+ iMeds.pl

Ketonal 25 mg/g (2,5%)Ulotka Ketonal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Ketonal, 25 mg/g (2,5%), żel Ketoprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

♦ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

♦    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

♦ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

♦    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Ketonal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketonal

3.    Jak stosować Ketonal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Ketonal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Ketonal i w jakim celu się go stosuje

Żel Ketonal zawiera substancję czynną ketoprofen - niesteroidowy lek przeciwzapalny. Lek działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Żel Ketonal przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Stosowanie żelu Ketonal wskazane jest u dorosłych w przypadku:

•    bólu okolicy lędźwiowej, bólu mięśni i bólu reumatycznego, skręcenia i uszkodzenia powysiłkowego,

•    bólu mięśniowo-szkieletowego i obrzęku spowodowanego urazami sportowymi,

•    bólu w zapaleniu stawów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ketonal Kiedy nie stosować leku Ketonal

•    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja uczuleniowa na ketoprofen, fenofibrat, kwas tiaprofenowy, kwas acetylosalicylowy, na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, filtry przeciwsłoneczne (UV) lub perfumy, lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Do reakcji uczuleniowych mogą należeć objawy astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, wysypka lub pokrzywka (swędząca wysypka).

•    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja nadwrażliwości na światło słoneczne;

•    jeśli u pacjenta stwierdzono czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy;

•    jeśli w miejscu, w którym lek ma być zastosowany:

-    skóra jest uszkodzona lub chorobowo zmieniona (wyprysk, trądzik, różne dermatozy, otwarte rany i rany zakażone),

-    stosowane są inne leki działające miejscowo.

•    pod opatrunkiem okluzyjnym;

•    jeśli pacjent ma mniej niż 15 lat;

•    jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, jeśli wystąpią reakcje skórne, w tym reakcje skórne po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen (oktokrylen jest jedną z substancji pomocniczych stosowanych w różnych kosmetykach i środkach higienicznych [takich jak szampony, preparaty po goleniu, żele pod prysznic i do kąpieli, kremy do skóry, pomadki, kremy przeciwzmarszczkowe, preparaty do usuwania makijażu, lakiery do włosów] w celu opóźnienia ich rozpadu pod wpływem światła).

W trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku nie poddawać leczonej powierzchni skóry działaniu promieni słonecznych (nawet gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UV w solarium.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Przed zastosowaniem leku Ketonal należy poradzić się lekarza, jeśli:

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, serca lub wątroby,

-    pacjent przeszedł krwotok mózgowy lub wykazuje skłonność do krwawień,

-    u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, bądź zapalną chorobę jelit.

•    Osoby w podeszłym wieku powinny ostrożnie stosować żel Ketonal.

•    Jeśli podczas stosowania żelu wystąpią u pacjenta zmiany skórne (np. wysypka), w tym reakcje po jednoczesnym zastosowaniu produktu zawierającego oktokrylen, stosowanie żelu Ketonal należy natychmiast przerwać i skonsultować się z lekarzem.

•    Podczas stosowania żelu Ketonal oraz przez 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać narażenia leczonego miejsca na światło słoneczne i promienie UV (np. w solarium).

• Nie wolno dopuścić, aby żel dostał się na błony śluzowe, do oczu, nosa, jamy ustnej, w okolice oczu, odbytu i narządów płciowych. Jeśli tak się stanie, lek należy spłukać obficie wodą. Po nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce.

• Miejscowe stosowanie ketoprofenu może wywołać u niektórych osób napad astmy. Duże ilości miejscowo stosowanego żelu mogą powodować działania ogólne, w tym reakcje nadwrażliwości i astmę.

•    Narażenie na działanie światła słonecznego (nawet gdy niebo jest zachmurzone) lub promieni UVA (np. w solarium) na obszary skóry, na które zastosowano Ketonal, może spowodować poważne reakcje skórne (nadwrażliwość na światło słoneczne). Dlatego konieczne jest:

-    chronienie leczonych obszarów skóry przez noszenie odzieży w trakcie leczenia i przez dwa tygodnie po zaprzestaniu stosowania leku, w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne;

-    dokładne umycie rąk po każdorazowym zastosowaniu leku Ketonal.

Nie należy przekraczać zalecanego czasu leczenia ze względu na zwiększające się z czasem ryzyko kontaktowego zapalenia skóry i reakcji nadwrażliwości na światło.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności ketoprofenu w żelu u dzieci.

Ketonal a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy jednocześnie stosować żelu Ketonal i innych leków działających miejscowo na tę samą powierzchnię skóry.

Wprawdzie wzajemne oddziaływanie ketoprofenu w postaci żelu z innymi lekami jest mało prawdopodobne, jednak należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych dużymi dawkami metotreksatu (leku stosowanego głównie w chorobach nowotworowych).

Pacjenci otrzymujący pochodne kumaryny (leki przeciwzakrzepowe) powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania żelu Ketonal.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ żelu Ketonal na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Ketonal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

Żel należy delikatnie wcierać w skórę 1 lub 2 razy na dobę.

Uwaga: 5 cm żelu wyciśniętego z tubki odpowiada dawce 100 mg ketoprofenu, a 10 cm odpowiada dawce 200 mg ketoprofenu.

Żel Ketonal można stosować jednocześnie z innymi lekami Ketonal (w postaci kapsułek lub tabletek). Całkowita maksymalna dawka ketoprofenu (bez względu na postać farmaceutyczną leku) nie powinna przekraczać 200 mg na dobę.

W trakcie leczenia i przez 2 tygodnie po zaprzestaniu aplikacji należy chronić pod odzieżą leczone obszary skóry, aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne.

Po nałożeniu żelu nie należy przykrywać chorego miejsca folią (tzw. opatrunek okluzyjny).

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi i po każdym jego zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania żelu Ketonal u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketonal

Przedawkowanie leku stosowanego miejscowo jest mało prawdopodobne.

W wypadku omyłkowego spożycia żelu Ketonal należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub najbliższego szpitala, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, których zakres i nasilenie zależą od ilości przyjętego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występują miejscowe reakcje skórne, które czasami mogą rozprzestrzeniać się poza miejsce nałożenia żelu.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): miejscowe reakcje skórne, takie jak rumień, świąd, wyprysk (swędząca, czerwona, piekąca wysypka), odczucie pieczenia, łagodne, przemijające zapalenie skóry.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, plamica, rumień wielopostaciowy (wysypka, zaczerwienienie skóry, powstawanie pęcherzy w obrębie warg, oczu lub jamy ustnej, łuszczenie skóry), liszajowate zapalenie

skóry, przypadki ciężkich reakcji, takich jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą rozprzestrzeniać się lub być uogólnione, martwica skóry i zespół Stevensa-Johnsona.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna - obrzęk głównie twarzy i gardła) i reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja alergiczna -trudności w oddychaniu, zawroty głowy), nasilenie przewlekłej niewydolności nerek.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje nadwrażliwości.

Podczas działania promieni słonecznych opisywano ciężkie kontaktowe zapalenie skóry. Notowano ciężkie, rozsiane, długotrwałe reakcje nadwrażliwości na światło. Czasami nawet jednorazowe zastosowanie ketoprofenu może spowodować długotrwałą nadwrażliwość na światło.

Opisano występowanie toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Miejscowo stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować wystąpienie tzw. śródmiąższowego zapalenia nerek.

W razie wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem:

•    alergiczna reakcja skórna,

•    napad astmatyczny,

•    reakcja nadwrażliwości po ekspozycji leczonego miejsca na słońce lub promienie UV,

•    ciężka reakcja skórna, która szybko się rozprzestrzenia.

Należy pilnie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia:

•    zaczerwienienia skóry,

•    świądu,

•    uczucia pieczenia,

•    suchości skóry w wyniku częstego stosowania.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ketonal

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ketonal

Substancją czynną jest ketoprofen. 1 gram żelu zawiera 25 mg ketoprofenu.

Pozostałe składniki to: karbomer, trójamina, etanol 96%, esencja lawendowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ketonal i co zawiera opakowanie

Ketonal jest jednorodnym, przejrzystym żelem o zapachu lawendy i alkoholu.

Żel dostępny jest w tubie aluminiowej, w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 50 g lub 100 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Lange Göhren 3

39171 Sülzetal, OT Osterweddingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

5 UR.DZL.ZLN.4020.00319.2013

Ketonal

Charakterystyka Ketonal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ketonal, 25 mg/g (2,5%), żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 gram 2,5% żelu zawiera 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel.

Jednorodny, przejrzysty żel o zapachu lawendy i alkoholu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Ketonal jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, działającym miejscowo przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Wskazaniami do stosowania żelu Ketonal są:

•    ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej, ból mięśni i ból reumatyczny, skręcenia i uszkodzenia powysiłkowe.

•    ból mięśniowo-szkieletowy i obrzęk spowodowany urazami sportowymi.

•    ból w zapaleniu stawów o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Ketonal przeznaczony jest do stosowania u dorosłych.

Ketonal jest produktem leczniczym do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat

Żel Ketonal należy wcierać delikatnie w skórę jeden lub dwa razy na dobę. Dawkę żelu należy dostosować do wielkości obszaru objętego procesem chorobowym: 5 cm żelu wyciśniętego z tubki odpowiada dawce 100 mg ketoprofenu, a 10 cm dawce 200 mg ketoprofenu.

Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Nie zaleca się stosowania opatrunków okluzyjnych (patrz punkt 4.3).

Po każdym nałożeniu żelu należy niezwłocznie dokładnie umyć ręce.

Żel Ketonal można stosować w skojarzeniu z innymi produktami Ketonal (w postaci kapsułek lub tabletek). Całkowita maksymalna dawka dobowa ketoprofenu, niezależnie od zastosowanej postaci farmaceutycznej, nie powinna być większa niż 200 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną, gdyż pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na występowanie działań niepożądanych.

Dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania, skuteczności i dawkowania u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

•    Znane reakcje nadwrażliwości (np. skurcz oskrzeli, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka) po podaniu ketoprofenu, fenofibratu, kwasu tiaprofenowego, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

•    Uszkodzenia lub chorobowe zmiany na skórze, takie jak wyprysk, trądzik, różne dermatozy, otwarte rany lub rany zakażone.

•    Stosowanie opatrunku okluzyjnego.

• Jednoczesne nakładanie na tę samą powierzchnię skóry innych leków działających miejscowo.

•    Trzeci trymestr ciąży.

•    Reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne w wywiadzie.

•    Alergia skórna w wywiadzie po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu tiaprofenowego, fenofibratu, filtrów UV lub perfum.

• Ekspozycja na światło słoneczne (nawet wówczas, gdy niebo jest zachmurzone), a także na promienie UV w solarium w trakcie leczenia i 2 tygodnie po zaprzestaniu stosowania produktu Ketonal.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Stosowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

•    Nie należy przekraczać zalecanego czasu leczenia ze względu na zwiększające się z czasem ryzyko kontaktowego zapalenia skóry i reakcji nadwrażliwości na światło.

• Żelu Ketonal nie należy stosować na błony śluzowe (w tym okolice odbytu i narządów płciowych). Należy unikać kontaktu żelu z oczami lub okolicą oczu.

•    Chociaż ogólnoustrojowe działania niepożądane ketoprofenu stosowanego miejscowo powinny być niewielkie, żel należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, serca lub wątroby, chorobą wrzodową lub zapalną chorobą jelit w wywiadzie, krwotokiem mózgowym lub skłonnością do krwawień.

•    W razie rozwoju jakichkolwiek reakcji skórnych (np. wysypki), w tym reakcji skórnych po jednoczesnym zastosowaniu produktów zawierających oktokrylen, leczenie należy natychmiast przerwać.

•    Miejscowe stosowanie ketoprofenu może wywołać u predysponowanych osób napad astmy. Duże ilości miejscowo stosowanego żelu mogą powodować działania ogólne, w tym reakcje nadwrażliwości i astmę.

. Po każdorazowym zastosowaniu produktu należy dokładnie umyć ręce.

. W trakcie leczenia i przez 2 tygodnie po zakończeniu stosowania produktu leczniczego zaleca się chronienie leczonych obszarów skóry przez noszenie odzieży, aby uniknąć ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne (patrz punkt 4.3).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje ketoprofenu zawartego w żelu z innymi produktami leczniczymi są mało prawdopodobne ze względu na niewielkie jego stężenie osiągane w surowicy po podaniu miejscowym. Wpływ ketoprofenu w żelu na wydalanie innych leków jest niewielki.

Ketoprofen, tak jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, zmniejsza wydalanie metotreksatu, powodując jego ciężką toksyczność. Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego stosowania z metotreksatem w dużych dawkach.

Zaleca się kontrolowanie pacjentów otrzymujących pochodne kumaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania ketoprofenu w okresie ciąży, dlatego należy unikać jego stosowania w dwóch pierwszych trymestrach ciąży.

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn (w tym ketoprofen) stosowane w trzecim trymestrze ciąży mogą być przyczyną toksycznego działania na serce, układ oddechowy i czynność nerek płodu. Podawane pod koniec ciąży mogą spowodować u matki i noworodka wydłużenie czasu krwawienia. NLPZ mogą również opóźnić poród.

Stosowanie ketoprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Żelu Ketonal nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie jest znany wpływ żelu Ketonal na sprawność umysłową i (lub) fizyczną pacjentów oraz na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane związane ze stosowaniem ketoprofenu w żelu mają charakter miejscowy.

Klasyfikacja działań niepożądanych według konwencji MedDRA i częstości:

bardzo często (>1/10);

często (>1/100, <1/10);

niezbyt często (>1/1000, <1/100);

rzadko (>1/10 000, < 1/1000);

bardzo rzadko (<1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości

Istnieją pojedyncze doniesienia o występowaniu reakcji anafilaktycznych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: miejscowe reakcje skórne, takie jak świąd, rumień, wyprysk, odczucie pieczenia i łagodne, przemijające zapalenie skóry.

Rzadko: ciężkie reakcje, takie jak wyprysk pęcherzowy lub pryszczykowaty, które mogą się rozprzestrzeniać lub być uogólnione, pokrzywka, wysypka, nadwrażliwość na światło, wysypka pęcherzowa, plamica, rumień wielopostaciowy, liszajowate zapalenie skóry, martwica skóry i zespół Stevensa-Johnsona.

Bardzo rzadko: jeden przypadek ciężkiego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego brakiem higieny i ekspozycją na światło słoneczne i jeden przypadek ciężkiej, rozsianej, długotrwałej reakcji fotoalergicznej.

Czasami nawet jednorazowe zastosowanie ketoprofenu może spowodować długotrwałą nadwrażliwość na światło.

Opisano występowanie toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: nasilenie przewlekłej niewydolności nerek.

Miejscowo stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wywołać śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie ketoprofenu po zastosowaniu miejscowym jest mało prawdopodobne. Jeśli żel z ketoprofenem zostanie nieumyślnie spożyty, mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane, których zakres i nasilenie zależą od ilości przyjętego doustnie produktu leczniczego. W razie ich wystąpienia należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające właściwe dla przedawkowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni. Kod ATC: M02AA10

Ketoprofen jest inhibitorem cyklooksygenazy. Hamuje także aktywność lipooksygenazy i syntezę bradykininy. Stabilizuje błony lizosomalne, zapobiegając w ten sposób uwalnianiu enzymów biorących udział w procesie zapalnym. Właściwości farmakodynamiczne ketoprofenu i jego działanie są podobne do wykazywanych przez inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Ketoprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, co udowodniono w badaniach na zwierzętach i licznych badaniach klinicznych u ludzi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ketoprofen stosowany miejscowo w postaci żelu wchłania się bardzo wolno i nie kumuluje w organizmie. Jego biodostępność ustrojowa po podaniu miejscowym stanowi około 5% biodostępności produktu podanego doustnie.

Mała biodostępność ustrojowa wskazuje, że działanie ogólnoustrojowe jest mało prawdopodobne.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Wszystkie istotne informacje zawarte zostały w innych punktach Charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer Trójamina Etanol 96%

Esencja lawendowa Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba Al wewnątrz lakierowana z membraną oraz zakrętką PE, w tekturowym pudełku, zawierająca 50 g lub 100 g żelu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10858

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14.06.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5 UR.DZL.ZLN.4020.00319.2013

Ketonal