+ iMeds.pl

Klarmin 250 mgUlotka Klarmin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Klarmin

250 mg, tabletki powlekane

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Klarmin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klarmin

3.    Jak stosować Klarmin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Klarmin

6.    Inne informacje

1.    Co to jest Klarmin i w jakim celu się go stosuje

Klarmin zawiera substancję czynną - klarytromycynę. Jest ona antybiotykiem makrolidowym, który hamuje rozwój bakterii powodujących zakażenia.

Lek Klarmin jest wskazany w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, zatok i ucha środkowego (w tym zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce);

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc;

-    zakażenia skóry, tkanki podskórnej i tkanek miękkich: róża, liszajec zakaźny, czyraczność, zapalenie mieszków włosowych, niektóre zakażenia ran;

-    zakażenia zębów i jamy ustnej: ropień okołowierzchołkowy, zapalenie ozębnej;

-    rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie.

Klarmin można również stosować:

•    u pacjentów zakażonych HIV (liczba limfocytów CD4 <100/mm1 2) w celu zapobiegania rozsianym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC);

•    u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostycznie zakażeniem Helicobacter pylori (jednocześnie z lekami hamującymi wydzielanie soku żołądkowego oraz innym antybiotykiem).

- Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

-    astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu alergii);

-    cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego);

-    pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych);

-    terfenadyna (lek stosowany w leczeniu alergii).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Klarmin należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

-    pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży;

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Jeśli po zastosowaniu leku Klarmin u pacjenta wystąpią opisane niżej objawy, należy przerwać przyjmowanie leku i zgłosić się do lekarza:

-    ostra, przedłużająca się biegunka - w razie konieczności lekarz zadecyduje o zastosowaniu odpowiedniego leczenia; nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych;

-    brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha - mogą to być objawy zaburzenia czynności wątroby;

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli - należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Bakterie niewrażliwe na działanie klarytromycyny mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe oraz linkomycynę i klindamycynę (oporność krzyżowa).

Klarmin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klarmin jest przeciwwskazane:

-    astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w leczeniu alergii);

-    cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego);

-    pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Klarmin:

-    ryfabutyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy);

-    rytonawir, zydowudyna (leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV);

-    digoksyna, chinidyna, dyzopiramid (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    alprazolam, triazolam, midazolam (leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności);

-    warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy;

-    karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe);

-    lowastatyna, symwastatyna (statyny - leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi);

-    metyloprednizolon (lek przeciwzapalny);

-    omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego);

-    cylostazol (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego - choroby objawiającej się bólem kończyn dolnych, występującym w czasie chodzenia i ustępującym po odpoczynku);

-    cyklosporyna, takrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepieniu narządów);

-    syldenafil (lek stosowany w zaburzeniach erekcji);

-    winblastyna (lek stosowany w chemioterapii nowotworów);

-    teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej);

-    alkaloidy sporyszu (leki stosowane m.in. w leczeniu migreny).

Klarmin z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na ilość klarytromycyny, jaka ulega wchłonięciu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią.

Klarmin może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, należy zachować szczególną ostrożność stosując Klarmin u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i zaburzenia orientacji, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak przyjmować Klarmin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek do podawania doustnego.

Jeśli konieczne jest podanie jednorazowo dawki 500 mg, zaleca się stosowanie leku Klarmin zawierającego 500 mg klarytromycyny w tabletce.

Dawkowanie w zakażeniach układu oddechowego, ucha środkowego oraz skóry i tkanek miękkich Dorośli - zwykle stosuje się dawkę 250 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę (tj. co 12 godzin).

W ciężkich zakażeniach lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 500 mg (2 tabletek) dwa razy na dobę (co 12 godzin). Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni (z wyjątkiem zapalenia płuc i zatok, kiedy to zwykle trwa od 6 do 14 dni).

U pacjentów z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/minutę, lekarz może zlecić zmniejszenie dawki leku o połowę (tzn. do dawki 250 mg podawanej raz na dobę, a w ciężkich zakażeniach - 250 mg dwa razy na dobę). Leczenie u tych pacjentów nie powinno trwać dłużej, niż 14 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat - dawkowanie jak u pacjentów dorosłych.

Zakażenia zębów i jamy ustnej

Zalecana dawka wynosi 250 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę (co 12 godzin). Leczenie trwa zwykle 5 dni.

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Mycobacterium

Dawkowanie zalecane dla osób dorosłych wynosi 500 mg (2 tabletki) dwa razy na dobę

(co 12 godzin).

U pacjentów z AIDS leczenie rozsianej postaci zakażenia wywołanego przez kompleks Mycobacterium avium (MAC) powinno być prowadzone tak długo, jak długo obserwuje się korzystne działanie kliniczne i bakteriologiczne. Klarytromycynę należy stosować u tych pacjentów jednocześnie z innymi lekami działającymi na Mycobacterium.

Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez MAC

Dawkowanie zalecane dla osób dorosłych wynosi 500 mg (2 tabletki) dwa razy na dobę (co 12 godzin).

Zakażenia Helicobacter pylon

W zakażeniach H. pylori stosuje się jeden z następujących schematów leczenia:

Leczenie z zastosowaniem 3 leków

-    klarytromycyna (500 mg 2 razy na dobę), lanzoprazol (30 mg 2 razy na dobę), amoksycylina (1 g 2 razy na dobę) przez 10 dni

lub

-    klarytromycyna (500 mg 2 razy na dobę), omeprazol (20 mg 1 raz na dobę), amoksycylina (1 g 2 razy na dobę) przez 7 do 10 dni.

Leczenie z zastosowaniem 2 leków

-    klarytromycyna (500 mg 3 razy na dobę) w skojarzeniu z omeprazolem (40 mg na dobę) przez 14 dni, a następnie sam omeprazol (20 lub 40 mg na dobę) przez kolejne 14 dni

lub

-    klarytromycyna (500 mg 3 razy na dobę) w skojarzeniu z lanzoprazolem (60 mg na dobę) przez 14 dni; w celu uzyskania całkowitego wyleczenia wrzodu może być konieczne dalsze podawanie leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Klarmin

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka).

Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje płukanie żołądka oraz leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Klarmin

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Klarmin

W przypadku przerwania stosowania leku Klarmin mogą nasilić się objawy choroby, z powodu której był stosowany. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Klarmin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należą do nich:

•    zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, biegunka, zaburzenia smaku, w rzadkich przypadkach rzekomobłoniaste zapalenie jelit;

•    w sporadycznych przypadkach zaburzenia czynności wątroby - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie miąższu wątroby i (lub) zapalenie wątroby spowodowane zastojem żółci, z objawami żółtaczki lub bez (zaburzenia te mogą przybierać ciężką postać, jednak zazwyczaj są

przemijające); bardzo rzadko u pacjentów przyjmujących klarytromycynę występowała niewydolność wątroby prowadzącą do zgonu, jednak wiązano to z ciężką chorobą podstawową oraz lekami przyjmowanymi jednocześnie;

•    reakcje alergiczne: od lekkich reakcji skórnych (np. pokrzywka) po ciężkie reakcje skórne przebiegające ze złuszczaniem i powstawaniem pęcherzy (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka) oraz ciężkie uogólnione reakcje alergiczne: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk okolic twarzy, języka, gardła, mogący utrudniać oddychanie), reakcje anafilaktyczne (ostre, zagrażające życiu reakcje alergiczne, mogące przebiegać z zaburzeniami krążenia i oddychania);

•    przemijające objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy o różnym nasileniu, bóle głowy, niepokój, bezsenność i koszmary senne, szumy w uszach, stan splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja), przy czym związek przyczynowy tych objawów ze stosowaniem klarytromycyny nie został dowiedziony;

•    przemijająca utrata słuchu (ustępuje ona zazwyczaj po odstawieniu leku);

•    zaburzenia węchu i zaburzenia smaku (często występują one razem);

•    bóle mięśni lub stawów;

•    zapalenie języka, przebarwienie języka, zapalenie i grzybica jamy ustnej, przebarwienie zębów (które zazwyczaj ustępuje po oczyszczeniu zębów przez stomatologa);

•    zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (pojawia się rzadko, zwykle u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę);

•    zmniejszenie liczby krwinek białych i płytek krwi (występują w pojedynczych przypadkach);

•    zaburzenia pracy serca - wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, częstoskurcz komorowy, częstoskurcz typu torsade depointes (występują bardzo rzadko);

•    zapalenie trzustki, drgawki, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek (wszystkie te objawy występują bardzo rzadko).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Klarmin

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po ‘EXP’. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Klarmin

Substancją czynną leku jest klarytromycyna: 1 tabletka powlekana zawiera 250 mg klarytromycyny. Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna, powidon (E 1201), talk (E 553b), kwas stearynowy (E 570), magnezu stearynian (E 470b); składniki otoczki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa lak (E 104), lecytyna sojowa (E 322), guma ksantan (E 415).

Jak wygląda lek Klarmin i co zawiera opakowanie

Lek Klarmin, 250 mg, ma postać podłużnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych barwy żółtej.

Opakowanie zawiera 14 tabletek powlekanych w blistrze z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium, umieszczonym w pudełku tekturowym wraz z ulotką informacyjną.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Tel. (48 17) 865 51 00

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959, Rzeszów Tel.: +48 17 865 51 00

Data zatwierdzenia ulotki:

6

1

   Informacje ważne przed zastosowaniem leku Klarmin Kiedy nie stosować leku Klarmin

2

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe (takie jak azytromycyna, erytromycyna) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Klarmin

Charakterystyka Klarmin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Klarmin, 250 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg klarytromycyny (Clarithromycinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki są podłużne, obustronnie wypukłe, barwy żółtej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na klarytromycynę, w tym:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych, zatok i ucha środkowego wywołane przez: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis;

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis i atypowe zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia pneumoniae lub Mycoplasma pneumoniae;

-    zakażenia skóry, tkanki podskórnej i tkanek miękkich: róża, liszajec zakaźny, czyraczność, zapalenie mieszków włosowych, zakażenia ran wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes;

-    zakażenia zębów i jamy ustnej (ropień okołowierzchołkowy, zapalenie ozębnej);

-    rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zakażenia wywołane przez Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii.

Klarytromycynę stosuje się również:

-    u pacjentów zakażonych HIV (liczba limfocytów CD4 < 100/mm3) w celu zapobiegania rozsianym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC);

-    u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym diagnostycznie zakażeniem Helicobacter pylori (jednocześnie z preparatami hamującymi wydzielanie soku żołądkowego oraz innym antybiotykiem).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zakażenia układu oddechowego, skóry i tkanek miękkich

Dorośli - zwykle stosuje się dawkę 250 mg dwa razy na dobę (tj. co 12 godzin). W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 500 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin). Jeśli konieczne jest podanie jednorazowo dawki 500 mg, zaleca się stosowanie produktu zawierającego 500 mg klarytromycyny w tabletce. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni (z wyjątkiem zapalenia płuc i zatok, kiedy to zwykle trwa od 6 do 14 dni).

U pacjentów z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/minutę, dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę, tzn. podawać 250 mg raz na dobę, a w ciężkich zakażeniach - 250 mg dwa razy na dobę. Leczenie u tych pacjentów nie powinno trwać dłużej, niż 14 dni.

Dzieci w wieku powyżej 12 lat - dawkowanie jak u pacjentów dorosłych.

Zakażenia zębów i jamy ustnej

Zalecana dawka wynosi 250 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin). Leczenie trwa zwykle 5 dni.

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Mycobacterium

Dawkowanie zalecane dla osób dorosłych wynosi 500 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin).

U pacjentów z AIDS leczenie rozsianej postaci zakażenia wywołanego przez kompleks Mycobacterium avium (MAC) powinno być prowadzone tak długo, jak długo obserwuje się korzystne działanie kliniczne i bakteriologiczne. Klarytromycynę należy stosować u tych pacjentów jednocześnie z innymi lekami działającymi na Mycobacterium.

Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez MAC

Dawkowanie zalecane dla osób dorosłych wynosi 500 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin).

Zakażenia Helicobacter pylori

W zakażeniach H. pylori stosuje się jeden z niżej przedstawionych schematów leczenia.

Leczenie z zastosowaniem 3 leków

-    klarytromycyna (500 mg 2 razy na dobę), lanzoprazol (30 mg 2 razy na dobę), amoksycylina (1 g 2 razy na dobę) przez 10 dni, lub

-    klarytromycyna (500 mg 2 razy na dobę), omeprazol (20 mg 1 raz na dobę), amoksycylina (1 g 2 razy na dobę) przez 7 do 10 dni.

Leczenie z zastosowaniem 2 leków

-    klarytromycyna (500 mg 3 razy na dobę) w skojarzeniu z omeprazolem (40 mg na dobę) przez 14 dni, a następnie sam omeprazol (20 lub 40 mg na dobę) przez kolejne 14 dni, lub

-    klarytromycyna (500 mg 3 razy na dobę) w skojarzeniu z lanzoprazolem (60 mg na dobę) przez 14 dni; w celu uzyskania całkowitego wyleczenia wrzodu może być konieczne dalsze podawania leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - klarytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest równoczesne stosowanie klarytromycyny z którymkolwiek z następujących leków: astemizolem, cyzaprydem, pimozydem, terfenadyną (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W trakcie stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym również antybiotyków makrolidowych, dojść może do wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Jest ono powodowane przez toksyny nadmiernie namnażającego się w jelitach Clostridium difficile i może mieć przebieg od lekkiego do ciężkiego, zagrażającego życiu. W lekkich przypadkach wystarczy odstawić antybiotyk, natomiast w ciężkich należy podać doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę, ani też innych środków działających zapieraj ąco.

Klarytromycyna metabolizowana jest głównie w wątrobie, a wydalana przede wszystkim przez nerki, dlatego stosując preparat u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) umiarkowaną albo ciężką niewydolnością nerek należy zachować ostrożność.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (patrz punkt 4.6).

Bakterie oporne na klarytromycynę mogą również wykazywać oporność na inne antybiotyki makrolidowe, linkomycynę oraz klindamycynę (oporność krzyżowa).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Klarytromycyna metabolizowana jest w wątrobie z udziałem izoenzymu 3A cytochromu P-450 (CYP3A) i dlatego wówczas, gdy stosowana jest jednocześnie z innymi lekami metabolizowanymi z udziałem tego układu enzymatycznego, takimi jak alkaloidy sporyszu, alprazolam, astemizol, chinidyna, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dyzopiramid, doustne leki przeciwzakrzepowe (w tym warfaryna), karbamazepina, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, pimozyd, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna, może zwiększać ich stężenie w surowicy. Podobny rodzaj interakcji, choć z udziałem innych izoenzymów, zachodzi w przypadku fenytoiny, teofiliny i walproinianu.

W badaniach klinicznych, w trakcie stosowania tych leków jednocześnie z klarytromycyną, obserwowano niewielkie, jednak istotne statystycznie zwiększenie stężenia teofiliny i karbamazepiny w surowicy.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę i cyzapryd, w wyniku zwiększenia stężenia drugiego z tych leków w surowicy, dojść może do pojawienia się zmian w zapisie EKG - wydłużenia odstępu QT i (lub) zaburzeń rytmu serca (częstoskurczu komorowego, migotania komór, częstoskurczu typu torsade de pointes). Podobne zaburzenia mogą również wystąpić u pacjentów stosujących jednocześnie klarytromycynę i pimozyd (patrz punkt 4.3).

W rzadkich przypadkach, u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę oraz lowastatynę lub symwastatynę dochodziło do rabdomiolizy.

Antybiotyki makrolidowe mogą wpływać na metabolizm terfenadyny i powodować zwiększenie jej stężenia w surowicy, co z kolei w sporadycznych przypadkach może spowodować wydłużenie odstępu QT w zapisie elektrokardiograficznym oraz wystąpienie zaburzeń rytmu serca - częstoskurczu komorowego, migotania komór, częstoskurczu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.3). W badaniu przeprowadzonym u 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie klarytromycyny i terfenadyny spowodowało 2 do 3-krotne zwiększenie stężenia kwaśnego metabolitu terfenadyny w surowicy oraz wydłużenie odstępu QT. Podobne skutki obserwowano w trakcie jednoczesnego podawania astemizolu z innymi antybiotykami makrolidowymi.

Częstoskurcz typu torsade de pointes obserwowano również u pacjentów przyjmujących jednocześnie klarytromycynę oraz chinidynę lub dyzopiramid. W przypadku, gdy leki te stosowane są jednocześnie z klarytromycyną, należy kontrolować ich stężenia w surowicy.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie digoksynę i klarytromycynę obserwowano zwiększenie stężenia pierwszego z tych leków w surowicy, dlatego też stosując je równocześnie należy kontrolować stężenie digoksyny w surowicy.

Jednoczesne doustne podawanie klarytromycyny w postaci tabletek i zydowudyny dorosłym pacjentom zakażonym HIV powodować może zmniejszenie stężenia zydowudyny w stanie stacjonarnym. U dzieci zakażonych HIV przyjmujących klarytromycynę w postaci zawiesiny oraz zydowudynę lub dwudeoksyinozynę, podobna interakcja nie występuje.

W badaniach farmakokinetycznych zaobserwowano, że jednoczesne stosowanie klarytromycyny oraz rytonawiru powoduje hamowanie metabolizmu klarytromycyny. Dochodzi do zwiększenia wartości AUC,

Cmax oraz Cmin klarytromycyny oraz do zahamowania wytwarzania jej aktywnego metabolitu (14-hydroksyklarytromycyny).

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie stwarza to konieczności zmiany dawkowania, jednak u pacjentów z niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawki podawanej klarytromycyny o 50% (jeśli klirens kreatyniny wynosi od 30 do 60 ml/minutę) lub o 75% (jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/minutę). W trakcie jednoczesnego stosowania z rytonawirem klarytromycyny nie należy podawać w dawce większej niż 1 g na dobę.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie karmienia piersią. Klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego należy zachować ostrożność stosując ją u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano. Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdu lub obsługiwaniu maszyn, należy wziąć pod uwagę, że produkt leczniczy może wywoływać zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, stany splątania i zaburzenia orientacji.

4.8    Działania niepożądane

U pacjentów przyjmujących klarytromycynę doustnie obserwowano zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, biegunkę). Występowały również bóle głowy, zaburzenia smaku oraz przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. W rzadkich przypadkach obserwowano rzekomobłoniaste zapalenie jelit (patrz punkt 4.4).

W sporadycznych przypadkach występowały zaburzenia czynności wątroby - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie miąższu wątroby i (lub) cholestatyczne zapalenie wątroby z objawami żółtaczki lub bez. Mogą one przybierać ciężką postać, jednak zazwyczaj są przemijające. W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących klarytromycynę obserwowano niewydolność wątroby prowadzącą do zgonu, jednak wiązano to z ciężką chorobą podstawową oraz lekami przyjmowanymi jednocześnie.

Inne działania niepożądane, jakie obserwowano po doustnym podawaniu klarytromycyny, to:

-    reakcje alergiczne: od lekkich reakcji skórnych (np. pokrzywka) po ciężkie (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka), obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne;

-    przemijające objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy o różnym nasileniu, niepokój, bezsenność i koszmary senne, szumy uszne, stan splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja), przy czym związek przyczynowy tych objawów ze stosowaniem klarytromycyny nie został dowiedziony;

-    przemijająca utrata słuchu (ustępuje ona zazwyczaj po odstawieniu leku);

-    zaburzenia węchu i zaburzenia smaku (często występują one razem);

-    bóle mięśni lub stawów;

-    zapalenie języka, przebarwienie języka, zapalenie i grzybica jamy ustnej, przebarwienie zębów (które zazwyczaj ustępuje po oczyszczeniu zębów przez stomatologa);

-    hipoglikemia (pojawia się rzadko, zwykle u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę);

-    leukopenia, trombocytopenia (występują w pojedynczych przypadkach);

-    zaburzenia pracy serca - wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy, częstoskurcz typu torsade de pointes (występują bardzo rzadko);

-    zapalenie trzustki, drgawki, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek (wszystkie te objawy występują bardzo rzadko).

U pacjentów z upośledzeniem odporności (w tym z AIDS - zespołem nabytego upośledzenia odporności) leczonych klarytromycyną przez długi okres i w dużych dawkach z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium często trudno jest odróżnić objawy zakażenia HIV lub chorób współistniejących w przebiegu tego zakażenia od ewentualnych działań niepożądanych wywołanych przez lek.

U dorosłych pacjentów przyjmujących klarytromycynę w dawce 1 g na dobę najczęściej występowały następujące działania niepożądane: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna, bębnica, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu oraz zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i alaninowej (AlAT) w surowicy. W rzadkich przypadkach obserwowano u nich: duszność, bezsenność, suchość w jamie ustnej.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: +

48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Po przedawkowaniu klarytromycyny wystąpić mogą objawy ze strony przewodu pokarmowego. U jednego pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową w wywiadzie, po doustnym przyjęciu 8 g klarytromycyny obserwowano zaburzenia psychiczne, zachowania paranoidalne, hipokaliemię i hipoksemię.

Postępowanie po przedawkowaniu obejmuje usuwanie niewchłoniętego leku z przewodu pokarmowego (płukanie żołądka) oraz leczenie objawowe. Tak jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, hemodializa i dializa otrzewnowa nie są skuteczne w leczeniu przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciw bakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy.

Kod ATC: J01FA09

Klarytromycyna jest półsyntetyczną pochodną erytromycyny A, należącą do grupy antybiotyków makrolidowych. Jej działanie polega na przyłączaniu się do podjednostki 50 S rybosomów komórek wrażliwych bakterii i hamowaniu w ten sposób zależnej od RNA syntezy bakteryjnego białka.

Spektrum działania przeciwbakteryjnego klarytromycyny jest szerokie i obejmuje wiele tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Minimalne stężenie hamujące (MIC) klarytromycyny jest około dwukrotnie mniejsze niż erytromycyny, a w badaniach przeprowadzonych na modelach zwierzęcych wykazano, że jej działanie jest od 2 do 10-krotnie silniejsze niż erytromycyny.

Następujące drobnoustroje są wrażliwe na klarytromycynę zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo:

-    tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes;

-    tlenowe bakterie Gram-ujemne: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila;

-    mykobakterie: Mycobacterium kansasii, Mycobacterium leprae, Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium avium (MAC);

-    bakterie mikroaerofilne: Helicobacter pylori*;

-    inne drobnoustroje: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (TWAR).

*Działanie bakteriobójcze klarytromycyny wobec Helicobacter pylori jest silniejsze w środowisku obojętnym, niż w środowisku kwaśnym.

W badaniach przeprowadzonych w warunkach in vitro udowodniono, że istnieje cały szereg innych drobnoustrojów wrażliwych na klarytromycynę, jednak nie przeprowadzono odpowiednich badań mogących określić znaczenie kliniczne tej wrażliwości.

Do drobnoustrojów tych należą:

-    tlenowe bakterie Gram-dodatnie: Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Streptococcus grupa C, F, G;

-    tlenowe bakterie Gram-ujemne: Bordetella pertussis, Pasteurella multocida;

-    beztlenowe bakterie Gram-dodatnie: Peptococcus niger, Propionibacterium acnes, Clostridium perfringens;

-    beztlenowe bakterie Gram-ujemne: Bacterioides melaninogenicus;

-    inne bakterie: Borrelia burgdorferi, Treponema pallidum, Campylobacter jejuni.

Aktywnym mikrobiologicznie metabolitem klarytromycyny jest 14-hydroksyklarytromycyna. Wartość MIC tego metabolitu jest w przypadku większości wrażliwych bakterii taka sama do dwukrotnie większa niż wartość MIC związku macierzystego. Jedynie w przypadku Haemophilus influenzae 14-hydroksyklarytromycyna działa dwukrotnie silniej niż sam związek macierzysty.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym klarytromycyna szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Jej dostępność biologiczna wynosi około 50%. Obecność pokarmu opóźnia wchłanianie klarytromycyny, jednak nie ma wpływu na ilość leku, która ulega wchłonięciu. Po podaniu doustnym dawki 250 mg maksymalne stężenia klarytromycyny w osoczu krwi występuje po 2-3 godzinach. Maksymalne stężenie klarytromycyny wynosi 1-2 ąg/ml a 14-hydroksyklarytromycyny w stanie równowagi wynosi 0,6 ąg/ml.

Dystrybucja

Farmakokinetyka leku ma charakter nieliniowy, jednak stan równowagi osiągany jest już po pierwszych 2 do 3 dniach zażywania.

Lek wiąże się z białkami osocza w około 70%.

Klarytromycyna ulega dystrybucji do wielu różnych tkanek i płynów ustrojowych (brak danych na temat przenikania leku do płynu mózgowo-rdzeniowego). Wysokie stężenia, przekraczające te, jakie występują w osoczu, osiąga w błonie śluzowej nosa, migdałkach i płucach.

Metabolizm

Klarytromycyna metabolizowana jest w wątrobie poprzez demetylację, hydroksylację i hydrolizę do ośmiu metabolitów. Jeden z nich (14-hydroksyklarytromycyna) działa przeciwbakteryjnie podobnie jak klarytromycyna.

Okres półtrwania klarytromycyny podawanej w dawce 250 mg co 12 godzin wynosi od 3 do 4 godzin (jej głównego metabolitu - 14-hydroksyklarytromycyny - od 5 do 6 godzin).

Po doustnym podaniu klarytromycyny w dawce 250 mg 2 razy na dobę około 15-20% leku wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej (po podaniu w dawce 500 mg 2 razy na dobę ilość ta rośnie do około 36%).

Eliminacja

Około 10-15% podanej dawki wydalane jest z moczem w postaci 14-hydroksyklarytromycyny.

Pozostała część leku wydalana jest głównie z kałem (około 5-10% dawki wydalane jest tą drogą w postaci związku macierzystego).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność

W badaniach przeprowadzonych na myszach i szczurach średnia dawka śmiertelna przekraczała 5 g/kg mc., czyli maksymalną dawkę możliwą do podania doustnie. Toksyczność po zastosowaniu dawek wielokrotnych zależy od wielkości dawki, długości trwania leczenia oraz od gatunku zwierzęcia (np. psy są bardziej wrażliwe niż naczelne czy szczury). Główne objawy działania toksycznego, jakie obserwowano w trakcie badań obejmowały: wymioty, osłabienie, zmniejszone spożycie pokarmu, zmniejszenie przyrostu masy ciała, ślinotok, odwodnienie oraz nadmierną aktywność. U wszystkich gatunków zwierząt narządem najbardziej narażonym na uszkodzenie po podaniu toksycznych dawek klarytromycyny była wątroba. Wczesnym objawem działania hepatotoksycznego było zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej, y-glutamylotransferazy oraz dehydrogenazy mleczanowej w surowicy, przy czym odstawienie leku zwykle powodowało powrót tych parametrów do normy.

Inne narządy, które rzadziej uszkadzane były w wyniku działania toksycznego klarytromycyny to żołądek, grasica i inne tkanki układu limfatycznego oraz nerki. Podczas podawania dawek zbliżonych do dawek terapeutycznych tylko u psów wystąpiło zaczerwienienie spojówek oraz łzawienie. U niektórych psów i małp w trakcie podawania bardzo dużych dawek klarytromycyny (400 mg/kg mc./dobę) obserwowano obrzęk i (lub) zmętnienie rogówki.

Genotoksyczność

W licznych przeprowadzonych testach klarytromycyna nie wykazała działania mutagennego. Wynik tylko jednego z dwóch przeprowadzonych testów aberracji chromosomalnych był słabo dodatni (wynik drugiego testu był ujemny).

Wynik testu Amesa, przeprowadzonego na metabolitach klarytromycyny, również był ujemny.

Toksyczny wpływ na reprodukcję i rozwój potomstwa

Badania przeprowadzone na szczurach (samcach i samicach), którym podawano klarytromycynę w dawce 160 mg/kg mc. na dobę (po dawkach tych lek osiągał w osoczu krwi tych zwierząt stężenia odpowiadające dwukrotności stężeń, jakie osiąga u ludzi podczas stosowania zalecanych dawek) nie wykazały, by klarytromycyna wpływała na płodność, przebieg porodu oraz liczbę i żywotność potomstwa.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach szczepu Wistar (podawanie doustne) i Sprague-Dawley (podawanie doustnie i dożylnie), na białych królikach nowozelandzkich oraz na małpach z rodziny makakowatych nie stwierdzono, by klarytromycyna działała teratogennie. Natomiast w jednym badaniu przeprowadzonym na szczurach szczepu Sprague-Dawley stwierdzono niewielkie (o 6%), statystycznie nieistotne zwiększenie częstotliwości występowania wad wrodzonych układu krążenia. W kolejnych dwóch badaniach przeprowadzonych na myszach, którym podawano klarytromycynę w dawkach przekraczających 70-krotnie maksymalną dawkę dobową zalecane dla ludzi (tj. dawkę 1000 mg na dobę) uzyskano różne współczynniki częstości występowania rozszczepu podniebienia (od 3 do 30%). Anomalia ta spowodowana była jednak toksycznym działaniem klarytromycyny, a nie działaniem teratogennym.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna Powidon (E 1201)

Talk (E 553b)

Kwas stearynowy (E 570)

Magnezu stearynian (E 470b)

Otoczka

Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk (E 553b)

Żółcień chinolinowa lak (E 104)

Lecytyna sojowa (E 322)

Guma ksantan (E 415)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku. W opakowaniu jednostkowym z nadrukiem umieszcza się 14 tabletek powlekanych wraz z ulotką informacyjną.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10302

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.03.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Klarmin