+ iMeds.pl

Kennaf 52,5 mcg/hUlotka Kennaf

Ulotka dla pacjenta: informacja użytkownika

Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

(Buprenorphinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kennaf i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kennaf

3    Jak stosować lek Kennaf

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kennaf

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Kennaf i w jakim celu się go stosuje

Lek Kennaf jest lekiem przeciwbólowym (lekiem łagodzącym ból), stosowanym w celu uśmierzenia bólu o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych i bólu o dużym nasileniu, który nie ustępuje po podaniu innych leków przeciwbólowych.

Buprenorfina należy do grupy leków zwanych opioidami (silnie działające leki przeciwbólowe), które zmniejszają ból poprzez działanie na ośrodkowy układ nerwowy (na swoiste komórki nerwowe w rdzeniu kręgowym i w mózgu). Lek Kennaf nie jest odpowiedni do leczenia ostrego (krótkotrwałego) bólu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kennaf

Kiedy nie stosować leku Kennaf

-    jeśli pacjent ma uczulenie na buprenorfinę, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent jest uzależniony od silnie działających leków przeciwbólowych (opioidów)

-    jeśli u pacjenta występuje choroba, która powoduje lub powodowała duże trudności w oddychaniu

-    jeśli pacjent stosuje inhibitory monoaminoksydazy (inhibitory MAO - pewne leki stosowane w leczeniu depresji) lub przyjmował leki tego typu w ciągu ostatnich dwóch tygodni (patrz "Inne leki i Kennaf')

-    jeśli pacjent choruje na męczliwość mięśni (łac. myasthenia gravis) (pewien rodzaj ciężkiej choroby mięśni)

-    jeśli u pacjenta występuje stan majaczeniowy (łac. delirium tremens) (dezorientacja i drżenie spowodowane nagłym odstawieniem alkoholu u osób spożywających nałogowo nadmierne ilości alkoholu lub występujące w czasie epizodu nadmiernego spożycia alkoholu).

Nie wolno stosować leku Kennaf w leczeniu objawów odstawiennych u osób uzależnionych od leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Kennaf należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent spożywał ostatnio duże ilości alkoholu

-    jeśli u pacjenta występują napady padaczki lub drgawki (napady drgawek)

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przytomności (uczucie zawrotów głowy lub omdlenie) z niewyjaśnionej przyczyny

-    jeśli pacjent jest w stanie wstrząsu (objawem wstrząsu mogą być zimne poty)

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (np. po zabiegu operacyjnym głowy lub z powodu choroby mózgu) i nie jest możliwe zastosowanie sztucznego oddychania

-    jeśli u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub pacjent stosuje inne leki, które powodują zmniejszenie częstości oddechów lub płytki oddech (patrz "Inne leki i Kennaf")

-    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowa czynność wątroby

-    jeśli pacjent ma skłonność do nadużywania leków lub narkotyków.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy lub dotyczyła

pacjenta kiedykolwiek w przeszłości.

Należy mieć także na uwadze następujące ostrzeżenia:

-    u niektórych osób może wystąpić uzależnienie od silnie działających leków przeciwbólowych, takich jak Kennaf, jeżeli stosowane są one przez długi czas. U tych pacjentów po przerwaniu stosowania leku mogą wystąpić objawy odstawienne (patrz "Przerwanie stosowania

leku Kennaf")

-    gorączka oraz stosowanie zewnętrznych źródeł ciepła może spowodować, że buprenorfina przeniknie do krwioobiegu w ilości znacznie przekraczającej dopuszczalne stężenia.

Dodatkowo, zewnętrzne źródło ciepła może spowodować niewystarczające przyleganie plastra. Dlatego pacjent nie powinien narażać się na działanie zewnętrznych źródeł ciepła (takich jak sauna, lampy na podczerwień, koce elektryczne, butelki z gorącą wodą) oraz powinien skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi gorączka

-    stosowanie leku może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Dzieci i młodzież

-    Kennaf nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wielu poniżej 18 lat, ponieważ nie prowadzono badań leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Kennaf

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio

a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

-    Leku Kennaf nie wolno stosować jednocześnie z inhibitorami MAO (pewne leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub gdy pacjent stosował tego typu leki w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

-    U niektórych pacjentów lek Kennaf może powodować senność, nudności lub omdlenia oraz prowadzić do zmniejszenia częstości oddechów lub płytkiego oddychania. Działanie to może być nasilone, jeżeli pacjent stosuje jednocześnie inne leki, które mogą powodować podobne efekty. Do leków tych należą inne silnie działające leki przeciwbólowe (opioidy), niektóre leki nasenne, leki znieczulające oraz leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych, takie jak leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne i neuroleptyki. Łączne stosowanie niektórych z tych leków może wywoływać poważne zaburzenia mechanizmu regulacji oddychania w mózgu, co może stanowić zagrożenie dla życia.

-    Działanie systemu transdermalnego może być nasilone, jeżeli lek Kennaf stosowany jest jednocześnie z niektórymi lekami. Do tych leków należą np. niektóre leki stosowane

w zakażeniach/przeciwgrzybicze (np. leki zawierające erytromycynę lub wankomycynę) lub leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (np. leki zawierające rytonawir).

-    Działanie systemu transdermalnego może być zmniejszone, jeżeli lek Kennaf stosowany jest jednocześnie z niektórymi lekami. Do tych leków należą takie leki, jak np. deksametazon, leki stosowane w leczeniu padaczki (np. leki zawierające karbamazepinę lub fenytoinę) lub leki przeciwgruźlicze (np. ryfampicyna).

Kennaf z jedzeniem, piciem lub alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Kennaf. Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane systemu transdermalnego oraz powodować pogorszenie samopoczucia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Brak jest wystarczających doświadczeń dotyczących stosowania buprenorfiny podczas ciąży. Dlatego nie należy stosować leku Kennaf w okresie ciąży lub jeśli pacjentka mogłaby zajść w ciążę podczas leczenia.

Karmienie piersią

Buprenorfina, substancja czynna zawarta w systemie transdermalnym, hamuje wytwarzanie mleka oraz przenika do mleka matki. Z tego powodu nie należy stosować leku Kennaf podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Kennaf może powodować zawroty głowy oraz może mieć wpływ na reakcję pacjenta do tego stopnia, że pacjent nie będzie reagował odpowiednio lub dostatecznie szybko w niespodziewanych lub nagłych sytuacjach.

Należy się tego spodziewać zwłaszcza:

-    na początku leczenia

-    podczas zmiany z innego leku przeciwbólowego na lek Kennaf

-    jeśli jednocześnie stosowane są inne leki działające na mózg

-    jeśli pacjent spożywa alkohol.

Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn podczas stosowania leku Kennaf oraz przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu leczenia.

Lek Kennaf zawiera olej sojowy.

Nie należy stosować tego leku w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

3. Jak stosować lek Kennaf

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Kennaf dostępny jest w trzech mocach: Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster, Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster, Kennaf,

70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster.

Lekarz zdecyduje, która moc jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta. Jeśli jest to konieczne, w trakcie leczenia lekarz może zmienić aktualnie stosowany system transdermalny na system o mniejszej lub większej mocy.

Zalecana dawka to:

Pacjenci dorośli

Jeśli lekarz nie zdecyduje inaczej, należy nałożyć jeden system transdermalny leku Kennaf (w sposób opisany poniżej) i zmienić go najpóźniej po 3 dniach. Na opakowaniu zewnętrznym należy zapisać datę nałożenia nowego plastra, pomoże to w dokładnym przestrzeganiu terminu zmiany plastra. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza, jeśli zalecił on stosowanie innych leków przeciwbólowych jednocześnie z systemem transdermalnym, ponieważ w innym przypadku nie uzyska się pełnych korzyści z leczenia lekiem Kennaf.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek/pacjenci dializowani

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub pacjentów dializowanych nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, siła oraz czas działania leku Kennaf mogą być zmienione. Jeśli występuje taka sytuacja, lekarz będzie uważniej kontrolował pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Kennaf nie należy stosować u osób poniżej 18 lat, ze względu na brak doświadczeń w tej grupie wiekowej.

Droga podania

Plaster przeznaczony jest do stosowania przezskórnego. Lek Kennaf działa poprzez skórę. Po nałożeniu systemu transdermalnego na skórę, substancja czynna buprenorfina przenika poprzez skórę do krwi.

Sposób stosowania:

Przed nałożeniem systemu transdermalnego

-    Należy wybrać płaski, czysty i nieowłosiony obszar w górnej części ciała, najlepiej na klatce piersiowej poniżej obojczyka lub na górnej części ramienia. Jeżeli pacjent ma trudności

w nałożeniu systemu transdermalnego, należy poprosić o pomoc.

-    Jeżeli w wybranym miej scu rosną włosy, należy j e przyciąć nożyczkami. Włosów nie należy golić!

-    Należy unikać obszarów skóry zaczerwienionych, podrażnionych lub zawierających jakiekolwiek inne skazy np. duże blizny.

-    Wybrana powierzchnia skóry musi być sucha i czysta. Jeśli to konieczne, skórę należy umyć zimną lub letnią wodą. Nie należy stosować mydła ani żadnych środków myjących. Po gorącej kąpieli lub prysznicu należy poczekać, aż skóra będzie całkowicie sucha i chłodna. Nie należy stosować mleczek, kremów lub olejków na wybraną powierzchnię skóry. Może to pogorszyć przyczepność plastra.

Instrukcja otwarcia saszetki zabezpieczonej przed dziećmi

Nie należy otwierać saszetki, zanim nie będzie się zamierzało zastosować plastra.

1.    Naciąć zgodnie z oznaczeniami/strzałkami umieszczonymi po bokach saszetki.

2.    Rozerwać w naciętych miejscach wzdłuż zgrzanego brzegu.

3.    Otworzyć saszetkę i wyjąć plaster.

Nakładanie systemu transdermalnego


1. Każdy system transdermalny znajduje się w zgrzewanej saszetce.

2. Najpierw należy usunąć luźno przymocowaną folię oddzielającą.


3. Następnie należy usunąć osłonkę foliową z połowy plastra, unikając dotykania powierzchni klejącej.

4. Po przyklejeniu połowy plastra należy usunąć osłonkę foliową z pozostałej połowy systemu transdermalnego.

5. Po nałożeniu należy mocno przycisnąć plaster do skóry środkową częścią dłoni przez około 30-60 sekund. Należy upewnić się, że plaster przylega dokładnie do skóry, szczególnie na rogach.

6. Po nałożeniu plastra należy umyć ręce. Nie wolno używać środków myjących.

Po nałożeniu systemu transdermalnego

System transdermalny może być stosowany do 3 dni. Ponieważ istnieje niewielkie ryzyko odklejenia się plastra, należy upewnić się, czy jest on nałożony prawidłowo. Po nałożeniu plastra można korzystać z prysznica, kąpać się lub pływać. Jednakże, należy unikać narażenia plastra na działanie nadmiernego ciepła (np. sauna, lampy na podczerwień, koce elektryczne, butelki z gorącą wodą).

W razie nieoczekiwanego odklejenia się plastra przed planowym czasem zmiany, nie należy go ponownie naklejać. Należy od razu przykleić nowy system transdermalny (patrz poniżej "Wymiana systemu transdermalnego").

Wymiana systemu transdermalnego

-    Należy usunąć stary system transdermalny.

-    Zużyty system transdermalny należy złożyć na pół, lepiącą stroną do środka.

-    Wyrzucić stary system transdermalny z zachowaniem środków ostrożności.

-    Należy przykleić nowy system transdermalny w innym miejscu niż poprzedni (jak opisano powyżej). W tym samym miejscu można nałożyć system transdermalny dopiero po upływie co najmniej tygodnia.

Czas trwania leczenia

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować lek Kennaf. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Kennaf, ponieważ może wystąpić nawrót dolegliwości bólowych oraz złe samopoczucie (patrz poniżej "Przerwanie stosowania leku Kennaf').

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kennaf jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kennaf

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kennaf mogą wystąpić objawy przedawkowania buprenorfiny. Przedawkowanie może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych buprenorfiny, takich jak senność, nudności i wymioty. Pacjent może mieć szpilkowate źrenice, może wystąpić zmniejszenie częstości oddechów lub płytki oddech. Może także wystąpić zapaść krążeniowa. W takich sytuacjach należy usunąć plaster i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent zauważy, że zastosował więcej plastrów niż jest to konieczne, powinien jak najszybciej usunąć dodatkowy plaster i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki leku Kennaf

Jeżeli pacjent zapomniał nakleić system transdermalny, należy to zrobić jak najszybciej po uświadomieniu sobie tego faktu. Jeśli zmiana systemu transdermalnego nastąpi zbyt późno, ból może powrócić. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem.

Nigdy nie należy przyklejać podwójnej ilości systemu transdermalnego w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kennaf

Nagłe przerwanie lub zakończenie stosowania leku Kennaf, może prowadzić do nawrotu dolegliwości bólowych.

Jeżeli pacjent chce zakończyć leczenie ze względu na nieprzyjemne działania niepożądane, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób należy zakończyć leczenie i czy konieczne jest stosowanie innych leków.

U niektórych pacjentów po przerwaniu długotrwałego stosowania silnie działających leków przeciwbólowych mogą wystąpić objawy odstawienia. Ryzyko wystąpienia takich objawów po przerwaniu stosowania leku Kennaf jest małe. Jednakże, w przypadku wystąpienia takich objawów, jak pobudzenie, niepokój, nerwowość lub drżenie oraz nadpobudliwość, trudności w zasypianiu lub zaburzenia trawienia, należy poinformować o tym lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust lub obrzęk gardła, utrudniający połykanie i oddychanie, pokrzywka, omdlenie, żółty kolor skóry i oczu (żółtaczka), należy usunąć system transdermalny i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się po pomoc do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Mogą to być objawy bardzo rzadkiej ciężkiej reakcji alergicznej.

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (może wystapić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Nudności, zaczerwienienie, świąd.

Często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Zawroty głowy, ból głowy, spłycenie oddechu, wymioty, zaparcie, zmiany skórne (wysypka, głównie przy ponownym nałożeniu plastra), pocenie się, obrzęk (np. obrzęk nóg), zmęczenie.

Niezbyt często (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Dezorientacja, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, uspokojenie o różnym stopniu nasilenia (spokój), od znużenia do uczucia zamętu w głowie, zaburzenia krążenia (takie jak niskie ciśnienie tętnicze lub, rzadziej, zapaść krążeniowa), suchość w jamie ustnej, wysypka, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu (zmniejszenie wytwarzania moczu), znużenie.

Rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

Utrata apetytu, złudzenia, takie jak: halucynacje, lęk lub koszmary senne, zmniejszenie popędu płciowego, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, uczucie zamętu w głowie, zaburzenia równowagi, nieprawidłowe odczucia skórne (drętwienia, wrażenie kłucia lub pieczenia), zaburzenia widzenia, zamazane widzenie, obrzęk powiek, uderzenia gorąca, trudności z oddychaniem (depresja oddechowa), zgaga, wysypka, trudności ze wzwodem, objawy odstawienia (patrz poniżej), miejscowe reakcje skórne w miejscu nałożenia systemu transdermalnego.

Bardzo rzadko (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Ciężkie reakcje alergiczne, uzależnienie, nagłe zmiany nastroju, drżenie mięśni, zaburzenia smaku, szpilkowate źrenice, ból ucha, nieprawidłowe zwiększenie częstości oddychania, czkawka, odruchy wymiotne, krosty, niewielkie pęcherzyki skórne, ból w klatce piersiowej

W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów jednego z wymienionych powyżej działań niepożądanych, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W niektórych przypadkach mogą wystąpić opóźnione reakcje alergiczne z objawami w postaci zapalenia. W przypadku wystąpienia takich reakcji należy przerwać stosowanie leku Kennaf po konsultacji z lekarzem.

U niektórych pacjentów po przerwaniu długotrwałego stosowania silnie działających leków przeciwbólowych mogą wystąpić objawy odstawienia. Ryzyko wystąpienia takich objawów po przerwaniu stosowania leku Kennaf jest małe. Jednakże, w przypadku wystąpienia takich objawów, jak: pobudzenie, niepokój, nerwowość lub drżenie oraz nadpobudliwość, trudności w zasypianiu lub zaburzenia trawienia, należy poinformować o tym lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Kennaf

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Kennaf po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku oraz zgrzewanej saszetce. Data ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie zamrażać.

Sposób usuwania zużytego lub nieużytego systemu transdermalnego

System transdermalny należy złożyć na pół, powierzchnią lepiącą do środka i wyrzucić lub jeśli to możliwe zwrócić do apteki. Każdy niezużyty produkt leczniczy powinien być zniszczony lub zwrócony do apteki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kennaf

- Substancj ą czynną leku jest buprenorfina.

Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: każdy system transdermalny, plaster zawiera 20 mg buprenorfiny i uwalnia 35 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Pole powierzchni systemu transdermalnego, plastra, zawierające substancję czynną, wynosi 25 cm2Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: każdy system transdermalny, plaster zawiera 30 mg buprenorfiny i uwalnia 52,5 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Pole powierzchni systemu transdermalnego, plastra, zawierające substancję czynną, wynosi 37,5 cm2.

Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster: każdy system transdermalny, plaster zawiera 40 mg buprenorfiny i uwalnia 70 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Pole powierzchni systemu transdermalnego, plastra, zawierające substancję czynną, wynosi 50 cm2.

Pozostałe składniki leku to:

Substancje pomocnicze:

Ekstrakt olejowy z liścia aloesu zwyczajnego (zawiera również olej sojowy rafinowany i a-tokoferolu octan).

Warstwa przylegająca: Styren-butadien-styren (SBS) i styren-butadien kopolimery blokowe, kalafonia, przeciwutleniacze (2,4-bis (1,1-dimetyloetylo) fosforyn (3:1); tris (2,4-ditert-butylofenylo) fosforan

Warstwa zewnętrzna:

Polietylen/Żywica termoplastyczna/Poliester/Aluminium Tusz niebieski

Warstwa zabezpieczająca: poliester, silikonowany.

Jak wygląda lek Kennaf i co zawiera opakowanie.

Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę: Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach i uniesionych rogach, z nadrukiem "Buprenorphin 35 pg/godzinę".

Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę: Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach i uniesionych rogach, z nadrukiem "Buprenorphin 52,5 pg/godzinę".

Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę: Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach i uniesionych rogach, z nadrukiem "Buprenorphin 70 pg/godzinę".

Każdy system transdermalny, plaster pakowany jest w saszetkę.

Lek Kennaf dostępny jest w opakowaniach zawierających 5 i 10 systemów transdermalnych, plastrów. Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Wytwórca

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.

Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Kennaf

Charakterystyka Kennaf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny, plaster

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę:

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 20 mg buprenorfiny. Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 25 cm2.

Nominalna szybkość uwalniania: 35 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej sojowy 16 mg.

Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę:

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 30 mg buprenorfiny. Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 37,5 cm2.

Nominalna szybkość uwalniania: 52,5 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej sojowy 24 mg.

Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę:

Każdy system transdermalny, plaster zawiera 40 mg buprenorfiny. Powierzchnia zawierająca substancję czynną: 50 cm2.

Nominalna szybkość uwalniania: 70 mikrogramów buprenorfiny na godzinę. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: olej sojowy 32 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

System transdermalny, plaster.

Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę: Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach i uniesionych rogach, z nadrukiem "Buprenorphin 35 pg/godzinę".

Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę: Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach i uniesionych rogach, z nadrukiem "Buprenorphin 52,5 pg/godzinę".

Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę: Plastry koloru cielistego, w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach i uniesionych rogach, z nadrukiem "Buprenorphin 70 pg/godzinę".

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ból o średnim i dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych i ból o dużym nasileniu, który nie ustępuj e po podaniu nieopioidowych środków przeciwbólowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie u pacjentów w wieku powyżej 18 lat

Należy stosować najmniejszą możliwą dawkę, zapewniającą skuteczne działanie przeciwbólowe.

W celu zapewnienia dostosowania leczenia dostępne są trzy moce systemu transdermalnego: Kennaf, 35 mikrogramów/godzinę, Kennaf, 52,5 mikrogramów/godzinę i Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę.

Dostosowanie dawki początkowej:

U pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali opioidów, leczenie należy rozpoczynać od stopniowego zwiększania dawki buprenorfiny podawanej podjęzykowo przed rozpoczęciem leczenia produktem Kennaf. W zależności od dawki buprenorfiny w postaci tabletek podjęzykowych, niezbędnej do zapewnienia skutecznego działania przeciwbólowego, można wybrać produkt Kennaf o następującej mocy:

Słabe opioidy

dihydrokodeina,

podanie

doustne,

120-240 mg

-360 mg

-400 mg

tramadol,

podanie

pozajelitowe,

100-200 mg

-300 mg

-600 mg

tramadol, podanie doustne

150-300 mg

-450 mg

Silne opioidy

buprenorfina,

podanie

pozajelitowe,

0,3-0,6 mg

-0,9 mg

-1,2 mg

-2,4 mg

buprenorfina,

podanie

podjęzykowe,

0,4-0,8 mg

-1,2 mg

-1,6 mg

-3,2 mg

morfina,

podanie

pozajelitowe,

10-20 mg

-30 mg

-40 mg

-80 mg

morfina, podanie doustne

30-60 mg

-90 mg

-120 mg

-240 mg

Kennaf

35

mikrogramów/

godzinę

52,5

mikrogramów/

godzinę

70

mikrogramów/

godzinę

2 x 70

mikrogramów/

godzinę

U pacjentów, u których stosowano uprzednio produkty przeciwbólowe zaliczane przez WHO do I stopnia (produkty nieopioidowe) lub II stopnia drabiny analgetycznej (słabe opioidy), leczenie należy rozpoczynać od podania produktu Kennaf w dawce 35 mikrogramów/godzinę. Zgodnie z zaleceniami WHO, można kontynuować stosowanie nieopioidowych leków przeciwbólowych, w zależności od ogólnego stanu pacjenta.

Podczas zamiany produktów przeciwbólowych należących do III stopnia (mocne opioidy) drabiny analgetycznej na Kennaf, aby zapobiec nawrotowi bólu, należy przy wyborze początkowej mocy systemu transdermalnego uwzględnić rodzaj stosowanego uprzednio produktu leczniczego, drogę podawania oraz średnią dawkę dobową. Zazwyczaj zaleca się stopniowo, indywidualnie dla każdego pacjenta, zwiększać dawkę, rozpoczynając leczenie od systemu transdermalnego o najmniejszej mocy (35 mikrogramów/godzinę). Doświadczenie kliniczne wykazało, że u pacjentów leczonych uprzednio dużymi dawkami silnie działających opioidów (odpowiadających około 120 mg morfiny podawanej doustnie na dobę) można rozpocząć leczenie od większej dawki zawartej w systemie transdermalnym (patrz także punkt 5.1).

W okresie stopniowego zwiększania dawki do czasu uzyskania pełnego działania indywidualnej dawki należy zastosować produkty przeciwbólowe o natychmiastowym uwalnianiu.

Wymagana moc produktu Kennaf musi być ustalona indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania pacjenta oraz regularnie weryfikowana.

Po zastosowaniu po raz pierwszy systemu transdermalnego stężenie buprenorfiny w surowicy krwi zwiększa się powoli zarówno u pacjentów leczonych uprzednio produktami przeciwbólowymi, jak i u pacjentów, u których produkty przeciwbólowe nie były stosowane. Dlatego też, na początku leczenia mało prawdopodobny jest szybki początek działania. Pierwszej oceny działania przeciwbólowego produktu należy dokonać po upływie 24 godzin.

Uprzednio stosowane leczenie przeciwbólowe (z wyjątkiem systemów transdermalnych zawierających opioidy) należy kontynuować tą samą dawką podczas pierwszych 12 godzin po zmianie na Kennaf, system transdermalny, plaster, a w ciągu kolejnych 12 godzin zastosować w razie potrzeby wspomagający produkt leczniczy.

Dostosowanie dawki i leczenie podtrzymujące

Pojedynczy system transdermalny Kennaf , plaster może być stosowany maksymalnie przez 72 godziny. System należy zmieniać najpóźniej po 72 godzinach (po 3 dobach). Dawkę należy ustalać indywidualnie w celu uzyskania skutecznego działania przeciwbólowego. Jeżeli działanie przeciwbólowe produktu jest niewystarczające pod koniec okresu działania pierwszego systemu transdermalnego, dawkę można zwiększyć poprzez zastosowanie dodatkowego systemu transdermalnego o tej samej mocy lub zamianę na system transdermalny o większej mocy. Niezależnie od mocy jednocześnie można zastosować nie więcej niż dwa systemy transdermalne.

Przed zastosowaniem następnej mocy produktu Kennaf należy wziąć pod uwagę całkowitą dawkę opioidów przyjmowanych jako uzupełnienie wcześniejszej terapii systemem transdermalnym w mniejszej dawce, tj. ocenić całkowitą wymaganą dawkę opioidów i odpowiednio dostosować dawkowanie. Pacjenci wymagający dodatkowych leków przeciwbólowych (np. do opanowania bólu) jako uzupełnienie leczenia systemem transdermalnym mogą przyjmować na przykład 0,4 mg buprenorfiny podjęzykowo co 24 godziny. Jeżeli do wystarczającego działania przeciwbólowego konieczne jest regularne stosowanie dodatkowo 0,4 mg do 0,6 mg buprenorfiny w postaci tabletek podjęzykowych, należy zastosować system transdermalny o większej mocy.

Czas trwania leczenia

Produkt Kennaf pod żadnym warunkiem nie powinien być stosowany dłużej niż to jest absolutnie konieczne. Podczas długotrwałego stosowania produktu Kennaf, biorąc pod uwagę charakter i nasilenie choroby, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta, czy celowe jest dalsze leczenie i jak długo powinno ono trwać (w razie konieczności robiąc przerwy w leczeniu).

Przerwanie stosowania buprenorfiny w postaci systemu transdermalnego

Po usunięciu produktu Kennaf stężenie buprenorfiny w surowicy zmniejsza się stopniowo i dlatego działanie przeciwbólowe utrzymuje się jeszcze przez pewien czas. Należy to brać pod uwagę w przypadku zmiany na inny produkt opioidowy. Zasadniczo przez 24 godziny po usunięciu produktu Kennaf, systemu transdermalnego nie należy stosować innego produktu opioidowego. Informacje dotyczące początkowej dawki innych opioidów po odstawieniu produktu Kennaf są jak dotychczas ograniczone.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania produktu Kennaf.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ponieważ właściwości farmakokinetyczne buprenorfiny nie ulegają zmianie u pacjentów z niewydolnością nerek, może być ona stosowana u pacjentów z niewydolnością nerek, w tym pacjentów dializowanych,

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Buprenorfina jest metabolizowana w wątrobie. Siła i czas jej działania mogą ulec zmianie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z niewydolnością wątroby, leczeni produktem Kennaf powinni być poddani dokładnej obserwacji.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania buprenorfiny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej.

Sposób stosowania

Kennaf, system transdermalny, plaster, należy umieszczać na płaskiej powierzchni skóry, która jest niepodrażniona, czysta oraz nieowłosiona, ale nie na skórze z rozległymi bliznami. Zalecane miejsca w górnej części ciała to: górna część pleców i okolica podobojczykowa klatki piersiowej.

Jakiekolwiek owłosienie należy przyciąć nożyczkami (nie golić). Jeżeli skóra przed zastosowaniem produktu wymaga oczyszczenia, należy umyć ją wodą. Nie należy w tym celu stosować mydła ani żadnego innego środka myjącego. Należy unikać stosowania produktów pielęgnacyjnych na obszary skóry, gdzie ma być przyklejony system transdermalny produktu Kennaf, ponieważ może to pogorszyć jego przyczepność.

Skóra przed nałożeniem systemu transdermalnego musi być dokładnie osuszona. Produkt Kennaf należy umieścić na skórze natychmiast po jego wyjęciu z saszetki.

System transdermalny Kennaf należy nosić do 3 dni. Po usunięciu poprzedniego systemu transdermalnego, nowy system transdermalny należy zawsze przyklejać w miejscu innym niż poprzednie.

W tym samym miejscu można nałożyć system transdermalny dopiero po upływie co najmniej tygodnia.

Jeżeli system transdermalny jest nałożony prawidłowo, jego odklejenie się jest bardzo mało prawdopodobne. W trakcie noszenia systemu transdermalnego można korzystać z prysznica, kąpać się i pływać, ale nie należy narażać go na kontakt z zewnętrznymi źródłami ciepła (jak sauna, promieniowanie podczerwone).

W przypadku odklejenia się systemu transdermalnego przed planowym czasem zmiany, nie należy go ponownie naklejać, tylko od razu przykleić nowy system transdermalny.

Jak zmienić plaster

-    Należy usunąć stary system transdermalny.

-    Zużyty system transdermalny należy złożyć na pół, tak, aby powierzchnie przylepne przylegały do siebie.

-    Należy przykleić nowy system transdermalny w innym miejscu niż poprzednie (jak podano powyżej). W tym samym miejscu można nałożyć system transdermalny dopiero po 2 kolejnych aplikacjach.

4.3 Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną buprenorfinę, soję, orzeszki ziemne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    leczenie pacjentów uzależnionych od opioidów i leczenie narkotykowego zespołu abstynencyjnego

-    stan, w którym występuje zaburzenie czynności ośrodka oddechowego lub istnieje takie zagrożenie

-    stosowanie u pacjentów leczonych inhibitorami MAO lub jeśli były one stosowane w ciągu ostatnich 2 tygodni (patrz punkt 4.5)

-    stosowanie u pacjentów z miasthenia gravis

-    stosowanie u pacjentów z delirium tremens.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując produkt Kennaf u pacjentów z ostrym zatruciem alkoholem, napadami drgawek, urazami głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o nieznanej etiologii, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym i bez możliwości zastosowania wentylacji mechanicznej.

Buprenorfina czasami powoduje zahamowanie czynności ośrodka oddechowego. Dlatego też należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami oddychania lub stosujących produkty, mogące hamować ośrodek oddechowy.

Buprenorfina posiada znacznie mniejszy potencjał uzależniający, niż opioidy, będące czystymi agonistami. Podczas badań klinicznych u zdrowych ochotników i pacjentów nie obserwowano reakcji odstawiennych. Jednakże po długotrwałym stosowaniu nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia objawów odstawiennych, podobnych do tych, które występują po innych opioidach (patrz także punkt 4.8). Do objawów tych należą: pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie oraz zaburzenia żołądka i jelit.

U pacjentów nadużywających opioidów, substytucja buprenorfiną może zapobiec wystąpieniu objawów odstawiennych. W wyniku tego odnotowano przypadki nadużywania buprenorfiny, w związku z czym należy zachować ostrożność w przepisywaniu produktu pacjentom podejrzanym

0    uzależnienie od leków.

Buprenorfina jest metabolizowana przez wątrobę. Jej siła i czas działania mogą ulec zmianie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. W związku z tym należy takich pacjentów uważnie obserwować podczas stosowania produktu Kennaf.

Buprenorfina znajduje się na liście Światowej Agencji Antydopingowej jako produkt zakazany w sporcie.

Pacjenci z gorączką/narażeni na zewnętrzne źródła ciepła

Gorączka i wysoka temperatura otoczenia mogą zwiększyć przenikanie produktu przez skórę. Teoretycznie w takich przypadkach stężenie buprenorfiny w surowicy może ulec zwiększeniu podczas stosowania produktu Kennaf. Dlatego też należy brać po uwagę możliwość nasilenia działania produktu Kennaf u pacjentów gorączkujących lub o temperaturze skóry zwiększonej z innych powodów.

Należy unikać wpływu zewnętrznych źródeł ciepła na plaster (np. sauna, promieniowanie podczerwone).

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku stosowania inhibitorów MAO w ciągu 14 dni poprzedzających zastosowanie opioidu-petydyny - obserwowano zagrażające życiu reakcje dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia czynności układu oddechowego i układu krążenia. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia takich samych interakcji w przypadku stosowania inhibitorów MAO

1    buprenorfiny (patrz też punkt 4.3).

W razie jednoczesnego stosowania produktu Kennaf z innymi opioidami, środkami znieczulającymi, lekami nasennymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, neuroleptykami i innymi lekami

hamującymi czynność układu oddechowego i ośrodkowego układu nerwowego (OUN), objawy ze strony OUN mogą ulec nasileniu. Dotyczy to również alkoholu.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów lub induktorów CYP 3A4 może odpowiednio zwiększyć (inhibitory, np. ketokonazol) lub zmniejszyć (induktory, np. fenobarbital, karbamazepina, fenytoina i ryfampicyna) skuteczność produktu Kennaf.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania buprenorfiny w okresie ciąży są ograniczone; badania u zwierząt wykazały toksyczny wpływ na rozród (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Buprenorfina, stosowana w dużych dawkach w ostatnich tygodniach ciąży, może powodować depresję oddechową u noworodka, nawet po krótkim okresie stosowania.

Długotrwałe stosowanie buprenorfiny podczas trzech ostatnich miesięcy ciąży może powodować objawy odstawienne u noworodka.

Dlatego też nie należy stosować produktu Kennaf podczas ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej metody zapobiegania ciąży.

Karmienie piersią

Buprenorfina przenika do mleka kobiecego. U szczurów buprenorfina hamuje laktację. Nie należy stosować produktu Kennaf w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Kennaf może wpłynąć niekorzystnie na reakcje pacjenta, pogarszając zdolność uczestniczenia w ruchu ulicznym i obsługiwania maszyn, nawet jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Dotyczy to zwłaszcza przypadków jednoczesnego stosowania z innymi substancjami działającymi ośrodkowo, jak alkohol, leki uspokajające i nasenne.

Pacjenci stosujący produkt Kennaf nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, przez co najmniej 24 godziny po usunięciu systemu transdermalnego.

4.8    Działania niepożądane

Podane niżej działania niepożądane po stosowaniu buprenorfiny zgłaszano w badaniach klinicznych i w obserwacji po wprowadzeniu na rynek.

Częstość ich występowania określono następująco:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej zgłaszanymi układowymi działaniami niepożądanymi były nudności i wymioty. Najczęściej zgłaszanymi miejscowymi działaniami niepożądanymi były rumień i świąd.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:    ciężkie reakcje alergiczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko:    utrata apetytu.

splątanie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy objawy psychotyczne (np. omamy, uczucie lęku, koszmary senne), zmniej szenie popędu płciowego uzależnienie, nagłe zmiany nastroju.

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Zaburzenia układu Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


nerwowego

bóle głowy, zawroty głowy uspokojenie, senność

zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, uczucie zdrętwienia, zaburzenia równowagi, parestezje (np. uczucie kłucia lub palenia skóry) drżenia pęczkowe mięśni, nieprawidłowe odczuwanie smaku.

Zaburzenia oka

Rzadko:    zaburzenia widzenia, zamazane widzenie, obrzęk powiek

Bardzo rzadko:    zwężenie źrenic.

Zaburzenia ucha i błędnika Bardzo rzadko:    ból uszu.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    zaburzenia krążenia (jak niedociśnienie tętnicze lub rzadko nawet zapaść

naczyniowa)

Rzadko:    uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego Często:    duszność

Rzadko:    zahamowanie ośrodka oddechowego

Bardzo rzadko:    hiperwentylacja, czkawka.

Zaburzenia żołądka Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


i jelit

nudności

wymioty, zaparcia suchość w jamie ustnej zgaga

odruchy wymiotne.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często:    rumień, świąd

Często:    wysypka, obfite pocenie

Niezbyt często:    osutka

Rzadko:    pokrzywka

Bardzo rzadko:    krosty, pęcherzyki.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:    zatrzymanie moczu, zaburzenia oddawania moczu.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często:    zmniejszenie wzwodu.

Zaburzenia ogólne i Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


stany w miejscu podania

obrzęki, uczucie zmęczenia znużenie

objawy odstawienne, miejscowe reakcje alergiczne ból w klatce piersiowej.

W niektórych przypadkach występują opóźnione reakcje alergiczne z widocznymi objawami zapalenia. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie buprenorfiny.

Buprenorfina ma mały potencjał uzależniający. Wystąpienie objawów odstawiennych po przerwaniu stosowania produktu Kennaf jest mało prawdopodobne. Spowodowane jest to bardzo powolną dysocjacją buprenorfiny z receptora opioidowego i stopniowym zmniejszaniem się (zwykle ponad 30 godzin od usunięcia ostatniego systemu transdermalnego) jej stężenia w surowicy. Jednak po długotrwałym stosowaniu produktu nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia objawów odstawiennych podobnych do tych, które występują po odstawieniu opioidów. Do objawów tych należą: pobudzenie, uczucie lęku, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia i zaburzenia żołądka i jelit.

4.9 Przedawkowanie

Buprenorfina ma szeroki margines bezpieczeństwa. Wystąpienie dużego czy toksycznego stężenia buprenorfiny w surowicy jest nieprawdopodobne ze względu na kontrolowane uwalnianie małej dawki substancji do krwi. Maksymalne stężenie buprenorfiny w surowicy po zastosowaniu produktu Kennaf, 70 mikrogramów/godzinę, system transdermalny jest 6 razy mniejsze niż po dożylnej dawce terapeutycznej 0,3 mg.

Objawy

Zasadniczo, po przedawkowaniu buprenorfiny należy spodziewać się objawów podobnych do występujących po innych opioidach działających ośrodkowo. Są to: zahamowanie czynności ośrodka oddechowego, nadmierne uspokojenie, senność, nudności, wymioty, zapaść krążeniowa oraz zwężenie źrenic.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Stosuje się ogólnie przyjęte metody. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych (niebezpieczeństwo aspiracji!). Należy kontrolować oddychanie i czynność układu krążenia, zależnie od istniejących objawów. Wpływ naloksonu na zahamowanie ośrodka oddechowego spowodowane przez działanie buprenorfiny, jest ograniczony. Konieczne jest zastosowanie dużych dawek, podawanych w postaci powtarzalnego bolusa lub w infuzji (np. podawanie 1-2 mg w bolusie dożylnym). Po uzyskaniu odpowiedniego działania antagonistycznego zaleca się następnie podawanie produktu w infuzji, w celu uzyskaniu stałego stężenia naloksonu w osoczu. Dlatego też należy zapewnić właściwą wentylację.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: opioidy, pochodne orypawiny.

Kod ATC: N02AE01

Buprenorfina jest silnym opioidem o działaniu agonistycznym na receptor mu i antagonistycznym na receptor kappa. Buprenorfina wykazuje zasadniczo cechy charakterystyczne dla morfiny, lecz ma szczególne właściwości farmakologiczne i kliniczne.

Ponadto, liczne czynniki, jak wskazania, miejsce w klinicznym stosowaniu, sposób stosowania i zmienność międzyosobnicza mają wpływ na działanie przeciwbólowe i powinny być wzięte pod uwagę przy porównywaniu leków przeciwbólowych.

W praktyce codziennej jest stosowany ranking różnych opioidów, co do siły ich działania przeciwbólowego, chociaż należy to uważać za uproszczenie.

Działania niepożądane są podobne do występujących po innych silnych opioidowych środkach przeciwbólowych. Buprenorfina ma, jak się wydaje, mniejsze właściwości uzależniające niż morfina.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka substancji czynnej Buprenorfina wiąże się w około 96% z białkami osocza.

Buprenorfina jest metabolizowana w wątrobie do N-dealkilobuprenorfiny (norbuprenorfiny) i do metabolitów sprzężonych z kwasem glukuronowym. Dwie trzecie produktu jest wydalane w postaci niezmienionej w kale, a jedna trzecia w postaci związku sprzężonego lub zdealkilowanej w moczu. Istnieją dowody, że produkt podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu.

Badania przeprowadzone u nieciężarnych i ciężarnych samic szczurów wykazały przenikanie produktu przez barierę krew - mózg i przez łożysko. Stężenia buprenorfiny w tkance mózgowej (zawierającej jedynie niezmienioną substancję) po podaniu parenteralnym były od 2 do 3 razy większe niż po podaniu doustnym.

Po podaniu domięśniowym lub doustnym buprenorfina osiągała duże stężenie w świetle przewodu pokarmowego płodu - prawdopodobnie wskutek wydzielania z żółcią, jako że krążenie jelitowo-wątrobowe nie było jeszcze w pełni rozwinięte.

Ogólna charakterystyka buprenorfiny u zdrowych ochotników

Po przyklejeniu systemu transdermalnego buprenorfina jest wchłaniana przez skórę. Ciągłe przenikanie buprenorfiny do krążenia układowego następuje poprzez kontrolowane uwalnianie z układu adhezyjnej matrycy zbudowanej z polimerów.

Po pierwszym zastosowaniu produktu Kennaf, stężenie buprenorfiny w osoczu zwiększa się stopniowo, osiągając po upływie 4 do 12 godzin minimalne stężenie skuteczne 100 pg/ml.

Z badań nad buprenorfiną, 35 mikrogramów/godzinę, wynikało średnie Cmax 273 pg/ml, a średnie tmax 34 godziny, a w badaniach nad buprenorfiną, 70 mikrogramów/godzinę, średnie C max wynosiło 425 pg/ml, a średnie tmax 29 godzin.

Po usunięciu systemu transdermalnego stężenie buprenorfiny w surowicy zmniejsza się w sposób ciągły, ulega ona wydaleniu ze średnim okresem półtrwania około 25 godzin (od 24 do 27).

Ze względu na utrzymujące się po usunięciu systemu transdermalnego wchłanianie buprenorfiny ze skóry, wydalanie jest wolniejsze niż po zastosowaniu dożylnym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Standardowe badania toksykologiczne nie wykazały żadnego szczególnego ryzyka stosowania produktu u ludzi. W badaniach u szczurów buprenorfina stosowana długotrwale powodowała zmniejszenie przyrostu masy ciała.

W badaniach płodności oraz zdolności reprodukcyjnej u szczurów nie obserwowano szkodliwego działania. W badaniach u szczurów i królików wykazano toksyczne działanie na płód i zwiększoną liczbę wczesnych poronień.

Badania przeprowadzone u ciężarnych i karmiących samic szczurów wykazały zmniejszenie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, opóźnienie rozwoju niektórych funkcji neurologicznych oraz dużą śmiertelność około i pourodzeniową noworodków.

Wykazano, że powikłania porodu oraz upośledzenie laktacji przyczyniły się do powyższych zaburzeń. Nie stwierdzono działania toksycznego ani teratogennego na płód u szczurów i królików.

Badania in vitro i in vivo działania mutagennego buprenorfiny nie wykazały żadnych skutków klinicznych związanych z jej stosowaniem.

Długoterminowe badania u szczurów i myszy nie ujawniły żadnych dowodów na działanie rakotwórcze produktu, które można by było odnieść do ludzi.

Dostępne dane toksykologiczne nie wykazują właściwości uczulających substancji pomocniczych systemu transdermalnego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:

Ekstrakt olejowy z liścia aloesu zwyczajnego (zawiera również olej sojowy rafinowany i a-tokoferolu octan).

Warstwa przylegająca:

Styren-butadien-styren (SBS) i styren-butadien kopolimery blokowe, kalafonia, przeciwutleniacze (2,4-bis (1,1-dimetyloetylo) fosforyn (3:1); tris (2,4-ditert-butylofenylo) fosforan.

Warstwa zewnętrzna:

Polietylen/Żywica termoplastyczna/Poliester/Aluminium Tusz niebieski.

Warstwa zabezpieczająca:

Poliester, silikonowany.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każdy system transdermalny, plaster jest pakowany w saszetki z folii PETP/Aluminium/PE, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25 i 30 plastrów pakowanych pojedynczo w saszetki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nawet po użyciu, w systemie transdermalnym pozostają znaczne ilości buprenorfiny. W celu usunięcia produktu leczniczego zużyte plastry należy złożyć na pół, tak, aby powierzchnie klejące przylegały do siebie i usunąć je lub zwrócić do apteki. Każdy niezużyty produkt leczniczy należy usunąć lub zwrócić do apteki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Kennaf