Imeds.pl

Klabion Uno 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Klabion UNO, 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Clarithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Klabion UNO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Klabion UNO

3.    Jak przyjmować lek Klabion UNO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Klabion UNO

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK KLABION UNO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Klabion UNO jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki hamują wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Tabletki leku Klabion UNO są tabletkami o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest uwalniana z tabletki powoli, dzięki czemu wystarczy przyjmować lek raz na dobę.

Lek Klabion UNO stosowany jest do leczenia zakażeń, takich jak:

-    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc,

-    Zakażenia gardła i zatok,

-    Łagodne do umiarkowanych zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie mieszków

włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU KLABION UNO Kiedy nie przyjmować leku Klabion UNO

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klarytromycynę lub na którykolwiek

z pozostałych składników leku Klabion UNO lub inne antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna czy azytromycyna.

•    Jeśli pacjent przyjmuje ergotaminę lub dihydroergotaminę w tabletkach lub ergotaminę w postaci inhalacji w celu leczenia migreny.

•    Jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę lub astemizol (leki często stosowane w leczeniu alergii czy kataru siennego), cyzapryd (lek stosowany w leczeniu zgagi) lub pimozyd (lek stosowany

w leczeniu chorób zaburzających sposób myślenia, odczuwania lub zachowania). Przyjmowanie tych leków może niekiedy wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca. Należy zwrócić się do lekarza o poradę co do stosowania innych leków.

•    Jeśli pacjent przyjmuje kolchicynę (lek stosowany zwykle w leczeniu dny), ponieważ może to spowodować ciężkie działania niepożądane.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pewne leki obniżające poziom cholesterolu (lowastatynę lub symwastatynę).

•    Jeśli pacjent jest dzieckiem w wieku poniżej 12 lat. Lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny.

•    Jeśli pacjent ma rozpoznane problemy z sercem, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

•    Jeśli pacjent lub jakiś członek jego rodziny ma rozpoznane zaburzenie w zapisie elektrokardiogramu (EKG) zwane „wydłużonym odstępem QT”.

•    Jeżeli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma nieprawidłowo niskie stężenie potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Klabion UNO

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem tego leku:

•    jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek.

•    jeśli pacjent wcześniej przyjmował klarytromycynę wielokrotnie lub przez dłuższy czas.

•    jeśli pacjent choruje na miastenię - chorobę, w której mięśnie stają się osłabione i szybko się męczą. Klarytromycyna może zaostrzyć objawy miastenii u pacjentów z tą chorobą.

•    Jeśli u pacjenta podczas lub po stosowaniu leku Klabion UNO wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), należy natychmiast skonsultować się

z lekarzem. Zapalenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) obserwowano w związku ze stosowaniem niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, włącznie z klarytromycyną.

•    jeśli pacjent ma uczulenie na linkomycynę lub klindamycynę.

•    jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie potasu we krwi.

•    jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie magnezu we krwi.

Jeżeli pacjent będzie miał badania krwi podczas przyjmowania leku Klabion UNO, mogą one wykazać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych. Wartości te zwykle wracają do normy i najprawdopodobniej nie wystąpią żadne objawy. Jednakże w rzadkich przypadkach lek Klabion UNO może spowodować żółtaczkę lub inne zaburzenia wątroby, które mogą być ciężkie, a w wyjątkowo rzadkich przypadkach mogą doprowadzić do zgonu. Jeżeli pacjent będzie się czuł ogólnie źle lub wystąpi u niego zażółcenie skóry i (lub) białek oczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Obserwowano także problemy z nerkami, w tym zwiększone stężenie białka zazwyczaj wydalanego przez nerki, a w rzadkich przypadkach niewydolność nerek. Niekiedy badania krwi mogą wykazać małą liczbę białych krwinek.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków. Jest to istotne, ponieważ leki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Klabion UNO:

W razie przyjmowania następujących leków z lekiem Klabion UNO, efekt działania wymienionych leków może być nasilony:

•    Digoksyna, chinidyna lub dizopyramid (leki nasercowe),

•    Warfaryna (lek rozrzedzający krew),

•    Ergotamina lub dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny),

•    Karbamazepina, kwas walproinowy lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe),

•    Kolchicyna (stosowana w leczeniu dny),

•    Teofilina (lek ułatwiający oddychanie),

•    Terfenadyna lub astemizol (leki przeciwko katarowi siennemu lub alergii),

•    Triazolam, alprazolam lub midazolam (leki uspokajające),

•    Symwastatyna lub lowastatyna (leki stosowane przy podwyższonym poziomie cholesterolu),

•    Cyzapryd, omeprazol lub aprepitant (leki przeciwko zaburzeniom żołądkowym),

•    Pimozyd (lek przeciwpsychotyczny).

Lek Klabion UNO może wchodzić w następujące interakcje z lekami przeciwwirusowymi (przeciwko HIV):

•    Zydowudyna: lek Klabion UNO może zmniejszać stężenia zydowudyny.

•    Efawirenz i newirapina mogą zmniejszać stężenia leku Klabion UNO.

•    Rytonawir może zwiększać stężenia leku Klabion UNO.

•    Atazanawir i sakwinawir: przyjmowanie tych leków razem z lekiem Klabion UNO może

zwiększać zarówno stężenia atazanawiru (lub sakwinawiru), jak i stężenie leku Klabion UNO.

Inne interakcje obejmują następujące leki:

•    Ryfabutyna (antybiotyk skuteczny w niektórych zakażeniach) może zmniejszać stężenia leku

Klabion UNO.

•    Itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy) przyjmowany razem z lekiem Klabion UNO może

spowodować zwiększenie stężeń obu leków.

•    Flukonazol, inny lek przeciwgrzybiczy, może zwiększyć stężenie leku Klabion UNO.

•    Syldenafil, tadalafil lub wardenafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji). Przyjmowanie

tych leków razem z lekiem Klabion UNO może zwiększać stężenie obu leków.

•    Tolterodyna (lek stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego). U niektórych

pacjentów może dojść do zwiększania stężeń tolterodyny, gdy jest ona przyjmowania razem z lekiem Klabion UNO.

•    Metyloprednizolon (kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym),

•    Winblastyna (lek chemioterapeutyczny stosowany w leczeniu nowotworów),

•    Zyprazydon (lek przeciwpsychotyczny),

•    Eletryptan (lek stosowany w leczeniu migreny),

•    Halofantryna (lek stosowany w leczeniu malarii),

•    Aprepitant (lek zapobiegający wymiotom podczas chemioterapii),

•    Cilostazol (lek poprawiający krążenie krwi w nogach),

•    Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

•    Każdy antybiotyk beta-laktamowy,

•    Takrolimus lub cyklosporyna (lek stosowany przy przeszczepach),

•    Dziurawiec (produkty ziołowe stosowane w leczeniu depresji),

•    Fenobarbital (lek przeciwpadaczkowy),

•    Werapamil (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia i nieregularnej pracy serca).

Przyjmowanie leku Klabion UNO z jedzeniem i piciem

Lek Klabion UNO powinien być przyjmowany z posiłkiem; tabletki muszą być połknięte w całości, nie wolno ich ssać ani żuć.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Klabion UNO, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Klabion UNO w okresie ciąży lub karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klabion UNO

Ten lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się ze swoim lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK KLABION UNO

Lek Klabion UNO należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy przyjmować lek Klabion UNO i jak długo. Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO wcześniej, nawet jeżeli objawy choroby ustąpią. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił lekarz, w przeciwnym wypadku zakażenie może powrócić.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając pewną ilością płynu.

•    Nie należy żuć ani dzielić tabletek.

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze dnia, przez cały cykl leczenia pacjenta.

•    Tabletki należy przyjmować razem z posiłkiem.

•    Nie wolno dzielić tabletek.

Dorośli i młodzież

Zwykle zalecane dawkowanie leku Klabion UNO u dorosłych pacjentów to jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 500 mg raz na dobę przez 7 do 14 dni. Jednakże lekarz zadecyduje o długości leczenia pacjenta.

W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek 500 mg. Obie tabletki należy przyjąć jednocześnie.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Tabletki te nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat, u których zazwyczaj lepiej jest stosować leki w postaci płynnej. Lekarz przepisze inny, odpowiedni dla dziecka lek.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie powinni przyjmować leku Klabion UNO.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klabion UNO

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek leku Klabion UNO należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszystkie pozostałe tabletki. Objawy przedawkowania obejmują nudności lub wymioty, biegunkę, niestrawność lub ból brzucha; mogą też wystąpić reakcje alergiczne.

Pominięcie przyjęcia leku Klabion UNO

W razie pominięcia zastosowania tabletki leku Klabion UNO należy przyjąć jedną tabletkę, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klabion UNO

Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO dlatego, że pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak to zalecił lekarz, w przeciwnym razie problem może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Klabion UNO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Generalnie lek Klabion UNO jest dobrze tolerowany, a następujące działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych lekiem Klabion UNO są zwykle łagodne lub umiarkowane. Większość z tych działań niepożądanych występuje w obrębie układu pokarmowego (nudności, biegunka, ból brzucha, wymioty).

Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:    występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy przerwać przyjmowanie leku Klabion UNO i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    Silny ból brzucha i pleców spowodowany przez zapalenie trzustki

•    Ciężka biegunka z obecnością krwi w stolcu podczas lub po stosowaniu leku Klabion UNO. Biegunka taka może wystąpić nawet dwa miesiące po leczeniu lekiem Klabion UNO Ciemny kolor moczu, jasny stolec, zażółcenie skóry i(lub) oczu (żółtaczka), nudności, gorączka

•    Zgłaszano reakcje alergiczne, w tym wysypkę podczas stosowania leku Klabion UNO. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić trudności w oddychaniu, omdlenie oraz obrzęk twarzy i gardła, co może wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. Wysypki alergiczne mogą mieć różny stopień nasilenia, od łagodnych swędzących wykwitów na skórze do rzadziej występującego, ciężkiego stanu nazywanego zespołem Stevensa-Johnsona (który może spowodować owrzodzenie jamy ustnej, warg i skóry) lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (która powoduje ciężki stan chorobowy i łuszczenie się skóry).

Jeżeli zakażenie zostało spowodowane przez bakterię, na którą lek Klabion UNO nie działa, co jest mało prawdopodobne, objawy u pacjenta mogą się nasilić. Jeśli to nastąpi, należy zasięgnąć porady lekarza.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Trudności z zasypianiem (bezsenność)

•    Zmiany odczuwania smaku

•    Ból w jamie brzusznej

•    Biegunka

•    Niestrawność

•    Nudności (mdłości)

•    Ból głowy

•    Wymioty

•    Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

•    Wysypka

•    Nadmierna potliwość

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    Zapalenie żołądka i jelit, pleśniawki w jamie ustnej, wysypka, grzybica pochwy i zakażenia pochwy

•    Mała liczba pewnego typu białych krwinek (leukopenia)

•    Nadwrażliwość

•    Utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenia apetytu

•    Lęk

•    Senność

•    Zawroty głowy

•    Drżenie mięśni

•    Dzwonienie w uszach, zawroty głowy z uczuciem wirowania (vertigo) i zaburzenia słuchu

•    Nieprawidłowy zapis EKG (szybka praca serca), odczuwanie bicia serca (palpitacje)

•    Krwawienie z nosa

•    Zaparcie

•    Suchość w ustach

•    Zwracanie pokarmu    (treści    żołądkowej)

•    Ból odbytnicy

•    Wzdęcia

•    Zaburzenia przewodu pokarmowego włącznie z krwawieniem

•    Zapalenie wewnątrz jamy ustnej

•    Przebarwienie języka

•    Zmiany w wynikach badań krwi oceniających pracę wątroby

•    Swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka

•    Ból mięśni

•    Osłabienie (astenia)

Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Zakażenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)

•    Bakteryjne zakażenia skóry (róża i łupież rumieniowy)

•    Zmniejszenie liczby pewnych typów krwinek, w tym płytek krwi, które powodują krzepnięcie krwi

•    Ciężkie reakcje alergiczne, które mogą spowodować trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

•    Małe stężenie cukru we    krwi (hipoglikemia)

•    Zaburzenia psychiczne,    takie jak    depresja czy nieprawidłowe sny

•    Stan splątania

•    Samoświadomość (depersonalizacja)

•    Dezorientacja

•    Widzenie nieistniejących rzeczy (omamy) i inne zaburzenia psychotyczne

•    Ataki padaczkowe (drgawki)

•    Utrata smaku i zmiana odczuwania zapachów

•    Głuchota

•    Nieprawidłowy zapis aktywności elektrycznej serca (EKG), zmiany rytmu serca

•    Krwawienie

•    Przebarwienie języka i zębów

•    Ostre zapalenie trzustki

•    Niewydolność wątroby

•    Zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane przez zaburzenia wątroby lub krwi (żółtaczka)

•    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zaburzenie skóry)

•    Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (ciężkie zaburzenie skóry)

•    Wysypka z gorączką i stanem zapalny narządów ( ang. DRESS)

•    Trądzik

•    Nieprawidłowy rozpad mięśni, który może powodować uszkodzenie nerek

•    Ból lub osłabienie mięśni

•    Niewydolność nerek

•    Zapalenie nerek

•    Zmiana koloru moczu

•    Wydłużenie czasu krzepnięcia krwi

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KLABION UNO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Klabion UNO po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Klabion UNO

Substancją czynną leku jest klarytromycyny cytrynian. Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Hypromeloza Hypromelozy ftalan Magnezu stearynian Talk

Otoczka:

Hypromeloza 15cP Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 Talk

Makrogol 400

Żółcień chinolinowa, lak (E104)

Jak wygląda lek Klabion UNO i co zawiera opakowanie

Żółta, podłużna, dwuwypukła tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Klabion UNO dostępny jest w blistrach w opakowaniach zawierających:

5, 7, 10, 14 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Hameln rds a.s.

Horna 36, 900 01 Modra Słowacja

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Włochy:

Malta:

Polska:

Holandia:


Clarithromycin Uno Sandoz 500mg Retard-Filmtabletten Kloreniss 500mg Retardtabletten

Kloreniss 500mg Compresse rivestite con film a rilascio prolungato Kloreniss 500 mg prolonged-release film-coated tablets Klabion UNO

Kloreniss 500 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2013 r.

8