Imeds.pl

Klacid 250 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Klacid, 250 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Klacid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klacid

3.    Jak stosować lek Klacid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Klacid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Klacid i w jakim celu się go stosuje

Klacid zawiera substancję czynną - klarytromycynę. Jest ona antybiotykiem makrolidowym, który hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenia.

Klacid w postaci zawiesiny doustnej jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok),

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc),

-    ostre zapalenie ucha środkowego,

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie),

-    rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klacid Kiedy nie stosować leku Klacid

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe (takie jak azytromycyna, erytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

-    astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu alergii),

-    cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego),

-    pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych),

-    tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi),

-    ranolazyna (lek nasercowy),

-    alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w leczeniu migreny),

-    lowastatyna, symwastatyna (leki z grupy statyn stosowane w celu zmniej szenia stężenia cholesterolu we krwi),

-    midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych i bezsenności),

-    kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi.

-    Jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT) oraz zaburzenia rytmu serca.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Klacid.

-    Pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży.

-    U pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

-    U pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, zmniejszone stężenie magnezu we krwi, spowolnienie czynności serca.

-    Pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Klacid a inne leki”.

Jeśli podczas stosowania leku Klacid wystąpią niżej opisane sytuacje, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

-    Biegunka, zwłaszcza ostra lub przedłużająca się. Należy jak najszybciej o tym powiedzieć lekarzowi. Jeśli to będzie konieczne lekarz zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych.

-    Objawy świadczące o zaburzeniach czynności wątroby takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha. Należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

-    Nowe zakażenie (nadkażenie) bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie.

Ponadto podczas stosowania leku Klacid może wystąpić:

-    oporność krzyżowa bakterii (bakterie niewrażliwe na działanie klarytromycyny mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe oraz linkomycynę i klindamycynę).

Lek Klacid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klacid jest przeciwwskazane:

-    astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu alergii),

-    cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego),

-    pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych),

-    alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w leczeniu migreny),

-    statyny - lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi),

-    midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności),

-    kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Klacid:

-    ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy),

-    flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze),

-    atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV),

-    digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego),

-    alprazolam, triazolam (leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności),

-    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy,

-    karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe),

-    atorwastatyna, rozuwastatyna (statyny - leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi),

-    metyloprednizolon (lek przeciwzapalny),

-    omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego),

-    cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - ból kończyn dolnych, który występuje w czasie chodzenia i ustępuje po odpoczynku),

-    cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepach),

-    syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w zaburzeniach erekcji),

-    winblastyna (lek stosowany w chemioterapii nowotworów),

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej),

-    tolterodyna (lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu),

-    fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy),

-    dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w leczeniu łagodnych depresji),

-    sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),

-    aminoglikozydy (grupa antybiotyków).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią.

Klacid może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując Klacid.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Klacid zawiera sacharozę

Klacid zawiera 2,28 g sacharozy (w 5 ml zawiesiny). Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Klacid w postaci zawiesiny doustnej. Jeśli lek został przepisany pacjentom chorującym na cukrzycę, należy wziąć pod uwagę zawartość sacharozy.

3. Jak stosować lek Klacid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Dzieci

Zazwyczaj stosowana dawka leku Klacid w postaci zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka leku wynosi 500 mg dwa razy na dobę z wyjątkiem zakażeń, które zostały wywołane przez mykobakterie.

Czas leczenia wynosi zwykle od 5 do 10 dni, w zależności od rodzaju bakterii i przebiegu choroby. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem) podczas posiłku lub między posiłkami. Lek można podawać z mlekiem.

Dawkowanie u dzieci

W tabeli poniżej podano ilość zawiesiny, którą należy podać w zależności od masy ciała (wagi) dziecka.

DAWKOWANIE U DZIECI

w zależności od masy ciała

Masa ciała

Dawka klarytromycyny

Objętość zawiesiny

8-11 kg *

62,5 mg dwa razy na dobę

1,25 ml dwa razy na dobę

12-19 kg

125 mg dwa razy na dobę

2,5 ml dwa razy na dobę

20-29 kg

187,5 mg dwa razy na dobę

3,75 ml dwa razy na dobę

30-40 kg

250 mg dwa razy na dobę

5 ml dwa razy na dobę

* Dzieciom o masie ciała mniejszej niż 8 kg podaje się c na masę ciała (7,5 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę

awkę leku w przeliczeniu ).

5 ml zawiesiny odmierzonej dozownikiem załączonym do opakowania leku zawiera 250 mg klarytromycyny.

Dawkowanie u dzieci z niewydolnością nerek

W zależności od stopnia niewydolności nerek, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku o połowę, tzn. do 250 mg raz na dobę. W ciężkich zakażeniach - 250 mg dwa razy na dobę.

Podawanie leku nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.

Dawkowanie u dzieci z zakażeniami wywołanymi przez mykobakterie Zalecana dawka leku wynosi od 7,5 do 15 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Dorośli

Jeśli lek ten stosowany jest u osób dorosłych, zalecana dawka klarytromycyny wynosi 250 mg (5 ml zawiesiny) dwa razy na dobę.

W ciężkich zakażeniach dawkę klarytromycyny można zwiększyć do 500 mg (10 ml zawiesiny) dwa razy na dobę.

Sposób przygotowania zawiesiny leku Klacid

-    Przegotować wodę i schłodzić ją do temperatury pokojowej.

-    Przegotowaną i schłodzoną wodę wlać do butelki z lekiem, do linii zaznaczonej na etykiecie.

-    Wstrząsnąć energicznie. W razie potrzeby uzupełnić wodą do linii zaznaczonej na etykiecie.

Każdorazowo przed użyciem zawiesinę należy wstrząsać, aż do uzyskania jednolitego rozproszenia cząstek. Prawidłowo przygotowana zawiesina może zawierać drobne, nierozpuszczone „grudki”, które przypominają kryształki cukru. Wynika to z właściwości leku i nie powinno budzić niepokoju.

Uwaga. Zawiesiny nie przechowywać w lodówce.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klacid

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Klacid, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej dawki leku Klacid niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

Pominięcie przyjęcia leku Klacid

W razie pominięcia dawki leku Klacid, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klacid

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu klarytromycyny często zgłaszano następujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    bezsenność,

-    zaburzenia smaku, ból głowy, zmiana w    odczuwaniu smaku,

-    biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha,

-    nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby,

-    wysypka, nadmierne pocenie się.

Działania niepożądane zgłaszane niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    zakażenie, kandydoza (grzybica), zakażenie pochwy,

-    zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi,

-    nadwrażliwość,

-    jadłowstręt, zmniejszenie apetytu,

-    niepokój, nerwowość, napady krzyku,

-    zawroty głowy, senność, drżenia,

-    niedosłuch, szumy uszne,

-    kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT),

-    zapalenie żołądka, zapalenia jamy ustnej, zapalenie języka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów,

-    zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej,

-    świąd, pokrzywka, wysypka plamkowo-grudkowa,

-    skurcze mięśni,

-    gorączka, astenia (osłabienie, brak sił).

Poniżej wymieniono działania niepożądane, o nieznanej częstości występowania, zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu leku Klacid w postaci tabletek i zawiesiny:

-    rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, róża,

-    agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),

-    reakcja anafilaktyczna (ostra zagrażająca życiu reakcja alergiczna, objawiająca się m.in. zaburzeniami układu krążenia i oddychania), obrzęk naczynioruchowy,

-    zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny, mania,

-    drgawki, brak smaku, węch opaczny, utrata węchu, parestezje (drętwienie, mrowienie),

-    głuchota,

-    zaburzenia rytmu serca,

-    krwotok oraz zmiany wskaźników krzepnięcia krwi (zwłaszcza jeśli pacjent stosuje jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe),

-    ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka, przebarwienie zębów,

-    niewydolność wątroby, żółtaczka miąższowa,

-    objawy skórne przebiegające ze złuszczaniem lub pęcherzami (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), wysypka polekowa ze zwiększeniem liczby granulocytów kwasochłonnych i objawami narządowymi, trądzik,

-    bóle mięśni, rabdomioliza (zespół objawów chorobowych wywołanych rozpadem tkanki mięśniowej) - może wystąpić, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń lipidowych (statyny, fibraty) lub allopurynol (lek stosowany w dnie moczanowej),

-    niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, nieprawidłowa barwa moczu.

Pacjenci z osłabioną odpornością

Oprócz objawów wynikających z przebiegu choroby, u dorosłych pacjentów z osłabioną odpornością obserwowano następujące działania niepożądane:

-    nudności, wymioty, zmiany w odczuwaniu smaku, zaparcia, bóle brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej,

-    ból głowy, zaburzenia słuchu,

-    wysypka,

-    duszność, bezsenność,

-    nieprawidłowe wyniki badań    laboratoryjnych:    zwiększenie aktywności    aminotransferazy

asparaginianowej (AspAT)    i    aminotransferazy    alaninowej (AlAT),    zwiększenie stężenia azotu

mocznikowego we krwi oraz zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klacid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Zawiesinę należy spożyć w ciągu 14 dni. Nie przechowywać zawiesiny w lodówce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Klacid

-    Substancją czynną leku jest klarytromycyna 250 mg. 5 ml zawiesiny zawiera 250 mg klarytromycyny.

-    Pozostałe składniki to: kwas poliakrylowy (Carbopol 974P), powidon K90, hypromelozy ftalan (HP-55), olej rycynowy, dwutlenek krzemu, maltodekstryna, sacharoza, dwutlenek tytanu (E171), guma ksantanowa, substancja smakowo-zapachowa „Fruit Punch”, potasu sorbinian, kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda lek Klacid i co zawiera opakowanie

Lek Klacid dostarczany jest w postaci granulatu, który po zmieszaniu z wodą tworzy zawiesinę. Prawidłowo przygotowana zawiesina może zawierać drobne, nierozpuszczone „grudki”, które przypominają kryształki cukru. Wynika to z właściwości leku i nie powinno budzić niepokoju.

Butelka z tworzywa HDPE o pojemności 50 ml, 60 ml lub 100 ml + dozownik w postaci strzykawki, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 Snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

8

UR/ZM/0101/15 17.04.2015