+ iMeds.pl

Ketiap 25 mgUlotka Ketiap

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketiap, 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ketiap i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketiap

3.    Jak stosować lek Ketiap

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ketiap

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Ketiap i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Ketiap jest kwetiapina. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Leki te pomagają w chorobach, w których występują objawy takie, jak:

•    widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma, wiara w rzeczy nieistniejące, czy też niezwykłe odczuwanie zbytniej podejrzliwości, lęku, dezorientacji, winy, napięcia lub depresji

•    uczucie silnego podekscytowania, nadmiernej radości, pobudzenia, entuzjazmu, nadaktywności, czy też niska samoocena, w tym wybuchowość i agresywne zachowanie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketiap Kiedy nie stosować leku Ketiap

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku

•    jeśli pacjent przyjmuje jakikolwiek z następujących leków: inhibitory proteazy HIV (stosowane w leczeniu AIDS), azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol), erytromycynę lub klarytromycynę (antybiotyki makrolidowe), lub nefazodon (lek przeciwdepresyjny).

Należy poinformować lekarza jeśli którykolwiek z powyższych przypadków dotyczy pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ketiap nie powinien być stosowany przez pacjentów w podeszłym wieku z demencją (obniżenie sprawności umysłowej). Spowodowane jest to tym, że leki tej grupy co Ketiap mogą zwiększać ryzyko udaru, a w niektórych przypadkach ryzyko śmierci u tych pacjentów.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta lub u osób z rodziny pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba serca, na przykład bardzo szybkie bicie serca, wydłużony odstęp QT w badaniu EKG lub jeśli pacjent przyjmuje leki mogące mieć wpływ na rytm serca;

•    pacjent ma niskie ciśnienie krwi

•    pacjent miał udar, zwłaszcza jeśli pacjent jest w podeszłym wieku

•    pacj ent ma chorą wątrobę

•    u pacjenta kiedykolwiek występowały drgawki

•    pacjent ma cukrzycę lub istnieje ryzyko jej wystąpienia. Jeśli tak, lekarz może zlecić kontrolę stężenia cukru we krwi podczas stosowania leku Ketiap.

•    w przeszłości pacjent miał kiedykolwiek zbyt mało białych krwinek (pod wpływem lub bez wpływu innych leków)

•    u pacjenta lub osób z rodziny pacjenta występowały zakrzepy krwi, gdyż stwierdzono związek między przyjmowaniem leków takich jak kwetiapina, a powstawaniem zakrzepów krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli występuje:

•    wysoka temperatura (gorączka), sztywność mięśni, uczucie dezorientacji

•    niekontrolowane ruchy, szczególnie twarzy i języka

•    zawroty głowy lub uczucie nadmiernej senności

•    długotrwały i bolesny wzwód (priapizm).

Stany te mogą być spowodowane tym rodzajem leku.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Podczas depresji mogą niekiedy pojawiać się myśli o okaleczeniu się lub samobójstwie. Myśli te mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki zaczynają działać po pewnym czasie, zwykle po 2 tygodniach, czasem nawet później. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe u młodych osób dorosłych. Informacje uzyskane w badaniach klinicznych wykazują zwiększone ryzyko występowania myśli i (lub) zachowań samobójczych u młodych osób dorosłych, w wieku poniżej 25 lat, z depresją.

W razie wystąpienia myśli dotyczących samookaleczenia lub samobójstwa należy skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie przez pacjenta kogoś z rodziny lub bliskiego przyjaciela o depresji i poproszenie o przeczytanie niniejszej ulotki. Można poprosić tę osobę, aby powiedziała pacjentowi, gdy zauważy u niego nasilenie depresji lub niepokojące zmiany w zachowaniu.

U pacjentów leczonych kwetiapiną zaobserwowano zwiększenie masy ciała. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Dodatkowe informacje o tym, kiedy należy skontaktować się z lekarzem znajdują się w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”.

Inne leki i Ketiap

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przeciwwskazane jest stosowanie leku Ketiap z następującymi lekami:

•    inhibitory proteazy HIV (stosowane w leczeniu AIDS)

•    azolowe leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol)

•    erytromycyna lub klarytromycyna (antybiotyki)

•    nefazodon (lek przeciwdepresyjny)

Należy poinformować lekarza o stosowaniu:

•    karbamazepiny lub fenytoiny (leki przeciwpadaczkowe)

•    tiorydazyny (lek przeciwpsychotyczny)

•    leków o działaniu ośrodkowym (np. leki nasenne, uspokajające czy przeciwlękowe)

•    leków wydłużających odcinek QTc w elektrokardiogramie (np. niektóre leki przeciwarytmiczne jak sotalol czy amiodaron).

Ketiap z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Ketiap można przyjmować niezależnie od posiłków.

•    Należy zachować ostrożność w związku z piciem alkoholu, gdyż Ketiap w połączeniu z alkoholem może spowodować senność.

•    Podczas leczenia nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może on zaburzać działanie leku Ketiap. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Ketiap. Nie należy stosować leku Ketiap w czasie ciąży, chyba, że zostało to uzgodnione z lekarzem.

U noworodków matek, które stosowały kwetiapinę w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania i trudności z karmieniem. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek może spowodować uczucie senności. Uczucie to może ustąpić podczas dalszego stosowania leku. Dlatego zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji na lek przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

Ketiap zawiera laktozę

Lek zawiera cukier mleczny (laktozę). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Ketiap

Ketiap należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zdecyduje o wielkości dawki początkowej i ilości tabletek przyjmowanych w ciągu doby. Będzie to zależeć od choroby i potrzeb pacjenta, zwykle zakres dawek wynosi od 300 mg do 800 mg na dobę.

Lekarz może rozpocząć leczenie od niskiej dawki (50 mg) i zwiększać ją powoli jeśli:

-    pacjent jest w podeszłym wieku

-    występują choroby wątroby.

Sposób stosowania

Tabletki powlekane należy przyjmować w całości, popijając wodą. Tabletki 300 mg można podzielić na połowy.

Lek należy przyjmować dwa razy na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to:

Dorośli

W leczeniu schizofrenii: całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi:

Dzień 1 .....

Ul

0

1

Dzień 2....

O

o

3

Dzień 3 ....

.... 200 mg

Dzień 4.....

... 300 mg

Począwszy od dnia 4. lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, do osiągnięcia zwykle skutecznej dawki w zakresie od 300 do 450 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta lekarz może skorygować dawkę w zakresie od 150 do 750 mg na dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych związanych z chorobą dwubiegunową: całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi:

Dzień 1 ...

i

o

o

Dzień 2.

... 200 mg

Dzień 3 ...

... 300 mg

Dzień 4.....

.... 400 mg

Dalsze dawki, aż do osiągnięcia 800 mg na dobę w dniu 6., lekarz może stopniowo zwiększać o najwyżej 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta lekarz może skorygować dawkę w zakresie od 200 do 800 mg na dobę. Zazwyczaj skuteczna dawka mieści się w zakresie od 400 mg do 800 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności kwetiapiny u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketiap

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Ketiap, należy natychmiast się zgłosić do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie ma żadnych dolegliwości czy objawów zatrucia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Niektóre spośród objawów przedawkowania to: senność i uspokojenie, przyspieszone bicie serca oraz zmniejszenie ciśnienia krwi.

Pominięcie zastosowania leku Ketiap

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ketiap

Nie należy przerywać przyjmowania leku Ketiap bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

Po nagłym odstawieniu leku Ketiap mogą wystąpić objawy odstawienne obejmujące nudności, wymioty, bezsenność czy zaburzenia ruchowe. W przypadku planowanego zakończenia przepisanego cyklu leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Ketiap może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

• zawroty głowy, bóle głowy, suchość w jamie ustnej

•    uczucie senności (może ustąpić podczas dalszego przyjmowania leku)

•    podwyższone wartości tłuszczów zwanych triglicerydami i cholesterolu całkowitego (szczególnie LDL-cholesterolu) we krwi, obniżone wartości HDL-cholesterolu

•    objawy z odstawienia (objawy występujące po odstawieniu kwetiapiny) w tym bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Objawy te zwykle ustępują po tygodniu po przyjęciu ostatniej dawki.

•    zwiększenie masy ciała, szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia.

Częste (występujące u 1 do 10 osób na 100)

•    przyspieszone bicie serca, kołatanie serca

•    zatkany nos

•    zaparcia, niestrawność

•    osłabienie, omdlenie

•    zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi. Może wystąpić po zakończeniu leczenia. Ma charakter przejściowy i nie ciężki.

•    zwiększenie liczby pewnych komórek krwi zwanych granulocytami kwasochłonnymi

•    obrzęk rąk i nóg

•    zmniejszenie ciśnienia krwi związane ze zmianą pozycji ciała. Może spowodować zawroty głowy i omdlenie.

•    zwiększone stężenie glukozy we krwi

•    niewyraźne widzenie

•    nieprawidłowe ruchy mięśni. Mogą one obejmować trudności w rozpoczęciu poruszania, drżenie, uczucie niepokoju lub bezbolesną sztywność mięśni.

•    przejściowe zwiększenie we krwi aktywności niektórych enzymów wątrobowych, zwanych AlAT i AspAT

•    zmniejszenie liczby pewnych komórek krwi zwanych granulocytami obojętnochłonnymi

•    zwiększenie ilości hormonu zwanego prolaktyną we krwi. W rzadkich przypadkach może to prowadzić do następujących stanów:

•    - obrzęku piersi i nieoczekiwanego wytwarzania mleka u kobiet i mężczyzn

•    - braku miesiączki lub nieregularnych cyklów miesiączkowych u kobiet

•    nieprawidłowe lub koszmarne sny

•    zwiększenie apetytu, uczucie rozdrażnienia.

•    trudności językowe i trudności z mówieniem

•    spłycenie oddechu

•    wymioty (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku)

•    gorączka.

Niezbyt częste (występujące u 1 do 10 osób na 1000)

•    zwiększenie liczby pewnych komórek krwi zwanych trombocytami lub płytkami krwi

•    napady padaczkowe lub drgawki

•    reakcje nadwrażliwości na lek, w tym wystąpienie guzków, obrzęku skóry i obrzęku w jamie ustnej

•    przejściowe zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego zwanego gamma-GT we krwi

•    niskie stężenie sodu we krwi

•    niezwykłe odczucia w nogach (zwane również zespołem niespokojnych nóg)

•    niekontrolowane ruchy, szczególnie twarzy i języka

•    trudności w przełykaniu

•    zaburzenia seksualne.

Rzadkie (występujące u 1 do 10 osób na 10 000)

•    gorączka, długo utrzymujący się ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej, szybszy oddech, nadmierne pocenie, sztywność mięśni, uczucie nadmiernej senności lub omdlenie

•    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)

•    przedłużona i bolesna erekcja (priapizm)

•    zwiększenie aktywności enzymu zwanego fosfokinazą kreatyniny we krwi

•    zapalenie wątroby

•    obrzęk piersi i nieoczekiwane wydzielanie mleka (mlekotok).

•    zaburzenia miesiączkowania

•    chodzenie, mówienie lub jedzenie podczas snu

•    obniżona temperatura ciała (hipotermia)

•    zakrzepy żylne, szczególnie w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się w naczyniach aż do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób)

•    pogorszenie istniejącej cukrzycy

•    ciężka wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze

•    ciężka reakcja alergiczna (zwana reakcją anafilaktyczną), która może spowodować trudności w oddychaniu lub wstrząs

•    nagły obrzęk skóry, szczególnie wokół oczu, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

•    niewłaściwe wydzielanie hormonu, który odpowiada za zachowanie wody w organizmie poprzez redukcję wydalania wody z moczem

•    szybki rozpad mięśni szkieletowych ze względu na uszkodzenie tkanki mięśniowej (rabdomioliza).

Występowały także:

•    niewielkie zmniejszenie we krwi stężenia specyficznych hormonów wytwarzanych przez tarczycę

•    zatrzymanie akcji serca, specyficzne zaburzenia czynności serca, które mogą być poważne i w ciężkich przypadkach prowadzić do śmierci.

Te działania niepożądane występowały w całej grupie leków przeciwpsychotycznych, a nie szczególnie w przypadku kwetiapiny.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak u dorosłych.

Wyłącznie u dzieci i młodzieży zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczy ponad 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie ciśnienia krwi.

U dzieci i młodzieży zaobserwowano częstsze występowanie następujących objawów:

Bardzo często (dotyczy ponad 1 na 10 pacjentów):

•    zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, co może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

-    obrzęku piersi i mlekotoku u chłopców i dziewcząt

-    braku krwawienia miesiączkowego lub nieregularnych krwawień u dziewcząt

•    wzmożony apetyt

•    nieprawidłowe skurcze mięśniowe, w tym trudności z rozpoczęciem ruchu mięśni, drżenie, uczucie niepokoju lub sztywności mięśni bez bólu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ketiap

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zapis na blistrze po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „LOT” oznacza numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ketiap

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka zawiera odpowiednio 25 mg, 100 mg, 150 mg,

200 mg lub 300 mg kwetiapiny w postaci fumaranu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka:

Ketiap 25 mg

Opadry II Pink 33G34413, w której skład wchodzą: hypromeloza 6 cP (2910) (E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Ketiap 100 mg

Opadry II Yellow 33G32578, w której skład wchodzą: hypromeloza 6 cP (2910) (E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E172).

Ketiap 150 mg

Opadry II Yellow 33G32605, w której skład wchodzą: hypromeloza 6 cP (2910) (E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E172).

Ketiap 200 mg i 300 mg

Opadry II White 33G28523, w której skład wchodzą: hypromeloza 6 cP (2910) (E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna.

Jak wygląda Ketiap i co zawiera opakowanie

Ketiap 25 mg: tabletki powlekane barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Ketiap 100 mg: tabletki powlekane barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Ketiap 150 mg: tabletki powlekane barwy kremowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Ketiap 200 mg: tabletki powlekane, białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Ketiap 300 mg: tabletki powlekane, białe, podłużne, z kreską dzielącą po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Ketiap 25 mg: opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych.

Ketiap 100 mg, 150 mg, 200 mg i 300 mg: opakowanie zawiera 60 lub 90 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10.10.2012 r.

Ulotka dla pacjenta zgodna z Decyzją RMS z dn. 10.10.2012 r.

8

Ketiap

Charakterystyka Ketiap

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ketiap, 25 mg, tabletki powlekane Ketiap, 100 mg, tabletki powlekane Ketiap, 150 mg, tabletki powlekane Ketiap, 200 mg, tabletki powlekane Ketiap, 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg lub 300 mg kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci fumaranu.

Ketiap, 25 mg: Ketiap, 100 mg Ketiap, 150 mg Ketiap, 200 mg Ketiap, 300 mg


Każda tabletka powlekana zawiera 0,315 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana zawiera 1,26 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana zawiera 1,89 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana zawiera 2,52 mg laktozy jednowodnej. Każda tabletka powlekana zawiera 3,78 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Ketiap, 25 mg: Ketiap, 100 mg Ketiap, 150 mg Ketiap, 200 mg Ketiap, 300 mg


Tabletki powlekane barwy różowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki powlekane barwy żółtej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki powlekane barwy kremowej, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki powlekane, białe, okrągłe, obustronnie wypukłe.

Tabletki powlekane, białe, podłużne, z kreską dzielącą po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie schizofrenii.

Leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej. Kwetiapina nie zapobiegała nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Istnieją różne schematy dawkowania w przypadku każdego wskazania. Pacjent musi uzyskać jasne informacje dotyczące właściwego dawkowania w leczeniu jego choroby.

Ketiap należy podawać dwa razy na dobę, z posiłkiem lub bez posiłku.

W leczeniu schizofrenii: całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi:

Dzień 1.    50 mg

Dzień 2.    100 mg

Dzień 3.    200 mg

Dzień 4.    300 mg

Począwszy od dnia 4, dawkę należy stopniowo zwiększać do zwykłego skutecznego zakresu dawek od 300 do 450 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta dawkę można skorygować w zakresie od 150 do 750 mg na dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej: w monoterapii lub leczeniu skojarzonym z lekami stabilizującymi nastrój, całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia

wynosi:

Dzień 1.

100 mg

Dzień 2.

200 mg

Dzień 3.

300 mg

Dzień 4.

400 mg

Dalsze dawki aż do 800 mg na dobę w dniu 6 powinny być zwiększane o nie więcej niż 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta dawkę można skorygować w zakresie od 200 do 800 mg na dobę. Zwykła skuteczna dawka mieści się w zakresie od 400 mg do 800 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych, należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza w początkowym okresie dawkowania.

Może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawki i podawanie mniejszej dawki dobowej w porównaniu do dawek stosowanych u młodszych pacjentów zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta. Średni klirens kwetiapiny u pacjentów w podeszłym wieku był zmniejszony o 30% do 50% w porównaniu do wartości u młodszych pacjentów.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów powyżej 65 lat z epizodami depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Dzieci i młodzież

Nie jest wskazane stosowanie kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej. Dostępne obecnie dane z badań klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem kwetiapiny przytoczono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Dlatego kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie w początkowym okresie podawania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę. Dawkę można zwiększać codziennie o 25 mg do 50 mg aż do osiągnięcia dawki skutecznej, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów układu cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteaz stosowane w leczeniu HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ istnieje kilka różnych wskazań do stosowania kwetiapiny, konieczne jest rozważenie jej parametrów bezpieczeństwa w odniesieniu do danego rozpoznania i podawanej dawki.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Nie zaleca się stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak badań potwierdzających stosowanie kwetiapiny w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne wykazały ponadto, że wśród działań niepożądanych zdefiniowanych u dorosłych pacjentów (patrz punkt 4.8), niektóre występują z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (wzrost apetytu zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy i objawy pozapiramidowe) oraz jedno działanie niepożądane, które nie zostało odnotowane wcześniej u pacjentów dorosłych (wzrost ciśnienia tętniczego krwi). Odnotowano także zmiany w badaniach czynności tarczycy u dzieci i młodzieży.

Ponadto, nie prowadzono badań powyżej 26 tygodni, dotyczących długookresowego wpływu leczenia na wzrost i rozwój. Brak danych dotyczących wpływu długookresowego przyjmowania kwetiapiny na rozwój poznawczy i behawioralny pacjenta.

Kontrolowane placebo badania kliniczne z udziałem dzieci i młodzieży wykazały w leczeniu schizofrenii i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej wzrost incydentów objawów pozapiramidowych (ang. extrapyramidal symptoms EPS) podczas przyjmowania kwetiapiny w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo, (patrz punkt 4.8).

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji. Poprawa może nie wystąpić przez kilka pierwszych lub więcej tygodni leczenia i w związku z tym pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia poprawy. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw zwiększa się we wczesnej fazie poprawy klinicznej.

Dodatkowo, lekarz powinien ocenić możliwe ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z samobójstwem po nagłym odstawieniu kwetiapiny z uwagi na znane czynniki ryzyka dla leczonych chorób. Również inne zaburzenia psychiczne, w leczeniu których stosuje się kwetiapinę, mogą się wiązać ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich zdarzeń. Co więcej, z tymi zaburzeniami mogą współistnieć epizody dużej depresji. Dlatego należy przestrzegać tych samych środków ostrożności w leczeniu pacjentów z epizodami dużej depresji i pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Wiadomo, że pacjenci ze zdarzeniami związanymi z próbami samobójczymi w wywiadzie lub ze znacznym natężeniem myśli samobójczych przed rozpoczęciem leczenia są narażeni na zwiększone ryzyko myśli lub prób samobójczych, w związku z czym powinni być dokładnie obserwowani w trakcie leczenia. W metaanalizie kontrolowanych placebo badań klinicznych dotyczących stosowania leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z chorobami psychicznymi wykazano zwiększenie ryzyka zachowań samobójczych podczas stosowania tych leków w porównaniu z placebo u pacjentów w wieku poniżej 25 lat.

Farmakoterapii powinna towarzyszyć ścisła obserwacja pacjentów, zwłaszcza tych z grupy wysokiego ryzyka, szczególnie na początku leczenia i po zmianach dawkowania. Pacjentów (i ich opiekunów) należy poinformować o konieczności zwracania uwagi na wszelkie objawy pogorszenia klinicznego oraz na zachowania lub myśli samobójcze i nietypowe zmiany zachowania oraz o konieczności natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia tych objawów.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych prowadzonych w krótszym okresie obejmujących pacjentów z dużą depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej obserwowano zwiększone ryzyko zdarzeń związanych z próbami samobójczymi u młodych dorosłych pacjentów (w wieku poniżej 25 lat), którzy byli leczeni kwetiapiną, w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (odpowiednio 3,0% wobec 0%).

Senność i zawroty głowy

Stosowanie kwetiapiny jest związane z występowaniem senności i podobnych objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych u pacjentów z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech dni leczenia i miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt przez okres minimum 2 tygodni od pojawienia się senności lub do czasu poprawy objawów; konieczne może być rozważenie przerwania leczenia.

Leczenie kwetiapiną wiązało się z hipotonią ortostatyczną i spowodowanymi przez nią zawrotami głowy (patrz punkt 4.8), które - podobnie jak senność - pojawiały się zazwyczaj w początkowym okresie stopniowego zwiększania dawkowania. Może to zwiększać częstość występowania urazów (upadków), zwłaszcza w populacji osób w podeszłym wieku. W związku z tym pacjentom należy zalecić, aby zachowywali ostrożność do czasu, aż zaznajomią się z potencjalnymi skutkami stosowania leku.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu, a także w przypadku innych stanów predysponujących do niskiego ciśnienia tętniczego. Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki, dlatego należy rozważyć podawanie mniejszej dawki lub wolniejsze zwiększanie dawki.

Należy rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki u pacjentów ze stwierdzonymi wcześniej chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Napady drgawkowe

W badaniach klinicznych nie wykazano różnicy w częstości występowania napadów drgawkowych u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Nie są dostępne dane na temat częstości występowania napadów drgawkowych u pacjentów z zaburzeniem drgawkowym w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z napadami drgawkowymi w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u dorosłych, stosowanie kwetiapiny było związane ze zwiększoną częstością objawów pozapiramidowych (ang. Extrapyramidal Syndrome EPS) w porównaniu do placebo u pacjentów leczonych z powodu depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkt 4.8).

Stosowanie kwetiapiny wiązano z rozwojem akatyzji, objawu polegającego na subiektywnie nieprzyjemnym lub niepokojącym uczuciu niepokoju ruchowego i potrzeby poruszania się, którym często towarzyszy niezdolność do siedzenia lub stania nieruchomo. Największe prawdopodobieństwo jej wystąpienia istnieje w trakcie pierwszych kilku tygodni leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, mogą się one nasilać po zwiększeniu dawki.

Dyskinezy późne

W razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych dyskinez późnych należy rozważyć zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia kwetiapiną. Objawy dyskinezy późnej mogą się nasilić lub pojawić po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi, w tym również kwetiapiną, związane jest występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie kwetiapiną i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

Niezbyt często w badaniach klinicznych obserwowano występowanie ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <0,5 * 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii wystąpiła kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia kwetiapiną. Brak dowodów na zależność od dawki. Z doświadczenia po wprowadzeniu leku do obrotu, po wystąpieniu leukopenii i (lub) neutropenii następowało przerwanie leczenia kwetiapiną. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka są mała liczba leukocytów przed rozpoczęciem leczenia oraz wywołana przez leki neutropenia w wywiadzie. Należy przerwać leczenie kwetiapiną, jeśli liczba neutrofili wynosi <1,0 * 109/l. Należy obserwować pacjenta w celu wykrycia wczesnych objawów infekcji i kontrolować ilość neutrofili (aż ich liczba zwiększy się ponad 1,5 * 109/l) (patrz punkt 4.8).

Interakcje

Patrz także punkt 4.5

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z silnymi induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, znacząco zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe, leczenie kwetiapiną można rozpocząć tylko wtedy, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające z leczenia kwetiapiną przewyższają ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekiem indukującym enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby zmiany leku indukującego enzymy wątrobowe dokonywać stopniowo i jeśli jest to konieczne zastąpić go lekiem nie wpływającym na enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu).

Masa ciała

Donoszono o przypadkach wzrostu masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną. Należy obserwować pacjentów pod kątem tego działania niepożądanego i w razie potrzeby podjąć odpowiednie postępowanie zgodnie ze stosowanymi wytycznymi leczenia przeciwpsychotycznego (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Opisywano rzadkie przypadki hiperglikemii i(lub) rozwoju lub zaostrzenia cukrzycy podczas leczenia kwetiapiną, czemu sporadycznie towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka; w kilku przypadkach doszło do zgonu (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach opisywano uprzedni wzrost masy ciała, co może być czynnikiem predysponującym. Zaleca się właściwą obserwację kliniczną, zgodnie ze stosowanymi wytycznymi leczenia przeciwpsychotycznego. Pacjentów leczonych jakimkolwiek lekiem przeciwpsychotycznym, w tym kwetiapiną, należy obserwować pod kątem objawów podmiotowych i przedmiotowych hiperglikemii (takich jak polidypsja, wielomocz, polifagia i osłabienie), a chorych na cukrzycę lub osób z czynnikami ryzyka wystąpienia tej choroby należy poddawać regularnym badaniom kontrolnym pod kątem pogorszenia wyrównania glikemii. Konieczne jest regularne kontrolowanie masy ciała pacjenta.

Lipidy

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z kwetiapiną obserwowano zwiększenie stężenia triglicerydów, cholesterolu LDL, cholesterolu całkowitego oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL (patrz punkt 4.8). W razie zwiększenia stężenia lipidów należy postępować zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną.

Ryzyko metaboliczne

Ze względu na obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, glikemii (patrz: hiperglikemia) i stężenia lipidów u pacjentów (w tym tych z prawidłowymi wartościami wyjściowymi) może dojść do pogorszenia parametrów ryzyka metabolicznego; należy wówczas podjąć postępowanie zgodne z praktyką kliniczną (patrz również punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

Dane z badań klinicznych i ze stosowania kwetiapiny zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie potwierdziły związku kwetiapiny z przetrwałym wydłużeniem odstępu QT. Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano wydłużenie odstępu QT podczas stosowania kwetiapiny w dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.8) i po jej przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Podobnie jednak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT lub lekami neuroleptycznymi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia serca, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Ostre objawy odstawienne

Po nagłym zaprzestaniu podawania leków przeciwpsychotycznych opisywano ostre objawy odstawienne, w tym bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i rozdrażnienie. Dlatego zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych

Kwetiapina nie jest zatwierdzona do leczenia pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych.

W randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, u pacjentów z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej po zastosowaniu niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych obserwowano 3-krotne zwiększenie ryzyka powikłań dotyczących układu naczyniowego mózgu. Mechanizm takiego działania nie jest znany. Nie można wykluczyć ryzyka dla innych leków przeciwpsychotycznych i w innych grupach pacjentów. Należy zachować ostrożność podczas stosowania kwetiapiny u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru.

Meta-analiza atypowych leków przeciwpsychotycznych wykazała, że u pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej występuje większe ryzyko zgonu w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Jednak w dwóch 10-tygodniowych badaniach kontrolowanych placebo przeprowadzonych w takiej samej grupie pacjentów (n=710, średnia wieku 83 lata, grupa wiekowa 56-99 lat) śmiertelność w grupie leczonej kwetiapiną wynosiła 5,5% i 3,2% w grupie otrzymującej placebo. Przyczyny śmierci pacjentów były różne, odpowiadały spodziewanym dla tej populacji. Na podstawie tych danych nie można ustalić związku przyczynowego pomiędzy zgonami pacjentów, a stosowaniem kwetiapiny.

Dysfagia

Podczas leczenia kwetiapiną występowały trudności z połykaniem (patrz punkt 4.8). Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zachłystowym zapaleniem płuc.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Opisywano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów otrzymujących leki przeciwpsychotyczne. Ponieważ u leczonych nimi osób często stwierdza się nabyte czynniki ryzyka tej choroby, wszelkie takie czynniki należy zidentyfikować przed leczeniem i w trakcie leczenia kwetiapiną i należy podjąć odpowiednie postępowanie profilaktyczne.

Zapalenie trzustki

Donoszono o przypadkach zapalenia trzustki w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu, jednak nie potwierdzono związku przyczynowego ze stosowaniem leku. Z raportów otrzymywanych po wprowadzeniu leku do obrotu u wielu pacjentów podawano istnienie czynników o stwierdzonym związku z zapaleniem trzustki, takich jak zwiększone stężenie triglicerydów (patrz punkt 4.4 Lipidy), kamica żółciowa i spożycie alkoholu.

Laktoza

Tabletki Ketiap zawierają laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dodatkowe informacje

Dane dotyczące stosowanych jednocześnie kwetiapiny i kwasu walproinowego lub litu w ostrych epizodach manii o umiarkowanym i ciężkim nasileniu są ograniczone, jednak terapia łączna była dobrze tolerowana (patrz punkt 4.8 i 5.1). Z danych wynika, że w 3. tygodniu występuje działanie addycyjne.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Biorąc pod uwagę wpływ kwetiapiny na ośrodkowy układ nerwowy, należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Ketiap jednocześnie z innymi lekami o działaniu ośrodkowym, jak również z alkoholem.

CYP3A4 układu cytochromu P450 jest enzymem głównie odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny przez cytochrom P450. W badaniu interakcji u zdrowych ochotników jednoczesne podawanie kwetiapiny (w dawkach 25 mg) z ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, powodowało zwiększenie wartości AUC kwetiapiny 5 do 8 razy. W związku z tym jednoczesne stosowanie kwetiapiny z inhibitorami CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie jest również zalecane przyjmowanie kwetiapiny razem z sokiem grejpfrutowym.

W badaniu dawek wielokrotnych podawanych pacjentom w celu oceny farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed leczeniem i w trakcie leczenia karbamazepiną (znanym induktorem enzymów wątrobowych), jednoczesne stosowanie karbamazepiny znacznie zwiększyło klirens kwetiapiny. To zwiększenie klirensu zmniejszyło układową ekspozycję na kwetiapinę (ocenianą na podstawie wartości AUC) do średnio 13% ekspozycji, jaka występuje podczas podawania samej kwetiapiny, jakkolwiek u niektórych pacjentów obserwowane było większe działanie. W wyniku tej interakcji może występować zmniejszenie stężeń leku w osoczu, co może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną.

Równoczesne podawanie kwetiapiny z fenytoiną (innym lekiem indukującym enzymy mikrosomalne) powodowało znaczne zwiększanie klirensu kwetiapiny, o około 450%.

Wprowadzenie leczenia kwetiapiną u pacjentów otrzymujących lek indukujący enzymy wątrobowe należy brać pod uwagę jedynie wtedy, kiedy lekarz uzna, że korzyści z zastosowania produktu leczniczego przewyższają ryzyko odstawienia leku indukującego enzymy. Jest ważne, aby jakakolwiek zmiana leku indukującego enzymy była dokonana stopniowo i jeśli nastąpi taki wymóg, zastąpiono go produktem nie indukującym enzymy wątrobowe (np. walproinianem sodu) (patrz również punkt 4.4).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie uległa istotnym zmianom podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych, takich jak imipramina (znany inhibitor CYP2D6) lub fluoksetyna (znany inhibitor

CYP3A4 i CYP2D6).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie uległa istotnym zmianom podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwpsychotycznych takich jak rysperydon lub haloperydol. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i tiorydazyny powodowało zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 70%.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie uległa zmianom podczas jednoczesnego stosowania z cymetydyną.

Farmakokinetyka litu nie uległa zmianom podczas jednoczesnego stosowania z kwetiapiną.

Farmakokinetyka walproinianu sodu i kwetiapiny nie uległa istotnym klinicznie zmianom podczas jednoczesnego stosowania tych leków.

Nie przeprowadzono formalnych badań interakcji z lekami zazwyczaj stosowanymi w leczeniu chorób układu krążenia.

Zalecana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe lub wydłużać odstęp QT.

Istnieją doniesienia o fałszywie dodatnich wynikach testów immunologicznych stosowanych do oznaczania metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u pacjentów przyjmujących kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego testu chromatograficznego.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa ani skuteczności kwetiapiny u kobiet w ciąży. Jak dotąd brak oznak szkodliwości w badaniach na zwierzętach, jednak nie badano możliwego działania na oko płodu. Dlatego kwetiapinę należy podawać w ciąży jedynie wówczas, gdy związane z tym korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Jeśli w czasie ciąży była stosowana kwetiapina, u noworodków obserwowano objawy odstawienne.

U noworodków matek, które stosowały leki przeciwpsychotyczne (w tym kwetiapinę) w trzecim trymestrze ciąży, istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po porodzie, w tym objawy pozapiramidowe i (lub) objawy z odstawienia, które mogą różnić się nasileniem i czasem trwania. Istnieją doniesienia o występowaniu pobudzenia, hipertonii, hipotonii, drżenia, senności, zaburzeń oddechowych lub zaburzenia karmienia. Z tego względu noworodki należy uważnie monitorować.

Opublikowano doniesienia o przenikaniu kwetiapiny do mleka kobiecego; jednak jego stopień nie był spójny. Dlatego też kobietom w okresie laktacji zaleca się unikanie karmienia piersią podczas stosowania kwetiapiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ponieważ kwetiapina wpływa głównie na ośrodkowy układ nerwowy, może ona zakłócać czynności wymagające czujności. Dlatego pacjentom należy doradzić, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali urządzeń mechanicznych, dopóki nie zostanie poznana indywidualna wrażliwość na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi kwetiapiny są: senność, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niewielkie osłabienie, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne i niestrawność.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, ze stosowaniem kwetiapiny były powiązane: zwiększenie masy ciała, omdlenie, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia i obrzęki obwodowe.

Częstość występowania działań niepożądanych związanych z leczeniem kwetiapiną przedstawiono w poniższej tabeli zgodnie z układem zalecanym przez Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS III Working Group; 1995).

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (>l/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<l/10 000).

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:    zmniejszenie stężenia hemoglobiny23

Często: leukopenia27, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych28

Niezbyt często:    małopłytkowość, niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi14

Rzadko:    agranulocytoza29

Częstość nieznana:    neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    nadwrażliwość (w tym alergiczne reakcje skórne)

Bardzo rzadko:    reakcje anafilaktyczne6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często: hiperprolaktynemia16, zmniejszenie całkowitego stężenia T425, zmniejszenie stężenia wolnej T425, zmniejszenie całkowitego stężenia T325, zwiększenie stężenia TSH25 Niezbyt często: zmniejszenie stężenia wolnej T325, niedoczynność tarczycy22 Bardzo rzadko: zespół niewłaściwego wydzielania wazopresyny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zwiększenie stężenia triglicerydów w surowicy1131, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (przede wszystkim cholesterolu LDL)12,31, zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL18,31, wzrost masy ciała9,31

Często: zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia glukozy we krwi do poziomu hiperglikemicznego731 Niezbyt często:    hiponatremia 20 cukrzyca15 6

Rzadko:    zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiczne

Często:    przykre sny i koszmary senne

myśli i zachowania samobójcze21

Radko: somnambulizm i pokrewne reakcje, takie jak mówienie przez sen i zaburzenie odżywiania związane ze snem

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    zawroty głowy417, senność217, bóle głowy

Często:    omdlenia417, objawy pozapiramidowe113, dyzartria

Niezbyt często:    napady padaczkowe1, zespół niespokojnych nóg

Zaburzenia serca

Często:    tachykardia4, kołatania serca24

Niezbyt często:    wydłużenie odstępu QT1,13,19

Zaburzenia oka

Często:    niewyraźne widzenie

Zaburzenia naczyniowe

Często:    niedociśnienie ortostatyczne417

Rzadko:    żylna choroba zakrzepowo-zatorowa1

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    katar, duszność2

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    suchość błony śluzowej    jamy ustnej

Często:    zaparcia, niestrawność,    wymioty26

Niezbyt często:    dysfagia8

Rzadko:    zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg i żółciowych

Często: zwiększenie aktywności transaminaz w surowicy (ALT, AST)3, zwiększenie aktywności gamma-

GT3

Rzadko:    żółtaczka6, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko:    obrzęk naczynioruchowy6, zespół    Stevensa-Johnsona6

Częstość nieznana:    martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko:    rabdomioliza

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    zaburzenia sprawności seksualnej

Rzadko:    priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    objawy odstawienne110

Często:    łagodne osłabienie, obrzęki obwodowe, drażliwość, gorączka

Rzadko:    złośliwy zespół neuroleptyczny1, hipotermia

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej15.

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana:    objawy z odstawienia u noworodka (patrz punkt 4.6).

Obserwowano bezobjawowe zwiększenie (z prawidłowego poziomu do > 3*GGN w jakimkolwiek momencie) aktywności aminotransferaz (ALT, AST) lub gamma-GT w surowicy u niektórych pacjentów przyjmujących kwetiapinę. Zwiększenie to zwykle ustępowało w trakcie dalszego leczenia kwetiapiną.

4


5

6

7

8

9

10


11

12


13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23


Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne blokujące receptory a1-adrenergiczne, kwetiapina może często powodować hipotonię ortostatyczną związaną z zawrotami głowy, tachykardią, a u niektórych pacjentów z omdleniem, szczególnie podczas początkowego okresu stopniowego zwiększania dawki leku (patrz punkt 4.4).

W bardzo rzadkich przypadkach dochodziło do nasilenia objawów stwierdzonej wcześniej cukrzycy. Dane dotyczące częstości tych działań niepożądanych pochodzą z zastosowania klinicznego kwetiapiny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

Stężenie glukozy we krwi na czczo >126 mg/dl (>7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy we krwi nie na czczo >200 mg/dl (>11,1 mmol/1) przynajmniej w jednym badaniu.

Zwiększenie częstości występowania dysfagii po zastosowaniu kwetiapiny w porównaniu z placebo obserwowano tylko w badaniach klinicznych dotyczących epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Na podstawie wzrostu masy ciała o >7% w porównaniu z wartością wyjściową. Występuje przede wszystkim w pierwszych tygodniach leczenia.

Następujące objawy odstawienne obserwowano najczęściej w ostrych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z użyciem kwetiapiny w monoterapii, w których oceniano objawy przerwania leczenia: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość.

Częstość ich występowania zmniejszała się znacząco po tygodniu od zaprzestania leczenia.

Stężenie triglicerydów >200 mg/dl (>2,258 mmol/l) (pacjenci w wieku >18 lat) lub >150 mg/dl (>1,694 mmol/l) (pacjenci w wieku <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu.

Cholesterol >240 mg/dl (>6,2064 mmol/l) (pacjenci w wieku >18 lat) lub >200 mg/dl (>5,172 mmol/l) (pacjenci w wieku <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu. Bardzo często obserwowano wzrost stężenia cholesterolu LDL o >30 mg/dl (X0,769 mmol/l). Średnia zmiana wśród pacjentów, u których obserwowano ten wzrost, wynosiła 41,7 mg/dl (□ 1,07 mmol/l).

Patrz tekst poniżej.

Liczba płytek krwi <100* 109/l on przynajmniej w jednym badaniu

Na podstawie doniesień o zdarzeniach niepożądanych z badań klinicznych dotyczących zwiększenia aktywności fosfokinazy kreatynowej niezwiązanego z występowaniem złośliwego zespołu neuroleptycznego.

Stężenie prolaktyny (pacjenci w wieku >18 lat): >20 mg/l (>869,56 pmol/l) u mężczyzn; >30 mg/l (>1304,34 pmol/l) u kobiet, w dowolnym momencie.

Mogą prowadzić do upadków.

Cholesterol HDL: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mężczyzn; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) u kobiet, w dowolnym momencie.

Częstość występowania u pacjentów z przesunięciem odstępu QTc z <450 ms do >450 ms, ze zwiększeniem o >30 ms. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny średnia zmiana oraz częstość występowania przesunięcia do poziomu istotnego klinicznie są podobne w grupach kwetiapiny i placebo.

Zmiana z >132 mmol/l na <132 mmol/l przynajmniej w jednym badaniu.

Opisywano przypadki myśli i zachowań samobójczych w trakcie leczenia kwetiapiną w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu lub wkrótce po przerwaniu leczenia (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Patrz punkt 5.1

Spadek stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn, <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet przynajmniej w jednym badaniu wystąpił u 11% pacjentów otrzymujących kwetiapinę, co dotyczy wszystkich badań, w tym otwartych faz przedłużenia. U tych pacjentów średni maksymalny spadek stężenia hemoglobiny w dowolnym momencie wynosił -1,50 g/dl.

Te objawy były często zgłaszane przez osoby z częstoskurczem serca, zawrotami głowy, hipotonią ortostatyczną i(lub) podstawową chorobą serca/układu oddechowego.

25    Na podstawie zmian z prawidłowych wartości wyjściowych na wartości o potencjalnym znaczeniu klinicznym w dowolnym momencie po punkcie wyjściowym, we wszystkich badaniach. Zmiany całkowitego stężenia T4, stężenia wolnej T4, całkowitego stężenia T3 i stężenia wolnej T3 definiuje się jako <0,8*DGN (pmol/l) i zmiana stężenia TSH o >5 mlU/l w dowolnym momencie.

26    Na podstawie zwiększonej częstości wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat).

27    Na podstawie zmian z prawidłowych wartości wyjściowych na wartości o potencjalnym znaczeniu klinicznym w dowolnym momencie po punkcie wyjściowym we wszystkich badaniach. Zmiany liczby krwinek białych definiuje się jako <3*109 komórek/l w dowolnym momencie.

28    Na podstawie zmian z prawidłowych wartości wyjściowych na wartości o potencjalnym znaczeniu klinicznym w dowolnym momencie po punkcie wyjściowym we wszystkich badaniach. Zmiany liczby granulocytów kwasochłonnych definiuje się jako >1*109 komórek/l w dowolnym momencie.

29 Zmiana liczby granulocytów oboj ętnochłonnych z >1,5*109/l wyj ściowo na <0,5*109/l w dowolnym momencie w trakcie leczenia.

30    Na podstawie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w postaci zespołu metabolicznego, z wszystkich badań klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny.

31    U niektórych pacjentów w badaniach klinicznych obserwowano pogorszenie więcej niż jednego

z następujących czynników metabolicznych: masa ciała, glikemia i lipidy we krwi (patrz punkt 4.4).

Podczas leczenia lekami neuroleptycznymi obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT, przedsionkowych zaburzeń rytmu, nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji serca, częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes. Uważa się, że są one charakterystyczne dla tej grupy leków.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

U dzieci i młodzieży należy rozważyć występowanie tych samych działań niepożądanych, jak te opisane powyżej w odniesieniu do dorosłych. W poniższej tabeli zestawiono działania niepożądane występujące z większą częstością u dzieci i młodzieży (10-17 lat) niż w populacji dorosłych, lub działania niepożądane, które nie były wcześniej identyfikowane w populacji osób dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10.000, <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10.000).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zwiększenie łaknienia

Badania diagnostyczne

Bardzo często: zwiększenie stężenia prolaktyny4, zwiększenie ciśnienia tętniczego5

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: objawy pozapiramidowe 6

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    drażliwość4

4 Uwaga: Częstość występowania odpowiada obserwowanej u dorosłych, natomiast drażliwość może się wiązać z odmiennymi skutkami klinicznymi u dzieci i młodzieży w porównaniu z dorosłymi.

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono przypadek zgonu po ostrym przedawkowaniu kwetiapiny w dawce 13,6 grama w badaniu klinicznym, jak również, po dopuszczeniu produktu do obrotu, po przyjęciu dawki 6 gramów samej kwetiapiny. Zgłoszono także przypadek przeżycia po przedawkowaniu 30 gramów kwetiapiny. Po dopuszczeniu produktu do obrotu otrzymano zgłoszenia zgonu lub śpiączki po przedawkowaniu samej kwetiapiny.

Dodatkowo po przedawkowaniu kwetiapiny w monoterapii obserwowano następujące zdarzenia: wydłużenie odstępu QT, napady padaczkowe, stan padaczkowy, rabdomioliza, depresja oddechowa, zatrzymanie moczu, splątanie, majaczenie i(lub) pobudzenie.

Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie narażeni są na bardziej nasilone objawy w razie przedawkowania (patrz punkt 4.4 - Choroby układu sercowo-naczyniowego).

Na ogół objawy przedmiotowe i podmiotowe są takie same, jak nasilone znane działania farmakologiczne leku, to jest senność i uspokojenie, tachykardia i niedociśnienie.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Nie istnieje specyficzna odtrutka dla kwetiapiny. W razie ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość zażycia kilku leków. Pacjent powinien być leczony w oddziale intensywnej terapii. Zaleca się uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, aby zapewnić odpowiednie natlenowanie i wentylację. Należy monitorować i podtrzymywać czynność układu sercowo-naczyniowego. Nie badano stosowania środków zmniejszających wchłanianie w razie przedawkowania, jednak gdy podejrzewane jest ciężkie przedawkowanie, może być wskazane płukanie żołądka, najlepiej w ciągu godziny od zażycia leku. Należy również rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadkach przedawkowania kwetiapiny oporne na terapię niedociśnienie należy leczyć właściwymi metodami, takimi jak podanie płynów dożylnych i/lub leków sympatykomimetycznych. Należy unikać adrenaliny i dopaminy, ponieważ stymulacja receptorów beta może spowodować pogorszenie niedociśnienia u pacjenta z blokadą receptorów alfa indukowaną przez kwetiapinę.

Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do powrotu do zdrowia.

Pacjent powinien pozostawać pod dokładną kontrolą lekarską aż do powrotu do zdrowia. 7

kwetiapina mają powinowactwo do receptorów histaminowych i ai-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i serotoninowych 5HTiA. Powinowactwo kwetiapiny do muskarynowych receptorów cholinergicznych lub receptorów benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Działanie farmakodynamiczne

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak test odruchu unikania. Kwetiapina hamuje także działanie agonistów dopaminy, co można zbadać testami behawioralnymi lub elektrofizjologicznymi, i zwiększa stężenia metabolitów dopaminy, co jest neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptorów D2.

Z badań przedklinicznych, w których oceniano ryzyko wywołania objawów pozapiramidowych wynika, że kwetiapina w przeciwieństwie do standardowych leków przeciwpsychotycznych ma właściwości atypowe. Podczas długotrwałego stosowania kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości receptorów D2. Kwetiapina wykazuje jedynie słabe działanie kataleptyczne w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Podczas długookresowego stosowania kwetiapina wybiórczo hamuje przewodnictwo w neuronach układu limbicznego wywołując blokadę depolaryzacyjną szlaku mezolimbicznego, nie wpływając na zawierające dopaminę neurony układu nigrostriatalnego. Ponadto zarówno po ostrym i długotrwałym podawaniu kwetiapina w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp rodzaju Cebus uwrażliwionych na działanie neuroleptyków podawaniem haloperydolu.

Nie wiadomo w jakim stopniu działanie farmakologiczne kwetiapiny zależy od N-dealkilowanego metabolitu.

Skuteczność kliniczna

Wyniki trzech badań klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów ze schizofrenią, z zastosowaniem różnych dawek kwetiapiny, nie wykazały różnicy między kwetiapiną a placebo pod względem częstości wywoływania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych. Badanie kliniczne kontrolowane placebo oceniające zastosowanie stałych dawek kwetiapiny w zakresie od 75 do 750 mg na dobę nie wykazało zwiększenia częstości objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych.

Wyniki czterech kontrolowanych badań klinicznych, w których oceniano dawki kwetiapiny do 800 mg w leczeniu objawów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej, przy czym w dwóch badaniach stosowano kwetiapinę w monoterapii, a w dwóch w terapii skojarzonej z solami litu lub walproinianem sodu, nie wykazały różnic między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych.

W badaniu klinicznym kontrolowanym placebo u pacjentów z psychozą starczą częstość występowania działań niepożądanych ze strony układu naczyniowego mózgu liczona na 100 pacjento-lat nie była większa w grupie pacjentów leczonych kwetiapiną niż w grupie otrzymującej placebo.

W dwóch badaniach klinicznych, w których stosowano kwetiapinę w monoterapii w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych, wykazała ona lepszą skuteczność niż placebo w zmniejszaniu objawów maniakalnych w trzecim i dwunastym tygodniu leczenia. Brak wyników badań długookresowych wskazujących na skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu nawrotom epizodów manii lub depresji. Dane dotyczące stosowania kwetiapiny z kwasem walproinowym lub solami litu w leczeniu ostrych, umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych są ograniczone, jednak takie leczenie skojarzone było dobrze tolerowane przez pacjentów. W trzecim tygodniu stosowania tego typu leczenia występował efekt sumowania się działania leków. Inne badanie kliniczne nie wykazało sumowania działania leków w szóstym tygodniu leczenia.

Uśredniona dawka kwetiapiny w ostatnim tygodniu leczenia u pacjentów dobrze odpowiadających na leczenie wynosiła 600 mg na dobę, a u 85% pacjentów była w zakresie 400 do 800 mg/dobę.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna w leczeniu schizofrenii i manii, gdy jest podawana dwa razy na dobę, chociaż okres półtrwania kwetiapiny wynosi około 7 godzin. Popierają to także dane z badań z użyciem emisyjnej tomografii komputerowej (PET), które wykazały obecność połączeń z receptorami 5HT2 i D2 do 12 godzin po podaniu kwetiapiny. Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa dawek większych niż 800 mg/dobę.

Długookresowa skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu schizofrenii nie została sprawdzona w badaniach klinicznych z zastosowaniem ślepej próby. W badaniach otwartych, u pacjentów ze schizofrenią, kwetiapina była skuteczna w utrzymaniu poprawy klinicznej podczas przedłużonego stosowania u pacjentów, u których uzyskano poprawę kliniczną po rozpoczęciu leczenia, co sugeruje skuteczność leczenia długotrwałego.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili >1,5*109/l, częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <1,5*109/l wynosiła 1,72% u pacjentów otrzymujących kwetiapinę i 0,73% u pacjentów otrzymujących placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, z kontrolą innego leku, u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili >1,5*109/l zmniejszenie tej liczby poniżej 1,5*109/l nastąpiło u 1,72% pacjentów przyjmujących kwetiapinę w porównaniu do 0,73% pacjentów przyjmujących placebo. We wszystkich przeprowadzonych badaniach klinicznych różnego typu (pacjenci z wyjściową liczbą neutrofili >1,5*109/l) zaobserwowano zmniejszenie liczby <0,5*109/l u 0,21% pacjentów przyjmujących kwetiapinę w porównaniu do 0% pacjentów przyjmujących placebo oraz zmniejszenie liczby neutrofili w przedziale >0,5 do <1,0*109/l u 0,75% pacjentów przyjmujących kwetiapinę w porównaniu do 0,11% pacjentów przyjmujących placebo.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

W 3-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo dotyczącym leczenia manii (n=284 pacjentów z USA w wieku od 10 do 17 lat), badano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny. U około 45% pacjentów rozpoznano również ADHD. Przeprowadzono również 6-tygodniowe kontrolowane placebo badanie dotyczące leczenia schizofrenii (n=222 pacjentów w wieku od 13 do 17 lat). Z obu badań wykluczono pacjentów z rozpoznanym brakiem reakcji na kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczynano od dawki 50 mg na dobę i od 2. dnia zwiększano dawkę do 100 mg na dobę. Dawkę stopniowo zwiększano do docelowej (mania 400-600 mg na dobę, schizofrenia 400-800 mg na dobę) dodając 100 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach.

W badaniach dotyczących manii różnica w średniej zmianie LS (metoda najmniejszych kwadratów) w skali YMRS w punktacji ogólnej (YoungMania Rating Scale) (aktywne leczenie minus placebo) w porównaniu do wartości wyjściowych wyniosła -5,21 w grupie leczonych kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę i - 6,56 po dawce 600 mg/dobę. Wskaźnik odpowiedzi (poprawa w skali YMRS >50%) wyniósł 64% w grupie leczonej kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę, 58% w grupie, gdzie podawana była dawka 600 mg/dobę, i 37% w grupie stosującej placebo

W badaniu dotyczącym schizofrenii różnica w średniej zmianie LS w skali PANSS w punktacji ogólnej (aktywne leczenie minus placebo) wyniosła -8,16 w grupie leczonej kwetiapiną w dawce 400 mg/dobę i -9,29 w grupie stosującej kwetiapinę w dawce 800 mg/dobę. Nie wykazano przewagi ani w grupie leczonej dawką 400 mg/dobę, ani 800 mg/dobę w porównaniu z placebo pod względem odsetka pacjentów odpowiadających na leczenie (odpowiedź zdefiniowana jako >30% redukcja w porównaniu z wartościami wyjściowymi w skali PANSS w punktacji ogólnej). Zarówno w przypadku badań dotyczących manii, jak i schizofrenii, stosowanie wyższych dawek związane było z niższym liczbowo wskaźnikiem odpowiedzi Nie są dostępne dane dotyczące postępowania w celu zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

Dodatkowe dane uzyskano z 26-tygodniowego otwartego badania będącego kontynuacją badania klinicznego (n=380 pacjentów) przy zastosowaniu kwetiapiny w dawkach od 400 do 800 mg na dobę. Stwierdzano zwiększenie ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, a zwiększenie apetytu, objawy pozapiramidowe i zwiększone stężenie prolaktyny były obserwowane częściej u dzieci i młodzieży niż u dorosłych pacjentów (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u pacjentów w wieku od 13 do 17 lat ze schizofrenią, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 12,9% dla kwetiapiny i 5,3% dla placebo, chociaż częstość poszczególnych objawów (np. akatyzja, drżenia, zespół pozapiramidowy, hipokinezja, niepokój, nadreaktywność ruchowa, sztywność mięśni, dyskinezy) nie przekraczała 4,1% w żadnej z badanych grup. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) z manią w przebiegu choroby dwubiegunowej, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 3,6% dla kwetiapiny i 1,1% dla placebo. W długotrwałym, otwartym badaniu nad zastosowaniem kwetiapiny w przebiegu schizofrenii i choroby dwubiegunowej łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych (EPS) wymagających interwencji medycznej wynosiła 10%.

Zwiększenie masy ciała

W krótkotrwałych badaniach klinicznych u pacjentów pediatrycznych (od 10 do 17 lat) 17% pacjentów leczonych kwetiapiną i 2,5% placebo zwiększyło masę ciała >7% ich wagi. W celu uwzględnienia prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie, przyjęto, jako miernik klinicznie istotnej zmiany, zwiększenie o przynajmniej 0,5 standardowego odchylenia od wartości początkowych dla BMI. Po 26 tygodniach leczenia kwetiapiną 18,3% pacjentów spełniło to kryterium.

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią łączna częstość przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1,4% (2/147) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia. W krótkotrwałym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym nad zastosowaniem produktu w monoterapii u pacjentów pediatrycznych z chorobą dwubiegunową łączna częstość przypadków związanych z samobójstwem wynosiła 1% (2/193) dla kwetiapiny i 0% (0/90) dla placebo u pacjentów poniżej 18. roku życia.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i w dużym stopniu podlega metabolizmowi. Przyjmowanie kwetiapiny z pokarmem nie ma istotnego wpływu na jej biodostępność. Kwetiapina wiąże się z białkami osocza w około 83%. Pik stężenia w stanie stacjonarnym aktywnego metabolitu N-dealkilokwetiapiny wynosi 35% stężenia obserwowanego dla kwetiapiny. Okres półtrwania w fazie eliminacji kwetiapiny i N-dealkilokwetiapiny wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny i N-dealkilokwetiapiny wykazują liniowość w zakresie stosowanych dawek. Nie różnią się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku zmniejsza się o około 30 do 50% w porównaniu z osobami dorosłymi w wieku od 18 do 65 lat.

Średni klirens osoczowy kwetiapiny był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m2), jednak poszczególne wartości klirensu mieściły się w prawidłowym zakresie. Średnia molowa część dawki wolnej kwetiapiny i jej aktywnego osoczowego metabolitu N-dealkilokwetiapiny wydalana z moczem wynosi poniżej 5%.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Po podaniu znakowanej radioaktywnie kwetiapiny, w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem i kałem mniej niż 5% podanej substancji. Około 73% radioaktywnej substancji wydalane jest z moczem, a 21% - z kałem. Średni klirens osoczowy kwetiapiny był zmniejszony o około 25% u pacjentów z rozpoznanym zaburzeniem czynności wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie, można spodziewać się zwiększonych stężeń w osoczu, u populacji z zaburzeniem czynności wątroby. U tych pacjentów może być wymagane dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Badania in vitro wykazały, że CYP3A4 jest głównym enzymem biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny w układzie enzymatycznym cytochromu P450. Metabolit N-dealkilokwetiapina wytwarzany i eliminowany głównie przez CYP3A4.

Ustalono w badaniach in vitro, że kwetiapina i szereg jej metabolitów (włącznie z N-dealkilokwetiapiną) są słabymi inhibitorami aktywności ludzkiego cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4. W badaniach in vitro hamowanie cytochromu obserwowano tylko w stężeniach około 5- do 50-krotnie większych niż występujące u ludzi po podaniu dawek od 300 do 800 mg na dobę. W związku z tymi wynikami badań in vitro, jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi lekami powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu innego leku za pośrednictwem cytochromu P450. W badaniach z udziałem zwierząt wykazano, że kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450. Jednakże nie stwierdzono zwiększenia aktywności enzymów cytochromu P450 po podaniu kwetiapiny, w specyficznym badaniu interakcji u pacjentów z psychozą.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Poddano analizie dane z badań farmakokinetycznych przeprowadzonych z udziałem 9 dzieci w wieku 1012 lat i 12 młodych pacjentów stosujących ustalone dawki 400 mg kwetiapiny 2 razy na dobę. W stanie stacjonarnym i przy stałym dawkowaniu stężenie w osoczu kwetiapiny u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) było na ogół podobne, jak u pacjentów dorosłych, chociaż Cmax u dzieci było w górnej wartości obserwowanej u dorosłych. Wartości AUC i Cmax czynnego metabolitu, norkwetiapiny, były większe, w przybliżeniu odpowiednio 62% i 49 % u dzieci (10-12 lat) oraz odpowiednio 28% i 14% u młodzieży (1317 lat) w porównaniu z pacjentami dorosłymi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego działania kwetiapiny. U zwierząt laboratoryjnych po dawkach mogących mieć znaczenie kliniczne obserwowano zaburzenia, które dotychczas nie zostały potwierdzone w długotrwałych badaniach.

U szczurów obserwowano zmianę pigmentacji tarczycy, u małp Cynomolgus hipertrofię komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego, zmniejszenie stężenia T3, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie ilości białych i czerwonych krwinek, u psów zmętnienie rogówki i zaćmę.

Dane te należy wziąć pod uwagę rozważając korzyści i ryzyko leczenia dla pacjenta.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Powidon K30

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Karboksymetyloskrobia sodowa (typ C)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Ketiap, 25 mg

Opadry II Pink 33G34413:

Hypromeloza 6 cP (2910) (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Laktoza j ednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Ketiap, 100 mg

Opadry II Yellow 33G32578:

Hypromeloza 6 cP (2910) (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Laktoza j ednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

Żelaza tlenek żółty (E172)

Ketiap, 150 mg

Opadry II Yellow 33G32605:

Hypromeloza 6 cP (2910) (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Laktoza j ednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

Żelaza tlenek żółty (E172)

Ketiap, 200mg i 300 mg Opadry II White 33G28523:

Hypromeloza 6 cP (2910) (E464)

Tytanu dwutlenek (E171)

Laktoza j ednowodna Makrogol 3350 Triacetyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku. 10 tabletek w każdym blistrze.

Ketiap, 25 mg:    30 tabletek powlekanych

Ketiap, 100 mg:    60 lub 90 tabletek powlekanych

Ketiap, 150 mg:    60 lub 90 tabletek powlekanych

Ketiap, 200 mg:    60 lub 90 tabletek powlekanych

Ketiap, 300 mg:    60 lub 90 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16749

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.05.2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.10.2012 r.

Charakterystyka Produktu Leczniczego zgodna z Decyzją RMS z dn. 10.10.2012 r.

19

1

   Patrz punkt 4.4.

2

   Senność może wystąpić zwykle podczas pierwszych dwóch tygodni od rozpoczęcia zażywania leku i

3

zazwyczaj ustępuje w trakcie dalszego leczenia kwetiapiną.

4

   Stężenia prolaktyny (pacjenci w wieku < 18 lat): >20 ug/l (>869,56 pmol/l) u mężczyzn; >26 ug/l (>1130,428 pmol/l) u kobiet w dowolnym momencie. Zwiększenie stężenia prolaktyny o >100 ug/l stwierdzano u mniej niż 1% pacjentów.

5

   Na podstawie wzrostów powyżej wartości progowych istotnych klinicznie (zaadaptowane kryteria National Institutes of Health) lub wzrostów ciśnienia skurczowego o >20 mmHg lub ciśnienia rozkurczowego o >10 mmHg w dowolnym momencie, w dwóch ostrych (trwających 3-6 tygodni) badaniach kontrolowanych placebo u dzieci i młodzieży.

6

   Patrz punkt 5.1.

7

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne. Kod ATC: N05A H04.

Mechanizm działania

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit N-dealkilowana kwetiapina działają na wiele receptorów neuroprzekażników. Kwetiapina i N-dealkilowana kwetiapina mają powinowactwo do receptorów serotoninowych (5HT2) w mózgu oraz receptorów dopaminowych (D1 i D2). Uważa się, że za przeciwpsychotyczne działanie kliniczne i małą częstość pozapiramidowych działań niepożądanych kwetiapiny odpowiada bardziej wybiórcze działanie na receptory 5HT2 i średnie na receptory D2. Dodatkowo, N-dealkilowana kwetiapina ma duże powinowactwo do czynnika transportującego norepinefrynę (NET). Kwetiapina i N-dealkilowana

Ketiap