Imeds.pl

Klacid Uno 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Klacid Uno, 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Klacid Uno i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klacid Uno

3.    Jak stosować lek Klacid Uno

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Klacid Uno

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Klacid Uno i w jakim celu się go stosuje

Klacid Uno zawiera substancję czynną - klarytromycynę. Jest ona antybiotykiem makrolidowym, który hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenia. Lek jest w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Tabletka została sporządzona w specjalny sposób oraz zawiera substancje pomocnicze, które umożliwiają modyfikację szybkości i czasu uwalniania substancji czynnej.

Klacid Uno jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce, zapalenie zatok),

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc),

-    ostre zapalenie ucha środkowego,

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża, ropnie).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klacid Uno Kiedy nie stosować leku Klacid Uno

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe (takie jak azytromycyna, erytromycyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż

30 ml/min), ponieważ nie ma możliwości zmniejszenia dawki leku (tabletki nie można dzielić).

U tych pacjentów zaleca się stosowanie leku Klacid w postaci o niezmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej.

-    Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

-    astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu alergii),

-    cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego),

-    pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych),

-    tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi),

-    ranolazyna (lek nasercowy),

-    alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w leczeniu migreny),

-    lowastatyna, symwastatyna (leki z grupy statyn, stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi),

-    midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych i bezsenności),

-    kolchicynę (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi.

-    Jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT) oraz zaburzenia rytmu serca.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, należy omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Klacid Uno.

-    Pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży.

-    U pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

-    U pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, zmniejszone stężenie magnezu we krwi, spowolnienie czynności serca.

-    Pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych w punkcie „Lek Klacid Uno a inne leki”.

Jeśli podczas stosowania leku Klacid Uno wystąpią niżej opisane sytuacje, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

-    Ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

-    Biegunka, zwłaszcza ostra lub przedłużająca się. Należy jak najszybciej o tym powiedzieć lekarzowi. Jeśli to będzie konieczne lekarz zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych.

-    Objawy świadczące o zaburzeniach czynności wątroby takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha. Należy przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

-    Nowe zakażenie (nadkażenie) bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku. Lekarz zaleci odpowiednie leczenie.

Ponadto podczas stosowania leku Klacid Uno może wystąpić:

-    oporność krzyżowa bakterii (bakterie niewrażliwe na działanie klarytromycyny mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe oraz linkomycynę i klindamycynę).

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klacid Uno jest przeciwwskazane:

-    astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu alergii),

-    cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego),

-    pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych),

-    alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w leczeniu migreny),

-    statyny - lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi),

-    midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności),

-    kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Klacid Uno:

-    ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy),

-    flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze),

-    atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV),

-    digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego),

-    alprazolam, triazolam (leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności),

-    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy,

-    karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe),

-    atorwastatyna, rozuwastatyna (statyny - leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi),

-    metyloprednizolon (lek przeciwzapalny),

-    omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego),

-    cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - ból kończyn dolnych, który występuje w czasie chodzenia i ustępuje po odpoczynku),

-    cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepach),

-    syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w zaburzeniach erekcji),

-    winblastyna (lek stosowany w chemioterapii nowotworów),

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej),

-    tolterodyna (lek stosowany w leczeniu nietrzymania moczu),

-    fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy),

-    dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w leczeniu łagodnych depresji),

-    sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (leki stosowane w leczeniu cukrzycy),

-    aminoglikozydy (grupa antybiotyków).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią.

Klacid Uno może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując Klacid Uno.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Klacid Uno zawiera laktozę i żółcień chinolinową

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Żółcień chinolinowa (barwnik) u osób wrażliwych może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Klacid Uno

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do podawania doustnego.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy jej rozgryzać, dzielić ani ssać.

Dorośli

Zalecana dawka - jedna tabletka 500 mg, raz na dobę podczas posiłku. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 1 gram, raz na dobę (dwie tabletki po 500 mg). Leczenie trwa zwykle 5 do 14 dni. Jedynie w przypadku zapalenia płuc lub zapalenia zatok lek należy podawać przez 6 do 14 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat Dawkowanie jak u dorosłych.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Zaleca się stosowanie leku Klacid w postaci zawiesiny doustnej.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 30 do 60 ml/min), dawkę leku należy zmniejszyć o połowę, tzn. maksymalnie do 1 tabletki leku Klacid Uno raz na dobę.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), lek Klacid Uno jest przeciwwskazany, ponieważ nie ma możliwości zmniejszenia dawki (tabletki nie można dzielić). U tych pacjentów zaleca się stosowanie leku zawierającego klarytromycynę o natychmiastowym uwalnianiu.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Klacid Uno

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Klacid Uno, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej dawki leku Klacid Uno niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

W razie pominięcia dawki leku Klacid Uno, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Klacid Uno

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu klarytromycyny często zgłaszano następujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    bezsenność,

-    zaburzenia smaku, ból głowy, zmiana w odczuwaniu smaku,

-    biegunka, wymioty, niestrawność, nudności, bóle brzucha,

-    nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby,

-    wysypka, nadmierne pocenie się.

Działania niepożądane zgłaszane niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    kandydoza (grzybica), zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zakażenie pochwy,

-    zmniejszenie liczby krwinek białych,

-    nadwrażliwość,

-    jadłowstręt, zmniejszenie apetytu,

-    niepokój,

-    zawroty głowy, senność, drżenia,

-    niedosłuch, szumy uszne,

-    kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT),

-    krwawienie z nosa,

-    choroba refluksowa przełyku, zapalenie żołądka, ból odbytu, zapalenia jamy ustnej, zapalenie języka, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów,

-    świąd, pokrzywka,

-    ból mięśni,

-    astenia (osłabienie, brak sił).

Poniżej wymieniono działania niepożądane, o nieznanej częstości występowania (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych), zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu leku Klacid w postaci tabletek i zawiesiny:

-    rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, róża,

-    agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),

-    reakcja anafilaktyczna (ostra zagrażająca życiu reakcja alergiczna, objawiająca się m.in. zaburzeniami układu krążenia i oddychania), obrzęk naczynioruchowy,

-    zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny, mania,

-    drgawki, brak smaku, węch opaczny, utrata węchu, parestezje (drętwienie, mrowienie),

-    głuchota,

-    zaburzenia rytmu serca,    częstoskurcz komorowy,

-    krwotok oraz zmiany wskaźników krzepnięcia krwi (zwłaszcza jeśli pacjent stosuje jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe),

-    ostre zapalenie trzustki,    przebarwienie języka, przebarwienie zębów,

-    niewydolność wątroby,    żółtaczka miąższowa,

-    objawy skórne przebiegające ze złuszczaniem lub pęcherzami (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), wysypka polekowa ze zwiększeniem liczby granulocytów kwasochłonnych i objawami narządowymi, trądzik,

-    bóle mięśni, rabdomioliza (zespół objawów chorobowych wywołanych rozpadem tkanki mięśniowej) - może wystąpić, jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń lipidowych (statyny, fibraty) lub allopurynol (lek stosowany w dnie moczanowej),

-    niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, nieprawidłowa barwa moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Klacid Uno

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniach po słowach „Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Klacid Uno

-    Substancją czynną leku jest klarytromycyna. 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.

-    Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu alginian, sodowo-wapniowy alginian, laktoza, powidon K30, talk, kwas stearynowy, magnezu stearynian;

składniki otoczki: hypromeloza 6 cps, makrogol 400, makrogol 8000, tytanu dwutlenek, żółcień chinolinowa E 104 (lak glinowy), kwas sorbowy.

Jak wygląda lek Klacid Uno i co zawiera opakowanie

Klacid Uno dostępny jest w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Tabletka jest żółta, owalnego kształtu.

Opakowanie zawiera: 4 szt. w 1 blistrze, 5 szt. w 1 blistrze, 7 szt. w 1 blistrze,

10 szt. w 2 blistrach po 5 szt.,

10 szt. w 1 blistrze typu „double bubble”,

14 szt. w 2 blistrach po 7 szt.,

14 szt. w 1 blistrze typu „double bubble”,

20 szt. w 2 blistrach po 10 szt.,

20 szt. w 2 blistrach typu „double bubble”.

Blistry z folii PVC powlekanej PVDC łączonej z folią aluminiową w tekturowym pudełku.

Blistry typu „double bubble” (po 2 tabletki w komorze) z folii PVC powlekanej PVDC łączonej z folią aluminiową w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Aesica Queenborough Limited Queenborough Kent ME11 5EL Wielka Brytania

AbbVie S.r.l.

S.R. 148 Pontina km 52 snc 04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

BGP Products Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel.: 22 319 12 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

UR/ZM/0104/15 17.04.2015