Imeds.pl

Kefrenex 200 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kefrenex, 25 mg, tabletki powlekane Kefrenex, 100 mg, tabletki powlekane Kefrenex, 200 mg, tabletki powlekane Kefrenex, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Kefrenex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kefrenex

3.    Jak stosować lek Kefrenex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kefrenex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kefrenex i w jakim celu się go stosuje

Lek Kefrenex zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków

przeciwpsychotycznych. Leki te są stosowane w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy,

takie jak:

•    Schizofrenia: pacjent może słyszeć lub odczuwać nieistniejące rzeczy, przyjmować za prawdziwe rzeczy, których nie ma lub odczuwać nadmierną podejrzliwość, lęk, zagubienie, winę, napięcie czy przygnębienie.

•    Mania: pacjent może odczuwać bardzo silne uczucie pobudzenia, podniecenia, entuzjazmu lub nadreaktywności, czy też zmniejszenie umiejętności krytycznej oceny, w tym uczucie agresji, destrukcji.

•    Zaburzenie afektywne dwubiegunowe: pacjent może stale odczuwać smutek lub mieć depresję, poczucie winy, nie mieć energii, stracić apetyt lub nie móc spać.

Lekarz może zalecić dalsze stosowanie leku Kefrenex, nawet jeśli stan pacjenta się poprawi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kefrenex Kiedy nie stosować leku Kefrenex

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

o inhibitory proteazy, takie jak nelfinawir (leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV) o leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych)

o leki stosowane w leczeniu zakażeń (takie jak: erytromycyna lub klarytromycyna) o nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Jeżeli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować

leku Kefrenex. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem

leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kefrenex należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Przed zastosowaniem leku Kefrenex należy poinformować lekarza, jeśli:

•    U pacj enta lub w j ego rodzinie występuj ą lub występowały j akiekolwiek choroby serca, takie j ak bardzo szybkie bicie serca lub wydłużenie QT w badaniu EKG (kołatanie serca) lub jeśli pacjent stosuje leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca.

•    Pacjent ma niskie ciśnienie krwi.

•    Pacjent przebył udar mózgu, szczególnie jeśli jest w podeszłym wieku.

•    U pacj enta występuj ą problemy z wątrobą.

•    Kiedykolwiek wystąpił u pacjenta napad drgawek (padaczka).

•    Kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta małą liczbę białych krwinek (bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków, czy nie).

•    Pacjent ma cukrzycę lub zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę. W tym przypadku lekarz może zalecić badania stężenia glukozy podczas stosowania leku Kefrenex.

•    Pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem starczym (ograniczenie sprawności pracy mózgu). W takim przypadku pacjent nie powinien stosować leku Kefrenex, ponieważ grupa leków, do której należy kwetiapina może nasilać ryzyko udaru, a niekiedy ryzyko śmierci

u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem starczym.

•    U pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy żylne, gdyż stosowanie leków z tej grupy powoduje ich powstawanie.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeżeli po zastosowaniu leku Kefrenex wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    Wysoka temperatura (gorączka), nasilona sztywność mięśni, pocenie się lub obniżony poziom świadomości (choroba zwana złośliwym zespołem neuroleptycznym), które wystąpią jednocześnie. Może być potrzebna natychmiastowa pomoc medyczna.

•    Niekontrolowane ruchy, głównie w obrębie twarzy i języka.

•    Zawroty głowy lub uczucie ciężkiej senności. Może to zwiększyć ryzyko przypadkowego zranienia lub kontuzji (na skutek upadku) u pacjentów w podeszłym wieku.

•    Napady drgawek.

•    Długotrwały, bolesny wzwód (priapizm).

Takie objawy mogą być wywołane przez leki przeciwpsychotyczne.

Myśli samobójcze lub nasilenie się depresji

Jeżeli pacjent ma depresję mogą czasami wystąpić myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Myśli te mogą szczególnie nasilać się na początku leczenia, ponieważ lek nie działa od razu, zwykle dopiero po około 2 tygodniach, a czasami nawet później. Takie myśli mogą także nasilić się, jeśli pacjent nagle przestanie stosować lek. Myśli te mogą wystąpić, szczególnie jeżeli pacjent jest młodą osobą dorosłą. Badania kliniczne wykazują zwiększone ryzyko występowania myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych dorosłych, w wieku poniżej 25 lat, z depresją.

W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub zabiciu się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Można powiedzieć komuś z rodziny lub bliskiej osobie o depresji i pokazać tę ulotkę z prośbą o zapoznanie się z nią. Można poprosić tę osobę, aby jeśli zauważy nasilenie objawów depresji lub inne niepokojące zmiany zachowania, powiedziała nam o tym.

Podczas stosowania kwetiapiny obserwowano przyrost masy ciała. Pacjent i lekarz prowadzący powinni regularnie kontrolować masę ciała u pacjenta.

Lek Kefrenex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, ponieważ mogą one wpływać na sposób działania leku. To dotyczy też leków, które wydawane są bez recepty i leków ziołowych.

Nie należy przyjmować leku Kefrenex, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z poniższych leków:

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu HIV.

•    Leki azolowe (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Erytromycyna lub klarytromycyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

•    Nefazodon (stosowany w depresji).

Należy poniformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

•    Leki przeciwpadaczkowe (jak fenytoina lub karbamazepina).

•    Leki przeciwnadciśnieniowe.

•    Barbiturany (leki stosowane w zaburzeniach snu).

•    Tiorydazynę lub lit (inne leki przeciwpsychotyczne).

•    Leki, które wpływają na rytm serca, np. leki, które mogą być przyczyną zaburzenia równowagi elektrolitów (niskie stężenie potasu lub magnezu), takie jak: diuretyki (leki moczopędne) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez poinformowania o tym lekarza.

Lek Kefrenex z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Kefrenex można zażywać z pokarmem lub bez pokarmu.

•    Podczas leczenia lekiem Kefrenex należy zachować ostrożność w piciu napojów alkoholowych. Jednoczesne stosowanie leku Kefrenex i alkoholu może powodować senność.

•    Leku Kefrenex nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Kefrenex nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Leku Kefrenex nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Poniższe objawy mogą wystąpić u nowonarodzonych dzieci, których matki stosowały Kefrenex w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży): drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudności podczas karmienia. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, konieczny może być kontakt z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Kefrenex może powodować senność. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn aż do czasu, kiedy pozna swoją reakcję na stosowanie leku.

Szpital - jeśli pacjent zamierza iść do szpitala, powinien poinformować personel szpitala, o tym, że przyjmuje lek Kefrenex.

Ważne informacje o niektórych substancjach pomocniczych leku Kefrenex

Lek Kefrenex zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta

nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem

leku.

Jedną z substancji pomocniczych leku Kefrenex, 25 mg jest barwnik, żółcień pomarańczowa (E110), która może powodować reakcje alergiczne.

Wpływ na wynik badania na obecność narkotyków

Jeśli u pacjenta stosującego lek Kefrenex wykonywane jest badanie moczu na obecność narkotyków, może ono dawać fałszywie dodatni wynik dla metadonu lub niektórych leków stosowanych w depresji, zwanych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, nawet jeśli pacjent nie przyjmował tych leków. W takiej sytuacji należy wykonać dokładniejsze, bardziej swoiste testy.

3. Jak stosować lek Kefrenex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz prowadzący określi dawkę początkową, która może być stopniowo zwiększana. Jeśli pacjent przyjmuje dawkę podtrzymującą, to zwykle będzie to dawka w zakresie pomiędzy 150 mg a 800 mg na dobę. Dawka będzie zależeć od choroby pacjenta oraz jego potrzeb.

•    Lek należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, lub dwa razy na dobę, w zależności od choroby pacjenta.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Kefrenex. Może to wpływać na sposób działania leku.

•    Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia, dopóki lekarz tego nie zaleci.

Problemy z wątrobą

Jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby, lekarz może zmniejszyć dawkę leku.

Pacjenci w podeszłym wieku

Jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku, lekarz może zmniejszyć dawkę leku.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Leku Kefrenex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kefrenex

W razie zastosowania większej niż zalecana przez lekarza dawki leku Kefrenex, można odczuwać senność, omdlenie lub zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy zabrać pozostałe tabletki leku Kefrenex ze sobą.

Pominięcie zastosowania leku Kefrenex

Jeżeli została pominięta jedna dawka leku, należy ją zażyć jak najszybciej. Jeżeli czas pozostały do kolejnej dawki jest niedługi, należy przyjąć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku Kefrenex w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Kefrenex

W razie nagłego przerwania stosowania leku Kefrenex mogą wystąpić trudności w zasypianiu (bezsenność) lub nudności, lub bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki w celu przerwania leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Kefrenex i skontaktować się z lekarzem lub niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala, ponieważ pacjent może wymagać pilnej pomocy medycznej:

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Napady drgawkowe.

•    Reakcje alergiczne, których objawami są wypukłe grudki, obrzęk skóry i obrzęk wokół ust.

•    Niekontrolowane ruchy, głównie mięśni twarzy lub języka (późna dyskineza).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Połączenie wysokiej temperatury (gorączki), pocenia się, sztywności mięśni, znacznej senności lub omdlenia, znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi lub przyśpieszenia rytmu serca (zaburzenie o nazwie złośliwy zespół neuroleptyczny).

•    Zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka).

•    Zapalenie wątroby.

•    Długotrwały i bolesny wzwód prącia    (priapizm).

•    Zakrzepy w żyłach, zwłaszcza nóg (z    takimi objawami, jak obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi),

które to zakrzepy mogą przemieszczać się wzdłuż naczyń krwionośnych do płuc, wywołując ból w klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000

pacjentów):

•    Ciężka reakcja alergiczna (zwana reakcją anafilaktyczną), która może powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs.

•    Nagły obrzęk skóry, zwykle wokół oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    Ciężki stan przebiegający z powstawaniem pęcherzy w obrębie skóry, jamy ustnej, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona).

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zawroty głowy (które mogą powodować upadki), ból głowy, suchość w jamie ustnej.

•    Senność (która może powodować upadki i może ustępować z czasem, podczas dalszego stosowania leku Kefrenex).

•    Objawy odstawienia (objawy, które mogą wystąpić po przerwaniu stosowania leku Kefrenex) w tym trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej 1 do

2 tygodni.

•    Przybieranie na wadze.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Przyspieszone bicie serca.

•    Uczucie bicia serca, kołatania serca lub przerw    w biciu serca.

•    Zaburzenia żołądka (niestrawność) lub zaparcie.

•    Obrzęki rąk lub nóg.

•    Zwiększenie stężenia glukozy we krwi.

•    Niskie ciśnienie krwi podczas zmiany pozycji na stojącą. Mogą one powodować zawroty głowy lub omdlenia (które mogą powodować upadki).

•    Niewyraźne widzenie.

•    Nieprzyjemne sny i koszmary    senne.

•    Uczucie nasilonego głodu.

•    Uczucie rozdrażnienia.

•    Zaburzenia mowy.

•    Myśli samobójcze i zachowania samobójcze.

•    Skrócenie oddechu.

•    Wymioty (głównie u pacjentów w podeszłym wieku).

•    Gorączka.

•    Uczucie osłabienia, omdlenie    (może prowadzić do upadków).

•    Zatkany nos.

•    Łagodna astenia (osłabienie).

•    Nieprawidłowe ruchy mięśni. W tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu.

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Nieprzyjemne odczucia w    obrębie    kończyn dolnych (tzw. zespół niespokojnych nóg).

•    Trudności z połykaniem.

•    Zaburzenia seksualne.

•    Cukrzyca.

•    Zmiany w aktywności elektrycznej serca obserwowane w badaniu EKG (wydłużenie odstępu

QT).

•    Wolniejsze niż zwykle bicie serca, które może wystąpić na początku leczenia i może być związane z niskim ciśnieniem krwi i omdleniem.

Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Obrzęk piersi i niespodziewana produkcja mleka (mlekotok).

•    Zaburzenia miesiączkowania.

•    Chodzenie we śnie, mówienie, jedzenie lub inne czynności podczas snu (lunatykowanie).

•    Zmniejszenie temperatury    ciała (hipotermia).

•    Zapalenie trzustki, które może powodować silny w ból brzucha i pleców.

•    Stan (zwany zespołem metabolicznym) w którym mogą występować trzy lub więcej następujących objawów: zwiększenie ilości tłuszczu w jamie brzusznej, zmniejszenie „dobrego cholesterolu” (HDL-C), zwiększenie ilości triglicerydów we krwi (pewnego typu tłuszczu), wysokie ciśnienie tętnicze krwi i zwiększenie stężenia cukru we krwi.

Bardzo rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Pogorszenie istniejącej cukrzycy.

•    Nieprawidłowe wydzielanie hormonu, który kontroluje objętość moczu.

•    Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy).

•    Poważne, nagłe reakcje alergiczne z objawami takimi jak: gorączka i pęcherze na skórze i łuszczenie się skóry (toksyczno-rozpływna martwica naskórka).

•    Objawy odstawienia u noworodków.

Leki z grupy, do której należy Kefrenex, mogą zaburzać rytm serca, co może być poważnym stanem, a nawet, w cięższych przypadkach, powodować zgon.

Niektóre działania niepożądane obserwowane są tylko w wynikach badań krwi:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

•    Zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy i zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (głównie frakcji LDL).

•    Zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL.

Często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek (leukocytów) we krwi).

•    Zmniejszenie liczby neutrofilów.

•    Zwiększenie liczby eozynofilów.

•    Hiperprolaktynemia (zwiększenie stężenia hormonu prolaktyny we krwi).

•    Zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy (wolna i całkowita T4, całkowita T3).

•    Zwiększenie stężenia TSH (hormon stymulujący pracę tarczycy).

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi).

•    Niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek).

•    Zmniejszenie liczby płytek krwi.

•    Zmniejszenie stężenia hormonu tarczycy - wolnej T3.

•    Niedoczynność tarczycy (zmniejszenie stężeń hormonów tarczycy).

•    Hiponatremia (zmniejszenie ilości sodu we krwi).

Rzadko (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów).

•    Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (substancja występująca w mięśniach).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Neutropenia (zaburzenie dotyczące granulocytów polegające na nietypowo małej liczbie neutrofilów).

Lekarz może okresowo zalecić wykonanie badań kontrolnych.

Dzieci i młodzież

Te same działania niepożądane, co obserwowane u dorosłych mogą również wystąpić u dzieci i młodzieży.

Następujące działania niepożądane obserwowano tylko u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zwiększone ciśnienie krwi.

Następujące działania niepożądane obserwowano częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych: Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Podwyższony poziom we krwi hormonu nazywanego prolaktyną. Zwiększone stężenie prolaktyny może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

-    obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u dziewcząt, jak i chłopców

-    zaniku lub nieregularnego miesiączkowania u dziewcząt.

•    Zwiększony apetyt.

•    Wymioty.

Często (może dotyczyć 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Uczucie osłabienia,    omdlenie (może prowadzić do upadków).

•    Zatkany nos.

•    Uczucie rozdrażnienia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Kefrenex

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kefrenex

-    Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Każda tabletka powlekana leku Kefrenex, 25 mg zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Każda tabletka powlekana leku Kefrenex, 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Każda tabletka powlekana leku Kefrenex, 200 mg zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Każda tabletka powlekana leku Kefrenex, 300 mg zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

-    Pozostałe substancje pomocnicze to:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystaliczna pH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki:

25 mg:

Opadry Pink 02B34304:

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E110)

100 mg:

Opadry Yellow 02B32696: Żelaza tlenek żółty (E172) Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171) Makrogol 400

200 mg i 300 mg:

Opadry White 20A28735: Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171) Talk

Jak wygląda lek Kefrenex i co zawiera opakowanie

Lek Kefrenex 25 mg: okrągłe, o średnicy 5,7 mm, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze brzoskwiniowym.

Lek Kefrenex 100 mg: okrągłe, o średnicy 9,1 mm, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze żółtym, z linią podziału po jednej stronie.

Lek Kefrenex 200 mg: okrągłe, o średnicy 12,1 mm, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze białym, z linią podziału po jednej stronie.

Lek Kefrenex 300 mg: podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane w kolorze białym, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki powlekane 100 mg, 200 mg i 300 mg można dzielić na równe dawki.

Wielkości opakowań:

25 mg, 100 mg, 200 mg i 300 mg - 30, 60, 90, 120 tabletek (w blistrach po 10 sztuk).

Podmiot odpowiedzialny

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Polska

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th km Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9