kiedy nie stosować leku KARVIDIL®

■    jeśli pacjent ma uczulenie na karwedilol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

■    jeśli pacjent cierpi na niestabilną/zdekompensowaną niewydolność serca,

■    jeśli u pacjenta występuje znaczne zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie serca wymagające dożylnego podawania leków wspomagających działanie serca,

■    jeśli pacjent ma problemy z oddychaniem spowodowane astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (zapalenie lub skurcz oskrzeli),

■    jeśli pacjent ma bardzo wolną czynność serca (poniżej 50 uderzeń na minutę) lub ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi poniżej 85 mm Hg),

■    jeśli pacjent ma inne poważne problemy z sercem,

■    jeśli pacjent ma guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa-adrenolitykami),

■    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby,

■    jeśli pacjent ma kwasicę metaboliczną.

W przypadku występowania u pacjenta któregokolwiek z wymienionych powyżej stanów należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku KARVIDIL®.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku KARVIDIL® należy zwrócić się do lekarza:

■    Jeśli    pacjent    ma problemy z nerkami.

■    Jeśli pacjent ma problemy z wątrobą. Być może lekarz zechce zmniejszyć dawkę leku.

■    Jeśli pacjent ma cukrzycę. Lek ten może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi (niedocukrzenia, czyli hipoglikemii). Z tego powodu należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi.

■    Jeśli pacjent ma skłonność do reakcji przebiegających ze skurczem oskrzeli.

■    Jeśli pacjent ma rodzaj dusznicy bolesnej określany mianem dusznicy bolesnej typu Prinzmetala.

■    Jeśli    pacjent    ma problemy z naczyniami krwionośnymi (chorobę naczyń obwodowych).

■    Jeśli pacjent ma problemy z krążeniem krwi w palcach rąk i nóg (zjawisko Raynauda). Może bowiem dojść do zaostrzenia objawów.

■    Jeśli pacjent ma guz chromochłonny (nowotwór nadnercza, który powoduje napady wzrostu ciśnienia tętniczego).

■    Jeśli    pacjent    kiedykolwiek miał problemy z tarczycą.

■    Jeśli pacjent cierpi na ciężkie osłabienie siły mięśniowej (miastenię, czyli nużliwość mięśni).

■    Jeśli pacjent cierpi na chorobę skóry o nazwie łuszczyca (patrz również punkt 4).

■    Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna (na przykład nagły obrzęk, powodujący problemy z oddychaniem lub przełykaniem, obrzęk dłoni, stóp i kostek nóg lub ciężka wysypka).

■    Jeśli pacjent ma alergię i poddaje się leczeniu odczulającemu.

■    Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe. Lek KARVIDIL® może bowiem zmniejszać wytwarzanie łez.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów lub pacjent nie jest pewien, wówczas przed przyjęciem leku KARVIDIL® powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca konieczne jest skontrolowanie stanu klinicznego po upływie 2-3 godzin od rozpoczęcia przyjmowania leku, jak również po każdym zwiększeniu dawki leku KARVIDIL®. Przed zwiększeniem dawki leku konieczne jest skontrolowanie czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami przewodzenia w sercu powinni stosować lek KARVIDIL® ściśle według zaleceń lekarza.

Lek KARVIDIL® może powodować bardzo wolne bicie serca. Jeśli tętno pacjenta spadnie poniżej 55 uderzeń na minutę, lekarz obniży dawkę leku.

0Jeżeli pacjent ma być poddany operacji, powinien poinformować lekarza lub innego fachowego pracownika ochrony zdrowia, że przyjmuje lek KARVIDIL®.

Zespół odstawienia

Nie należy przerywać lub ani zaprzestawać stosowania leku KARVIDIL® bez zalecenia lekarza. Nagłe przerwanie przyjmowania leku KARVIDIL® może spowodować działania niepożądane (ostre objawy dusznicy bolesnej, zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego lub zaburzeń rytmu serca, jak również nasilenie objawów nadczynności tarczycy). W miarę możliwości dawkę leku KARVIDIL® należy zmniejszać stopniowo w okresie 1-2 tygodni. W przypadku zaostrzenia dusznicy bolesnej zaleca się, aby podawanie preparatu KARVIDIL® natychmiast wznowić, przynajmniej czasowo, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Inne leki i KARVIDIL®

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Substancja czynna leku — karwedilol — może wpływać na działanie niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku KARVIDIL®

W szczególności, w przypadku stosowania któregokolwiek z wymienionych poniżej leków należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

■    Digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca). Jednoczesne stosowanie leku KARVIDIL® i digoksyny może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny we krwi. Z tego powodu stężenie digoksyny należy monitorować. Lek KARVIDIL® może nasilać rzadkoskurcz (zwolnione bicie serca) powodowany przez digoksynę.

■    Cyklosporyna (stosowana po przeszczepie narządu). Lek KARVIDIL® może zwiększać stężenie cyklosporyny we krwi, dlatego po rozpoczęciu jego stosowania dawkę cyklosporyny zmniejsza się i monitoruje jej stężenie we krwi.

■    Ryfampicyna (stosowana w leczeniu zakażeń). Może osłabiać działanie leku KARVIDIL®.

■    Barbiturany (leki stosowane w leczeniu padaczki). Mogą osłabiać działanie leku KARVIDIL®.

■    Cymetydyna (stosowana do leczenia niestrawności, zgagi i wrzodów żołądka). Może nasilać działanie karwedilolu.

■    Erytromycyna (antybiotyk, stosowany w leczeniu zakażeń). Może nasilać działanie karwedilolu.

■    Fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji). Może nasilać działanie karwedilolu.

■    Wodorotlenek glinu, cholestyramina. Leki te mogą spowalniać wchłanianie karwedilolu.

■    Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina. Lek KARVIDIL® może maskować objawy niskiego stężenia cukru we krwi (niedocukrzenia, czyli hipoglikemii).

■    Leki zmniejszające działanie katecholamin (inhibitory MAO, rezerpina).

■    Werapamil, dyltiazem lub inne leki przeciwarytmiczne (np. amiodaron). Istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego rzadkoskurczu (zwolnionego bicia serca) lub bloku przedsionkowo-komorowego. Wstrzyknięcie werapamilu może spowodować ciężkie niedociśnienie. Amiodaron zwiększa ryzyko komorowych zaburzeń rytmu.

■    Klonidyna (stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, migren i uderzeń gorąca w okresie przekwitania).

■    Ergotamina, ergometryna.

■    Alprostadyl.

■    Leki przeciwmalaryczne (ryzyko wystąpienia rzadkoskurczu, czyli zwolnionego bicia serca).

■    Chlorpromazyna.

■    Inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

■    Niesteroidowe leki przeciwzapalne    i kortykosteroidy.

Środki do znieczulenia ogólnego, leki nasenne, leki uspokajające (przeciwlękowe) i alkohol nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi (hipotensyjne) leku KARVIDIL®, a niesteroidowe leki przeciwzapalne i kortykosteroidy działanie to osłabiają.

Lek KARVIDIL® może nasilać lub osłabiać działanie presyjne (czyli zwiększające ciśnienie krwi) adrenaliny.

KARVIDIL® z jedzeniem i piciem

Alkohol nasila działanie hipotensyjne leku KARVIDIL®.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku KARVIDIL® nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karwedilol jest wydzielany do mleka. Z tego powodu na czas stosowania tego leku należy przerwać karmienie piersią.

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania tego leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta występują zawroty głowy lub podobne objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek KARVIDIL® zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak przyjmować lek KARVIDIL®

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceutą.

Lek KARVIDIL® należy przyjmować podczas posiłku.

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

Dorośli

Dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę tę zwiększa się po 2 dniach do zwykle stosowanej dawki wynoszącej 25 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększać w odstępach wynoszących co najmniej 2 tygodnie do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

W przypadku osób w wieku podeszłym dawka 12,5 mg zapewnia w części przypadków właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego. W przypadku braku zadowalającego obniżenia ciśnienia tętniczego dawkę tę można stopniowo zwiększać do zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych.

Przewlekła stabilna dusznica bolesna

Dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę zwiększa się po 2 dniach do 25 mg dwa razy na dobę.

Zgodnie z danymi z piśmiennictwa w leczeniu stabilnej dusznicy bolesnej zaleca się stosowanie dawki 50 mg karwedilolu dwa razy na dobę.

Objawowa przewlekła niewydolność serca

Stosowanie leku KARVIDIL® należy rozpoczynać pod nadzorem lekarza w warunkach szpitalnych. Dawkowanie dostosowuje się indywidualnie.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. W przypadku dobrej tolerancji leku dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach nie krótszych niż dwa

tygodnie, do dawki 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę, aż do dawki 25 mg dwa razy na dobę. Dawka powinna być zwiększana do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana maksymalna dawka dobowa u wszystkich pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także u pacjentów o masie ciała poniżej 85 kg z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca wynosi 25 mg dwa razy na dobę. U pacjentów o masie ciała powyżej 85 kg z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca zalecana dawka maksymalna wynosi 50 mg dwa razy na dobę.

W przypadku przerwania leczenia preparatem KARVIDIL® na okres dłuższy niż dwa tygodnie, leczenie należy rozpocząć ponownie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę, a następnie zwiększać dawkę zgodnie z przedstawionymi powyżej zaleceniami.

Schorzenia wątroby

U pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby dawkę preparatu KARVIDIL® należy zmniejszyć. Leku KARVIDIL® nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Schorzenia nerek

Nie jest konieczne dostosowywanie dawki, o ile skurczowe ciśnienie tętnicze przekracza 100 mm Hg.

W przypadku wrażenia, że działanie leku KARVIDIL® tabletki jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku KARVIDIL®

Po przedawkowaniu leku może wystąpić ciężkie niedociśnienie, rzadkoskurcz (zwolnienie bicia serca), niewydolność serca, a nawet wstrząs kardiogenny. W ciężkich przypadkach może wystąpić blok przedsionkowo-komorowy. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i drgawki uogólnione.

Pacjenta należy położyć na wznak i natychmiast wezwać pogotowie w celu wdrożenia intensywnego leczenia. Płukanie żołądka lub sprowokowanie wymiotów może być użyteczne w ciągu kilku pierwszych godzin po przyjęciu leku.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skonsultować się z lekarzem!

Pominięcie zastosowania leku KARVIDIL®

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę KARVIDIL® o wyznaczonej porze, powinien ją zażyć jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i zażyć kolejną dawkę leku o przewidzianej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i rzadkoskurczu (zwolnienia bicia serca).

Bardzo często (częściej niż u 1    na    10    osób)

■    zawroty głowy*;

■    ból głowy*;

■    niewydolność serca;

■    niskie ciśnienie krwi;

■    uczucie osłabienia lub    zmęczenie *.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    zakażenie dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli), płuc (zapalenie płuc), nosa i gardła (zakażenie górnych dróg oddechowych) — objawy obejmują świszczący oddech, duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej i ból gardła;

■    zakażenie dróg moczowych;

■    niedokrwistość, czyli anemia (mała liczba krwinek czerwonych);

■    zwiększenie masy ciała;

■    wzrost stężenia cholesterolu (stwierdzany w badaniach krwi);

■    upośledzenie kontroli stężenia glukozy (hipoglikemia, czyli niedocukrzenie, bądź też hiperglikemia) u pacjentów z cukrzycą;

■    depresj a, obniżony nastrój;

■    problemy ze wzrokiem, ból lub uczucie suchości oczu z powodu mniejszej produkcji łez, podrażnienie oczu;

■    wolne bicie serca (rzadkoskurcz);

■    obrzęki (w tym obrzęki uogólnione, obwodowe, grawitacyjne i obrzęki narządów płciowych, obrzęki kończyn dolnych, stóp i kostek);

■    zatrzymanie płynów w organizmie objawiające się obrzękami uogólnionymi, obrzękami poszczególnych części ciała, np. rąk, stóp, kostek i kończyn dolnych oraz wzrostem objętości krwi krążącej w organizmie;

■    zawroty głowy lub uczucie nagłego odpływu krwi z głowy po przyjęciu pozycji pionowej;

■    zaburzenia krążenia obwodowego (zimne dłonie i stopy, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego i zjawiska Raynauda);

■    problemy z oddychaniem, obrzęk płuc, astma u pacjentów predysponowanych;

■    nudności lub wymioty;

■    biegunka;

■    rozstrój żołądka/niestrawność;

■    ból brzucha,

■    ból, który może lokalizować się w obrębie rąk i stóp;

■    problemy z nerkami, w tym zmiany częstości oddawania moczu.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    zaburzenia snu;

■    omdlenie1;

■    mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp;

■    dławica piersiowa;

■    zaburzenia przewodzenia w sercu (blok    przedsionkowo-komorowy);

■    zaparcia;

■    reakcje skórne (np. wyprysk alergiczny, zapalenie skóry, nasilone pocenie się, pokrzywka, świąd, zmiany łuszczycowe, swędzenie i suche zmiany na skórze);

■    wypadanie włosów;

■    niezdolność do uzyskania erekcji (zaburzenia erekcji).

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    małopłytkowość (mała liczba płytek krwi) mogąca objawiać się nadmierną skłonnością do siniaczenia i krwawieniami z nosa;

■    zatkany nos, świszczący oddech, objawy grypopodobne;

■    uczucie suchości w ustach.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    leukopenia (mała ilość wszystkich rodzajów krwinek białych) — objawy obejmują zakażenia jamy ustnej, dziąseł, gardła i płuc;

■    nadwrażliwość (reakcje alergiczne);

■    odchylenia w badaniach czynnościowych wątroby;

■    nietrzymanie moczu u kobiet, ustępujące po przerwaniu przyjmowania leku.

Może wystąpić zaostrzenie łuszczycy.

Lek KARVIDIL® może też spowodować wystąpienie objawów cukrzycy u osób, które mają bardzo łagodną postać cukrzycy, nazywaną cukrzycą utajoną.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca przy zwiększaniu dawki leku KARVIDIL® może nastąpić zaostrzenie niewydolności serca i zastoju płynów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek KARVIDIL®

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek KARVIDIL®

-    Substancją czynną leku jest karwedilol.

Każda tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedilolu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typu A), krzemionka koloidalna bezwodna i stearynian magnezu.

Barwniki: tlenek żelaza żółty E 172 (tabletki o mocy 6,25 mg i 12,5 mg), tlenek żelaza czerwony E 172 (tabletki o mocy 12,5 mg).

Jak zawiera lek KARVIDIL® i co zawiera opakowanie

Tabletki o mocy 6,25 mg - okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie, żółte z ciemnożółtymi plamkami

Tabletki o mocy 12,5 mg - okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie, różowe z ciemnoróżowymi plamkami.

Tabletki o mocy 25 mg - białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Blistry PVC/Al

Jeden blister zawiera 14 tabletek.

Jedno pudełko kartonowe zawiera 2 blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa Nr telefonu: +371 67083205 Faks: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

W celu uzyskania informacji o tym produkcie leczniczym należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

ŁotwaKARVIDIL® 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletes Bułgaria KapBeguaoa TpHHgeKC 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg TaöaeTKH Czechy Carvedilol Grindeks 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tablety Polska    KARVIDIL® 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tabletki

Rumunia    Carvedilol Grindeks 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg comprimate

Słowacja    Carvedilol Grindeks 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: {MM/RRRR}

1

występują szczególnie na początku leczenia

Karvidil

Charakterystyka Karvidil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

KARVIDIL 6,25 mg tabletki KARVIDIL 12,5 mg tabletki KARVIDIL 25 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Substancja(-e) pomocnicza(-e): każda tabletka zawiera odpowiednio 50,0 mg, 100,0 mg i 200,0 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Tabletki 6,25 mg - okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie, żółtawe z ciemnożółtymi plamkami.

Tabletki 12,5 mg - okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie, różowe z ciemnoróżowymi plamkami.

Tabletki 25 mg - białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z rowkiem podziału na jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Samoistnie nadciśnienie tętnicze

-    Przewlekła, stabilna dławica piersiowa. KARVIDIL jest wskazany w zapobiegawczym leczeniu przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej.

-    Objawowa, przewlekła niewydolność serca. KARVIDIL jest wskazany w leczeniu stabilnej postaci lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej niewydolności serca jako lek wspomagający leczenie standardowe, np. lekami moczopędnymi, digoksyną i inhibitorami ACE u pacjentów z prawidłową objętością wewnątrznaczyniową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Doustnie.

KARVIDIL tabletki należy przyjmować podczas posiłku. Samoistnie nadciśnienie

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę zwiększa się po 2 dniach do zalecanej dawki 25 mg podawanej raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększać w odstępach wynoszących co najmniej 2 tygodnie do maksymalnej zalecanej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej raz na dobę lub w dawkach podzielonych.

Osoby w wieku podeszłym

W przypadku osób w wieku podeszłym dawka 12,5 mg zapewnia w niektórych przypadkach właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego. W przypadku braku zadowalającego obniżenia ciśnienia tętniczego, dawkę można stopniowo zwiększać do zalecanej maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 50 mg, podawanej raz na dobę lub w dawkach podzielonych.

Przewlekła, stabilna dławica piersiowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę. Dawkę zwiększa się po 2 dniach do zalecanej dawki 25 mg podawanej dwa razy na dobę.

Zgodnie z danymi z piśmiennictwa w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej zaleca się stosowanie dawki 50 mg karwedylolu dwa razy na dobę.

Objawowa, przewlekła niewydolność serca

Leczenie preparatem KARVIDIL należy rozpoczynać w warunkach szpitalnych pod nadzorem lekarza i poprzedzić dokładną oceną stanu klinicznego pacjenta.

Dawkę należy zwiększać zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

Przed każdym zwiększeniem dawki stabilność stanu klinicznego pacjenta powinna zostać potwierdzona przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu niewydolności serca w dniu dostosowania dawki. Dawki karwedylolu nie należy zwiększać w przypadku stwierdzenia nasilenia niewydolności serca od czasu ostatniej wizyty, a także w razie wystąpienia objawów zdekompensowanej lub niestabilnej przewlekłej niewydolności serca.

U chorych leczonych lekami moczopędnymi i (lub) digoksyną i (lub) inhibitorami ACE, dawkowanie tych leków należy ustalić przed rozpoczęciem podawania preparatu KARVIDIL.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. W przypadku dobrej tolerancji leku dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie, do dawki 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie 12,5 mg dwa razy na dobę, aż do dawki 25 mg dwa razy na dobę. Zaleca się zwiększenie dawki do największej tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana dawka maksymalna u wszystkich pacjentów z ciężką niewydolnością serca, a także u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca, ważących mniej niż 85 kg, wynosi 25 mg dwa razy na dobę. U pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością serca, ważących ponad 85 kg, zalecana dawka maksymalna wynosi 50 mg dwa razy na dobę. U osób z ciśnieniem skurczowym < 100 mm Hg podczas zwiększania dawki preparatu KARVIDIL może nastąpić pogorszenie czynności nerek i (lub) serca. Z tego powodu przed każdym zwiększeniem dawki należy u tych pacjentów skontrolować czynność nerek, a także ocenić czy występują objawy nasilenia niewydolności serca lub związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Przejściowe nasilenie niewydolności serca, objawy związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych lub retencję płynów można skorygować, dostosowując dawkę leku moczopędnego lub inhibitora ACE albo modyfikując lub czasowo przerywając leczenie preparatem KARVIDIL. W takiej sytuacji dawki preparatu KARVIDIL nie należy zwiększać do chwili stabilizacji objawów nasilenia niewydolności serca lub rozszerzenia naczyń krwionośnych.

W przypadku przerwania leczenia preparatem KARVIDIL na okres dłuższy niż dwa tygodnie, leczenie należy rozpocząć ponownie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę, a następnie zwiększać dawkę zgodnie z przedstawionymi powyżej zaleceniami.

Niewydolność wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby dawkę preparatu KARVIDIL należy zmniejszyć. Stosowanie preparatu KARVIDIL jest przeciwwskazane u osób z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Niewydolność nerek

U osób z nadciśnieniem tętniczym skurczowym > 100 mm Hg nie jest konieczne dostosowanie dawki leku.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedylolu u dzieci w wieku < 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na karwedylol i (lub) którąkolwiek substancję pomocniczą.

Niestabilna lub zdekompensowana niewydolność serca.

Pacjenci ze znaczną retencją płynów lub z przeciążeniem serca wymagającym dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim.

Obturacyjna choroba dróg oddechowych.

Wywiad wskazujący na występowanie astmy (zgłoszono dwa zgony) lub skurczu oskrzeli. Ciężkie niedociśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze skurczowe < 85 mm Hg).

Wstrząs kardiogenny.

Ciężka bradykardia (< 50 uderzeń na minutę).

Zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym na stałe stymulatorem serca).

Guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa-adrenolitykami). Niewydolność wątroby.

Kwasica metaboliczna.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Przewlekła niewydolność serca

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca konieczne jest monitorowanie stanu klinicznego po upływie 2-3 godzin od włączenia leczenia, jak również podczas każdego zwiększania dawki preparatu KARVIDIL. Konieczne jest również kontrolowanie czynności nerek przed zwiększaniem dawki leku.

W przypadku ostrej lub zdekompensowanej niewydolności serca zaleca się unikanie dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym.

Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Preparat KARVIDIL należy stosować ostrożnie u pacjentów ze spowolnieniem przewodzenia przedsionkowo-komorowego, szczególnie z blokiem przedsionkowo-komorowym I°.

Bradykardia

Karwedilol może wywoływać bradykardię. W przypadku pacjentów z czynnością serca poniżej 55 uderzeń/minutę należy zmniejszyć dawkę leku.

Stany skurczowe oskrzeli

U pacjentów ze skłonnością do stanów skurczowych oskrzeli mogą wystąpić zaburzenia oddychania jako skutek zwiększenia oporu w drogach oddechowych.

Jednoczesne stosowanie glikozydów naparstnicy

Karwedilol należy stosować ostrożnie w połączeniu z glikozydami naparstnicy, ponieważ oba leki mogą spowalniać przewodzenie przedsionkowo-komorowe (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie blokerów kanałów wapniowych

Konieczne jest uważne monitorowanie EKG i ciśnienia krwi pacjentów otrzymujących jednoczesne leczenie blokerami kanałów wapniowych z grupy werapamilu lub diltiazemu albo innymi lekami przeciarytmicznymi (patrz punkt 4.5).

Dławica Prinzmetala

Środki nieselektywnie blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać ból w klatce piersiowej u pacjentów cierpiących na dławicę Prinzmetala. Należy zachować ostrożność przy podawaniu karwedylolu pacjentom, u których podejrzewa się dławicę Prinzmetala.

Choroba naczyń obwodowych

Preparat KARVIDIL można stosować u pacjentów z chorobą naczyń obwodowych. Leki wyłącznie blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać lub zaostrzać objawy niewydolności tętniczej. Jednak preparat KARVIDIL wykazuje również działanie blokujące receptory alfa-adrenergiczne, więc działanie to jest w dużej mierze równoważone.

Objaw Raynauda

Karwedilol należy stosować ostrożnie u pacjentów cierpiących na zaburzenia krążenia obwodowego pod postacią objawu Raynauda, ponieważ jego zastosowanie może powodować zaostrzenie objawów.

Cukrzyca

Preparat KARVIDIL należy stosować ostrożnie u pacjentów cierpiących na cukrzycę, ponieważ lek ten może maskować lub blokować wczesne objawy ostrej hipoglikemii. Z tego powodu konieczne jest regularne monitorowanie stężenia glukozy w surowicy krwi przy włączaniu leczenia preparatem KARVIDIL lub zwiększaniu dawki (patrz punkt 4.5).

Guz chromochłonny

U pacjentów z guzem chromochłonnym przed włączeniem jakiegokolwiek środka blokującego receptory beta-adrenergiczne należy rozpocząć leczenie środkiem blokującym receptory alfa-adrenergiczne.

Nadczynność tarczycy

Preparat KARVIDIL może maskować objawy nadczynności tarczycy.

Miastenia

Preparat KARVIDIL może tłumić objawy miastenii.

Łuszczyca

Preparat KARVIDIL należy stosować ostrożnie u pacjentów z łuszczycą (patrz punkt 4.8). Znieczulenie i większy zabieg operacyjny

Podczas znieczulenia ogólnego należy zwracać uwagę na potencjalne synergi styczne działanie inotropowe ujemne oraz obniżające ciśnienie krwi preparatu KARVIDIL i leków znieczulających.

Jeżeli leczenie preparatem KARVIDIL ma być kontynuowane w okresie okołooperacyjnym, należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu środków znieczulających o działaniu depresyjnym na mięsień sercowy, takich jak eter, cyklopropan i trichloroetyl.

Zespół odstawienia

Podobnie jak w przypadku innych leków o działaniu blokujących receptory beta-adrenergiczne, podawania preparatu KARVIDIL nie należy przerywać nagle. W przypadku pacjentów cierpiących na dławicę piersiową zgłaszano ciężkie zaostrzenia dławicy i występowanie zawału mięśnia sercowego oraz komorowych zaburzeń rytmu. Zgłaszano też zaostrzenie objawów u pacjentów z nadczynnością tarczycy po nagłym przerwaniu leczenia środkiem blokującym receptory beta-adrenergiczne. W miarę możliwości podawanie preparatu KARVIDIL należy zmniejszać stopniowo przez 1 do 2 tygodni. W przypadku zaostrzenia dławicy piersiowej zaleca się, aby podawanie preparatu KARVIDIL natychmiast wznowić, przynamniej czasowo. Dawkę należy zwiększać zgodnie w indywidualnym zapotrzebowaniem.

Nadwrażliwość

Należy uważać przy podawaniu preparatu KARVIDIL pacjentom z wywiadem wskazującym na ciężkie reakcje nadwrażliwości lub alergię, ponieważ beta-adrenolityki mogą zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny, jak i stopień ciężkości reakcji anafilaktycznych. Odpowiedź na wstrzyknięcie adrenaliny może być zmniejszona.

Soczewki kontaktowe

Pacjentów noszących soczewki kontaktowe należy poinformować o możliwości zmniejszenia wydzielania łez.

Laktoza

Tabletki preparatu KARVIDIL zawierają laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przy stosowaniu beta-adrenolityków zgłaszano występowanie interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych.

Interakcje farmakokinetyczne

Digoksyna: Przy jednoczesnym stosowaniu digoksyny i karwedylolu stężenia digoksyny wzrastają o około 15%. Zarówno digoksyna, jak i karwedylol spowalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Podczas rozpoczynania leczenia, zwiększania dawki i przerywania leczenia preparatem KARVIDIL zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny w osoczu (patrz również punkt 4.4). Beta-adrenolityki mogą nasilać bradykardię spowodowaną przez digoksynę.

Cyklosporyna: Karwedilol może zwiększać stężenie cyklosporyny w osoczu. Z tego powodu należy zmniejszyć dawkę cyklosporyny. Zaleca się monitorowanie stężeń cyklosporyny po włączeniu leczenia preparatem KARVIDIL.

Leki indukujące lub hamujące enzymy cytochromu P450: Metabolizm karwedylolu może być nasilony w przypadku jednoczesnego leczenia barbituranami i rifampicyną, co powoduje zmniejszenie działania preparatu KARVIDIL. Z drugiej strony cymetydyna, erytromycyna, fluwoksamina i hydralazyna zmniejszają metabolizm karwedylolu, w wyniku czego działanie preparatu KARVIDIL jest wzmożone.

Wodorotlenek glinu, cholestyramina:    Przy jednoczesnym stosowaniu wchłanianie

karwedylolu j est zwolnione.

Reakcje farmakodynamiczne

Leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina: Połączenie preparatu KARVIDIL i środków o działaniu hipoglikemizujacym może nasilać działanie hipoglikemizujące i maskować lub tłumić objawy ostrzegawcze hipoglikemii, takie jak drżenie (patrz punkt 4.4).

Środki zmniejszające działanie katecholamin: Inhibitory MAO, rezerpina mogą powodować ciężką bradykardię i nasilać działanie hipotensyjne leku KARVIDIL.

Werapamil, diltiazem lub inne leki przeciwarytmiczne (patrz punkt 4.4): Przy jednoczesnym stosowaniu preparatu KARVIDIL oraz blokerów kanału wapniowego z grupy werapamilu lub diltiazemu albo leków przeciwarytmicznych I klasy obserwuje się ciężką bradykardię lub blok serca. Wstrzyknięcie werapamilu może spowodować wyraźną hipotensję i asystolię. Amiodaron zwiększa ryzyko komorowych zaburzeń rytmu.

Klonidyna: Przy podawaniu leku KARVIDIL jednocześnie z klonidyną należy monitorować ciśnienie krwi. Gdy jednoczesne leczenie z klonidyną ma być zakończone, preparat KARVIDIL należy wycofać najpierw, na kilka dni przed stopniowym zmniejszaniem dawki klonidyny.

Ergotamina, ergometryna: Jednoczesne stosowanie preparatu KARVIDIL i ergotaminy lub ergometryny zwiększa skurcz naczyń obwodowych.

Lekiprzeciwmalaryczne: leki przeciwmalaryczne zwiększają ryzyko bradykardii.

Leki sympatykomimetyczne: Karwedilol może zwiększać lub zmniejszać podnoszące ciśnienie krwi działanie adrenaliny (epinefryny). Przedłużone leczenie beta-adrenolitykami może zmniejszać działanie adrenaliny stosowanej podczas odczulania (patrz punkt 4.4).

Chlorpromazyna: Jednoczesne stosowanie środków blokujących receptory beta-adrenergiczne wraz z chlorpromazyną może zwiększać stężenia obydwu leków w osoczu.

Leki przeciwnadciśnieniowe: Karwedilol może nasilać działanie innych podawanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych i leków z niepożądanym działaniem obniżającym ciśnienie tętnicze, takich jak leki nasenne, przeciwlękowe lub alkohol.

Leki znieczulające:    Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku znieczulenia, ze

względu na potencjalne synergistyczne inotropowe ujemne i hipotensyjne działania karwedylolu i pewnych leków znieczulających (patrz punkt 4.4).

NLPZ i kortykosteroidy: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i kortykosteroidy znoszą hipotensyjne działanie karwedylolu.

Inhibitory ACE, leki moczopędne, blokery kanału wapniowego i alprostadil: Ze względu na możliwe nasilenie działania hipotensyjnego należy okresowo monitorować ciśnienie krwi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak odpowiedniego doświadczenia klinicznego w zakresie stosowania karwedylolu w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój po urodzeniu są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Nie jest znane potencjalne ryzyko dla ludzi.

Karwedilolu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może doprowadzić do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu oraz porodów niedojrzałych płodów i przedwczesnych. Dodatkowo u płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (szczególnie hipoglikemia i bradykardia). Istnieje podwyższone ryzyko powikłań sercowych i płucnych u noworodka w okresie pourodzeniowym. Badania na zwierzętach nie wykazały istotnych wykładników teratogenności karwedylolu (patrz również punkt 5.3).

Laktacj a

Badania na zwierzętach wykazały, że karwedylol lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie wiadomo, czy karwedylol przenika do mleka ludzkiego. Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią podczas podawania karwedylolu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podobnie jak w przypadku innych leków powodujących zmiany ciśnienia krwi, pacjentów przyjmujących preparat KARVIDIL należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn, jeżeli wystąpią u nich zawroty głowy lub podobne objawy. Dotyczy to szczególnie rozpoczynania leczenia lub zmiany dawki oraz stosowania leku wraz z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz konwencją MedDRA dotyczącą częstości:

Bardzo często (>1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość występowania działań niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i bradykardii.

Działania niepożądane u pacjentów z nadciśnieniem i dławica piersiowa zgłoszone w badaniach klinicznych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie układu moczowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: niedokrwistość Rzadko: małopłytkowość Bardzo rzadko: leukopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość (reakcje alergiczne);

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: przyrost masy ciała, hipercholesterolemia, upośledzenie kontroli glikemii (hipoglikemia lub hiperglikemia) u pacjentów chorujących wcześniej na cukrzycę

Zaburzenia psychiczne

Często: depresja, obniżony nastrój Niezbyt często: zaburzenia snu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: zawroty głowy*, ból głowy*

Niezbyt często: stan przedomdleniowy, omdlenie*, parestezje

Zaburzenia oka

Często: Zaburzenia widzenia, zmniejszone wytwarzanie łez (suchość oczu), podrażnienie oczu

Zaburzenia serca

Bardzo często: niewydolność serca

Często: bradykardia, obrzęk (w tym obrzęk uogólniony, obwodowy, zależny i obrzęk narządów płciowych, obrzęk nóg, stóp i kostek nóg), hiperwolemia, przewodnienie Niezbyt często: dławica piersiowa, blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często: obniżenie ciśnienia krwi

Często: hipotensja ortostatyczna, zaburzenia krążenia obwodowego (zimne dłonie i stopy, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego i objawu Raynauda)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Duszność, obrzęk płuc, astma u pacjentów predysponowanych Rzadko: przekrwienie nosa, świsty, objawy grypopodobne

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha

Niezbyt często: zaparcia

Rzadko: uczucie suchości w ustach

Schorzenia wątrobowo-żółciowe

Bardzo rzadko: zwiększenie stężenia aminotransferazy alaninowej (ALT), aminotransferazy asparaginowej (AST), gamma-glutamylo-transferazy (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, nadmierne pocenie się, pokrzywka, świąd, zmiany przypominające liszaj płaski), łysienie Może wystąpić zaostrzenie łuszczycy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek u pacjentów z rozlaną chorobą

naczyń i (lub) towarzyszącą niewydolnością nerek, zaburzenia oddawania moczu

Bardzo rzadko: nietrzymanie moczu u kobiet, ustępujące po przerwaniu przyjmowania leku

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: astenia (w tym zmęczenie)*

Często: ból

Badania dodatkowe

zmiany dotyczące badań czynnościowych wątroby; u pacjentów z niewydolnością serca możliwe niewielkie podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi

Nieselektywne beta-adrenolityki szczególnie mogą powodować ujawnienie się utajonej cukrzycy, pogorszenie przebiegu już istniejącej cukrzycy, zahamowanie mechanizmów regulujących stężenie glukozy we krwi

* występują szczególnie na początku leczenia

Działania niepożądane u pacjentów z przewlekła niewydolnością serca zgłaszane w badaniach klinicznych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: małopłytkowość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: hiperglikemia (częsta u pacjentów chorujących wcześniej na cukrzycę), hipercholesterolemia, przyrost masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: zawroty głowy

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Często: bradykardia, hiperwolemia

Niezbyt często: blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca Rzadko: omdlenie

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotensja ortostatyczna, hipotensja

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, biegunka, wymioty

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek (u pacjentów z rozsianą chorobą naczyń i (lub) towarzyszącą niewydolnością nerek)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: obrzęk (w tym obrzęk uogólniony, obwodowy, ortostatyczny i obrzęk narządów płciowych, obrzęk nóg)

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca przy zwiększaniu dawki leku KARVIDIL może nastąpić zaostrzenie niewydolności serca i zastoju płynów (patrz punkt 4.4)

4.9 Przedawkowanie

W przypadku znacznego przedawkowania mogą wystąpić nasilone objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego, takie jak niedociśnienie i bradykardia. Może wystąpić niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i zatrzymanie krążenia. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i drgawki uogólnione. Płukanie żołądka lub sprowokowanie wymiotów może być użyteczne w ciągu kilku pierwszych godzin po przyjęciu leku.

Poza ogólnie przyjętym postępowaniem niezbędne jest monitorowanie parametrów życiowych i postępowanie objawowe, w razie konieczności prowadzone w warunkach intensywnej terapii.

Pacjent powinien leżeć na plecach. W przypadku stwierdzenia bradykardii konieczne może być podawanie atropiny w dawce od 0,5 do 2 mg i.v. i (lub) glukagonu w dawce od 1 do 10 mg i.v. (a następnie, jeśli konieczne, w powolnym wlewie dożylnym z szybkością od 2 do 5 mg/h). Wskazane może być zastosowanie sztucznej symulacji serca. W przypadku stwierdzenia znacznego niedociśnienia konieczne może być dożylne podawanie płynów, a także norepinefryny w dawce od 5 do 10 gg i.v., powtarzanej w zależności od wartości ciśnienia tętniczego lub w ciągłym wlewie dożylnym z szybkością 5 gg/min, regulowaną w zależności od wartości ciśnienia tętniczego. Skurcz oskrzeli można opanować podaniem salbutamolu lub innego beta2-agonisty wziewnie lub, jeśli konieczne, dożylnie. W przypadku wystąpienia drgawek zaleca się podanie diazepamu lub klonazepamu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Ze względu na długi okres półtrwania i możliwość redystrybucji karwedylolu z głębiej położonych przestrzeni, w przypadkach ciężkiego przedawkowania przebiegającego z objawami wstrząsu opisane powyżej postępowanie należy kontynuować przez odpowiednio długi okres czasu tj. do momentu stabilizacji stanu pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory alfa- i beta-adrenergiczne, kod ATC: C07AG02

Karwedilol jest lekiem blokującym receptory alfa- i nieselektywnie blokującym receptory beta-adrenergiczne. Karwedilol wykazuje liczne działania, które sprawiają, że jest to użyteczny lek działający na układ krążenia.

Lek wykazuje przeważające działanie blokujące receptory beta-adrenolityczne. Karwedilol wykazuje podobne działanie blokujące receptory betai-adrenergiczne jak propranolol, ale silniejsze od labetalolu. Jednak jego działanie utrzymuje się dłużej niż wymienionych powyżej leków.

Właściwości naczyniorozszerzające leku wynikają przede wszystkim z blokowania receptorów alfai-adrenergicznych. Karwedilol powoduje zmniejszenie oporu obwodowego poprzez działanie naczyniorozszerzajace. Działanie hipotensyjne karwedylolu jest równe działaniu metoprololu. Lek rozszerza zarówno tętnice, jak i żyły. Karwedilol obniża ciśnienie krwi w pozycji stojącej w większym stopniu niż ciśnienie krwi w pozycji leżącej na wznak, jednak hipotensja ortostatyczna powinna być mniejsza w przypadku karwedylolu niż przy labetalolu. Odruchowa tachykardia nie występuje z powodu blokowania receptorów beta-adrenergicznych.

Oprócz tego właściwości blokujące receptory alfa1-adrenergiczne kompensują skurcz naczyń obwodowych, którego można się spodziewać w przypadku leku blokującego receptory beta-adrenergiczne. Karwedilol nie posiada wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej. Karwedilol ma również właściwości antyoksydacyjne i wiążące wolne rodniki. Podczas długotrwałego leczenia karwedylol nie zmniejsza wskaźnika filtracji kłębuszkowej ani przepływu nerkowego, nie zmienia też znacząco wyników badań tolerancji glukozy u osób chorujących na cukrzycę insulinoniezależną bez niewydolności serca. Karwedilol nadaje się do leczenia nadciśnienia u pacjentów z chorobą nerek lub cukrzycą.

Długotrwałe stosowanie karwedylolu wpływa korzystnie na lipidy surowicy, zmniejszając stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i trójglicerydów, a także zwiększając stężenie cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL). Karwedilol stosuje się również w leczeniu niewydolności serca. Korzystne działanie w niewydolności serca wynika przede wszystkim z blokowania receptorów beta1-adrenergicznych. Blokowanie receptorów beta1-adrenergicznych powoduje regulację „w górę” receptorów beta1-adrenergicznych, które odtwarza odpowiedź na zwiększoną stymulację układu współczulnego. Ze względu na swoje działanie blokujące receptory alfa-adrenergiczne (rozszerzenie naczyń krwionośnych), karwedylol równoważy inotropowe ujemne działanie wynikające z blokowania receptorów beta-adrenergicznych. Karwedilol hamuje również układ renina-angiotensyna-aldosteron.

W piśmiennictwie istnieją doniesienia świadczące o tym, że karwedylol może zmniejszać przerost lewej komory serca.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Karwedilol jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego i podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie. Całkowita biodostępność substancji czynne u ludzi wynosi około 25%. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie leku w osoczu obserwuje się po upływie około 1-2 godzin. Stwierdza się liniową zależność między dawką leku a jego stężeniem w osoczu. Spożywanie pokarmów nie wpływa na biodostępność i maksymalne stężenie leku w surowicy, jednak obserwuje się wydłużenie czasu do osiągnięcia maksymalnego stężenia leku w surowicy. Karwedilol jest związkiem o dużej lipofilności. Wiąże się z białkami osocza w około 98-99%. Objętość dystrybucji (Vd) wynosi około 2,0 l/kg i zwiększa się u pacjentów z marskością wątroby. W badaniach na zwierzętach stwierdzono jelitowo-wątrobowe krążenie substancji macierzystej.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 6 do 10 godzin. Klirens osoczowy wynosi około 590 ml/min. Lek jest wydalany głównie z żółcią. Główną drogą wydalania karwedylolu jest wydalanie z kałem. Niewielka jego ilość jest wydalana przez nerki w postaci metabolitów. Badania na zwierzętach wykazały, że karwedylol przenika do mleka ludzkiego.

Karwedilol jest intensywnie metabolizowany w wątrobie do różnych metabolitów, które są wydalane głównie z żółcią. Karwedilol jest metabolizowany w wątrobie głównie poprzez oksydację pierścienia aromatycznego i sprzęganie z kwasem glukuronowym. W wyniku demetylacji i hydroksylacji pierścienia fenolowego powstają trzy metabolity wykazujące zdolność blokowania receptorów beta-adrenergicznych. W porównaniu z karwedylolem te trzy aktywne metabolity wykazują słabe działanie naczyniorozszerzające. Badania przedkliniczne wykazały, że pochodna 4‘-hydroksyfenolowa blokuje receptory beta-adrenergiczne około 13 razy silniej niż karwedylol. Jednak stężenie tego metabolitu u ludzi jest około 10 razy niższe niż stężenie karwedylolu. Oprócz tego dwie z pochodnych hydroksykarbazolowych karwedylolu są silnymi antyoksydantami, o działaniu 30-80 razy silniejszym od karwedylolu.

Metabolizm oksydacyjny karwedylolu jest stereoselektywny. R-enancjometr jest metabolizowany głównie przez CYP2D6 i CYP1A2, a S-enancjometr jest metabolizowany przez CYP2C9 i w mniejszym stopniu przez CYP2D6. Inne izoenzymy CYP450 (CYP3A4, CYP2E1 i CYP2C19) biorą udział w metabolizmie karwedylolu. Maksymalne stężenie w osoczu R-karwedylolu jest około dwukrotnie wyższe niż stężenie S-karwedylolu. R-enancjometr jest metabolizowany głównie przez hydroksylację.

Specjalne grupy pacjentów

Farmakokinetyka karwedylolu zmienia się wraz z wiekiem pacjenta. U osób w podeszłym wieku stężenie leku w osoczu jest o około 50% większe niż u osób młodych. Znajduje to odzwierciedlenie w zaleceniach dotyczących dawkowania leku u pacjentów w wieku podeszłym (patrz punkt 4.2). Badania kliniczne prowadzone z udziałem osób w wieku podeszłym cierpiących na nadciśnienie nie wykazały różnic dotyczących profilu zdarzeń niepożądanych w porównaniu z pacjentami młodszymi.

W badaniu, w którym karwedylol stosowano u pacjentów z marskością wątroby, biodostępność leku była czterokrotnie większa, a maksymalne stężenie w osoczu pięciokrotnie większe niż u osób zdrowych. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby biodostępność zwiększa się do 80%, co jest związane ze zmniejszeniem efektu pierwszego przejścia.

U niektórych pacjentów cierpiących na nadciśnienie z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby (klirens kreatyniny < 30 ml/min), obserwowano wzrost stężenia karwedylolu w osoczu o około 40-50% w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek. Maksymalne stężenie w osoczu u pacjentów z niewydolnością nerek również wzrastało przeciętnie o 10-20%. Jednak wyniki różniły się znacznie. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek gromadzenie się leku w organizmie jest mało prawdopodobne, ponieważ karwedylol jest wydalany głównie w kale.

U pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek nie ma potrzeby modyfikowania dawki karwedylolu (patrz punkt 4.2).

W badaniu, w którym uczestniczyli pacjenci z niewydolnością serca, klirens R- i S-karwedylolu był znacząco zmniejszony. Wyniki te sugerują, że farmakokinetyka R- i S-karwedylolu jest znacząco zmieniona u pacjentów z niewydolnością serca.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Karcinogeneza, mutageneza

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały żadnego istotnego potencjału mutagennego lub karcinogennego karwedylolu.

Zaburzenie płodności

W dawkach > 200 mg/kg/dobę (> 32 razy wyższa niż maksymalna zalecana dawka u ludzi w przeliczeniu na mg/m2) karwedylol wykazywał działanie toksyczne na dorosłe szczury (senność, zmniejszony przyrost masy ciała) i był związany ze zmniejszeniem liczby skutecznego łączenia się w pary, znacząco mniejszą liczbą ciałek żółtych i implantacji w przeliczeniu na jedną samicę oraz resorpcją miotów.

Ciąża

Karwedilol nie wykazywał teratogenności w stosunku do szczurów i królików. Działanie toksyczne na zarodek lub płód występowało tylko u królików po podaniu dużych dawek. Znaczenie tych faktów dla ludzi jest niepewne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna,

Celuloza mikrokrystaliczna,

Krospowidon (typ A),

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian.

Barwniki:

żelaza tlenek żółty E 172 (tabletki 6,25 i 12,5 mg) żelaza tlenek czerwony E 172 (tabletki 12,5)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku

Jeden blister zawiera 14 tabletek.

Jedno pudełko tekturowe zawiera 2 blistry.

Wielkość opakowań: 28 tabletek

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Łotwa

Nr telefonu: +371 67083205 Nr faksu: +371 67083505 E-mail: grindeks@grindeks.lv

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Karvidil