+ iMeds.pl

Ketilept 100 mg 100 mgUlotka Ketilept 100 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane Ketilept 100 mg, tabletki powlekane Ketilept 150 mg, tabletki powlekane Ketilept 200 mg, tabletki powlekane Ketilept 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ketilept i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketilept

3.    Jak stosować lek Ketilept

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ketilept

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ketilept i w jakim celu się go stosuje

Lek ten ma nazwę Ketilept. Jego substancją czynną jest kwetiapina. Ketilept należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi, które łagodzą objawy niektórych rodzajów chorób psychicznych, takie jak omamy (na przykład słyszenie głosów pochodzących nie wiadomo skąd), dziwne i przerażające myśli, zmiany w zachowaniu, uczucie osamotnienia i dezorientacji.

Lek Ketilept może być również stosowany w leczeniu manii, której objawami jest nadmierne podekscytowanie, pobudzenie. Osoba chora potrzebuje mniej snu niż zwykle, mówi szybciej i więcej, może być też niezwykle rozdrażniona.

Ponadto Ketilept może być stosowany w leczeniu pacjentów z nastrojem depresyjnym, brakiem energii, poczuciem winy, utratą apetytu i bezsennością.

Lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia lekiem Ketilept, nawet gdy pacjent czuje się lepiej, aby zapobiec nawrotom objawów.

Pomocne dla pacjenta może być poinformowanie przyjaciół i krewnych o swych objawach i poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, jeśli zauważą, że objawy nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

2.


Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketilept

Kiedy nie stosować leku Ketilept

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował niedawno którykolwiek z następujących leków: inhibitory proteaz wirusa HIV (AIDS) takie jak nelfinawir, leki z grupy azoli takie jak ketokonazol (stosowane w zakażeniach grzybiczych), erytromycynę, klarytromycynę (antybiotyki) lub nefazodon ( stosowany w leczeniu depresji).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ketilept należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie występują lub występowały choroby serca np. szybkie bicie serca, wydłużenie odcinka QT”, pacjent stosuje leki, które mogą powodować zmiany rytmu serca,

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi,

•    jeśli pacjent przebył udar, zwłaszcza gdy pacjent jest w podeszłym wieku,

•    jeśli u pacjenta lub kogoś z jego rodziny występowały zakrzepy żylne, gdyż stosowaniu leków przeciwpsychotycznych towarzyszyło powstawanie zakrzepów,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

•    jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek w przeszłości napady padaczkowe (drgawki),

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub ma skłonność do wysokiego stężenia cukru we krwi (cukrzyca w wywiadzie lub wysokie stężenie cukru we krwi w czasie ciąży). W tym przypadku lekarz może zalecić badania stężenia glukozy podczas stosowania leku Ketilept,

•    jeśli pacjent ma zapalenie trzustki lub występują u niego czynniki związane z ryzykiem wystąpienia zapalenia trzustki, takie jak kamienie żółciowe lub wysokie stężenie trójglicerydów (tłuszcze występujące we krwi),

•    jeśli u pacjenta stwierdzono w przeszłości mały poziom białych krwinek, co mogło być związane lub nie z przyjmowaniem innych leków,

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku z otępieniem (utrata czynności mózgu). W takim przypadku nie należy stosować leku Ketilept, ponieważ leki z grupy do której należy Ketilept mogą zwiększać ryzyko udaru mózgu, a w niektórych przypadkach ryzyko śmierci, u osób w podeszłym wieku z otępieniem.

Jeśli pacjent został przyjęty do szpitala, ważne jest poinformowanie personelu medycznego o

przyjmowaniu leku Ketilept.

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i (lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zwykle po upływie 2 tygodni, a czasami później.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne jeżeli:

•    u pacjenta występowały w przeszłości myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia,,

•    pacjent jest młodym dorosłym. Informacje z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, które były leczone lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się do krewnych lub przyjaciół z prośbą o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

U pacjentów stosujących lek Ketilept występował przyrost masy ciała. Należy regularnie samemu lub z lekarzem kontrolować masę ciała.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Ketilept u dzieci i młodzieży. Ketilept nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Ketilept

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. erytromycynę, która jest antybiotykiem lub ketokonazol, lek przeciwgrzybiczy, inhibitory proteazy HIV),

•    leki stosowane w leczeniu lęku,

•    leki stosowane w leczeniu depresji,

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (np.fenytoina, karbamazepina lub walproinian sodu),

•    leki stosowane w leczeniu nadciśnienia,

•    ryfampicynę (stosowana w leczeniu gruźlicy),

•    barbiturany (stosowane w leczeniu zaburzeń snu),

•    tiorydazynę (w leczeniu zaburzeń psychotycznych),

•    leki, które mają wpływ na rytm serca, na przykład leki zaburzające bilans elektrolitów (zmniejszone stężenie potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub wybrane antybiotyki

Przed zaprzestaniem przyjmowania tych leków najpierw należy porozmawiać z lekarzem.

W przypadku badania moczu przyjmowanie leku Ketilept może powodować fałszywie dodatnie wyniki dla metadonu lub leków stosowanych w depresji, tak zwanych trójpierścieniowych antydepresantów (TCA), nawet jeśli pacjent nie przyjmował metadonu lub antydepresantów. Wynik należy potwierdzić bardziej szczegółowym badaniem.

Ketilept z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Ketilept może być przyjmowany z jedzeniem i piciem.

W trakcie przyjmowania leku Ketilept należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Należy powiedzieć lekarzowi przed przyjęciem leku Ketilept, jeśli pacjent regularnie pije alkohol.

Nie należy przyjmować leku Ketilept z sokiem grejpfrutowym.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Ketilept w czasie ciąży o ile nie zostanie to omówione z lekarzem.

U noworodków, których matki stosowały lek Ketilept w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy stosować leku Ketilept w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ketilept może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki pacjent nie upewni się, jak lek na niego wpływa.

Ketilept zawiera laktozę

W przypadku nietolerancji laktozy, należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka powlekana leku Ketilept 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg i 300 mg zawiera odpowiednio: 4 mg, 16 mg, 24 mg, 32 mg i 48 mg laktozy.

Jeżeli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu leczniczego.

3. Jak stosować lek Ketilept

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz prowadzący określi dawkę początkową, którą może stopniowo zwiększać. Istnieją różne schematy dawkowania w zależności od wskazania.

Jeśli pacjent przyjmuje regularną dawkę, zwykle stosowana dawka może wynosić od 150 mg do 800 mg na dobę, w zależności od indywidualnych potrzeb i leczenia pacjenta.

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jeśli ma problemy z wątrobą, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki leku Ketilept.

Tabletki należy połykać w całości bez żucia, popijając wodą. Ketilept można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nie należy zaprzestawać przyjmowania tabletek bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Ketilept nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketilept

W razie przyjęcia większej niż przepisana przez lekarza dawki leku Ketilept, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala. Opisywano następujące objawy przedmiotowe i podmiotowe: senność, uspokojenie polekowe, szybkie bicie serca oraz niskie ciśnienie krwi.

Pominięcie zastosowania dawki leku Ketilept

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Nie należy przyjmować pominiętej dawki i następnej dawki w tym samym czasie lub krótko przed kolejnym terminem podawania leku. Należy kontynuować leczenie, stosując dawki zalecone przez lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ketilept

Nie należy zaprzestawać przyjmowania tabletek bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, gdyż mogą wystąpić objawy odstawienia, takie jak złe samopoczucie (wymioty), problemy z zasypianiem, zawroty głowy, bóle głowy i rozdrażnienie lub mogą powrócić objawy choroby. Lekarz może doradzić przed zaprzestaniem leczenia stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Ketilept i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

•    gorączka, utrzymujący się ból gardła lub owrzodzenie jamy ustnej (może to być skutkiem podwyższonego poziomu białych krwinek we krwi),

•    napady drgawek,

•    reakcja alergiczna, w tym nasilona wysypka (pęcherze), obrzęk skóry i obrzęk wokół ust,

•    niekontrolowane ruchy, głównie twarzy i języka (późne dyskinezy),

•    wysoka gorączka, przyspieszony oddech, wyraźny wzrost ciśnienia tętniczego krwi lub szybkie bicie serca, poty, sztywnienie mięśni, nietypowa senność lub omdlenia (objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego),

•    żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu),

•    zapalenie wątroby,

•    utrzymująca się i bolesna erekcja (priapizm),

• zakrzepy żylne, zwłaszcza nóg (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które to zakrzepy mogą wędrować poprzez naczynia krwionośne do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu,

•    ciężka reakcja uczuleniowa (nazywana anafilaktyczną), która może obejmować trudności w oddychaniu, zawroty głowy i wstrząs,

•    nagły obrzęk skóry, zwłaszcza wokół oczu, ust i gardła ( obrzęk naczynioruchowy),

•    ciężka wysypka, która może szybko się rozwinąć. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie skóry, tworzenie się pęcherzy lub złuszczanie naskórka,pojawienie się pęcherzy w jamie ustnej i nosowej.

Inne możliwe działania niepożądane:

Objawy niepożądane występujące bardzo często (występują u więcej niż u 1 na 10 osób):

   Zawroty głowy (mogą prowadzić do upadków),

•    Bóle głowy,

•    Uczucie senności (może przeminąć po zaprzestaniu przyjmowania leku Ketilept) (mogą prowadzić do upadków),

•    Suchość w jamie ustnej,

•    Przyrost masy ciała,

•    Objawy odstawienia (objawy, które występują po odstawieniu leku Ketilept) w tym nudności, wymioty, bóle głowy, biegunka, problemy z zasypianiem, zawroty głowy i rozdrażnienie. Lek należy odstawiać stopniowo.

Objawy niepożądane występujące często (występują u 1 do 10 na 100 osób)

•    Szybkie bicie serca,

•    Uczucie kołatania serca, niemiarowego bicia serca,

•    Zaparcia,

   Niestrawność,

•    Uczucie osłabienia (może prowadzić do upadków),

•    Obrzęk rąk lub nóg,

•    Omdlenia,

•    Uczucie zatkania nosa,

•    Zmniejszenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania, co może powodować zawroty głowy (może prowadzić do upadków),

•    Wysokie stężenie cukru we krwi,

•    Nieostre widzenie,

•    Nietypowe ruchy mięśni, w tym trudności z rozpoczynaniem ruchu, drżenie, osłabienie lub sztywność mięśni bez odczuwania bólu,

•    Koszmary senne i nietypowe sny,

•    Wzmożone uczucie głodu,

•    Rozdrażnienie,

•    Zaburzenia mowy,

•    Myśli samobójcze i pogłębienie depresji. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub udać się do szpitala!

•    Płytki oddech,

•    Wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku),

•    Gorączka

Objawy niepożądane występujące niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 osób)

   Zespół niespokojnych nóg,

•    Trudności w przełykaniu,

•    Nieprawidłowe przewodzenie w sercu (wydłużenia odstępu QT),

•    Zaburzenia seksualne,

•    Nasilenie cukrzycy,

•    Wolniejsza niż zwykle praca serca, która może pojawić się na początku leczenia, która może być związana z niskim ciśnieniem krwi oraz omdleniami.

Objawy niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 osób)

   Zespół metaboliczny (jednoczesne pojawienie się zaburzeń mogących zwiększać ryzyko rozwoju zaburzeń sercowo-naczyniowych i cukrzycy)

•    Obrzęk gruczołów piersiowych i nieoczekiwane wytwarzanie mleka u mężczyzn i kobiet,

•    Zaburzenia miesiączkowania,

•    Chodzenie, mówienie, jedzenie i wykonywanie innych czynności podczas snu,

•    Obniżona temperatura ciała (hipotermia),

•    Zapalenie trzustki, które powoduje silny ból brzucha i pleców.

Objawy niepożądane występujące bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10.000 osób)

•    Zaburzenia wydzielania hormonu odpowiedzialnego za ilość wydalanego moczu

   Uszkodzenia włókien mięśni i bóle mięśniowe (rabdomioliza).

Objawy niepożądane występujące z nieznaną częstością (nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych)

   Wysypka skórna z nieregularnymi czerwonymi plamkami (rumień wielopostaciowy).

Działania niepożądane, które można zaobserwować wyłącznie po wykonaniu badania laboratoryjnego krwi:

•    Zmiany w liczbie niektórych typów krwinek ( takich jak białe krwinki, czerwone krwinki, płytki krwi) (przemija po zaprzestaniu przyjmowania leku Ketilept),

•    Podwyższone stężenie enzymów wątrobowych (przemija po zaprzestaniu przyjmowania leku Ketilept),

•    Zmiany w ilości niektórych tłuszczów (podwyższone stężenie lipidów we krwi, np. trójglicerydów i cholesterolu),

•    Podwyższony poziom fosfokinazy kreatynowej (element budulcowy mięśni),

•    Podwyższony poziom cukru we krwi,

•    Podwyższone stężenie prolaktyny (rzadko może wywoływać obrzęk gruczołów piersiowych, nieoczekiwane wytwarzanie mleka zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, zaburzenia miesiączkowania),

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi,

•    Zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi.

Jeśli pacjentka przyjmuje inny lek na tę chorobę i lek ten zatrzymał miesiączkę, to po zmianie leku na lek Ketilept może się udać ją przywrócić.

Dzieci i młodzież

Takie same działania niepożądane jak u dorosłych, mogą także występować u dzieci i młodzieży.

Następujące działania niepożądane obserwowano wyłącznie u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują częściej niż u jednej na 10 osób)

Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

Następujące działania niepożądane obserwowano częściej u dzieci i młodzieży:

Bardzo często (występują częściej niż u jednej na 10 osób)

   Zwiększona ilość hormonu zwanego prolaktyną we krwi. W rzadkich przypadkach może powodować

obrzęk gruczołów piersiowych i nieoczekiwane wytwarzanie mleka u chłopców i dziewcząt oraz zaburzenia miesiączkowania ( nieregularne miesiączki lub ich brak),

•    Wzmożony apetyt,

•    Nietypowe ruchy mięśni, w tym trudności z rozpoczynaniem ruchu, drżenie, zespół niespokojnych nóg i sztywność mięśni bez odczuwania bólu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ketilept

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ketilept

Substancją czynną leku jest hemifumaran kwetiapiny. Każda tabletka powlekana 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg i 300 mg zawiera odpowiednio 28,78 mg, 115,13 mg, 172,7 mg, 230,26 mg i 345,4 mg hemifumaranu kwetiapiny.

Pozostałe składniki to:

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-90, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna (4 mg), mikrokrystaliczna celuloza

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Ketilept 100 mg, tabletki powlekane

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-90, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna (16 mg), mikrokrystaliczna celuloza

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Ketilept 150 mg, tabletki powlekane

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-90, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna (24 mg), mikrokrystaliczna celuloza

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Opadry II 33G24283 Pink (żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza).

Ketilept 200 mg, tabletki powlekane

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-90, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna (32 mg), mikrokrystaliczna celuloza

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Opadry II 33G24283 Pink (żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza).

Ketilept 300 mg, tabletki powlekane

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-90, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna (48 mg), mikrokrystaliczna celuloza

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Jak wygląda lek Ketilept i co zawiera opakowanie Wygląd

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „201” po jednej stronie i stylizowaną literą „E” po drugiej stronie.

Ketilept 100 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „E202” po jednej stronie.

Ketilept 150 mg, tabletki powlekane: jasno różowe, bezwonne lub prawie bezwonne, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z podwójnie, po przeciwnych stronach wygrawerowanym napisem „E” i linią podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie. Tabletki można dzielić na równe dawki.

Ketilept 200 mg, tabletki powlekane: różowe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „E204” po jednej stronie.

Ketilept 300 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „E205” po jednej stronie.

Opakowanie:

30 lub 60 tabletek powlekanych w bezbarwnych, przezroczystych blistrach foliowych z PVC/PVDC/Aluminium. umieszczonych w tekturowym pudełku

Podmiot odpowiedzialny

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company

1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38

Węgry

Wytwórca

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company 1165 Budapeszt, Bokényfoldi út 118-120.

Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Ekonomicznego pod następującymi nazwami:

Węgry:

Republika Czeska:


Ketilept 25/100/150/200/300 mg filmtabletta Ketilept 25/100/150/200/300 mg

Litwa:    Ketilept 25/100/150/200/300 mg plevele dengtos tabletes

Łotwa:    Ketilept 25/100/150/200/300 mg film-coated tablets

Polska    Ketilept 25/100/150/200/300    mg

Rumunia:    Ketilept 25/100/150/200/300    mg comprimate filmate

Słowenia:    Ketilept 25/100/150/200/300    mg

Słowacja:    Ketilept 25/100/150/200/300    mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 15.05.2013

9

Ketilept 100 mg

Charakterystyka Ketilept 100 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane Ketilept 100 mg, tabletki powlekane Ketilept 150 mg, tabletki powlekane Ketilept 200 mg, tabletki powlekane Ketilept 300 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tabletki powlekane 25 mg: każda tabletka zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci 28,78 mg hemifumaranu kwetiapiny)

Tabletki powlekane 100 mg: każda tabletka zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci 115,13 mg hemifumaranu kwetiapiny)

Tabletki powlekane 150 mg: każda tabletka zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci 172,7 mg hemifumaranu kwetiapiny)

Tabletki powlekane 200 mg: każda tabletka zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci 230,26 mg hemifumaranu kwetiapiny)

Tabletki powlekane 300 mg: każda tabletka zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci 345,4 mg hemifumaranu kwetiapiny)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka powlekana Ketilept 25 mg zawiera 4 mg laktozy jednowodnej Każda tabletka powlekana Ketilept 100 mg zawiera 16 mg laktozy jednowodnej Każda tabletka powlekana Ketilept 150 mg zawiera 24 mg laktozy jednowodnej Każda tabletka powlekana Ketilept 200 mg zawiera 32 mg laktozy jednowodnej Każda tabletka powlekana Ketilept 300 mg zawiera 48 mg laktozy jednowodnej

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „201” po jednej stronie i stylizowaną literą „E” po drugiej stronie.

Ketilept 100 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „E202” po jednej stronie.

Ketilept 150 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane z podwójnie, po przeciwnych stronach wygrawerowanym napisem „E” i linią podziału po jednej stronie tabletki oraz linią podziału po drugiej stronie. Tabletki można dzielić na połowy.

Ketilept 200 mg, tabletki powlekane: różowe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „E204” po jednej stronie.

Ketilept 300 mg, tabletki powlekane: białe lub białawe, bezwonne lub prawie bezwonne, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wygrawerowanym napisem „E205” po jednej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie schizofrenii.

Leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu związanych z chorobą dwubiegunową.

Leczenie epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Zapobieganie kolejnym epizodom manii, depresji i mieszanym u pacjentów, którzy odpowiadali na leczenie kwetiapiną tych epizodów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dla każdego wskazania schemat dawkowania jest inny. Należy dopilnować, aby pacjenci otrzymali dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiedniego dla ich choroby.

Sposób podawania

Ketilept może być podawany z pokarmem lub bez pokarmu.

Dawkowanie

Dorośli

Leczenie schizofrenii

Ketilept powinien być podawany dwa razy dziennie.

Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.).

Począwszy od dnia 4. skuteczna dawka leku Ketilept wynosi zwykle 300 mg do 450 mg na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta, dawkę można modyfikować w zakresie od 150 do 750 mg na dobę.

Leczenie epizodów maniakalnych związanych z chorob dwubiegunową

Ketilept powinien być podawany dwa razy dziennie. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 100 mg (dzień 1.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.) i 400 mg (dzień 4.). Można dalej zwiększać dawkę do osiągnięcia dawki 800 mg na dobę w 6. dniu leczenia, przy czym zwiększać dawkę należy o nie więcej niż o 200 mg na dobę. Dawkę można modyfikować w zakresie od 200 do 800 mg na dobę, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta. Skuteczna dawka mieści się zazwyczaj w przedziale między 400 a 800 mg na dobę.

Leczenie epizodów depresji związanych z chorobą afektywną dwubiegunową.

Ketilept należy podawać jeden raz dziennie przed snem.

Całkowita dawka dobowa na pierwsze cztery dni terapii wynosi odpowiednio: 50 mg (1 dzień), 100 mg (dzień 2), 200 mg (dzień 3) i 300 mg (dzień 4). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę. Działanie przeciwdepresyjne zostało potwierdzone przy dawkach 300 mg i 600 mg na dobę, jakkolwiek podczas krótkotrwałego leczenia nie obserwowano dodatkowych korzyści ze stosowania produktu w grupie przyjmującej dawki 600 mg w porównaniu z grupą przyjmującą 300 mg na dobę (patrz punkt 5.1).

Zapobieganie kolejnym epizodom manii, depresji i epizodom mieszanym w przebiegu zaburzeń dwubie gunowych.

Pacjenci, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie kwetiapiną w ostrym przebiegu zaburzeń dwubiegunowych, powinni kontynuować leczenie stosując taką samą dawkę. Dawkę można następnie dostosować w zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej i tolerancji, w zakresie dawek od 300 mg do 800 mg na dobę podawanych dwa razy dziennie. Ważne, aby w terapii podtrzymującej stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.

W przypadku leczenia depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych, leczenie powinno być zlecane przez lekarzy doświadczonych w terapii zaburzeń dwubiegunowych.

Osoby w podeszłym wieku

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne, u osób w podeszłym wieku produkt Ketilept należy stosować z dużą ostrożnością, szczególnie w początkowym okresie ustalania dawki.

W zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej oraz tolerancji, zwiększanie dawki leku Ketilept może być wolniejsze a dawka terapeutyczna mniejsza niż u młodszych pacjentów.

Klirens osoczowy kwetiapiny po podaniu doustnym może być zmniejszony o 30-50% u osób w wieku 65 lat lub starszych, w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Skuteczność i bezpieczeństwo terapii nie zostało określone u pacjentów powyżej 65 lat z epizodami depresyjnymi w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych.

Podobnie jak w przypadku osób w podeszłym wieku, również u osób wyniszczonych i u osób ze skłonnością do reakcji hipotensyjnych zaleca się wolniejsze zwiększanie dawki i mniejsze dawki terapeutyczne.

Dzieci i młodzież

Ketilept nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych popierających stosowanie w tej grupie wiekowej. Dane uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo zostały przedstawione w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, a osoczowy klirens tego związku po podaniu doustnym jest u pacjentów z chorobą wątroby o 30% mniejszy niż u osób z prawidłową czynnością wątroby. W związku z tym u pacjentów z rozpoznanym zaburzeniem czynności wątroby, kwetiapinę należy stosować z ostrożnością, szczególnie w początkowej fazie leczenia.

Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę. Dawkę tę należy zwiększać o 25 lub 50 mg na dobę, aż do osiągnięcia dawki skutecznej, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia u indywidualnego pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Jednoczesne podawanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteazy HIV, azolowe produkty przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon (patrz także punkty 4.5 i 5.2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ Ketilept ma kilka wskazań, profil bezpieczeństwa powinien być określany w oparciu o indywidualne rozpoznanie u pacjenta i podawaną dawkę.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Ketilept nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, gdyż nie ma danych przemawiających za stosowaniem leku w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne wykazały, że oprócz znanego profilu bezpieczeństwa określonego u osób dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre zdarzenia niepożądane występowały z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych (zwiększony apetyt, zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy oraz nasilenie objawów pozapiramidowych), stwierdzono też jeden objaw uprzednio nie obserwowany w badaniach u osób dorosłych (wzrost ciśnienia krwi). U dzieci i młodzieży obserwowano również zmiany w badaniach czynnościowych tarczycy.

Ponadto, nie badano bezpieczeństwa długiego leczenia na wzrost i dojrzewanie (w okresie dłuższym niż 26 tygodni). Długookresowy wpływ na rozwój poznawczy i behawioralny nie jest znany.

W badaniach klinicznych dzieci i młodzieży z grupą kontrolną placebo, stosowanie kwetiapiny wiązało się ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych w porównaniu z placebo u pacjentów leczonych z powodu schizofrenii i epizodu manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej (patrz punkt 4.8).

Samobójstwo/ myśli samobójcze lub pogorszenie kliniczne

Depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samouszkodzenia i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej remisji. W związku z tym, że w ciągu kilku lub kilkunastu pierwszych tygodni leczenia może nie być poprawy, pacjentów należy starannie obserwować do czasu, aż taka poprawa nastąpi. Ogólne doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstwa może wzrastać w pierwszym okresie zdrowienia.

Dodatkowo, lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z próbami samobójczymi po nagłym przerwaniu stosowania kwetiapiny, z powodu znanych czynników ryzyka związanych z leczoną chorobą.

Inne zaburzenia psychiczne, w których zalecany jest produkt Ketilept, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad produktami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z dużymi epizodami depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej obserwowano zwiększone ryzyko zdarzeń związanych z samobójstwami u młodych dorosłych pacjentów poniżej 25 lat, których leczono kwetiapiną w porównaniu z otrzymującymi placebo (odpowiednio 3,0% i. 0%).

Senność i zawroty głowy

Leczenie kwetiapiną było związane z sennością oraz innymi objawami, takimi jak sedacja (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych, dotyczących terapii pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi w chorobie dwubiegunowej, początek objawów występował zazwyczaj w pierwszych 3 dniach terapii, a ich nasilenie było zazwyczaj łagodne do umiarkowanego. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, cierpiący z powodu nasilonej senności mogą wymagać częstszych wizyt kontrolnych przez minimum 2 tygodnie od momentu pojawienia się senności lub do chwili złagodzenia objawów i może być konieczne rozważenie przerwanie terapii.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy (patrz punkt 4.8), które podobnie jak senność występują zwykle w początkowej fazie zwiększania dawki. Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu lub innymi stanami mogącymi predysponować do niedociśnienia.

Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki; reakcja taka częściej występuje u osób w podeszłym wieku niż u osób młodszych. W przypadku jej wystąpienia należy rozważyć stopniowe zwiększanie dawki. U pacjentów z pierwotnymi chorobami układu sercowo-naczyniowego można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki.

Wydłużenie odstępu QT

W badaniach klinicznych i podczas stosowania zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie stwierdzano trwałego wydłużenia odstępu QT związanego z podawaniem kwetiapiny. Po wprowadzeniu leku do sprzedaży obserwowano wydłużenie odcinka QT w przypadku stosowania dawek terapeutycznych ( patrz punkt 4.8) i w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9). Podobnie jak w przypadku innych produktów przeciwpsychotycznych należy zachować ostrożność przepisując kwetiapinę pacjentom z chorobami krążenia lub długim odcinkiem QT w wywiadzie. Podobnie, zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z lekami o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT, z neuroleptykami (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia sercowego, hipokaliemią i hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozami powiązanymi z otępieniem

Kwetiapina nie jest zatwierdzona do leczenia pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych.

W randomizowanych badaniach z grupą kontrolną placebo przeprowadzonych w populacji pacjentów z otępieniem, leczonych niektórymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, obserwowano około 3-krotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych dotyczących naczyń mózgowych. Mechanizm zwiększonego ryzyka w tej populacji pacjentów nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych i w innych grupach pacjentów. Kwetiapina powinna być stosowana z ostrożnością u pacjentów z podwyższonymi czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Z metaanalizy dotyczącej atypowych leków przeciwpsychotycznych wynikało, że pacjenci w wieku podeszłym z psychozami związanymi z otępieniem są w grupie zwiększonego ryzyka zgonu w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo.

Jednakże w dwóch 10-tygodniowych, kontrolowanych placebo badaniach dotyczących kwetiapiny w tej samej populacji pacjentów (n=710; średni wiek: 83 lata; zakres wieku: 56-99 lat) częstość zgonów wśród chorych leczonych kwetiapiną wynosiła 5,5%, podczas gdy w grupie otrzymującej placebo -3,2%. Pacjenci w tych badaniach umierali z różnych przyczyn, zgodnych z oczekiwaniami dla tej populacji. Dane te nie pozwoliły na ustalenie związku przyczynowego między leczeniem kwetiapiną a zgonami pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem.

Napady padaczkowe

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych nie stwierdzano różnicy w częstości występowania napadów padaczkowych u osób otrzymujących kwetiapinę lub placebo. Brak dostępnych danych na temat incydentów padaczkowych u pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, zaleca się ostrożność w przypadku leczenia pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie.

Dyskinezy późne

Dyskineza późna jest zespołem potencjalnie nieodwracalnych, mimowolnych dyskinetycznych ruchów, które mogą pojawiać się u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, w tym kwetiapiną. W razie wystąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych dyskinezy późnej należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku Ketilept. Objawy dyskinezy późnej mogą nasilić się, a nawet pojawić po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u dorosłych, stosowanie kwetiapiny związane było ze zwiększeniem częstości występowania objawów pozapiramidowych (ang. Extrapyramidal Syndrome EPS) w grupie pacjentów leczonych z powodu epizodów dużej depresji w zaburzeniach dwubiegunowych w porównaniu z placebo (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszy rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ang. Neuroleptic Malignant Syndrome NMS)

Złośliwy zespół neuroleptyczny jest to potencjalnie śmiertelny stan związany z leczeniem przeciwpsychotycznym, w tym kwetiapiną ( patrz punkt 4.8). Do klinicznych objawów tego zespołu należą: hipertermia, zmiany stanu psychicznego, sztywność mięśni, niestabilność autonomicznego układu nerwowego (nieregularne bicie serca lub zmiany ciśnienia, pocenie się, niemiarowość) i zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej. W takich przypadkach należy odstawić Ketilept i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

W badaniach klinicznych dotyczących kwetiapiny niezbyt często opisywano przypadki ciężkiej neutropenii (liczba granulocytów obojętnochłonnych <0,5 X 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii występowała w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia terapii kwetiapiną. Nie wykazano wyraźnego związku z dawką leku. W czasie doświadczeń z okresu postmarketingowego, leukopenia i/ lub neutropenia ustępowała po przerwaniu terapii kwetiapiną. Do możliwych czynników ryzyka neutropenii należą: wcześniejsza niska liczba białych krwinek (WBC - white blood cells) oraz neutropenia wywołana lekami w wywiadzie. Podawanie kwetiapiny należy przerwać u pacjentów z liczbą granulocytów obojętnochłonnych <1,0 X 109/l. Pacjentów należy obserwować pod kątem wystąpienia objawów zakażenia oraz należy kontrolować liczbę granulocytów obojętnochłonnych (dopóki ich liczba nie przekracza 1,5 X 109/l) (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych opisywano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. W związku z tym, że chorzy leczeni lekami przeciwpsychotycznymi często mają nabyte czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przed i w czasie leczenia produktem Ketilept należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka tej choroby i zastosować odpowiednie środki profilaktyczne.

Interakcje (patrz też punkt 4.5)

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z silnym induktorem enzymów wątrobowych, takim jak karbamazepina czy fenytoina, znacząco zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co może mieć wpływ na skuteczność terapii tym lekiem. U pacjentów otrzymujących induktory enzymów wątrobowych terapię produktem Ketilept można rozpocząć jedynie po rozważeniu. czy korzyści z leczenia kwetiapiną są większe od ryzyka zaprzestania podawania induktora enzymów wątrobowych. Jest ważne, by wszelkie zmiany dawek induktora były dokonywane stopniowo, a w razie potrzeby był on zastąpiony lekiem nieindukującym enzymów (np. walproinianem sodu).

Masa ciała

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę stwierdzano zwiększenie masy ciała. Należy monitorować tę zmianę i odpowiednio postępować, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i (lub) rozwoju lub nasilenia cukrzycy, której czasem towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka, w tym kilka przypadków śmiertelnych (patrz punkt 4.8). Niekiedy donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, co mogło być czynnikiem sprzyjającym. Zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną, zgodną z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjenci stosujący jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny, w tym kwetiapinę, powinni być obserwowani pod względem wystąpienia oznak i objawów hiperglikemii (takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub dużym ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie kontrolowani pod względem pogorszenia kontroli stężenia glukozy. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy

W badaniach klinicznych dotyczących kwetiapiny (patrz punkt 4.8) obserwowano podwyższenie stężenia trójglicerydów oraz cholesterolu LDL i cholesterolu całkowitego, jak też obniżenie cholesterolu HDL. Zmiany poziomu lipidów powinny być leczone, jeżeli są istotne klinicznie.

Ryzyko metaboliczne

Obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, stężenia glukozy (patrz hiperglikemia) i lipidów we krwi mogą być przyczyną pogorszenia profilu ryzyka metabolicznego u poszczególnych pacjentów ( w tym u pacjentów z prawidłową wyjściową masą ciała), co wymaga właściwego postępowania klinicznego (patrz także punkt 4.8).

Dysfagia:

Opisano występowanie zaburzeń połykania (dysfagii) i zachłyśnięcia (patrz punkt 4.8) przy stosowaniu kwetiapiny. Ketilept nie powinien być stosowany u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc.

Zapalenie trzustki

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano zapalenie trzustki. Wśród zgłoszeń po wprowadzeniu leku do obrotu, chociaż nie wszystkie przypadki zostały poparte czynnikami ryzyka, u wielu pacjentów występowały czynniki, o których wiadomo, że są powiązane z zapaleniem trzustki, takie jak zwiększone stężenie trójglicerydów ( patrz punkt 4.4 Lipidy), kamienie żółciowe i spożywanie alkoholu.

Wpływ na wątrobę

Ketilept należy odstawić w razie wystąpienia żółtaczki.

Dodatkowe informacje

Dane odnośnie stosowania kwetiapiny jednocześnie z walproinianem lub litem w średnio nasilonych lub ciężkich epizodach manii są ograniczone; jednakże taka skojarzona terapia była dobrze tolerowana (patrz punkty 4.8 i 5.1). Z danych tych wynika, że w trzecim tygodniu terapia wykazuje efekt addycyjny.

Ostre objawy odstawienia

Po nagłym przerwaniu terapii kwetiapiną opisywano ostre objawy odstawienia, takie jak bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy oraz nadpobudliwość. Zaleca się stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Laktoza

Ketilept zawiera jednowodną laktozę. W związku z tym pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Biorąc pod uwagę wpływ kwetiapiny na OUN, należy zachować ostrożność podczas podawania leku Ketilept jednocześnie z innymi produktami leczniczymi o działaniu ośrodkowym, jak również z alkoholem.

CYP3A4 cytochromu P450 to enzym odpowiedzialny głównie za metabolizm kwetiapiny z udziałem cytochromu P450. W badaniu interakcji u zdrowych ochotników jednoczesne podawanie kwetiapiny w dawce 25 mg i ketokonazolu - inhibitora CYP3A4, powodowało 5-8-krotne zwiększenie wartości AUC kwetiapiny. Z tego względu jednoczesne stosowanie kwetiapiny z inhibitorami CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się też spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia kwetiapiną.

Karbamazepina

W badaniach z wielokrotnymi dawkami leku oceniających farmakokinetykę kwetiapiny podawanej przed leczeniem i w czasie leczenia karbamazepiną (znany induktor enzymów wątrobowych), jednoczesne podawanie karbamazepiny w sposób istotny zwiększało klirens kwetiapiny. Zwiększenie klirensu zmniejszało układową ekspozycję na kwetiapinę (ocenioną na podstawie pola pod krzywą stężenia leku w czasie [AUC]) do około 13 % ekspozycji stwierdzanej w czasie podawania samej kwetiapiny, choć u niektórych pacjentów obserwowano jeszcze silniejszy efekt. W wyniku tych interakcji, stężenie leku w osoczu może się zmniejszyć, co może wpływać na skuteczność terapii kwetiapiną.

Fenytoina

Równoczesne podawanie kwetiapiny razem z fenytoiną (kolejnym mikrosomalnym czynnikiem indukującym enzymy) prowadziło do znacznego podwyższenia klirensu kwetiapiny o około 450%. U pacjentów zażywających lek o działaniu indukującym enzymy wątrobowe, rozpoczęcie terapii kwetiapiną powinno następować wyłącznie wówczas, jeżeli lekarz uzna, że korzyści z zastosowania kwetiapiny przewyższają ryzyko odstawienia induktora enzymów wątrobowych. Ważne, aby jakakolwiek zmianę substancji indukującej wprowadzać stopniowo, a jeżeli to konieczne, należy ją zamienić na substancję bez właściwości indukujących (np. walproinian sodu) (patrz punkt 4.4).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie była zmieniona przy jednoczesnym podawaniu cymetydyny, znanego inhibitora cytochromu P450.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmieniła się istotnie po jednoczesnym podaniu leków przeciwpsychotycznych - rysperydonu luk haloperydolu. Tiorydazyna zwiększała osoczowy klirens kwetiapiny o około 70%.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmieniła się istotnie po jednoczesnym podaniu leków przeciwdepresyjnych- imipraminy (znany inhibitor CYP2D6) czy fluoksetyny (znany inhibitor CYP3A4 i CYP2D6) i leku.

Farmakokinetyka litu nie zmieniła się po jednoczesnym podaniu kwetiapiny.

Średni osoczowy klirens lorazepamu (2 mg, pojedyncza dawka) zmniejszył się w obecności kwetiapiny (250 mg trzy razy na dobę) o 20 %.

Farmakokinetyka walproinianu sodu i kwetiapiny nie zmienia się w stopniu klinicznie istotnym, w przypadku jednoczesnego zastosowania.

Badanie retrospektywne dzieci i młodzieży otrzymujących walproinian sodu, kwetiapinę lub oba produkty, wykazało więcej przypadków leukopenii i neutropenii w grupie otrzymującej skojarzone leczenie w porównaniu z grupą leczoną pojedynczym produktem.

Nie przeprowadzano formalnych badań interakcji kwetiapiny z często stosowanymi produktami leczniczymi działającymi na układ sercowo-naczyniowy.

Należy zachować ostrożność stosując kwetiapinę z lekami, o których wiadomo, że mogą być przyczyną zaburzeń równowagi elektrolitowej lub prowadzą do wydłużenia odstępu QT.

Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunologicznego dla metadonu i trój pierścieniowych antydepresantów u pacjentów, którzy zażywali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży. Do chwili obecnej, na podstawie wyników badań na zwierzętach nie wykazano szkodliwego działania, ale nie oceniano możliwego niekorzystnego wpływu na oczy płodu.

Ketilept można stosować w czasie ciąży tylko jeśli spodziewane korzyści usprawiedliwiają ewentualne ryzyko. Objawy odstawienia obserwowane były u noworodków, których matki przyjmowały kwetiapinę w czasie ciąży.

Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (w tym kwetiapinę) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Karmienie piersią

Opublikowano raporty dotyczące wydzielania kwetiapiny do mleka kobiecego, jednak stopień wydzielania nie był jednoznaczny.

Kobietom karmiącym piersią należy doradzać, aby w czasie przyjmowania kwetiapiny zrezygnowały z karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ kwetiapina wywiera wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, może zaburzać wykonywanie czynności wymagających sprawności psychicznej. Dlatego też należy informować pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych, dopóki nie jest znana indywidualna wrażliwość pacjenta na lek.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej opisywanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kwetiapiny należą: senność, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niewielkie osłabienie, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne i dyspepsja.

Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpsychotycznych, podawanie kwetiapiny wiązało się z przyrostem masy ciała, omdleniami, złośliwym zespołem neuroleptycznym, leukopenią, neutropenią i obrzękami obwodowymi.

Działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania kwetiapiny wymieniono poniżej z uwzględnieniem klasyfikacji układowo-narządowej i następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100 ); rzadko (>1/10000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000), nieznana ( nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: obniżone stężenie hemoglobiny23

Często: leukopenia1

Zmniejszona liczba neutrofili, zwiększona eozynofili28 Niezbyt często: małopłytkowość, anemia, zmniejszona liczba płytek14 Rzadko: agranulocytoza27 Nieznana: neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: nadwrażliwość (włącznie z reakcjami nadwrażliwości dotyczącymi skóry)

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często: Hiperprolaktynemia16, zmniejszenie całkowitej T425, zmniejszenie wolnej T425, zmniejszenie całkowitej T325, zwiększenie TSH25

Niezbyt często: zmniejszenie wolnej T325, niedoczynność tarczycy22 Bardzo rzadko: nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: zwiększone stężenia trójglicerydów w osoczu11,31 Zwiększenie całkowitego cholesterolu (głównie cholesterolu LDL)12,31 Zmniejszenie cholesterolu HDL18,31, przyrost masy ciała9,31

Często: zwiększone łaknienie, zwiększone stężenie cukru we krwi do poziomu hiperglikemicznego7,31 Niezbyt często: hiponatremia20 , cukrzyca1,5,6 Rzadko: zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiczne

Często: dziwne sny i koszmary senne, myśli i zachowania samobójcze21

Rzadko: somnambulizm i powiązane reakcje takie jak mówienie przez sen i zaburzenie jedzenia związane ze snem.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: zawroty głowy417, senność217, bóle głowy

Często: omdlenia417, objawy pozapiramidowe1,22, dyzartia

Niezbyt często: drgawki1 , zespół niespokojnych nóg, późne dyskinezy1,6

Zaburzenia oka Często: nieostre widzenie

Zaburzenia serca

Często: tachykardia 4, kołatanie24

Niezbyt często: wydłużenie odcinka QT1,13,19, bradykardia33

Zaburzenia naczyniowe

Często: niedociśnienie ortostatyczne 4,17

Rzadko: zakrzepica żylna1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: zapalenie błony śluzowej nosa, duszność24

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: suchość w jamie ustnej Często: zaparcia, niestrawność, wymioty26 Niezbyt często: zaburzenia połykaniaRzadko: zapalenie trzustki1

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększone stężenie aminotransferaz (AlAT, AspAT)3, podwyższony poziom gamma glutamylotransferazy we krwi3_

Rzadko: żółtaczka6 , zapalenie wątroby6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: obrzęk naczynio-ruchowy6, zespół Stevensa-Johnsona6 Nieznana: toksyczna nekroliza naskórka, rumień wielopostaciowy Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bardzo rzadko: rabdomioliza

Ciaża. połóg i okres poporodowy

Nieznana: zespół odstawienia leku u noworodka32

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Niezbyt często: zaburzenia seksualne

Rzadko: priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: objawy odstawienne1,10

Często: łagodna postać astenii, obrzęk obwodowy, rozdrażnienie, gorączka Rzadko: złośliwy zespół neuroleptyczny1, hipotermia

Badania diagnostyczne

Rzadko: wzrost aktywności kinazy fosfokreatynowej we krwi15.

(1)    Patrz punkt 4.4.

(2)    W ciągu pierwszych dwóch tygodni może wystąpić senność, która najczęściej ustępuje w ciągu dalszego leczenia kwetiapiną.

(3)    U niektórych pacjentów, którym podawano kwetiapinę, obserwowano bezobjawowe podwyższenie stężenia poziomu transaminaz(AlAT, AspAT) z prawidłowych do >3 xULN o każdej porze lub gamma-glutamylotransferazy w osoczu. Zwiększenie było zwykle odwracalne w trakcie dalszego leczenia kwetiapiną.

(4)    Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych o działaniu blokującym receptory alfa1-adrenergiczne, kwetiapina często wywołuje objawy niedociśnienia ortostatycznego, przebiegającego z uczuciem zawrotów głowy, tachykardią, a u niektórych pacjentów z omdleniem, w szczególności w trakcie wstępnego okresu zwiększania dawki (patrz punkt 4.4).

(5)    W bardzo rzadkich przypadkach opisywano ujawnienie się wcześniej istniejącej cukrzycy.

(6)    Obliczenia dotyczące częstości tych działań niepożądanych zostały zaczerpnięte wyłącznie z danych postmarketingowych.

(7)    Przynajmniej jeden pomiar - stężenie glukozy na czczo> 126mg/dl (> 7,0 mmol/l lub po posiłku > 200mg/dl_(> 11,1 mmol/l).

(8)    Nasilenie częstości zaburzeń połykania w grupie stosującej kwetiapinę w porównaniu do grupy placebo obserwowano wyłącznie w badaniach klinicznych dotyczących zaburzeń depresyjnych dwubiegunowych.

(9)    Na podstawie >7% zwiększenia masy ciała od masy wyjściowej. Występuje głównie w pierwszych tygodniach terapii u dorosłych.

(10)    Poniższe objawy odstawienia obserwowano najczęściej krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych dotyczących monoterapii, które oceniały objawy z odstawienia: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i pobudliwość. Częstość występowania tych działań niepożądanych w sposób znaczący zmniejszała się po 1 tygodniu od przerwania podawania leku.

(11) Trójglicerydy >200 mg/dl (>2,258 mmol/l (pacjenci >18 lat) lub >150 mg/dl (>1,694 mmol/l (pacjenci <18 lat) przynajmniej jeden raz.

(12)    Cholesterol >240 mg/dl (>6,2064 mmol/l (pacjenci >18 lat) lub > 200 mg/dl (>5,172 mmol/l (pacjenci <18 lat) co najmniej w jednym badaniu. Bardzo często obserwowano zwiększenie stężenia cholesterolu LDL >30 mg/dl ( >0,769 mmol/l. Średnia zmiana wśród pacjentów, którzy mieli takie zwiększenie wynosiła 41,7 mg/dl ( >1,07 mmol/l).

(13)    Patrz tekst poniżej.

(14)    Płytki krwi <100 x 109/l w co najmniej w jednym badaniu.

(15)    Na podstawie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w badaniach klinicznych, wzrost aktywności kinazy fosfokreatynowej we krwi niezwiązany ze złośliwym zespołem neuroleptycznym.

(16)    Stężenia prolaktyny (pacjenci >18 lat):>20 pg/l (>869,56 pmol/l) mężczyźni; >30 pg/l (>1304,34 pmol/l) kobiety; w każdym czasie.

(17)    Może prowadzić do upadków.

(18)    Cholesterol HDL: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) mężczyźni; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) kobiety, w każdym czasie.

(19)    Częstość występowania u pacjentów, u których następuje przesunięcie odcinka QT z <450 milisekund do >450 milisekund z >30 milisekundowym wzrostem. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo dotyczących stosowania kwetiapiny średnia zmiana i występowalność u pacjentów z klinicznie znaczącym przesunięciem odcinka QT były podobne w grupach przyjmujących kwetiapinę i placebo.

(20)    Co najmniej jeden epizod zmiany stężenia w zakresie od >132 mmol/l do <132 mmol/l

(21)    Podczas terapii kwetiapiną lub zaraz po przerwaniu stosowania leku obserwowano przypadki wyobrażeń i zachowań samobójczych (patrz punkty 4.4 i 5.1).

(22)    Patrz punkt 5.1.

(23)    U 11% pacjentów biorących udział we wszystkich, włączając otwarte, badaniach nad kwetiapiną, zaobserwowano przynajmniej jeden przypadek zmniejszenia stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn i <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet. U tych pacjentów średnie maksymalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny za każdym razem wynosiło -1,50 g/dl.

(24)    Te doniesienia często dotyczą sytuacji, w których dochodzi do tachykardii, zawrotów głowy, ortostatycznych spadków ciśnienia i/lub w przypadku wcześniej istniejących chorób serca lub układu oddechowego.

(25)    W oparciu o odchylenia od prawidłowych wartości wyjściowych do potencjalnie istotnych klinicznie wartości w dowolnym czasie od punktu wyjściowego we wszystkich badaniach. Zmiany w poziomie całkowitej T4, wolnej T4, całkowitej T3 i wolnej T3 określane są jako <0,8 x LLN (dolnej granicy normy w pmol/L) a zmiany w poziomie TSH jako >5 mlU/L w dowolnym momencie.

(26)    W oparciu o zwiększoną częstość wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat).

(27) Przesunięcie liczby neutrofilów z >1,5 x 109/L w punkcie wyjścia do <0,5 x 109/L w dowolnym momencie w trakcie leczenia.

(28)    W oparciu o odchylenia od prawidłowych wartości wyjściowych do potencjalnie istotnych klinicznie wartości w dowolnym czasie od punktu wyjściowego we wszystkich badaniach. Zmiany liczby eozynofilów określa się jako >1 x 109 komórek/L w dowolnym momencie.

(29)    W oparciu o odchylenia od prawidłowych wartości wyjściowych do potencjalnie istotnych klinicznie wartości w dowolnym czasie od punktu wyjściowego we wszystkich badaniach. Zmiany liczby białych krwinek określa się jako <3 x 109 komórek/L w dowolnym momencie.

(30)    W oparciu o doniesienia nt. działań niepożądanych w postaci zespołu metabolicznego ze wszystkich badań klinicznych z kwetiapiną.

(31)    U części pacjentów w badaniach klinicznych obserwowano pogorszenie więcej niż jednego z parametrów metabolicznych, takich jak masa ciała, stężenie glukozy i lipidów (patrz par. 4.4).

(32)    Patrz punkt 4.6.

(33)    Może wystąpić na początku leczenia i wiązać się ze spadkami ciśnienia i/lub omdleniami. Częstość oparta na doniesieniach nt. działań niepożądanych w postaci bradykardii i powiązanych nieprawidłowości, zebranych ze wszystkich badań klinicznych z kwetiapiną.

Podczas stosowania leków neuroleptycznych obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT, przedsionkowych zaburzeń rytmu, nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji serca i torsades de pointes, które są uznane za charakterystyczne dla tej grupy leków (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież (10 -17 lat)

Te same reakcje niepożądane opisane powyżej u osób dorosłych należy uwzględnić u dzieci i

13

młodzieży. Poniżej zestawiono reakcje niepożądane występujące z większą częstością u dzieci i młodzieży (10-17 lat) niż w populacji osób dorosłych oraz reakcje niepożądane, których nie stwierdzano u dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowano następująco: bardzo często>11/10, często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1,000 do <1/100), rzadko (>1/10,000 do <1/1,000), bardzo rzadko (<1/10,000)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Bardzo często: wzmożony apetyt1

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: objawy pozapiramidowe Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: rozdrażnienie 2

Badania diagnostyczne

Bardzo często: podwyższone stężenie prolaktyny3, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi 4

(1) Patrz punkt 5.1

(2)    Uwaga: Częstość jest zgodna z obserwowaną wśród osób dorosłych, natomiast rozdrażnienie może mieć odmienne implikacje kliniczne u dzieci i młodzieży w porównaniu z osobami dorosłymi.

(3)    Stężenia prolaktyny (pacjenci <18 lat):>20 pg/l (>869,56 pmol/l) mężczyźni; >26 pg/l (>1130,428 pmol/l) kobiety; w każdym czasie. Wzrost stężenia prolaktyny >100 pg/l występował u mniej niż 1% pacjentów.

(4)    Na podstawie przesunięcia klinicznie istotnych wartości progowych (według kryteriów Narodowych Instytutów Zdrowia - National Institutes of Health) lub wzrostu >20 mmHg dla skurczowego lub >10 mmHg rozkurczowego ciśnienia krwi w każdym czasie w dwóch krótkich (3-6 tygodni) badaniach z grupą kontrolną placebo u dzieci i młodzieży.

4.9 Przedawkowanie

Ogólnie, opisywane objawy wynikały z nasilenia farmakologicznych działań produktu leczniczego i obejmowały senność i sedację, tachykardię i hipotonię.

W badaniach klinicznych opisywano zgony po ostrym przedawkowaniu w dawce 13,6 g, a w okresie postmarketingowym w dawkach tak niskich jak 6 g samej kwetiapiny. Jednakże opisywano również przypadek przeżycia po ostrym przedawkowaniu 30 g kwetiapiny. Większość pacjentów, u których doszło do przedawkowania, nie zgłaszała żadnych zdarzeń niepożądanych lub nastąpił całkowity powrót do zdrowia po zgłoszonym zdarzeniu. Jednak opisano zgon jednego pacjenta w badaniu klinicznym w następstwie przedawkowania 13,6 gramów samej kwetiapiny.

W okresie po dopuszczeniu kwetiapiny na rynek pojawiały się bardzo rzadkie doniesienia na temat przedawkowania samej kwetiapiny, kończącego się zgonem, śpiączką lub wydłużeniem odstępu QT. Pacjenci z rozpoznaną wcześniej ciężką chorobą układu sercowo-naczyniowego mogą być obciążeni wyższym ryzykiem szkodliwego działania leku po jego przedawkowaniu (patrz punkt 4.4. choroby układu krążenia).

Leczenie

Nie ma swoistego antidotum dla kwetiapiny. W przypadkach ciężkiego zatrucia zawsze należy rozważać możliwość przedawkowania kilku różnych produktów leczniczych. Zaleca się procedury intensywnej opieki medycznej z uzyskaniem i utrzymaniem drożności dróg oddechowych, zapewnieniem właściwej wentylacji i utlenowania, monitorowaniem i podtrzymywaniem funkcji układu krążenia. Chociaż nie badano, jak zapobiegać wchłanianiu po przedawkowaniu leku, płukanie żołądka może być wskazane w ciężkich zatruciach, przeprowadzane, jeśli to możliwe, w ciągu jednej godziny od spożycia leku. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadku przedawkowania kwetiapiny reaktywne spadki ciśnienia należy leczyć podając płyny dożylne i środki sympatykomimetyczne (należy unikać adrenaliny i dopaminy, gdyż przy blokadzie receptorów alfa wywołanej kwetiapiną stymulacja receptorów beta może pogłębić spadki ciśnienia).

Ścisły nadzór lekarski i monitorowanie pacjenta należy kontynuować do czasu normalizacji stanu pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, pochodne diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny, kod

ATC: N05A H04

Mechanizm działania

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit w organizmie człowieka, norkwetiapina, wchodzi w interakcje z dużą grupą receptorów różnych neurotransmiterów. Kwetiapina oraz norkwetiapina charakteryzują się powinowactwem do receptorów mózgowych serotoniny (5HT2) oraz dopaminy (Di i D2). To połączenie antagonistycznego oddziaływania na receptory z bardziej wybiórczym działaniem na receptory 5HT2 niż receptory D2, jak się uważa, przyczynia się do klinicznych właściwości przeciwpsychotycznych i nieznacznego tylko, w porównaniu do typowych leków przeciwpsychotycznych, działania niepożądanego (w postaci wywoływania zaburzeń pozapiramidowych) kwetiapiny. Ponadto, norkwetiapina ma duże powinowactwo do transporterów norepinefryny (NET). Kwetiapina i norkwetiapina cechują się również duże powinowactwem do receptorów histaminergicznych oraz alfa-i adrenergicznych, z mniejszym powinowactwem do receptorów alfa-2 adrenergicznych oraz receptorów serotoninowych 5HT1A. Kwetiapina nie wykazuje wyraźnego powinowactwo do muskarynowych receptorów cholinergicznych ani receptorów benzodiazepin.

Właściwości farmakodynamiczne

Kwetiapina wykazuje aktywność w testach na aktywność przeciwpsychotyczną, takich jak test warunkowanego unikania. Hamuje również działanie agonistów dopaminy, co mierzono metodami behawioralnymi lub elektrofizjologicznymi, oraz prowadzi do podwyższenia stężenia metabolitów dopaminy, co jest neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptorów D2.

W testach przedklinicznych oceniających czynniki predykcyjne objawów pozapiramidowych, kwetiapina nie przypomina standardowych leków przeciwpsychotycznych i charakteryzuje się atypowym profilem działania. Kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości receptorów dopaminergicznych D2 po długotrwałym podawaniu. Kwetiapina w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2 wywołuje jedynie słaby efekt kataleptyczny. Po długotrwałym podawaniu hamuje wybiórczo przewodnictwo w neuronach układu limbicznego, wywołując blokadę depolaryzacyjną szlaku mezolimbicznego A10, ale nie neuronów układu nigrostriatalnego A9. Ponadto zarówno po doraźnym, jak i przewlekłym podawaniu kwetiapina w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp Cebus uwrażliwionych na działanie neuroleptyków podawaniem haloperydolu.

Udział metabolitu norkwetiapiny w farmakologicznej aktywności kwetiapiny u ludzi nie jest znany.

Skuteczność kliniczna

Schizofrenia

Wyniki trzech kontrolowanych placebo badań klinicznych, w grupie pacjentów ze schizofrenią, w tym jednym, w którym zastosowano dawki kwetiapiny w zakresie od 75 mg do 750 mg, nie wykazały różnic między grupą kwetiapiny a grupą placebo w zakresie częstości występowania objawów pozapiramidowych ani konieczności jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych. Długofalowa skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu nawrotom schizofrenii nie została potwierdzona w zaślepionych badaniach klinicznych. W badaniach otwartych, u chorych ze schizofrenią, którzy wykazywali dobrą początkową odpowiedź na kwetiapinę, lek skutecznie utrzymywał kliniczną poprawę w warunkach kontynuacji terapii, co sugeruje pewną skuteczność w dłuższym okresie.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna zarówno w leczeniu pozytywnych jak i negatywnych objawów schizofrenii. W porównawczym badaniach klinicznym z chlorpromazyną i dwóch porównawczych badaniach z haloperydolem, kwetiapina wykazywała podobną skuteczność w krótkim okresie.

Zaburzenia dwubiegunowe

Wyniki czterech kontrolowanych badań klinicznych, w których oceniano dobowe dawki kwetiapiny do 800 mg w leczeniu epizodów maniakalnych, przy czym w dwóch badaniach stosowano kwetiapinę w monoterapii, a w dwóch w terapii skojarzonej z litem lub kwasem walproinowym, nie wykazały różnic między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków cholinolitycznych.

Niepowodowanie objawów pozapiramidowych jest uważane za właściwość leków przeciwpsychotycznych.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna w monoterapii lub jako lek wspomagający w zmniejszaniu objawów manii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Mediana średnich dawek kwetiapiny podawanych w ostatnim tygodniu u pacjentów reagujących na leczenie wynosiła około 600 mg/dobę, a około 85% pacjentów reagujących na terapię stosowało dawki między 400 a 800 mg/dobę.

W 4 badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z epizodami depresjii w przebiegu choroby dwubiegunowej I lub II typu, z lub bez szybkich cykli zmian nastroju, 51% chorych leczonych kwetiapiną wykazywało po 8 tygodniach co najmniej 50% poprawy w ogólnej punktacji MADRS, podczas gdy w grupie kontrolnej taką poprawę stwierdzono tylko u 37% chorych. Wyraźny efekt przeciwdepresyjny obserwowano już w 8. dniu leczenia (tydzień 1).

Przy leczeniu kwetiapiną obserwowano mniej epizodów polekowej manii w porównaniu z placebo. Przy kontynuacji leczenia kwetiapiną efekt przeciwdepresyjny utrzymywał się (średni czas leczenia wynosił 30 tygodni).

W dwóch badaniach nad zapobieganiem nawrotom, oceniającym kwetiapinę w połączeniu ze stabilizatorami nastroju u pacjentów z epizodami manii, depresji lub mieszanych zaburzeń nastroju, połączenie z kwetiapiną było lepsze od monoterapii stabilizatorami nastroju w wydłużaniu czasu do kolejnego nawrotu dowolnych zaburzeń nastroju (manii, depresji i zaburzeń mieszanych). Ryzyko nawrotu zmniejszało się o 70%. Kwetiapinę podawano dwa razy dziennie w dawce dobowej 400 mg do 800 mg w połączeniu z litem lub walproinianem sodu.

W jednym długofalowym (do 2 lat terapii, średnia ekspozycja na kwetiapinę wynosiła 191 dni) badaniu oceniającym zapobieganie nawrotom u pacjentów z epizodami manii, depresji lub mieszanych zaburzeń nastroju, kwetiapina skuteczniej niż placebo wydłużała czas do kolejnego nawrotu u chorych z chorobą dwubiegunową typu I. Liczba pacjentów z epizodami zaburzeń nastroju wynosiła odpowiednio: 91 (22,5%) w grupie leczonej kwetiapiną, 208 (51,5%) w grupie otrzymującej placebo i 95 (26,1%) w grupie otrzymującej lit. U pacjentów z dobrą początkową odpowiedzią na kwetiapinę

kontynuacja terapii tym lekiem wydłużała czas do nawrotu zaburzeń nastroju w sposób porównywalny do zmiany terapii na lit.

Skuteczność leczenia była niezależna od wieku, płci i rasy, częstości nawrotu epizodów i regionu geograficznego.

W porównaniu z placebo, zmniejszenie ryzyka u pacjentów wymagających hospitalizacji lub modyfikacji leczenia wynosiło 74% odnośnie wszystkich typów epizodów (manii, depresji lub mieszanych). W przypadku epizodów manii i depresji zmniejszenie ryzyka wynosiło odpowiednio 73% i 75%.

W badaniach depresji i zapobiegania nawrotom kwetiapina nie zwiększała ryzyka samobójstwa i myśli samobójczych w porównaniu z placebo.

Badania kliniczne wykazały, że kwetiapina podawana dwa razy na dobę jest skuteczna w leczeniu schizofrenii i manii, chociaż farmakokinetyczny okres półtrwania kwetiapiny wynosi około 7 godzin. Potwierdzają to dane z badania metodą emisyjnej tomografii pozytonowej (PET), które wykazały, że receptory 5HT2 i D2 są zajęte przez kwetiapinę przez okres do 12 godzin. Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności działania dawek powyżej 800 mg/dobę.

Bezpieczeństwo kliniczne

W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów ze schizofrenią i epizodami maniakalnymi w przebiegu choroby dwubiegunowej, skumulowana częstość objawów pozapiramidowych była podobna do tej w grupie placebo (schizofrenia: 7,8% w przypadku kwetiapiny i 8,0% w przypadku placebo; epizody manii w chorobie dwubiegunowej: 11,2% w przypadku kwetiapiny i 11,4% w przypadku placebo). Większy odsetek objawów pozapiramidowych był obserwowany u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów otrzymujących placebo. W krótkotrwałych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo wśród pacjentów z epizodami depresyjnymi w przebiegu choroby dwubiegunowej, skumulowana częstość objawów pozapiramidowych wynosiła 8,9% w grupie stosującej kwetiapinę w porównaniu do 3,8% w grupie z placebo. W przypadku zarówno epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej, jak i ciężkich zaburzeń depresyjnych, częstość pojedynczych działań niepożądanych (np. akatyzji, zaburzeń pozapiramidowych, drżeń, dyskinezji, dystonii, niepokoju, mimowolnych skurczów mięśni, nadaktywności psychoruchowej i sztywności mięśni) nie przekroczyła 4% w żadnej z badanych grup.

W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach (trwających od 3 do 8 tygodni) z ustalonymi dawkami (50 mg/dobę do 800 mg/dobę) zaobserwowano średnie zwiększenie masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną w zakresie od 0,8 kg dla dawki dobowej 50 mg do 1,4 kg dla dawki dobowej 600 mg (z mniejszym wzrostem dla dawki dobowej 800 mg), w porównaniu z 0,2 kg u pacjentów leczonych placebo. Odsetek pacjentów leczonych kwetiapiną, których masa ciała zwiększyła się o >7% wyniósł od 5,3% dla dawki dobowej 50 mg do 15,5% dla dawki dobowej 400 mg (z mniejszym wzrostem dla dawki dobowej 600 i 800 mg), w porównaniu z 3,7% dla pacjentów leczonych placebo.

Dłuższe badania kliniczne dotyczące zapobiegania nawrotom miały okres otwarty (trwający od 4 do 36 tygodni), kiedy pacjenci byli leczeni kwetiapiną, następnie okres odstawienia, podczas którego pacjenci byli losowo przydzielani do grupy stosującej kwetiapinę lub grupy placebo. U pacjentów stosujących kwetiapinę średnie zwiększenie masy ciała w okresie otwartym wynosiło 2,56 kg, a do 48 tygodnia okresu randomizacji średnie zwiększenie masy ciała wynosiło 3,22 kg w porównaniu z wyjściowym okresem otwartym. Dla pacjentów zrandomizowanych do stosowania placebo średnie zwiększenie masy ciała w okresie otwartym wynosiło 2,39 kg, a przed upływem 48 tygodnia okresu zrandomizowanego 0,89 kg w porównaniu z wyjściowym okresem otwartym.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych wśród pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych, częstość działań niepożądanych mózgowo-naczyniowych na 100 pacjento-lat nie była większa w grupie stosującej kwetiapinę niż w grupie placebo.

We wszystkich krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach dotyczących monoterapii u pacjentów z początkową liczbą granulocytów obojętnochłonnych >1,5 X 109/l, przynajmniej jednorazowe zmniejszenie poziomu neutrofilów <1,5 X 109/l wykazano u 1,9% pacjentów leczonych kwetiapiną, w porównaniu do 1,3% pacjentów leczonych placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, z lekiem porównawczym zawierającym substancję czynną; u pacjentów z początkową liczbą granulocytów obojętnochłonnych >1,5 X 109/l), przynajmniej jednorazowy epizod z liczbą granulocytów obojętnochłonnych <1,5 X 109/l stwierdzono u 0,21% pacjentów leczonych kwetiapiną.

W krótkofalowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem sztywnej dawki leku, podawanie kwetiapiny wiązało się z zależnym od dawki obniżeniem poziomów hormonów tarczycy. W krótkofalowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych częstość występowania potencjalnie istotnych klinicznie zmian w poziomach hormonów wynosiła: całkowita Ty 3,4% dla kwetiapiny versus 0,6% dla placebo; wolna T4: 0,7% dla kwetiapiny versus 0,1% dla placebo; całkowita T3: 0,54% dla kwetiapiny versus 0,0% dla placebo oraz wolna T3: 0,2% dla kwetiapiny versus 0,0% dla placebo. Częstość występowania zmian w poziomach TSH wynosiła 3,2% dla kwetiapiny versus 2,7% dla placebo. W krótkofalowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych monoterapii częstość występowania wzajemnych, potencjalnie znaczących klinicznie zmian w poziomach T3 i TSH wynosiła 0,0% zarówno dla kwetiapiny jak i dla placebo, a w poziomach T4 i TSH - 0,1 % dla kwetiapiny versus 0,0% dla placebo. Te zmiany stężeń hormonów tarczycy na ogół nie wiążą się z objawową niedoczynnością tarczycy. Obniżenie poziomów całkowitej i wolnej T4 było największe w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia kwetiapiną, i nie spadało dalej przy długofalowej kontynuacji terapii. Niemal we wszystkich przypadkach zakończenie leczenia kwetiapiną wiązało się z odwróceniem wpływu na stężenia całkowitej i wolnej T4, niezależnie od czasu trwania leczenia. U ośmiu pacjentów, u których mierzono stężenia TBG, nie uległy one zmianie.

Zaćma/zmętnienie soczewki

W badaniu klinicznym oceniającym zdolność kwetiapiny (200-800 mg/dobę) w porównaniu z rysperydonem (2-8 mg) do wywoływania zaćmy u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniem schizoafektywnym, odsetek pacjentów ze zwiększonym stopniem zmętnienia soczewki nie był większy w grupie otrzymującej kwetiapinę (4%) w porównaniu z rysperydonem (10%), u pacjentów z ekspozycją trwającą co najmniej 21 miesięcy.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Bezpieczeństwo i skuteczność działania kwetiapiny badano w 3-tygodniowym badaniu leczenia manii z grupą kontrolną placebo (n= 284 pacjentów z USA, w wieku 10-17 lat). U około 45% pacjentów rozpoznano dodatkowo ADHD. Ponadto przeprowadzono 6-tygodniowe badanie leczenia schizofrenii z grupą kontrolną placebo (n= 222 pacjentów, w wieku 13-17 lat). Z udziału w obu badaniach wykluczano pacjentów, którzy nie reagowali na kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczynano od dawki 50 mg/dobę i 2.dnia zwiększano do 100 mg/dobę; następnie dobierano dawkę do dawki docelowej (mania 400-600 mg/dobę; schizofrenia 400-800 mg/dobę) stosując zwiększanie dawki o 100 mg/dobę, podawanej dwa do trzech razy na dobę.

W badaniu manii różnica średniej zmiany LS względem wartości wyjściowej w całkowitej skali YMRS (czynny lek minus placebo) wynosiła -5,21 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -6,56 dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobę. Odsetek odpowiedzi (poprawa w skali YMRS >50%) wynosił 64% dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę; 58% dla kwetiapiny w dawce 600 mg/dobę i 37% w grupie placebo.

W badaniu schizofrenii, różnica średniej zmiany LS względem wartości wyjściowej w całkowitej skali PANSS (czynny lek minus placebo) wynosiła -8.16 dla kwetiapiny w dawce 400 mg/dobę i -9,29 dla kwetiapiny w dawce 800 mg/dobę. Ani mała (400 mg/dobę), ani duża (800 mg/dobę) dawka kwetiapiny nie przewyższała placebo pod względem odsetka pacjentów z uzyskaną odpowiedzią na leczenie, określaną jako >30% zmniejszenie względem wartości wyjściowej w całkowitej skali PANSS. Zarówno w manii, jak i w depresji, większe dawki dawały mniejszy odsetek odpowiedzi na leczenie.

Nie ma dostępnych danych dotyczących utrzymywania się działania leku oraz zapobiegania nawrotom w tej grupie wiekowej.

26-tygodniowe otwarte przedłużenie badań krótkotrwałych (n= 380 pacjentów), ze zmiennym dawkowaniem kwetiapiny w zakresie 400-800 mg/dobę, dostarczyło dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa. U dzieci i młodzieży stwierdzono występowanie wzrostu ciśnienia krwi, a zwiększony apetyt, objawy pozapiramidowe i zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy występowały częściej niż u osób dorosłych(patrz punkty 4.4 i 4.8).

Objawy pozapiramidowe

W krótkookresowym badaniu monoterapii z grupą kontrolną placebo u nastoletnich pacjentów (13 -17 lat) ze schizofrenią, zsumowana częstość objawów pozapiramidowych wynosiła 12,9% dla kwetiapiny i 5,3% dla placebo, chociaż częstość występowania poszczególnych zdarzeń niepożądanych (np. akatyzja, drżenie, zaburzenie pozapiramidowe, hipokineza, niepokój, nadmierna aktywność psychoruchowa, sztywność mięśni, dyskineza) nie przekraczała 4,1% w żadnej grupie. W krótkookresowym badaniu monoterapii z grupą kontrolną placebo u dzieci i młodzieży (10 -17.lat) z manią w chorobie afektywnej dwubiegunowej, zsumowana częstość objawów pozapiramidowych wynosiła 3,6% dla kwetiapiny i 1,1% dla placebo. W długookresowym badaniu otwartym schizofrenii i manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej, zsumowana częstość objawów pozapiramidowych w trakcie leczenia wynosiła 10%.

Przyrost masy ciała

W krótkookresowych badaniach klinicznych pacjentów pediatrycznych (10 -17 lat) u 17% pacjentów leczonych kwetiapiną i 2,5% pacjentów otrzymujących placebo stwierdzono >7% przyrost masy ciała. Po korekcie względem prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie, wzrost o co najmniej 0,5 odchylenia standardowego względem wartości wyjściowej Wskaźnika Masy Ciała (BMI) uznano za miernik zmiany istotnej klinicznie; 18,3% pacjentów leczonych kwetiapiną przez co najmniej 26 tygodni spełniało to kryterium.

Samobójstwo/Myśli samobójcze oraz pogorszenie kliniczne

W krótkookresowych badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią, częstość zdarzeń związanych z samobójstwem wynosiła 1,4% (2/147) dla kwetiapiny i 1,3% (1/75) dla placebo u pacjentów <18 lat. W krótkookresowych badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo pacjentów pediatrycznych z manią w chorobie afektywnej dwubiegunowej, częstość zdarzeń związanych z samobójstwem wynosiła 1,0% (2/193) dla kwetiapiny i 0% (0/90) dla placebo u pacjentów <18 lat.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym kwetiapina szybko się wchłania. Maksymalne stężenie w osoczu kwetiapina osiąga w ciągu półtorej godziny. Stan stacjonarny występuje w ciągu dwóch dni.

Przyjmowanie pokarmu nie ma istotnego wpływu na biodostępność kwetiapiny.

Dystrybucja

Kwetiapina jest szeroko dystrybuowana w organizmie. Jej objętość dystrybucji wynosi 10 ± 4 l/kg.

W stężeniach terapeutycznych 83 % leku wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie. Głównymi szlakami biotransformacji są sulfoksydacja i oksydacja.

W badaniach in vitro ustalono, że głównym enzymem odpowiedzialnym za metabolizm kwetiapiny przez cytochrom P450 jest CYP3A4. Norkwetiapina jest syntetyzowana i usuwana głównie przez cytochrom CYP3A4. Maksymalne stężenie molarne czynnego metabolitu norkwetiapiny w stanie stacjonarnym wynosi 35% stężenia kwetiapiny.

W badaniu wielokrotnych dawek w grupie zdrowych ochotników, oceniającym farmakokinetykę kwetiapiny podanej przed i w trakcie leczenia ketokonazolem, wykazano, że jednoczesne podawanie kwetiapiny i ketokonazolu zwiększa średnie Cmax i AUC kwetiapiny odpowiednio o 235% i 522%, z odpowiednim zmniejszeniem średniego klirensu po podaniu doustnym o 84%. Średni okres półtrwania kwetiapiny wydłużył się z 2,6 do 6,8 godziny, przy czym średni tmax pozostał bez zmian.

Wykazano, że kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym norkwetiapina) są słabymi inhibitorami izoenzymów cytochromu P450 (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4) w warunkach in vitro. Inhibicja CYP w warunkach in vitro obserwowana była wyłącznie w stężeniach około 5 do 50 razy wyższych w porównaniu do obserwowanych w osoczu dla zakresu dawki od 300 do 800 mg na dobę u ludzi. Na podstawie tych wyników in vitro wydaje się mało prawdopodobne, aby stosowanie produktu leczniczego Ketilept jednocześnie z innymi lekami powodowało istotne klinicznie zahamowanie przez jeden produkt leczniczy metabolizmu drugiego produktu przy udziale cytochromu P450. Z badań na zwierzętach wynika, że kwetiapina może indukować enzymy grupy cytochromu P450. W badaniu swoistych interakcji u pacjentów psychotycznych, po podaniu kwetiapiny nie stwierdzono jednak wzrostu aktywności cytochromu P450.

EliminacjaPo doustnym przyjęciu pojedynczej dawki kwetiapiny znakowanej 14C mniej niż 5% dawki wydala się z moczem w postaci niezmienionej, co pokazuje, że kwetiapina podlega intensywnemu metabolizmowi; około 73% radioaktywności stwierdza się w moczu a 21% w kale.

Średni okres półtrwania kwetiapiny i norkwetiapiny wynosi odpowiednio 7 i 12 godzin.

Liniowość lub nieliniowość

Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny jest liniowa w zakresie dopuszczonego zakresu dawek. Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Brak danych wskazującyhc na związek między stężeniem kwetiapiny w osoczu a odpowiedzią na leczenie.

Szczególne grupy pacjentów

Kinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny nie różni się u mężczyzn i kobiet ani u osób różnych ras.

Pacjenci w podeszłym wieku

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest o około 30 do 50 % mniejszy niż u dorosłych w wieku od 18 do 65 lat.

Dzieci i młodzież (od 10 do 17 lat)

Dane farmakokinetyczne uzyskano u 9 dzieci w wieku 10-12 lat i 12 nastolatków, którzy byli leczeni kwetiapiną i uzyskali stan stacjonarny przy dawce 400 mg dwa razy na dobę. W stanie stacjonarnym, normalizowane dawką stężenie w osoczu związku macierzystego, kwetiapiny, u dzieci i młodzieży (od 10 do 17 lat) było na ogół zbliżone do występującego u osób dorosłych, chociaż Cmax u dzieci było na górnej granicy zakresu stwierdzanego u osób dorosłych. AUC i Cmax czynnego metabolitu, norkwetiapiny, były wyższe, odpowiednio o 62% i 49% u dzieci (10-12 lat), oraz 28% i 14% u młodzieży (13-17 lat), w porównaniu z osobami dorosłymi.

Zaburzenia czynności wątroby

Średni klirens osoczowy kwetiapiny zmniejsza się o około 25% u osób ze stwierdzonym upośledzeniem czynności wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest intensywnie metabolizowana w wątrobie, oczekuje się zwiększonego stężenia leku w osoczu w populacji osób z upośledzeniem czynności wątroby. U tych pacjentów może być konieczna modyfikacja dawkowania (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73 m2) średni osoczowy klirens kwetiapiny był zmniejszony o około 25%, jednak indywidualne wartości klirensu zawierają się w zakresie dla osób zdrowych. Średnia molarna frakcja wolnej kwetiapiny i czynnego metabolitu w osoczu człowieka, norkwetiapiny, wynosi <5% wydalanej w moczu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dowodów genotoksyczności w serii badań in vitro i in vivo. U zwierząt laboratoryjnych przy ekspozycji mającej znaczenie kliniczne obserwowano następujące nieprawidłowości, których dotychczas nie potwierdzono w długoterminowych badaniach klinicznych.

Działanie rakotwórcze:

W badaniu przeprowadzonym na szczurach z użyciem dawek 20, 75 i 250 mg/kg/dobę, w rezultacie długotrwałej hiperprolaktynemii wzrastała częstość występowania gruczolakoraków sutka u samic szczura po wszystkich stosowanych dawkach.

U szczurów obserwowano odkładanie barwnika w gruczole tarczowym, a u małp Cynomolgus -przerost komórek pęcherzykowych tarczycy, zmniejszenie stężenia T3 w osoczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek; u psów dochodziło do zmętnienia soczewki oka i zaćmy. (Informacje dotyczące zaćmy/zmętnienia soczewek, patrz punkt 5.1).

Biorąc pod uwagę te wyniki, należy rozważyć korzyści z leczenia kwetiapiną względem ryzyka dla bezpieczeństwa pacjenta.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-90

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna (4 mg)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Ketilept 100 mg, tabletki powlekane Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna

Powidon K-90

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna (16 mg)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Ketilept 150 mg, tabletki powlekane Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-90

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna (24 mg)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Opadry II 33G24283 Pink (żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza).

Ketilept 200 mg, tabletki powlekane Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-90

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna (32 mg)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

Opadry II 33G24283 Pink (żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), hypromeloza).

Ketilept 300 mg, tabletki powlekane Rdzeń tabletki:

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-90

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Laktoza jednowodna (48 mg)

Celuloza mikrokrystaliczna

Otoczka: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza).

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ketilept 25 mg, tabletki powlekane - 30 lub 60 tabletek powlekanych w bezbarwnych, przezroczystych blistrach foliowych z PVC/PVDC/Aluminium lub w butelkach z brązowego szkła (typ III) zamkniętych nakrętką z PE i umieszczonych w tekturowym pudełku.

Ketilept 100 mg, tabletki powlekane - 30 lub 60 tabletek powlekanych w bezbarwnych, przezroczystych blistrach foliowych z PVC/PVDC/Aluminium lub w butelkach z brązowego szkła (typ III) zamkniętych nakrętką z PE i umieszczonych w tekturowym pudełku.

Ketilept 150 mg, tabletki powlekane - 30 lub 60 tabletek powlekanych w bezbarwnych, przezroczystych blistrach foliowych z PVC/PVDC/Aluminium lub w butelkach z brązowego szkła (typ III) zamkniętych nakrętką z PE i umieszczonych w tekturowym pudełku.

Ketilept 200 mg, tabletki powlekane - 30 lub 60 tabletek powlekanych w bezbarwnych, przezroczystych blistrach foliowych z PVC/PVDC/Aluminium lub w butelkach z brązowego szkła (typ III) zamkniętych nakrętką z PE i umieszczonych w tekturowym pudełku.

Ketilept 300 mg, tabletki powlekane - 30 lub 60 tabletek powlekanych w bezbarwnych, przezroczystych blistrach foliowych z PVC/PVDC/Aluminium lub w butelkach z brązowego szkła (typ III) zamkniętych nakrętką z PE i umieszczonych w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Lek dostępny wyłącznie na receptę, po zweryfikowaniu rozpoznania przez specjalistę lub szpital, do stosowania pod stałym nadzorem specjalisty.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EGIS Pharmaceuticals PLC 1106 Budapeszt,

Keresztúri út 30-38 Węgry

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ketilept 25 mg: 12963 Ketilept 100 mg: 12964 Ketilept 150 mg: 12965 Ketilept 200 mg: 12966 Ketilept 300 mg: 12967

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 21.06.2007/18.11.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.05.2013

24

Ketilept 100 mg