+ iMeds.pl

Klabion uno 500 mgUlotka Klabion uno

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Klabion UNO, 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Clarithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Klabion UNO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Klabion UNO

3.    Jak przyjmować lek Klabion UNO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Klabion UNO

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK KLABION UNO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Klabion UNO jest antybiotykiem należącym do grupy leków zwanych makrolidami. Antybiotyki hamują wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Tabletki leku Klabion UNO są tabletkami o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest uwalniana z tabletki powoli, dzięki czemu wystarczy przyjmować lek raz na dobę.

Lek Klabion UNO stosowany jest do leczenia zakażeń, takich jak:

-    Zakażenia w obrębie klatki piersiowej, takie jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc,

-    Zakażenia gardła i zatok,

-    Łagodne do umiarkowanych zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie mieszków

włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU KLABION UNO Kiedy nie przyjmować leku Klabion UNO

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klarytromycynę lub na którykolwiek

z pozostałych składników leku Klabion UNO lub inne antybiotyki makrolidowe, takie jak erytromycyna czy azytromycyna.

•    Jeśli pacjent przyjmuje ergotaminę lub dihydroergotaminę w tabletkach lub ergotaminę w postaci inhalacji w celu leczenia migreny.

•    Jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę lub astemizol (leki często stosowane w leczeniu alergii czy kataru siennego), cyzapryd (lek stosowany w leczeniu zgagi) lub pimozyd (lek stosowany

w leczeniu chorób zaburzających sposób myślenia, odczuwania lub zachowania). Przyjmowanie tych leków może niekiedy wywołać ciężkie zaburzenia rytmu serca. Należy zwrócić się do lekarza o poradę co do stosowania innych leków.

•    Jeśli pacjent przyjmuje kolchicynę (lek stosowany zwykle w leczeniu dny), ponieważ może to spowodować ciężkie działania niepożądane.

•    Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny.

•    Jeśli pacjent przyjmuje pewne leki obniżające poziom cholesterolu (lowastatynę lub symwastatynę).

•    Jeśli pacjent jest dzieckiem w wieku poniżej 12 lat. Lekarz może przepisać inną postać klarytromycyny.

•    Jeśli pacjent ma rozpoznane problemy z sercem, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

•    Jeśli pacjent lub jakiś członek jego rodziny ma rozpoznane zaburzenie w zapisie elektrokardiogramu (EKG) zwane „wydłużonym odstępem QT”.

•    Jeżeli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli pacjent ma nieprawidłowo niskie stężenie potasu we krwi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przyjmując lek Klabion UNO

Należy poinformować lekarza przed przyjęciem tego leku:

•    jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek.

•    jeśli pacjent wcześniej przyjmował klarytromycynę wielokrotnie lub przez dłuższy czas.

•    jeśli pacjent choruje na miastenię - chorobę, w której mięśnie stają się osłabione i szybko się męczą. Klarytromycyna może zaostrzyć objawy miastenii u pacjentów z tą chorobą.

•    Jeśli u pacjenta podczas lub po stosowaniu leku Klabion UNO wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego), należy natychmiast skonsultować się

z lekarzem. Zapalenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) obserwowano w związku ze stosowaniem niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, włącznie z klarytromycyną.

•    jeśli pacjent ma uczulenie na linkomycynę lub klindamycynę.

•    jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie potasu we krwi.

•    jeśli u pacjenta występowało uprzednio niskie stężenie magnezu we krwi.

Jeżeli pacjent będzie miał badania krwi podczas przyjmowania leku Klabion UNO, mogą one wykazać zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych. Wartości te zwykle wracają do normy i najprawdopodobniej nie wystąpią żadne objawy. Jednakże w rzadkich przypadkach lek Klabion UNO może spowodować żółtaczkę lub inne zaburzenia wątroby, które mogą być ciężkie, a w wyjątkowo rzadkich przypadkach mogą doprowadzić do zgonu. Jeżeli pacjent będzie się czuł ogólnie źle lub wystąpi u niego zażółcenie skóry i (lub) białek oczu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Obserwowano także problemy z nerkami, w tym zwiększone stężenie białka zazwyczaj wydalanego przez nerki, a w rzadkich przypadkach niewydolność nerek. Niekiedy badania krwi mogą wykazać małą liczbę białych krwinek.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków. Jest to istotne, ponieważ leki te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas przyjmowania leku Klabion UNO:

W razie przyjmowania następujących leków z lekiem Klabion UNO, efekt działania wymienionych leków może być nasilony:

•    Digoksyna, chinidyna lub dizopyramid (leki nasercowe),

•    Warfaryna (lek rozrzedzający krew),

•    Ergotamina lub dihydroergotamina (stosowane w leczeniu migreny),

•    Karbamazepina, kwas walproinowy lub fenytoina (leki przeciwpadaczkowe),

•    Kolchicyna (stosowana w leczeniu dny),

•    Teofilina (lek ułatwiający oddychanie),

•    Terfenadyna lub astemizol (leki przeciwko katarowi siennemu lub alergii),

•    Triazolam, alprazolam lub midazolam (leki uspokajające),

•    Symwastatyna lub lowastatyna (leki stosowane przy podwyższonym poziomie cholesterolu),

•    Cyzapryd, omeprazol lub aprepitant (leki przeciwko zaburzeniom żołądkowym),

•    Pimozyd (lek przeciwpsychotyczny).

Lek Klabion UNO może wchodzić w następujące interakcje z lekami przeciwwirusowymi (przeciwko HIV):

•    Zydowudyna: lek Klabion UNO może zmniejszać stężenia zydowudyny.

•    Efawirenz i newirapina mogą zmniejszać stężenia leku Klabion UNO.

•    Rytonawir może zwiększać stężenia leku Klabion UNO.

•    Atazanawir i sakwinawir: przyjmowanie tych leków razem z lekiem Klabion UNO może

zwiększać zarówno stężenia atazanawiru (lub sakwinawiru), jak i stężenie leku Klabion UNO.

Inne interakcje obejmują następujące leki:

•    Ryfabutyna (antybiotyk skuteczny w niektórych zakażeniach) może zmniejszać stężenia leku

Klabion UNO.

•    Itrakonazol (lek przeciwgrzybiczy) przyjmowany razem z lekiem Klabion UNO może

spowodować zwiększenie stężeń obu leków.

•    Flukonazol, inny lek przeciwgrzybiczy, może zwiększyć stężenie leku Klabion UNO.

•    Syldenafil, tadalafil lub wardenafil (leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji). Przyjmowanie

tych leków razem z lekiem Klabion UNO może zwiększać stężenie obu leków.

•    Tolterodyna (lek stosowany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego). U niektórych

pacjentów może dojść do zwiększania stężeń tolterodyny, gdy jest ona przyjmowania razem z lekiem Klabion UNO.

•    Metyloprednizolon (kortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym),

•    Winblastyna (lek chemioterapeutyczny stosowany w leczeniu nowotworów),

•    Zyprazydon (lek przeciwpsychotyczny),

•    Eletryptan (lek stosowany w leczeniu migreny),

•    Halofantryna (lek stosowany w leczeniu malarii),

•    Aprepitant (lek zapobiegający wymiotom podczas chemioterapii),

•    Cilostazol (lek poprawiający krążenie krwi w nogach),

•    Ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

•    Każdy antybiotyk beta-laktamowy,

•    Takrolimus lub cyklosporyna (lek stosowany przy przeszczepach),

•    Dziurawiec (produkty ziołowe stosowane w leczeniu depresji),

•    Fenobarbital (lek przeciwpadaczkowy),

•    Werapamil (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia i nieregularnej pracy serca).

Przyjmowanie leku Klabion UNO z jedzeniem i piciem

Lek Klabion UNO powinien być przyjmowany z posiłkiem; tabletki muszą być połknięte w całości, nie wolno ich ssać ani żuć.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Klabion UNO, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Klabion UNO w okresie ciąży lub karmienia piersią. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli podczas przyjmowania tego leku u pacjenta wystąpią senność, zawroty głowy lub splątanie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Klabion UNO

Ten lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się ze swoim lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK KLABION UNO

Lek Klabion UNO należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz poinformuje pacjenta, jak należy przyjmować lek Klabion UNO i jak długo. Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO wcześniej, nawet jeżeli objawy choroby ustąpią. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak zalecił lekarz, w przeciwnym wypadku zakażenie może powrócić.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając pewną ilością płynu.

•    Nie należy żuć ani dzielić tabletek.

•    Tabletki należy przyjmować raz na dobę, najlepiej o tej samej porze dnia, przez cały cykl leczenia pacjenta.

•    Tabletki należy przyjmować razem z posiłkiem.

•    Nie wolno dzielić tabletek.

Dorośli i młodzież

Zwykle zalecane dawkowanie leku Klabion UNO u dorosłych pacjentów to jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu 500 mg raz na dobę przez 7 do 14 dni. Jednakże lekarz zadecyduje o długości leczenia pacjenta.

W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do dwóch tabletek 500 mg. Obie tabletki należy przyjąć jednocześnie.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Tabletki te nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 12 lat, u których zazwyczaj lepiej jest stosować leki w postaci płynnej. Lekarz przepisze inny, odpowiedni dla dziecka lek.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek:

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby nie powinni przyjmować leku Klabion UNO.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klabion UNO

W razie przypadkowego przyjęcia większej niż zalecana liczby tabletek leku Klabion UNO należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku i wszystkie pozostałe tabletki. Objawy przedawkowania obejmują nudności lub wymioty, biegunkę, niestrawność lub ból brzucha; mogą też wystąpić reakcje alergiczne.

Pominięcie przyjęcia leku Klabion UNO

W razie pominięcia zastosowania tabletki leku Klabion UNO należy przyjąć jedną tabletkę, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klabion UNO

Nie przerywać przyjmowania leku Klabion UNO dlatego, że pacjent czuje się lepiej. Ważne jest, aby przyjmować tabletki tak długo, jak to zalecił lekarz, w przeciwnym razie problem może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Klabion UNO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Generalnie lek Klabion UNO jest dobrze tolerowany, a następujące działania niepożądane obserwowane u pacjentów leczonych lekiem Klabion UNO są zwykle łagodne lub umiarkowane. Większość z tych działań niepożądanych występuje w obrębie układu pokarmowego (nudności, biegunka, ból brzucha, wymioty).

Bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często: występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:    występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Nieznana:    częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy przerwać przyjmowanie leku Klabion UNO i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    Silny ból brzucha i pleców spowodowany przez zapalenie trzustki

•    Ciężka biegunka z obecnością krwi w stolcu podczas lub po stosowaniu leku Klabion UNO. Biegunka taka może wystąpić nawet dwa miesiące po leczeniu lekiem Klabion UNO Ciemny kolor moczu, jasny stolec, zażółcenie skóry i(lub) oczu (żółtaczka), nudności, gorączka

•    Zgłaszano reakcje alergiczne, w tym wysypkę podczas stosowania leku Klabion UNO. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić trudności w oddychaniu, omdlenie oraz obrzęk twarzy i gardła, co może wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej. Wysypki alergiczne mogą mieć różny stopień nasilenia, od łagodnych swędzących wykwitów na skórze do rzadziej występującego, ciężkiego stanu nazywanego zespołem Stevensa-Johnsona (który może spowodować owrzodzenie jamy ustnej, warg i skóry) lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka (która powoduje ciężki stan chorobowy i łuszczenie się skóry).

Jeżeli zakażenie zostało spowodowane przez bakterię, na którą lek Klabion UNO nie działa, co jest mało prawdopodobne, objawy u pacjenta mogą się nasilić. Jeśli to nastąpi, należy zasięgnąć porady lekarza.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Trudności z zasypianiem (bezsenność)

•    Zmiany odczuwania smaku

•    Ból w jamie brzusznej

•    Biegunka

•    Niestrawność

•    Nudności (mdłości)

•    Ból głowy

•    Wymioty

•    Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

•    Wysypka

•    Nadmierna potliwość

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    Zapalenie żołądka i jelit, pleśniawki w jamie ustnej, wysypka, grzybica pochwy i zakażenia pochwy

•    Mała liczba pewnego typu białych krwinek (leukopenia)

•    Nadwrażliwość

•    Utrata apetytu (jadłowstręt), zmniejszenia apetytu

•    Lęk

•    Senność

•    Zawroty głowy

•    Drżenie mięśni

•    Dzwonienie w uszach, zawroty głowy z uczuciem wirowania (vertigo) i zaburzenia słuchu

•    Nieprawidłowy zapis EKG (szybka praca serca), odczuwanie bicia serca (palpitacje)

•    Krwawienie z nosa

•    Zaparcie

•    Suchość w ustach

•    Zwracanie pokarmu    (treści    żołądkowej)

•    Ból odbytnicy

•    Wzdęcia

•    Zaburzenia przewodu pokarmowego włącznie z krwawieniem

•    Zapalenie wewnątrz jamy ustnej

•    Przebarwienie języka

•    Zmiany w wynikach badań krwi oceniających pracę wątroby

•    Swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka

•    Ból mięśni

•    Osłabienie (astenia)

Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Zakażenie jelita grubego (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)

•    Bakteryjne zakażenia skóry (róża i łupież rumieniowy)

•    Zmniejszenie liczby pewnych typów krwinek, w tym płytek krwi, które powodują krzepnięcie krwi

•    Ciężkie reakcje alergiczne, które mogą spowodować trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

•    Małe stężenie cukru we    krwi (hipoglikemia)

•    Zaburzenia psychiczne,    takie jak    depresja czy nieprawidłowe sny

•    Stan splątania

•    Samoświadomość (depersonalizacja)

•    Dezorientacja

•    Widzenie nieistniejących rzeczy (omamy) i inne zaburzenia psychotyczne

•    Ataki padaczkowe (drgawki)

•    Utrata smaku i zmiana odczuwania zapachów

•    Głuchota

•    Nieprawidłowy zapis aktywności elektrycznej serca (EKG), zmiany rytmu serca

•    Krwawienie

•    Przebarwienie języka i zębów

•    Ostre zapalenie trzustki

•    Niewydolność wątroby

•    Zażółcenie skóry lub białek oczu spowodowane przez zaburzenia wątroby lub krwi (żółtaczka)

•    Zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zaburzenie skóry)

•    Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (ciężkie zaburzenie skóry)

•    Wysypka z gorączką i stanem zapalny narządów ( ang. DRESS)

•    Trądzik

•    Nieprawidłowy rozpad mięśni, który może powodować uszkodzenie nerek

•    Ból lub osłabienie mięśni

•    Niewydolność nerek

•    Zapalenie nerek

•    Zmiana koloru moczu

•    Wydłużenie czasu krzepnięcia krwi

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KLABION UNO

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Klabion UNO po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Klabion UNO

Substancją czynną leku jest klarytromycyny cytrynian. Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Hypromeloza Hypromelozy ftalan Magnezu stearynian Talk

Otoczka:

Hypromeloza 15cP Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 Talk

Makrogol 400

Żółcień chinolinowa, lak (E104)

Jak wygląda lek Klabion UNO i co zawiera opakowanie

Żółta, podłużna, dwuwypukła tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Klabion UNO dostępny jest w blistrach w opakowaniach zawierających:

5, 7, 10, 14 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Hameln rds a.s.

Horná 36, 900 01 Modra Słowacja

Corden Pharma GmbH

Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Niemcy:

Włochy:

Malta:

Polska:

Holandia:


Clarithromycin Uno Sandoz 500mg Retard-Filmtabletten Kloreniss 500mg Retardtabletten

Kloreniss 500mg Compresse rivestite con film a rilascio prolungato Kloreniss 500 mg prolonged-release film-coated tablets Klabion UNO

Kloreniss 500 mg filmomhulde tabletten met verlengde afgifte

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2013 r.

8

Klabion UNO

Charakterystyka Klabion uno

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Klabion UNO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Klabion UNO, 500 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Klarytromycyny cytrynian.

Każda tabletka powlekana zawiera 638,8 mg klarytromycyny cytrynianu, co odpowiada 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum).

Każda tabletka powlekana zawiera 293,2 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu.

Żółta, podłużna, dwuwypukła tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Klabion UNO jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę (patrz punkty 4.4 i 5.1).

-    Ostre zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

-    Pozaszpitalne zapalenie płuc o nasileniu łagodnym do umiarkowanego

-    Ostre bakteryjne zapalenie zatok (odpowiednio rozpoznane)

-    Bakteryjne zapalenie gardła

-    Zakażenia skóry i tkanki podskórnej o nasileniu łagodnym do umiarkowanego

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Zwykle zalecana dawka produktu Klabion UNO u dorosłych pacjentów to jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu 500 mg raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem.

W cięższych zakażeniach dawkowanie można zwiększyć do dwóch tabletek o przedłużonym uwalnianiu 500 mg przyjmowanych jednorazowo raz na dobę.

Dawka musi być przyjmowana codziennie o tej samej porze.

Tabletki muszą być połykane w całości.

Młodzież (w wieku 12 lat i starsza):

Tak jak u dorosłych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Tak jak u dorosłych. (W przypadku zaburzenia czynności nerek, patrz poniżej i punkt 4.3).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

Produkt Klabion UNO w postaci tabletek nie jest zalecany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat lub o masie ciała poniżej 30 kg. Dla tych pacjentów bardziej odpowiednie są inne postacie farmaceutyczne. Należy stosować klarytromycynę dla dzieci w postaci zawiesiny.

Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem klarytromycyny w postaci zawiesiny dla dzieci, u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat.

U dzieci o masie ciała większej niż 30 kg stosuje się dawkowanie przewidziane dla młodzieży i dorosłych.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:

Produkt Klabion UNO nie powinien być stosowany u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min). W tej populacji pacjentów bardziej odpowiednie są inne postacie farmaceutyczne, takie jak tabletki o natychmiastowym uwalnianiu (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby:

Nie zaleca się stosowania produktu Klabion UNO u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia klarytromycyną zależy od stanu klinicznego pacjenta i w każdym przypadku musi być określony przez lekarza.

•    Czas trwania leczenia wynosi zwykle 6 do 14 dni.

•    Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 2 dni po ustąpieniu objawów.

•    W zakażeniach wywołanych przez Streptococcus pyogenes (paciorkowiec beta-hemolizujący z grupy A) leczenie powinno trwać co najmniej 10 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Klarytromycyna jest przeciwwskazana u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Klabion UNO.

Ponieważ nie można zmniejszyć dawki poniżej 500 mg na dobę, Klabion UNO w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazany u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie klarytromycyny z którymkolwiek z następujących leków: astemizol, cyzapryd, pimozyd lub terfenadyna, ponieważ może to spowodować wydłużenie odstępu QT i zaburzenie rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy, migotanie komór lub zaburzenia typu torsades de pointes (patrz punkt 4.5) oraz ergotamina lub dihydroergotamina, ponieważ może to spowodować toksyczność alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT lub arytmią komorową, w tym zaburzeniami typu torsades de pointes w wywiadzie (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Nie należy stosować klarytromycyny jednocześnie z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statynami), lowastatyną lub symwastatyną, z powodu ryzyka rabdomiolizy. Należy przerwać podawanie tych środków na czas leczenia klarytromycyną (patrz punkt 4.4).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z hipokaliemią (ryzyko wydłużenia odstępu QT).

Nie należy stosować klarytromycyny u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby współistniejącą z zaburzeniem czynności nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz nie powinien przepisywać klarytromycyny kobiecie w ciąży bez dokładnego rozważenia zagrożenia i korzyści, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.6).

Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2).

Klarytromycyna jest eliminowana głównie przez wątrobę. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas podawania tego antybiotyku pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby. Należy także zachować ostrożność podczas podawania klarytromycyny pacjentom z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz także punkt 4.3).

Zgłoszono przypadki niewydolności wątroby zakończone zgonem (patrz punkt 4.8). Niektórzy pacjenci mogli mieć istniejącą uprzednio chorobę wątroby lub też mogli przyjmować leki o działaniu hepatotoksycznym. Należy pouczyć pacjentów o konieczności przerwania leczenia i skontaktowania się ze swoim lekarzem w razie pojawienia się objawów choroby wątroby, takich jak jadłowstręt, żółtaczka, ciemny kolor moczu, świąd lub tkliwość brzucha.

Zgłaszano przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego podczas stosowania niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym makrolidów, a jego nasilenie może się wahać od łagodnego do zagrażającego życiu. Przypadki biegunki związanej z Clostridium difficile (ang. CDAD-Clostridium difficile-associated diarrhea) zgłaszano podczas stosowania niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym klarytromycyny, a jej nasilenie może wahać się od łagodnej biegunki do zakończonego zgonem zapalenia jelita grubego. Leczenie lekami przeciwbakteryjnymi zmienia skład prawidłowej flory bakteryjnej okrężnicy, co może prowadzić do nadmiernego wzrostu C. difficile. Należy rozważyć rozpoznanie CDAD u wszystkich pacjentów z biegunką po antybiotykoterapii. Konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu, ponieważ według doniesień CDAD może występować nawet po dwóch miesiącach od podawania leków przeciwbakteryjnych. Dlatego też należy rozważyć przerwanie leczenia klarytromycyną, niezależnie od wskazania. Należy przeprowadzić badania mikrobiologiczne i rozpocząć odpowiednie leczenie. Unikać stosowania leków hamujących perystaltykę jelit.

Opisywano przypadki zaostrzenia objawów miastenii u pacjentów leczonych klarytromycyną.

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki toksycznego działania kolchicyny podawanej jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku; cześć z tych przypadków wystąpiła u pacjentów z niewydolnością nerek. Zgłaszano przypadki zgonów niektórych takich pacjentów (patrz punkt 4.5). W razie konieczności jednoczesnego podawania kolchicyny i klarytromycyny należy obserwować pacjentów, czy nie występują u nich kliniczne objawy toksycznego działania kolchicyny.

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny i pochodnych triazolobenzodiazepiny, takich jak triazolam czy midazolam (patrz punkt 4.5).

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny i innych leków ototoksycznych, zwłaszcza antybiotyków makrolidowych. Należy kontrolować czynność układu przedsionkowego i słuch podczas leczenia oraz po jego zakończeniu.

Z powodu ryzyka wydłużenia odstępu QT, klarytromycynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, ciężką niewydolnością serca, hipomagnezemią, rzadkoskurczem (< 50/min) lub w przypadku jednoczesnego podawania z innymi produktami leczniczymi związanymi z wydłużeniem odstępu QT (patrz punkt 4.5). Nie wolno stosować klarytromycyny u pacjentów z wrodzonym lub udokumentowanym nabytym wydłużeniem odstępu QT lub arytmią komorową w wywiadzie (patrz punkt 4.3).

Zapalenie płuc: Ze względu na występującą oporność Streptococcus pneumoniae na makrolidy, ważne jest przeprowadzenie testów antybiotykowrażliwości przed przepisywaniem klarytromycyny do leczenia pozaszpitalnego zapalenia płuc. W przypadku szpitalnego zapalenia płuc klarytromycyna powinna być stosowana w skojarzeniu z odpowiednimi dodatkowymi antybiotykami.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: Zakażenia takie są najczęściej spowodowane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcuspyogenes, a oba te drobnoustroje mogą być oporne na makrolidy. Dlatego ważne jest przeprowadzenie testów antybiotykowrażliwości. W przypadkach, w których niemożliwe jest użycie antybiotyków beta-laktamowych (np. z powodu uczulenia), lekiem pierwszego wyboru mogą być inne antybiotyki, takie jak klindamycyna. Dopiero obecnie uważa się, że antybiotyki makrolidowe odgrywają pewną rolę w leczeniu niektórych zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak te wywołane przez Corynebacterium minutissimum (łupież rumieniowy), trądzik pospolity i róża oraz w sytuacjach, w których niemożliwe jest leczenie penicylinami.

W razie wystąpienia ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości, takich jak reakcja anafilaktyczna, zespół Stevensa Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka, należy natychmiast przerwać leczenie klarytromycyną i pilnie rozpocząć odpowiednie leczenie.

Klarytromycynę należy stosować z ostrożnością podczas jednoczesnego podawania z lekami indukującymi enzymy cytochromu CYP3A4 (patrz punkt 4.5).

Inhibitory reduktazy HMG-CoA: Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie klarytromycyny z lowastatyną lub symwastatyną (patrz punkt 4.3). Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, istnieją doniesienia o zwiększaniu przez klarytromycynę stężenia inhibitorów reduktazy HMG-CoA (patrz punkt 4.5). Istnieją rzadkie doniesienia o wystąpieniu rabdomiolizy u pacjentów przyjmujących jednocześnie te leki. Należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe miopatii. Istnieją także rzadkie doniesienia o wystąpieniu rabdomiolizy u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę z atorwastatyną lub rozuwastatyną. W razie jednoczesnego stosowania z klarytromycyną, atorwastatynę lub rozuwastatynę należy podawać w najmniejszej możliwej dawce. Należy rozważyć dostosowanie dawki statyny lub zastosowanie statyny niezależnej od metabolizmu przez CYP3A (np. fluwastatyny lub prawastatyny).

Doustne leki hipoglikemizujące/insulina: Jednoczesne stosowanie klarytromycyny z doustnymi środkami hipoglikemizującymi i (lub) insuliną może spowodować znaczącą hipoglikemię. Podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny z niektórymi lekami hipoglikemizującymi, takimi jak nateglinid, pioglitazon, repaglinid i rozyglitazon, może dojść do zahamowania enzymu CYP3A przez klarytromycynę, a w konsekwencji do hipoglikemii. Zaleca się dokładne monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Doustne leki przeciwzakrzepowe: Istnieje ryzyko wystąpienia poważnego krwotoku i znaczącego zwiększenia wskaźnika INR i wydłużenia czasu protrombinowego w przypadku jednoczesnego podawania klarytromycyny i warfaryny (patrz punkt 4.5). U pacjentów stosujących jednocześnie klarytromycynę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy często kontrolować wartość INR i czas protrombinowy.

Wybór klarytromycyny do leczenia danego pacjenta powinien uwzględniać zasadność użycia makrolidowego środka przeciwbakteryjnego na podstawie odpowiedniego rozpoznania, w tym określenie bakteryjnej etiologii zakażenia w zakresie zatwierdzonych wskazań oraz rozpowszechnienie oporności na klarytromycynę lub inne makrolidy.

Na obszarach o dużej częstości występowania oporności na erytromycynę A, szczególne znaczenie ma uwzględnienie stopniowych zmian wrażliwości na klarytromycynę i inne antybiotyki.

Stosowanie klarytromycyny powinno być zarezerwowane do leczenia przypadków potwierdzonego zapalenia gardła spowodowanego przez paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A, w których niemożliwe jest zastosowanie leczenia antybiotykami beta-laktamowymi.

Należy również zwrócić uwagę na możliwość istnienia odporności krzyżowej pomiędzy klarytromycyną i innymi makrolidami, jak również linkomycyną i klindamycyną.

Każda tabletka zawiera 293,2 mg laktozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie następujących leków jest bezwzględnie przeciwwskazane z powodu ryzyka ciężkich działań związanych z interakcjami lekowymi:

Cyzapryd, pimozyd, astemizol i terfenadyna

Obserwowano zwiększone stężenia cyzaprydu u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i cyzapryd. Może to spowodować wydłużenie odstępu QT i zaburzenia rytmu serca, w tym częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia typu torsades de pointes. Podobne działania obserwowano u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i pimozyd (patrz punkt 4.3).

Według doniesień makrolidy zmieniają metabolizm terfenadyny, powodując zwiększenie jej stężeń, co czasami związane było z zaburzeniami rytmu serca, takimi jak wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia typu torsades de pointes (patrz punkt 4.3). W badaniu obejmującym 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie klarytromycyny i terfenadyny spowodowało dwu- do trzykrotnego zwiększenie stężenia kwasowego metabolitu terfenadyny w surowicy oraz wydłużenie odstępu QT, które nie prowadziły do żadnego działania wykrywalnego klinicznie. Podobne działania obserwowano podczas jednoczesnego podawania astemizolu i innych makrolidów.

Ergotamina/dihydroergotamina

Doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wskazują, że jednoczesne podawanie klarytromycyny z ergotaminą lub dihydroergotaminą wiąże się z ostrą toksycznością alkaloidów sporyszu, charakteryzującą się skurczem naczyń krwionośnych oraz niedokrwieniem kończyn i innych tkanek, w tym ośrodkowego układu nerwowego.

Jednoczesne stosowanie klarytromycyny z tymi produktami leczniczymi jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Wpływ innych produktów leczniczych na klarytromycynę

Induktory CYP3A4 (takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, produkty zawierające ziele dziurawca) mogą wpływać na metabolizm klarytromycyny. Może to spowodować zmniejszenie stężenia klarytromycyny do poziomu poniżej aktywności terapeutycznej, co zmniejszy skuteczność produktu.

Konieczne może być dalsze kontrolowanie stężenia danego induktora CYP3A4, ponieważ jego stężenie może wzrosnąć z powodu zahamowania CYP3A4 przez klarytromycynę (patrz także Charakterystyka Produktu Leczniczego dla stosowanego induktora CYP3A4).

Jednoczesne podawanie ryfabutyny i klarytromycyny powoduje zwiększenie stężenia ryfabutyny oraz obniżenie stężenia klarytromycyny w surowicy oraz zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia błony naczyniowej oka.

Następujące leki mają znane lub podejrzewane działanie wpływające na stężenia klarytromycyny w krwioobiegu; konieczne może być modyfikacja dawkowania klarytromycyny lub rozważenie zastosowania innego leku.

Efawirenz, newirapina, ryfampicyna, ryfabutyna i ryfapentyna

Silne induktory układu metabolicznego cytochromu P450, takie jak efawirenz, newirapina, ryfampicyna, ryfabutyna i ryfapentyna mogą przyspieszyć metabolizm klarytromycyny, a tym samym zmniejszać jej stężenie w osoczu, zwiększając jednocześnie stężenie 14-OH-klarytromycyny -metabolitu, który również wykazuje aktywność wobec drobnoustrojów. Ponieważ aktywność mikrobiologiczna klarytromycyny i 14-OH-klarytromycyny jest różna dla różnych bakterii, podczas jednoczesnego podawania klarytromycyny i takich induktorów można nie osiągnąć zamierzonego działania leczniczego.

Flukonazol

Jednoczesne podawanie flukonazolu w dawce 200 mg na dobę oraz klarytromycyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę 21 zdrowym ochotnikom spowodowało zwiększenie średniego minimalnego stężenia klarytromycyny (Cmm) i pola pod krzywą (AUC) w stanie stacjonarnym o odpowiednio 33% i 18%. Jednoczesne podawanie flukonazolu nie miało znaczącego wpływu na stężenie czynnego metabolitu 14(R)-hydroksyklarytromycyny w stanie stacjonarnym. Nie ma konieczności modyfikacji dawki klarytromycyny.

Rytonawir

W badaniu farmakokinetyki wykazano, że jednoczesne podawanie 200 mg rytonawiru co osiem godzin i 500 mg klarytromycyny co 12 godzin spowodowało znaczące zahamowanie metabolizmu klarytromycyny. Podczas jednoczesnego podawaniu rytonawiru Cmaks klarytromycyny zwiększyło się o 31%, Cmin zwiększyło się o 182%, a AUC zwiększyło się o 77%. Zaobserwowano praktycznie całkowite zahamowanie tworzenia 14-OH-klarytromycyny. Z uwagi na duże okno terapeutyczne klarytromycyny nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Jednakże u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek należy rozważyć następującą modyfikację dawkowania: u pacjentów z klirensem kreatyniny 30 do 60 ml/min należy zmniejszyć dawkę klarytromycyny o 50%. U pacjentów z klirensem kreatyniny < 30 ml/min należy zmniejszyć dawkę klarytromycyny o 75%, stosując odpowiednią postać klarytromycyny. Nie należy stosować klarytromycyny w dawkach większych niż 1000 mg/dobę jednocześnie z rytonawirem.

Podobną modyfikację dawki należy rozważyć u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, gdy rytonawir stosowany jest jako środek wzmacniający właściwości farmakokinetyczne z innymi inhibitorami proteazy HIV, w tym z atazanawirem i sakwinawirem (patrz podpunkt „Dwukierunkowe interakcje farmakokinetyczne” poniżej).

Wpływ klarytromycyny na inne produkty lecznicze

Interakcje związane z CYP3A

Jednoczesne podawanie klarytromycyny, która ma znane działanie hamujące CYP3A, i leku metabolizowanego głównie przez CYP3A może być związane ze zwiększeniem stężenia danego leku, co może nasilać lub wydłużać zarówno działanie lecznicze, jak i działania niepożądane jednocześnie stosowanego leku.

Klarytromycynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów leczonych innymi lekami, które są substratami enzymu CYP3A, zwłaszcza jeżeli dany lek ma wąski margines bezpieczeństwa (np. karbamazepina) i (lub) jest intensywnie metabolizowany przez ten enzym. Należy rozważyć modyfikację dawkowania oraz, gdy to możliwe, dokładnie kontrolować stężenia leków metabolizowanych głównie przez CYP3A u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę. Wiadomo lub podejrzewa się, że następujące leki i klasy leków są metabolizowane przez ten sam izoenzym CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dizopyramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, syrolimus, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna. Leki wchodzące w interakcję na drodze podobnych mechanizmów za pośrednictwem innych izoenzymów cytochromu P450 obejmują fenytoinę, teofilinę i kwas walproinowy.

Leki przeciwarytmiczne

Istnieją doniesienia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu o występowaniu zaburzeń typu torsade de pointes podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny z chinidyną lub dizopyramidem. W przypadku jednoczesnego stosowania klarytromycyny z tymi lekami należy obserwować EKG w celu wykrycia wydłużenia odstępu QTc. Należy także monitorować stężenie tych leków w surowicy.

Omeprazol

Zdrowym dorosłym ochotnikom podawano klarytromycynę (500 mg co 8 godzin) w połączeniu z omeprazolem (40 mg na dobę). W warunkach jednoczesnego podawania z klarytromycyną stężenie omeprazolu w osoczu w stanie stacjonarnym było zwiększone (Cmaks, AUC0-24, i ti/2 wzrosły odpowiednio o 30%, 89% i 34%). Średnia dobowa wartość pH soku żołądkowego wynosiła 5,2 podczas podawania samego omeprazolu oraz 5,7 podczas podawania omeprazolu w połączeniu z klarytromycyną.

Syldenafil, tadalafil i wardenafil

Każdy z tych inhibitorów fosfodiesterazy jest metabolizowany, przynajmniej częściowo, przez CYP3A, a działanie CYP3A może być zahamowane przez jednocześnie podawaną klarytromycynę. Jednoczesne podawanie klarytromycyny z syldenafilem, tadalafilem lub wardenafilem najprawdopodobniej spowoduje zwiększenie ekspozycji na dany inhibitor fosfodiesterazy.

W przypadku jednoczesnego podawania z klarytromycyną należy rozważyć zmniejszenie dawkowania syldenafilu, tadalafilu lub wardenafilu.

Teofilina, karbamazepina

Wyniki badań klinicznych wskazują na niewielkie, ale znamienne statystycznie (p > 0,05) zwiększenie stężeń teofiliny lub karbamazepiny we krwi podczas podawania każdego z tych leków jednocześnie z klarytromycyną. Konieczne może być rozważenie zmniejszenia dawki.

Tolterodyna

W głównym szlaku metabolizmu tolterodyny uczestniczy izoforma 2D6 cytochromu P450 (CYP2D6). Jednakże w pewnej części populacji ogólnej, pozbawionej CYP2D6, w zidentyfikowanym szlaku metabolizmu uczestniczy CYP3A.

W tej części populacji zahamowanie CYP3A powoduje znaczące większe stężenie tolterodyny w surowicy. W populacji ze słabym metabolizmem przez CYP2D6 konieczne może być zmniejszenie dawkowania tolterodyny w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP3A, takich jak klarytromycyna.

Triazolobenzodiazepiny (np. alprazolam, midazolam, triazolam)

Podczas jednoczesnego podawania midazolamu i klarytromycyny w tabletkach (500 mg dwa razy na dobę), AUC midazolamu było zwiększone 2,7 razy po dożylnym podaniu midazolamu oraz 7 razy po podaniu doustnym. Należy unikać jednoczesnego podawania doustnych postaci midazolamu i klarytromycyny. W przypadku dożylnego podawania midazolamu jednocześnie z klarytromycyną należy dokładnie obserwować pacjenta, aby umożliwić modyfikację dawki w razie potrzeby.

Te same środki ostrożności należy stosować także w przypadku innych benzodiazepin metabolizowanych przez CYP3A, także podczas podawania triazolamu i alprazolamu. W przypadku benzodiazepin, które nie są metabolizowane przez CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), wystąpienie interakcji z klarytromycyną jest mało prawdopodobne.

Istnieją doniesienia po wprowadzeniu produktu do obrotu o interakcjach pomiędzy lekami i objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (np. senność i splątanie) podczas jednoczesnego stosowaniu klarytromycyny i triazolamu. Sugeruje się obserwację pacjenta, aby wykryć zwiększone działanie farmakologiczne na OUN.

Interakcje z innymi lekami

Kolchicyna

Kolchicyna jest substratem zarówno CYP3A, jak i białka transportowego, glikoproteiny P (Pgp). Klarytromycyna i inne makrolidy mają znane działanie hamujące zarówno CYP3A, jak i Pgp.

W przypadku jednoczesnego podawania klarytromycyny i kolchicyny zahamowanie Pgp i (lub) CYP3A przez klarytromycynę może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na kolchicynę.

Należy obserwować pacjentów, czy nie występują u nich kliniczne objawy zatrucia kolchicyną (patrz punkt 4.4).

Digoksyna

Digoksyna jest substratem transportowanym przez glikoproteinę P (Pgp). Klarytromycyna ma znane działanie hamujące Pgp. W przypadku jednoczesnego podawania klarytromycyny i digoksyny zahamowanie Pgp przez klarytromycynę może prowadzić do zwiększenia ekspozycji na digoksynę. Podczas nadzoru po wprowadzeniu produktu do obrotu odnotowano zwiększone stężenia digoksyny w surowicy u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i digoksynę. U niektórych pacjentów wystąpiły objawy kliniczne odpowiadające zatruciu digoksyną, w tym zaburzenia rytmu serca mogące potencjalnie doprowadzić do zgonu. U pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i digoksynę należy dokładnie kontrolować stężenie digoksyny w surowicy.

Zydowudyna

Jednoczesne doustne podawanie klarytromycyny w tabletkach i zydowudyny dorosłym pacjentom z zakażeniem HIV może spowodować zmniejszenia stężenia zydowudyny w stanie stacjonarnym. Ponieważ wydaje się, że klarytromycyna zakłóca wchłanianie jednocześnie podawanej doustnie zydowudyny, interakcji tej można w dużym stopniu uniknąć, rozdzielając dawki tak, by zachować 4-godzinny odstęp pomiędzy podaniem klarytromycyny i zydowudyny.

Interakcja ta nie występuje u dzieci z zakażeniem HIV przyjmujących klarytromycynę w zawiesinie i zydowudynę. Interakcja ta jest mało prawdopodobna podczas podawania klarytromycyny we wlewie dożylnym.

Fenytoina i kwas walproinowy

Istnieją spontaniczne lub opublikowane doniesienia o interakcjach inhibitorów CYP3A, w tym klarytromycyny, z lekami, które nie są metabolizowane przez CYP3A, w tym fenytoiną i kwasem walproinowym.

Zaleca się oznaczenie stężenia w surowicy w przypadku jednoczesnego podawania tych leków z klarytromycyną.

Donoszono o przypadkach zwiększenia stężeń tych leków w surowicy.

Dwukierunkowe interakcje farmakokinetyczne Atazanawir

Zarówno klarytromycyna jak i atazanawir są substratami i inhibitorami CYP3A i istnieją dowody dwukierunkowej interakcji pomiędzy tymi lekami. Jednoczesne podawanie klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę) i atazanawiru (400 mg raz na dobę) spowodowało dwukrotne zwiększenie ekspozycji na klarytromycynę i 70% zmniejszenie ekspozycji na 14-OH-klarytromycynę, z jednoczesnym zwiększeniem AUC atazanawiru o 28%.

Ze względu na szerokie okno terapeutyczne klarytromycyny nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 60 ml/min) należy zmniejszyć dawkę klarytromycyny o 50%.

U pacjentów z klirensem kreatyniny < 30 ml/min należy zmniejszyć dawkę klarytromycyny o 75%, stosując odpowiednią postać klarytromycyny.

Nie należy stosować klarytromycyny w dawkach większych niż 1000 mg na dobę jednocześnie z inhibitorami proteazy.

Itrakonazol

Zarówno klarytromycyna, jak i itrakonazol są substratami i inhibitorami CYP3A, co prowadzi do dwukierunkowych interakcji pomiędzy tymi lekami. Klarytromycyna może zwiększać stężenia itrakonazolu w osoczu, natomiast itrakonazol może zwiększać stężenia klarytromycyny w osoczu.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie itrakonazol i klarytromycynę powinni być dokładnie obserwowani czy nie wystąpią u nich objawy przedmiotowe i podmiotowe nasilonego lub przedłużonego działania farmakologicznego.

Sakwinawir

Zarówno klarytromycyna jak i sakwinawir są substratami i inhibitorami CYP3A i istnieją dowody dwukierunkowych interakcji pomiędzy tymi lekami.

Jednoczesne podawanie klarytromycyny (500 mg dwa razy na dobę) i sakwinawiru (kapsułki żelatynowe miękkie, 1200 mg trzy razy na dobę) u 12 zdrowych ochotników miało wpływ na wartość pola pod krzywą (AUC) oraz stężenie maksymalne (Cmaks) sakwinawiru w stanie stacjonarnym, a ich wartości były o 177% i 187% większe od wartości obserwowanych podczas podawania samego sakwinawiru.

Wartości AUC i Cmaks dla klarytromycyny było około 40% większe od wartości obserwowanych podczas podawania samej klarytromycyny. Nie ma konieczności modyfikacji dawki podczas jednoczesnego podawania tych dwóch leków w badanych dawkach/postaciach przez ograniczony czas.

Obserwacje z badań interakcji z zastosowaniem miękkich kapsułek żelatynowych mogą nie być reprezentatywne dla działań obserwowanych podczas stosowania sakwinawiru w postaci twardych kapsułek żelatynowych.

Obserwacje z badań interakcji obejmujących sakwinawir podawany bez wzmocnienia innym lekiem mogą nie być reprezentatywne dla działań obserwowanych podczas stosowania sakwinawiru w skojarzeniu z rytonawirem. Podczas stosowania sakwinawiru w skojarzeniu z rytonawirem należy wziąć pod uwagę możliwy wpływ rytonawiru na klarytromycynę.

Werapamil

U pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i werapamil obserwowano niedociśnienie, rzadkoskurcz (bradyarytmię) i kwasicę mleczanową.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w czasie ciąży i karmienia piersią niemowląt. Na podstawie różnych wyników uzyskanych z badań na myszach, szczurach, królikach i małpach nie można wykluczyć możliwości działań niepożądanych na rozwój zarodka i płodu.

Dlatego też nie zaleca się stosowania w okresie ciąży bez dokładnego rozważenia stosunku korzyści do ryzyka. Klarytromycyna jest wydzielana do mleka matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu klarytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy pamiętać o możliwości występowania takich działań niepożądanych jak: zawroty głowy, splątanie i dezorientacja.

4.8    Działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęstsze i najpowszechniejsze działania niepożądane związane z leczeniem klarytromycyną zarówno wśród pacjentów dorosłych, jak i dzieci, obejmują ból w jamie brzusznej, biegunkę, nudności, wymioty i zaburzenia smaku.

Te działania niepożądane mają zwykle łagodne nasilenie i są zgodne ze znamy profilem bezpieczeństwa antybiotyków makrolidowych (patrz punkt 4.8, podpunkt b).

W badaniach klinicznych nie stwierdzono znamiennej różnicy w częstości występowania tych działań niepożądanych żołądkowo-jelitowych pomiędzy pacjentami z istniejącym uprzednio zakażeniem prątkowym, a pacjentami bez takiego zakażenia.

b. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższa tabela zawiera działanie niepożądane zgłoszone podczas badań klinicznych oraz w ramach obserwacji po wprowadzeniu klarytromycyny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu na rynek.

Działania uznane za co najmniej prawdopodobnie związane z klarytromycyną podzielone są według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania wg następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) oraz nie znana (działania niepożądane z obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem, jeżeli nasilenie mogło być oszacowane.

Klasyfikacja układów

Częstość*

Działanie niepożądane leku

i narządów

Zakażenia i zarażenia

Niezbyt często

Zapalenie żołądka i jelit

pasożytnicze

Kandydoza Zakażenie pochwy

Nie znana

Rzekomobłoniaste zapalenie

jelita grubego

Róża

Łupież rumieniowy

Zaburzenia krwi i układu

Niezbyt często

Leukopenia

chłonnego

Nie znana

Agranulocytoza

Trombocytopenia

Zaburzenia układu

Niezbyt często

Nadwrażliwość

immunologicznego

Nie znana

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu

Niezbyt często

Jadłowstręt

i odżywiania

Zmniejszenie apetytu

Nie znana

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Bezsenność

Niezbyt często

Lęk

Nie znana

Zaburzenie psychotyczne

Stan splątania

Depersonalizacja

Depresja

Dezorientacja

Omamy

Nieprawidłowe sny

Zaburzenia układu

Często

Zaburzenia smaku

nerwowego

Ból głowy

Zmiany odczuwania smaku

Niezbyt często

Zawroty głowy Drżenie mięśniowe

Senność

Nie znana

Drgawki Brak smaku Zaburzenia węchu Brak węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zaburzenie słuchu Dzwonienie w uszach Zawroty głowy z uczuciem wirowania (vertigo)

Nie znana

Głuchota

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Wydłużenie odstępu QT w EKG

Kołatanie serca

Nie znana

Zaburzenia typu torsade de pointes

Częstoskurcz komorowy

Zaburzenia naczyniowe

Nie znana

Krwotok

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból w jamie brzusznej

Biegunka

Niestrawność

Nudności

Wymioty

Niezbyt często

Zaparcie

Suchość w ustach Odbijanie ze zwracaniem treści Wzdęcia

Zapalenie jamy ustnej Zapalenie języka Refluks żołądkowo-przełykowy Zapalenie żołądka Ból odbytu

Nie znana

Ostre zapalenie trzustki Przebarwienie języka Przebarwienie zębów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej Zwiększenie aktywności aminotransferazy

asparaginowej

Nie znana

Niewydolność wątroby Żółtaczka

wątrobowokomórkowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Nadmierna potliwość

Niezbyt często

Świąd

Pokrzywka

Nie znana

Zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustroj owymi (DRESS), trądzik

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często Nie znana

Ból mięśni

Rozpad mięśni prążkowanych (rabdomioliza) Miopatia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nie znana

Niewydolność nerek Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Astenia

Badania diagnostyczne

Nie znana

Zwiększenie wartości INR

(międzynarodowego

współczynnika

znormalizowanego)

Wydłużenie czasu

protrombinowego

Nieprawidłowy kolor moczu

c. Opis wybranych działań niepożądanych

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki niewydolności wątroby zakończone zgonem, które zazwyczaj związane były z ciężkimi chorobami podstawowymi i (lub) jednocześnie podawanymi lekami (patrz punkt 4.4).

Należy zwracać szczególną uwagę na biegunkę, ponieważ przypadki biegunki związanej z Clostridium difficile (CDAD) obserwowano podczas stosowania niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym klarytromycyny, a jej nasilenie może się wahać od łagodnej biegunki do zakończonego zgonem zapalenia jelita grubego (patrz punkt 4.4).

W razie wystąpienia ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości, takich jak reakcja anafilaktyczna, zespół Stevensa Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka, należy natychmiast przerwać leczenie klarytromycyną i pilnie rozpocząć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, istnieją rzadkie doniesienie o wydłużeniu odstępu QT, częstoskurczu komorowym i zaburzeniach typu torsade de pointes podczas stosowania klarytromycyny (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego obserwowano podczas stosowania niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym klarytromycyny, a jego nasilenie może wahać się od łagodnego do zagrażającego życiu. Dlatego też istotne jest uwzględnienie tego rozpoznania u pacjentów zgłaszających się do lekarza z biegunką po stosowaniu leków przeciwbakteryjnych (patrz punkt 4.4).

W niektórych doniesieniach dotyczących rabdomiolizy klarytromycyna była podawana jednocześnie ze statynami, fibratami, kolchicyną lub allopurynolem (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Istnieją doniesienia po wprowadzeniu produktu do obrotu o toksycznym działaniu kolchicyny podawanej jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku i (lub) pacjentów z niewydolnością nerek; część z tych przypadków zakończyła się zgonem (patrz punkty 4.5 i 4.4).

Istnieją nieliczne doniesienia o przypadkach hipoglikemii, z których część wystąpiła u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Istnieją doniesienia po wprowadzeniu produktu do obrotu o interakcjach pomiędzy lekami i objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (np. senność i splątanie), podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i triazolamu. Sugeruje się obserwację pacjenta w kierunku wystąpienia objawów nasilonego działania farmakologicznego na OUN (patrz punkt 4.5).

Istnieje ryzyko wystąpienia poważnego krwotoku i znaczącego zwiększenia wskaźnika INR oraz wydłużenia czasu protrombinowego w przypadku jednoczesnego podawania klarytromycyny i warfaryny. U pacjentów stosujących jednocześnie klarytromycynę i doustne leki przeciwzakrzepowe należy często kontrolować wartość INR i czas protrombinowy (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Istnieją rzadkie doniesienia na temat występowania tabletek klarytromycyny ER (o przedłużonym uwalnianiu) w stolcu; wiele z tych przypadków wystąpiło u pacjentów z anatomicznymi (np. ileostomia czy kolostomia) lub czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego, skracającymi czas pasażu jelitowego. W kilku doniesieniach resztki tabletek znaleziono w stolcu u pacjentów z biegunką. Zaleca się, by w przypadku pacjentów, u których w stolcu występują pozostałości tabletek i nie ma żadnej poprawy stanu chorobowego, zmienić leczenie na inną postać klarytromycyny (np. zawiesinę) lub inny antybiotyk.

Specjalne populacje: Reakcje niepożądane u pacjentów z zaburzeniem odporności (patrz podpunkt e)

d.    Dzieci i młodzież

Przeprowadzono badania kliniczne z klarytromycyną w postaci zawiesiny dla dzieci, podawaną dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Dlatego dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny przyjmować klarytromycynę w postaci zawiesiny. Brak jest wystarczających danych pozwalających na zalecenie schematu dawkowania klarytromycyny w postaci dożylnej u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Oczekuje się, że częstości występowania, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci będą takie same jak u dorosłych.

e.    Inne szczególne populacje

Pacjenci z zaburzeniem odporności

U pacjentów z AIDS lub zaburzeniem odporności z innych przyczyn, leczonych dużymi dawkami klarytromycyny przez długi okres z powodu zakażeń prątkami, często trudno było odróżnić zdarzenia niepożądane o możliwym związku z podawaniem klarytromycyny od objawów zespołu nabytego braku odporności wywołanego przez wirusa (HIV) lub chorób współistniejących.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane występujące u dorosłych pacjentów przyjmujących klarytromycynę w dawce dobowej 1000 i 2000 mg obejmowały: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, ból w jamie brzusznej, biegunkę, wysypkę, wzdęcia, ból głowy, zaparcie, zaburzenia słuchu oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i alaninowej (AlAT). Dodatkowe, rzadko występujące zdarzenia obejmowały duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej. Częstość występowania tych zdarzeń u pacjentów przyjmujących klarytromycynę w dawce 1000 mg i 2000 mg była podobna, jednakże zdarzenia te występowały zazwyczaj 3 do 4 razy częściej u pacjentów przyjmujących klarytromycynę w całkowitej dawce dobowej 4000 mg.

U takich pacjentów z zaburzeniem odporności ocena parametrów laboratoryjnych została przeprowadzona przez analizę wyników znacznie wykraczających poza wartości prawidłowe (tzn. skrajnie wysoki lub niski limit) dla danego testu. Przy stosowaniu tych kryteriów u około 2% do 3% z pacjentów przyjmujących 1000 lub 2000 mg klarytromycyny na dobę stwierdzono znaczące zwiększenie aktywności AspAT i AlAT powyżej normy oraz nieprawidłowo małą liczbę białych krwinek i płytek krwi. U mniejszego odsetka pacjentów z tych dwóch grup dawkowania stwierdzono także zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi. U pacjentów przyjmujących 4000 mg na dobę stwierdzono nieznacznie większą częstość występowania nieprawidłowych wartości wszystkich parametrów z wyjątkiem liczby białych krwinek.

4.9 Przedawkowanie

Doniesienia wskazują, że przyjęcie dużych ilości klarytromycyny może być przyczyną objawów żołądkowo-jelitowych. U jednego pacjenta z chorobą dwubiegunową w wywiadzie, który przyjął 8 g klarytromycyny, wystąpiły zaburzenia psychiczne, zachowania paranoidalne, hipokaliemia i hipoksemia.

Działania niepożądane towarzyszące przedawkowaniu należy leczyć przez szybkie usunięcie niewchłoniętego leku oraz środki podtrzymujące.

Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, stężenie klarytromycyny w surowicy nie zmienia się znacząco pod wpływem hemodializy czy dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Klasyfikacja ATC

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w zakażeniach, kod ATC: J01FA09.

Mechanizm działania

Klarytromycyna jest antybiotykiem należącym do grupy antybiotyków makrolidowych. Wywiera swoje działanie przeciwbakteryjne poprzez hamowanie śródkomórkowej syntezy białek wrażliwych bakterii. Wiąże się selektywnie z jednostką 50S rybosomu bakterii, uniemożliwiając w ten sposób translokację aktywowanych aminokwasów.

Metabolit 14(R)-hydroksylowy klarytromycyny, produkt metabolizmu leku macierzystego u ludzi, również wywiera działanie przeciwbakteryjne. Metabolit jest mniej aktywny niż związek macierzysty wobec większości mikroorganizmów, włącznie z Mycobacterium spp. Wyjątkiem jest pałeczka Haemophilus influenzae, wobec której metabolit ten jest 1-2 razy aktywniejszy niż związek macierzysty. Klarytromycyna w połączeniu z tym metabolitem wykazuje, w zależności od szczepu, działanie addytywne lub synergistyczne zarówno in vitro, jak i in vivo.

Zależności farmakokinetvczne i farmakodynamiczne

Klarytromycyna ulega intensywnej dystrybucji do tkanek i płynów ustrojowych. Z powodu dużej penetracji do tkanek wewnątrzkomórkowe stężenie leku jest większe niż stężenie w surowicy.

Nie określono w sposób rozstrzygający najważniejszych parametrów farmakodynamicznych prognozujących aktywność makrolidów. Czas, przez który stężenie leku przekracza MIC (T/MIC), może najlepiej korelować ze skutecznością klarytromycyny, jednak biorąc pod uwagę fakt, że stężenie klarytromycyny w tkankach i płynie na powierzchni śródbłonka przekracza jej stężenie w osoczu, stosowanie parametrów opartych na stężeniu w osoczu może uniemożliwić dokładne prognozowanie skuteczności leku w zakażeniach dróg oddechowych.

Stężenie klarytromycyny w tkance migdałków i całych płuc jest 2 do 6 razy większe niż stężenie obserwowane w osoczu. W poniższej tabeli przedstawione są stężenia obserwowane w tkankach i surowicy podczas prowadzonych przez firmę Abbott badań obejmujących tabletki

0    natychmiastowym uwalnianiu (IR, ang. immediate release).

Średnie stężenie klarytromycyny [250 mg 2 razy na dobę]

Typ tkanki    Tkanka    Surowica

Migdałek    1,6 ąg/g    0,8 ąg/g

Płuco    8,8 ąg/g    1,7 ąg/g

Farmakokinetyka doustnie podawanej klarytromycyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu (XR, ang. extended-release) była badana u dorosłych ludzi (patrz punkt 5.2) i porównywana z klarytromycyną w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu (IR) w dawce 250 i 500 mg. Stwierdzono, że stopień wchłaniania - pole pod krzywą (AUC) - jest równoważny podczas podawania odpowiadających łącznych dawek dobowych. Można oczekiwać, że równoważne wartości AUC będą związane ze stężeniem leku w tkankach, równoważnym do obserwowanego podczas podawania klarytromycyny w tabletkach IR.

W badaniu obejmującym zdrowych ochotników wykazano, że stężenie klarytromycyny w płynie na powierzchni śródbłonka (pęcherzyków płucnych) (ELF, ang. epithelial lining fluid) po podaniu postaci XR przekraczało 1 ąg/ml przez 24 godziny i 10 ąg/ml przez okres do 18 godzin. U większości osób stężenie klarytromycyny w ELF było około 30 razy większe niż stężenie w osoczu, a stosunek ten wydawał się być niezależny od postaci i punktu czasowego oznaczenia. Maksymalne stężenie w tkankach przekraczające 40 ąg/ml zaobserwowano podczas podawania postaci XR, co wskazuje na intensywny wychwyt klarytromycyny do tkanki płuc. Stężenie to znacznie przekracza wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla wszystkich typowych patogenów odpowiedzialnych za pozaszpitalne zakażenia dróg oddechowych.

W większości przypadków klarytromycyna ulega intensywnej kumulacji w makrofagach pęcherzyków płucnych (AM ang. alveolar macrophages), osiągając u większości pacjentów stężenie w AM około 100-600 razy większe od stężenia w osoczu i 4-18 razy większe od stężenia w ELF. Podczas gdy stężenia 14(R)-hydroksyklarytromycyny w AM były u części pacjentów nieoznaczalne ilościowo

1    raczej zmienne, stężenia w AM były zasadniczo podobne w przypadku tabletek XR i IR. Stężenia w AM były większe od stężeń w osoczu, jednak kumulacja metabolitu była mniejsza niż związku macierzystego.

Mechanizm oporności

Nabyta oporność S. pneumoniae, S. pyogenes i S. aureus na makrolidy powstaje głównie za pośrednictwem jednego z dwóch mechanizmów (tzn. erm i mef lub msr).

Wiązanie się leku przeciwbakteryjnego z rybosomem jest zahamowane przez metylację rybosomu przez enzym (erm). Alternatywnie mechanizm efluksowy (pompy wypływowej) (mef lub msr) może uniemożliwić dotarcie leku przeciwbakteryjnego do punktu docelowego na rybosomie przez wypompowanie leku poza komórkę. Nie stwierdzono mechanizmów oporności nabytej u drobnoustrojów Moraxella ani Haemophilus spp. Mechanizmy oporności na makrolidy są równie skuteczne wobec makrolidów 14- i 15-członowych, w tym erytromycyny, klarytromycyny, roksytromycyny i azytromycyny. Mechanizmy oporności na penicyliny i na makrolidy nie są ze sobą związane.

Należy również zwrócić uwagę na możliwość istnienia oporności krzyżowej przez mechanizm erm pomiędzy makrolidami, takimi jak klarytromycyna, a linkozamidami, takimi jak linkomycyna i klindamycyna.

Klarytromycyna ma działanie antagonistyczne do przeciwbakteryjnego działania antybiotyków beta-laktamowych. Ma działanie antagonistyczne do działania linkomycyną i klindamycyny, przynajmniej w warunkach in vitro.

Stężenia graniczne

Europejska komisja ds. badania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) ustaliła następujące stężenia graniczne dla klarytromycyny, oddzielające mikroorganizmy wrażliwe od opornych.

Aktualne stężenia graniczne EUCAST są następujące:

Wartości graniczne EUCAST: Makrolidy, linkozamidy, streptograminy - kliniczne stężenia graniczne MIC wg EUCAST 2010-04-27 (wersja 1.1)

Stężenia graniczne związane z gatunkiem (S</R>)

Stężenia graniczne niezwią-zane z gatun-kiem(S</R>)

Enterohacteriaceae

Pseudomonas

Acinetohacter

Staphylococcus

Enterococcus

to

¡W

a

u

u

a

u

a

Cl

Sr

S. pneumoniae

Inne paciorkowce

H. influenzae

1

a

'S

a

N. gonorrhoeae

N.meningitidis

Gram-ujemne beztlenowce

Gram-dodatnie beztlenowce

Klarvtromvcvna

B,C " ' '

RD

1/2

--

0,25/

0,5

0,25/

0,5

IE

1/32D

0,25/

0,5

IE

A.    Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem zostały ustalone głównie na podstawie danych farmakokinetycznych/farmakodynamicznych i są niezależne od rozkładu wartości MIC dla konkretnych gatunków. Przeznaczone są do stosowania w odniesieniu do gatunków niewymienionych w tabeli lub przypisach. Jednakże, dane farmakodynamiczne do wyliczenia wartości granicznych niezwiązanych z gatunkiem dla makrolidów, linkozamidów i streptogramin nie są pewne, stąd oznaczenie IE (IE, ang. insufficient evidence).

B.    Erytromycyna może być stosowana do określania wrażliwości wymienionych tu bakterii na inne makrolidy (azytromycyna, klarytromycyna i roksytromycyna).

C.    Klarytromycyna jest stosowana do eradykacji H. pylori (MIC < 0,25 mg/l dla izolatów najczęściej występujących typów).

D.    Korelacja pomiędzy wartościami MIC makrolidów wobec H. influenzae a efektem klinicznym jest słaba. W związku z tym wartości graniczne dla makrolidów i podobnych antybiotyków ustalono

w celu sklasyfikowania H. influenzae typu „dzikiego” jako pośrednio wrażliwego.

Klarytromycyna jest stosowana do eradykacji H. pylori: minimalne stężenie hamujące (MIC)

< 0,25 pg/ml, które zostało określone jako stężenie graniczne wrażliwości przez Instytut Norm Klinicznych i Laboratoryjnych (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI).

Częstość występowanie nabytej oporności wybranych gatunków może się różnić w zależności od rejonu geograficznego i czasu, w związku z czym przydatne są lokalne informacje na temat oporności,

zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady eksperta, jeżeli lokalne występowanie oporności jest na tyle powszechne, że użyteczność leku, przynamniej wobec pewnego typu zakażeń, jest wątpliwa.

Kategoria 1: drobnoustroje wrażliwe

Gram-dodatnie

Clostridium perfringens Peptococcus niger Proprionibacterium acnes Paciorkowce z grupy F


Gram-ujemne

Haemophilus influenzae§ Legionella pneumophila (TWAR)

Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida


Inne

Chlamydia pneumoniae Mycobacterium avium Mycobacterium chelonae Mycobacterium fortuitum Mycobacterium intracellulare Mycobacterium kansasii Mycoplasma pneumoniae


Kategoria 2: drobnoustroje, wśród których może wystąpić problem nabytej oporności#

Staphylococcus aureus (oporny lub wrażliwy* na metycylinę)+

Gronkowce koagulazo-ujemne +

Streptococcus pneumoniae *+

Streptococcus pyogenes *

Paciorkowce z grupy B, C, G Streptococcus spp.

Kategoria 3: drobnoustroje o oporności wrodzonej

Enterobacteriaceae Pseudomonas aeruginosa

*    gatunki, wobec których skuteczność wykazano w badaniach klinicznych (jeżeli były wrażliwe na klarytromycynę)

§ Stężenia graniczne dla makrolidów i podobnych antybiotyków ustalono w celu sklasyfikowania najczęściej występującego typu H. influenzae jako pośrednio wrażliwego.

+ Wskazuje gatunki, dla których na co najmniej jednym obszarze/kraju/regionie Unii Europejskiej zaobserwowano duży wskaźnik oporności (tzn. ponad 50%)

#    > 10% odporności w co najmniej jednym kraju Unii Europejskiej

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kinetyka doustnie podawanej klarytromycyny w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu była badana u dorosłych ludzi i porównywana z klarytromycyną w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu w dawce 250 i 500 mg. Stwierdzono, że stopień wchłaniania jest porównywalny podczas podawania takich samych całkowitych dawek dobowych. Bezwzględna biodostępność wynosi około 50%. Stwierdzono brak lub nieznaczną nieprzewidywalną kumulację leku, a przebieg metabolizmu nie zmienił się po wielokrotnym podaniu u żadnego z badanych gatunków. Biorąc pod uwagę ten sam stopień wchłaniania, następujące dane z badań in vitro i in vivo stosują się do postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Dystrybucja

In vitro: Wyniki badań in vitro wskazują, że średni stopień wiązania klarytromycyny z białkami osocza człowieka wynosi około 70 % przy zakresie stężeń 0,45-4,5 pg/ml. Zmniejszenie stopnia wiązania do 41% przy stężeniu 45,0 pg/ml sugeruje możliwość wysycenia miejsc wiązania, ale dochodzi do tego tylko przy stężeniach znacznie przekraczających lecznicze stężenie leku.

In vivo: Wyniki badań in vivo wskazują, że stężenie klarytromycyny we wszystkich tkankach, z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego, jest kilkukrotnie większe od stężenia leku w krwiobiegu. Największe stężenie leku stwierdzono w tkance wątroby i płuc, gdzie stosunek stężenia w tkance do stężenia w osoczu wynosił 10 do 20.

Farmakokinetyka klarytromycyny jest nieliniowa. U pacjentów po posiłku, którym podawano 500 mg klarytromycyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu na dobę, maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym klarytromycyny i jej czynnego metabolitu 14-hydroksyklarytromycyny wynosiło odpowiednio 1,3 i 0,48 pg/ml. Podczas zwiększenia dawki do 1000 mg wartości te w stanie stacjonarnym wynosiły odpowiednio 2,4 i 0,67 pg/ml.

Metabolizm

Lek jest metabolizowany w wątrobie z udziałem enzymów układu cytochromu P450. Opisane są trzy metabolity: N-desmetylo-klarytromycyna, dekladynozylo-klarytromycyna

i 14-hydroksyklarytromycyna. Okres półtrwania eliminacji macierzystego leku i metabolitu wynosi odpowiednio około 5,3 i 7,7 godziny. Pozorne okresy półtrwania zarówno klarytromycyny, jak i jej hydroksylowanego metabolitu, miały tendencję do wydłużania się po większych dawkach.

Wydalanie

Około 40% dawki klarytromycyny jest wydalane z moczem.

Około 30% dawki jest wydalane z kałem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach obejmujących podawanie dawek wielokrotnych toksyczne działanie klarytromycyny zależało od dawki oraz czasu trwania leczenia. U wszystkich gatunków zwierząt głównym narządem docelowym działania toksycznego była wątroba; u psów i małp zmiany patologiczne w wątrobie były obserwowane po 14 dniach. Nieznane jest stężenie ogólnoustrojowej ekspozycji na lek związanej z tym działaniem toksycznym, jednakże dawki toksyczne (w mg/kg masy ciała) były większe od zalecanych do stosowania w leczeniu pacjentów.

W różnych testach in vitro i in vivo nie zaobserwowano dowodów mutagennego działania klarytromycyny.

Badania wpływu na płodność i rozrodczość przeprowadzone na szczurach nie wykazały działań niepożądanych. Badania działania teratogennego przeprowadzone na szczurach (Wistar, doustnie oraz Sprague-Dawley, doustnie i dożylnie), nowozelandzkich królikach białych oraz makakach jawajskich nie wykazały żadnego teratogennego działania klarytromycyny. Jednakże dalsze podobne badania przeprowadzone na szczurach rasy Sprague-Dawley wykazały małą częstość występowania (6%) nieprawidłowości w obrębie układu krążenia, które okazały się być spowodowane spontaniczną ekspresją zmian genetycznych. Dwa badania na myszach wykazały zmienną częstość występowania (3-30%) rozszczepu podniebienia, a badania na małpach - utraty zarodków, ale tylko w dawkach o wyraźnym działaniu toksycznym dla matek.

Nie zgłoszono związanych z dawkowaniem leku innych działań toksycznych, które mogłyby mieć znaczenie podczas leczenia pacjentów.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Hypromeloza Hypromelozy ftalan Magnezu stearynian Talk

Otoczka:

Hypromeloza 15cP

Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000 Talk

Makrogol 400

Żółcień chinolinowa, lak (E104)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z przezroczystej folii PVC/PVDC/Aluminium zawierający:

5, 7, 10 lub 14 tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19673

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.01.2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19

Klabion UNO