+ iMeds.pl

Kerstipon 1,5 mgUlotka Kerstipon

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Kerstipon 1,5 mg, kapsułki twarde Kerstipon 3 mg, kapsułki twarde Kerstipon 4,5 mg, kapsułki twarde Kerstipon 6 mg,; kapsułki twarde

Rivastigmmum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Kerstipon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Kerstipon

3.    Jak przyjmować lek Kerstipon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Kerstipon

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK KERSTIPON IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Kerstipon należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinoesterazy.

Kerstipon jest stosowany w leczeniu zaburzeń pamięci u pacjentów z chorobą Alzheimera. Kerstipon jest stosowany w leczeniu otępienia u pacjentów z chorobą Parkinsona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU KERSTIPON

Przed zastosowaniem leku Kerstipon należy przeczytać poniższe punkty a jeśli nasuną się jakieś pytania, przedyskutować je z lekarzem prowadzącym.

Kiedy nie przyjmować leku Kerstipon

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na rywastygminę, pochodne karbaminianu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Kerstipon, jeśli u pacjenta występuje ciężkie schorzenie wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kerstipon

jeśli u pacjenta występowały lub występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, nierówne bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma lub ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje);

jeśli przyjmowanie leku Kerstipon zostało przerwane na kilka dni, przed przyjęciem kolejnej dawki należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym;

jeśli u pacjenta występują reakcje ze strony żołądka i jelit, takie jak nudności (mdłości) i wymioty,

j eśli pacj ent ma małą masę ciała, jeśli u pacjenta występują dreszcze.

Jeśli któreś z powyższych dotyczy pacjenta, lekarz może uznać za uzasadnione kontrolowanie go ściślej w czasie stosowania leku.

Nie zaleca się stosowania leku Kerstipon u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Kerstipon zajdzie konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego, o przyjmowaniu leku należy poinformować lekarza przed zastosowaniem znieczulenia ogólnego, ponieważ Kerstipon może nasilać działanie niektórych leków zwiotczających mięśnie, stosowanych w czasie znieczulenia ogólnego.

Leku Kerstipon nie należy stosować jednocześnie z innymi podobnie działającymi lekami. Lek Kerstipon może wpływać na działanie leków cholinolitycznych (leków stosowanych do łagodzenia skurczów żołądka, leczenia choroby Parkinsona czy w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej).

Ciąża i karmienie piersią

Należy unikać przyjmowania leku Kerstipon podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia. Kobiety stosujące lek Kerstipon nie powinny karmić piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Choroba podstawowa może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie wolno wykonywać tych czynności do czasu uzyskania informacji od lekarza, że jest to bezpieczne. Kerstipon może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK KERSTIPON

Lek Kerstipon należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułki należy połykać w całości, nie otwierając ich ani nie rozgniatając, popijając płynem.

Lek Kerstipon należy przyjmować dwa razy na dobę, zjedzeniem (rano i wieczorem).

Lekarz prowadzący określi wielkość dawki leku Kerstipon, jaką należy stosować. Leczenie rozpoczyna się od dawek mniejszych, stopniowo zwiększa się je, w zależności od reakcji na leczenie. Maksymalna dawka leku wynosi 6 mg, dwa razy na dobę. Jeżeli przyjmowanie leku Kerstipon zostało przerwane na kilka dni, przed przyjęciem kolejnej dawki należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

W celu uzyskania pożądanego działania leczniczego ważne jest przyjmowanie leku każdego dnia. Należy poinformować opiekuna o przyjmowaniu leku Kerstipon.

Lek ten powinien być przepisywany przez lekarza specjalistę, a lekarz prowadzący powinien regularnie oceniać, czyjego stosowanie daje żądany efekt. W czasie stosowania leku Kerstipon lekarz prowadzący będzie kontrolował masę ciała pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kerstipon

W przypadku przyjęcia większej niż zalecona dawki leku Kerstipon należy powiadomić lekarza prowadzącego, gdyż może być potrzebna pomoc medyczna. U niektórych osób, które przypadkowo przyjęły za dużo leku Kerstipon zaobserwowano nudności, wymioty, biegunkę, wysokie ciśnienie krwi i omamy. Może również wystąpić wolne bicie serca oraz omdlenie.

Pominięcie przyjęcia leku Kerstipon

W razie przypadkowego pominięcia dawki leku Kerstipon należy odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej wyznaczonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Kerstipon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą pojawić się najczęściej w początkowym okresie stosowania leku lub w okresie zwiększania dawki. Działania niepożądane prawdopodobnie ustąpią stopniowo, w miarę jak organizm przystosuje się do leczenia.

Bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi (dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 10) są zawroty głowy, nudności (mdłości), wymioty, biegunka i utrata apetytu.

Częstymi działaniami niepożądanymi (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100) są zgaga, ból żołądka, bóle głowy, pobudzenie, dezorientacja, uczucie osłabienia, uczucie zmęczenia, nadmierne pocenie się, ogólne złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała oraz drżenie.

Niezbyt często (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1 000) występowały u pacjentów: depresja, trudności w zasypianiu, zmiany czynności wątroby, omdlenia lub przypadkowe upadanie.

Rzadko (dotyczy 1 do 10 pacjentów na 10 000) u pacjentów występowały bóle w klatce piersiowej, napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), wysypki, choroba wrzodowa żołądka i jelit.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 pacjenta na 10 000) u pacjentów występowały krwotoki z przewodu pokarmowego (krew w kale lub w wymiotach), zakażenie dróg moczowych, zapalenie trzustki (silny ból w górnej części brzucha, często z nudnościami i wymiotami), zaburzenia rytmu pracy serca (szybkie lub wolne bicie serca), wysokie ciśnienie tętnicze krwi, omamy, pogorszenie stanu zdrowia u pacjentów z chorobą Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu się).

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nasilone wymioty, które mogą prowadzić do pęknięcia przełyku (część przewodu pokarmowego łącząca jamę ustną z żołądkiem).

U pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona niektóre działania niepożądane występowały częściej, a niektóre także dodatkowo: drżenie (bardzo często), trudności ze snem, lęk, niepokój, nasilenie choroby Parkinsona lub wystąpienie podobnych objawów (sztywność mięśni, trudności w poruszaniu), nieprawidłowo wolne lub trudne do opanowania ruchy, wolne bicie serca, nadmierne wydzielanie śliny i odwodnienie (często), nieregularne bicie serca i słaba kontrola nad ruchami (niezbyt często).

W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być potrzebna pomoc medyczna.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KERSTIPON

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Kerstipon po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Kerstipon

-    Substancją czynną leku jest rywastygmina.

Każda kapsułka leku Kerstipon 1,5 mg zawiera 1,5 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Kerstipon 3 mg zawiera 3,0 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Kerstipon 4,5 mg zawiera 4,5 mg rywastygminy.

Każda kapsułka leku Kerstipon 6 mg zawiera 6,0 mg rywastygminy.

-    Ponadto lek zawiera:

•    Granulat: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

•    Kapsułka: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171) oraz żelaza tlenek czerwony (E 172 - występuje tylko w kapsułkach 3 mg, 4,5 mg, 6 mg).

Jak wygląda lek Kerstipon i co zawiera opakowanie

Kerstipon 1,5 mg kapsułki twarde są to twarde żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych żółtych części (wieczka i korpusu) zawierające proszek o barwie zbliżonej do

białej._

Kerstipon 3 mg kapsułki twarde są to twarde żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych pomarańczowych części (wieczka i korpusu) zawierające proszek o barwie zbliżonej do białej.

Kerstipon 4,5 mg kapsułki twarde są to twarde żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych czerwonych części (wieczka i korpusu) zawierające proszek o barwie zbliżonej do

Kerstipon 6 mg kapsułki twarde są to twarde żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych części: czerwonego wieczka i pomarańczowego korpusu, zawierające proszek o barwie zbliżonej do białej.

Kapsułki pakowane są w blistry, dostępne w trzech różnych wielkościach opakowań (28, 56 lub 112 kapsułek).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grecja tel.: +30 210 666 4300 fax: +30 210 666 6749 e-mail: info@pharmathen

Wytwórca

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grecja tel.: +30 210 666 4300 fax: +30 210 666 6749 e-mail: info@pharmathen.com

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes, Błock 5, Rodopi 69300, Grecja

tel:+30 25320 31376

fax: +30 25320 31471

e-mail: info@pharmathen.com

Produkt leczniczy zarejestrowany jest w poszczególnych krajach Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

UK/H/2160/001-004/DC

Wielka Brytania, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja: Kerstipon 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg

Data zatwierdzenia ulotki:


J/j

5

Kerstipon

Charakterystyka Kerstipon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Kerstipon 1,5 mg, kapsułki twarde Kerstipon 3 mg, kapsułki twarde Kerstipon 4,5 mg, kapsułki twarde Kerstipon 6 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera 1,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy. Każda kapsułka twarda zawiera 3 mg lywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy. Każda kapsułka twarda zawiera 4,5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy. Każda kapsułka twarda zawiera 6 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Twarde, żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych żółtych części (wieczka i korpusu) z proszkiem o barwie zbliżonej do białej.

Twarde, żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych pomarańczowych części (wieczka i

korpusu) z proszkiem o barwie zbliżonej do białej.    _

Twarde, żelatynowe kapsułki złożone z dwóch nieprzeźroczystych czerwonych części (wieczka i korpusu) z proszkiem o barwie zbliżonej do białej.

Twarde, żelatynowe kapsułki złożone z dwócli nieprzeźroczystych części: czerwonego wieczka i pomarańczowego korpusu, z proszkiem o barwie zbliżonej do białej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia związanego z chorobą Parkinsona. Rozpoznanie należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą można rozpocząć jedynie wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne monitorowanie przyjmowania produktu leczniczego przez pacjenta.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości.

Dawka początkowa

1.5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można ją zwiększyć do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji obecnie stosowanej dawki i można je rozważyć po co najmniej dwutygodniowym okresie leczenia poprzednią dawką.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha lub utrata apetytu), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, występujące podczas leczenia, mogą ustąpić w przypadku pominięcia jednej lub kilku dawek. W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych, dawkę dobową należy czasowo zmniejszyć do poprzedniej, dobrze tolerowanej dawki lub należy przerwać leczenie.

Dawka podtrzymująca

Skuteczna dawka terapeutyczna to 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania terapeutycznego, pacjenci powinni kontynuować leczenie, przyjmując produkt leczniczy w największej, dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Z tego względu należy regularnie poddawać ponownej ocenie działanie terapeutyczne rywastygminy, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi korzystna zmiana w postaci złagodzenia objawów otępienia, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć w przypadku braku cech działania terapeutycznego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie lywasty gminą jest niemożliwa do przewidzenia. Jednak lepsze wyniki leczenia obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i umiarkowanym otępieniem. Podobnie, lepsze działanie obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania terapeutycznego w badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia

Jeżeli przerwano podawanie produktu leczniczego na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Ustalenie optymalnej dawki powinno wówczas odbywać się tak, jak opisano powyżej.

Zaburzenie czynności nerek i wątroby

Ze względu na zwiększenie ekspozycji u pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek oraz łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, należy starannie przestrzegać zaleceń dotyczących dobierania optymalnej dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji (patrz punkt 5.2).

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Dzieci i młodzież

Rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów z

nadwrażliwością na substancję czynną, inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w składzie;

z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na brak badań w tej grupie pacjentów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się ją wraz ze zwiększaniem dawki. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać podawanie produktu leczniczego stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Ustalanie optymalnej dawki: działania niepożądane (np. nadciśnienie tętnicze i omamy u pacjentów z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera oraz nasilenie objawów pozapiramidowych, zwłaszcza drżenia, u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona) były obserwowane krótko po zwiększeniu dawki. Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki. W pozostałych przypadkach przerywano podawanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności i wymioty, mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki. Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet. U pacjentów z chorobą Alzheimera może wystąpić zmniejszenie masy ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, było związane ze zmniejszeniem masy ciała u tych pacjentów. W czasie leczenia rywastygminą należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W przypadku nasilonych wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą musi być dostosowana właściwa dawka, jak jest to zalecane w punkcie 4.2. Niektóre przypadki wystąpienia nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.8). Takie przypadki występowały zwłaszcza po zwiększeniu dawki lub stosowaniu dużych dawek rywastygminy.

Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przcdsionkowy, blok przcdsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygminą może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych schorzeń.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych schorzeń.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią otępienia w chorobie Alzheimera lub w przebiegu choroby Parkinsona, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzenia pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) i dlatego nie zaleca się jej stosowania w tej grupie pacjentów.

Podobnie jak inne leki cholinomimetyczne, rywastygminą może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Nasilenie (w tym spowolnienie ruchowe, dyskinezy, zaburzenia chodu) i zwiększoną częstość występowania lub nasilenie drżenia obserwowano u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach zdarzenia te doprowadziły do przerwania leczenia rywastygminą (np. przerwanie z powodu drżenia 1,7% w grupie rywastygminy w porównaniu do 0% w grupie placebo). Zaleca się kontrolę kliniczną pod kątem tych działań niepożądanych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Rywastygminą, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie, o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania środków znieczulających. Należy rozważyć dostosowanie dawki lub czasowe przerwanie leczenia, jeśli to konieczne.

Ze względu na działanie farmakodynamiczne, rywastygminy nie należy stosować równocześnie z innymi substancjami cholinomimetycznymi; rywastygminą może wpływać na działanie antycholinergicznych produktów leczniczych.

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników, nie zaobserwowano interakcji farmakokinetycznych pomiędzy rywastygminą a digoksyną warfaryną, diazepamem czy fluoksetyną. Podawanie rywastygminy nie wpływa na czas protrombinowy wydłużony przez podawaną warfarynę. W wyniku równoczesnego stosowania rywastygminy i digoksyny, nie obserwowano występowania działań niepożądanych dotyczących przewodnictwa w mięśniu sercowym.

Biorąc pod uwagę metabolizm rywastygminy, nie należy spodziewać się interakcji metabolicznych z innymi produktami leczniczymi, chociaż rywastygminą może hamować metabolizm innych substancji metabolizowanych przy udziale butyrylocholinoesterazy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i

królików nie zaobserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, zaobserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Choroba Alzheimera może powodować stopniowe osłabienie zdolności kierowania pojazdami lub zaburzenie zdolności obsługiwania maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W konsekwencji rywastygmina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W związku z tym, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem, leczonych rywastygminą, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą zaburzenia żołądka i jelit, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych kobiety były bardziej wrażliwe od mężczyzn na wystąpienie działań niepożądanych ze strony żołądka i jelit oraz zmniejszenia masy ciała.

Następujące działania niepożądane, wymienione poniżej, w Tabeli 1, obserwowano u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą.

Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z częstością występowania, na początku najczęściej występujące, według następującej klasyfikacji: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Brak łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Często

Pobudzenie

Często

Splątanie

Niezbyt często

Bezsenność

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy

Często

Bóle głowy

Często

Senność

Często

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenie

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Zaburzenia serca

Rzadko

Dławica piersiowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Bardzo często Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko Bardzo rzadko Częstość nieznana

Nudności

Wymioty

Biegunka

Bóle brzucha i dyspepsja

Wrzody żołądka i dwunastnicy Krwawienie z

przewodu pokarmowego

Zapalenie trzustki

Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często

Zwiększone parametry czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Rzadko

Nadmierne pocenie się Wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często Często

Niezbyt często

Uczucie zmęczenia, astenia Złe samopoczucie Przypadkowy upadek

Badania diagnostyczne

Często

Zmniejszenie masy ciała

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane odnotowane u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, przyjmujących rywastygminę.

Tabela 2

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często Często

Brak łaknienia Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Często

Często

Często

Bezsenność

Lęk

Niepokój

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często Często Często Często Często Często Często

Niezbyt często

Drżenie Zawroty głowy Senność Ból głowy

Nasilenie choroby Parkinsona Spowolnienie ruchowe Dyskineza Dystonia

Zaburzenia serca

Często

Niezbyt często Niezbyt często

Bradykardia

Migotanie przedsionków Blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Bardzo często Często Często Często

Nudności

Wymioty

Biegunka

Ból brzucha i niestrawność Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia skory i tkanki podskórnej

Często

Zwiększona potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Często

Męczliwość i astenia Zaburzenia chodu

Tabela 3 zawiera wykaz wartości procentowych i liczbę pacjentów uczestniczących w 24-tygodniowym badaniu klinicznym prowadzonym z zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, które mogą oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Rywastygmina n (%)

Placebo n (%)

Wszyscy badani pacjenci

362 (100)

179 (100)

Wszyscy pacjenci ze zdarzeniami niepożądanymi

99 (27,3)

28(15,6)

Drżenie

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11(6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12 (3,3)

2(1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5(1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9(2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Zaburzenia chodu

5 (1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2(1,1)

Sztywność mięśniowo-kostna

3 (0,8)

0

Dreszcze

1 (0,3)

0

Zaburzenia motoryczne

1 (0.3)_

0

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków, nie obserwowano żadnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem produktu leczniczego i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na częstość rytmu serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku produkt leczniczy został przyjęty w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 1 godziny oraz trwające około dziewięciu godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, zaleca się w przypadkach bezobjawowego przedawkowania przerwę w przyjmowaniu rywastygminy trwającą 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi

klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory cholinoesterazy, kod ATC: N06DA03.

Rywastygmina jest inhibitorem acetylo- i butyrylocholinoesterazy z grupy karbaminianów; uważa się, że usprawnia ona cholinergiczne przekaźnictwo nerwowe, przez spowalnianie procesu rozkładu acetylocholiny, uwalnianej przez czynnościowo sprawne neurony cholinergiczne. Tak więc rywastygmina może mieć korzystny wpływ na objawy ubytkowe, dotyczące procesów poznawczych u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona, związane z przekaźnictwem cholinergicznym.

Rywastygmina wywiera działanie hamujące w stosunku do cholinoesteraz, tworząc z nimi kompleks za pomocą wiązania kowalencyjnego, co powoduje ich czasową inaktywację. U zdrowych młodych mężczyzn, produkt leczniczy podany doustnie w dawce 3 mg, powoduje zmniejszenie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) w płynie mózgowo-rdzeniowym o około 40% w ciągu pierwszej 1.5 godziny po podaniu. Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego. U pacjentów z chorobą Alzheimera, hamowanie przez rywastygminę aktywności acetylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym było zależne od dawki, w zakresie dawek do 6 mg dwa razy na dobę. Hamowanie aktywności butyrylocholinoesterazy w płynie mózgowo-rdzeniowym u 14 pacjentów z chorobą Alzheimera, leczonych rywastygminą, było podobne do hamowania aktywności AChE.

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskieso

Skuteczność działania rywastygminy wykazano, stosując trzy niezależne, specyficzne kryteria, za pomocą których oceniano wyniki, w regularnych odstępach czasu, w trakcie 6-miesięcznego leczenia. Były one następujące: skala ADAS-Cog (ang. Alzheimer’s Disease Assessment Scale) - ocena zdolności poznawczych, skala CIBIC-Plus (ang. Clinician Interview Based Impression of Change) -ogólna ocena zdolności pacjenta do pojmowania, dokonana przez lekarza, uwzględniająca udział opiekuna, oraz skala PDS (ang. Progressive Deterioration Scale) - dokonana przez opiekuna ocena sprawności pacjenta w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, jedzenie, ubieranie się, udział w czynnościach domowych, np. w robieniu zakupów, orientowanie się w terenie, a także udział w czynnościach związanych z finansami, itp.

U analizowanych pacjentów wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination) mieścił się w przedziale 10-24.

Wyniki pacjentów odpowiadających na leczenie, zebrane w dwóch (na trzy) wieloośrodkowych, 26-tygodniowych badaniach klinicznych z zastosowaniem zmiennych dawek, u pacjentów z łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią otępienia typu alzheimerowskiego, przedstawiono w Tabeli 4, poniżej. Istotną klinicznie poprawę stanu pacjenta, zdefiniowano aprori jako: poprawę stanu klinicznego o przynajmniej 4 punkty wg skali ADAS-Cog, poprawę w skali CIBIC-Plus lub poprawę przynajmniej o 10% stanu klinicznego w skali PDS.

Dodatkowo, retrospektywnie zdefiniowana reakcja na leczenie jest zamieszczona w tej samej tabeli. W przypadku wtórnej definicji reakcji na leczenie wymagana była poprawa stanu klinicznego o 4 punkty lub większa w skali ADAS-Cog, brak pogorszenia stanu klinicznego w skali CIBIC-Plus i brak pogorszenia stanu klinicznego w skali PDS. Średnia dawka dobowa, potrzebna do uzyskania odpowiedzi klinicznej według tej definicji dla pacjentów otrzymujących dawkę 6-12 mg wynosiła 9.3 mg. Należy zaznaczyć, że skale stosowane w tym wskazaniu są różne i nie można bezpośrednio porównać wyników uzyskanych po zastosowaniu różnych produktów leczniczych.

Tabela 4

Pacjenci, u których zaobserwowano klinicznie istotną poprawę (%)

Populacja „według zamierzonego leczenia”

Populacja „przeniesienia ostatniej obserwacji na następne wizyty”

Kryterium oceny

Rywastygmina Placebo

Rywastygmina Placebo N=444

odpowiedzi

6-12 mg N=473

N=472

6-12 mg N=379

ADAS-Cog: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty

2i***

12

25***

12

CIBIC-Plus: poprawa stanu klinicznego

29***

18

32***

19

PDS: poprawa stanu klinicznego o co najmniej 10%

26***

17

30***

18

Poprawa stanu klinicznego o co najmniej 4 punkty w skali ADAS-Cog, przy braku pogorszenia w skali CIBIC-Plus i PDS

10*

6

12**

6

*p<0,05, **<0,01, ***p<0,001

Badania kliniczne u pacjentów z otępieniem związanym z choroba Parkinsona

W 24-tygodniowym, wieloośrodkowym, badaniu głównym z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo oraz w jego otwartej fazie przedłużonej, trwającej 24 tygodnie wykazano skuteczność rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Pacjenci uczestniczący w tym badaniu uzyskali wynik badania MMSE (ang. Mini-Mental State Examination) w przedziale 10-24. Skuteczność rywastygminy oceniano za pomocą dwóch niezależnych skal, a oceny dokonywano w regularnych odstępach w sześciomiesięcznym okresie leczenia. Wyniki przedstawiono w Tabeli 5 poniżej: skala ADAS-Cog, służąca do oceny zdolności poznawczych oraz skala oceny całościowej ADCS-CGIC (ang. Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change).

Tabela 5

Otępienie związane z chorobą

ADAS-Cog

ADAS-Cog

ADCS-CGIC

ADCS-

Parkinsona

Rywastygmina

Placebo

Rywastygmina

CGIC

Placebo

Populacja ITT + RDO

(n=329)

(n= 161)

(n=329)

(n=165)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

23,8 ± 1 0.2

24,3 ± 10,5

nd

nd

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

2,1 ± 8.2

-0,7 ± 7,5

3,8 ± 1,4

4,3 ± 1,5

Skorygowana różnica między grupami

nd


2,88

<0,0011


Wartość p w porównaniu z placebo

Populacja ITT-LOCF

(n=287)

(n=154)

(n=289)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

24,0 ±10.3

24,5 ± 10,6

nd

Średnia zmiana po 24 tygodniach ±SD

2,5 ± 8.4

-0,8 ± 7,5

3,7 ± 1,4

Skorygowania różnica między grupami


Wartość p w porównaniu z placebo


3,541

<0,0011


0,0072

(n=158)

nd

4,3 ± 1,5 nd

<0,0012


ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartością początkową ADAS-Cog jako wspólzmienną. Dodatnia zmiana oznacza poprawę.

2 Dane średnie przedstawiono dla przejrzystości tekstu, analizę kategorialną przeprowadzono za pomocą testu van Elterena. Znaczenie skrótów: ITT - populacja „według zamierzonego leczenia” (ang. Intent-To-Treat); RDO - pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane (ang. Retrieved Drop Outs); LOCF - populacja „przeniesienia ostatniej obserwacji na następne wizyty” (ang. Last Observation Carried Forward), nd - brak danych.

Mimo iż skuteczność leczenia obserwowano w całej badanej populacji, dane wskazują, że lepsze działanie w porównaniu z placebo uzyskano w podgrupie pacjentów z umiarkowanym otępieniem związanym z chorobą Parkinsona. Podobnie, lepszy wynik leczenia obserwowano u pacjentów z omamami wzrokowymi (patrz Tabela 6).

Tabela 6

Otępienie związane z chorobą Parkinsona

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

ADAS-Cog

Rywastygmina

ADAS-Cog

Placebo

Pacjenci z omamami wzrokowymi

Pacjenci bez omamów wzrokowych

Populacja ITT + RDO

(n=107)

(n=60)

(n=220)

(n= 101)

Średnie wartości wyjściowe ± SD

25,4 ± 9.9

27,4 ± 10,4

23,1 ±10,4

22,5 ± 10,1

Średnia zmiana po 24 tygodniach ± SD

1,0 ± 9,2

-2,1 ±8,3

2,6 ± 7,6

0.1 ± 6,9

Różnica po uwzględnieniu różnic między grupami

4,:

it

2,0

91

Wartość p w porównaniu z placebo


Pacjenci z umiarkowanym otępieniem (MMSE 10-17)


Pacjenci z łagodnym otępieniem _(MMSE 18-24)


Populacja ITT + RDO

Średnie wartości wyjściowe

Średnia zmiana po 24 godzinach ± SD

Skorygowania różnica między grupami


Wartość p w porównaniu z lacebo


(n=87)

32.6    ± 10,4

2.6    ± 9,4


(n=44)

33,7 ± 10,3 -1,8 ±7,2


4,73’

0,002*


(n=237) 20,6 ± 7,9 1,9 ± 7,7


(n=115)

20,7 ± 7,9 -0,2 ± 7,5


2,14


0,010*


ANCOVA z grupą terapii i krajem jako czynnikami oraz wartością początkową ADAS-Cog jako współzmienną. Dodatnia zmiana wskazuje poprawę. Znaczenie skrótów: ITT - populacja „według zamierzonego leczenia” (ang. Intent-To-Treat); RDO - pacjenci, którzy zakończyli badanie przedwcześnie, a co do których uzyskano dalsze dane (ang. Retrieved Drop Outs).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Rywastygmina wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po około 1 godzinie. Na skutek oddziaływania rywastygminy na jej enzym docelowy, zwiększenie biodostępności jest około 1,5 razy większe, niż wynikałoby to ze zwiększenia dawki. Bezwzględna biodostępność po dawce 3 mg wynosi około 36%±13%. Podanie rywastygminy z pokarmem opóźnia wchłanianie leku (tmax) o 90 min, zmniejsza wartość Cmax i zwiększa AUC o około 30%.

Dystrybucja

Rywastygmina wiąże się z białkami w około 40%. Łatwo przenika przez barierę krew-mózg, a pozorna objętość dystrybucji wynosi 1,8-2,7 1/kg.

Metabolizm

Rywastygmina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana (okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 godziny), głównie w reakcji hydrolizy, przy udziale cholinoesterazy, do dekarbamylowanego metabolitu. Powstały w ten sposób metabolit wykazuje in vitro jedynie niewielką aktywność hamującą w stosunku do acetylocholinoesterazy (<10%). Badania in vitro oraz badania na zwierzętach wykazały, że główne izoenzymy cytochromu P450 odgrywają jedynie niewielką rolę w procesie metabolizmu rywastygminy. Całkowity klirens osoczowy rywastygminy wynosił około 130 1/godz. po podaniu dożylnym dawki 0,2 mg i uległ zmniejszeniu do 70 1/godz. po podaniu dożylnym dawki 2,7 mg.

Wydalanie

W moczu nie stwierdzono nie zmienionej rywastygminy. Wydalanie metabolitów z moczem jest główną drogą eliminacji. Po podaniu rywastygminy, znakowanej izotopem 14C, wydalanie z moczem jest szybkie i prawie całkowite (>90%) w ciągu 24 godzin. Z kałem wydala się mniej niż 1% podanej dawki. Nie stwierdzono, aby u pacjentów z chorobą Alzheimera dochodziło do kumulacji rywastygminy lub jej metabolitu dekarbamylowanego.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

W badaniach u zdrowych ochotników, biodostępność rywastygminy była większa u osób w podeszłym wieku niż u osób młodych. Badania wykonane u pacjentów z chorobą Alzheimera, w wieku od 50 do 92 lat, nie wykazały różnic biodostępności związanych z wiekiem.

Stosowanie u pacjentów z zaburzona czynnością wątroby

U osób z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby, w porównaniu do zdrowych ochotników, stężenie Cmax rywastygminy było o około 60% większe, a AUC rywastygminy było ponad dwukrotnie większe.

Stosowanie u pacjentów z zaburzona czynnością nerek

U osób z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, w porównaniu do osób zdrowych, wartości Cmax i AUC rywastygminy były ponad dwukrotnie większe; jednakże, wartości Cmax i AUC nie zmieniały się u osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu wielokrotnym, wykonane na szczurach, myszach i psach wykazały tylko efekty związane z nasilonym działaniem farmakologicznym. Nie zaobserwowano toksyczności dotyczącej konkretnego narządu. W badaniach na zwierzętach, ze względu na wrażliwość zastosowanego modelu, nie uzyskano żadnego marginesu bezpieczeństwa, który można byłoby odnieść do człowieka.

Standardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano 104 razy większą ekspozycję na produkt leczniczy niż maksymalna obserwowana klinicznie. Wyniki testu mikrojąderkowego in vivo były negatywne.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach i myszach, z zastosowaniem maksymalnych dawek tolerowanych, nie wykazano działania rakotwórczego, chociaż ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była mniejsza niż u człowieka. Po uwzględnieniu różnic powierzchni ciała badanych zwierząt i człowieka, ekspozycja na rywastygminę i jej metabolity była w przybliżeniu równa zalecanej u ludzi dawce 12 mg na dobę. Jednakże, u zwierząt uzyskano dawkę ok. sześciokrotnie większą, w porównaniu do maksymalnej dawki u ludzi.

U zwierząt rywastygmina przenika przez łożysko i do mleka. W badaniach, w których rywastygminę podawano doustnie ciężarnym samicom szczurów i królików, nie zaobserwowano działania teratogennego rywastygminy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Granulat:

Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Kapsułka:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Dodatkowa substancja pomocnicza występująca w kapsułce 3 mg, 4,5 mg i 6 mg: Żelaza tlenek czerwony (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczysty blister z folii PYC/PE/PYDC/Aluminium. Każde pudełko zawiera 28, 56 lub 112 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grecja tel.: +30 210 666 4300 fax: +30 210 666 6749 e-mail: info@pharmathen.com

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Kerstipon