+ iMeds.pl

Ketokonazole hasco 200 mgUlotka Ketokonazole hasco

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


KETOCONAZOLE HASCO

{Ketoconazolum)

200 mg, tabletki

Skład

1 tabletka zawiera: substancję czynną

ketokonazol (ketoconazolum)    200 mg

oraz substancje pomocnicze

laktoza jcdnowodna, celuloza mikrokrystaliczna, Powidon 30, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dostępne opakowanie zawiera 10 lub 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Kétoconazole HASCO i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Kétoconazole HASCO

3.    Jak stosować lek Kétoconazole HASCO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Kétoconazole HASCO

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Kétoconazole HASCO i w jakim celu się go stosuje

Kétoconazole HASCO jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania, obejmującym dermatofity (Microsporum spp., Epidermatophyton spp., Trichophyton spp.), drożdżaki {Candida spp., Malassezia, Torulopsis, Cryptococcus neoformans), grzyby dimorficzne (Coccidioides immitis, Histoplasma capsu/atum, Paracoccidioides brasiliensis) oraz inne grzyby, np. Sporotrichum schenckii, Phialophora spp., Blastomyces dermatidis. Mniej wrażliwe są: Aspergillus spp., niektóre Dematiaceae, Mucor spp., i inne glonowce z wyjątkiem Entomophthorales.

Mechanizm działania ketokonazolu polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Powoduje to zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej, zanik jej funkcji ochronnych i w efekcie obumieranie komórek grzyba.

ul Mir

Wskazania do stosowania:

•    zakażenia skóry, włosów i paznokci wywołane przez dennatofity oraz zapalenie mieszków włosowych wywołane przez Malassezia (poprzednia nazwa PUyrosporum), jeżeli leczenie miejscowe jest niemożliwe z powodu usytuowania miejsca zakażenia, albo jeśli leczenie miejscowe jest niewystarczające. Kctokonazol jest wskazany u pacjentów, u których nie można zastosować flukonazolu, terbinafiny ani itrakonazolu lub u których stosowanie tych substancji jest nieskuteczne.

•    przewlekłe zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych, pochwy, jamy ustnej i gardła, przewodu pokarmowego, które nie mogą być leczone miejscowo z powodu lokalizacji, rozległości lub głębokości penetracji w skórze. Ketokonazol jest wskazany u pacjentów, u których nie można zastosować flukonazolu, ani itrakonazolu lub u których stosowanie tych substancji jest nieskuteczne.

2. Zanim zastosuje się lek Kétoconazole HASCO

Nie należy stosować leku Kétoconazole HASCO w przypadku

-    nadwrażliwości na ketokonazol lub inny składnik leku albo na inną substancję przeciwgrzybiczą z grupy imidazolu,

-    ciąży i w okresie karmienia piersią,

-    ostrych lub przewlekłych schorzeń wątroby.

Nie należy stosować leku z astemizolem, bepridylem, halofantryną, dizopiramidem, cyzapridem, dofctylidcm, lewacetylometadolem (lewometadyl), mizolastyną, pimozydem, chinidyną, sertindolem lub terfenadyną, gdyż jednoczesne stosowanie ketokonazolu z wymienionymi lekami powoduje wzrost ich stężenia w osoczu i może prowadzić do wydłużenia odcinka QT i zaburzeń rytmu serca (arytmii typu „torsades dc pointes”).

Nie stosować leku łącznie z triazolamem i doustną postacią midazolamu oraz inhibitorami reduktazy HMG-CoA, takimi jak simwastatyna, lowastatyna (patrz punkt „Stosowanie innych leków”).

Nie stosować łącznie z alkaloidami sporyszu, takimi jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina lub metyloergometryna (metyloergonowina).

Nie stosować razem z nizoldypiną, eplerenonem, irynotekanem lub ewerolimusem i sirolimusem (rapamycyna) oraz z innymi Ickami wymienionymi w punkcie „Stosowanie innych leków”.

Zacho>vać szczególną ostrożność stosując lek Kétoconazole HASCO, gdyż stosowanie ketokonazolu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wątroby. Dlatego ketokonazol należy stosować wyłącznic w sytuacjach, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko, po rozważeniu możliwości zastosowania alternatywnych leków przeciwgrzybiczych.

Bardzo rzadko po zastosowaniu ketokonazolu obserwowano przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby, w tym przypadki zakończone zgonem lub koniecznością przeszczepienia wątroby. Niektóre z tych zdarzeń wystąpiły u pacjentów nic obciążonych czynnikami ryzyka choroby wątroby. Obserwowano przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby już w ciągu pierwszego miesiąca, a nawet pierwszego tygodnia podawania leku.

Ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby zwiększa się z czasem trwania terapii. Leczenie dłuższe niż 10 dni może być zlecone wyłącznie po starannej analizie skutków dotychczasowej terapii oraz dalszych potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka.

U pacjentów długotrwale stosujących lek istnieje ryzyko wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby, takich jak: nadmierne zmęczenie, gorączka, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności, wymioty. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zapalenia wątroby są: wiek powyżej 50 lat (w przypadku kobiet), choroba wątroby w wywiadzie, stwierdzona nietolerancja na lek, długotrwała terapia oraz jednoczesne przyjmowanie środków zaburzających czynność wątroby.

Przed leczeniem powinny być przeprowadzone testy sprawdzające czynność wątroby w celu wykluczenia ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby (patrz punkt ,.Nie należy stosować Icku Kétoconazole HASCCT).

W czasie leczenia trwającego ponad 2 tygodnie należy przeprowadzać testy sprawdzające czynność wątroby: przed leczeniem, po 2 tygodniach i następnie raz w miesiącu. Należy przerwać leczenie w razie zwiększenia parametrów czynności wątroby powyżej trzykrotnej górnej granicy normy.

Pacjenci z podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych lub objawami uszkodzenia wątroby po zastosowaniu innych leków w przeszłości, leczenie lekiem Kétoconazole MASCO powinni podjąć tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko uszkodzenia wątroby. W takich sytuacjach należy z większą częstością monitorować parametry czynności wątroby.

Nie należy podawać leków neutralizujących kwas żołądkowy (np. wodorotlenek glinu) na 2 godziny przed i przez 2 godziny po przyjęciu ketokonazolu, gdyż zmniejszona kwaśność soku żołądkowego powoduje zaburzenia wchłaniania ketokonazolu. Niedobór kwasu solnego w soku żołądkowym (bezkwaśność, np. u pacjentów z AIDS) lub jednoczesne przyjmowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego (np. antagonistów receptora H2, inhibitorów pompy protonowej) może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu. Należy wówczas stosować lek z napojami zwiększającymi kwaśność treści pokarmowej w żołądku, np. z napojami typu „Cola'’.

W badaniach u ochotników przyjmujących dziennie 400 mg lub więcej ketokonazolu obserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w odpowiedzi na stymulację ACTH. Z tego względu powinna być kontrolowana czynność nadnerczy u pacjentów z chorobą Addisona, z niewydolnością lub zmniejszoną wydolnością nadnerczy i u pacjentów narażonych na okresowe, długotrwałe stresy (np. poważne zabiegi chirurgiczne, intensywna terapia) oraz u osób, u których podczas długotrwałego stosowania ketokonazolu wystąpiły objawy wskazujące na niewydolność nadnerczy.

W przypadku chorób niezagrażających życiu pacjenta, a wymagających długotrwałego leczenia, przed zastosowaniem ketokonazolu niezbędne jest dokonanie oceny korzyści względem ewentualnego ryzyka.

Podczas jednoczesnego stosowania ketokozanolu i domperidonu obserwowano niewielkie wydłużenie odcinka QT (średnio poniżej 10 ms). Z tego względu należy rozważyć inne możliwości leczenia w przypadku konieczności zastosowania ketokonazolu.

Pacjenci leczeni doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, przed rozpoczęciem leczenia ketokonazolem, powinni zbadać stężenie glukozy we krwi.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie Icku Kétoconazole HASCO zjedzeniem i piciem

Lek należy podawać podczas posiłku.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Kobiety leczone ketokonazolem nie powinny kannie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak jest danych na temat wpływu ketokonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Kétoconazole HASCO

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty.

Równoczesne podawanie ketokonazolu z lekami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego, takimi jak leki przeciwmuskarynowe, związki zobojętniające kwas żołądkowy, leki blokujące receptory histaminowe H? i inhibitory pompy protonowej, może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu.

Leki takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, karbamazepina, izoniazyd, newirapina i fenytoina znacznie zmniejszają dostępność biologiczną ketokonazolu.

Ritonawir zwiększa biodostępność ketokonazolu. Dlatego w razie jednoczesnego stosowania ritonawiru i ketokonazolu należy rozważyć zmniejszenie dawki ketokonazolu.

Ketokonazol hamuje enzymy oksydazy wątrobowej i może powodować wzrost stężenia w osoczu leków metabolizowanych w wątrobie, powodując nasilenie lub przedłużenie działania tych leków.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ketokozanolu i domperidonu ze względu na wzrost stężenia domperidonu w osoczu i wydłużenie odcinka QT.

Inne leki przeciwwskazane podczas stosowania ketokonazolu to:

- astemizol, bepridyl, halofantryna, dizopiramid, cyzaprid, dofetylid, lewacetylometadol (lewometadyl), mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertindol lub terfenadyna - jednoczesne stosowanie ketokonazolu z tymi lekami powoduje wzrost ich stężenia w osoczu, co może prowadzić do wydłużenia odcinka QT i zaburzeń rytmu serca (arytmii typu „torsades de pointes”),

-    midazolam w postaci doustnej i triazolam - jednoczesne stosowanie ketokonazolu z midazolamem w postaci doustnej i triazolamein powoduje znaczne nasilenie i przedłużenie działania farmakologicznego tych Icków,

-    inhibitory HMG-CoA metabolizowane przez CYP3A4 (simwastatyna, lowastatyna),

-    alkaloidy sporyszu, takie jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina lub metyloergometryna (metyloergonowina),

-    nizoldypina,

-    eplerenon,

-    irynotekan,

-    ewerolimus i sirolimus (rapamycyna).

Podając ketokonazol z następującymi lekami należy monitorować ich stężenie w osoczu, a w razie konieczności zmniejszyć ich dawkowanie:

-    doustne leki przeciwzakrzepowe

-    inhibitory proteazy wirusa HIV (indinawir, sankwinawir)

-    leki przeciwnowotworowe (np. alkaloidy Vinca, busulfan, docetaksel, erlotinib i imatinib)

-    leki będące antagonistami kanału wapniowego metabolizowane przez CYP3A4, takie jak pochodne dihydropirydyny oraz prawdopodobnie werapamil

-    niektóre substancje działające immunosupresyjnie (cyklosporyna, takrolimus)

-    niektóre inhibitory HMG-CoA metabolizowane przez CYP3A4, takie jak atorwastatyna

-    niektóre glikokortykoidy jak budezonid, flutokazon, deksametazon i metyloprednizolon

-    digoksyna

-    inne: cilostazol, buspiron, alfentanyl, fentanyl, sildenafil, solifcnacin, alprazolam, brotizolam, midazolam w postaci dożylnej, kwetapina, replaglinid, tolterodina, trimetreksat, ebastyna, eletryptan i reboksetyna.

Wyjątkowo po spożyciu alkoholu mogą wystąpić reakcje podobne jak po przyjęciu disulfiramu, objawiające się rozszerzeniem naczyń twarzy i szyi, wysypką, obwodowymi obrzękami, nudnościami i bólem głowy. Wszystkie te objawy mijają w ciągu kilku godzin.

3. Jak stosować lek Kétoconazole HASCO

Lek Kétoconazole HASCO należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek stosuje się doustnie.

W celu maksymalnego wchłaniania, lek Kétoconazole HASCO należy stosować podczas posiłku.

Dawki:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg:

1 tabletka (200 mg) raz na dobę w czasie posiłku. W przypadku braku oczekiwanego działania dawkę należy zwiększyć do 2 tabletek (400 mg) raz na dobę.

Czas leczenia:

Leczenie należy kontynuować bez przerwy aż do czasu wyleczenia. Przedwczesne przerwanie terapii może spowodować wznowę zakażenia. Należy jednak pamiętać, że ryzyko uszkodzenia wątroby zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia. Terapia dłuższa niż 10 dni powinna być stosowana po analizie skutków dotychczasowej terapii oraz dalszych potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka. Konieczne jest monitorowanie parametrów czynności wątroby (patrz punkt 2 „Zanim zastosuje się lek Kétoconazole HASCO”).

'    r'Ol tvKl LÇK0W6] 1 *

m qro Warszawa

W grzybiczym zapaleniu mieszków włosowych leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność (patrz punkt „Zachować szczególną ostrożność stosując Kétoconazole HASCO”).

Leku nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Kétoconazole H ASCO jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Kétoconazole HASCO niż zalecana

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku. należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne płukanie żołądka lub zastosowanie innego leczenia. Objawami przedawkowania są: ból głowy, nadmierne zmęczenie, szum w uszach.

W przypadku pominięcia dawki leku Kétoconazole HASCO

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. lek Kétoconazole HASCO może powodować działania niepożądane.

W międzynarodowych, wieloośrodkowych, otwartych, kontrolowanych badaniach u pacjentów z różnymi grzybicami powierzchniowymi i narządowymi, działania niepożądane podczas stosowania ketokonazolu obserwowano u 149 (11%) osób spośród 1361 badanych. Działania niepożądane obserwowane w tych badaniach z częstością > 5% to:

zaburzenia układu nerwoweso Bóle głowy, zawroty głowy, senność.

zaburzenia żołądka i jelit

Nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka.

zaburzenia skóry i tkanek podskórnych Swiąd, wysypka.

Natomiast działania niepożądane w badaniach postmarketingowych występowały bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) i były to:

zaburzenia układu nerwoweso

Odwracalny wewnątrzczaszkowy wzrost ciśnienia (np. tarcza zastoinowa, wypukłe ciemiączko u niemowląt), zawroty głowy, bóle głowy, parestezje (samoistnie występujące wrażenia czuciowe - mrowienie, drętwienie).

zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności.

zaburzenia skóry i tkanek podskórnych Pokrzywka, świąd, wysypka, łysienie.

zaburzenia krwi i układu chlonneso Trombocytopenia.

zaburzenia układu immunologicznego

Ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym szok anafilaktyczny (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy).

Reakcje rzekomoanafilaktyczne i anafilaktyczne oraz obrzęk angioneurotyczny (twarzy, krtani i głośni).

zaburzenia układu endokrynologicznego Niewydolność nadnerczy.

zaburzenia narządu wzroku Światłowstręt.

zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Poważne uszkodzenie wątroby łącznie z żółtaczką, zapalenie wątroby, nekroza hepatocytów potwierdzona biopsją, marskość wątroby, niewydolność wątroby prowadząca do transplantacji, a nawet zgonu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

zaburzenia układu rozrodczeso

Zaburzenia erekcji, ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania;

Po zastosowaniu dawek większych niż terapeutyczne (powyżej 200 lub 400 mg na dobę) azoospennia (brak plemników w nasieniu).

U niektórych osób w czasie stosowania leku Kétoconazole MASCO mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Kétoconazole HASCO

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Kétoconazole MASCO po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel. (71) 352 95 22

Dział Informacji o Leku tel. (22) 742 00 22

e-mail: infonnacjaoleku@HASCO-lek.pl

Data sporządzenia ulotki:    2008 -11- (J ¡j

111

Ketokonazole Hasco

Charakterystyka Ketokonazole hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

KETOCONAZOLE MASCO, 200 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tabletka zawiera:

kctokonazol (ketoconazolum)    200 mg

Substancję pomocniczą biologicznie czynną: laktozę jednowodną 79 mg Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki niepowlekane o kształcie dwustronnie wypukłych krążków, barwy białej, o jednolitej powierzchni bez uszkodzeń. Bez zapachu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby, ketokonazol w tabletkach należy stosować wyłącznie w sytuacjach, gdy oczekiwane korzyści terapeutyczne przewyższają potencjalne ryzyko. Przed zastosowaniem ketokonazolu należy rozważyć możliwość zastosowania innego leczenia przeciwgrzybiczego.

Wskazaniami do stosowania są:

-    zakażenia skóry, włosów i paznokci wywołane przez dennatofity oraz zapalenie mieszków włosowych wywołane przez Malassezia (poprzednia nazwa Pityrosporum), jeżeli leczenie miejscowe jest niemożliwe z powodu usytuowania miejsca zakażenia, albo jeśli leczenie miejscowe jest niewystarczające. Ketokonazol jest wskazany u pacjentów, u których nie można zastosować flukonazolu, terbinafiny ani itrakonazolu lub u których stosowanie tych substancji jest nieskuteczne,

-    przewlekłe zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych, pochwy, jamy ustnej i gardła, przewodu pokarmowego, które nie mogą być leczone miejscowo z powodu lokalizacji, rozległości lub głębokości penetracji w skórze. Ketokonazol jest wskazany u pacjentów, u których nie można zastosować flukonazolu, ani itrakonazolu lub u których stosowanie tych substancji jest nieskuteczne.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt stosuje się doustnie.

W celu maksymalnego wchłaniania produkt Ketoconazole HASCO należy stosować podczas posiłku.

00-952 Warsza ul. Windcwu

Dawki:

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg:

1 tabletka (200 mg) raz na dobę w czasie posiłku. W przypadku braku oczekiwanego działania dawkę należy zwiększyć do 2 tabletek (400 mg) raz na dobę.

Czas leczenia:

Leczenie należy kontynuować bez przerwy aż do czasu wyleczenia. Przedwczesne przerwanie terapii może spowodować wznowę zakażenia. Należy jednak pamiętać, że ryzyko uszkodzenia wątroby zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia. Terapia dłuższa niż 10 dni powinna być stosowana po analizie skutków dotychczasowej terapii oraz potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka. Konieczne jest monitorowanie parametrów czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

W grzybiczym zapaleniu mieszków włosowych wywołanym przez Malassezia (poprzednia nazwa Pityrosporwri) leczenie nic powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Podczas stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.3).

Produktu nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ketokonazol lub inny składnik produktu leczniczego albo na inną substancję przeciwgrzybicząz grupy imidazolu.

Ostre lub przewlekłe schorzenia wątroby.

Nie należy stosować produktu leczniczego z astcmizolem, bepridylem, halofantryną, dizopiramidem, cyzapridem, dofetylidem, lewacetylometadolem (lewometadyl), mizolastyną, pimozydem, chinidyną, sertindolem lub terfenadyną, gdyż jednoczesne stosowanie ketokonazolu z wymienionymi lekami powoduje wzrost ich stężenia w osoczu i może prowadzić do wydłużenia odcinka QT i zaburzeń rytmu serca (arytmii typu „torsades dc pointes”).

Nie stosować z triazolamem i doustną postacią midazolamu oraz inhibitorami reduktazy HMG-CoA, takimi jak simwastatyna, lowastatyna (patrz punkt 4.5.).

Nie stosować z alkaloidami sporyszu, takimi jak dihydroergotamina, ergometryna (ergonowina), ergotamina lub metyloergometryna (metyloergonowina).

Nie stosować z nizoldypiną, cplerenonem, irynotekanem lub ewerolimusem i sirolimusem (rapamycyna) oraz z innymi lekami wymienionymi w punkcie 4.5.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie ketokonazolu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wątroby. Dlatego ketokonazol należy stosować wyłącznie w sytuacjach, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko, po rozważeniu możliwości zastosowania alternatywnych leków przeciwgrzybiczych.

’i'1:


i.ilNISTF.KST Pepanampnt Pji.iy

Wpływ na czynność wątroby

Bardzo rzadko po zastosowaniu kctokonazolu obserwowano przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby, w tym przypadki zakończone zgonem lub koniecznością przeszczepienia wątroby. Niektóre z tych zdarzeń wystąpiły u pacjentów nieobciążonych czynnikami ryzyka choroby wątroby. Obserwowano przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby już w ciągu pierwszego miesiąca, a nawet pierwszego tygodnia podawania leku.

Ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby zwiększa się z czasem trwania terapii. Leczenie dłuższe niż 10 dni może być zlecone wyłącznie po starannej analizie skutków dotychczasowej terapii oraz dalszych potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka.

Pacjenci długotrwale stosujący produkt powinni być poinformowani o ryzyku wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby, takich jak: nadmierne zmęczenie, gorączka, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności, wymioty. Czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zapalenia wątroby są: wiek powyżej 50 lat (w przypadku kobiet), choroba wątroby w wywiadzie, stwierdzona nietolerancja na lek, długotrwała terapia oraz jednoczesne przyjmowanie środków zaburzających czynność wątroby.

Monitorowanie czynności wątroby

Przed leczeniem należy przeprowadzić testy sprawdzające czynność wątroby w celu wykluczenia ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby (patrz punkt 4.3).

W czasie leczenia trwającego ponad 2 tygodnie należy przeprowadzać testy sprawdzające czynność wątroby: przed leczeniem, po 2 tygodniach i następnie raz w miesiącu. Należy przerwać leczenie w razie zwiększenia parametrów czynności wątroby powyżej trzykrotnej górnej granicy normy.

U pacjentów z podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych lub objawami uszkodzenia wątroby po zastosowaniu innych leków w wywiadzie, leczenie produktem Ketoconazole HASCO można podjąć tylko w wyjątkowych wypadkach, gdy spodziewane korzyści przewyższają ryzyko uszkodzenia wątroby. W takich sytuacjach należy z większą częstością monitorować parametry czynności wątroby.

Obniżone wydzielanie soku żołądkowego

Nic należy podawać leków neutralizujących kwas żołądkowy (np. wodorotlenek glinu) na 2 godziny przed i przez 2 godziny po przyjęciu ketokonazolu, gdyż zmniejszona kwaśność soku żołądkowego powoduje zaburzenia wchłaniania kctokonazolu. Niedobór kwasu solnego w soku żołądkowym (bezkwaśność, np. u pacjentów z AIDS) lub jednoczesne przyjmowanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego (np. antagonistów receptora FL, inhibitorów pompy protonowej) może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu. Należy wówczas podawać produkt z napojami zwiększającymi kwaśność treści pokannowej w żołądku, np. z napojami typu „Cola”.

Monitorowanie czynności nadnerczy

W badaniach przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach przyjmujących dziennie 400 mg lub więcej ketokonazolu obserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w odpowiedzi na stymulację ACTH. Z tego względu należy kontrolować czynność nadnerczy u pacjentów z chorobą Addisona, z niewydolnością lub zmniejszoną wydolnością nadnerczy i u pacjentów narażonych na okresowe, długotrwałe stresy (np. poważne zabiegi chirurgiczne, intensywna terapia) oraz u osób, u których podczas długotrwałego stosowania ketokonazolu wystąpiły objawy wskazujące na niewydolność nadnerczy.

Deoanament Paf-yki Lekowej

W przypadku chorób niczagrażających życiu pacjenta, a wymagających długotrwałego leczenia, przed zastosowaniem ketokonazolu należy ocenić korzyści i ryzyko jego zastosowania.

Produkt Ketoconazole MASCO wchodzi w poważne klinicznie interakcje z innymi lekami (patrz punkt 4.5).

W badaniach interakcji lekowych, podczas jednoczesnego stosowania ketokozanolu i domperidonu obserwowano niewielkie wydłużenie odcinka QT (średnio poniżej 10 ms). Z tego względu, nawet jeśli znaczenie tych badań nie jest w pełni wyjaśnione, należy rozważyć inne możliwości leczenia w przypadku konieczności zastosowania ketokonazolu (patrz punkt 4-5).

U pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, przed rozpoczęciem leczenia ketokonazolem, należy skontrolować stężenie glukozy we krwi.

Produkt zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Równoczesne podawanie ketokonazolu z lekami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego, takimi jak leki przeciwmuskarynowc, związki zobojętniające kwas żołądkowy, leki blokujące receptory histaminowc H2 i inhibitory pompy protonowej, może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu.

Leki wpływające na metabolizm ketokonazolu

Ketokonazol metabolizowany jest głównie z udziałem cytochromu CYP3A4. Leki powodujące indukcję enzymów, takie jak ryfampicyna, ryfabutyna, karbamazepina, izoniazyd, newirapina i fenytoina znacznie zmniejszają dostępność biologiczną ketokonazolu. Ritonawir zwiększa biodostępność ketokonazolu. Dlatego w razie jednoczesnego stosowania ritonawiru i ketokonazolu należy rozważyć zmniejszenie dawki ketokonazolu.

Wpływ ketokonazolu na metabolizm innych leków

Ketokonazol hamuje enzymy oksydazy wątrobowej, zwłaszcza cytochrom P450 (CYP3A4) i może powodować wzrost stężenia w osoczu leków metabolizowanych w wątrobie, powodując nasilenie lub przedłużenie działania tych leków.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ketokozanolu i domperidonu zc względu na wzrost stężenia domperidonu w osoczu i wydłużenie odcinka QT.

Leki przeciwwskazane podczas stosowania ketokonazolu (patrz punkt 4.3)

-    astemizol, bepridyl, halofantryna, dizopiramid, cyzaprid, dofetylid, lewacetylometadol (lewometadyl), mizolastyna, pimozyd, chinidyna, sertindol lub terfenadyna - jednoczesne stosowanie ketokonazolu z tymi Ickami powoduje wzrost ich stężenia w osoczu, co może prowadzić do wydłużenia odcinka QT i zaburzeń rytmu serca (arytmii typu „torsades de pointes”),

-    midazolam w postaci doustnej i triazolam - jednoczesne stosowanie ketokonazolu z midazolamem w postaci doustnej i triazolamem powoduje znaczne nasilenie i przedłużenie działania farmakologicznego tych leków,

-    inhibitory HMG-CoA metabolizowane przez CYP3A4 (simwastatyna, lowastatyna),

-    alkaloidy sporyszu, takie jak dihydroergotamina, ergomctryna (ergonowina), ergotamina lub metyloergometryna (metyloergonowina),

-    nizoldypina,

-    eplerenon,

-    irynotckan,

-    ewerolimus i sirolimus (rapamycyna).

Podając ketokonazol z następującymi Ickami należy monitorować ich stężenie w osoczu, a w razie konieczności zmniejszyć ich dawkowanie:

-    doustne leki przeciwzakrzepowe

-    inhibitory proteazy wirusa HIV (indinawir, sankwinawir)

-    leki przeciwnowotworowe (np. alkaloidy Vinca, busulfan, docetaksel, erlotinib i imatinib)

-    leki będące antagonistami kanału wapniowego metabolizowane przez CYP3A4, takie jak pochodne dihydropirydyny oraz prawdopodobnie werapamil

-    niektóre substancje działające immunosupresyjnie (cyklosporyna, takrolimus)

-    niektóre inhibitory HMG-CoA metabolizowane przez CYP3A4, takie jak atorwastatyna

-    niektóre glikokortykoidy jak budezonid, flutokazon, deksametazon i metyloprednizolon

-    digoksyna

-    inne: cilostazol, buspiron, alfentanyl, fentanyl, sildenafil, solifenacin, alprazolam, brotizolam, midazolam w postaci dożylnej, kwetapina, replaglinid, tolterodina, trimetreksat, ebastyna, eletryptan i reboksetyna.

Wyjątkowo po spożyciu alkoholu mogą wystąpić reakcje podobne jak po przyjęciu disulfiramu, objawiające się rozszerzeniem naczyń twarzy i szyi, wysypką, obwodowymi obrzękami, nudnościami i bólem głowy. Wszystkie te objawy mijają w ciągu kilku godzin.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Dane na temat stosowania ketokonazolu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na płodność (patrz punkt 5.3). Ryzyko u ludzi jest nieznane. Nie należy jednak produktu Kétoconazole HASCO, tabletki, podawać kobietom ciężarnym, chyba że potencjalne korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko dla płodu. Ketokonazol przenika do mleka kobiecego i z tego względu kobiety leczone ketokonazolem nie powinny kannie piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak jest danych na temat wpływu ketokonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane Badania kliniczne

W międzynarodowych, wieloośrodkowych, otwartych, kontrolowanych badaniach u pacjentów z różnymi grzybicami powierzchniowymi i narządowymi, działania niepożądane podczas stosowania ketokonazolu obserwowano u 149 (11%) osób spośród 1361 badanych. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane dotyczyły zaburzeń czynności żołądka i jelit np. nudności i wymioty. Działania niepożądane obserwowane z częstością > 5% wymieniono w Tabeli 1.

Tabclal. Działania niepożądane występujące z częstością > 5%, obserwowane w badaniach stosowania ketokonazolu u 1361 pacjentów z różnymi grzybicami powierzchniowymi i narządowymi.

Klasyfikacja schorzenia

Grzybice

powierzchniowe

(%)

Grzybice narządowe (%)

Ogółem (%)

(N=l,026)

(N=335)

(N=1361)

rodzaj

działania niepożądanego

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

0,7

0,9

0,7

Zawroty głowy

0,5

1,2

0,7

Senność

0,5

1,2

0,7

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności/wymioty

1,8

6,9

3,0

Bóle brzucha

1,2

1,2

1,2

Biegunka

0,7

0,6

0,7

Zaburzenia skóry' i tkanek podskórnych

Swiąd

0,8

3,3

1,4

Wysypka

0,6

0,6

0,6

B ad(in ia postmarketingo we

Działania niepożądane zgłoszone podczas stosowania ketokonazolu na świccie po dopuszczeniu do obrotu przedstawiono w Tabeli 2. Działania te uporządkowano wg następującej częstości występowania:

Bardzo częste >1/10 Częste >1/100 i <1/10 Niezbyt częste >1/1000 i <1/100 Rzadkie >1/10000 i <1/1000

Bardzo rzadkie <1/10000 włączając pojedyncze przypadki.

Częstość działań niepożądanych przedstawiona poniżej pochodzi z raportowania zdarzeń przypadkowych i może nie odzwierciedlać bardziej dokładnych obserwacji prowadzonych podczas badań klinicznych i epidemiologicznych.

Tabela 2. Działania niepożądane udokumentowane w badaniach postmarketingowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

T rombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym szok anafilaktyczny (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy) reakcje rzekomoanafilaktyczne i anafilaktycznc oraz obrzęk angioneurotyczny (twarzy, krtani, głośni)

Zaburzenia układu endokry nologicznego

Bardzo rzadko

Niewydolność nadnerczy

Departament ¡’Oiiíyki l

00-952 Wg

Zaburzenia układu nerwimego

Bardzo rzadko

Odwracalny wewnątrzczaszkowy wzrost ciśnienia (np. tarcza zastoinowa, wypukłe ciemiączko u niemowląt), zawroty głowy, bóle głowy, parestezje (samoistnie występujące wrażenia czuciowe - mrowienie, drętwienie)

Zaburzenia narządu wzroku

Bardzo rzadko

Światłowstręl

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółcioAvych

Bardzo rzadko

Poważne uszkodzenie wątroby z żółtaczką, zapalenie wątroby, nekroza hepatocytów potwierdzona biopsją, marskość wątroby, niewydolność wątroby prowadząca do transplantacji, a nawet zgonu (patrz punkt 4.4), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanek podskórnych

Bardzo rzadko

Pokrzywka, świąd, wysypka, łysienie

Zaburzenia układu rozrodczego

Bardzo rzadko

Zaburzenia erekcji, ginekomastia (powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn), zaburzenia miesiączkowania;

Po zastosowaniu dawek większych niż terapeutyczne (powyżej 200 lub 400 mg na dobę) azoospennia (brak plemników w nasieniu)

4.9. Przedawkowanie

Objawami przedawkowania są: ból głowy, nadmierne zmęczenie, szum w uszach. Nie jest znane antidotum dla ketokonazolu w przypadku przedawkowania. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W ciągu pierwszej godziny od przedawkowania należy wykonać płukanie żołądka, można także rozważyć podanie węgla aktywowanego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściw ości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapcutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, pochodne

imidazolu.

kod ATC: J02AB02

Produkt Kétoconazole MASCO, tabletki, jest syntetycznym lekiem przeciwgrzybiczym, pochodną imidazolu. Ma szerokie spektrum działania, obejmujące dermatofity (Microsporum spp., Epidermatophyton spp., Trichophyton spp.), drożdżaki (Candida spp., Malassezia, Torulopsis, Cryptococcus neofonnans), grzyby dimorficzne (Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides hrasiliensis) oraz inne grzyby np. Sporotrichum schenckii, Phialophora spp., Blastomyces dermatidis. Mniej wrażliwe są: Aspergillus spp., niektóre Dematiaceae, Mucor spp. i inne glonowce z wyjątkiem Entomophthorales. Mechanizm działania ketokonazolu polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Cząsteczka ketokonazolu przyłącza się do lanosterolo-14-alfadcmetylazy - cytochromu P450 grzyba, enzymu niezbędnego do syntezy ergosterolu z 14-alfametylostcrolu (lanosterolu). Powoduje to zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej, zanik jej funkcji ochronnych i w efekcie obumieranie komórek grzyba.

Wyniki badań klinicznych oraz badań nad interakcjami z innymi lekami sugerują, że doustne dawki ketokonazolu 200 mg dwa razy na dobę przez 3-7 dni mogą powodować niewielkie wydłużenie odcinka QT (średnio około 6-12 ms w czasie maksymalnego stężenia ketokonazolu w osoczu czyli po około 1 do 4 godzin po podaniu). Dane te nie mają jednak dużego znaczenia klinicznego.

Ketokonazol w dawce 200 mg raz na dobę powodował przejściowy spadek stężenia testosteronu w osoczu. Poziom testosteronu wyrównywał się po 24 godzinach od zaprzestania stosowania ketokonazolu. Podczas długotrwałej terapii dawką ketokonazolu 200 mg/dobę poziom testosteronu nie odbiegał znacząco od normy.

W badaniach na ochotnikach przyjmujących ketokonazol w dawce dobowej 400 mg i więcej obserwowano zmniejszenie stężenia kortyzolu w odpowiedzi na stymulację ACTH (patrz punkt 4.4).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym ketokonazol jest wchłaniany w części żołądkowo-jelitowej w ilości ok. 75% podanej dawki. Wchłanianie ketokonazolu jest zmienne i wzrasta ze spadkiem pH żołądka.

Dystrybucja

Maksymalne stężenie ketokonazolu w osoczu po jego doustnym podaniu z posiłkiem w dawce 200 mg występuje po upływie około 2 godzin i wynosi około 3,5 pg/ml. Ketokonazol w 91-99% wiąże się z białkami osocza, głównie albuminami. Jest szeroko rozprowadzany do wielu tkanek, jednak do płynu mózgowo-rdzeniowego przenika w śladowych ilościach. Metabolizm

Ketokonazol jest metabolizowany w wątrobie do kilku nieaktywnych metabolitów. Główne przemiany polegają na utlenieniu i degradacji pierścieni imidazolowego i piperazynowego, tlenowej O-dealkilacji i aromatycznej hydroksylacji.

Eliminacja

Eliminacja z osocza jest dwufazowa, a okres półtrwania w organizmie wynosi 2 do 12 godzin. Ketokonazol wydalany jest głównie z żółcią do jelit, gdzie usuwany jest z kałem. Z moczem wydalane jest około 13%, z czego 2% do 4 % to postać niezmieniona, a reszta - nieaktywne metabolity.

U osób z niewydolnością wątroby lub nerek parametry farmakokinetyczne ketokonazolu nie różnią się zbytnio od danych farmakokinetycznych uzyskiwanych u osób zdrowych (patrz punkt 4.3 oraz punkt 4.4).

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach u szczurów, po podawaniu ketokonazolu przez okres 18 miesięcy obserwowano niewielkie zmiany patologiczne w nerkach, nadnerczach i jajnikach. Dodatkowo u samic obserwowano zwiększoną łamliwość kości. Największa dawka, która nie powodowała działań niepożądanych (ang. No Observed Adverse Effect Lcvel; NOAEL) w obu badaniach wynosiła 10 mg/kg mc./dobę.

W badaniach wpływu ketokonazolu na reprodukcję u szczurów, podawanego w wysokich dawkach (w dawce 80 mg/kg mc./dobę) wykazano jego teratogenne działanie, które przejawiało się syndaktylią (wrodzonym zrostem palców) i oligodaktylią (zmniejszoną liczbą palców). Zaobserwowano również toksyczny wpływ ketokonazolu na zarodek u szczurów, którym podawano w diecie dawki ketokonazolu powyżej 80 mg/kg mc. podczas 1 trymestru ciąży. Po zastosowaniu dawki 40 mg/kg mc./dobę ketokonazol nie wykazywał działania teratogennego i szkodliwego na płodność.

U myszy nie obserwowano działania teratogennego ketokonazolu nawet w dawce 160 mg/kg mc.

W badaniach nieklinicznych ketokonazol nic wykazywał działania kancerogennego i geno toksycznego.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że ketokonazol hamuje wewnętrzny korygujący prąd potasowy, co może prowadzić do wydłużenia odcinka QT.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, Powidon 30, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

1 lub 2 blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, zawierające po 10 tabletek umieszczone w pudełku tekturowym.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Nie dotyczy.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK,, S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E

Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10454

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.04.2004r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -11- 0 5

ministl;

Departament

G0-‘


-SIWO Z!'HO\v I.N

’olityki Lekowej i Farnarf 52 Warszawa Miodowa 15

10/10

Ketokonazole Hasco