+ iMeds.pl

Kefavet vet. 500 mg 500 mgCharakterystyka Kefavet vet. 500 mg

1. nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego

KI J AVI I vct. 500 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Substancja czynna:

Ccfalcksyna jednowodna w ilości odpowiadającej 500 mg cefaleksyny bezwodnej

Substancje pomocnicze:

Tytanu dwutlenek EI71 1,10 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki w kolorze od białego do żółtawego, podłużne (o wielkości ok. 7 min x 1S mm), dwuwypukłe, z nacięciem na obu stronach.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Pies

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zw ierząt

Leczenie infekcji dróg moczowych i nawracających ciężkich infekcji skórnych powodowanych przez bakterie wrażliwe na ccfalosporyny.

4.3    Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ccfalosporyny lub penicylinę, lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia oporności na cefalosporyny lub penicyliny.

Nic stosować u królików, świnek morskich, chomików i myszoskoczków.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwicr/ąt

Brak

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Spccialnc środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku rozpoznanej niewydolności nerek dawka musi zostać zmniejszona. Zastosow anie produktu powinno opierać się na badaniu wrażliwości oraz powinno uwzględniać obowiązujące wytyczne polityki antybiotykowej.

Ze w zględu na możliwość wystąpienia oporności krzyżow ej niew łaściwe stosowanie produktu może prowadzić do wzrostu występowania bakterii opornych na ccfaleksynę oraz obniżać skuteczność leczenia z zastosowaniem innych antybiotyków hcta-laktamowych.

Po wstrzyknięciu, wdychaniu, spożyciu lub kontakcie ze skórą, ccfalosporyny i penicyliny mogą wywołać reakcje nadwrażliwości (alergie). Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych na ccfalosporyny i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje sporadycznie mogą być poważne.

Osoby uczulone, lub takie którym zabroniono kontaktu z takimi substancjami nic powinny podawać tego produktu leczniczego weterynaryjnego.

Produkt należy podawać zachowując wszelkie zalecane środki ostrożności, tak aby nie dopuścić do kontaktu z nim. Po podaniu umyć ręce.

W przypadku pojawienia się wysypki na skórze należy zwrócić się o pomoc lekarską.. Obrzęk twarzy, ust, oczu oraz problemy z oddychaniem to objawy, które wymagają natychmiastowego leczenia.

I*o przypadkow ym połknięciu, szczególnie przez małe dziecko, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Mogą pojawić się biegunka i wymioty, najczęściej o łagodnym przebiegu. I.cczcnic należy przerwać w przypadku pojawienia się poważniejszych żołądkowo-jelitowych objawów ubocznych.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.

l)o stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lob Inne rodzaje interakcji

Ze względu na niepożądane interakcje farmakodynamicznc. ccfalcksyny nic należy podawać jednocześnie z lekami o działaniu bakteriostatycznym.

W celu zapewnienia skuteczności produktu nie należy stosować go w połączeniu z antybiotykami bak t criost at ycznym i.

Jednoczesne podawanie cefalosporyn pierwszej generacji z antybiotykami aminoglikozydowymi lub pewnymi diuretykami, takimi jak funosemid, może zwiększać ryzyko wystąpienia działania ncfrotoksycznego.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Do /Kniuwania doustnego

W przypadku infekcji dróg moczowych: 15 mg/kg masy ciała dwa razy dziennie przez 14 dni.

W przypadku ciężkich, nawracających infekcji skórnych: 25-30 mg.'kg dwa razy dziennie, przez co najmniej trzy tygodnie. W przypadku głębokiego ropnego zapalenia skóry może być niezbędne leczenie przez 4-6 tygodni. Zaleca się, aby po miesiącu leczenia lekarz weterynarii dokonał oceny bilansu korzyści/ryzyka stosowania i długości leczenia. Aby zapewnić właściwe dawkowanie i uniknąć przedawkowania należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Tabletki Kefavet vet. mogą być w razie konieczności rozkruszanc i dodawane do pożywienia.

4.1(1 Przedawkowanie (objawy,sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Wymioty są objawem toksyczności ostrej po podaniu cefalcksyay w dawce doustnej 500 ing/kg. Przy podawaniu ccfaleksyny w dawce doustnej 200 mg/kg i 400 mg/kg przez 305 dni obserwowano ślinienie i pojedyncze reakcje wymiotne.

4.11 Okrcs(-y) karencji

Nic dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa famiakoterapcutyczna: Inne antybiotyki beta-laktamowc. Ccfalospoiyny pierwszej generacji Kod ATCvct: QJ01DB01

5.1 Właściwości farmakodynamic/ne

Ccfalcksyna jest antybiotykiem bcta-laktamowym z grupy ccfalosporyn pierwszej generacji. Marnuje syntezę ściany komórkowej bakterii w sposób podobny do penicyliny. Ccfalosporyny osłabiają strukturę ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do nadmiernego wydłużenia się komórek, tworzenia sferoplaslów lub lizy osmotycznej. Ccfalosporyny są bakteriobójcze w działaniu. Skuteczność działania bakteriobójczego ccfaleksyny jest uzależniona głównie od czasu.

Spektrum anty bakteryjne

Ccfalcksyna działa na ziarniaki Gram-dodatnie, włączając gronkowce produkujące penicylinazę, pałeczki Gram-dodatnie i bakterie Gram-ujemne np.: E. coli. lndolo-dodatnic szczepy Protens, z wyjątkiem \ Hrabi lis, są zwykle oporne na ccfalcksynę, podobnie jak pewne szczepy Enterobacteria i liaderouk-s. Gronkowce oporne na metyeylinę są również zwykle oporne na ccfalosporyny, podobnie jak wszystkie enterokoki i Psettdoinonas aentginosa.

Ccfalosporyny są jednak Oponie w różnym stopniu na beta-laklatuaze produkowaną przez gronkowce i bakterie Gram-ujemne. Wrażliwość gronkowców na metyeylinę lub oksacylinę może być traktowana jako wrażliwość na ccfalosporyny podawane doustnie niezależnie od produkcji penicylinazy.

Mechanizm powstawania oporności polega głównie na wytwarzaniu hcta-laktamazy, enzymu rozrywającego pierścień bcta-laktamowy. Prowadzi to do utraty skuteczności antybiotyku. Pomiędzy antybiotykami należącymi do grupy antybiotyków bcta-laktamowych istnieje oporność krzyżowa.

5.2 Właściwości farmakokinctyc/nc

Maksymalne stężenie w osoczu (CJA) po doustnym podaniu 25 mg ccfaleksyny,'kg masy ciała u psów wynosi 19-32 pg/ml. czas osiągnięcia C„m (Tlim) 1 -2 godzin, a czas połowicznej eliminacji Oi:) 1,7-2.8 godziny.

Biodostępność ccfaleksyny wynosi około 75% po p<idaniu doustnym. Niewielka ilość (1 S%) ccfaleksyny u psów jest w iązana z białkami osocza

Po podaniu dawki 200 mg'kg niskie stężenia ccfaleksyny były stwierdzane w mózgu, podczas gdy mc stwierdzano ich po podaniu dawki 25 mg/kg. C„m w skórze 2 godziny po doustnym posianiu ccfaleksyny w dawce 25 mgdeg wynosiło 7.3-10,8 pg/g (20-40% stężenia w osoczu). Po 12 godzinach stężenie spadło do 1,4-1.7 pg/g. Stężenie ccfaleksyny w nerkach jest czterokrotnie wyższe od jej stężenia we krwi.

Wydalanie przez nerki jest główną drogą eliminacji ccfaleksyny u psów. Wydzielanie kanalikowe ccfaleksyny przez nerki jest zależne od stężenia wolnej cefaleksyny we krwi. Około 40% dawki

podanej doustnie jest wydalane w fonnie niezmienionej 24 godziny po podaniu. Klircns nerkowy ccfalcksyny wynosi około 55-63 ml/min ni' powierzchni ciała.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Makrogol

Magnezu stearynian Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Powidon

Laktoza jednowodna Sacharyna sodowa

Olejek miętowy Tytanu dwutlenek (łil 71)

Talk

I lypromclo/.i

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 "C w oryginalnym opakowaniu. Chronić pr/cd światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj opakowania bezpośredniego skład materiałów z których je wykonano

»lister PVC7PV1X7AI 14.28.30, 70 i 140 tabletek

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliw iania niczużytcgo produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny zobowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Orion Corporation P O. Box 65 Fl-02101 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1823/08

*>. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTI / DATA PRZĘDLI ŻENIĄ TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPI SZCZENIĘ DO OBROTU

17 czerwca 2008

1». DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKUJ LECZNICZEGO

07.05.2014

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY l/LUB STOSOWANIA

Nie dolyczy.

Kefavet vet. 500 mg