Imeds.pl

Ketrel 200 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

KETREL, 25 mg, tabletki powlekane KETREL, 100 mg, tabletki powlekane KETREL, 200 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ketrel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Ketrel

3.    Jak zażywać lek Ketrel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ketrel

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK KETREL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Ketrel zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych.

Ketrel jest stosowany w leczeniu chorób takich, jak:

•    schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, napięty, ma poczucie winny lub jest przygnębiony;

•    epizody depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresj ę, brak energii, utratę apetytu, ma poczucie winy lub nie może spać;

•    mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie pobudzony, podniecony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny lub ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Ketrel nawet w przypadku poprawy stanu pacjenta, aby zapobiec nawrotom choroby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU KETREL Kiedy nie zażywać leku Ketrel

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ketrel (patrz punkt 6: Inne informacje)

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie:

•    inhibitory proteaz (niektóre leki stosowane w zakażeniu wirusem HIV),

•    leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    erytromycynę lub klarytromycynę (antybiotyki stosowane w zakażeniach),

nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Jeżeli któraś z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Ketrel. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ketrel

Leku Ketrel nie mogą stosować osoby w podeszłym wieku z otępieniem (utrata sprawności działania mózgu). Ketrel należy do grupy leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia udaru, a w niektórych przypadkach zgonu u osób w podesz łym wieku z ot ępieniem.

Przed zastosowaniem leku Ketrel należy poinformować lekarza o problemach zdrowotnych tj.

-    chorobie serca, np. zaburzenia rytmu serca u pacjenta lub członków jego rodziny,

-    niskim ciśnieniu krwi,

-    przebytym udarze mózgu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku,

-    chorobach wątroby,

-    przebytym uprzednio napadzie drgawek (padaczka),

-    cukrzycy lub zwiększonym ryzyku zachorowania na cukrzycę. Jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę lekarz może zalecić badania stężenia glukozy podczas leczenia lekiem Ketrel.

-    jeśli kiedykolwiek stwierdzono małą liczbę białych krwinek (bez względu na to, czy było to spowodowane przyjmowaniem innych leków, czy nie).

Należy poinformować lekarza, jeżeli wystąpią objawy, takie jak:

•    gorączka, sztywność mięśni, uczucie zagubienia,

•    mimowolne ruchy, przede wszystkim mięśni twarzy lub języka,

•    uczucie bardzo nasilonej senności.

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej grupy terapeutycznej.

Myśli samobójcze lub nasilenie się depresji

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku leczenia, ponieważ leki zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, a czasem później.

Powyższe objawy są bardziej prawdopodobne u młodych dorosłych pacjentów. Dane z badań klinicznych wykazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta pojawiają się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą nasilenie objawów depresyjnych lub wystąpienie innych niepokojących zmian w zachowaniu.

Stosowanie leku Ketrel z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, także o lekach ziołowych.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

•    leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina),

•    leki przeciwnadciśnieniowe,

•    barbiturany (leki stosowane w zaburzeniach snu),

•    tiorydazynę (lek stosowany w zaburzeniach psychotycznych).

Nie należy przerywać leczenia innymi lekami bez poinformowania o tym lekarza.

Zażywanie leku Ketrel z jedzeniem i piciem

Ketrel można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Podczas stosowania leku Ketrel należy unikać spożywania napojów alkoholowych. Jednoczesne stosowanie leku Ketrel i alkoholu może powodować senność.

Leku Ketrel nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Jeżeli kobieta zamierza zajść w ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Ketrel. Leku Ketrel nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Leku Ketrel nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ketrel może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych bez upewnienia się, że zażywane tabletki leku Ketrel nie powodują senności lub innych objawów zmniejszających sprawność psychofizyczną.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ketrel

Lek zawiera cukier - laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK KETREL

Lek Ketrel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawkę początkową i sposób zażywania leku przez kolejne dni leczenia określi lekarz prowadzący. Zazwyczaj stosowana dawka leku Ketrel to 150 mg do 800 mg, w zależności od objawów i potrzeb pacjenta.

Lekarz może zalecić mniejszą dawkę początkową i stopniowe zwiększanie dawki:

•    u pacjentów w podeszłym wieku,

•    u pacjentów z chorobami wątroby.

Lek należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, lub dwa razy na dobę, w zależności od schorzenia pacjenta. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Ketrel można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Leku Ketrel nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym. Może to wpływać na sposób działania leku.

Nie należy przerywać zażywania tabletek nawet wówczas, gdy następuje poprawa samopoczucia, o ile lekarz nie zdecyduje inaczej.

Ketrel nie jest zalecany dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Ketrel

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, można odczuwać senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać opakowanie leku Ketrel ze sobą.

Pominięcie zażycia leku Ketrel

Jeżeli została pominięta jedna dawka leku, należy ją zażyć jak najszybciej. Jeżeli do zażycia kolejnej dawki pozostało niewiele czasu, należy zażyć lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Ketrel

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Ketrel mogą wystąpić trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki w celu przerwania leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Ketrel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    zawroty głowy, ból głowy, suchość w jamie ustnej,

•    senność (może ustępować podczas stosowania leku Ketrel),

•    objawy odstawienia (objawy, które występują po przerwaniu stosowania leku Ketrel) to znaczy trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Zazwyczaj ustępują około tygodnia po przyjęciu ostatniej dawki leku.

Często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    przyspieszenie czynności serca,

•    zapalenie błony śluzowej nosa,

•    zaparcia, niestrawność,

•    osłabienie, omdlenia,

•    obrzęki rąk lub nóg,

•    zwiększenie masy ciała, zwłaszcza w pierwszych tygodniach leczenia,

•    spadki ciśnienia podczas wstawania, mogą powodować zawroty głowy lub omdlenia,

•    zwiększenie stężenia glukozy we krwi,

•    niewyraźne widzenie,

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu,

•    nieprzyjemne sny i koszmary senne.

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

•    napady drgawek,

•    reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęki, swędzenie skóry i okolicy ust,

•    nieprzyjemne odczucia w obrębie kończyn dolnych, tzw. zespół niespokojnych nóg,

•    utrudnione połykanie,

•    zaburzenia mowy.

Rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

•    gorączka, długo utrzymujący się ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości,

•    zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka),

•    długotrwały i bolesny wzwód prącia (priapizm).

Bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

•    nasilenie istniejącej cukrzycy,

•    mimowolne ruchy, przede wszystkim mięśni twarzy lub języka,

•    zapalenie wątroby,

•    ciężka wysypka, pęcherze, czerwone plamy    na skórze,

•    ciężkie reakcje nadwrażliwości    objawiające    się trudnościami w oddychaniu (wstrząs

anafilaktyczny),

•    szybko pojawiający się obrzęk skóry, zazwyczaj dookoła oczu i ust oraz gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Leki z grupy, do której należy Ketrel mogą powodować zaburzenia rytmu serca, mogą być one ciężkie i powodować zgon.

Podczas stosowania leku Ketrel mogą wystąpić mimowolne ruchy mięśni. Może się to objawiać trudnością w wykonaniu zamierzonego ruchu, drżeniami, niepokojem lub sztywnością mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Niektóre działania niepożądane dotyczą badań laboratoryjnych krwi, np. zwiększenie stężenia niektórych tłuszczów (trójglicerydów i cholesterolu całkowitego) i cukru we krwi, zmniejszenie liczby krwinek. Lekarz może zalecić wykonanie badań kontrolnych.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KETREL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ketrel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.

Nie stosować leku Ketrel, jeśli zakupione opakowanie ma ślady otwarcia bądź uszkodzenia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ketrel

-    Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Ketrel 25 mg: każda tabletka zawiera 25 mg kwetiapiny w postaci kwetiapiny fumaranu.

Ketrel 100 mg: każda tabletka zawiera 100 mg kwetiapiny w postaci kwetiapiny fumaranu.

Ketrel 200 mg: każda tabletka zawiera 200 mg kwetiapiny w postaci kwetiapiny fumaranu.

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, laktoza jednowodna, kopowidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, lak żółcieni pomarańczowej (Ketrel 25 mg), lak żółcieni chinolinowej (Ketrel 100 mg), Opadry HP White.

Jak wygląda lek Ketrel i co zawiera opakowanie

Ketrel 25 mg to okrągłe, dwuwypukłe pomarańczowe tabletki powlekane.

Ketrel 100 mg to okrągłe, dwuwypukłe żółte tabletki powlekane.

Ketrel 200 mg to okrągłe, dwuwypukłe białe tabletki powlekane.

Dostępne opakowania:

•    Opakowanie zawierające 30 tabletek powlekanych po 25 mg, w pojemniku polietylenowym o pojemności 30 ml z zakrętką polipropylenową zawierającą środek pochłaniający wilgoć, z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

•    Opakowanie zawierające 60 tabletek powlekanych po 100 mg, w pojemniku polietylenowym o pojemności 30 ml z zakrętką polipropylenową zawierającą środek pochłaniający wilgoć, z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

•    Opakowanie zawierające 30 lub 60 tabletek powlekanych po 200 mg, w pojemniku polietylenowym o pojemności 75 ml z zakrętką polipropylenową zawierającą środek pochłaniający wilgoć, z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Celon Pharma Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2A, Kiełpin

05-092 Łomianki

tel.: (22) 751 59 33

fax. (22) 751 44 58

e-mail: info@celonpharma.com

W celu ochrony leku przed dostępem osób niepowołanych i dzieci, zakrętka opakowania zaopatrzona jest w plombę i mechanizm blokady odkręcania.

Należy postępować zgodnie z poniższymi rysunkami w celu prawidłowego otwarcia opakowania:

© WCISNĄĆ MOCNO    © WCIŚNIĘTĄ ZAKRĘTKĘ

ZAKRĘTKĘ    PRZEKRĘCIĆ O PÓŁ OBROTU

Data zatwierdzenia ulotki:

- 6 -