+ iMeds.pl

Kerasal (50 mg + 100 mg)/gUlotka Kerasal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Kerasal, (50 mg + 100 mg)/g, maść

Acidum salicylicum + Urea

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Kerasal i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kerasal

3.    Jak stosować Kerasal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Kerasal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Kerasal i w jakim celu się go stosuje

Lek Kerasal zawiera jako substancje czynne kwas salicylowy i mocznik.

Kwas salicylowy w stężeniu 5% ma działanie keratolityczne (usuwa martwe komórki naskórka) oraz słabe działanie odkażające, bakteriostatyczne i przeciwgrzybicze.

Mocznik w stężeniu 10% powoduje zatrzymanie wody w warstwie rogowej naskórka, dzięki czemu uelastycznia i rozpulchnia skórę. Wykazuje on również działanie złuszczające oraz ułatwia przenikanie w głąb skóry innych leków stosowanych miejscowo.

Obie substancje czynne zawarte w maści wzmacniają wzajemnie swoje działanie, co pozwala na zastosowanie niższego stężenia kwasu salicylowego i zmniejsza możliwość niepożądanego działania ogólnoustrojowego tego związku.

Podłoże maści silnie natłuszcza i zmiękcza skórę, co wspomaga złuszczające działanie substancji czynnych.

Wskazania

Lek Kerasal jest stosowany w chorobach przebiegaj ących z łuszczeniem i nadmiernym rogowaceniem skóry, w tym skóry owłosionej, takich jak: łuszczyca, rybia łuska, wyprysk z lichenizacją skóry. Kerasal jest również zalecany w leczeniu i pielęgnacji skóry z rogowaceniem mieszkowym i nadmiernym rogowaceniem stóp i dłoni, oraz zbyt grubej, suchej i pękaj ącej skóry, szczególnie na piętach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kerasal Kiedy nie stosować leku Kerasal

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy albo mocznik lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Kerasal (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) - nie należy stosować leku Kerasal długotrwale lub na dużą powierzchnię skóry.

Nie należy nakładać leku na skórę w okolicy oczu i błon śluzowych.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kerasal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas salicylowy i mocznik mogą zwiększać przenikanie przez skórę do organizmu innych substancji czynnych (zwłaszcza kortykosteroidów, ditranolu i 5-fluorouracylu). Po wchłonięciu kwas salicylowy zwiększa działanie metotreksatu i pochodnych kumaryny.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kerasal może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy zadecyduje o tym lekarz, przez krótki okres czasu i na niewielkiej powierzchni skóry.

U kobiet karmiących piersią nie należy stosować leku Kerasal na skórę piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kerasal nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Kerasal

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle lek Kerasal jest stosowany jak opisano poniżej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat

Leczenie zmian skórnych przebiegających z łuszczeniem i nadmiernym rogowaceniem Lek należy dokładnie wcierać w zmienioną chorobowo skórę raz do 2 razy na dobę.

Pielęgnacja stóp i dłoni oraz rogowacenie mieszkowe

Lek należy wcierać w skórę raz na dobę, 2 do 3 razy w tygodniu.

W przypadku stosowania leku na skórę rąk, po każdym umyciu rąk lek należy nałożyć ponownie. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzieży - jak u dorosłych.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania, jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, maści nie należy stosować długotrwale lub na dużą powierzchnię skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kerasal

Po miejscowym zastosowaniu leku Kerasal objawy zatrucia nie występuj ą.

Nie można jednak wykluczyć nadmiernego wchłonięcia kwasu salicylowego do organizmu z uszkodzonej skóry, w razie zastosowania opatrunków zamkniętych czy stosowania leku u małych dzieci.

Poniżej wymieniono objawy, które mogą wystąpić jedynie gdy stężenie kwasu salicylowego we krwi przekroczy 300 pg/ml: brzęczenie w uszach, szum w uszach, utrata słuchu, krwawienie z nosa, nudności, wymioty, wzmożona drażliwość, uczucie suchości błon śluzowych.

W przypadku wystąpienia takich objawów należy przestać stosować maść i usunąć jej resztki ze skóry oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Kerasal

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Kerasal

Zaprzestanie stosowania leku Kerasal może spowodować nasilenie dolegliwości, z powodu których jest stosowany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić (u nie więcej niż 1 na 1000 osób) w trakcie stosowania leku Kerasal, zwłaszcza w leczeniu nasilonych stanów zapalnych, miejscowe reakcje skórne: podrażnienie w miejscu podania.

Bardzo rzadko mogą wystąpić (u nie więcej niż 1 na 10 000 osób) uczuleniowe, kontaktowe zapalenie skóry.

W takich przypadkach należy niezwłocznie przerwać leczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Kerasal

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 1 miesiąc.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Kerasal

-    Substancjami czynnymi leku są kwas salicylowy i mocznik.

1 g maści zawiera 50 mg kwasu salicylowego i 100 mg mocznika.

-    Pozostałe składniki leku to: polisorbat 80, stearynian makrogolu 40, oleinian polioksyetyleno (40) sorbitolu, glicerol, makrogol 400, wazelina biała.

Jak wygląda Kerasal i co zawiera opakowanie

Lek Kerasal to bezbarwna lub lekko żółtawa, tłusta, nieprzezroczysta maść.

Opakowanie: tuba aluminiowa z membraną, zawierająca 50 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

Wytwórca

Newport Pharmaceuticals Limited A4 Swords Enterprise Park, Feltim Road Swords, Co. Dublin Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Kerasal

Charakterystyka Kerasal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kerasal, (50 mg + 100 mg)/g, maść

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 50 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) oraz 100 mg mocznika (Urea).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Bezbarwna lub lekko żółtawa, tłusta, nieprzezroczysta maść.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Choroby przebiegające z łuszczeniem i nadmiernym rogowaceniem skóry, w tym skóry owłosionej, takie jak: łuszczyca, rybia łuska, wyprysk z lichenizacją skóry.

Produkt Kerasal jest zalecany również w leczeniu i pielęgnacji skóry z rogowaceniem mieszkowym i nadmiernym rogowaceniem stóp i dłoni oraz zbyt grubej, suchej i pękającej skóry, szczególnie na piętach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 2 lat

Leczenie zmian skórnych przebiegających z łuszczeniem i nadmiernym rogowaceniem Produkt należy dokładnie wcierać w zmienioną chorobowo skórę raz do 2 razy na dobę.

Pielęgnacja stóp i dłoni oraz rogowacenie mieszkowe

Produkt należy wcierać w skórę raz na dobę, 2 do 3 razy w tygodniu.

W przypadku stosowania leku na skórę rąk, produkt należy nałożyć ponownie po każdym umyciu rąk.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Nie należy stosować produktu Kerasal u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania, jednak u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min), nie należy stosować produktu długotrwale lub na dużą powierzchnię skóry.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produktu nie należy stosować w okolicy oczu i błon śluzowych.

Należy zachować ostrożność stosując produkt Kerasal u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min) - podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych zawieraj ących kwas salicylowy. Nie należy wówczas stosować produktu długotrwale lub na dużą powierzchnię skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kwas salicylowy i mocznik mogą zwiększać wchłanianie i przenikanie do tkanek innych substancji czynnych (zwłaszcza kortykosteroidów, ditranolu i 5-fluorouracylu).

Po wchłonięciu kwas salicylowy zwiększa działanie metotreksatu i pochodnych kumaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Kerasal może być stosowany w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy zadecyduje o tym lekarz, przez krótki okres czasu i na niewielkiej powierzchni skóry.

Karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią nie należy stosować produktu Kerasal na skórę piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Kerasal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są wymienione zgodnie z konwencją MedDRA dotyczącą klasyfikacji według układów i narządów oraz częstości występowania.

Pojedyncze reakcje niepożądane są wymienione począwszy od tych najczęściej zgłaszanych. Bardzo często (>1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko (> 1/10 000 do <1/1000)

Miejscowe reakcje skórne (podrażnienie w miejscu podania) występujące zwłaszcza w trakcie leczenia nasilonych stanów zapalnych skóry

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Po miejscowym zastosowaniu produktu Kerasal objawy zatrucia nie występują.

Nie można jednak wykluczyć nadmiernego wchłonięcia kwasu salicylowego do organizmu z uszkodzonej skóry, w razie zastosowania opatrunków okluzyjnych czy stosowania u małych dzieci.

Poniżej wymieniono objawy, które mogą wystąpić jedynie, gdy stężenie kwasu salicylowego w surowicy krwi przekroczy 300 pg/ml: brzęczenie w uszach, szum w uszach, utrata słuchu, krwawienie z nosa, nudności, wymioty, drażliwość, suchość błon śluzowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki keratolityczne i osłaniające, preparaty z kwasem salicylowym, kod ATC: D 02 AF.

Produkt Kerasal zawiera dwie substancje czynne: kwas salicylowy w stężeniu 5% oraz mocznik w stężeniu 10%.

Kwas salicylowy w stężeniu 5% wywiera działanie keratolityczne (usuwa martwe komórki naskórka) oraz słabe działanie odkażające, bakteriostatyczne i przeciwgrzybicze. Mocznik w stężeniu 10% powoduje zatrzymanie wody w warstwie rogowej naskórka, dzięki czemu uelastycznia i rozpulchnia skórę, ma również działanie złuszczające, co jest wynikiem rozszczepienia keratyny, oraz ułatwia przenikanie w głąb skóry innych leków stosowanych miejscowo.

Obie substancje czynne zawarte w maści wzmacniają wzajemnie swoje działanie, co pozwala na zastosowanie niższego stężenia kwasu salicylowego i zmniejsza możliwość niepożądanego układowego działania kwasu salicylowego.

Podłoże maści silnie natłuszcza i zmiękcza skórę, wzmacniaj ąc tym samym keratolityczne działanie substancji czynnych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kwas salicylowy jest wchłaniany do górnych warstw naskórka, a szybkość wchłaniania uzależniona jest między innymi od zastosowanego podłoża, stanu skóry, lokalizacji zmian na skórze, zastosowanego opatrunku okluzyjnego. Stężenia osiągane w surowicy wynoszą z reguły poniżej 50 pg/ml. Kwas salicylowy metabolizowany jest do kwasu dihydroksybenzoesowego poprzez sprzęganie z glicyną, kwasem glukuronowym, a następnie hydroksylowanie. Okres półtrwania wynosi 2 - 3 godziny.

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek okres półtrwania kwasu salicylowego oraz jego metabolitów może być dłuższy.

Wchłonięty kwas salicylowy oraz mocznik wydalane są głównie z moczem, a mocznik również z potem.

W trakcie stosowania produktu leczniczego Kerasal, zgodnie z zaleceniami, na ograniczone powierzchnie skóry dotkniętej zmianami lub punktowo, w przypadku zmian rozsianych i uogólnionych, kwas salicylowy nie osiąga w surowicy krwi stężeń mogących powodować niekorzystne działanie ogólne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Zarówno kwas salicylowy jak i mocznik w zastosowanych w produkcie stężeniach nie wywierają działania teratogennego, mutagennego ani innych efektów oddalonych w czasie. Brak danych nieklinicznych o istotnym znaczeniu dla zastosowań terapeutycznych na skórę kwasu salicylowego i mocznika.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 80

Stearynian makrogolu 40

Oleinian polioksyetyleno (40) sorbitolu

Glicerol

Makrogol 400

Wazelina biała.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 1 miesiąc.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z membraną, zakręcana zakrętką z PE, zawierająca 50 g maści, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3573

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16.03.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 05.06.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Kerasal