+ iMeds.pl

Katadolon 100 mgUlotka Katadolon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

▼Niniejszy lek będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Pacjent też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Katadolon, 100 mg, kapsułki twarde

Flupirtini maleas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Katadolon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Katadolon

3.    Jak stosować lek Katadolon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Katadolon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Katadolon i w jakim celu się go stosuje

Leczenie ostrego bólu u osób dorosłych.

Katadolon wolno stosować wyłącznie wtedy, gdy leczenie innymi lekami przeciwbólowymi jest przeciwwskazane.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Katadolon Kiedy nie stosować leku Katadolon:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na flupirtynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u pacjentów z ryzykiem encefalopatii (śpiączki) wątrobowej oraz u pacjentów z zaburzeniami w odpływie żółci, ponieważ może dojść do wystąpienia lub nasilenia się ich objawów;

-    u pacjentów z nużliwością mięśni (myastenia gravis), ponieważ maleinian flupirtyny zmniejsza napięcie mięśniowe;

-    jeśli u pacjenta występowała choroba wątroby;

-    jeśli pacjent choruje na alkoholizm;

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne leki powodujące polekowe uszkodzenie wątroby;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią;

-    u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Jak wykazało jedno badanie, u pacjentów ostatnio leczonych z powodu szumów usznych, lub u których występują szumy uszne, Katadolon nie może być stosowany, gdyż może zwiększać ryzyko występowania podwyższonej aktywności enzymów wątrobowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Katadolon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas leczenia lekiem Katadolon lekarz będzie wykonywać co tydzień badania czynności wątroby, ponieważ zgłaszano podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby i niewydolność wątroby w związku z leczeniem flupirtyną. Jeśli wyniki badań czynnościowych wątroby będą niekorzystne lekarz zaleci natychmiastowe zaprzestanie przyjmowania leku Katadolon.

Jeśli podczas leczenia lekiem Katadolon pacjent zauważy jakiekolwiek objawy mogące wskazywać na uszkodzenie wątroby (np. utrata łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu, żółtaczka, świąd) należy zaprzestać stosowania leku Katadolon i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów.

Jeżeli konieczne jest jednoczesne zastosowanie leku Katadolon i leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), należy kontrolować podawanie tych leków (patrz „Lek Katadolon a inne leki”).

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy kontrolować klirens (wydalanie) kreatyniny.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub z zaburzeniami czynności nerek, lub hipoalbuminemią konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania.

Podczas leczenia Katadolonem mogą ulegać zafałszowaniu wyniki oznaczeń bilirubiny, urobilinogenu i białka w moczu, wykonywanych przy użyciu testów paskowych. Również wyniki oznaczeń stężenia bilirubiny we krwi mogą nie być miarodajne. Wyższe dawki mogą powodować zielone zabarwienie moczu, nie ma to jednak znaczenia klinicznego.

Lek Katadolon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Katadolon może nasilać działanie alkoholu, leków uspokajających i leków zmniejszających napięcie mięśniowe.

Działanie leków przeciwzakrzepowych (takich jak warfaryna) może być prawdopodobnie nasilone podczas jednoczesnego stosowania z lekiem Katadolon. U takich pacjentów należy regularnie kontrolować wartości czasu protrombinowego (test Quick’a).

Nie można wykluczyć nasilenia działania diazepamu, jeżeli stosowany jest w skojarzeniu z lekiem Katadolon.

Należy unikać jednoczesnego podawania flupirtyny z lekami zawierającymi paracetamol lub karbamazepinę.

Katadolon z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia nie należy pić napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Flupirtyny nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w okresie reprodukcyjnym nie stosujących środków antykoncepcyjnych. Bezpieczeństwo stosowania flupirtyny u kobiet w ciąży nie zostało zbadane. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję w zakresie dawek toksycznych dla matki, jakkolwiek nie wykazały działania teratogennego. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Jeżeli istnieje konieczność podania flupirtyny kobietom karmiącym, należy przerwać karmienie piersią. Badania wykazały, że niewielka ilość maleinianu flupirtyny przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu flupirtyny nie należy stosować przez kobiety karmiące.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nawet podczas stosowania leku zgodnie z zaleceniami, może on wpływać na reakcje pacjenta. Jeżeli pacjent odczuwa senność lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy pamiętać, że spożycie alkoholu dodatkowo nasila niekorzystny wpływ na reakcje pacjenta.

3. Jak stosować lek Katadolon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Flupirtynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do osiągnięcia odpowiedniego działania przeciwbólowego.

Czas trwania leczenia nie może przekroczyć 2 tygodni.

Flupirtynę stosuje się zwykle w dawce 100 mg (1 kapsułka leku Katadolon, połykana w całości)

3 do 4 razy na dobę, w możliwie jednakowych odstępach czasu.

Jeżeli ból jest intensywny, dawkę można zwiększyć do 200 mg (2 kapsułki) 3 razy na dobę.

Nie należy przekraczać dawki 600 mg flupirtyny (6 kapsułek) na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) powinni na początku leczenia przyjmować 100 mg (1 kapsułkę) rano i wieczorem. Dawkę można następnie zwiększyć, w zależności od intensywności bólu i indywidualnej tolerancji leku.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) z zaburzeniami czynności nerek lub hipoalbuminemią konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania. Wskazana jest ścisła kontrola w przypadku zastosowania większych dawek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek albo ze zmniejszoną zawartością białka we krwi nie powinni zażywać więcej niż 300 mg flupirtyny na dobę (3 kapsułki). Jeżeli konieczne jest podawanie większych dawek, lek należy stosować pod ścisłą kontrolą.

Wjaki sposób zażywać lek Katadolon?

Kapsułki należy połykać w całości (nie gryźć) i popić płynem. W wyjątkowych przypadkach kapsułkę można otworzyć i zażyć tylko jej zawartość. Bardzo gorzki smak można zneutralizować odpowiednim pokarmem np. bananem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności flupirtyny u dzieci i młodzieży.

Leku Katadolon nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Katadolon

Zanotowano pojedyncze przypadki przedawkowania. Dawka do 5 g flupirtyny powoduje nudności, wyczerpanie, szybkie bicie serca, kompulsywny płacz, zaburzenia świadomości, suchość błon śluzowych jamy ustnej.

Zwykle po sprowokowaniu wymiotów, zastosowaniu wymuszonej diurezy, podaniu węgla aktywowanego i uzupełnieniu elektrolitów, pacjent wraca do zdrowia w ciągu 6 do 12 godzin. Nie obserwowano stanów zagrażających życiu.

Badania na zwierzętach wykazały, że przedawkowanie lub zatrucie flupirtyną może wywołać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i potencjalne działanie toksyczne na wątrobę.

Brak specyficznej odtrutki. W razie przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Katadolon

Pominiętą dawkę należy zażyć możliwie szybko. Jeżeli zbliża się już czas zażycia kolejnej dawki, należy poczekać i zażyć ją o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej podano możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Katadolon w zależności od częstości występowania:

bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów), często (u 1 do 10 na 100 pacjentów), niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych , zmęczenie (ok. 15 % pacjentów), zwłaszcza na początku leczenia.

Często: brak apetytu, zaburzenia snu, depresja, niepokój i (lub) nerwowość, zawroty głowy, drżenia, bóle głowy, niestrawność, nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, zaparcia, ból brzucha, suchość błon śluzowych jamy ustnej, wzdęcia, biegunka, pocenie się.

Niezbyt często: nadwrażliwość, reakcje alergiczne, w pojedynczych przypadkach towarzyszy im podwyższona temperatura ciała, wysypka skórna, pokrzywka oraz świąd, dezorientacja, zaburzenia widzenia.

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Katadolon

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Katadolon

-    Substancj ą czynną leku jest flupirtyny maleinian (100 mg)

-    Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, kopowidon, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Katadolon i co zawiera opakowanie

1, 3 lub 5 blistrów PVC/Al zawierających po 10 kapsułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Katadolon

Charakterystyka Katadolon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

▼Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane, patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Katadolon , 100 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 100 mg flupirtyny maleinianu (Flupirtini maleas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego bólu u osób dorosłych.

Katadolon wolno stosować wyłącznie wtedy, gdy leczenie innymi lekami przeciwbólowymi (np. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, słabymi opioidami) jest przeciwwskazane.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie należy ustalać w zależności od natężenia bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Flupirtynę należy podawać w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do osiągnięcia odpowiedniego działania przeciwbólowego.

Czas trwania leczenia nie może przekroczyć 2 tygodni.

Flupirtynę stosuje się zwykle w dawce 100 mg (1 kapsułka produktu Katadolon, połykana w całości)

3 do 4 razy na dobę, w możliwie jednakowych odstępach czasu.

Jeżeli ból jest intensywny, dawkę można zwiększyć do 200 mg (2 kapsułki) 3 razy na dobę. Nie należy przekraczać dawki 600 mg flupirtyny (6 kapsułek) na dobę.

Pacjenci powyżej 65 lat powinni na początku leczenia przyjmować 100 mg (1 kapsułkę) rano i wieczorem. Dawkę można następnie zwiększyć, w zależności od intensywności bólu i indywidualnej tolerancji leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek albo z hipoalbuminemią nie powinni zażywać więcej niż 300 mg flupirtyny na dobę (3 kapsułki). Jeżeli konieczne jest podawanie większych dawek, produkt należy stosować pod ścisłą kontrolą.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności flupirtyny u dzieci i młodzieży. Produktu Katadolon nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości (nie gryźć) i popić płynem. W wyjątkowych przypadkach kapsułkę można otworzyć i zażyć tylko jej zawartość. Bardzo gorzki smak można zneutralizować odpowiednim pokarmem np. bananem.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na flupirtynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    Ryzyko encefalopatii wątrobowej albo istniejące zaburzenia w odpływie żółci, ponieważ może dojść do wystąpienia lub nasilenia się ich objawów;

•    Nużliwość mięśni - myasthenia gravis (może dojść do zmniejszenia napięcia mięśniowego);

•    Pacjenci z istniejącą wcześniej chorobą wątroby lub nadużywający alkoholu nie mogą przyjmować Katadolonu;

•    Należy unikać jednoczesnego stosowania flupirtyny z innymi lekami, które mogą powodować polekowe uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.5).

Jak wykazało jedno badanie, u pacjentów ostatnio leczonych z powodu szumów usznych, lub u których występują szumy uszne, Katadolon nie może być stosowany, gdyż może zwiększać ryzyko występowania podwyższonej aktywności enzymów wątrobowych.

Nie należy stosować produktu w okresie ciąży.

Jeżeli istnieje konieczność podania flupirtyny kobietom karmiącym, należy przerwać karmienie piersią.

Nie należy stosować produktu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas leczenia produktem Katadolon należy w odstępach tygodniowych wykonywać badania czynności wątroby, ponieważ zgłaszano podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby i niewydolność wątroby w związku z leczeniem flupirtyną.

Jeśli wystąpią nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby lub objawy kliniczne charakterystyczne dla chorób wątroby, należy zaprzestać leczenia produktem Katadolon.

Należy poinformować pacjentów, aby podczas leczenia Katadolonem zwracali uwagę na wszelkie objawy charakterystyczne dla uszkodzenia wątroby (np. utrata łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu, żółtaczka, świąd) i zaprzestali stosowania produktem Katadolon oraz niezwłocznie zasięgnęli porady lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów.

Podczas leczenia flupirtyną mogą ulec zafałszowaniu wyniki oznaczeń bilirubiny, urobilinogenu i białka w moczu, wykonywanych przy użyciu testów paskowych, a także oznaczenia stężenia bilirubiny w surowicy krwi.

Większe dawki leku mogą powodować zielone zabarwienie moczu, nie ma to jednak znaczenia klinicznego.

U pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek należy badać stężenie kreatyniny.

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) z zaburzeniami czynności nerek lub hipoalbuminemią konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania flupirtyny z innymi lekami, które mogą powodować polekowe uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.3).

Flupirtyna może nasilać działanie alkoholu, leków uspokajających i zmniejszających napięcie mięśniowe.

Ponieważ flupirtyna wykazuje duże powinowactwo do białek osocza należy spodziewać się, że podczas jednoczesnego jej stosowania z lekami wiążącymi się w dużym stopniu z białkami może nastąpić ich wyparcie z wiązań z białkami. Interakcje te badano in vitro w odniesieniu do diazepamu, warfaryny, kwasu acetylosalicylowego, benzylopenicyliny, digoksyny, glibenklamidu, propranololu i klonidyny. Stwierdzono, że tylko w przypadku jednoczesnego stosowania z diazepamem i warfaryna wystąpiło na tyle istotne wyparcie tych leków z wiązań z białkami, że może dochodzić do nasilenia ich działania.

Podczas jednoczesnego stosowania flupirtyny i pochodnych kumaryny zaleca się częstą kontrolę wartości czasu protrombinowego Quick’a aby, jeżeli to konieczne, zmniejszyć dawkę pochodnych kumaryny.

Brak dowodów interakcji z innymi lekami przeciwzakrzepowymi (kwas acetylosalicylowy i podobne).

Należy unikać jednoczesnego podawania flupirtyny z lekami zawierającymi paracetamol albo karbamazepinę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Wpływ na płodność i bezpieczeństwo stosowania flupirtyny u kobiet w ciąży nie zostały zbadane. W badaniach reprodukcyjnych na zwierzętach, po podaniu maksymalnych tolerowanych dawek rodzicom, nie stwierdzono wpływu na płodność. W zakresie dawek toksycznych dla matki wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję, chociaż badania nie ujawniły działania teratogennego. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Stosowanie flupirtyny nie jest zalecane u kobiet w ciąży oraz u kobiet w okresie reprodukcyjnym nie stosujących środków antykoncepcyjnych.

Laktacja

Badania wykazały, że niewielka ilość maleinianu flupirtyny przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu flupirtyna nie powinna być stosowana przez kobiety karmiące.

Jeżeli istnieje konieczność podania flupirtyny kobietom karmiącym, należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nawet podczas stosowania leku zgodnie z zaleceniami, może on wpływać na reakcje pacjenta. Jeżeli pacjent odczuwa senność lub zawroty głowy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy pamiętać, że picie alkoholu dodatkowo potęguje niekorzystny wpływ na reakcje pacjenta.

4.8    Działania niepożądane

Poniżej podano możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem flupirtyny w zależności od częstości występowania i z podziałem na układy, których dotyczą.

Częstość określono następująco:

bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość

reakcje alergiczne, w pojedynczych przypadkach towarzyszy im podwyższona temperatura ciała, wysypka skórna, pokrzywka oraz świąd.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    brak apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często:    zaburzenia snu, depresja, niepokój i (lub) nerwowość

Niezbyt często: dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, drżenia, bóle głowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia Zaburzenia żołądka i jelit

Często: niestrawność, nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, zaparcia, ból brzucha, suchość błon śluzowych jamy ustnej, wzdęcia, biegunka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często: zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pocenie się

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zmęczenie (ok. 15 % pacjentów), zwłaszcza na początku leczenia.

Wystąpienie większości działań niepożądanych zależy od zastosowanej dawki. Większość z nich ma charakter przemijający i ustępuje podczas leczenia lub po jego zakończeniu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Zanotowano pojedyncze przypadki przedawkowania w celach samobójczych. Dawka do 5 g flupirtyny powoduje nudności, uczucie wyczerpania, suchość błony śluzowej jamy ustnej, tachykardię, kompulsywny płacz, zaburzenia świadomości.

Zwykle po sprowokowaniu wymiotów, zastosowaniu wymuszonej diurezy, podaniu węgla aktywowanego i uzupełnieniu elektrolitów, pacjent wraca do zdrowia w ciągu 6 do 12 godzin. Nie obserwowano stanów zagrażających życiu.

Badania na zwierzętach wykazały, że przedawkowanie lub zatrucie flupirtyną może wywołać objawy ze strony OUN i potencjalne działanie toksyczne na wątrobę. W razie przedawkowania stosuje się leczenie objawowe. Brak specyficznej odtrutki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, kod ATC: N02BG07.

Flupirtyna jest prototypem nowej klasy związków, selektywnie otwierających neuronalny kanał potasowy (SNEPCO - Selective Neuronal Potassium Channel Opener). Jest nieopioidowym lekiem przeciwbólowym o działaniu ośrodkowym. Nie powoduje przyzwyczajenia, nie prowadzi do rozwoju tolerancji na lek.

Flupirtyna aktywuje sprzężone z białkiem G kanały potasowe w komórkach nerwowych. Wypływ jonów K+ z komórek powoduje stabilizację ich potencjału spoczynkowego, zmniejszeniu ulega aktywacja błon komórek nerwowych. Pośrednio dochodzi do zahamowania aktywacji receptorów NMDA (receptory kwasu N-metylo-D-asparaginowego), ponieważ blokada tych receptorów przez jony magnezowe nie jest zniesiona, dopóki błony komórkowe są zdepolaryzowane (pośredni antagonizm w stosunku do receptorów NMDA).

W stężeniach terapeutycznych flupirtyna nie łączy się z receptorami ai, a2, 5HTi, 5HT2, dopaminergicznymi, benzodiazepinowymi, opiatowymi, ośrodkowymi muskarynowymi i nikotynowymi.

Flupirtyna wpływa na OUN i wywiera trzy główne działania farmakologiczne:

Działanie przeciwbólowe

W wyniku selektywnego uaktywniania niezależnych od potencjału kanałów potasowych, i wypływu jonów potasowych, potencjał spoczynkowy komórek nerwowych stabilizuje się i komórka nerwowa jest mniej podatna na pobudzenie.

Rezultatem pośredniego antagonizmu flupirtyny w stosunku do receptorów NMDA jest zmniejszenie napływu jonów Ca2+ do komórek. Uwrażliwienie z powodu zwiększenia wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ jest osłabione.

W stanie pobudzenia neuronalnego przekazywanie bólowych bodźców nocyceptywnych ulega zahamowaniu.

Działanie zmniejszające napięcie mięśni

Opisany wyżej efekt przeciwbólowy w stężeniach terapeutycznych jest czynnościowo zwiększony poprzez wychwyt jonów Ca2+ przez mitochondria. Związane jest to z hamowaniem przekaźnictwa neuronalnego do neuronów ruchowych i skutkuje działaniem na interneurony, powodując zmniejszenie napięcia mięśni.

Wpływ na procesy nasilania się bólu i przechodzenia bólu w stan przewlekły Procesy nasilania się bólu i przechodzenia w stan przewlekły są procesami przewodzenia neuronalnego. Poprzez pobudzenie procesów wewnątrzkomórkowych dochodzi do tak zwanego mechanizmu „nakręcania” („wind-up”), który intensyfikuje odpowiedź na kolejne bodźce. Receptory NMDA w znacznym stopniu wyzwalają te zmiany (ekspresja genowa). Ich pośrednia blokada poprzez flupirtynę przeciwdziała klinicznemu uczuciu nasilania się bólu. Jeżeli zjawisko to już nastąpiło, stabilizacja potencjału błony powoduje odwrócenie procesu i w ten sposób wrażliwość bólowa zmniejsza się.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym około 90 % flupirtyny absorbowane jest z przewodu pokarmowego; po podaniu doodbytniczym wartość ta wynosi około 70 %. Względna biodostępność flupirtyny w postaci doustnej wynosi 84±7 %. Po 1,6±1godz. osiągane jest cmax flupirtyny wynoszące 1,7±0,5 pg/ml.

Dystrybucja

Flupirtyna w 84 % wiąże się z białkami osocza. Stężenia flupirtyny w osoczu są proporcjonalne do podanej dawki.

Metabolizm

Około 75% podanej dawki flupirtyny metabolizowane jest w wątrobie. Metabolit M1 (2-amino-3-acetamino-6-[4-fluoro]-benzloaminopirydyna) powstaje w wyniku hydrolizy (I faza reakcji) struktury uretanu oraz acetylacji (II faza) postaci aminowej. Metabolit ten posiada około 25% aktywności przeciwbólowej flupirtyny i wspomaga jej działanie. Inny metabolit (M2) powstaje w wyniku utlenienia (I faza) reszty p-fluorobenzylu i następnie sprzężenia (faza II) otrzymanego kwasu p-fluorobenzoesowego z glicyną. Metabolit M2 nie jest aktywny biologicznie. Nie potwierdzono, które izoenzymy biorą głównie udział w rozkładzie związku na drodze utlenienia. Dla flupirtyny można przewidywać tylko nieliczne możliwości interakcji.

Eliminacja.

Całkowity klirens to 4,1±0,5 ml/min/kg. Większa część leku (69%) wydalana jest w moczu: 27% to substancja macierzysta niezmetabolizowana, 28% - metabolit M1 (acetylowy), 12 % - metabolit M2 (kwas p-fluorohipurowy), pozostałość to kilka mniej istotnych metabolitów o nieustalonej jeszcze budowie. Mała część dawki wydalana jest z żółcią i kałem. Okres półtrwania wynosi około 7,9±1,8 godziny (10 godzin dla substancji macierzystej i metabolitu M1), co jest korzystne dla działania przeciwbólowego. Po podaniu wielokrotnych dawek pacjentom w podeszłym wieku stwierdzono u nich wydłużenie okresu półtrwania (patrz punkt 4.2). U pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania flupirtyny wydłuża się do 8,5 godz. U pacjentów w podeszłym wieku istotnie wydłuża się okres półtrwania, zwiększa cmax i AUC.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych na zwierzętach doświadczalnych maleinian flupirtyny w zakresie dawek terapeutycznych nie wpływał ani na czynność ani na morfologię badanych narządów i układów.

Stosowany w dużych dawkach, szczególnie w leczeniu stanów ostrych, wywierał hamujący wpływ na OUN i działał toksycznie na wątrobę.

W badaniach interakcji z innymi lekami, a w szczególności z niesteroidowymi przeciwbólowymi nie stwierdzono zmiany działania toksycznego, również w odniesieniu do wpływu na czynność wątroby, który występował podczas krótkookresowych i długookresowych badań z zastosowaniem maleinianu flupirtyny u dwóch gatunków zwierząt (myszy i szczury). Przystosowanie do obciążenia metabolicznego charakteryzowało się niewielkim wzrostem aktywności enzymów wątrobowych w zakresie fizjologicznym, zwiększeniem masy wątroby ze słabym pobudzeniem aktywności enzymów i nieznacznym zwiększeniem (w porównaniu z grupą kontrolną) ilości martwiczych komórek wątrobowych, które były jednak regenerowane w czasie ciągłego podawania leku.

W zależności od stosowanego testu, ustalone w badaniu toksyczności przewlekłej i w badaniach rozrodczości dawki nietoksyczne przekraczały trzykrotnie maksymalną dobową dawkę terapeutyczną dla ludzi.

Badania przeprowadzone in vitro i in vivo nie wykazały działania mutagennego.

W badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach nie stwierdzono działania rakotwórczego. Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że ogniskowa hiperplazja komórek wątroby w badaniu na myszach jest rezultatem ich reakcji przystosowawczych do obciążenia metabolicznego wywołanego przedłużonym podawaniem dużych dawek maleinianu flupirtyny.

W badaniach reprodukcyjnych, podając maksymalne tolerowane dawki rodzicom, nie stwierdzono wpływu ani na płodność, ani na rozwój płodu. Nawet duże (potencjalnie toksyczne dawki) nie wykazywały działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Kopowidon Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna,

woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1, 3 lub 5 blistrów PVC/Al zawierających po 10 kapsułek w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11504

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 kwietnia 2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10 kwietnia 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Katadolon