+ iMeds.pl

Keithon 150 mg + 20 mgUlotka Keithon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Keithon 100 mg+20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Keithon 150 mg+20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Keithon 200 mg+20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

(Ketoprofenum + Omeprazolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Keithon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Keithon

3.    Jak stosować lek Keithon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Keithon

6.    Inne informacje_


1.    CO TO JEST LEK KEITHON I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ten zawiera dwie substancje czynne: ketoprofen i omeprazol. Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), zmniejszającym stan zapalny. Omeprazol jest tzw. „inhibitorem pompy protonowej”, który zmniejsza ilość kwasu produkowanego w żołądku.

Keithon jest stosowany u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów, schorzenia określanego jako „zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa” oraz choroby zwyrodnieniowej stawów.

Lek ten przepisywany jest pacjentowi w celu leczenia przeciwzapalnego, u którego jednocześnie:

•    występowała lub występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy,

•    istnieje ryzyko rozwinięcia się takich owrzodzeń

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KEITHON


Kiedy nie stosować leku Keithon

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ketoprofen lub omeprazol,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6. ulotki),

-    jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży (od 7 miesiąca),

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości astma spowodowana podawaniem ketoprofenu lub podobnych leków, takich jak kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) ,

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca,

-    jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek krwawienie w mózgu,

-    jeśli u pacjenta występuje aktywny wrzód trawienny,

-    jeśli u pacjenta występuje obecnie lub w przeszłości krwawienie, owrzodzenie lub perforacja żołądka,

-    u pacjenta poniżej 15 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Keithon

Przed zastosowaniem leku Keithon należy poinformować lekarza:

-    jeśli pacjent choruje na astmę lub miewał w przeszłości napady astmy - lek ten może wywołać napad astmy,

-    jeśli u pacjenta występowały wcześniej ciężkie reakcje skórne w wyniku działania słońca,

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego (lekarz poinformował o tym pacjenta),

-    jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, nerek lub serca,

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub próbuje zajść w ciążę.

Stosowanie leków takich jak ketoprofen może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to jest tym większe, im większe stosuje się dawki leku oraz im dłużej trwa leczenie. Nie należy przekraczać zalecanego czasu trwania leczenia.

Jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, pacjent przeszedł zawał serca lub może u niego on wystąpić (np. przy współistniejącym nadciśnieniu, cukrzycy, wysokich wartościach cholesterolu lub u pacjentów palących) należy przedyskutować metodę leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent stosuje ten lek długotrwale, lekarz może zalecić wykonanie testów krwi, np. sprawdzających prawidłową czynność nerek i wątroby oraz liczby krwinek .

Lekarz może przeprowadzić także badanie słuchu i wzroku.

W przypadku jakichkolwiek oznak wystąpienia krwawienia z żołądka lub dwunastnicy należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek oraz zwrócić się do lekarza.

Stosowanie z innymi lekami

Nie należy stosować leku Keithon, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje następujące leki:

•    atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)

•    ziele dziurawca

•    antybiotyk zwany klarytromycyną, jeśli występują u pacjenta zaburzenia czynności wątroby.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Keithon należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest leczony jednym z następujących leków:

•    kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (stosowanymi w leczeniu bólu i zapalenia),

•    lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi (zwanymi trombolitykami, antykoagulantami lub lekami przeciwpłytkowymi), np. klopidogrelem,

•    steroidowymi lekami przeciwzapalnymi (stosowanymi w leczeniu zapalenia),

•    fenytoiną (stosowaną w leczeniu padaczki),

•    metotreksatem (stosowanym w leczeniu raka),

•    litem lub lekami zwanymi „inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny”, stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychiatrycznych,

•    lekami obniżającymi ciśnienie krwi (zwanymi lekami moczopędnymi, inhibitorami acetylocholinoesterazy (ACE) oraz lekami beta-adrenolitycznymi),

•    zydowudyną (stosowaną w zakażeniu wirusem HIV),

•    cyklosporyną i takrolimusem (stosowanymi w celu zapobiegania odrzuceniom przeszczepu),

•    domacicznymi środkami antykoncepcyjnymi (spirala),

•    lekami przeciwdepresyjnymi i (lub) stosowanymi w leczeniu zaburzeń snu (np. diazepamem, triazolamem, flurazepamem, barbituranami),

•    disulfiramem (stosowanym w leczeniu alkoholizmu),

•    digoksyną (stosowaną w leczeniu zaburzeń serca),

•    ketokonazolem i itrakonazolem (stosowanymi w leczeniu zakażeń grzybiczych),

•    witaminą B12 (przyjmowaną doustnie) stosowaną w stanach jej niedoboru.

Stosowanie leku Keithon z jedzeniem i piciem

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułkę należy przyjmować w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Lekarz może przepisać ten lek w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Od 7 miesiąca ciąży pacjentka nie może w żadnym wypadku stosować tego leku bez ordynacji lekarza, gdyż lek ten może powodować poważne konsekwencje u dziecka, szczególnie zaburzenia czynności serca, płuc i nerek, nawet po przyjęciu jednej dawki.

Jednak lekarz, w przypadku zdecydowanej konieczności, może przepisać ten lek do stosowania w pewnych bardzo szczególnych przypadkach. W takim wypadku należy ściśle stosować się do zaleceń lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Lek ten przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Należy unikać przyjmowania leku podczas karmienia piersią.

Płodność

Ketoprofen może zaburzać płodność i nie jest zalecany do stosowania u kobiet chcących zajść w ciążę. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może powodować senność/ospałość, zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Jeśli pacjent znajduje się pod wpływem działania leku, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Keithon

Lek ten zawiera sacharozę, propylo-p-hydroksybenzoesan (E216) i metylo-p-hydroksybenzoesan (E218) (parahydroksybenzoesany).

•    Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

•    Parahydroksybenzoesany mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    JAK STOSOWAĆ LEK KEITHON

Lek Keithon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać, kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Lek należy przyjmować w trakcie posiłku.

Lekarz może przepisać:

•    Jedną kapsułkę 100 mg+20 mg raz na dobę

•    Jedną kapsułkę 150 mg+20 mg raz na dobę

•    Jedną kapsułkę 200 mg+20 mg raz na dobę

Wielkość dawki zależy od ciężkości choroby. Maksymalna dawka dobowa to jedna kapsułka 200 mg+20 mg.

U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, nerek lub serca zalecana dawka początkowa to 100 mg+20 mg. Dawka ta może być zwiększona maksymalnie do 200 mg+20 mg, ale decyzję taką podejmuje lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Keithon

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Keithon

Należy przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie o tym fakcie. Jednakże, jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w porze bliskiej przyjęcia kolejnej dawki, należy przyjąć kolejną kapsułkę o zwykłej porze, natomiast nie stosować dawki podwójnej.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Keithon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów niepożądanych, należy niezwłocznie poinformować lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

Poważne reakcje alergiczne powodujące trudnosci w oddychaniu, zawroty głowy, puchnięcie twarzy lub gardła

Pęcherze na skórze, w jamie ustnej, w okolicach oczu lub na genitaliach

   Czerwone pasy na górnej stronie dłoni i rąk

Zapalenie naczyń, najczęściej z wysypką

   Napad astmy (trudności w oddychaniu)

Gorączka, dreszcze, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej, krwawienia lub skłonność do tworzenia siniaków (może to świadczyć o zaburzeniach krwi)

   Krew w stolcu.

Obserwowano występowanie następujących działań niepożądanych. Jeśli którekolwiek z tych objawów będą poważne, należy skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane

(występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

• Senność lub ospałość

•    Zaburzenia snu

• Zawroty głowy

•    Bóle głowy

• Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, w tym: krew w kale, krwawe wymioty, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, wzdęcia (gazy), niestrawność, ból brzucha, uczucie dyskomfortu dotyczące przewodu pokarmowego i ból, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej (zapalenie śluzówki jamy ustnej z owrzodzeniami na policzkach, języku i wargach), zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna

Niezbyt często występujące działania niepożądane

(występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Zaburzenia widzenia (np. zamazane, niewyraźne widzenie, problemy z ostrością)

•    Dzwonienie w uszach (szumy uszne) oraz głuchota

•    Zmiany aktywności enzymów wątrobowych

•    Zaburzenia smaku

•    Świąd i wysypka skórna

•    Znaczna utrata owłosienia

•    Wrażliwość skóry na światło

•    Zwiększona potliwość

•    Puchnięcie kostek, stóp i dłoni

•    Zaburzenia nastroju

•    Zapalenie żołądka (stan zapalny w żołądku)

Stosowanie inhibitora pompy protonowej, takiego jak zawarty w leku Keithon, szczególnie przez okres dłuższy niż jeden rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamania biodra, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma osteoporozę lub jeśli przyjmuje glikokortykosteroidy (które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy).

Rzadko występujące działania niepożądane

(występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Zaburzenia krwinek czerwonych

•    Mrowienie

•    Uczucie pustki w głowie

•    Splątanie, omamy słuchowe i wzrokowe

•    Słabość mięśni

•    Bóle mięśni i stawów

•    Niewydolność serca

•    Nadciśnienie tętnicze

•    Owrzodzenie przewodu pokarmowego

•    Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja (niekiedy ze skutkiem śmiertelnym), szczególnie u osób w podeszłym wieku

•    Zaburzenia nerek i wątroby

•    Pogorszenie się objawów przewlekłej pokrzywki

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

(występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Pokrzywka

•    Gorączka

•    Niepokój lub depresja

•    Suchość lub stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej

•    Pleśniawki

•    Zapalenie nerek powodujące intensywny ból brzucha i pleców

•    Małe stężenie sodu

•    Rozwój piersi u mężczyzn

Częstość nieznana

Jeśli pacjent stosuje Keithon dłużej niż trzy miesiące, możliwy jest spadek poziomu magnezu we krwi. Niski poziom magnezu może powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientację, drgawki, zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca. Jeśli któryś z tych objawów występuje u pacjenta, należy natychmiast powiadomić lekarza. Niski poziom magnezu może również prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu regularnych badań krwi w celu kontrolowania poziomu magnezu.

Stosowanie niektórych leków, w tym ketoprofenu, jest związane z niewielkim ryzykiem występowania ataku serca (zawału serca) lub udaru mózgu.

W przypadku stosowania omeprazolu dożylnie odnotowywano przypadki ślepoty i głuchoty.

Objawy te nie występowały po doustnym stosowaniu leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KEITHON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Keithon po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Keithon

-    Substancjami czynnymi leku są ketoprofen i omeprazol.

Każda 100 mg+20 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 100 mg ketoprofenu i 20 mg omeprazolu.

Każda 150 mg+20 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg ketoprofenu i 20 mg omeprazolu.

Każda 200 mg+20 mg kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 200 mg ketoprofenu i 20 mg omeprazolu.

-    Inne składniki leku to:

Sacharoza, ziarenka:

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Hypromeloza

Dimetykon emulsja (zawierająca dimetykon, propylu parahydroksybenzoesan (E216), metylu parahydroksybenzoesan (E218), kwas sorbinowy, sodu benzoesan, polisorbat 20, oktylofenoksypolietoksyetanol, glikol propylenowy)

Polisorbat 80 Mannitol

Monoglicerydy diacetylowane Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%

Poliakrylanu dyspersja 30%

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A)

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B)

Trietylu cytrynian Makrogologlicerydów stearyniany Krzemionka koloidalna, bezwodna

Otoczka kapsułki:

-    Keithon 100 mg+20 mg: żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

-    Keithon 150 mg+20 mg: żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

-    Keithon 200 mg+20 mg: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

Jak wygląda lek Keithon i co zawiera opakowanie

Keithon występuje w trzech dawkach zawierających 100 mg+20 mg, 150 mg+20 mg i 200 mg+20 mg ketoprofenu+omeprazolu. Każda dawka posiada inny kolor kapsułki:

•    100 mg+20 mg kapsułki z żółtym wieczkiem i białym korpusem

•    150 mg+20 mg kapsułki z szarym wieczkiem i białym korpusem

•    200 mg+20 mg kapsułki z biały wieczkiem i korpusem

Lek pakowany jest w butelki zawierające 10, 28 lub 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel. 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Włochy i Wielka Brytania:

Axorid 100 mg/20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Axorid 150 mg/20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Axorid 200 mg/20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Hiszpania, Portugalia i Rumunia:

Keithon 100 mg/20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Keithon 150 mg/20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Keithon 200 mg/20 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Polska

Keithon 100 mg + 20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Keithon 150 mg + 20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu Keithon 200 mg + 20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Keithon

Charakterystyka Keithon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Keithon 150 mg+20 mg kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 150 mg ketoprofenu (Ketoprofenum) i 20 mg omeprazolu (Omeprazolum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka zawiera propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan i 92 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarda.

(Kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Kapsułka twarda z szarym, nieprzezroczystym wieczkiem i białym, nieprzezroczystym korpusem, zawierająca białe lub szarawobiałe sferyczne mikrogranulki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i choroby zwyrodnieniowej stawów u pacjentów, u których stwierdzono w wywiadzie lub u których istnieje ryzyko rozwinięcia się po podaniu NLPZ choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie doustne:

Kapsułkę należy stosować raz na dobę, połknąć w całości, w trakcie posiłku popijając dużą szklanką wody.

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat:

Dobowa dawka to od 100 mg+20 mg do 200 mg+20 mg w zależności od nasilenia objawów.

Maksymalna dawka dobowa to 200 mg+20 mg. Przed rozpoczęciem leczenia dawką 200 mg+20 mg należy rozważyc bilans korzyści do ryzyka i nie zaleca się stosowania większych dawek (patrz punkt 4.4).

Nie zaleca się stosowania leku Keithon u dzieci poniżej 15 lat, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

U pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30-50 ml/min), pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zastoinową niewydolnością serca, dawka początkowa wynosi 100 mg+20 mg. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 200 mg+20 mg w zależności od odpowiedzi na leczenie.

Wystąpienie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez zastosowanie możliwie najmniejszej dawki skutecznej przez możliwie najkrótszy czas (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na ketoprofen lub omeprazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

-    ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6),

-    występująca w wywiadzie astma będąca wynikiem podawania ketoprofenu lub leków o podobnym działaniu, takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub kwas acetylosalicylowy,

-    ciężka niewydolność wątroby,

-    ciężka niewydolność nerek,

-    ciężka niewydolność serca,

-    krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krawienie,

-    jednoczesne stosowanie ziela dziurawca zwyczajnego lub siarczanu atazanawiru (patrz punkt 4.5),

-    terapii skojarzonej z klarytromycyną nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.5).

-    czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub jakiekolwiek krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja w wywiadzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Dotyczące ketoprofenu:

Należy unikać stosowania produktu leczniczego Keithon jednocześnie z lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 (COX-2).

Wystąpienie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez zastosowanie możliwie najmniejszej dawki skutecznej przez możliwie najkrótszy czas.

Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku zwiększa się częstotliwość występowania działań niepożądanych, będących wynikiem stosowania NLPZ, głównie krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji jelit, które mogą być nawet śmiertelne (patrz punkt 4.2).

Krawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia, perforacja jelit:

W przypadku wszystkich NLPZ opisywano występowanie krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji, mogących zakończyć się zgonem, które mogą wystapić w dowolnym momencie leczenia, w tym również bez objawów zwiastunowych oraz ciężkich zdarzeń z przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie ketoprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach, podobnie jak innych NLPZ, może być związane z wysokim ryzykiem toksycznego wpływu na przewód pokarmowy (patrz punkt 4.2 i 4.3).

Ryzyko krawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jelit jest większe w przypadku stosowania większych dawek NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), a także u pacjentów z zaburzeniami czynności płytek krwi i u pacjentów w podeszłym wieku.

U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki.

Pacjenci z zaburzeniami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni informować lekarza o jakichkolwiek nietypowych objawach brzusznych (szczególnie o krwawieniach z przewodu pokarmowego) szczególnie na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów otrzymujących leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Działanie skojarzone z omeprazolem pozwala na zmniejszenie ryzyka działania toksycznego na przewód pokarmowy. Niemniej jednak krwotok lub owrzodzenie, lub perforacja mogą wystąpić w dowolnym momencie leczenia. Niekoniecznie są poprzedzone objawami zwiastunowymi i mogą wystąpić u pacjentów bez podobnych zaburzeń w wywiadzie. Objawy te powinny być monitorowane.

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego u pacjentów otrzymujących Keithon, produkt leczniczy należy odstawić.

Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy, chorobą Crohna), ze względu na możliwość zaostrzenia objawów choroby (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z astmą oskrzelową związaną z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych po zastosowaniu kwas acetylosalicylowego i (lub) innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Podawanie tego produktu leczniczego może wywołać napad astmy (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca wymagają odpowiedniego monitorowania i wydawania właściwych zaleceń, ponieważ zgłaszano przypadki zatrzymania płynów i obrzęków w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar mózgu). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania ketoprofenu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych powinni być leczeni ketoprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hyperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby, przyjmujących leki moczopędne, u pacjentów po przebytych dużych zabiegach chirurgicznych, z hipowolemią oraz w szczególności u osób w podeszłym wieku, należy uważnie monitorować ilość wydalanego moczu oraz czynność nerek.

U osób w podeszłym wieku, z uwagi na wydłużenie okresu półtrwania NLPZ, dawki produktu należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Podczas długotrwałego stosowania produktu lecziczego zaleca się monitorowanie liczby komórek krwi oraz czynności wątroby i nerek.

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie naskórka były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem NLPZ (patrz punkt 4.8). U pacjentów pojawienie się ryzyka takich reakcji jest największe w początkowym okresie leczenia: w większości przypadków pojawiły się one w pierwszym miesiącu leczenia. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub innych objawów nadwrażliwości, produkt leczniczy Keithon należy odstawić.

Pacjentów, u których występowały wcześniej reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne lub fototoksyczność, należy dokładnie monitorować.

Ketoprofen, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) może maskować objawy współistniejących chorób zakaźnych.

Ketoprofen jest składnikiem produktu Keithon posiadającego postać o przedłużonym uwalnianiu, dlatego też nie jest on odpowiedni w przypadku, gdy oczekuje się szybkiego ustąpienia objawów na początku leczenia.

Dotyczące omeprazolu:

Zmniejszenie kwasowości soku żołądkowego powoduje zwiększenie w żołądku ilości bakterii fizjologicznie bytujących w przewodzie pokarmowym. Leczenie z zastosowaniem leków obniżających kwasowość soku żołądkowego może prowadzić do niewielkiego ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego, takimi bakteriami jak Salmonella lub Campylobacter.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie oznaczać aktywność enzymów wątrobowych podczas leczenia omeprazolem.

Jeżeli podczas leczenia omeprazolem konieczne jest stosowanie terapii skojarzonej, należy zachować ostrożność podczas stosowania dodatkowych leków, ze względu na możliwość wystąpienia interakcji (patrz punkt 4.5). Jest to szczególnie ważne podczas stosowania produktów z wąskim indeksem terapeutycznym, takich jak warfaryna lub fenytoina. Stężenie tych leków powinno być oznaczane, gdyż może być wymagana redukcja dawkowania. Stężenie cyklosporyny może zwiększać się, dlatego też jej stężenie w osoczu powinno być monitorowane (patrz punkt 4.5).

Zgłaszano występowanie ciężkiej hipomagnezemii u pacjentów leczonych inhibitorami pompy protonowej, takimi jak omeprazol, przez co najmniej trzy miesiące, a w większości przypadków przez rok. Ciężkie objawy hipomagnezemii, takie jak zmęczenie, tężyczka, majaczenie, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca, mogą wystąpić, ale mogą zacząć się niepostrzeżenie i być przeoczone. U pacjentów najbardziej dotkniętych, hipomagnezemia uległa poprawie po uzupełnieniu niedoboru magnezu i odstawieniu inhibitora pompy protonowej.

U pacjentów, u których zastosowane będzie długoterminowe leczenie lub przyjmujących inhibitory pompy protonowej z digoksyną, lub lekami, które mogą spowodować hipomagnezemię (np. leki moczopędne), personel medyczny powinien rozważyć oznaczenie stężenia magnezu przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem pompy protonowej i okresowo w trakcie leczenia.

Podczas stosowania omeprazolu w postaci wstrzyknięć obserwowano przypadki wystąpienia ślepoty i głuchoty, których nie odnotowano po podaniu doustnym; dlatego też u ciężko chorych pacjentów zaleca się kontrolowanie czynności narządu wzroku i słuchu.

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach oraz w długoterminowej terapii (powyżej 1 roku), może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u osób z innymi czynnikami ryzyka. Badania obserwacyjne sugerują, że inhibitory pompy protonowej mogą przyczyniać się do wzrostu ryzyka złamań o 10-40%. Częściowo wzrost ten może być spowodowany innymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni być leczeni zgodnie z obowiązuj ącymi wytycznymi klinicznymi w celu zapewnienia przyjmowania odpowiedniej dawki witaminy D i wapnia.

Reakcje związane z substancjami pomocniczymi:

Produkt zawiera sacharozę i pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Związane z ketoprofenem:

Niektóre substancje lub grupy terapeutyczne substancji, takie jak: sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), heparyny (drobnocząsteczkowe lub niefrakcjonowane), cyklosporyna i takrolimus, trimetoprym mogą powodować wystąpienie hiperkaliemii.

Wystąpienie hiperkaliemii może zależeć od obecności dodatkowych czynników.

Ryzyko wystąpienia hiperkaliemii zwiększa się, gdy wyżej wymienione leki stosowane są jednocześnie.

Jednoczesne stosowanie ketoprofenu z wymienionymi lekami powinno podlegać ścisłej kontroli. Jeśli stosowanie terapii skojarzonej nie może być wykluczone, zaleca się dokładną obserwację stanu klinicznego pacjenta oraz wyników badań labolatoryjnych.

Terapia skojarzona niezalecana:

Inne NLPZ (włączając salicylany w dużych dawkach): zwiększone ryzyko owrzodzenia oraz krwawienia z przewodu pokarmowego (z powodu synergizmu addycyjnego).

Kortykosteroidy: zwiększone ryzyko owrzodzenia oraz krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna lub heparyna (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs):

zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Lit: wzrost stężenia litu we krwi, nawet do wartości toksycznych (poprzez mechanizm hamowania wydalania litu przez nerki).

Jeśli postępowanie takie jest konieczne, należy monitorować stężenie litu we krwi oraz odpowiednio modyfikować jego dawki podczas terapi skojarzonej lub po odstawieniu NLPZ.

Metotreksat (w dawkach powyżej 15 mg/tydzień): zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej (z powodu zmniejszenia klirensu nerkowego metotreksatu przez leki przeciwzapalne oraz zwiększenia stężenia metotrekastu w osoczu wskutek wypierania z połączeń białkowych przez NLPZ).

Nie należy stosować metotreksatu u pacjentów, którzy otrzymali ketoprofen mniej niż 12 godzin wcześniej oraz przed rozpoczęciem terapii ketoprofenem.

Należy zachować środki ostrożności podczas jednoczesnego stosowania z następującymi lekami:

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny: ostra niewydolność nerek u pacjentów odwodnionych (zmniejszenie filtracji kłębuszkowej wskutek hamowania syntezy prostaglandyn).

Dodatkowo dochodzi do zmniejszenia działania przeciwnadciśnieniowego.

Pacjenci powinni zostać nawodnieni, a czynność nerek monitorowana na początku leczenia.

Metotreksat (w dawkach poniżej 15 mg/tydzień): zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej (z powodu zmniejszenia klirensu nerkowego metotreksatu przez leki przeciwzapalne oraz zwiększenia stężenia metotrekastu w w osoczu wskutek wypierania z połączeń białkowych).

Podczas pierwszych tygodni leczenia skojarzonego zaleca się wykonywać badanie morfologii krwi co tydzień.

Dokładna obserwacja kliniczna jest wymagana w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek oraz w podeszłym wieku.

Pentoksyfilina: zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Należy częściej obserwać stan kliniczny pacjenta oraz monitorować czas krwawienia.

Zydowudyna: zwiększone ryzyko toksycznego wpływu na komórki krwi (retikulocyty), z objawami ciężkiej niedokrwistości osiem dni po rozpoczęciu leczenia NLPZ.

Zaleca się pomiar stężenia komórek krwi całkowitej oraz retikulocytów 8 do 15 dni po rozpoczęciu leczenia NLPZ.

Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne: zmniejszenie działania hipotensyjnego (hamowanie rozszerzających naczynia prostaglandyn przez NLPZ).

Cyklosporyna, takrolimus: ryzyko nasilenia działania nefrotoksycznego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Domaciczne środki antykoncepcyjne: istnieje możliwość zmniejszenia skuteczności domacicznych środków antykoncepcyjnych.

Trombolityki: zwiększone ryzyko krwawienia.

Dotyczy omeprazolu:

Przeciwwskazania w terapii skojarzonej (patrz punkt 4.3):

Ziele dziurawca: możliwe zmniejszenie stężenia omeprazolu w osoczu.

Atazanawir: zmniejszenie ekspozycji na atazanawir.

Klarytromycyna: zwiększenie stężenia omeprazolu i klarytromycyny w osoczu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Należy zachować środki ostrożności podczas jednoczesnego stosowania z następującymi lekami:

Leki metabolizowane przy udziale cytochromu P 450: omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przez izoenzymy układ enzymatycznego cytochromu P 450 (głównie izoenzym CYP2C19, hydroksylaza S-mefenytoiny), hamuje enzymy podgrupy CYP2C (CYP2C19 i CYP2C9), przez co może opóźniać eliminację innych substancji metabolizowanych przez te enzymy.

Obserwowano to w przypadku fenytoiny i warfaryny, benzodiazepin takich jak diazepam, triazolam i flurazepam. Pacjentów przyjmujących fenytoinę lub warfarynę należy okresowo kontrolować; konieczne może być dostosowanie dawek warfaryny i fenytoiny.

Cyklosporyna: ze względu na możliwość zwiększenia stężenia cyklosporyny w osoczu, u pacjentów leczonych omeprazolem należy monitorować stężenie cyklosporyny w osoczu.

Klopidogrel: W badaniu klinicznym ze skrzyżowaniem grup, przez 5 dni podawano pacjentom klopidogrel (dawka nasycająca 300 mg, a następnie 75 mg dziennie) w monoterapii lub z omeprazolem (80 mg w tym samym czasie, co klopidogrel). Ekspozycja na czynny metabolit klopidogrelu zmniejszyła się o 46% (dzień 1.) i 42% (dzień 5.), gdy klopidogrel i omeprazol podawano jednocześnie. Podczas równoczesnego podawania klopidogrelu i omeprazolu, średnie zahamowanie agregacji płytek zmniejszyło się o 47% (po 24 godzinach) i o 30% (po 5 dniach).

W innym badaniu wykazano, że podawanie klopidogrelu i omeprazolu w różnym czasie nie zapobiega interakcji, która może być spowodowana przez hamujące działanie omeprazolu na CYP2C19.

W badaniach klinicznych i obserwacyjnych uzyskano niespójne dane na temat klinicznego znaczenia tych interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych w zakresie poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Może być zaburzona eliminacja także innych substancji, takich jak heksobarbital, citalopram, imipramina i klomipramina. Omeprazol może hamować metabolizm wątrobowy disulfiramu, obserwowano bowiem występowanie sztywności mięśni, związanej prawdopodobnie z jednoczesnym przyjmowaniem tych leków.

Digoksyna: podczas jednoczesnego stosowania omeprazolu i digoksyny u ochotników obserwowano 10% zwiększenie biodostępności digoksyny, będący wynikiem wzrostu pH soku żołądkowego.

Ketokonazol, itrakonazol: w wyniku zmniejszenia kwasowości soku żołądkowego, wchłanianie ketokonazolu i itrakonazolu może być zmniejszone podczas jednoczesnego stosowania tych leków z omeprazolem.

Witamina B12: omeprazol może zmniejszać wchłanianie doustnie podawanej witaminy B12.Należy wziąć to pod uwagę przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia omeprazolem u pacjentów z małym stężeniem tej witaminy.

Nie stwierdzono interakcji omeprazolu z kofeiną, propranololem, teofiliną, metoproprolem, lidokainą, chinidyną, fenacetyną, estradiolem, amoksycyliną, budezonidem, diklofenakiem, metronidazolem, naproksenem, piroksykamem lub lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy.

Alkohol nie wpływa na wchłanianie omeprazolu.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania ketoprofenu i omeprazolu u kobiet w ciąży. Stosowane w ostatnim trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą:

-    powodować u płodu:

•    zaburzenia dotyczące układu oddechowego i układu krążenia (nadciśnienie płucne będące wynikiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botalla),

•    zaburzenia czynności nerek prowadząc do niewydolności nerek z małowodziem;

-    podawane w ostatnim trymestrze ciąży mogą wydłużać czas krwawienia zarówno u matki jak i płodu;

-    hamować skurcze macicy oraz opóźniać/przedłużać poród.

W konsekwencji, Keithon może być stosowany w pierwszych dwóch trymestrach ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności, z wyjątkiem bardzo ograniczonych zastosowań położniczych, które wymagają specjalnego monitorowania.

Keithon jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży.

Laktacja

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i omeprazol przenikają do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy unikać stosowania ich podczas karmienia piersią.

Płodność

Stosowanie ketoprofenu, podobnie jak innych leków hamujących cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn może zaburzać płodność, nie jest więc zalecane u kobiet chcących zajść w ciążę.

U kobiet mających problemy z zajściem w ciążę lub poddawanych badaniom w związku z bezpłodnością, należy rozważyć zaprzestanie przyjmowania ketoprofenu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Zawroty głowy i senność są częstymi objawami związanymi ze stosowaniem ketoprofenu i omeprazolu. Zgłaszano także przypadki zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8). Jeżeli produkt wywiera u pacjentów takie objawy, które mogłyby być niebezpieczne dla nich lub otoczenia, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu lub wykonywać innych czynności.

4.8    Działania niepożądane Związane z ketoprofenem:

Ze strony przewodu pokarmowego: najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Może wystąpić wrzód trawienny, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po zastosowaniu zgłaszano nudności, wymioty, biegunki, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka.

W związku ze stosowaniem NLPZ obserwowano obrzęk, nadciśnienie i niewydolność serca.

Badania kliniczne oraz dane epidemiologiczne sugerują, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i długotrwale) jest związane z niewielkim ryzykiem zwiększenia występowania zatorów tętniczych (np. zawał serca lub udar mózgu) (patrz punkt 4.4.).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

te 1/100 do <1/10)

Niezbyt często te 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko te 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia serca

Zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia,

niedokrwistość,

trombocytopenia,

pancytopenia,

agranulocytoza

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy, senność, ospałość

Zaburzenia oka

Niewyraźne

widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Możliwy napad astmy, szczególnie u pacjentów z alergią na kwas

acetylosalicylowy lub inne NLPZ

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, wymioty, biegunka, zaparcie, wzdęcia, ból brzucha, dyskomfort, ból w okolicy brzusznej

Wrzód trawienny, krwawienie z przewodu pokarmowego, perforacja jelit

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Odbiegające od normy wyniki testów czynności nerek,

Obrzęk (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem)

Klasyfikacja układów i narządów

Często

te 1/100 do <1/10)

Niezbyt często te 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko te 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

ostra niewydolność nerek,

śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy

Zaburzenia skóry i tkanki

podskórnej

Wysypka, pokrzywka, świąd

Nasilenie objawów pokrzywki przewlekłej, łysienie

Reakcje pęcherzowe, w tym Zespół Stevensa- Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz, zapalenie wątroby

Zaburzenia

psychiczne

Zaburzenia nastroju

Związane z omeprazolem:

Niektóre często występujące objawy niepożądane, takie jak senność, bezsenność, zawroty na tle błędnikowym i bóle głowy, objawy dotyczące przewodu pokarmowego ulęgają poprawie podczas długotrwałego leczenia.

Klasyfikacja Układów i narządów

Często te 1/100 do <1/10)

Niezbyt często ( £ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko te 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość

nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość niedobarwliwa, mikrocytowa anemia u dzieci

trombocytopenia,

leukopenia,

pancytopenia,

agranulocytoza

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność,

bezsenność,

zawroty

pochodzenia

błędnikowego,

bóle głowy,

parestezje, uczucie pustki w głowie. splątanie, omamy (szczególnie u ciężko chorych pacjentów w podeszłym wieku)

pobudzenie,

depresja

(szczególnie

u ciężko chorych

pacjentów

w podeszłym

wieku)

Zaburzenia oka

zaburzenia

widzenia

włączając

niewyraźne

widzenie,

zmniejszenie

ostrości widzenia

i ograniczone pole

widzenia.

Ślepota (patrz punkt 4.4 -

Klasyfikacja Układów i narządów

Często te 1/100 do <1/10)

Niezbyt często ( £ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko te 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość

nieznana

kontrolowanie czynności narządu wzroku i słuchu)

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne, głuchota (patrz punkt 4.4 -kontrolowanie czynności narządu wzroku i słuchu)

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka,

zaparcie,

wzdęcia

(niekiedy

z bólami

brzucha),

nudności,

wymioty

Zaburzenia smaku

brązowo-czarne zabarwienie j ęzyka podczas jednoczesnego leczenia klarytromycyną, łagodne torbiele gruczołowe

suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, kandydoza, zapalenie trzustki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd, wysypki skórne, łysienie, rumień

wielopostaciowy, wrażliwość na światło, wzmożone pocenie

Zespół Stevensa-

Johnsona,

toksyczne

martwicze

oddzielanie

naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (patrz punkt 4.4)

słabość mięsni, bóle mięśni i stawów

Zaburzenia

układu

immunologicznego

pokrzywka,

podwyższona

temperatura,

obrzęk

naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs

anafilaktyczny, zapalenie naczyń na tle alergicznym, gorączka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie wartości enzymów wątrobowych

zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez.

Niewydolność wątroby i encefalopatia u pacjentów z ciężką chorobą wątroby w wywiadzie.

Inne

obrzęki

obwodowe

hiponatremia,

ginekomastia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipomagnezemia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia

Klasyfikacja Układów i narządów

Często te 1/100 do <1/10)

Niezbyt często ( £ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko te 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość

nieznana

i środki ostrożności dotyczące stosowania)

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Związane z ketoprofenem:

U dorosłych i młodzieży głównymi zaobserwowanymi objawami przedawkowania były: bóle głowy, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. W przypadku poważnego przedawkowania obserwowano niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie oddechu, krwawienia z przewodu pokarmowego.

Związane z omeprazolem:

Rzadko opisywano przypadki przedawkowania omeprazolu po doustnym podaniu pojedynczej dawki do 2400 mg. Zaobserwowane objawy przedawkowania omeprazolu to: nudności, wymioty, zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka, ból głowy, apatia, depresja oraz dezorientacja. Wszystkie opisywane objawy były przemijające i nie obserwowano po ich ustąpieniu poważnych skutków klinicznych.

Leczenie w przypadku przedawkowania ketoprofenu:

W przypadku przedawkowania pacjent powinien być natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie należy rozpocząć leczenie objawowe. Ze względu na przedłużone uwalnianie substancji czynnej, ketoprofen będzie wchłaniany przez 16 godzin po podaniu.

Można zastosować płukanie żołądka lub podanie węgla aktywowanego, w celu zmniejszenia wchłaniania ketoprofenu.

Brak jest specyficznego antidotum.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: pochodne kwasu propionowego, kod ATC: M01AE53, powiązane z inhibitorem pompy protonowej.

Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy kwasu propionowego, pochodną kwasu arylokarboksylowego.

Posiada następujące właściwości:

-    przeciwbólowe,

-    przeciwgorączkowe,

-    przeciwzapalne,

-    przeciwpłytkowe.

Powyższe właściwości wynikają z hamowania szlaku cyklooksygenazy, enzymu redukującego syntezę prostaglandyn.

Omeprazol, pochodna benzoimidazolu, jest inhibitorem pompy protonowej, bezpośrednio i zależnie od dawki hamuje aktywność enzymu H+, K-ATPazy, przez co blokuje końcowy etap wydzielania kwasu żołądkowego przez komórki okładzinowe żołądka. Omeprazol zapewnia skuteczne hamowanie zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego w żołądku, niezależnie od czynnika pobudzającego wydzielanie kwasu. Zwiększa przez to pH i zmniejsza ilość soku żołądkowego. Omeprazol ma małe powinowactwo do innych receptorów błon komórkowych (takich jak np. receptory histaminowe H2, muskarynowe Mi lub gastrynergiczne).

Omeprazol jest prolekiem, jako słaba zasada kumuluje się w kwaśnym środowisku komórek okładzinowych żołądka i po przejściu w proton oraz przekształceniu staje się aktywny. W kwaśnym środowisku żołądka (pH mniejsze niż 4) omeprazol przekształca się w aktywny metabolit -sulfonamid omeprazolu, który łączy się wiązaniami kowalencyjnymi z pompą protonową. Czas trwania zahamowania wydzielania soku żołądkowego jest przez to dłuższy niż czas, w którym wolny omeprazol jest obecny w osoczu. Stopień zahamowania wydzielania soku żołądkowego jest bezpośrednio związany z wielkością pola pod krzywą ilustrującą zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC), lecz nie od chwilowego stężenia leku w osoczu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Keithon zawiera ketoprofen oraz omeprazol w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu, w ilości odpowiedniej do stosowania raz na dobę.

Właściwości farmakokinetyczne substancji czynnych produktu Keithon odpowiadają właściwościom farmakokinetycznym ketoprofenu i omeprazolu stosowanych oddzielnie.

Ketoprofen

Wchłanianie

Ketoprofen, po doustnym podaniu, wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego oraz podlega metabolizmowi pierwszego przejścia.

Maksymalne stężenie w osoczu, około 4,5 pg/ml, występuje po około 6 godzinach po podaniu ketoprofenu w dawce 200 mg; po 24 godzinach stężenia produktu są nadal wykrywane. Produkt nie kumuluje się po wielokrotnym podaniu.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie produktu.

Dystrybucja

Ketoprofen w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje stałe nasycenie substancją czynną.

W 99% wiązany jest z białkami osocza.

Ketoprofen przenika do płynu maziowego, gdzie jego stężenie, większe niż w surowicy, występuję po 4 godzinach od podania doustnego.

Ketoprofen przenika przez barierę łożyskową.

Metabolizm

Ketoprofen ulega dwóm procesom biotransformacji: jeden mniejszy (hydroksylacja) oraz drugi dominujący (sprzęganie z kwasem glukuronowym).

Mniej niż i% dawki ketoprofenu jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem, gdzie ilość metabolitu sprzężonego z kwasem glukuronowym wynosi 65-85% podanej dawki.

Ketoprofen jest wydalany w postaci metabolitów głównie przez nerki. Wydalanie leku jest szybkie, około 50% podanej dawki jest wydalane w ciągu 6 godzin po podaniu produktu, niezależnie od drogi podania. Postać o przedłużonym uwalnianiu nie wpływa na wydalanie produktu.

Okres półtrwania wynosi około 7 godzin.

Po podaniu doustnym około 75 do 90% dawki zostaje wydalone w moczu po 5 dniach od podania dawki, a 1 do 8% z kałem.

Szczególne grupy pacjentów

Stopień eliminacji ketoprofenu zmniejsza się u pacjentów w podeszłym wieku, a okres półtrwania ulega wydłużeniu.

U pacjentów z niewydolnością nerek okres półtrwania wydłuża się proporcjonalnie do stopnia niewydolności nerek (patrz punkt 4.2.).

Omeprazol

Wchłanianie i dystrybucja

Omeprazol jest nietrwały w kwaśnym środowisku, dlatego jest podawany w postaci granulek dojelitowych, odpornych na działanie soku żołądkowego. Wchłanianie odbywa się w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1 do 3 godzin od doustnego podania produktu. Całkowita biodostępność dawki 20-40 mg wynosi około 30-40%. Objętość dystrybucji omeprazolu w organizmie jest stosunkowo mała (0,3 l/kg m.c.), co odpowiada wartości uzyskiwanej w płynie pozakomórkowym. Około 95% omeprazolu wiąże się z białkami osocza.

Po podaniu dożylnym 40 mg omeprazolu przez 5 dni, całkowita biodostępność zwiększa się do około 50%. Przyczyną może być zmniejszony klirens wątrobowy na skutek wysycenia układu enzymatycznego CYP2C19.

Jednoczesne stosowanie z pokarmem

Jednoczesne podawanie pokarmu opóźnia wchłanianie omeprazolu z niższym stężeniem szczytowym, ale bez wpływu na biodostępność.

Metabolizm

Omeprazol jest całkowicie metabolizowany, głównie w wątrobie przy udziale CYP2C19. Niewielki odsetek pacjentów z zaburzoną czynnością enzymu CYP2C19 ma zmniejszoną eliminację omeprazolu. Metabolity sulfonowe, siarczkowe i hydroksyomeprazol występują w osoczu, ale nie mają znaczącego wpływu na wydzielanie kwasu.

Około 20% dawki wydalane jest z kałem, a pozostałe 80% z moczem w postaci metabolitów.

Wydalanie

Okres półtrwania wynosi około 40 minut, a całkowity klirens osoczowy od 0,3 do 0,6 l/min. Niewielki odsetek pacjentów z zaburzoną czynnością enzymu CYP2C19 ma zmniejszoną eliminację omeprazolu. W tych przypadkach okres półtrwania w fazie eliminacji leku może być nawet 3-krotnie wydłużony, a wielkość pola pod krzywą ilustrująca zależność stężenia omeprazolu w osoczu od czasu (AUC) może być nawet 10-krotnie większa.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku biodostępność omeprazolu zwiększa się w niewielkim stopniu, natomiast stała eliminacji zmniejsza. Jednakże wartości uzyskiwane indywidualnie są prawie jednakowe, jak u osób młodych. Nie ma więc podstaw twierdzić, że pacjenci w podeszłym wieku leczeni zwykle stosowanymi dawkami są bardziej narażeni na występowanie działań niepożądanych.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek kinetyka omeprazolu była podobna do występującej u osób zdrowych. Jednakże, ze względu na to, że wydalanie nerkowe jest główną drogą wydalania metabolitów omeprazolu, stała eliminacji zmniejsza się wraz ze stopniem uszkodzenia nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby klirens omeprazolu zmniejsza się, a okres półtrwania może wydłużyć się do 3 godzin. Biodostępność może być wówczas większa niż 90%. Omeprazol podawany w dawkach 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie był dobrze tolerowany i on sam i jego metabolity nie gromadziły się w organizmie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych dotyczących jednoczesnego stosowania ketoprofenu i omeprazolu.

Ketoprofen

Ketoprofen nie wykazywał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo. Długotrwałe badania na szczurach i myszach nie wykazały dowodów kancerogennego działania ketoprofenu.

Ketoprofen podawany różnym gatunkom zwierząt nie wykazywał działania teratogennego.

U samic szczurów, którym podawano 6 mg/kg/dobę stwierdzono zmniejszenie zdolności implantacji oraz płodności.

Omeprazol

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących, toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję lub genotoksyczności, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Po długotrwałym podawaniu omeprazolu szczurom lub po poddaniu ich częściowemu usunięciu dna żołądka zaobserwowano przerost komórek ECL żołądka oraz występowanie rakowiaków. Zmiany te są spowodowane wtórnym do hamowania wydzielania soku żołądkowego, długotrwałym zwiększeniem stężenia gastryny w osoczu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, ziarenka:

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Hypromeloza

Dimetykon emulsja (zawierająca dimetikon, propylu parahydroksybenzoesan (E216), metylu parahydroksybenzoesan (E218), kwas sorbinowy, sodu benzoesan, polisorbat 20, oktylofenoksypolietoksyetanol, glikol propylenowy)

Polisorbat 80

Mannitol

Monoglicerydy diacetylowane Talk

Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%

Poliakrylanu dyspersja 30%

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A)

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B)

Trietylu cytrynian Makrogologlicerydów stearyniany Krzemionka koloidalna, bezwodna

Wieczko kapsułki żelatynowej Żelaza tlenek czarny (E 172)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Korpus kapsułki żelatynowej Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z HDPE z zakrętkami z PP o odpowiedniej konstrukcji, zawierające silikonowy środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 10, 28 lub 30 kapsułek. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16221

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09/12/2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/08/2012

16

Keithon